Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 04 Σεπτεμβρίου

9 Σεπτεμβρίου 2011

Προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Κατεβάστε την από εδώ:
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουλίου 2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ. 1163
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ A΄
Ταχ. Δ/νση :Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.
Πληροφορίες: Γ. Βαρνάκου
Τηλέφωνο :210-3375314
FAX :210-3375001
2. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Γ.Γ.Π.Σ.)
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕΠΥΟ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)
ΤΜΗΜΑ Β΄
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο :

ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης
Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 185/2009(ΦΕΚ 213 Α΄)περί ανασύστασης του
Υπουργείου Οικονομικών.
2. Την με αριθμό Υ350/08.07.2011(ΦΕΚ 1603 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού με
την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών
3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 59 και του τέταρτου εδαφίου της
παραγράφου 3 του άρθρου 83 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151Α΄).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 69 και 76 του π.δ.16/1989(ΦΕΚ 6 Α΄).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2362/1995(ΦΕΚ 247 Α΄) περί αποδεικτικών
εισπράξεως.
6. Τις διατάξεις των παραγράφων 8 και 10 του άρθρου 8 του ν.2873/2000(ΦΕΚ 285
Α΄).
7. Τις διατάξεις της 1028247/547/Α0012/17-3-2006(ΦΕΚ Β΄ 389/2006) Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών, περί της Ηλεκτρονικής
Υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Απόδοσης Μισθωτών Υπηρεσιών
(Φ.Μ.Υ.) της παραγράφου 3 του άρθρου 59 του ν. 2238/1994, στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).
8. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1101/6.5.2011 Α.Υ.Ο. περί του τύπου και περιεχομένου και
του τρόπου υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών
υπηρεσιών, η οποία είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
9. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20 του ν.3943/2011(ΦΕΚ 66 Α΄)
10. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992(Φ.Ε.Κ. 34 Α΄),
με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση τις προθεσμίες που ορίζονται από τις
κείμενες διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε εξαιρετικές
περιπτώσεις
11. Το με αριθμό πρωτοκόλλου Δ30 4023651 ΕΞ 2011/20.07.2011 έγγραφο της
Γενικής Δ/νσης ΚΕ.Π.Υ.Ο. με το οποίο αιτείται η παράταση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της οριστικής δήλωσης απόδοσης φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέχρι και της 30ης Σεπτεμβρίου 2011, λόγω καθυστέρησης της
ολοκλήρωσης της εφαρμογής για την παραλαβή αρχικών και τροποποιητικών
οριστικών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. μέσω TAXIS και TAXISnet και λαμβανομένου υπόψη
της από φέτος και για πρώτη φορά πληρωμής του φόρου με τη χρήση σύγχρονων
ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών στα πλαίσια απλοποίησης των
φορολογικών διαδικασιών και των διαμορφωθεισών νέων συνθηκών τόσο στον
τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών όσο και των επιχειρήσεων.

12. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού.


Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


1. Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής της οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών που λήγει 29η Ιουλίου 2011μέχρι και την 30η Σεπτεμβρίου
2011.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
1. ΠΙΝΑΚΕΣ Α΄- ΚΓ΄
2. Γ.Γ.Π.Σ. – Δ/νση Δ30
3. Υπηρεσία TAXISnet. Για ανάρτηση στο διαδίκτυο
4. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως).
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών θεμάτων
4. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Γ.Γ.Π.Σ.
5. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή Φορολογίας
6. Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντή ΚΕΠΥΟ
7. Γραφείο κ. Δ/ντή Φορολ. Εισοδ/τος (Δ12)
8. Γραφείο κ. Δ/ντή (Δ30)
9. Δ/νση Φορολ. Εισοδ/τος Δ12 - Τμήμα Α' (3) - Φακ. Τεκμ.
10. Γ.Γ.Π.Σ. – Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30) (3)


Κατεβάστε την από εδώ:

Διαβάστε ακόμα :

Προθεσμία ΦΜΥ 2011 Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) 2011

7 Σεπτεμβρίου 2011

Νόμιμη η στήριξη της Ελλάδας, έκρινε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας

Νόμιμη η στήριξη της Ελλάδας, έκρινε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας

Το γερμανικό δικαστήριο θεωρεί ότι η βουλή θα πρέπει να έχει πλέον μεγαλύτερο λόγο στις αποφάσεις εκείνες που επιφέρουν μεγαλύτερα βάρη στον κρατικό προϋπολογισμό.Παρόλα αυτά έκρινε νόμιμη τη συμμετοχή του Βερολίνου στη στήριξη της Ελλάδας, απορρίπτοντας τις προσφυγές που είχαν ως στόχο να μπλοκάρουν τη βοήθεια, ως αντισυνταγματική.

