Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 06 Μαρτίου

11 Μαρτίου 2011

ΑΠΟΓΡΑΦΗ στο ΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ (ΑΛΛΟΔΑΠΟΥ)
Κάθε πρόσωπο που αναλαμβάνει για πρώτη φορά εργασία, ασφαλιστέα στο ΙΚΑ, υποχρεούται να εγγραφεί στο Μητρώο ασφαλισμέ­νων ΙΚΑ, για να του αποδοθεί ένας μοναδικός Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου. Η απογραφή των ασφαλισμένων γίνεται στο Τμήμα Μητρώου του Υποκαταστήματος ΙΚΑ που βρίσκεται η κατοικία του ασφαλισμένου. Η έγκαιρη απογραφή του εργαζόμενου στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ, εξασφαλίζει την ομαλή ενημέρωση και απεικόνιση της ασφαλιστικής του ιστορίας. Η διαδικασία απογραφής υποστηρίζεται απi ειδικό έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ», το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.ika.gr και στα Υποκαταστήματα του ΙΚΑ. Το έντυπο αυτό συμπληρώνεται από τον ασφαλισμένο και υποβάλλεται συνοδευόμενο από τα απα­ραίτητα δικαιολογητικά.


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Αίτηση Απογραφής Ασφα­λισμένου
1.    Συμπληρωμένη Αίτηση Απογραφής Ασφα­λισμένου (ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ και λατινικούς χαρακτήρες). 
2. Φωτοτυπία Διαβατηρίου, η οποία επικυρώ­νεται στο ΙΚΑ με την επίδειξη του πρωτοτύπου.Στοιχεία που δεν αναγράφονται στο Διαβα­τήριο συμπληρώνονται απi την άδεια εργα­σίας ή παραμονής ή Ταυτότητα Ομογενούς ή Βεβαίωση Απόδοσης Α.Φ.Μ. ή κατά Δήλωση του Αλλοδαπού, εάν δεν προκύπτουν απi κανένα επίσημο έγγραφο.
3. Φωτοτυπία Φορολογικής Δήλωσης ή Εκκαθα­ριστικό Εφορίας ή Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦ.Μ. από Εφορία (δεν χρειάζεται επικύρωση).
4.  Βεβαίωση Πρόσληψης από Εργοδότη εφόσον απασχολείται σε κοινή επιχείρηση. Για αυτοαπασχολούμενους και εργαζόμενους σε οικοδομές ή ανέργους δεν χρειάζεται η Βεβαίωση Εργοδότη.
*Οι οικοδόμοι που επιθυμούν να πληρώνονται το Δωρόσημο μέσω τράπεζας, πρέπει να προσκομίζουν φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας.

Ανάκαμψη στην κατασκευαστική δραστηριότητα από το 2012

H έλλειψη υποδομών στην Ελλάδα οδήγησε στην απορρόφηση σημαντικών κονδυλίων από την Ευρώπη, προσδίδοντας έτσι σημαντική ώθηση στον κλάδο κατασκευής υποδομών στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος αυτός αποτέλεσε έναν τομέα με ιδιαίτερη δυναμική, καθώς ο κύκλος εργασιών τριπλασιάστηκε στο διάστημα 2003-2009. Η κατασκευή υποδομών συνεισέφερε το 17% της κατασκευαστικής δραστηριότητας και το 1,5% της συνολικής ελληνικής παραγωγής κατά τη μετα-ολυμπιακή πενταετία 2004-2008 – ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (0,8% της παραγωγής κατά την ίδια περίοδο).
Συρρίκνωση 20% στην κατασκευαστική δραστηριότητα

Η κύρια πηγή χρηματοδότησης των έργων υποδομής στην Ελλάδα είναι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (κρατικοί πόροι και ευρωπαϊκά κονδύλια). Οι πόροι του ΠΔΕ αυξήθηκαν σημαντικά τα προηγούμενα χρόνια από €800 εκατ. το 1985 σε €9,5 δισ. το 2009 (μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 12%), με βασικό άξονα στήριξης τα ευρωπαϊκά κονδύλια.  Mε την υιοθέτηση της πρακτικής των ΣΔΙΤ (Συγχρηματοδοτούμενα Έργα Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα), μέρος της χρηματοδότησης των έργων υποδομής προκύπτει μέσω τραπεζικού δανεισμού των κατασκευαστικών εταιρειών. Οι ελληνικές τράπεζες παρείχαν ρευστότητα στις κατασκευαστικές εταιρείες (με τη μορφή της αύξησης του δανεισμού) της τάξης του €1,5 δισ. ετησίως κατά την περίοδο 2002-2008.

Πρόβλεψη της δραστηριότητας του κλάδου την επόμενη τριετία
Ββάσει των δύο παραγόντων χρηματοδότησής του:
  1. τους συγχρηματοδοτούμενους πόρους, οι οποίοι αντανακλούν τη σταδιακή απορρόφηση των κοινοτικών πλαισίων στήριξης.
  2. τους λοιπούς εθνικούς πόρους, οι οποίοι εξαρτώνται από δύο παράγοντες: (i) το δημοσιονομικό έλλειμμα και (ii) το ποσοστό απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Βάσει δείγματος ετήσιων παρατηρήσεων για την περίοδο 1985-2009, εκτιμήσαμε ότι οι λοιποί εθνικοί πόροι του ΠΔΕ εξαρτώνται αρνητικά από το ποσοστό απορρόφησης των κοινοτικών πόρων (με συντελεστή μακροχρόνιας ελαστικότητας 0,65) και αρνητικά από το ποσοστό του δημοσιονομικού ελλείμματος του προηγούμενου έτους ως προς το ΑΕΠ (με συντελεστή ελαστικότητας 0,48).

