Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 08 Μαΐου

11 Μαΐου 2011

Με υποβάθμιση απειλούνται οκτώ τράπεζες

 Με υποβάθμιση απειλούνται πέντε τράπεζες από τον οίκο Moody's, καθως ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό εξέταση, τις αξιολογήσεις οκτώ ελληνικών τραπεζών:
Με υποβάθμιση απειλούνται οκτώ τράπεζες

Εθνική
Eurobank
Alpha
Πειραιώς
Αγροτική
Αττικής
Εμπορική και τη
Γενική


    Η επανεξέταση των τραπεζών ακολουθεί, όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Moody's, τη χθεσινή απόφασή του να επανεξετάσει για πιθανή υποβάθμιση το αξιόχρεο της Ελλάδας - το οποίο αντιστοιχεί στη βαθμίδα B1 -, λόγω της αναθεώρησης των δημοσιονομικών μεγεθών, της αυξημένης αβεβαιότητας για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους και της πιθανότητας καθυστερημένης και ασθενέστερης ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

    Ο οίκος αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι οι δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα και η ασθενέστερη οικονομική ανάκαμψη θα ασκήσουν πρόσθετη πίεση στην ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών και στα μεγέθη της κερδοφορίας τους και θα οδηγήσουν δυνητικά σε νέες πιέσεις στη χρηματοδότηση και τη ρευστότητά τους.
Αναφέρει ακόμη ότι η επανεξέταση του αξιόχρεου της Ελλάδας σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί η πιθανότητα αναδιάρθρωσης του χρέους της. Πολλές ελληνικές τράπεζες, προσθέτει στην ανακοίνωσή του, έχουν υψηλή έκθεση σε ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου, με συνέπεια ότι η αναδιάρθρωση θα μπορούσε να έχει σημαντική αρνητική επίπτωση στα επίπεδα κεφαλαιοποίησής τους.

Έλεγχος για επιστροφή φόρου άνω των 1.500 ευρώ!

Επιστροφή από την Εφορία; Έλεγχος!

Στον εξονυχιστικό έλεγχο όλων των φορολογικών δηλώσεων από την εκκαθάριση των οποίων προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 1.500 ευρώ θα προβαίνουν οι ΔΟΥ, ενώ εάν οι φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο στο εκκαθαριστικό τους δεν θα υπάρχει η επιστροφή του φόρου.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, Ι. Καπελέρης, έστειλε οδηγίες στις ΔΟΥ: «Αν δεν είναι δυνατή η συσχέτιση των δηλωθέντων στοιχείων με άλλα σχετικά στοιχεία του φορολογούμενου, δεν θα ολοκληρώνεται άμεσα η διαδικασία εκκαθάρισης».
Στις περιπτώσεις φυσικά που οι δηλώσεις έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και υπάρχει επιστροφή ποσού άνω των 1.500 ευρώ, τότε οι υπόχρεοι θα πρέπει να κληθούν με σχετική σημείωση που θα υπάρχει στο εκκαθαριστικό σημείωμα που θα λάβουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Τις εντολές αυτές έδωσε χθες ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών, Ι. Καπελέρης, με ειδική εγκύκλιο στην οποία επισημαίνεται ότι εάν κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η συσχέτιση των δηλωθέντων στοιχείων με άλλα σχετικά στοιχεία του φορολογούμενου, δεν θα ολοκληρώνεται άμεσα η διαδικασία εκκαθάρισης της δήλωσης.
Αν μάλιστα δεν καταστεί δυνατή η συσχέτιση των στοιχείων, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση δεν θα παράγει έννομα αποτελέσματα και οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερώνονται έγκαιρα - με παράλληλη αποστολή σχετικών καταστάσεων στη ΔΟΥ - προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωσή τους στην αρμόδια ΔΟΥ.
Αναλυτικότερα το κείμενο της υπ' αρίθμ. Δ12Α/1060753ΕΞ/20.4.2011, με την οποία δίδονται πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2011, έχει ως εξής:
1. Για την επιστροφή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης ισχύουν τα εξής:

α) Εάν μετά την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ποσό επιστροφής πέντε (5) ΕΥΡΩ και άνω, κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 άρθρου 18 ν. 3522/2006 (ΦΕΚ276Α), τότε η επιστροφή στους δικαιούχους γίνεται με τη διαδικασία η οποία περιγράφεται στην αριθμ. 1045647/2509/0016/ΠΟΛ.1077/16.4.2003 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.
β) Η ενημέρωση των φορολογουμένων για την υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια ΔΟΥ, για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών, γίνεται με σχετική σημείωση στο εκκαθαριστικό σημείωμα που αποστέλλεται από τη Γ.Γ.Π.Σ.

