Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 20 Μαρτίου

25 Μαρτίου 2011

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων 2011 Αναλυτικοί πίνακες καταληκτικών ημερομηνιών Φορολογικών δηλώσεων

Δηλώσεις  εισοδήματος 2011:

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων επιτηδευματιών (ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) με εισοδήματα προερχόμενα:

1. Από εκμίσθωση ακινήτων.
2. Από κινητές αξίες (μερίσματα Α.Ε.)
3. Από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε. ο Ισολογισμός των οποίων εγκρίθηκε μέσα στο 2010.
4. Από ατομική επιχείρηση, ή ελευθέριο επάγγελμα η οποία δεν τηρεί βιβλία ή τηρεί βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
5. Κάτοχοι (Ι.Χ αυτοκινήτου, σκάφους, αεροσκάφους κλπ.), εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης ή τους βαρύνει το τεκμήριο αγοράς τους.
 

Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ.
Ημ/νία υποβολής
Σε 1
18/04/2011
Σε 2
19/04/2011
Σε 3
20/04/2011
Σε 4
21/04/2011
Σε 5
27/04/2011
Σε 6
28/04/2011
Σε 7
29/04/2011
Σε 8
02/05/2011
Σε 9
03/05/2011
Σε 10,20, 30,40,50
04/05/2011
Σε 60,70, 80,90,00
05/05/2011

Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω του δικτύου TAXIS
Μέσω Taxis
5η Μαίου 2011
(ανεξαρτήτως ΑΦΜ) 
Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. λόγω αδύνατης επικοινωνίας μέσω Taxisnet
12η Μαίου 2011
Παρέχεται η ευχέρεια υποβολής των δηλώσεων αυτών στις Δ.Ο.Υ., εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μέσω διαδικτύου. (ανεξαρτήτως ΑΦΜ)
Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω του δικτύου

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων επιτηδευματιών (ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) με εισοδήματα προερχόμενα:

από ατομική εμπορική επιχείρηση και ελεύθεροι επαγγελματίες με λογιστικά βιβλία Γ' κατηγορίας, εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε μέσα στους μήνες 11ο και 12ο του έτους 2010.

Ηλεκτρονική Υποβολή μέσω του δικτύου TAXIS
Μέσω Taxis
5η Μαίου 2011
(ανεξαρτήτως ΑΦΜ) 

Υποβολή σε Δ.Ο.Υ. λόγω αδύνατης επικοινωνίας μέσω Taxisnet

12η Μαίου 2011
Παρέχεται η ευχέρεια υποβολής των δηλώσεων αυτών στις Δ.Ο.Υ., εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μέσω διαδικτύου. (ανεξαρτήτως ΑΦΜ)

 

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων (ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ)

Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ.
Ημ/νία υποβολής
Σε 1
11/04/2011
Σε 2
12/04/2011
Σε 3
13/04/2011
Σε 4
14/04/2011
Σε 5
15/04/2011
Σε 6
18/04/2011
Σε 7
19/04/2011
Σε 8
20/04/2011
Σε 9
21/04/2011
Σε 10,20, 30,40,50
27/04/2011
Σε 60,70, 80,90,00
28/04/2011
  • Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 28η Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.
  • Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων των ατομικών επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των εταιριών παρέχεται η ευχέρεια υποβολής των δηλώσεων αυτών στις Δ.Ο.Υ., εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία λήξης των δηλώσεων μέσω διαδικτύου.

 Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τελευταίος αριθμός Α.Φ.Μ.
Ημ/νία υποβολής
Σε 1
10/05/2011
Σε 2
11/05/2011
Σε 3
12/05/2011
Σε 4
13/05/2011
Σε 5
16/05/2011
Σε 6
17/05/2011
Σε 7
18/05/2011
Σε 8
19/05/2011
Σε 9
20/05/2011
Σε 10,20, 30,40,50
23/05/2011
Σε 60,70, 80,90,00
24/05/2011
Στις περιπτώσεις ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων, η καταληκτική ημερομηνία για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα είναι η 24η Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

 

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων 

Σε ημεδαπές Ε.Π.Ε., δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών, αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας και αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων, καθώς και τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητο στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν προκύπτει ή όχι εισόδημα από αυτό.

Δήλωση εισοδήματος Νομικά πρόσωπα
Μέσω Taxis
10η Μαίου 2011
(ανεξαρτήτως ΑΦΜ) 

 

Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων ΛΟΙΠΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΑΡΘΡΟΥ 101 ΚΦΕ)


1. Τα μη κερδοσκοπικά χαρακτήρα ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και τα κάθε είδους ιδρύματα που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., μέχρι 12 Απριλίου 2011.

2. Τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας του Κ.ΒΣ, ή δηλώνουν εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης ανεξάρτητα από την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, μέχρι 15 Απριλίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

Προθεσμία ΦΜΥ 2011 Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) 2011

Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2012, με χρονολογική σειρά.

 

Προθεσμία Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) 2011

E7 ΦΜΥ 2011

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί στις 14/4/2011, ενώ η προθεσμία υποβολής ορίζεται για τις 16/5/2011.