Υποθέτοντας ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια απορροφώνται πλήρως μέχρι το 2015 και το έλλειμμα περιορίζεται στα επίπεδα που έχουν τεθεί από το Μνημόνιο, το ΠΔΕ θα παραμείνει κοντά στα €8-8,5 δισ. ετησίως την περίοδο 2010-2012 και θα ξεπεράσει τα €9 δισ. το 2013. Θεωρώντας ότι οι υποδομές θα συνεχίσουν να απορροφούν το ½ περίπου του ΠΔΕ (μερίδιο προηγούμενης δεκαετίας), εκτιμάμε ετήσιες δαπάνες για υποδομές (μεταφορές, εκπαίδευση, περιφερειακά έργα κλπ) της τάξης των €4 δισ. ετησίως για την περίοδο 2011-2013.

Όσον αφορά τον τραπεζικό δανεισμό, προβλέπουμε συνθήκες περιοριστικής χρηματοδότησης την επόμενη τριετία. Συγκεκριμένα, υποθέτοντας ότι η πορεία του ονομαστικού ΑΕΠ είναι αυτή που προϋποθέτει το Μνημόνιο, εκτιμούμε ότι οι ελληνικές τράπεζες θα περιορίσουν την έκθεσή τους στον κατασκευαστικό κλάδο, αποσύροντας χρηματοδότηση €970 εκατ. το 2011 και επαναφέροντας την σταδιακά κατά την επόμενη διετία (€700 εκατ. ετησίως). Σημειώνουμε ότι στην παραπάνω χρηματοδότηση εκτιμάται ότι θα προστεθεί μια σταθερή ροή της τάξης των €800 εκατ. ετησίως μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Μακροπρόθεσμες προοπτικές

Το μεγάλο στοίχημα των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών είναι οι δυνατότητες ανάπτυξής τους μετά το 2015 – τελευταίο έτος απορρόφησης κονδυλίων ΕΣΠΑ. Με δεδομένο ότι οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι πραγματοποιούν σχεδόν το ½ του κύκλου εργασιών από δραστηριότητες εκτός κατασκευαστικού αντικειμένου (έναντι 18% για τους τρεις μεγαλύτερους ελληνικούς ομίλους το 2010), η επέκταση των ελληνικών ομίλων σε άλλους τομείς αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Επιπλέον, πέρα από τα έργα υποδομών στην Ελλάδα, η χρήση της τεχνογνωσίας τους σε μεγάλα έργα σε χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής μπορεί να προσφέρει σημαντική δυναμικότητα στον κλάδο.

Το πλήρες κείμενο της ειδικής μελέτης της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για τους κατασκευαστικούς ομίλους.
http:/www.nbg.gr

Το νέο τοπίο των εργασιακών σχέσεων: Προκλήσεις για τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (2από 3)

Επιχειρησιακή ευελιξία μέσω συστημάτων ΔΑΔ
Θα σταθούμε λίγο περισσότερο στην έννοια της ευελιξίας, η οποία απασχολεί εντονότερα τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, τα σωματεία και την κυβέρνηση. Τα τελευταία 20 χρόνια, η ευελιξία απέκτησε διάφορες μορφές και εδραιώθηκε στη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων, προσδίδοντάς τους σημαντικά οφέλη.
Διαχείρηση ανθρώπινου δυναμικούΠρώτον, τα συστήματα αμοιβών βάσει απόδοσης (pay for performance) απορρόφησαν μέρος του επιχειρηματικού κινδύνου και τον μετέφεραν στους εργαζόμενους, καθιστώντας την εταιρεία πιο ικανή να ανταποκριθεί ευέλικτα στις αυξομειώσεις των κερδών της και ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζομένων με το σκεπτικό «μαζί κερδίζουμε, μαζί χάνουμε».

Δεύτερον, η εκπαίδευση των εργαζομένων σε διαφορετικά αντικείμενα τους κατέστησε λειτουργικά περισσότερο ευέλικτους (task flexibility), μειώνοντας το εργατικό κόστος και την ανάγκη για προσλήψεις σε περιπτώσεις αποχωρήσεων, ενισχύοντας τις δυνατότητες των εργαζομένων να βρίσκουν απασχόληση (employability), αλλά και εντατικοποιώντας την εργασία.