2. Αν ο φορολογούμενος χρειαστεί αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Ε1) ή των εντύπων Ε2, Ε3 που έχει υποβάλει μαζί με τη δήλωση μέσω διαδικτύου, τότε προβαίνει στην εκτύπωσή τους και με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 δηλώνει για την περίπτωση που απαιτούνται ότι είναι ακριβή αντίγραφα των υποβληθέντων.
3. Η χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1) και τα συνυποβαλλόμενα έντυπα Ε2 και Ε3, γίνεται άμεσα από τη ΔΟΥ, δεδομένου ότι είναι δυνατή η ηλεκτρονική εμφάνιση των απαιτούμενων στοιχείων για τη χορήγησή τους.
4. Σε περίπτωση που κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η συσχέτιση των δηλωθέντων στοιχείων με άλλα σχετικά στοιχεία του φορολογούμενου, δεν ολοκληρώνεται άμεσα η διαδικασία εκκαθάρισης της δήλωσης. Στις περιπτώσεις που θα καταστεί στη συνέχεια δυνατή η συσχέτιση των στοιχείων, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και το εκκαθαριστικό σημείωμα της ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης θα σταλεί στο φορολογούμενο. Σε διαφορετική περίπτωση, η ηλεκτρονικά υποβληθείσα δήλωση δεν παράγει έννομα αποτελέσματα και οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται έγκαιρα - με παράλληλη αποστολή σχετικών καταστάσεων στη ΔΟΥ - προκειμένου να υποβάλουν τη δήλωσή τους στην αρμόδια ΔΟΥ. 
πηγή:Ναυτεμπορική

10 Μαΐου 2011

Ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

IKA-ETAM προς Εμένα
προβολή λεπτομερειών 1:20 μ.μ. (Πριν από 5 ώρες)

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Διοικητής

ΑΘΗΝΑ 02.05.2011

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση των οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απευθύνεται προς το σύνολο των Επιχειρήσεων, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ, τους ΟΤΑ, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις και τους Γεωργικούς Συνεταιρισμούς, που αντιμετωπίζουν προβλήματα οφειλών από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές, με σκοπό την υπεύθυνη ενημέρωσή τους για την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση, η οποία δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης ιδιαίτερα ευνοϊκών όρων για την οριστική αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.

Η νομοθετική διάταξη (άρθρο 48 Ν.3943/2011 ΦΕΚ 66/τ.Α΄/31-3-2011), που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων και η οποία καθορίζει τους νέους όρους ρύθμισης των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών, προβλέπει τα παρακάτω:


-Το σύνολο των οφειλών κεφαλαιοποιείται την 31.12.2010.

-Το σύνολο αυτής της οφειλής εξοφλείται με τη μηνιαία κατάθεση ποσού το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και υπό τον όρο, ότι καταβάλλονται ανελλιπώς οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές.

-Το ποσό  αυτό δεν μπορεί να υπολείπεται του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής και των 150ευρώ σε μηνιαία βάση.

-Το ίδιο ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των 150ευρώ το μήνα, ισχύει και για οφειλέτες που δεν απασχολούσαν μισθωτούς το τελευταίο τρίμηνο του 2010.

-Οι εργοδότες που έχουν υπαχθεί σε προγενέστερες ρυθμίσεις μπορούν να αξιοποιήσουν την παρούσα ρύθμιση για το υπόλοιπο της οφειλής τους χωρίς ωστόσο να δύναται να αξιοποιήσουν επιπρόσθετα τους ειδικούς όρους που ισχύουν στις παλαιότερες ρυθμίσεις.

-Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση και θα τηρούν τους όρους αυτής, θα χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, δίμηνης διάρκειας και χωρίς παρακράτηση, για κάθε χρήση.

-Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση και καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης και συγκεκριμένα:

α) η επιβολή κατάσχεσης (κινητής ή ακίνητης περιουσίας), τόσο κατά των περιουσιακών στοιχείων των Νομικών Προσώπων όσο και κατά των ατομικών περιουσιακών στοιχείων των υπευθύνων αυτών.

β) Η επιβολή κατάσχεσης εις χείρας τρίτου

γ) Η εγγραφή υποθήκης επί ακινήτων περιουσιακών στοιχείων και

δ) ο πλειστηριασμός (έκδοση και προσδιορισμός προγράμματος) επί των ήδη κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων.

Για οφειλέτες που δεν θα ενταχθούν στην ρύθμιση και δεν θα καταβάλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, η εφαρμογή των αναγκαστικών μέτρων είναι άμεση και χωρίς εξαίρεση.

-Όσοι οφειλέτες δεν προλάβουν να αποπληρώσουν την οφειλή τους μέχρι την 31/12/2012 δύναται να υπαχθούν, για το υπόλοιπο της οφειλής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3863/2010 (36 έως  48 δόσεις)

Η ως άνω ρύθμιση αποτελεί αφετηρία οριστικής απεμπλοκής των επιχειρήσεων  από  το δυσβάστακτο βάρος οφειλών ασφαλιστικών εισφορών που δυσχεραίνουν την αναπτυξιακή τους προοπτική και απειλούν ακόμα και την ίδια τη βιωσιμότητά τους.

Πέρα όμως από αυτό, η ρύθμιση αποτελεί ευκαιρία οικοδόμησης μιας νέας περιόδου συνεργασίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  με το σύνολο των επιχειρήσεων, που μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στο Ίδρυμα  να προχωρήσει ακόμα και σε μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, δεδομένου ότι οι υφιστάμενες ασφαλιστικές εισφορές ενσωματώνουν ως ένα βαθμό και την απώλεια εσόδων που προκαλεί η εισφοροδιαφυγή, η εισφοροαποφυγή και η αδήλωτη εργασία.

Με την ελπίδα ότι το σύνολο των οφειλετών θα αξιοποιήσει τη νέα δυνατότητα που τους δίνεται, θέλουμε να διαβεβαιώσουμε, τόσο τις επιχειρήσεις όσο και το σύνολο των εργαζομένων και των συνταξιούχων, ότι η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εντείνει τις  προσπάθειές της για την περιφρούρηση των οικονομικών συμφερόντων του Ιδρύματος με περιστολή δαπανών, με ελέγχους και επιβολή κυρώσεων σε όσους διαπράττουν οικονομικά εγκλήματα σε βάρος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, και την απλούστευση των διαδικασιών συναλλαγής του Ιδρύματος με τις επιχειρήσεις και τους ασφαλισμένους.

Καλούμε το σύνολο των οφειλετών να προχωρήσουν στο διακανονισμό των οφειλών τους αξιοποιώντας τη ρύθμιση αυτή.


Ο Διοικητής
Ροβέρτος Σπυρόπουλος

Γιατί υστερούν έναντι του στόχου, τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού;

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ 2011 ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού για το τετράμηνο Ιανουάριου - Απριλίου 2011, σε δημοσιονομική βάση, το έλλειμμα του Κρατικού Προϋπολογισμού διαμορφώνεται στα 7.235 εκατ. € έναντι στόχου Π/Υ 6.924 εκατ. € και ελλείμματος 6.371. εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2010.
Οι συνολικές δαπάνες (Τακτικός και ΠΔΕ) είναι μειωμένες κατά 973 εκατ. € έναντι του στόχου Π/Υ (23.292 εκ. €), ενώ τα συνολικά έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός και ΠΔΕ) υστερούν έναντι του στόχου Π/Υ (16.368 εκ. €) κατά 1.284 εκατ. €.

