Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 01 Μαΐου

6 Μαΐου 2011

Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων ΑΕ

 TAXISnet                                         06.05.2011
                      


                     Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι οι υποκείμενοι σε φόρο του άρθρου 101 παρ. 1 του Ν.2238/1994 που αφορά στην υποβολή του εντύπου Φ01-010, θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν τις δηλώσεις ηλεκτρονικά μέχρι τις 30/05/2011 ανεξαρτήτως καταληκτικού ψηφίου Α.Φ.Μ..

Η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων θα είναι διαθέσιμη τη Δευτέρα 09/05/2011.

Ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

με θέμα την Ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

από το σύνολο των Επιχειρήσεων, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, τους ΟΤΑ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς

από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
 Αθήνα, 2 Μαϊου 2011
ΘΕΜΑ: Ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απευθύνεται προς το σύνολο των Επιχειρήσεων, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, τους ΟΤΑ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, που αντιμετωπίζουν προβλήματα οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, με σκοπό την υπεύθυνη ενημέρωσή τους για την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η οποία δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης ιδιαίτερα ευνοϊκών όρων για την οριστική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Η νομοθετική διάταξη (άρθρο 48 Ν.3943/2011 ΦΕΚ 66/τ.Α΄/31-3-2011), που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων και η οποία καθορίζει τους νέους όρους ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προβλέπει τα παρακάτω:
 • Το σύνολο των οφειλών κεφαλαιοποιείται την 31.12.2010.
 • Το σύνολο αυτής της οφειλής εξοφλείται με τη μηνιαία κατάθεση ποσού το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και υπό τον όρο, ότι καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.
 • Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής και των 150ευρώ σε μηνιαία βάση.
 • Το ίδιο ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150ευρώ το μήνα, ισχύει και για οφειλέτες που δεν απασχολούσαν μισθωτούς το τελευταίο τρίμηνο του 2010.
 • Οι εργοδότες που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερες ρυθμίσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την παρούσα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους χωρίς ωστόσο να δύναται να αξιοποιήσουν επιπρόσθετα τους ειδικούς όρους που ισχύουν στις παλαιότερες ρυθμίσεις.
 • Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση και θα τηρούν τους όρους αυτής, θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, δίμηνης διάρκειας και χωρίς παρακράτηση, για κάθε χρήση.
 • Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση και καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης και συγκεκριμένα:
 • α) η επιβολή κατάσχεσης (κινητής ή ακίνητης περιουσίας), τόσο κατά των περιουσιακών στοιχείων των Νομικών Προσώπων όσο και κατά των ατομικών περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων αυτών. β) Η επιβολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτου γ) Η εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και δ) ο πλειστηριασμός (έκδοση και προσδιορισμός προγράμματος) επί των ήδη κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων. Για οφειλέτες που δεν θα ενταχθούν στην ρύθμιση και δεν θα καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, η εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είναι άμεση και χωρίς εξαίρεση.
 • Όσοι οφειλέτες δεν προλάβουν να αποπληρώσουν την οφειλή τους μέχρι την 31/12/2012 δύναται να υπαχθούν, για το υπόλοιπο της οφειλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3863/2010 (36 έως 48 δόσεις)
Η ως άνω ρύθμιση αποτελεί αφετηρία οριστικής απεμπλοκής των επιχειρήσεων από το δυσβάστακτο βάρος οφειλών ασφαλιστικών εισφορών που δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή τους προοπτική και απειλούν ακόμα και την ίδια τη βιωσιμότητά τους.

Πέρα όμως από αυτό, η ρύθμιση αποτελεί ευκαιρία οικοδόμησης μιας νέας περιόδου συνεργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με το σύνολο των επιχειρήσεων, που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο Ίδρυμα να προχωρήσει ακόμα και σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες ασφαλιστικές εισφορές ενσωματώνουν ως ένα βαθμό και την απώλεια εσόδων που προκαλεί η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροαποφυγή και η αδήλωτη εργασία.

