Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 29 Μαΐου

3 Ιουνίου 2011

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καθυστερούν την απόδοση ΦΠΑ

Πρόταση στην Ε.Ε. για ενιαίο λογιστικό σχήμα στις ΜμΕ με κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατ.            

 Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ εφαρμογή ενός λογιστικού σχήματος, αποκλειστικά σχεδιασμένου για επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών κάτω των 2 εκατ. ευρώ, προτάθηκε στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη με κεντρικό ομιλητή τον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπο για την επιχειρηματικότητα, Antonio Tajani. Σύμφωνα με το προταθέν σχήμα, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να καθυστερούν την απόδοση ΦΠΑ έως ότου λάβουν τις πληρωμές από τους πελάτες τους, περιορίζοντας έτσι το πρόβλημα ρευστότητας που πολλές από αυτές αντιμετωπίζουν. Σημειώνεται ότι αντίστοιχη πρόταση είχε κάνει η ΓΣΕΒΕΕ πριν από ένα μήνα προς την ελληνική κυβέρνηση, η οποία όμως απορρίφθηκε.

Oπως υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επίτροπος για την επιχειρηματικότητα, Antonio Tajani, η Ευρώπη για να αντεπεξέλθει στην οικονομική κρίση δεν έχει άλλες λύσεις από το να στηρίξει και ενισχύσει με εφαρμοσμένες πολιτικές τις μικρομεσαίες και ιδιαίτερα τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Oπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ε.Ε.: «H Ευρώπη δεν μπορεί να αναζητήσει λύσεις από τις μεγάλες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα αναδιαρθρώσεων. Η νέα, αναγεννημένη επιχειρηματικότητα πρέπει να ξεκινήσει από τις μικρές επιχειρήσεις, που είναι πιο ευέλικτες και καινοτόμες και δεν αποτελούν μόνο τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά ιδιαίτερα τώρα, την κρίσιμη για την Ευρώπη οικονομική και κοινωνική συγκυρία, αποτελούν τη “ραχοκοκαλιά” της απασχόλησης. Αν τα 23.000.000 των ΜμΕ στην Ευρώπη προσλάμβαναν έστω και έναν εργαζόμενο δεν θα υπήρχε πρόβλημα ανεργίας. Οι δε νέες πολιτικές που θα αποφασιστούν πρέπει να είναι σχεδιασμένες χωριστά και διακριτά για κάθε κατηγορία επιχειρήσεων (πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες)».

Πηγή: Express.gr

ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Α.Π.Υ. ΙΑΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ -ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ, ΟΤΑΝ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ


ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Α.Π.Υ. ΙΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
-ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ,
ΟΤΑΝ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Κατά το άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. «Χρόνος κτήσης του εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλμα­τος θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο δικαιούχος εισέπραξε τούτο» (πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρ­θρου 48).
Ειδικότερα για το θέμα που αναφέρεται σημειώνου­με ότι από το Υπουργείο Οικονομικών γίνεται δεκτό ότι χρόνος απόκτησης των αμοιβών των γιατρών που συμβάλλονται με ασφαλιστικά ταμεία θεωρείται εκείνος κατά τον οποίο οι δικαιούχοι έλαβαν γνώση της έκδοσης των χρηματικών ενταλμάτων πληρω­μής ή έλαβαν τη σχετική βεβαίωση αμοιβών, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφεται το σύνολο των χρηματικών ενταλμάτων που εκδόθηκαν στο όνο­μα τους και το συνολικό ποσό των δικαιουμένων αμοιβών, χωρίς να εξετάζεται ο χρόνος έκδοσης του στοιχείου προς τα ασφαλιστικά ταμεία (σχετ. έγγ. 1112725/2402/Α0012/12.12.2003 και 1079447/2068/ Α0012/6.12.2004). Επειδή στην πράξη οι γιατροί για να εισπράξουν την αμοιβή τους εκδίδουν Α.Π.Υ. προς τα ασφαλιστικά ταμεία με την υποβολή των δι­καιολογητικών και όχι κατά το χρόνο είσπραξης της αμοιβής, συμβαίνει το στοιχείο να καταχωρείται στα βιβλία, στην χρήση που εκδόθηκε και όχι στην χρήση που πραγματοποιείται το έσοδο.
Για τη λογιστική και φορολογική τακτοποίηση της αξίας των Α.Π.Υ. που εκδόθηκαν και καταχωρήθη­καν στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της χρήσης που εκ­δόθηκαν, αλλά δεν εισπράχθηκαν στην ίδια χρήση, δύναται με λογιστικό σημείωμα να γίνει εγγραφή τα­κτοποίησης και να μεταφερθεί με ημερομηνία 31/12 η αξία των Α.Π.Υ. αυτών από τη στήλη των εσόδων (αρνητική καταχώρηση) σε ιδιαίτερη στήλη «Έσοδα Επόμενης Χρήσης». Στο βιβλίο εσόδων-εξόδων της επόμενης χρήσης καταχωρείται σε ιδιαίτερη στήλη «Έσοδα Προηγούμενης Χρήσης» η αξία των Α.Π.Υ. αυτών, προκειμένου να υπαχθούν σε φορολογία στη χρήση που πράγματι εισπράχθηκαν. Με τον τρόπο αυτό είναι σε συνάρτηση και οι εισπραχθείσες αμοι­βές με τον παρακρατηθέντα φόρο εισοδήματος.

