Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 11 Σεπτεμβρίου

15 Σεπτεμβρίου 2011

(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) Πώς καταβάλλεται; Υπάρχουν κυρώσεις; Ποιοι εξαιρούνται;

Ειδικό έκτακτο τέλος ακινήτων. Πώς καταβάλλεται; Υπάρχουν κυρώσεις; Ποιοι εξαιρούνται;

  Πως υπολογίζεται το τέλος στα ακίνητα;Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης, ενώ τα νεόδμητα κτίρια επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με τα παλαιότερα. Πίνακας συντελεστών ειδικού τέλους (€/τ.μ.) και παλαιότητας για το Τέλος Ακινήτων

Πότε εισπράττεται το Ειδικό έκτακτο τέλος ακινήτων; 

Σε δύο δόσεις για το 2011 και σε τέσσερις δόσεις για το 2012 θα καταβληθεί το ειδικό τέλος στα ακίνητα. Το ειδικό έκτακτο τέλος συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος ως εξής:
 •   για το 2011 σε δύο ισόποσες δόσεις από τον Οκτώβριο του 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2012, 
 •   για το 2012 σε τέσσερις ισόποσες δόσεις από τον Μάιο μέχρι τον Δεκέμβριο 2012. 
όπως διευκρίνισε σήμερα14/9/1011 το υπουργείο Οικονομικών.

 

Ειδικό έκτακτο τέλος ακινήτων. Υπάρχουν κυρώσεις αν δεν καταβληθεί το τέλος; 

Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί το τέλος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί  προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν  στη διακοπή του ρεύματος και δεν το επαναχορηγούν μέχρι την εξόφλησή του. Αν δεν ζητηθεί η επαναχορήγηση ρεύματος, η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές, αφού διαγράψουν τον υπόχρεο συνδρομητή  ενημερώνουν το Ελληνικό Δημόσιο,   ώστε να μεριμνήσει για την είσπραξη του οφειλόμενου τέλους, σύμφωνα  με τις διατάξεις  του Κώδικα για την Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
Η αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος δεν επιτρέπεται αν δεν εξοφληθεί προηγουμένως το ειδικό τέλος.

 

Ειδικό έκτακτο τέλος ακινήτων.Σε ποιά ακίνητα επιβάλλεται και ποια απαλλάσσονται; 

 

Σε ποιά ακίνητα επιβάλλεται το τέλος ;

Επιβάλλεται πάνω στις δομημένες επιφάνειες που ηλεκτροδοτούνται για οικιακή ή εμπορική χρήση και οι οποίες αποτελούν την βάση και για το τέλος της ακίνητης περιουσίας υπέρ των Ο.Τ.Α. (άρ. 24, ν. 2130/1993).

 

Ποια ακίνητα απαλλάσσονται από την καταβολή του τέλους; 