Με την ελπίδα ότι το σύνολο των οφειλετών θα αξιοποιήσει τη νέα δυνατότητα που τους δίνεται, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε, τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το σύνολο των εργαζομένων και των συνταξιούχων, ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντείνει τις προσπάθειές της για την περιφρούρηση των οικονομικών συμφερόντων του Ιδρύματος με περιστολή δαπανών, με ελέγχους και επιβολή κυρώσεων σε όσους διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα σε βάρος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και την απλούστευση των διαδικασιών συναλλαγής του Ιδρύματος με τις επιχειρήσεις και τους ασφαλισμένους.

Καλούμε το σύνολο των οφειλετών να προχωρήσουν στο διακανονισμό των οφειλών τους αξιοποιώντας τη ρύθμιση αυτή.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ    

ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Απεργία στα Ελληνικά Πετρέλαια, από την Παρασκευή 6 Μαΐου ως τις 16 Μαΐου

Απεργία στα Ελληνικά Πετρέλαια


Παράνομη και καταχρηστική έκρινε το Πρωτοδικείο Αθηνών τη δεκαήμερη απεργία που είχε προκηρύξει το Σωματείο των εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια, από την Παρασκευή 6 Μαΐου ως τις 16 Μαΐου

5 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση Υπουργείου Οικονομικών TAXISNet, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Σχετικά με την παράταση υποβολής δηλώσεων και τη δυνατότητα των ηλεκτρονικών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών να υποδεχτούν τις δηλώσεις, υπογραμμίζεται ότι, όπως δείχνουν συγκεκριμένα στοιχεία, οι υποδομές της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ανταπεξέρχονται χωρίς κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα στις αυξημένες απαιτήσεις της ηλεκτρονικής υποβολής.


Το νέο σύστημα της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων TAXISNet λειτουργεί αποδοτικά και αποτελεσματικά: έχει παραλάβει από το Δεκέμβριο του 2010 πάνω από 3,5 εκατομμύρια δηλώσεις, έντεκα διαφορετικών εντύπων. Ως προς τις δηλώσεις του φόρου εισοδήματος που κατατίθενται αυτές τις μέρες, μέχρι σήμερα το TAXISNet έχει παραλάβει 304 χιλιάδες – σχεδόν διπλάσιες από κάθε άλλη χρονιά την ίδια μέρα. Τα παρακάτω διαγράμματα απεικονίζουν τις δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά κατά το περασμένο διάστημα.
Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, παρακολουθεί συνεχώς τη λειτουργία του συστήματος και των εφαρμογών που αυτό προσφέρει.  Από τα στοιχεία που συλλέγονται φαίνεται ότι τον τελευταίο μήνα το σύστημα ήταν διαθέσιμο κατά πάνω από 98%. Η μη διαθεσιμότητα οφείλεται συνήθως σε προγραμματισμένες αναβαθμίσεις ή παροδικά προβλήματα και σε καμία περίπτωση σε ελλείψεις των υποδομών.  Επίσης, καταγράφεται ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την είσοδο στο σύστημα και ο χρόνος που έχει μετρηθεί είναι απόλυτα ικανοποιητικός (0,7 δευτερόλεπτα).