2 Ιουνίου 2011

ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ


ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Σε περίπτωση που δεν έχει αποσταλεί ετι­κέτα ασφαλιστικής ικανότητας ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1.    Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας και
2. Ασφαλιστικά Βιβλιάρια (Αποσπάσματα Ατο-μικού Λογαριασμού Ασφάλισης ή ΔΑΤΕ) από τα οποία να προκύπτουν οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης που αναφέρονται παρακάτω.
    Αν δεν έχει εκδοθεί Απόσπασμα Λογαρια­σμού και οι Ημέρες Ασφάλισης που αναγράφονται στα Ασφαλιστικά Βιβλιάρια δεν επαρκούν για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων, προ­σκομίζεται Βεβαίωση Εργοδότη «θεωρημένη» από το Υποκατάστημα ΙΚΑ -Τμήμα Εσόδων-που ελέγχει την έδρα ή απογεγραμμένο παράρτημα του εργοδότη.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
   50 Ημέρες Ασφάλισης το προηγούμενο έτος. ή 50 Ημέρες Ασφάλισης το προηγούμενο 15μηνο. Στην περίπτωση του 15μηνου δεν γίνεται προσμέτρηση των ημερών ασφάλισης των τριών τελευταίων μηνών, ή  50 Ημέρες Ασφάλισης το τρέχον έτος και να έχουν περάσει 2 μήνες από την συμπλήρωση τους.
  Για τους απασχολούμενους στην οικία
του
Εργοδότη (πχ οικιακές βοηθοί), όταν
ασφαλίζονται
με αποδοχές που υπολείπονται
του
ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη,
χρειάζονται 80 ημέρες Ασφάλισης το προη­
γούμενο
έτος ή 15μηνο κατά τα παραπάνω,
ενώ εάν ασφαλίζονται στο πλήρες Η.Α.Ε. χρει­
άζονται
(50) μέρες ασφάλισης.

1 Ιουνίου 2011

Αγανακτισμένοι πολίτες στο Σύνταγμα, η 5η δόση και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα


Αγανακτισμένοι πολίτες στο Σύνταγμα, η 5η δόση και το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πρόγραμμα

Σήμερα ξεκινά ημερολογιακά το καλοκαίρι, μια εποχή με υψηλές θερμοκρασίες, όμως στα οικονομικά και πολιτικά θέματα της χώρας έχει ξεκινήσει προ πολλού η άνοδος της θερμοκρασίας…
Αγανάκτηση για το ΔΝΤ