Γιατί υστερούν έναντι του στόχου, τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού;

 

Γιατί υστερούν έναντι του στόχου, τα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού;

Ειδικότερα τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14.460 εκατ. € και εμφανίζουν μείωση έναντι του αντίστοιχου χρονικού διαστήματος του 2010, κατά 9,2% που οφείλεται κυρίως
στη μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη, κατά την περίοδο σύνταξης του προϋπολογισμού, ύφεση στο τελευταίο τρίμηνο του 2010,
  • στη μη επανάληψη των εισπράξεων τελών κυκλοφορίας κατά 393 εκατ. € τον μήνα Ιανουάριο, αφού φέτος δεν δόθηκε η ίδια παράταση στην εξόφληση των τελών, 
  • στις μειωμένες εισπράξεις από παρακράτηση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά το τρέχον έτος λόγω της ευνοϊκότερης φορολόγησης βάσει του νέου φορολογικού νόμου και 
  • στις αυξημένες επιστροφές φόρων λόγω τακτοποίησης εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα του ΠΔΕ είναι αυξημένα κατά 108,6% ή κατά 325 εκατ. €.
Επισημαίνεται ότι τα έσοδα του τετραμήνου βάσει του δελτίου εκτέλεσης του Π/Υ είναι σε ταμειακή βάση. Το συνολικό όμως αποτέλεσμα επί των εσόδων του 2011 σε εθνικολογιστική βάση καθορίζεται και από την πορεία των εσόδων έως το πρώτο δίμηνο του 2012 , ενώ μέρος των εσόδων της τρέχουσας περιόδου λογίζονται εθνικολογιστικά στα έσοδα του 2010.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι αυξημένες κατά 3,4%. H αύξηση αυτή οφείλεται στη διάθεση ποσού ύψους 375 εκατ. € για παλαιές οφειλές νοσοκομείων και στις αυξημένες δαπάνες για τόκους κατά 477 εκατ. €. Αντίθετα οι πρωτογενείς δαπάνες που αποτελούν τον κυριότερο δείκτη μέτρησης του αποτελέσματος της προσπάθειας για τον περιορισμό των δαπανών είναι μειωμένες κατά 0,9% ή κατά 153 εκατ. €. Οι δαπάνες του ΠΔΕ ,τέλος, παρουσιάζουν μείωση κατά 42,5% ή 980 εκατ. €.
Υπενθυμίζεται, ότι όλα τα παραπάνω στοιχεία αφορούν μόνο στην εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού και όχι στο σύνολο των δημοσιονομικών δεδομένων για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης – κατά τον ορισμό του ESA95 – που αποτελεί το κριτήριο για την αξιολόγηση του Προγράμματος Οικονομικής Πολιτικής της Ελλάδας.

Nέο πακέτο στήριξης έως 60 δισ. ευρώ

Αποκλιμακώνεται την Τρίτη το spread του ελληνικού δεκαετούς μετά το δημοσίευμα του Dow Jones Newswires για νέο πακέτο στήριξης έως 60 δισ. ευρώ. Το δημοσίευμα διέψευσε το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών.

«Υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση της αγοράς στο δημοσίευμα του DJ, και είδαμε νέο αγοραστικό ενδιαφέρον για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα», σχολίασε στο Dow Jones Newswires trader της ελληνικής αγοράς ομολόγων προσθέτοντας «Η διάψευση από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης ωστόσο, περιόρισε το αγοραστικό ενδιαφέρον».


Nέο πακέτο στήριξης έως 60 δισ. ευρώ

Το ελληνικό δημόσιο άντλησε σε σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων 1,625 δισ. ευρώ με απόδοση 4,88%, ελαφρώς υψηλότερα από την απόδοση της δημοπρασίας του Απριλίου που διαμορφώθηκε στο 4,8%.


Σημειώνεται ότι χθες ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poors υποβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας στην κλίμακα "Β" από "ΒΒ-", ενώ και η Moody΄s προειδοποίησε για ενδεχόμενη υποβάθμιση.

Ειδικότερα, το premium ου απαιτούν οι επενδυτές για την διακράτηση των ελληνικών δεκαετών ομολόγων έναντι του γερμανικού bund υποχωρεί στις 1.216 μ.β. την Τρίτη, κατά 43,66 μ.β. χαμηλότερα σε σχέση με το κλείσιμο της Δευτέρας.

Μικρότερες διακυμάνσεις καταγράφουν αυτή την ώρα τα spreads των χωρών της υπόλοιπης περιφέρειας με τα πορτογαλικά και ισπανικά να ενισχύονται στις 663 μ.β. (+9,84 μ.β.) και 219 μ.β. (+0,12 μ.β.), αντίστοιχα.

