Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 05 Δεκεμβρίου

10 Δεκεμβρίου 2010

Διατάξεις για την ευελιξία της αγοράς εργασίας και την απλούστευση εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας


· Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αμοιβής όσων εργάζονται με μερική απασχόλησης,  ώστε  η αμοιβή τους, συμπεριλαμβανομένης της αμοιβής από τυχόν πρόσθετη εργασία, πέρα από αυτή που έχει συμφωνηθεί, να είναι ανάλογη με της αμοιβή του συγκρίσιμου εργαζόμενου (δηλαδή του εργαζόμενου πλήρους απασχόλησης σε ανάλογη θέση εργασίας), χωρίς προσαυξήσεις.  
· Επεκτείνεται ο χρόνος της διαθεσιμότητας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα από 6 σε 9  μήνες.
· Επανακαθορίζεται η διάρκεια της απασχόλησης εργαζομένων σε έμμεσο εργοδότη (με τυχόν παρατάσεις) στους 36 μήνες από 18 που είναι σήμερα. Μετά την πάροδο των 36 μηνών ο εργαζόμενος θεωρείται ότι έχει σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου με τον έμμεσο εργοδότη.
· Ρυθμίζεται για πρώτη φορά με νόμο η δοκιμαστική περίοδος εργασίας, στο πλαίσιο της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι η δοκιμαστική περίοδος θα έχει διάρκεια έως 12 μήνες, και η σύμβασή εργασίας μπορεί να καταγγελθεί χωρίς προειδοποίηση και χωρίς αποζημίωση απόλυσης, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί από τα συμβαλλόμενα μέρη κάτι άλλο.
· Επανακαθορίζεται ο χρόνος προειδοποίησης για την απόλυση εργαζόμενου με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, διάρκειας εργασίας από 12 μήνες έως 24 μήνες, σε ένα μήνα. Σε περίπτωση μη προειδοποίησης, τότε προβλέπεται αποζημίωση απόλυσης ενός μηνός.
· Ρυθμίζονται διαδικασίες για την απλούστευση των τρόπων ανακοίνωσης στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και γενικά διευκολύνεται η εποπτεία της τήρησης της εργατικής νομοθεσίας

Θεσμοθέτηση των "Ειδικών επιχειρησιακών συλλογικών συμβάσεων εργασίας"

· Στο πλαίσιο του συστήματος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που προσδιορίζεται με τον νόμο 1876/1990, εισάγεται στο συλλογικό Εργατικό Δίκαιο νέα μορφή συλλογικής σύμβασης εργασίας, η «Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας» (ΕΕΣΣΕ), που κύριο σκοπό έχει τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
· Οι όροι της ΕΕΣΣΕ προσδιορίζονται από τους κοινωνικούς εταίρους στο επίπεδο της επιχείρησης σε ετήσια βάση, όπως άλλωστε συμβαίνει και σε όλες τις συλλογικές συμβάσεις. Στο πλαίσιο αυτών των ΕΕΣΣΕ, είναι δυνατόν οι μισθοί να αποκλίνουν από την αντίστοιχη κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας, μέχρι το κατώφλι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, και να προσδιορίζεται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, καθώς και λοιποί όροι, όπως μερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, διαθεσιμότητα, διάρκεια εφαρμογής, περιλαμβανομένων τυχόν όρων για τη διαδικασία επανόδου στην κανονική εφαρμογή των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
· Λόγω του ειδικού τους χαρακτήρα, οι ΕΕΣΣΕ δεν καλύπτονται από την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, ούτε εφαρμόζονται σε αυτές τυχόν επεκταθείσες κλαδικές συλλογικές συμβάσεις.
· Οι ΕΕΣΣΕ μπορούν να συναφθούν και σε επιχειρήσεις με λιγότερους από 50 εργαζόμενοι, όπου αν δεν υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, οι εργαζόμενοι εκπροσωπούνται από την κλαδική οργάνωσή τους ή την αντίστοιχη ομοσπονδία .
· Προκειμένου να συναφθεί ΕΕΣΣΕ, τα ενδιαφερόμενα μέρη, με κοινή αιτιολογημένη έκθεσή τους καταθέτουν αυτή στο Συμβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΚΕΕ) που διατυπώνει απλή γνώμη, για τη σκοπιμότητά της.
· Τα αποτελέσματα εφαρμογής των ΕΕΣΣΕ στους μισθούς, στην απασχόληση, στη παραγωγικότητα και στην ανταγωνιστικότητα θα εξαρτηθούν από την ωριμότητα και την ενεργό συμμετοχή των συμβαλλομένων μερών. Η από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων με πνεύμα καλόπιστου διαλόγου, αντικειμενικότητας στην πληροφόρηση και συμμετοχή στην ευθύνη αποτελούν προϋποθέσεις  για την επίτευξη των στόχων τους.
Πηγη Ημερησία