Σύντομο ιστορικό

Ενόψει της  πέμπτης δόσης του δανείου με την Τρόικα -Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο- είχαμε ένα μπαράζ ακραίων δηλώσεων από όλες τις πλευρές.
·         Ο ολλανδός πρωθυπουργός που απειλούσε με την διακοπή της παροχής πίστωσης
·         Το ΔΝΤ που κοινοποίησε την ανάγκη εγγυήσεων προκειμένου να καταβάλει το μερίδιο το στην 5η δόση
·         Σενάρια για επιστροφή στη δραχμή ακόμα και από ελληνικά χείλη της ευρωπαϊκής επιτρόπου.
Κοινή συνισταμένη όλων των δηλώσεων ήταν η άσκηση της μέγιστης δυνατής πιέσεως προς τον ελληνικό λαό, με σκοπό να δοκιμαστούν οι αντοχές, οι αντιστάσεις και τα διαπραγματευτικά μας όρια!
Ο μοναδικός αντίλογος και ουσιαστικά αποστομωτική απάντηση προς όλους όσους προσπάθησαν να μας τρομοκρατήσουν, αποτελούν οι αυθόρμητες συγκεντρώσεις των «αγανακτισμένων πολιτών» που ως στιγμής μας προσφέρουν την αποσυμπίεση που έχουμε τόσο πολύ ανάγκη!

Τι είναι αυτό το κίνημα;

Αυτοπροσδιορίζεται ως αυθόρμητη αντίδραση πολιτών των μεγάλων αστικών κέντρων,
·         σε οικονομικά και κοινωνικά στεγανά,
·         προς τα αντιλαϊκά μέτρα
με κοινό χαρακτηριστικό την «αγανάκτηση» δηλαδή την πλήρη αντίθεση και απαξίωση τους προς το παρόν σύστημα.

Έχει θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα, η κίνηση αυτή;

Ουσιαστικά, έως σήμερα δεν έχει προκριθεί ένα σύνθημα ως βασικό και δεν υπάρχει ένα αίτημα συγκεκριμένο, πόσο μάλλον κατασταλαγμένη πολιτική πρόταση, από το κίνημα των «αγανακτισμένων».
Μοιάζει να είναι απλά μια συγκέντρωση από πολίτες –χωρίς κομματικές ταμπέλες- που ως κοινό σημείο έχουν την αγανάκτηση τους στην υπάρχουσα κατάσταση αλλά και μια πληθώρα συνθημάτων και τακτικών δράσης σε βαθμό τέτοιο που παρουσιάζουν ακόμα και αντιφάσεις.
Ωστόσο, υπάρχουν απτά αποτελέσματα τουλάχιστον ως προς την 5η δόση του δανείου και τον εκμηδενισμό της ασκούμενης πίεσης  από τους πιστωτές μας που θα μπορούσε καλοπροαίρετα κάποιος να θεωρήσει ότι οφείλονται στην ενδυνάμωση αυτού του κινήματος.

  • Σήμερα η καταβολή της 5ης δόσης θεωρείται δεδομένη. Δεν υπάρχει κανείς που να αμφιβάλει πλέον, για αυτή. Θεωρώ ότι αυτή η μεταστροφή στην πολιτική των εταίρων μας, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αντίδραση του κόσμου, μέσα από τις μαζικές συγκεντρώσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα.
  • Εμφανίστηκε ένα κόκκινο στοπ στις απαιτήσεις των πιστωτών μας, οι οποίες φρέναραν μπροστά στην απειλή ενός εκκολαπτόμενου γενικού ξεσηκωμού! Μια τέτοια ριζοσπαστική αντίδραση θα είχε ως συνέπεια ασφαλώς, την πτώχευση της Ελλάδας αλλά και την έναρξη ενός ντόμινο κρατικών χρεοκοπιών (default )στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με λογική συνέπεια την κατάρρευση του ευρώ και της ΕΕ, όπως την γνωρίζουμε.

Μπορεί η κίνηση αυτή να ξεπροβάλει ως απάντηση;

Κατά τα λοιπά, η έκδηλη παρακμή του πολιτικού συστήματος οδήγησε την χώρα στην χρεοκοπία.

  • Εννοώ τις πελατειακές σχέσεις των κομμάτων με τους ψηφοφόρων τους, οι οποία δημιούργησε μια γενικότερη νοοτροπία βολέματος στο δημόσιο για όσους είχαν τις γνωριμίες.

  • Αυτές οι σχέσεις έδιναν το άλλοθι για την διασπάθιση του δημόσιου χρήματος από κάποιους πολιτικούς και έκαναν τους πολίτες να κλείνουν τα μάτια, αφού τις περισσότερες φορές ήταν αυτοί που τους διόρισαν.