Στον αντίποδα, τα ιρλανδικά και ιταλικά spreads που υποχωρούν στις 753 μ.β. (-1,09 μ.β.) και 152 μ.β. (-4,32 μ.β.), αντίστοιχα.

Τα πενταετή ελληνικά CDS (κόστος ασφάλισης έναντι κινδύνου στάσης πληρωμών) υποχωρούν ελαφρώς κάτω από τις 1.500 μ.β. στις 1.494 μ.β. αυτή την ώρΠηγή:www.capital.gr

Φοροκάρτα και όχι αποδείξεις με το τσουβάλι
Φορολογικές Κάρτες
αποδείξεων

Κάθε ΑΦΜ δικαιούται μέχρι και τρεις κάρτες καταγραφής


Μέσω διαδικτύου ή sms η «έγκρισή» της
Φοροκάρτα και όχι αποδείξεις με το τσουβάλι
Η κάρτα αποδείξεων θα είναι ανώνυμη, η χρήση της θα είναι προαιρετική και θα καταγράφει απευθείας όλες τις συναλλαγές των καταναλωτών. Οι φορολογούμενοι θα την παραλαμβάνουν δωρεάν από τις τράπεζες και θα την ενεργοποιούν μέσω Internet ή με SMS.

Στη ζωή των φορολογουμένων μπαίνει μέχρι το τέλος Ιουνίου η «φοροκάρτα» που θα τους απαλλάξει από την ταλαιπωρία συλλογής των αποδείξεων που απαιτούνται για να κατοχυρώσουν το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ.

Η κάρτα αποδείξεων θα είναι ανώνυμη, η χρήση της θα είναι προαιρετική και θα καταγράφει απευθείας όλες τις συναλλαγές των καταναλωτών. Οι φορολογούμενοι θα την παραλαμβάνουν δωρεάν από τις τράπεζες και θα την ενεργοποιούν μέσω Internet ή με SMS.

Κάθε φορολογούμενος μπορεί να έχει μέχρι και τρεις κάρτες που θα αντιστοιχούν στον ΑΦΜ του, τις οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και άλλα μέλη της οικογένειας, σύζυγος ή παιδιά.

Με απόφαση του υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, καθορίζονται όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής της κάρτας αποδείξεων. Συγκεκριμένα:

Για να ενεργοποιηθεί η «φοροκάρτα», ο κάτοχός της θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων είτε μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://link.minfin.gr.karta, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου, με μήνυμα SMS που θα αποστείλει στον πενταψήφιο αριθμό 54053: τον ΑΦΜ του και τον 10ψήφιο αριθμό που αναγράφεται πάνω στην κάρτα του.
Η «κάρτα αποδείξεων» θα είναι ανώνυμη, θα φέρει μαγνητική ταινία και θα μοιάζει με τη χρεωστική.

Συναλλαγή

Σε κάθε συναλλαγή που γίνει είτε με μετρητά είτε με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα, ο φορολογούμενος θα δίνει την «κάρτα αποδείξεων» στον καταστηματάρχη και εκείνος θα την περνά από το μηχάνημα POS που χρησιμοποιείται σήμερα για τις πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες.
Με τον τρόπο αυτόν, θα καταγράφονται τα στοιχεία της απόδειξης. To κέντρο επεξεργασίας συναλλαγών της τράπεζας που εξέδωσε την κάρτα θα ενημερώνεται για τη συναλλαγή και θα μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτής στη ΓΓΠΣ. Τα στοιχεία της συναλλαγής που θα αποστέλλει η τράπεζα στη ΓΓΠΣ είναι: α) ο κωδικός της «κάρτας αποδείξεων», β) ο ΑΦΜ του επιτηδευματία, γ) η ημερομηνία διενέργειας της συναλλαγής και δ) το ποσό της συναλλαγής.

Μετά τη λήξη του έτους, το συνολικό ποσό των αγορών που πραγματοποίησε ο φορολογούμενος θα προεκτυπώνεται στη φορολογική δήλωση του κατόχου της κάρτας.
Ετσι, στο τέλος του χρόνου οι φορολογούμενοι που είναι πιστοποιημένοι στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων του Taxisnet, θα μπορούν να μπουν στο διαδίκτυο και να δουν στον λογαριασμό τους τι έχουν ξοδέψει για αγορές μέσω της «κάρτας αποδείξεων».