Με την απόφασή του, το δικαστήριο απέρριψε τις προσφυγές ομάδας καθηγητών, συνταγματολόγων και οικονομολόγων, καθώς και του βουλευτή της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Πέτερ Γκαουβάιλερ, που ζητούσαν να κριθεί αντισυνταγματική η συμμετοχή της Γερμανίας με 22,4 δισ. εγγυήσεις στο πρώτο πακέτο δανειοδότησης της Ελλάδας και στον προσωρινό μηχανισμό στήριξης EFSF με 123 δισ., με το επιχείρημα ότι παραβιάζεται η ρήτρα «no bail out» που απαγορεύει την ανάληψη χρέους άλλης χώρας.

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, τα futures των γερμανικών bunds διεύρυναν τις απώλειές τους ενώ το ευρώ ενισχύθηκε προς στιγμήν έναντι του δολαρίου.

Το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα σκαρφάλωσε μέχρι τα 1,4150 δολάρια από 1,4104 δολάρια που ήταν προηγουμένως.

«Εξελήφθησαν ως καλά νέα. (Οι Γερμανοί) μπορούν να συνεχίσουν τη διάσωση χωρών της ευρωζώνης», σχολίασε trader στο Reuters.
πηγή: Ναυτεμπορική

Διαβάστε ακόμα : Το νωρίτερο στα τέλη Σεπτεμβρίου η λύση για τις εγγυήσεις

Το νωρίτερο στα τέλη Σεπτεμβρίου η λύση για τις εγγυήσεις

Το νωρίτερο στα τέλη Σεπτεμβρίου η λύση για τις εγγυήσεις, συμφωνα με το Reuters

Το νωρίτερο στα τέλη Σεπτεμβρίου η λύση για τις εγγυήσεις
 Όσον αφορά στις εγγυήσεις που ζητεί η Φινλανδία από την Ελλάδα, αξιωματούχοι της ευρωζώνης δήλωσαν στο Reuters ότι θα έχει βρεθεί η τελική λύση στο θέμα το νωρίτερο μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου εξαιτίας νομικών κωλυμάτων.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ υποστήριξε ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια συμφωνία για τις εγγυήσεις κατά την άτυπη συνεδρίαση του Ecofin στις 16 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, αξιωματούχοι της ευρωζώνης εκτιμούν ότι είναι αδύνατη μια συμφωνία επί του θέματος σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

«Νομίζω ότι θα πάρει περισσότερο χρόνο πέραν του άτυπου Ecofin - είναι πολύ περίπλοκο το θέμα από τεχνικής άποψης», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος της ευρωζώνης που συμμετέχει στις προεργασίες. «Νομίζω έως τα τέλη του μήνα το νωρίτερο - τα προβλήματα είναι κυρίως νομικής φύσεως, είναι πολύ, πολύ περίπλοκα νομικά ζητήματα», πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει κακή πρόθεση από κανέναν. Η Ελλάδα συνεργάζεται με πολύ ενεργό τρόπο σε αυτό. Θα είναι μια λύση η οποία επί της αρχής θα είναι ανοικτή σε όλους, αλλά την οποία πολύ λίγες χώρες θα θέλουν να χρησιμοποιήσουν, γιατί θα πρέπει σε αντάλλαγμα να αποποιηθούν ορισμένα άλλα προνόμια», είπε ο αξιωματούχος.

Η Σλοβακία, η Αυστρία και η Ολλανδία έχουν και αυτές εγείρει θέμα εγγυήσεων από την Ελλάδα, ωστόσο αξιωματούχοι της ευρωζώνης επιδιώκουν το ζήτημα να περιοριστεί στη Φινλανδία, καθώς είναι η μόνη χώρα της οποίας η Βουλή έχει αξιώσει αυτές τις εξασφαλίσεις .

Οι πιέσεις για την εξεύρεση λύσης εντείνονται καθώς, χωρίς αυτήν, η Ελλάδα δεν θα μπορέσει να λάβει το δεύτερο πακέτο στήριξης.

«Θα υπάρξει αρκετή πολιτική πίεση για να λυθεί σε πολιτικό επίπεδο στις 16 Σεπτεμβρίου, αλλά οι τεχνικές εργασίες θα συνεχιστούν», ανέφερε άλλη πηγή από την ευρωζώνη. «Δεν θα είναι 100% έτοιμοι στις επόμενες ημέρες.»
πηγή : Ναυτεμπορική

Διαβάστε ακόμα : Νόμιμη η στήριξη της Ελλάδας, έκρινε το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας

Πίνακες και παραδείγματα υπολογισμού της Άδειας και της Αποζημίωσης Αδείας για μισθωτό κατά την διάρκεια του 1ου, 2ου, 3ου και περισσότερων ημερολογιακών ετών.