Κατασκευαστικές αντιμέτωπες με χρεοκοπία

Εντάλματα πληρωμών 41 εκατ. που αφορούν σε πιστοποιήσεις έργων του Προγράμματος «Θησέας», οι οποίες στάλθηκαν από τις Περιφέρειες στις Κεντρικές Υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών έως τις 21/7/2010, έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ήδη έχει αρχίσει η πληρωμή τους. Για τις υπόλοιπες οικονομικές εκκρεμότητες των έργων του Προγράμματος «Θησέας», άνω των 100 εκατ., δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ούτε διασφαλισμένη πηγή πληρωμής τους, ενώ η ένταξή τους στο ΕΣΠΑ θεωρείται, στην παρούσα φάση, αβέβαιη.

Στα πρόθυρα της κατάρρευσης βρίσκονται εκατοντάδες μεσαίες και μικρές κατασκευαστικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, εξαιτίας της διακοπής -από τον περασμένο Ιούλιο- του προγράμματος «Θησέας», κυρίως, όμως, από τις μεγάλες καθυστερήσεις αποπληρωμής ήδη εκτελεσμένων έργων.
Ο Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) με επιστολή προς τα μέλη του συνιστά να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικά σε ενέργειες οι οποίες έχουν άμεση σχέση με τις εκκρεμότητες που υφίστανται όπως την καταβολή του ΦΠΑ για τα ανεξόφλητα τιμολόγια, αλλά και την προσέλευση στις εφορίες για περαίωση προηγούμενων ετών.
Εντάλματα πληρωμών 41 εκατ. που αφορούν σε πιστοποιήσεις έργων του Προγράμματος «Θησέας», οι οποίες στάλθηκαν από τις Περιφέρειες στις Κεντρικές Υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών έως τις 21/7/2010, έχουν κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ήδη έχει αρχίσει η πληρωμή τους. Για τις υπόλοιπες οικονομικές εκκρεμότητες των έργων του Προγράμματος «Θησέας», άνω των 100 εκατ., δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα ούτε διασφαλισμένη πηγή πληρωμής τους, ενώ η ένταξή τους στο ΕΣΠΑ θεωρείται, στην παρούσα φάση, αβέβαιη.

Παράταση προθεσμίας για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων χώρων


Με τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010, στη Βουλή, η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών για τη ρύθμιση των ημιυπαίθριων χώρων παρατείνεται μέχρι και 28 Φεβρουαρίου 2011 και αφορά τόσο την αυτοπρόσωπη απευθείας υποβολή, όσο και την υποβολή τους με συστημένη επιστολή.

Έρχεται φορορύθμιση – ανάσα για την αγορά


ΕΤΙΚΕΤΕΣ: ΒαρουφακηςδημοψήφισμαΣΥΡΙΖΑτραπεζες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ:  
:20 Τελευταία ενημέρωση:  :10

Έρχεται φορορύθμιση – ανάσα για την αγορά

Το άρθρο 14 του νόμου 2523/97 προβλέπει ότι:

«Κάθε φορά που η φορολογική αρχή διαπιστώνει φορολογικές παραβάσεις, από τις οποίες βάσει ειδικής έκθεσης ελέγχου, προκύπτει ότι δεν έχει αποδοθεί συνολικό στο Δημόσιο ποσό πάνω από 150.000 ΕΥΡΩ από Φ.Π.Α., Φ.Κ.Ε., παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές, απαγορεύεται στις αρμόδιες δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες να παραλαμβάνουν δηλώσεις ή να χορηγούν βεβαιώσεις ή πιστοποιητικό που απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις και ζητούνται από τον παραβάτη, για την κατάρτιση συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται έναντι του Δημοσίου και το απόρρητο των καταθέσεων, των λογαριασμών, των κοινών λογαριασμών, των πόσης φύσεως επενδυτικών λογαριασμών, των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων και του περιεχομένου των θυρίδων του φορολογούμενου σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικό ιδρύματα και δεσμεύεται το πενήντα τοις εκατό (50%) αυτών.»