Μπροστά σε όλες αυτές τις καταστάσεις παθογένειας της ελληνικής πραγματικότητας, η κίνηση των «αγανακτισμένων» παρουσιάζεται αν όχι με προτάσεις επίλυσης τους, τουλάχιστον τις αποδοκιμάζει.  Απομένει στο χρόνο να διαπιστώσουμε εάν η κίνηση αυτή ωριμάσει και καταλήξει σε μια κομματική οργάνωση, σε κάποια μορφή αυτοοργάνωσης και άμεσης δημοκρατίας ή αν με το χρόνο συρρικνωθεί και χαρακτηριστεί μονάχα ως άλλη μια μορφή διαμαρτυρίας!

31 Μαΐου 2011

Επένδυση σε μετοχές με υψηλή μερισματική απόδοση


Επένδυση σε μετοχές με υψηλή μερισματική απόδοση
Σε μια περίοδο όπου η αναζήτηση εισοδήματος είναι μια υπόθεση τόσο δύσκολη όσο ποτέ άλλοτε, τα μερίσματα αποτελούν μια εξαιρετική εναλλακτική σε άλλες κατηγορίες επενδυτικών προϊόντων. Η μερισματική απόδοση των χρηματιστηρίων είναι υψηλότερη εκείνης της αγοράς ομολόγων και ρευστών διαθεσίμων, ενώ τα μερίσματα μπορούν να αποτελέσουν μια αέναη πηγή εισοδήματος, καθώς δεν δεσμεύονται από την ημερομηνία ωρίμανσης που συνοδεύουν μια τοποθέτηση σε ομολογίες.
Επιπλέον, επειδή σε πολλές εταιρείες αρέσει η αύξηση της απόδοσης του κεφαλαίου των μετόχων τους, και η κερδοφορία τους τείνει προς τα επάνω σε βάθος χρόνου, η μερισματική απόδοση έχει σημαντικά περιθώρια ανόδου.
Επένδυση σε μετοχές με υψηλή μερισματική απόδοση