Άδεια και Αποζημίωση Αδείας για μισθωτό

6 Σεπτεμβρίου 2011

Tα νέα τέλη κυκλοφορίας για το 2012.

Tα νέα τέλη κυκλοφορίας για το 2012.


Στο δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα πρέπει να καταβάλλουν τα νέα τέλη κυκλοφορίας για το 2012.
Τα νέα τέλη διαμορφώνονται με βάση τα κυβικά του κάθε οχήματος-μοτοσυκλέτας και κυμαίνονται από 22 ευρώ έως 1.320 ευρώ.
Πιο αναλυτικά, τα νέα τέλη διαμορφώνονται ως εξής:

Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:
Κατηγορία
Κυλινδρισμός κινητήρα 
(κυβ. εκατ.)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας 
(σε ευρώ)
Α
Έως
300
22
Β
301-
785
55
Γ
786-
1.071
120
Δ
1.072-
1.357
135
Ε
1.358-
1.548
240
ΣΤ
1.549-
1.738
265
Ζ
1.739
1.928
300
Η
1.929-
2.357
660
Θ
2.358-
3.000
880
Ι
3.001-
4.000
1.110
Κ
4.001-
και άνω
1.320

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
(γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμμάριο εκπομπών CO2 
(σε ευρώ)
0-100
0,00
101-120
0,90
121-140
1,10
141-160
1,70
161-180
2,25
181-200
2,55
201-250
2,80
Άνω των 251
3,40

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967 (Α΄ 132). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
Κατηγορία
Μεικτό βάρος σε χιλιόγραμμα
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α

έως
1.500
75
Β
1.501
-
3.500
105
Γ
3.501
-
10.000
300
Δ
10.001
-
20.000
600
Ε
20.001
-
30.000
940
ΣΤ
30.001
-
40.000
1.320
Ζ
40.001
-
και άνω
1.490

Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ.
δ) Λεωφορεία:
Κατηγορία
Θέσεις καθημένων
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως
33
210
Β
34-
50
410
Γ
51
και άνω
510

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 535 ευρώ.
στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1.
ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.) επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως και στην προηγούμενη υποπερίπτωση.
Προκειμένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυ− κλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Ειδικά, προκειμένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
η) Για τα καινουργή ή μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα, νεκροφόρες και θωρακισμένα επιβατικά οχήματα, επειδή εξαιρούνται από τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.
θ) Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, με πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, επειδή για τα οχήματα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.
ι) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.
κ) Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά την διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επαναταξινομούνται στη χώρα, ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, νοείται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας, πριν από την διαγραφή τους.

Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης.
α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010: 290 ευρώ.
β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου άνθρακα 
(γρ. CO2 ανά χιλιόμετρο)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρμ. εκπομπών CO2 
(σε ευρώ)
0-100
0,00
101-150
2,25
Άνω των 251
2,80

γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:
Κατηγορία
Μεικτό βάρος σε χιλιόγραμμα
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως 3.500
125
Β
3.501-10.000
195
Γ
10.001-19.000
340
Δ
19.001-26.000
495
Ε
26.001-33.000
650
ΣΤ
33.001-40.000
925
Ζ
40.001 και άνω
1.460
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ

δ) Λεωφορεία:
Κατηγορία ΑΣΤΙΚΑ
Θέσεις καθήμενων και όρθιων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως
50
210
Β
51
και άνω
385
Κατηγορία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Θέσεις καθήμενων και όρθιων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως
50
215
Β
51
και άνω
300
Κατηγορία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Θέσεις καθήμενων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως
40
430
Β
41
και άνω
595

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 300 ευρώ.

Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 100 ευρώ.
Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων 4 ευρώ ανά ημέρα.
Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:
α) Για μοτοσικλέτες: 30 ευρώ.
β) Για λοιπά οχήματα: 150 ευρώ.
ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ.
Ζ. Για τα οχήματα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, το ειδικό σήμα χορηγείται έναντι ποσού 5 ευρώ που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσής του.»
2. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Για τα πιο πάνω οχήματα, ανεξάρτητα κυλινδρισμού κινητήρα, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα. Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα αυτά, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα.
Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και επόμενων.
4. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της παραγράφου 1.
5. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 1, που καταβάλλεται για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και επόμενων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δημοσίου.
6. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού παύει να ισχύει ως προς τα οχήματα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:
Κατηγορία
Κυλινδρισμός κινητήρα 
(κυβ. εκατ.)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας 
(σε ευρώ)
Α
Έως
300
22
Β
301-
785
55
Γ
786-
1.071
120
Δ
1.072-
1.357
135
Ε
1.358-
1.548
240
ΣΤ
1.549-
1.738
265
Ζ
1.739
1.928
300
Η
1.929-
2.357
660
Θ
2.358-
3.000
880
Ι
3.001-
4.000
1.110
Κ
4.001-
και άνω
1.320

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
(γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμμάριο εκπομπών CO2 
(σε ευρώ)
0-100
0,00
101-120
0,90
121-140
1,10
141-160
1,70
161-180
2,25
181-200
2,55
201-250
2,80
Άνω των 251
3,40

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967 (Α΄ 132). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
Κατηγορία
Μεικτό βάρος σε χιλιόγραμμα
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α

έως
1.500
75
Β
1.501
-
3.500
105
Γ
3.501
-
10.000
300
Δ
10.001
-
20.000
600
Ε
20.001
-
30.000
940
ΣΤ
30.001
-
40.000
1.320
Ζ
40.001
-
και άνω
1.490

Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ.
δ) Λεωφορεία:
Κατηγορία
Θέσεις καθημένων
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως
33
210
Β
34-
50
410
Γ
51
και άνω
510

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 535 ευρώ.
στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1.
ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.) επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως και στην προηγούμενη υποπερίπτωση.
Προκειμένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυ− κλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Ειδικά, προκειμένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
η) Για τα καινουργή ή μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα, νεκροφόρες και θωρακισμένα επιβατικά οχήματα, επειδή εξαιρούνται από τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.
θ) Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, με πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, επειδή για τα οχήματα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.
ι) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.
κ) Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά την διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επαναταξινομούνται στη χώρα, ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, νοείται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας, πριν από την διαγραφή τους.

Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης.
α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010: 290 ευρώ.
β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου άνθρακα 
(γρ. CO2 ανά χιλιόμετρο)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρμ. εκπομπών CO2 
(σε ευρώ)
0-100
0,00
101-150
2,25
Άνω των 251
2,80

γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:
Κατηγορία
Μεικτό βάρος σε χιλιόγραμμα
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως 3.500
125
Β
3.501-10.000
195
Γ
10.001-19.000
340
Δ
19.001-26.000
495
Ε
26.001-33.000
650
ΣΤ
33.001-40.000
925
Ζ
40.001 και άνω
1.460
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ

δ) Λεωφορεία:
Κατηγορία ΑΣΤΙΚΑ
Θέσεις καθήμενων και όρθιων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως
50
210
Β
51
και άνω
385
Κατηγορία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Θέσεις καθήμενων και όρθιων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως
50
215
Β
51
και άνω
300
Κατηγορία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Θέσεις καθήμενων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως
40
430
Β
41
και άνω
595

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 300 ευρώ.

Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 100 ευρώ.
Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων 4 ευρώ ανά ημέρα.
Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:
α) Για μοτοσικλέτες: 30 ευρώ.
β) Για λοιπά οχήματα: 150 ευρώ.
ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ.
Ζ. Για τα οχήματα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, το ειδικό σήμα χορηγείται έναντι ποσού 5 ευρώ που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσής του.»
2. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Για τα πιο πάνω οχήματα, ανεξάρτητα κυλινδρισμού κινητήρα, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα. Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα αυτά, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα.
Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και επόμενων.
4. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της παραγράφου 1.
5. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 1, που καταβάλλεται για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και επόμενων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δημοσίου.
6. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού παύει να ισχύει ως προς τα οχήματα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.
α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:
Κατηγορία
Κυλινδρισμός κινητήρα 
(κυβ. εκατ.)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας 
(σε ευρώ)
Α
Έως
300
22
Β
301-
785
55
Γ
786-
1.071
120
Δ
1.072-
1.357
135
Ε
1.358-
1.548
240
ΣΤ
1.549-
1.738
265
Ζ
1.739
1.928
300
Η
1.929-
2.357
660
Θ
2.358-
3.000
880
Ι
3.001-
4.000
1.110
Κ
4.001-
και άνω
1.320

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
(γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γραμμάριο εκπομπών CO2 
(σε ευρώ)
0-100
0,00
101-120
0,90
121-140
1,10
141-160
1,70
161-180
2,25
181-200
2,55
201-250
2,80
Άνω των 251
3,40