Οι φορολογούμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις προσωπικές τους μερίδες μέσω διαδικτύου.
Αντιθέτως, οι τράπεζες δεν θα μπορούν να συλλέγουν στοιχεία για τους καταναλωτές, επειδή η κάρτα θα είναι ανώνυμη.

Πηγή Ημερησία9 Μαΐου 2011

Κυνήγι του μαύρου χρήματος και υψηλά πρόστιμα

Φόρο με συντελεστές από 18% μέχρι και 45% σε :

οικόπεδα, σπίτια, αυτοκίνητα, καταθέσεις, μετοχές, τοκομερίδια

για περιπτώσεις «μαύρου χρήματος» προβλέπουν τα «ψιλά γράμματα» του εθνικού επιχειρησιακού προγράμματος για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 2011-2013.


Παράλληλα, σηματοδοτεί τσουχτερές αυξήσεις στα τεκμήρια διαβίωσης για κατοικίες, αυτοκίνητα, πισίνες κ.ά. το 2012, καθώς και κατάργηση φοροαπαλλαγών, εξπρές κατασχέσεις εισοδημάτων και πλειστηριασμούς ακινήτων για ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο.
Το πρόγραμμα θέτει σε ζώνη υψηλού κινδύνου για «φοροταρίφα» εκείνους των οποίων τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν δικαιολογούν την αύξηση της περιουσίας τους, είτε πρόκειται για ακίνητα, αυτοκίνητα και χρεόγραφα είτε για καταθέσεις.

Ειδικότερα στις περιπτώσεις που από τον έλεγχο προκύψει ότι η αύξηση της αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας του φορολογούμενου δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές του δηλώσεις ή από άλλα παραστατικά και έγγραφα, τότε θα κληθεί να πληρώσει φόρο με βάση την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή με συντελεστές 18%-45%.

Σφίγγουν τα τεκμήρια Για την περίοδο 2011 - 2013 η κυβέρνηση προσδοκά 2,1 δισ. ευρώ από την «επανεκτίμηση φόρων βάσει τεκμηρίων»
Στα 2,1 δισ. ευρώ ο πήχης των τεκμηρίων στην τριετία

Μεγάλες αυξήσεις στα τεκμήρια διαβίωσης (ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη, αναψυχής κ.ά.) σηματοδοτεί το εθνικό επιχειρησιακό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής προβλέποντας την είσπραξη επιπλέον 2,1 δισ. ευρώ την περίοδο 2011-13 από την «επανεκτίμηση φόρων βάσει τεκμηρίων».


Τα τεκμήρια για τις κατοικίες θα αναπροσαρμοστούν αυτόματα μέσω της αύξησης των αντικειμενικών τιμών που σταδιακά, αρχής γενομένης από το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, θα εξομοιωθούν με τις αγοραίες τιμές. Η αύξηση σε ορισμένες περιοχές θα ξεπερνά το 100%, πράγμα που σημαίνει πως θα επιφέρει αύξηση του ποσού της τεκμαρτής δαπάνης που υπολογίζει η Εφορία για τη συντήρηση των κατοικιών και συνεπώς του εισοδήματος που θα πρέπει να δηλώνει ο ιδιοκτήτης του. Πέραν αυτού, τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών επεξεργάζονται σενάρια για αύξηση κατά 10%-20% των τεκμηρίων που αφορούν τα αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, πισίνες κ.ά.

«Ψαλίδι»
Πέραν των τεκμηρίων, οι νέες αντικειμενικές τιμές θα επιφέρουν αύξηση κατά 20% κατά μέσον όρο του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας με ταυτόχρονο ψαλίδισμα του αφορολόγητου ορίου διευρύνοντας τον αριθμό των υπόχρεων στην καταβολή του φόρου. Μεγαλύτερη δαπάνη και αυξημένους φόρους θα υπολογίζει η Εφορία και σε εκείνους που ανεγείρουν οι ίδιοι κατοικία, καθώς θα αναπροσαρμοστεί το ελάχιστο κόστος κατασκευής οικοδομών.