Τρίτον, η αριθμητική ευελιξία ή οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης (numerical flexibility), δηλαδή η διατήρηση ενός πυρήνα μόνιμων εργαζομένων με υψηλότερες απολαβές και ευνοϊκότερους όρους μεταχείρισης σε σχέση με εργαζομένους μερικής απασχόλησης ή με συμβάσεις εργασίας περιορισμένου χρόνου, έδωσε στις εταιρείες τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται άμεσα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Ωστόσο, εκτός από οφέλη η ευελιξία έχει προκαλέσει και σημαντικά προβλήματα σε επιχειρήσεις και εργαζομένους. Για παράδειγμα, έρευνες έχουν εξετάσει τη συσχέτιση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης με τα συστήματα ΔΑΔ καθώς και με την επιχειρησιακή απόδοση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης οδηγούν τις επιχειρήσεις να παραμελήσουν ή να υποβαθμίσουν τη σημασία της εκπαίδευσης και ανάπτυξης. Αν η προσπάθεια μείωσης κόστους και αποκόμισης βραχυπρόθεσμων ωφελημάτων κυριαρχήσει, διακυβεύονται σημαντικά χαρακτηριστικά (π.χ. καινοτομία) και κατ’ επέκταση η μακροπρόθεσμη δυνατότητα των επιχειρήσεων να επιτύχουν.

Επίσης, η αριθμητική ευελιξία ενθαρρύνει τη δημιουργία ενός κύκλου συνεχών προσλήψεων και απολύσεων (hire and fire) των «περιφερειακών» εργαζομένων, με στόχο τη διατήρηση του εργατικού κόστους σε χαμηλά επίπεδα. Αποτελέσματα ερευνών από αγγλικές και γαλλικές επιχειρήσεις δείχνουν ότι οι εταιρείες που δελεάστηκαν και ακολούθησαν εκτεταμένα αυτή την πολιτική αντιμετώπισαν σημαντικά προβλήματα ποιότητας υπηρεσιών και καινοτομίας.

Οι εργασιακές σχέσεις στην Ελλάδα στο κρεβάτι του Προκρούστη
Δεν είναι δύσκολο να διαπιστωθούν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των αλλαγών που συμβαίνουν σήμερα στη χώρα μας (π.χ. θέσπιση των ΕΕΣΣΕ, κατάργηση των αποζημιώσεων σε περίπτωση απολύσεων με προϋπηρεσία έως ενός έτους, ρυθμίσεις για τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης) με αυτές που διαδραματίστηκαν στις βιομηχανικά ανεπτυγμένες χώρες τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Βασική ομοιότητα αποτελεί η αποκέντρωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, δηλαδή η σταδιακή μεταφορά του σημείου των διαπραγματεύσεων από εθνικό και κλαδικό σε επιχειρησιακό επίπεδο. Όσο βαθαίνει η ύφεση, η τρόικα θα επιμείνει στη θέσπιση μέτρων μεγαλύτερης ευελιξίας, καθώς μάλιστα ήδη αμφισβητείται η αποτελεσματικότητα των νομοσχεδίων που πρόσφατα ψηφίστηκαν.
πηγή:HR Professional

Παράταση υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Παράταση υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.) ανακοινώνει την παράταση υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛ.1045/10-03-2011 ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 12-04-2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ                                                                             ΔΗΜ. ΤΣΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

11/3/2011

Πώς να σχεδιάσετε μια επιτυχημένη καμπάνια marketing (μέρος 1 από 5)

Τι είναι μια καμπάνια marketing;  Επιστημονικά περιοδικά γύρω από το marketing την ορίζουν σαν “μια σειρά πολύ συγκεκριμένων και καθοριστικών ενεργειών οι οποίες χρησιμοποιούνται για την προώθηση ενός προϊόντος ή υπηρεσίας η οποία έχει υποστεί αλλαγή, για την προώθηση ενός εξ ολοκλήρου καινούριου προϊόντος ή υπηρεσίας. Μια καμπάνια marketing μπορεί να αναφέρεται και στην εφαρμογή καινούριων μεθόδων προώθησης για την διαφήμιση των ίδίων προϊόντων/υπηρεσιών”.
Το πρώτο κομμάτι στην σχεδίαση μιας καμπάνιας marketing έχει να κάνει με τον επαναπροσδιορισμό του εταιρικού σας ονόματος και φήμης. Ο επιχειρηματίας πρέπει αρχικά να σκεφτεί προσεκτικά ποιο είναι το παρελθόν της επιχείρησής του, το παρόν και το μέλλον. Κάντε στν εαυτό σας την ερώτηση ποιοι είστε σαν εταιρεία, πώς προσδιορίζετε τον εαυτό σας στο ευρύ κοινό, τι διαφορετικό προσφέρετε από τον ανταγωνισμό και τελικά ποια είναι η αποστολή σας.
Θα χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα γνωστής αλυσίδας κινέζικων εστιατορίων υπό την ονομασία Wagamama η οποία δραστηριοποιείται στην Ευρώπη και η οποία  επιχειρεί υποθετικά να επεκταθεί στην Ιταλία, για να επιχειρήσουμε να δώσουμε κατευθύνσεις για το πώς μπορούν να απαντηθούν οι παραπάνω απλές ερωτήσεις.
1)      Η εταιρεία αποτελεί αλυσίδα ασιατικών εστιατορίων βραβευμένων στην Ευρώπη τα οποία είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τα ιαπωνικά πρότυπα.
2)      Το menu αποτελείται από κυρίως πιάτα, ορεκτικά και επιδόρπια.
3)      Η αποστολή της εταιρείας είναι να συνδυάσει το φρέσκο και θρεπτικό φαγητό σε ένα κομψό αλλά και απλό περιβάλλον με service φιλικό και εξυπηρετικό.
4)     Το πρώτο εστιατόριο εγκαινιάστηκε το 1992 στο Λονδίνο και τώρα η εταιρεία είναι στελεχωμένη από διοικητικό προσωπικό και έχει μεγάλο αριθμό μετόχων.
5)     Αυτή τη στιγμή λειτουργούν συνολικά 65 εστιατόρια της αλυσίδας στην Αγγλία και 37 εστιατόρια στην υπόλοιπη Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Αυστραλία, Βέλγιο, Κύπρο, Δανία, Ντουμπάι, Αίγυπτο, Ελλάδα, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Τουρκία  και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Τα Wagamama είναι καλαίσθητα αλλά ίσως πολύ εξωτικά εστιατόρια για μια χώρα σαν την Ιταλία. Συνεπώς, παρόλη την αναγνώριση της οποίας τύχανε στις υπόλοιπες χώρες θα πρέπει να σχεδιάσουν προσεκτικά την εξάπλωσή τους στην συγκεκριμένη χώρα. Η κατάλληλη μέθοδος για αυτόν το σχεδιασμό είναι η ανάλυση S.W.O.T. (strengths, weaknesses, opportunities, threats).
H ανάλυση S.W.O.T. αξιολογεί τα δυνατά σημεία μιας επιχείρησης (S), τις αδυναμίες της (W), τις ευκαιρίες (O), και τις απειλές προς αυτήν (Τ). Αποτελεί μια αποτελεσματική μέθοδο για την επιχείρηση για να ελέγξει το κατά πόσο είναι σωστή η εφαρμογή μιας πολιτικής εξάπλωσης της δεδομένου ότι λαμβάνει υπ’ όψιν τον ευρύτερο ανταγωνισμό στον χώρο στον οποίο επιχειρεί την εξάπλωση αυτή. Στο δεύτερο μέρος του άρθρου αυτού θα επιχειρήσουμε να παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η ανάλυση S.W.O.T. στο παραπάνω παράδειγμα.
     ΠΗΓΗ: bx.businessweek.com