TAXISNet, Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, βελτιώνει συνεχώς τις υπηρεσίες και την ποιότητα των εφαρμογών που προσφέρει. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι φέτος προσφέρθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής τριών νέων εντύπων (προσωρινή δήλωση ΦΜΥ, Φ01012, Ε5), ενώ τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν και άλλα.   Επιπλέον, οι φορολογούμενοι που υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων βλέπουν έτοιμα στην ηλεκτρονική δήλωση τα ακίνητα και τα οχήματά τους και δεν χρειάζεται πια να τα πληκτρολογούν.
Είναι αυτονόητο ότι κάθε νέα υπηρεσία που προσφέρεται περνάει από ένα αναμενόμενο στάδιο προσαρμογής.  Για το λόγο αυτό τεχνικοί στη  Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων προσαρμόζουν όπου είναι άμεσα δυνατό τη λειτουργία των εφαρμογών, ενώ παράλληλα καταγράφουν προτάσεις βελτίωσης για να υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Ο στόχος είναι πολλές από τις νέες υπηρεσίες που προσφέρονται στις επιχειρήσεις να υποδεχτούν φέτος έναν ικανό αριθμό ηλεκτρονικών δηλώσεων, έτσι ώστε του χρόνου να επεκταθεί η ηλεκτρονική υποβολή τους.
Οι παρατάσεις που δίνονται έχουν ως στόχο να διευκολύνουν όλους όσους χρησιμοποιούν, υποστηρίζουν και βασίζονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες (φορολογούμενους, λογιστές, υπαλλήλους στις ΔΟΥ, τεχνικούς, εταιρίες λογισμικού) στο να αντεπεξέλθουν στις διαφορετικές απαιτήσεις  που δημιουργήθηκαν φέτος από τη μεγάλη αύξηση των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
Τέλος, ως προς την αποστολή εκκαθαριστικών σημειωμάτων ΕΤΑΚ και φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας, διευκρινίζεται ότι από τον Ιούνιο του 2010 μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί πέντε κύκλοι εκκαθαρίσεων μέσω των οποίων έχει βεβαιωθεί προς είσπραξη το 74% των εκτιμώμενων εσόδων. Συγκεκριμένα, έχουν εκκαθαριστεί 2,9 εκατομμύρια δηλώσεις από 3,9 εκατομμύρια ιδιοκτήτες και έχουν βεβαιωθεί 279 εκατομμύρια ευρώ.  Απομένουν προς εκκαθάριση 1,3 εκατομμύρια δηλώσεις περίπου, ο οποίες αφορούν στο μεγαλύτερο μέρος τους μεταβολές περιουσιακής κατάστασης.  Από τις δηλώσεις αυτές εκτιμάται ότι θα βεβαιωθούν 100 εκ. ευρώ.  Επίσης απομένουν προς εκκαθάριση άλλες 400.000 δηλώσεις περίπου, οι οποίες όμως είναι μηδενικές. Τα στοιχεία των δηλώσεων που απομένουν προς εκκαθάριση έχουν ήδη εισαχθεί προς επεξεργασία και έλεγχο.  Η διαδικασία της τελικής εκκαθάρισης έχει ξεκινήσει και προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στους ερχόμενους τρεις μήνες. Η διαδικασία που ακολουθείται βασίζεται, σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό του 2007, στη χρήση εξωτερικών αναδόχων και, δυστυχώς, χρονοβόρες διαδικασίες συμβασιοποίησης.  Στόχος της Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτω είναι, μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του περιουσιολογίου ακινήτων με την εικόνα του 2010, οι φορολογούμενοι να μπορούν να ενημερώνουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά τις αλλαγές στην περιουσιακή τους εικόνα, χωρίς να προβληματίζονται από τα ενδεχόμενα λάθη και τις καθυστερήσεις που δημιουργεί η διαδοχική σύζευξη των δηλώσεων ακινήτων Ε9.
Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων σε μια ιδιαίτερα απαιτητική περίοδο για τα δημόσια οικονομικά συνεισφέρει
 • στην προσπάθεια για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής συλλέγοντας πολλά περισσότερα στοιχεία σε αξιόπιστη ηλεκτρονική μορφή,
 • στην είσπραξη εσόδων με τη γρηγορότερη εκκαθάριση δηλώσεων φόρου εισοδήματος,
 • στη βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη με την παροχή νέων και βελτιωμένων υπηρεσιών και
 • στην περιστολή των δαπανών με την αυξημένη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

ΠΟΛ1099/4.5.11 Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 3875/2010 και ν. 3932/2011

Δείτε την εδώ:
ΠΟΛ1099/4.5.11
Κοινοποίηση διατάξεων των ν. 3875/2010 και ν. 3932/2011

Διεκδικήσεις «αναδρομικών αποδοχών» από τέως Βουλευτές, δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου


Το αίτημα <στρονγ>αναδρομικής αναπροσαρμογής βουλευτικής σύνταξης ή αποζημίωσης προσβάλλει το κοινό αίσθημα δικαίου, ιδιαίτερα στην παρούσα δημοσιονομική συγκυρία.
Το Υπουργείο Οικονομικών δεν προτίθεται να ικανοποιήσει οποιαδήποτε παρόμοια απαίτηση και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.
Το αίτημα αναδρομικής αναπροσαρμογής βουλευτικής σύνταξης ή αποζημίωσης προσβάλλει το κοινό αίσθημα δικαίου, ιδιαίτερα στην παρούσα δημοσιονομική συγκυρία.