Εξαιτίας αυτής της διάταξης, το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι περιπτώσεις των επιχειρήσεων, που υπάγονται εκεί, με αποτέλεσμα οι περισσότερες να αιτούνται συμβιβασμό, ώστε να αρθούν τα ανωτέρω μέτρα. Για να γίνει, όμως, αυτό, απαιτείται υπογραφή υπουργού. Υπό αυτές τις συνθήκες, στο υπουργείο οικονομικών εξετάζουν:
Να ισχύσει η δέσμευση για τους οφειλέτες αυτούς, αλλά να δεσμεύεται ποσό αντίστοιχο με την οφειλή, προσαυξανόμενο κατά 10%, το πολύ 20%, ώστε να μην επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο η οικονομική κατάσταση των επιχειρήσεων.
Εναλλακτικά, για την άρση των μέτρων, να μην απαιτείται υπογραφή υπουργού, αλλά στελέχους σε κατώτερο επίπεδο (γενικού διευθυντή ή το πολύ υφυπουργού).
Κατ΄ αυτό τον τρόπο, εκτιμάται ότι και το Δημόσιο διασφαλίζει τα συμφέροντά του και τα χρήματά του, και οι επιχειρήσεις ανασαίνουν, αφού από τους προσωρινούς ελέγχους προκύπτουν συνεχώς οφειλές άνω των 150.000 ΕΥΡΩ.

Η ύπαρξη εμπιστοσύνης ώς βασικός παράγοντας του e-marketing

Τα τελευταία χρόνια το internet έχει επηρεάσει το marketing όσο τίποτα άλλο. Παρόλο που ο τύπος αρχικά κατέβαλε προσπάθεια για να εξαφανίσει πολλά sites στο internet, οι διαδικτυακές B2B (business to business) αγοραπωλησίες έχουν αυξηθεί αλματωδώς την τελευταία δεκαετία.

Καθώς το ηλεκτρονικό marketing και γενικότερα το ηλεκτρονικό εμπόριο μεταβάλλεται συνέχεια, οι marketers τονίζουν πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη εμπιστοσύνης μεταξύ των συμβαλλομένων μελών. Συγκεκριμένα η ύπαρξη εμπιστοσύνης είναι το κλειδί για την επιτυχία των εταιρειών αυτών που διαλέγουν να εμπλακούν στο ηλεκτρονικό εμπόριο μιας και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την εξέλιξη και την διατήρηση νέων συνεργασιών.

Εμπιστοσύνη στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου ορίζεται ως η ικανότητα της επιχείρησης να επιδεικνύει αξιοπιστία σε συνεχή βάση. Με τον όρο αξιοπιστία προσπαθούμε να σκιαγραφήσουμε το πόσο συνεπής μπορεί να φανεί ένας προμηθευτής στο να παραδώσει το προϊόν του ή την υπηρεσία που προσφέρει στον καταναλωτή, όπως υποσχέθηκε αρχικά ότι θα κάνει. Η προβολή της αξιοπιστίας αυτής για τις επιχειρήσεις που αποτελούν πελάτες της NEXUS είναι ουσιαστικής σημασίας. Η εταιρεία έχει θέσει σαν στόχο την διασφάλιση ομαλής και αξιόπιστης σύμπραξης μεταξύ των συνεργατών της μέσω της δημιουργίας ηλεκτρονικών κοινοτήτων καθώς και μέσω της διαδικασίας της ανάδρασης (feedback) .

Οι marketers σήμερα τονίζουν ότι ένας πελάτης αποτελεί μέρος μιας ηλεκτρονικής κοινότητας! Μια ηλεκτρονική κοινότητα αποτελείται από άτομα τα οποία επικοινωνούν αλλά και συναλλάσσονται ηλεκτρονικά. Ένας από τους βασικότερους σκοπούς της Νexus είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικών κοινοτήτων όπου πελάτες και προμηθευτές θα μπορούν να διαπραγματεύονται πάνω σε μια πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών μέσω χρήσης της εύκολης και αξιόπιστης διαδικασίας της ανάδρασης.