10 Μαρτίου 2011

Η Αφρική αποκτά κεντρικό ρόλο για την αύξηση του τουρκικού εξαγωγικού εμπορίο

Η Αφρική αποκτά κεντρικό ρόλο για την αύξηση του τουρκικού εξαγωγικού εμπορίου και των επιχειρηματικών και εμπορικών σχέσεων, καθώς την περίοδο αυτή, υλοποιούνται πρωτοβουλίες για τη βελτίωση των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με την Αιθιοπία. Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Προεδρίας, Ζαφέρ Τσαγκλαγιάν συμμετείχε σε ειδική ενημέρωση που οργανώθηκε για τους Τούρκους επιχειρηματίες, αναφορικά με τις επενδυτικές δυνατότητες της αναφερόμενης αφρικανικής χώρας.
H αφρικανική ήπειρος καιη οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας

Ο κ. Τσαγκλαγιάν τόνισε ότι η αφρικανική ήπειρος είναι ιδιαιτέρως σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας, παραδεχόμενος ότι η τουρκική εξωτερική πολιτική, στο οικονομικό και εμπορικό σκέλος της, είχε "παραμελήσει" την Αφρική στο παρελθόν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε ο Τούρκος υπουργός, το συνολικό οικονομικό ύψος των εμπορικών σχέσεων της χώρας του με ολόκληρη την Αφρική, ήταν στα 5 δισ. δολάρια το 2003, ενώ αυξήθηκε στα 17 δισ. δολ. κατά την τελευταία επταετία, σημειώνοντας σημαντική αύξηση.

Παράλληλα, έχει δρομολογηθεί η επιχειρηματική διείσδυση των τουρκικών επιχειρήσεων στην Αιθιοπία, καθώς έχουν ενεργοποιηθεί συνεργασίες οικονομικού ύψους 500 εκατ. δολαρίων την περίοδο αυτή, ενώ το συνολικό οικονομικό ύψος των τουρκικών επενδύσεων στην αναφερόμενη αφρικανική χώρα, φτάνει στα 1,4 δισ. δολ. Προς την κατεύθυνση αυτή, είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα της τουρκικής υφαντουργίας AYKA, η οποία δραστηριοποιείται στην Αιθιοπία και είναι η μεγαλύτερη εταιρία του κλάδου, στην Αφρική.
πηγη ΕΜΕΑ

Συνέντευξη του Υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, στην εφημερίδα «Τα Νέα»