Τι απάντησε στις διεκδικήσεις «αναδρομικών αποδοχών» από τέως Βουλευτές, ο ΥπΟικ, Γιώργος Παπακωνσταντίνου
Το Υπουργείο Οικονομικών δεν προτίθεται να ικανοποιήσει οποιαδήποτε παρόμοια απαίτηση και θα προβεί σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση.

Αναδιάρθρωση με haircut ή κούρεμα;


Αναδιάρθρωση με haircut ή κούρεμα;


Το ερώτημα δεν είναι αν η Αθήνα θα αναδιαρθρώσει το δημόσιο χρέος της αλλά το πότε και πώς θα το κάνει

Μέσα στον Απρίλιο καταγράφηκε άλμα στις αποδόσεις των 2ετών ελληνικών ομολόγων  κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες…ήταν ο χειρότερος μήνας για την ελληνική αγορά ομολόγων από την προσχώρηση της Ελλάδας στο ευρώ. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων όμως, μπορεί να αυξηθούν κι άλλο, πράγμα που σημαίνει ότι περαιτέρω άνοδος των ελληνικών αποδόσεων θα ενισχύσει την αστάθεια στην Αθήνα και θα επιτείνει την ανάγκη για αναδιάρθρωση. Η αύξηση του κόστους του ελληνικού δανεισμού θα αυξήσει τον κίνδυνο επέκτασης της ευρωπαϊκής κρίσης χρέους, με πιθανότερο υποψήφιο την Ισπανία.
Κρίση Χρέους στην Ευρώπη
Θυμηθείτε λίγο τα PIGS…η μόνη που λείπει από την λίστα του χρέους είναι η Ισπανία.

Portugal


Ireland


Greece


Spain

Πότε θα δρομολογηθεί η αναδιάρθρωση;

Φαίνεται να υπάρχει κάποια συμφωνία ότι φέτος πρέπει να γίνει μια επιμήκυνση της διάρκειας των ομολόγων σε πρώτο στάδιο και το 2012[1] ή το 2013 να γίνει ελεγχόμενη χρεοκοπία, με εθελοντική αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους κάτι ωστόσο που προϋποθέτει τη συναίνεση και των επενδυτών.
Περιμένουμε, λοιπόν, την οριστική περιγραφή των όρων μιας ελεγχόμενης αναδιάρθρωσης, από τους ευρωπαίους πολιτικούς, προκειμένου να αποφευχθεί ένα ντόμινο εθνικών χρεοστασίων που θα οδηγήσει στην κατάρρευση της ΕΕ.

Αναδιάρθρωση με haircut ή κούρεμα;

Η άποψη ότι ο μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης ενός τόσο μεγάλου δημόσιου χρέους -όπως αυτό της Ελλάδας- είναι ένα μεγάλο κούρεμα, παραβλέπει με ευκολία τις επακόλουθες μεγάλες δυσκολίες που θα δημιουργήσει:
Κούρεμα ή Haircut
 • στις ελληνικές τράπεζες που κατέχουν μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους και
 • σε άλλες τράπεζες της Ευρωζώνης που έχουν έκθεση στην Ελλάδα, ακόμη και
 • την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που κατέχει ελληνικά ομόλογα.
 • τη Ελλάδα με μια αναλογία εκτιμώμενου χρέους προς το ΑΕΠ γύρω στο 80%.
 • Καταπάτηση των συνθηκών του Μάαστριχτ για χρέος έως 60%

Από την άλλη μεριά, η ελληνική αναδιάρθρωση μπορεί να συνοδευτεί με την υπαγωγή της χώρας στο μόνιμο μηχανισμό στήριξης ή ακόμα και με χορήγηση νέου δανείου από την πλευρά της ΕΕ και του ΔΝΤ, κατά τρόπο που θα προστατέψει και τον ιδιωτικό τομέα από κάποιο … άγριο κούρεμα.