Νέες ποινές και ταχείες κυρώσεις έρχονται για όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στο Δημόσιο. Το πρόγραμμα προβλέπει μεταξύ άλλων:
  • Κατάργηση απαλλαγών και ελαφρύνσεων (αφορολόγητο όριο, φορο-εκπτώσεις για τόκους στεγαστικών δανείων, ιατρικά έξοδα και νοσήλια, ασφάλιστρα και άλλα κ.ά.).
  • Μη απαλλαγή των χρεών από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.
  • Τήρηση ειδικής διαδικασίας για τις κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια Πιστωτικών Ιδρυμάτων.
  • Εκδοση προγράμματος πλειστηριασμού από τις αρμόδιες Εφορίες εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Μετά την παρέλευση τουλάχιστον σαράντα ημερών και το αργότερο σε τέσσερις μήνες από την κατάσχεση εκδίδεται πρόγραμμα πλειστηριασμού και ορίζεται ημερομηνία το αργότερο σε πέντε μήνες από την έκδοσης του προγράμματος.
  • Εγκαιρη κοινοποίηση στο Δημόσιο των αιτήσεων για κήρυξη πτώχευσης και για δικαστική υπαγωγή οφειλετών, λόγω οικονομικής αδυναμίας στο πτωχευτικό δίκαιο ώστε να εξασφαλίζεται ικανό χρονικό διάστημα για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων από τις Εφορίες και αντιμετώπιση του φαινομένου των δολίων πτωχεύσεων μέσω αλλαγής του πτωχευτικού κώδικα ώστε να απαιτούνται περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία.


Με διάταξη του 2010


Στην τσιμπίδα τα τεκμαρτά εισοδήματα
Το μεγαλύτερο πρόβλημα αναμένεται να αντιμετωπίσουν όσοι στο παρελθόν φορολογούνταν με τεκμαρτό τρόπο, όπως οι αγρότες, οι αρχιτέκτονες, οι μηχανικοί, οι ιδιοκτήτες ταξί, φορτηγών, ενοικιαζόμενων δωματίων, κάμπινγκ κ.ά., καθώς θα πρέπει με τιμολόγια και άλλα φορολογικά στοιχεία να αποδείξουν ότι το πραγματικό εισόδημα ήταν υψηλότερο από το τεκμαρτό.

Το φακέλωμα των φορολογούμενων με βάση την προσαύξηση της περιουσίας σε συνδυασμό με ένα νέο πλέγμα αντικειμενικών κριτηρίων θα αποτελέσουν τα εργαλεία για τον προσδιορισμό του εισοδήματος των επιτηδευματιών και επιχειρήσεων.
Κλίμακα
Το υπουργείο Οικονομικών ενεργοποιεί διάταξη του φορολογικού νόμου που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης στις 30 Σεπτεμβρίου του 2010 (3888/2010) και σύμφωνα με την οποία φορολογείται με βάση την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών, δηλαδή με συντελεστές από 18% μέχρι 45% η προσαύξηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, που δεν μπορεί να δικαιολογηθεί.


Για παράδειγμα, αν η αξία της ακίνητης περιουσίας φορολογούμενου αυξήθηκε κατά 200.000 ευρώ αλλά το ποσό δεν δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα, τότε για τα 200.000 θα πληρώσει πρόσθετο φόρο με βάση την κλίμακα των ελευθέρων επαγγελματιών, δηλαδή από 70.250 μέχρι 76.600 ευρώ ανάλογα με το έτος της προσαύξησης. Επίσης σε περίπτωση... ατεκμηρίωτης αύξήσης των καταθέσεων κατά 50.000 ο επιπλέον φόρος είναι 11.800 ευρώ.
Τα παραπάνω ισχύουν για προσαυξήσεις που προέκυψαν πριν ή μετά τις 30-9-2010 και η έκδοση των καταλογιστικών πράξεων γίνεται μετά τις 30-9.

Πηγή : Express

Παρατείνεται μέχρι το 2017 το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα

Παρατείνεται μέχρι το 2017 το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα.

Επέκταση του Μεσοπρόθεσμου κατά δύο ακόμη χρόνια, έως το 2017, πρότεινε, σύμφωνα με πληροφορίες, η τεχνική αντιπροσωπεία της τρόικας στην ελληνική κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστεί η σοβαρή ύφεση. Οι άνθρωποι της τρόικας εκτιμούν ότι η Ελλάδα θέλει τουλάχιστον μία εξαετία για να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 1% το 2017, αντί του 2015, που θα προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα.