 Κύριε υπουργέ, η χώρα έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο της χρεοκοπίας ή βρισκόμαστε στο σημείο από το οποίο ξεκινήσαμε;
Επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα
 Η χώρα δεν χρεοκόπησε, επειδή για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρωτοφανή αγώνα του Πρωθυπουργού εκτός των συνόρων, «στήθηκε» από το μηδέν ένας υπερεθνικός μηχανισμός στήριξης που έδωσε στην οικονομία μας την απαραίτητη ανάσα. Μέσα σε λίγες ημέρες, το ελληνικό πρόβλημα έγινε ευρωπαϊκό πρόβλημα αποφύγαμε την κατάρρευση. Αυτό το γνωρίζουν όλοι, φυσικά και εκείνοι που τελείως υποκριτικά μας εγκαλούν για το μνημόνιο. Από τότε διανύσαμε μεγάλο δρόμο, όχι πάντοτε με την ίδια ταχύτητα. Εμείς υλοποιούμε ένα μεγάλο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που χρειάζεται εθνική συστράτευση, ως ανάχωμα στο μηδενιστικό λόγο και στην άκρατη καταστροφολογία που καλλιεργούν ορισμένοι με διαλυτικά αποτελέσματα.
 Είστε αισιόδοξος για το «πακέτο»-λύσης που θα προταθεί στην Ελλάδα;
 Δεν θέλω να κάνω τον προφήτη, άλλωστε “κοντός καιρός αλληλούια”. Θεωρώ πάντως ότι ο κίνδυνος να συμπαρασύρει η οικονομική κρίση και άλλες χώρες και να διολισθήσουμε σε μακροχρόνια  ύφεση στην Ευρώπη  προβληματίζει όλα τα κέντρα λήψης αποφάσεων. Εμείς έχουμε καταστήσει σαφείς τις θέσεις μας, εξαντλούμε τη διαπραγματευτική μας δύναμη, όλοι γνωρίζουν ότι η χώρα πρέπει να δει φως στο τούνελ και αν μη τι άλλο, να έχει ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα δεσμεύσεων απέναντι στο μηχανισμό στήριξης, αλλά κυρίως απέναντι στους πολίτες. Να γίνει ξεκάθαρο τι απαιτείται, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μην καλλιεργούνται ψευδαισθήσεις.
 Σας ικανοποιεί η εικόνα της κυβέρνησης; Κάποιοι εντοπίζουν προβλήματα συνοχής και συντονισμού, τα οποία έγιναν περισσότερο από φανερά με την πρόσφατη “κόντρα” υπουργών για το μεταναστευτικό…
 Θα ήταν παράδοξο να μην δοκιμάζεται η πολιτική ζωή, την ώρα που δοκιμάζεται οριζόντια η ελληνική κοινωνία. Η κυβέρνηση δεν είναι ξένο σώμα σε ό,τι συμβαίνει, άρα είναι λογικό να ακούγονται διαφορετικές απόψεις. Καλώς ή κακώς η άσκηση πολιτικής ήταν πιο εύκολη σε περιόδους ευημερίας. Τώρα δεν υπάρχει η πολυτέλεια για πισωγυρίσματα. Το σημαντικό είναι να μην ασκούνται αντιφατικές πολιτικές και να μην χαράσσονται προσωπικές στρατηγικές, την ώρα που έχουμε ανάγκη όσο ποτέ την ομοψυχία και την αλληλεγγύη και στην κυβέρνηση και στη Βουλή και στην κοινωνία. Ζητήσαμε και λάβαμε τη λαϊκή εντολή. Πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να μην ξεχνάμε την αποστολή μας.
 Κατά την εκτίμησή σας υπάρχει πιθανότητα οι εξελίξεις να μας οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές;
 Δεν βλέπω κανέναν λόγο να πάμε σε πρόωρες εκλογές και καμιά απολύτως χρησιμότητα σε όλη αυτή τη συζήτηση.
 Κύριε υπουργέ, είναι κοινός τόπος ότι η χώρα πρέπει να μπει τάχιστα σε τροχιά ανάπτυξης; Τι ενέργειες κάνετε γι’ αυτό;
 Όποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα θα γίνει επενδυτικός παράδεισος μέσα σε ενάμιση χρόνο, προκαλεί την κοινή λογική. Δεν αφήνουμε τίποτε στην τύχη. Υλοποιούμε ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο έχει δύο στοχεύσεις. Από τη μια την τόνωση της ρευστότητας στην αγορά και από την άλλη τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα νέο πρότυπο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Η ενεργοποίηση του ΕΤΕΑΝ με την χορήγηση ευνοϊκών δανείων ύψους 2,5 δις ευρώ μέχρι τον Ιούνιο, οι προκηρύξεις του νέου Επενδυτικού Νόμου ύψους 2,2 δις ευρώ στα τέλη Μαρτίου, τα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του JEREMIE συνολικού προϋπολογισμού 360 εκ. ευρώ, καθώς και το ξεμπλοκάρισμα μεγάλων σημαντικών έργων μέσω του ΕΣΠΑ σε ολόκληρη την χώρα,  αποτελούν δράσεις που έχουν ήδη ξεκινήσει και έχουν ένα σφιχτό χρονικό περιθώριο υλοποίησης έως και το καλοκαίρι.
 Ωστόσο, επενδύσεις ακούμε κι επενδύσεις δεν βλέπουμε. Τι φταίει;
 Η Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει Ντουμπάι μέσα στην κρίση, ούτε οι επενδυτές θα πέσουν εξ ουρανού. Μπορεί όμως να στείλει στις διεθνείς αγορές το μήνυμα ότι είναι μια βιώσιμη οικονομία, μια αξιόπιστη χώρα για επενδύσεις, με δική της παραγωγική βάση και εξωστρεφή προσανατολισμό. Δεν συμμερίζομαι την κατήφεια και την καταστροφολογία. Οι εξαγωγές μας πάνε καλά, ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώνεται, νέα παιδιά στήνουν από το μηδέν καινοτόμες επιχειρήσεις και γίνονται παγκόσμια πρότυπα. Φιλοδοξία μου είναι να πετύχουμε μια δίκαιη αναπτυξιακή αναδιάρθρωση με επενδύσεις που θα γίνονται στο φως, θα αξιοποιούν μέχρι και το τελευταίο ευρώ φοροαπαλλαγών ή επιδοτήσεων. Τέλη Μαρτίου ξεκινάμε μια νέα εποχή με το νέο επενδυτικό νόμο και από την 1η Απριλίου οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου μας και στα Γραφεία Εξυπηρέτησης Επενδυτών.
 Είχατε πει ότι στοίχημά σας είναι να μειωθούν οι τιμές των προϊόντων. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε δει σημαντικά αποτελέσματα. Τι φταίει;
 Καταρχήν, έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση της διεθνούς τιμής του σιταριού  την τελευταία τριετία, και όμως αποτρέψαμε αυτή να περάσει στην τσέπη του καταναλωτή. Απορροφήθηκαν και οι αυξήσεις των διεθνών τιμών πρώτων υλών του περασμένου έτους καθώς και οι αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών.  Δεύτερον, το καλάθι της νοικοκυράς είναι φθηνότερο από το μέσο ευρωπαϊκό και κατά 10% φθηνότερο από πέρυσι. Τρίτον, πριν τα Χριστούγεννα 36 από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου των  τροφίμων ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας, και πετύχαμε σημαντικές μειώσεις σε πάνω από 700 προϊόντα καθημερινής χρήσης, ενώ σε 1500 προϊόντα απορροφήθηκε η αύξηση του ΦΠΑ για το 2011. Οι μειώσεις αυτές μετά από συνεχείς ελέγχους του Υπουργείου μας πέρασαν στο 100% στα ράφια. Σήμερα, ανακοινώνουμε νέες μειώσεις τιμών σε αλυσίδες καφέ και εστίασης (fast food) μέχρι και 62% μετά από ανταπόκριση των επιχειρήσεων στο κάλεσμά μας.