Τα μερίσματα αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της απόδοσης των χρηματιστηρίων
Οι μεταβολές των τιμών των μετοχών οφείλονται σε αλλαγές της αποτίμησης των εταιρειών, επειδή η αίσθηση των επενδυτών αποτελεί μεν ένα από τα συστατικά της χρηματιστηριακής απόδοσης, δεν μπορεί όμως να θεωρηθεί αξιόπιστη βάση σε μακροπρόθεσμη βάση. Ιστορικά, ο συνδυασμός της επανεπένδυσης των μερισμάτων και της αύξησης της μερισματικής απόδοσης είναι αυτός που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλές επιδόσεις σε βάθος χρόνου.
Μετοχές με υψηλή μερισματική απόδοση: κατάλληλη επιλογή για περιόδους μικρής ανάπτυξης
Ιστορικά, οι περίοδοι κατά τις οποίες η ανάπτυξη του ΑΕΠ και τα επιτόκια προβλέπονταν να κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα αποδείχτηκαν το καλύτερο περιβάλλον για τοποθετήσεις σε τίτλους διεθνών επιχειρήσεων με υψηλή μερισματική απόδοση. Πιστεύουμε ότι οι βραδείς ρυθμοί ανάπτυξης και τα χαμηλά επιτόκια θα μας συνοδεύουν για αρκετό διάστημα, γεγονός που κάνει τις σημερινές συνθήκες ιδανικές για τις μετοχικές επενδύσεις εισοδήματος. Οι παγκόσμιες επιχειρήσεις δείχνουν οικονομικά υγιείς και πολλές από αυτές εμφανίζουν μεγάλες κεφαλαιοποιήσεις και πλεονάζουσα ρευστότητα στους ισολογισμούς τους. Περιμένουμε ότι αυτό θα οδηγήσει σε θετικές εκπλήξεις από πλευράς μερισματικών αποδόσεων, υπό την έννοια ότι οι εταιρείες θα διανείμουν μεγαλύτερα μερίσματα από αυτά που εκτιμούν οι αναλυτές, και ότι θα υπάρξουν έκτακτα μερίσματα και προγράμματα επιστροφής κεφαλαίου προς τους μετόχους.
Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εισοδήματος (Equity income funds) επενδύουν…
Τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια εισοδήματος (Equity income funds) επενδύουν σε μετοχές που αποδίδουν μέρισμα, το οποίο συγκεντρώνουν ώστε να δημιουργήσουν εισόδημα για τον επενδυτή. Παράλληλα με την αναζήτηση υψηλής μερισματικής απόδοσης οι τοποθετήσεις των αμοιβαίων αυτού του τύπου γίνονται σε τίτλους υψηλής ποιότητας, ώστε να υπάρχουν σοβαρές προοπτικές αύξησης του αρχικού κεφαλαίου σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Αύξηση κεφαλαίου και εισόδημα
Εκτός από τη μερισματική απόδοση τα μετοχικά εισοδήματος προσφέρουν στους επενδυτές τη δυνατότητα να κερδίσουν μακροπρόθεσμα και από την αύξηση της αξίας του αρχικού τους κεφαλαίου. Η στρατηγική των αμοιβαίων αυτού του τύπου ευνοεί τις τοποθετήσεις σε τίτλους υψηλής ποιότητας, με στόχο και να αποκτήσουν έκθεση και στα κέρδη από την άνοδο των αγορών, αλλά και στα κέρδη ορισμένων από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κόσμου.
Ενεργητική διαχείριση για τον εντοπισμό των καλύτερων ευκαιριών
Ορισμένα παραδοσιακά μετοχικά αμοιβαία εισοδήματος δημιουργούν χαρτοφυλάκια επιλέγοντας απλώς τις μετοχές με την υψηλότερη μετοχική απόδοση. Παρόλα αυτά, μια τέτοια στρατηγική ενδέχεται να οδηγήσει σε παγίδες, όπου επιλέγονται εταιρείες των οποίων οι μετοχές παρουσιάζουν μεν υψηλή μερισματική απόδοση, αλλά η μερισματική τους πολιτική δεν ευνοεί τη διανομή κερδών σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης. Μια προσέγγιση ενεργητικής διαχείρισης βοηθά τους επενδυτές να αποφεύγουν πιο εύκολα τις παγίδες αυτού του τύπου, εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία ειδικευμένων διαχειριστών και αναλυτών. Η επιλογή των μετοχών δεν γίνεται αποκλειστικά με βάση τη μερισματική τους απόδοση, αλλά και με την ικανότητα των εταιρειών να δημιουργούν υπεραξίες, να διανέμουν έκτακτα μερίσματα ή να αυξάνουν σταθερά την απόδοση τους. Με αυτό το σκεπτικό δημιουργείται μια δυναμική στρατηγική η οποία εξασφαλίζει προσβάσεις στις μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες, αλλά και την απαραίτητη ευελιξία που χρειάζεται για την προσαρμογή στις εκάστοτε συνθήκες των αγορών.
ασπίδα έναντι του πληθωρισμού
Σε αντίθεση με τα κουπόνια και την ονομαστική αξία των ομολόγων, τα μερίσματα των μετοχών αποτελούν ασπίδα έναντι του πληθωρισμού. Η μερισματική απόδοση εξαρτάται από την κερδοφορία των επιχειρήσεων, η οποία τείνει να ακολουθεί, κατά μέσο όρο, το ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Καθώς η ανάπτυξη σχεδόν πάντοτε είναι μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, η αύξηση των μερισμάτων μπορεί να αποτελέσει μιας πρώτης τάξεως φυσική προστασία (hedge). Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι οι πληθωριστικές πιέσεις τόσο στις αναδυόμενες, όσο και στις ανεπτυγμένες αγορές, αυξάνονται. Έτσι, ο πληθωρισμός αρχίζει να γίνεται μια όλο και πιο κρίσιμη παράμετρος που αξιολογούν όσοι επενδυτές αναζητούν ένα εισόδημα από τις τοποθετήσεις τους. Τα μερίσματα και η αύξηση της μερισματικής απόδοσης αποκτά βαρύνουσα σημασία σε ολόκληρο τον κόσμο.
* Το κείμενο δεν αποτελεί επενδυτική σύσταση ή προτροπή για αγορά μετοχών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