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.
Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967 (Α΄ 132). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.
γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
Κατηγορία
Μεικτό βάρος σε χιλιόγραμμα
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α

έως
1.500
75
Β
1.501
-
3.500
105
Γ
3.501
-
10.000
300
Δ
10.001
-
20.000
600
Ε
20.001
-
30.000
940
ΣΤ
30.001
-
40.000
1.320
Ζ
40.001
-
και άνω
1.490

Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ.
δ) Λεωφορεία:
Κατηγορία
Θέσεις καθημένων
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως
33
210
Β
34-
50
410
Γ
51
και άνω
510

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 535 ευρώ.
στ) Ειδικά, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται αποκλειστικά με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται από τις διατάξεις της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 1.
ζ) Στα εκποιούμενα από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (Ο.Δ.Δ.Υ. Α.Ε.) επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα, τα οποία τίθενται από τους αγοραστές σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως και στην προηγούμενη υποπερίπτωση.
Προκειμένου για υβριδικά αυτοκίνητα οχήματα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, που εμπίπτουν στις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής άνω των 1.929 κ.εκ., τα τέλη κυ− κλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Ειδικά, προκειμένου για ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήματα και ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες, της πιο πάνω κατηγορίας, αυτά απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
η) Για τα καινουργή ή μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, ασθενοφόρα, νεκροφόρες και θωρακισμένα επιβατικά οχήματα, επειδή εξαιρούνται από τη μέτρηση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.
θ) Για τα μεταχειρισμένα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα, με πρώτο έτος κυκλοφορίας στη διεθνή αγορά πριν από την 1.1.2002, ανεξάρτητα του χρόνου της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, επειδή για τα οχήματα αυτά δεν ήταν υποχρεωτική η μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της κατηγορίας αυτής υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών.
ι) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που αποχαρακτηρίζονται και τίθενται σε κυκλοφορία, ως ιδιωτικής χρήσης, ως ημερομηνία για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας, νοείται η ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα.
κ) Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης που είχαν ταξινομηθεί στη χώρα μας και μετά την διαγραφή τους από το Μητρώο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων επαναταξινομούνται στη χώρα, ως ημερομηνία πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, νοείται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας στη χώρα μας, πριν από την διαγραφή τους.

Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης.
α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010: 290 ευρώ.
β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CΟ2 ανά χιλιόμετρο). Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:
Κλιμάκιο εκπομπών διοξειδίου άνθρακα 
(γρ. CO2 ανά χιλιόμετρο)
Ετήσια τέλη κυκλοφορίας ανά γρμ. εκπομπών CO2 
(σε ευρώ)
0-100
0,00
101-150
2,25
Άνω των 251
2,80

γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:
Κατηγορία
Μεικτό βάρος σε χιλιόγραμμα
Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως 3.500
125
Β
3.501-10.000
195
Γ
10.001-19.000
340
Δ
19.001-26.000
495
Ε
26.001-33.000
650
ΣΤ
33.001-40.000
925
Ζ
40.001 και άνω
1.460
Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 300 ευρώ

δ) Λεωφορεία:
Κατηγορία ΑΣΤΙΚΑ
Θέσεις καθήμενων και όρθιων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως
50
210
Β
51
και άνω
385
Κατηγορία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ
Θέσεις καθήμενων και όρθιων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως
50
215
Β
51
και άνω
300
Κατηγορία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Θέσεις καθήμενων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)
Α
έως
40
430
Β
41
και άνω
595

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες: 300 ευρώ.

Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 100 ευρώ.
Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων 4 ευρώ ανά ημέρα.
Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:
α) Για μοτοσικλέτες: 30 ευρώ.
β) Για λοιπά οχήματα: 150 ευρώ.
ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 12 ευρώ.
Ζ. Για τα οχήματα για τα οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας, το ειδικό σήμα χορηγείται έναντι ποσού 5 ευρώ που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσής του.»
2. Τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Για τα πιο πάνω οχήματα, ανεξάρτητα κυλινδρισμού κινητήρα, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα. Τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας. Για τα οχήματα αυτά, που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, τα τέλη κυκλοφορίας προσδιορίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογα αν αυτά είναι ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης οχήματα.
Οι υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
Για τις υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων. Οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.
3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ισχύουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2012 και επόμενων.
4. Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της παραγράφου 1.
5. Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 1, που καταβάλλεται για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2012 και επόμενων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δημοσίου.
6. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού παύει να ισχύει ως προς τα οχήματα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
πηγή:Ημερησία

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