Ερωτήσεις αναγνωστών
 Κώστας Βοϊτσίδης
Η αγορά στενάζει, αγκομαχά. Προοπτική ανατροπής του κλίματος αυτού υπάρχει; Κι αν ναι, σε πόσο χρονικό διάστημα; Γιατί η αβεβαιότητα είναι ο μεγαλύτερος εχθρός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων…
 Φυσικά και υπάρχει. Τα βασικά μας εργαλεία είναι το ΕΤΕΑΝ, το ΕΣΠΑ και το JEREMIE. Σας αναφέρω μερικά από τα προγράμματα που “τρέχουν” ή έχουν λήξει και είναι στο στάδιο της αξιολόγησης ή της εκταμίευσης. “Πράσινος Τουρισμός”  (30 εκ.), “Εναλλακτικός Τουρισμός” (28 εκ, προκηρύσσεται), “Digi Retail” (100 εκ.), «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» (30 εκ.), «Στήριξη ΜμΕ» (150 εκ.), «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες» (200 εκ, τέλη Απριλίου ξεκινά η ροή χρηματοδότησης), «Ένδυση – Υπόδηση» (15 εκ., τέλη Απριλίου), «Πράσινες Υποδομές» (30 εκ., τέλη Μαρτίου), «Γυναικεία-Νεανική Επιχειρηματικότητα” (100 εκ, ΕΟΜΜΕΧ), “Πράσινη Επιχείρηση” (30 εκ, μέσα Μαρτίου). Επίσης είναι σχεδόν έτοιμη η προκήρυξη του ΕΤΕΑΝ για το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», συνολικού προϋπολογισμού 1, 2 δις ευρώ και αφορά στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Παράλληλα, είναι ήδη στην αγορά το πρώτο από τα προγράμματα του JEREMIE συνολικού ύψους 120 εκατ. ευρώ, που παρέχει ευνοϊκά δάνεια μέσω τραπεζών έως 100.000 ευρώ σε νεοιδρυθείσες επιχειρήσεις.
 Κώστας Ευτυχιάδης
 Έχετε πει ότι δεν θα μπει πλαφόν στην τιμή της βενζίνης. Πώς όμως θα αντιμετωπίσετε την συνεχιζόμενη ανοδική πορεία των καυσίμων;
 Απέκλεισα την επιβολή πλαφόν προς το παρόν, καθώς όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η αγορά αντιμετωπίζει τη διεθνή άνοδο των τιμών συμπιέζοντας και άλλο το καθαρό κέρδος της. Τον τελευταίο μήνα η τιμή διυλιστηρίου αυξήθηκε έξι λεπτά, ενώ η τελική τιμή, τέσσερα. Πρέπει να καταλάβουμε πως το πλαφόν δεν είναι “μπαμπουλας” για να πέφτουν οι τιμές, αλλά εργαλείο παρέμβασης και διόρθωσης της κερδοσκοπίας. Το μήνυμα μου ωστόσο προς την αγορά καυσίμων είναι σαφές: οι έλεγχοί μας είναι καθημερινοί και θα γίνουν ακόμη πιο εντατικοί στο εξής. Όποιοι κερδοσκοπούν και κλέβουν τους πολίτες, θα υφίστανται τις συνέπειες του νέου νόμου.
 Αλέξιος Τσότρος
Γνωρίζετε ότι ο μεγαλύτερος εχθρός της χώρας είναι η γραφειοκρατία; Τι κάνετε γι’ αυτό;
 Μέσα στο Μάρτιο θα είμαστε σε θέση να ολοκληρώσουμε τρεις σημαντικές πρωτοβουλίες για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας. Ψηφίζουμε το νομοσχέδιο για την απλοποίηση αδειδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων, των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, καθώς και των επαγγελματικών πάρκων. Δεύτερον, θέτουμε σε λειτουργία το νόμο για την ίδρυση των επιχειρήσεων σε μία μέρα (“one stop shop”) με την ολοκλήρωση του Γενικού Μητρώου Επιχειρήσεων. Τρίτον, παρουσιάζουμε το σχέδιό μας για την «Φιλική στο Επιχειρείν Ελλάδα» – «Business Friendly Greece», με 30 συγκεκριμένα σημεία – ανατροπές για την άρση γραφειοκρατικών εμποδίων που αρχίζει να υλοποιείται άμεσα.