Πότε θα δούμε βελτίωση του κλίματος;

Αν θυμηθούμε την Τρίτη που η Αθήνα διέψευσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αναδιάρθρωσης, οι αποδόσεις των ελληνικών 2ετών ομολόγων κατέγραψαν ισχυρή πτώση κατά 24,78%.
 Παρόλα αυτά, μια βελτίωση του επενδυτικού αισθήματος που θα έχει διάρκεια και που θα σημάνει τον τερματισμό των κινδύνων μεταφοράς της κρίσης, θα είναι εφικτή όταν οι Ευρωπαίοι πολιτικοί και οικονομικοί αξιωματούχοι αρχίσουν να μιλούν με μια φωνή.
 


Ευρωπαϊκό χρέος
[1] Οι αγορές συμφωνούν στην εκτίμηση ότι το ελληνικό χρεοστάσιο θα γίνει το 2012 επειδή η Ελλάδα – που μέχρι στιγμής έχει λάβει τα 53 δις από το πακέτο της τάξης των 110 δις ευρώ από τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο – θα ξεμείνει από ρευστότητα στο δεύτερο ήμισυ του 2012.
Μεταξύ του 2012 και του 2015 η Ελλάδα θα πρέπει να αναχρηματοδοτήσει εκδόσεις ομολόγων που λήγουν ύψους 112 δις ευρώ, και η κυβέρνηση θα πρέπει να ψάξει πολύ για να βρει πώς θα το κάνει, αφού το δυσθεώρητο ύψος των ελληνικών αποδόσεων αποκλείει την έκδοση ομολόγων για του χρόνου
Πηγή http://www.sofokleous10.gr/portal2/toprotothema/toprotothema/-a--2011050436381/

 

4 Μαΐου 2011

Οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η Πορτογαλία

Το ποσό της οικονομικής βοήθειας που ζήτησε η Πορτογαλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα φτάσει τα 78 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, το γραφείο του υπηρεσιακού πρωθυπουργού της χώρας, Ζοζέ Σόκρατες.
Στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος οικονομικής βοήθειας, η Λισαβόνα πέτυχε να υπάρξει μια πιο "ελαστική" βαθμιαία μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματός της, το οποίο θα πρέπει να φτάσει στο 3% το 2013. Όπως είπε ο Σόκρατες, ο στόχος για φέτος είναι να μειωθεί το έλλειμμα στο 5,9%, για το 2012 να πέσει στο 4,5% και το 2013 να έχει φτάσει στο 3%.
Μέχρι τώρα η Πορτογαλία δεσμευόταν να μειώσει το έλλειμμά της στο 4,6% φέτος και να το φτάσει στο 2% το 2012. Το 2010 το έλλειμμα του προϋπολογισμού της χώρας έφτασε το 9,1%, πολύ πάνω από το στόχο του 7,3% που είχε θέσει η κυβέρνηση.

http://www.emea.gr/article/108162/

Συνταξιούχοι βουλευτές οι οποίοι ζητούν αναδρομικά

Την οργή της Βουλής προκαλούν  οι αξιώσεις των συνταξιούχων βουλευτών οι οποίοι ζητούν ως αναδρομικά ποσό που μπορεί να ξεπεράσει τα 80 εκατομμύρια  ευρώ. Όπως έγραψε εχθές το protothema.gr και έχει γίνει σήμερα πρωτοσέλιδο σε πολλές εφημερίδες, 850 συνταξιούχοι βουλευτές έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη και ζητούν να ισχύσει και γι’ αυτούς η ρύθμιση που ισχύει για τους ανώτατους Δικαστικούς.

Με τον τρόπο αυτό και την ώρα που οι Έλληνες υφίστανται σημαντικές περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, ο κάθε συνταξιούχος βουλευτής αξιώνει περίπου 250.000 ευρώ!