Μέχρι 30 Ιουνίου 2011
29 Ιουλίου 2011
Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2011
ΠΟΛ.1163
Προθεσμία

Οριστικών Δηλώσεων Παρακρατούμενων Φόρων Εμπόρων και Ελευθέρων Επαγγελματιών

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική. Οι αντίστοιχες υπηρεσίες θα ενεργοποιηθούν τον Σεπτέμβριο του 2011 και ορίζεται καταληκτική ημερομηνία υποβολής η 30/9/2011.

Προθεσμία Προσωρινής Δήλωσης Παρακρατούμενων Φόρων πλην Μισθωτών Υπηρεσιών

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική από 1/7/2011. Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/6/2011.

Δηλώσεις Εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών Ε5,Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Φ01012, ΑΕ και ΕΠΕ Φ01010, Φ01011, Φ01013, Φ01014

Δηλώσεις Εισοδήματος Προσωπικών εταιρειών κ.λπ. (Ε5)


Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 18/4/2011 με καταληκτική ημερομηνία ανεξαρτήτως ΑΦΜ τις 28/4/2011. Η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι διαθέσιμη από 4/4/2011.

Δηλώσεις Εισοδήματος 2011

Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Φ01012). 


Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 4/4/2011 με καταληκτικές ημερομηνίες τις 12/4/2011 για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β κατηγορίας και τις 15/4/2011 για όσα τηρούν βιβλία Γ κατηγορίας. Αν και η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ έχει ξεκινήσει από 1/3/2011 και έχει ήδη παραληφθεί ο μεγαλύτερος όγκος, η υπηρεσία θα ανοίξει για λόγους πιλοτικής λειτουργίας ενόψει της υποχρεωτικής υποβολής του 2012.


Δηλώσεις Εισοδήματος Νομικών Προσώπων ( Α.Ε. , ΕΠΕ, Φ01010, Φ01011, Φ01013, Φ01014).


Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική και θα ξεκινήσει να προσφέρεται στις 2/5/2011, ενώ οι καταληκτικές ημερομηνίες ξεκινάνε από τις 10/5/2011 για τις ημεδαπές Α.Ε. και τα Υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιρειών, εφόσον υφίσταται διμερής σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας (συμβατικών χωρών).
Δηλώσεις Εισοδήματος 2011 ΑΕ, ΕΠΕ
Για τα λοιπά νομικά πρόσωπα (Ε.Π.Ε., Συνεταιρισμοί κ.λ.π) η υποβολή των δηλώσεων στις ΔΟΥ θα είναι επίσης διαθέσιμη από 2/5/2011 και καταληκτική ημερομηνία θα είναι μέχρι 10 Μαΐου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

Ε9 2011 Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων

2011 Ε9

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων

E9 2011

Η υπηρεσία για την ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) θα ενεργοποιηθεί την 1/9/2011.
 

Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι προαιρετική για τα φυσικά πρόσωπα και υποχρεωτική για τα νομικά πρόσωπα.
Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/9/2011 και η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου λήγει στις 30/9/2011. Εφόσον δεν επιλεγεί η ηλεκτρονική υποβολή τότε η δήλωση Ε9 υποβάλλεται στις ίδιες ημερομηνίες με το έντυπο Ε1.

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3) οικονομικού έτους 2011:

Ηλεκτρονική υποβολή Δηλώσεων Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3) οικονομικού έτους 2011:Η υποβολή των σχετικών δηλώσεων μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική για επιτηδευματίες και όσους υποβάλουν μέσω λογιστών.
Η υπηρεσία θα ενεργοποιηθεί την 1/4/2011, με ταυτόχρονη μετάθεση των προθεσμιών που ισχύουν σήμερα, οι οποίες θα αρχίσουν να λήγουν από τις 18/4/2011.
Την υπηρεσία μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ, χωρίς πρόσθετη διαδικασία πιστοποίησης.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΓΓΠΣ

Για το οικονομικό έτος 2011 προβλέπονται οι ακόλουθες καινοτομίες για την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων εισοδήματος φυσικών προσώπων:

- Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία οχημάτων που ήδη υπάρχουν στην Κεντρική Βάση Οχημάτων της Γ.Γ.Π.Σ. μαζί με την αντίστοιχη ετήσια αντικειμενική δαπάνη.
- Συμπλήρωση του εντύπου Ε1 με τα στοιχεία ακινήτων για την κύρια και τις δευτερεύουσες κατοικίες κατόπιν επιλογής του φορολογούμενου από το σύνολο των ακινήτων του, βάσει των δηλώσεων Ε9.
- Εκτύπωση των ειδοποιήσεων για την πληρωμή ή επιστροφή φόρου εισοδήματος μέσω των συμβεβλημένων τραπεζών.
- Δυνατότητα εκτύπωσης κενών εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3 καθώς και των οδηγιών για την συμπλήρωση της Δήλωσης Φ.Π. Οικονομικού Έτους 2011, προκειμένου να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική υποβολή.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