Στο 4,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο

Στο 4,4% υποχώρησε ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο, έναντι 5,2% τον Ιανουάριο. Οι κυριότερες μειώσεις εντοπίζονται στα είδη ένδυσης- υπόδησης και στα φάρμακα, ενώ σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν στους τομείς στέγασης και μεταφορών, με τις τιμές των καυσίμων και των ενοικίων να επιδρούν καταλυτικά.
Υποχώρησε στο  4,4% ο πληθωρισμός (Φεβρ.2011)
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο εναρμονισμένoς δείκτης τιμών Καταναλωτή του Φεβρουαρίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 4,2%, έναντι αύξησης 2,9%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2010 προς το 2009.
Ο Εν. ΔΤΚ κατά το μήνα Φεβρουάριο 2011, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2011, παρουσίασε μείωση 1,3%, έναντι μείωσης 0,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.
Ο μέσος Εν. ΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαρτίου 10 – Φεβρουάριου 11, σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαρτίου 09 – Φεβρουαρίου 10, παρουσίασε αύξηση 5,0%, έναντι αύξησης 1,5%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Πακέτο ενίσχυσης για τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία

Ομιλία υπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη σε εκδήλωση του Ελληνο – Αμερικανικού Επιμελητηρίου
 «Έχουμε ένα ολοκληρωμένο θεσμικό και χρηματοδοτικό πακέτο ενίσχυσης για τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καινοτομία» δήλωσε ο υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, παρουσιάζοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο  στήριξης και προώθησης κάθε δραστηριότητας που βασίζεται στην καινοτομία, στην εκδήλωση για το διαγωνισμό «Make Innovation Work» του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, που πραγματοποιήθηκε χτές, 9 Μαρτίου στην Αθήνα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης ανακοίνωσε ότι έχουν τεθεί ήδη οι ισχυρές βάσεις για τη δημιουργία ενός κινήματος, το StartUp Greece, μέσω του οποίου μπορεί να επανεκκινηθεί η οικονομία με νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός
«Για να προσδώσουμε στο κίνημά μας αξιοπιστία δημιουργήσαμε μια πρωτοπόρα ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει το σύνολο της δημόσιας πληροφορίας για το επιχειρείν, από προγράμματα μέχρι χρηστικές πληροφορίες, διαδραστική επαφή με τη δημόσια διοίκηση για απορίες και ερωτήματα, μηχανισμούς δικτύωσης μέσω των social media για τους νέους».
Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας
Με αυτή την υποστηρικτική ψηφιακή πλατφόρμα, όπως υπογράμμισε ο υπουργός, δημιουργείται ουσιαστικά ένα no-stop shop που είναι online, φέρνει κοντά τους νέους που θέλουν να επιχειρήσουν, το κράτος, τους ιδιώτες, ενώσεις πολιτών, και δημιουργεί ένα ισχυρό δίκτυο ανθρώπων που ανταλλάσσουν ιδέες, βάζουν μπροστά κοινά σχέδια, συμμετέχουν σε κοινές εκδηλώσεις και τελικά πιέζουν το κράτος και την αγορά να διευκολύνουν το επιχειρείν και να αγκαλιάσουν τη νεανική επιχειρηματικότητα με σύγχρονη ματιά, με νέα νοοτροπία.
Παράλληλα με τη δημιουργία του κινήματος StartUp Greece, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης παρουσίασε το ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης του υπουργείου για την προώθηση της νέας/ νεανικής καινοτομικής επιχειρηματικότητας, το οποίο περιλαμβάνει:
1. Το ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την προώθηση της νέας καινοτομικής επιχειρηματικότητας, με σαφή προσανατολισμό στην υποστήριξη νέων καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων, 30 εκ €, που θα ανακοινωθεί σε λίγες ημέρες.
2. Ένα νέο πρόγραμμα κατάρτισης για νέες μικρές επιχειρηματίες  καθώς και νέους επιχειρηματίες  με έμφαση σε καινοτόμες δραστηριότητες
3. Τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για μικροδάνεια και βελτίωση της πρόσβασης στη ρευστότητα (seed capital, start up capital, venture capital κ.ο.κ.).τόσο στο πλαίσιο του ΕΤΕΑΝ με στόχο τη γενική επιχειρηματικότητα, όσο και με στόχο τη δημιουργία end to end προϊόντων για την ενίσχυση της βιομηχανίας του ICT (ταμείο jeremie)
4. Τη θέσπιση ενός ειδικού καθεστώτος για την ενίσχυση καινοτόμων εγχειρημάτων νέων επιχειρηματιών, μέσω του ειδικού καθεστώτος για την Επιχειρηματικότητα των Νέων του Επενδυτικού Νόμου (100 εκ  € για το α΄ εξάμηνο του 2011)