Αύξηση του ορίου των δαπανών για τις οποίες ο φορολογούμενος μπορεί να μαζέψει αποδείξεις

Αποδείξεις: Κέρδος ως 1000 ευρώ από τις αλλαγές .


Στο πλαίσιο αυτό συζητείται η αύξηση του ορίου των δαπανών για τις οποίες ο φορολογούμενος μπορεί να μαζέψει αποδείξεις από τις 15.000 στις 20.000 ευρώ για κάθε άτομο και από τις 30.000 στις 40.000 ευρώ για τους συζύγους. Σε αυτή την περίπτωση αν ένα ζευγάρι καλύψει το ανώτατο όριο των 40.000, θα έχει μεγαλύτερη επιστροφή φόρου 1.000 ευρώ.

Οι περικοπές στις φοροαπαλλαγές φέρνουν αλλαγές στο μέτρο συλλογής αποδείξεων για το «χτίσιμο» του αφορολόγητου που θα οδηγήσουν σε έξτρα μείωση φόρου έως και 1.000 ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο αναζητεί αυτή την περίοδο «φόρμουλα», ώστε αφενός να μειωθούν ή και να καταργηθούν φοροαπαλλαγές και αφετέρου να μην αποδυναμωθεί το κίνημα των αποδείξεων.

Υπάρχει έντονη ανησυχία ότι με ενδεχόμενη κατάργηση δημοφιλών φοροαπαλλαγών όπως έξοδα από γιατρούς, δικηγόρους, ιδιαίτερα μαθήματα, θα «φουντώσει» η φοροδιαφυγή στους συγκεκριμένους κλάδους, αφού οι φορολογούμενοι δεν θα έχουν κανένα κίνητρο για να ζητούν αποδείξεις.Γι΄ αυτό και εξετάζεται οι αποδείξεις αυτές να μετρούν για το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ.

Η αλλαγή αυτή θα συνοδευτεί και με περαιτέρω παρεμβάσεις στο μέτρο των αποδείξεων.

Στο πλαίσιο αυτό συζητείται η αύξηση του ορίου των δαπανών για τις οποίες ο φορολογούμενος μπορεί να μαζέψει αποδείξεις από τις 15.000 στις 20.000 ευρώ για κάθε άτομο και από τις 30.000 στις 40.000 ευρώ για τους συζύγους. Σε αυτή την περίπτωση αν ένα ζευγάρι καλύψει το ανώτατο όριο των 40.000, θα έχει μεγαλύτερη επιστροφή φόρου 1.000 ευρώ.

Επίσης προτείνεται νέα διάταξη που θα προβλέπει ότι για να κατοχυρωθεί το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ από όσους έχουν εισόδημα πάνω από το όριο αυτό, θα πρέπει η αξία των αποδείξεων που έχουν μαζέψει να καλύπτει το 10% των πρώτων 12.000 ευρώ του εισοδήματος και το 40% του τμήματος του εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ. Σήμερα προβλέπεται ότι η αξία των αποδείξεων θα πρέπει να καλύπτει ποσοστό 10% των πρώτων 12.000 ευρώ του εισοδήματος και ποσοστό 30% του τμήματος του εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ.

Οι αλλαγές που εξετάζονται θα έχουν άμεση επίδραση στα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν το επόμενο έτος στην εφορία. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο, οι πολίτες θα πρέπει να συγκεντρώνουν κανονικά όλες τις αποδείξεις από οποιαδήποτε συναλλαγή ή υπηρεσία.

Πηγή Ημερησία

Oι υπηρεσίες του TAXISnet (Εγγραφή νέων χρηστών, υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ., δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.) δεν θα είναι διαθέσιμες

TAXISnet 09.05.2011


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Δευτέρα 09/05/2011 και από ώρα 15:00 έως 16:00, οι υπηρεσίες του TAXISnet (Εγγραφή νέων χρηστών, υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ., δηλώσεων εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.) δεν θα είναι διαθέσιμες, λόγω εργασιών αναβάθμισης που απαιτούνται για την εγκατάσταση της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Εισοδήματος Νομικών Προσώπων (έντυπο Φ01-010).

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων θα λειτουργεί κανονικά.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