Η ύπαρξη εμπιστοσύνης είναι ουσιαστικής σημασίας και ένα χαρακτηριστικό των sites εκείνων που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο το οποίο ενθαρρύνει την ύπαρξη εμπιστοσύνης, είναι η δημοσιοποίηση μόνο έγκυρων πληροφοριών μεταξύ των συμβαλλομένων.
Η πιο πρόσφατη βιβλιογραφία πάνω στο ηλεκτρονικό εμπόριο και το marketing ειδικότερα, υποστηρίζει ότι συνήθως μεσολαβεί μια μεταβατική περίοδος προτού δύο συμβαλλόμενοι έρθουν σε επαφή. Πολύ σημαντική σε αυτό το στάδιο είναι η ύπαρξη πηγών από τρίτους οι οποίες να παρέχουν πληροφόρηση σε δυνητικούς αγοραστές των προϊόντων και υπηρεσιών του συγκεκριμένου προμηθευτή ως προς την ποιότητα του τι προσφέρεται.

Ακόμα η σωστή καθοδήγηση του αγοραστή από τον προμηθευτή κατά τη διαδικασία της αγοράς είναι ουσιαστικός παράγοντας για το χτίσιμο εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα η παροχή λεπτομερούς πληροφόρησης σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται μπορούν να ενισχύσουν την αποφασιστικότητα των υποψήφιων αγοραστών και να απλουστεύσουν την διαδικασία της αγοράς. Η ύπαρξη chat rooms και forums όπου οι αγοραστές θα μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις σχετικά με την ποιότητα του τι προσφέρεται είναι επίσης σημαντικό στο χτίσιμο εμπιστοσύνης.

Οικονομική ανάπτυξη μέσω Internet

Οι ταχύτερες και πιο εξυπηρετικές συναλλαγές μέσω του internet σημαίνουν πολλά για τους καταναλωτές! Επιπλέον, η Κοινωνική δικτύωση φαίνεται να αυξάνει την παραγωγικότητα στην ευρύτερη οικονομία. Μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι η αμερικάνικη οικονομία έχει επωφεληθεί σημαντικά από την ευρεία χρήση του παγκόσμιου ιστού ο οποίος όμως υποστηρίζεται από διαφημιστικής φύσης περιεχόμενο. 
 Το υποστηριζόμενο από διαφημιστικό υλικό internet ενισχύει σημαντικά την ανάπτυξη των καινοτομιών και της παραγωγικότητας ειδικά ανάμεσα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές οι επιχειρήσεις είναι και εκείνες οι οποίες προσφέρουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας για τον αμερικανικό πληθυσμό. Επιπλέον, μεγαλύτερες εταιρείες όπως η Cisco και η Google καταφέρανε να επιδείξουν μεγάλη σταθερότητα εν μέσω της οικονομικής κρίσης και το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της εμπορικής σταθερότητας της χώρας όσον αφορά τις πωλήσεις της παγκοσμίως.
Η online διαφήμιση και η εμπορευματοποίηση του internet προσέφερε αναμφισβήτητα πολλές δυνατότητες στο σύγχρονο marketing. Μια πρόσφατη μελέτη αναφέρει ότι
  • 81% των χρηστών του διαδικτύου χρησιμοποιούν τον παγκόσμιο ιστό για να αναζητήσουν πληροφορίες, 
  • 76% για να παρακολουθήσουν την επικαιρότητα, 
  • 64% για να παρακολουθήσουν τον καιρό, 
  • 74% για να κάνουν χρήση τραπεζικών υπηρεσιών, 
  • 63% για έρευνα αγοράς πάνω σε προϊόντα και υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν, 
  • 61% για να επισκεφτούν sites που ανήκουν σε γνωστές καταναλωτικές φίρμες και 
  • 50% για να χρησιμοποιήσουν sites που επιτρέπουν την σύγκριση τιμών.

Όλες αυτές οι δραστηριότητες οι οποίες επιχορηγούνται από διαφημιστικούς παράγοντες, οδηγούν στο αναπόφευκτο γεγονός του να αντικαθίσταται η παραδοσιακή μέθοδος διαφήμισης, η παραδοσιακή αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες και τελικά η ίδια η μέθοδος αγοράς.


Πέρα από τα κοινωνικά οφέλη του internet, τα οποία είναι και δύσκολο να καταγραφούν με ποσοτικές μεθόδους μέτρησης και τα οποία περιλαμβάνουν την δυνατότητα πρόσβασης σε πληθώρα πληροφοριών καθώς και την δυνατότητα για τους χρήστες να ισορροπούν οικογενειακές και εργασιακές υποχρεώσεις μέσω της τηλεπικοινωνίας, το γεγονός μένει ότι το διαδίκτυο και η διαφήμιση που λαμβάνει μέρος σε αυτό είναι ο κινητήριος τροχός πίσω από την αμερικανική ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα.
ΠΗΓΗ: Harvard Business Online

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