Για το θέμα τοποθετήθηκε ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης κατά την συνεδρίαση της Ολομέλειας όπου συζητείται το ν/σ για το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο κ. Σαχινίδης ανέφερε ότι «η στάση αυτή απαξιώνει ακόμα περισσότερο τους πολιτικούς ιδιαίτερα στις μέρες μας που η κοινωνία δοκιμάζεται και το πολιτικό σύστημα κρίνεται αυστηρά». Επιπλέον, ο κ. Σαχινίδης θύμισε την τοποθέτηση του κ. Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος το 2006 από το βήμα της Βουλής είχε πει «να κάνω μια αναφορά σε μια περίοδο όπου μεγάλες κοινωνικές ομάδες αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Καλώ τους προέδρους των Ανώτατων δικαστηρίων να παραιτηθούν από τις αξιώσεις του και το ίδιο πρέπει να πράξουν όλοι όσων συμπαρασύρονται οι μισθοί».

http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=120130

3 Μαΐου 2011

Παράταση στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος

Την παράταση της προθεσμίας υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2011 και της δήλωσης στοιχείων ακινήτων για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών


Παράταση στις δηλώσεις
- η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν τηρούν βιβλία ή ανεξάρτητα της κατηγορίας τήρησης βιβλίων του Κ.Β.Σ., όσοι απόκτησαν εισοδήματα από συμμετοχή σε Ε.Π.Ε., κ.τ.λ., που υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται ως και τις 20 Μαΐου 2011

- η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για εισοδήματα από ακίνητα, από κινητές αξίες, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης κ.τ.λ, ανεξάρτητα αν η υποβολή τους θα γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου ή χειρόγραφα μέσω Δ.Ο.Υ και ανεξαρτήτως Α.Φ.Μ., παρατείνεται ως και τις 20 Μαΐου 2011

- οι προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες ,συνταξιούχοι, εισοδήματα που προέκυψαν στο εξωτερικό κτλ. που υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν είτε ταχυδρομείται επί αποδείξει, για τις οποίες η ημερομηνία υποβολής τους ξεκινά από την 3η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 31η Μαΐου, ανάλογα με το ΑΦΜ τους, διαμορφώνεται ως εξής:
Με ΑΦΜ 1 μέχρι τις 17 Μαΐου 2001
Με ΑΦΜ 2 μέχρι τις 18 Μαΐου 2001
Με ΑΦΜ 3 μέχρι τις 19 Μαΐου 2011
Με ΑΦΜ 4 μέχρι τις 20 Μαΐου 2011
Με ΑΦΜ 5 μέχρι τις 23 Μαΐου 2011
Με ΑΦΜ 6 μέχρι τις 24 Μαΐου 2011
Με ΑΦΜ 7 μέχρι τις 25 Μαΐου 2011
Με ΑΦΜ 8 μέχρι τις 26 Μαΐου 2011
Με ΑΦΜ 9 μέχρι τις 27 Μαΐου 2011
Με ΑΦΜ 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 μέχρι τις 30 Μαΐου 2011 και
Με ΑΦΜ 60 ή 70 ή 80 ή 90 ή 00 μέχρι τις 31 Μαΐου 2011 .
Εφόσον οι δηλώσεις των παραπάνω υπόχρεων, υποβάλλονται από τους ίδιους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, καθώς και οι δηλώσεις για εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρίες, αντιπρόσωποι, πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, ασφαλειομεσίτες κ.τ.λ. που υποχρεωτικά υποβάλλονται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, η προθεσμία υποβολής τους παρατείνεται μέχρι και τις 15 Ιουνίου 2011, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. 

- η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων του έτους 2011, που υποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ., ορίζεται στις ίδιες ημερομηνίες με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τους παραπάνω υπόχρεους.

Οι προθεσμίες υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών - πελατών

παίρνουν παράταση για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2010

Επίσης με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το ημερολογιακό έτος 2010, ως ακολούθως:
- Μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 1, 2, 3.
- Μέχρι την 23η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 4, 5, 6.
- Μέχρι την 27η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 7, 8, 9.
- Μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2010 για τους υπόχρεους που ο ΑΦΜ τους λήγει στο 0.
Σε περίπτωση γενικής ή τοπικής αργίας ή τοπικά μη εργάσιμης ημέρας, οι παραπάνω προθεσμίες μετακυλίονται ανάλογα.
Σημειώνεται ότι για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και των λογιστών και για λόγους ίσης μεταχείρισης η δυνατότητα που δόθηκε με την παράγραφο 1 της ΠΟΛ. 1070/7.10.2011 σε ορισμένα πρόσωπα (ατομικές, προσωπικές, ΕΠΕ κ.λπ.) για κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ισχύει αναλόγως και για τις ανώνυμες εταιρείες και τους συνεταιρισμούς, καθώς και για τις Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Επιχειρήσεις.