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων εισοδήματος για το 2011

Από αρχές Απριλίου μέχρι τέλος Μαϊου έχουν προγραμματιστεί τα  ραντεβού με την εφορία για τους φορολογούμενους. Σας παρουσιάζουμε αναλυτικά  τις προθεσμίες αναλόγως στην κατηγορία εισοδήματος  όπως έχουν ανακοινωθεί από το υπουργείο Οικονομικών.
Στις ίδιες ημερομηνίες με τις δηλώσεις εισοδήματος, υποβάλλεται και το έντυπο Ε9 για τα ακίνητα. Εξαίρεση αποτελούν τα Ε9 όσων αποστέλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους και τα Ε9 των εταιρειών που έχουν καταληκτική ημερομηνία την 30η Ιουνίου του 2010.

Δήλωση εισοδήματος Φυσικά πρόσωπα

 Υποβολή δήλωσης όταν τα εισοδήματα προέρχονται από:
  •  Από εκμίσθωση ακινήτων.
  •  Από κινητές αξίες (μερίσματα Α.Ε.)
  •  Από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. ο Ισολογισμός των οποίων εγκρίθηκε μέσα στο 2011.
  •  Από ατομική επιχείρηση, ή ελευθέριο επάγγελμα η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
  • Κάτοχοι (Ι.Χ αυτοκινήτου, σκάφους, αεροσκάφους κλπ.), εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους.
Α.Φ.Μ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-50
60-00
Απρίλιος 2011
04
05
06
07
08
11
12
13
14
15
18

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2011

 Από 1η Απριλίου για όσους δηλώνουν γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γής. Αναλυτικότερα :
Α.Φ.Μ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-50
60-00
Απρίλιος 2011
01
04
05
06
07
08
11
12
13
14
15


 Από 18 Απριλίου για όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα με βιβλία Γ΄κατηγορίας, η διαχειριστική περίοδος των οποίων έληξε Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010. Αναλυτικότερα:
Α.Φ.Μ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-50
60-00
Απρίλιος 2011
18
19
20
21
26
27
28
29
02/5
03/5
04/5


Από 2 Μαϊου για όσους δηλώνουν εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρεία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία Α' ή Β' ή Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, εφόσον η διαχειριστική περίοδος αυτής έληξε μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του 2010. Εισοδήματα που αποκτούν τα μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας. Οι φορολογούμενοι που δεν κατοικούν ούτε έχουν εισοδήματα στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση από άλλη αιτία (π.χ κατοχή αυτοκινήτου). Τέλος, οι αντιπρόσωποι, οι πράκτορες ασφαλιστικών εταιρειών και οι ασφαλειομεσίτες, οι συγγραφείς για τα συγγραφικά τους δικαιώματα καθώς και οι πράκτορες και αντιπρόσωποι τραπεζών. Αναλυτικότερα:
Α.Φ.Μ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-50
60-00
Μάιος 2011
02
03
04
05
06
09
10
11
12
13
16


Από 3 Μαϊου για όσους δηλώνουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί-συντάξεις). Εισοδήματα τα οποία έχουν προκύψει στο εξωτερικό. Εισοδήματα από αμοιβές αξιωματικών και κατώτερων πληρωμάτων εμπορικών πλοίων. Επίσης, εισοδήματα τα οποία έχουν προκύψει στην Ελλάδα αλλά οι φορολογούμενοι που τα εισπράττουν, δεν κατοικούν στη χώρα μας. Αναλυτικότερα:
Α.Φ.Μ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-50
60-00
Μάιος 2011
03
05
09
11
13
17
19
23
25
27
31


Προθεσμίες δηλώσεων εισοδήματος
Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί έγκαιρα μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.(Άρθρο 62 παρ. 1 Εδάφιο ε΄)
Σημ.: Για τους ως άνω υπόχρεους υπάρχει δυνατότητα Υποβολή δήλωσης ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου, στην υπηρεσία TAXIS net (www.taxisnet.gr) με χρήση κωδικών πρόσβασης, τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν παραλάβει με αίτησή τους τουλάχιστον 5 μέρες πριν την υποβολή. Η υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική, για όλα τα φυσικά πρόσωπα επιτηδευματίες που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία, που η δήλωσή του υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή.(Άρθρο 62 παρ. 1 ν. 2238/1994)
Σημ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 61 και την παρ. 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε., προκύπτει ότι η προθεσμία μέχρι την οποία μπορεί να υποβληθεί η κοινή δήλωση των συζύγων καθορίζεται ανάλογα με την κατηγορία (πηγή) των εισοδημάτων που περιλαμβάνονται σ'αυτή (ανεξάρτητα από το σύζυγο στον οποίο ανήκουν) και με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του συζύγου, στο όνομα του οποίου υποβάλλεται η δήλωση. (σχετ.1050716/897/Α0012/24.6.2008 έγγραφο)

Οι προθεσμίες για τα Νομικά πρόσωπα έχουν δημοσιευθεί στον παρακάτω σύνδεσμο:

Δήλωση εισοδήματος Νομικά πρόσωπαΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