2 Μαΐου 2011

Αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.

Υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.

σημαίνει αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης


ΘΕΜΑ : Κοινοποίηση διατάξεων αναστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.


Δείτε την εγκύκλιο ΕΔΩ
Αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α΄/31-03-2011), «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των Οφειλομένων Εισφορών προς το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, αρμοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, στις προαναφερθείσες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή μέχρι την 31/12/2012 της λήψης των αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση για την υπαγωγή σε διακανονισμό, των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι την 31/12/2010, συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου Χριστουγέννων 2010, μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων (προστίμων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης κ.λ.π.).

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις είναι η υποβολή πλήρως συμπληρωμένης σχετικής αίτησης (συνημμένο υπόδειγμα), στην οποία ενσωματώνεται και Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη περί απασχόλησης προσωπικού, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.
Οι κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 τυγχάνουν εφαρμογής σε όσους οφειλέτες είναι υπόχρεοι καταβολής ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι την 31/12/2010, συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου Χριστουγέννων 2010. Ειδικότερα υπάγονται:
α) Οι οφειλέτες του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και για όσο διάστημα τους απασχολήσουν μέχρι την 31/12/2012.
β) Οι οφειλέτες του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον απασχολήσουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για χρονικό διάστημα μέχρι την 31/12/2012 και για όσο διάστημα τα απασχολήσουν.
γ) Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με εποχική δραστηριότητα, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 1836/89, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής τους προσκομίσουν σχετική «Δήλωση έναρξης ή Δήλωση Μεταβολής» από την αρμοδία Δ.Ο.Υ., με την οποία θα αποδεικνύεται η εποχικότητα.
 Εργοδότες – οφειλέτες, που επιθυμούν να υπαχθούν στον διακανονισμό και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης από 1/1/2011 και εφεξής, θα πρέπει αυτές ή να καταβληθούν εφάπαξ ή να ρυθμισθούν με τις διατάξεις του ν. 3863/2010.

Δικαίωμα υπαγωγής στον διακανονισμό έχουν και όσοι από τους ανωτέρω οφειλέτες έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά τα άρθρα 53-62 του ν. 3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων για το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό της οφειλής, εφόσον το επιθυμούν, με παράλληλη απώλεια όμως των παρεχομένων εκ των διατάξεων ευεργετημάτων που τους είχαν παρασχεθεί.
Στα αναφερόμενα στη παρούσα δεν υπάγονται οι οφειλές από ειδικές κατηγορίες ασφάλισης (αποκλειστικές νοσοκόμες, κατ΄οίκον απασχολούμενοι σε μη σταθερό εργοδότη, κ.λ.π.), από προαιρετική ασφάλιση, καθώς και από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται:
α) Για οφειλές Κοινής Επιχείρησης (έδρας και παραρτημάτων της) καθώς και για οφειλές από οικοδομικά και τεχνικά έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελεί το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης.

β) Για οφειλές προερχόμενες μόνο από έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελούνται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράλληλα ασκεί επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι απογεγραμμένο ως κοινή επιχείρηση, έστω και αν δεν απασχολεί προσωπικό τη δεδομένη στιγμή και δεν οφείλει εισφορές ως κοινή επιχείρηση, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αναπόγραφης κοινής επιχείρησης, στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά.

γ) Για οφειλές οικοδομικοτεχνικού έργου, που εκτελείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα (συνιδιοκτήτες) στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το έργο.

δ) Για οφειλές που προέρχονται από περισσότερα του ενός οικοδομικοτεχνικά έργα, που εκτελούνται από το αυτό φυσικό ή αυτά φυσικά πρόσωπα (από ίδιους συνιδιοκτήτες), στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά.

ε) Για οφειλές που προέρχονται από ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα οποία αναγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικά τεχνικά έργα, που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το κάθε έργο.

στ) Για οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα έργα, που εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