Οι υποκειμενικές και αντικειμενικές απαλλαγές από το έκτακτο ειδικό τέλος ταυτίζονται με τις απαλλαγές που προβλέπονται στο νόμο (παρ. 7, άρ. 24, ν. 2130/1993). Απαλλαγές που προβλέπει ο ν. 2130/1993 (άρθ. 24, παρ. 7) από το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) των ακινήτων οι πάσης φύσεως ηλεκτροδοτούμενες επιφάνειες ακινήτων που ανήκουν:
α)   Στο Ελληνικό Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ., στους Ο.Τ.Α. και στις δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις  ή εκμεταλλεύσεις.
β)   Στους Ναούς, στις Ιερές Μονές, στο Ιερό Κοινό του Πανάγιου Τάφου, στην Ιερά Μονή του Όρους Σινά, στο Άγιο Όρος, στην Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος και στα Θρησκευτικά γενικά ιδρύματα.
γ)  Στα αναγνωρισμένα ξένα θρησκευτικά δόγματα, που τα χρησιμοποιούν αποκλειστικά για την άσκηση  δημόσιας λατρείας και την διεξαγωγή υπηρεσιών θρησκευτικής φύσεως.
δ)    Στα φιλανθρωπικά ιδρύματα δημόσιου χαρακτήρα.
ε)  Στα ημεδαπά νομικά πρόσωπα που υπάρχουν ή θα συσταθούν και δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, καθώς και οι περιουσίες  του άρθρου 96 του α.ν. 2039/1939 (ΦΕΚ 455 Α`) «Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως  και κωδικοποιήσεως  των εις το Κράτος και υπέρ κοινωφελών σκοπών καταλειπομένων κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών», εφόσον επιδιώκονται από αυτά  αποδεδειγμένα  σκοποί εθνωφελείς  ή θρησκευτικοί ή σε ευρύτερο κύκλο φιλανθρωπικοί ή εκπαιδευτικοί ή καλλιτεχνικοί ή κοινωφελείς ή εκκλησιαστικοί, καθώς και ξένα που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς, με τον όρο της αμοιβαιότητας.
στ) Στα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες που έχουν νόμιμα αναγνωρισθεί  από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως γήπεδα ή χώροι αθλητικών εγκαταστάσεως για την πραγματοποίηση των αθλητικών  τους σκοπών.
ζ)   Στα ξένα  κράτη όταν αυτά χρησιμοποιούνται  για την εγκατάσταση πρεσβειών και προξενείων αυτών με τον όρο της αμοιβαιότητας.
η)   Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και
θ)   Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
 • Ως  δημόσιοι χώροι ταφής (νεκροταφεία)
 • Ως διατηρητέα, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν  εισόδημα.
 • Ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών μνημείων.
ι)    Τα κτίσματα  που βρίσκονται  εκτός οικισμού ή σε αγροτικές περιοχές και χρησιμοποιούνται για το σταυλισμό ολιγάριθμων οικόσιτων ζώων για οικιακές ανάγκες του υπόχρεου.

 

Ποιοί πληρώνουν το τέλος;  

 • Το τέλος επιβάλλεται στον κύριο του ακινήτου ή στον επικαρπωτή
 • Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας βαρυνόμενοι είναι οι συνιδιοκτήτες κατά το λόγο της συμμετοχής καθενός από αυτούς. 
 • Υπόχρεος για την καταβολή είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος το καταβάλλει μαζί με τον λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την καταβολή  επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά μισθώματα. 

Έχει ληφθεί πρόνοια για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, πολύτεκνους, επιδοτούμενους ανέργους και ανάπηρους; 

Ειδικότερα, για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, εισάγεται ειδικός συντελεστής προσδιορισμού του τέλους (€ 0,5), ανεξάρτητα από τον χρόνο δόμησης του ακινήτου (και εφόσον αυτό βρίσκεται σε περιοχή τιμής ζώνης κάτω των € 3.000 ανά τ.μ.), εφόσον πρόκειται για ακίνητο που ιδιοκατοικείται από πολύτεκνο, άνεργο επιδοτούμενο από τον ΟΑΕΔ (1/1-31/8 για το 2011 ή 1/1-30/4 για το 2012), ή άτομο ανάπηρο ή βαρυνόμενο φορολογικά από ανάπηρο.

Διαβάστε ακόμα:

Πώς υπολογίζεται το (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) με παράδειγμα;

Πότε πληρώνεται το (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.);

Σε δύο δόσεις για το 2011 και σε τέσσερις δόσεις για το 2012 θα καταβληθεί το ειδικό τέλος στα ακίνητα,  (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)
Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης, ενώ τα νεόδμητα κτίρια επιβαρύνονται περισσότερο σε σχέση με τα παλαιότερα. (δείτε παρακάτω Πίνακας ευρέσεως συντελεστών ειδικού τέλους (€/τ.μ.) και παλαιότητας για το Τέλος Ακινήτων )

Πώς υπολογίζεται το (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.);

Πίνακας ευρέσεως συντελεστών ειδικού τέλους (€/τ.μ.) και παλαιότητας για το Τέλος Ακινήτων  

 Ο συντελεστής θα είναι από 3 έως 16 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Η προσαύξηση φτάνει το 25% για τα νεόδμητα κτίρια.

Συντελεστής ειδικού τέλους (€/τ.μ.)
Τιμή ζώνης

Παλαιότητα
Συντελεστής
0,5
για ευπαθείς ομάδες

έως 26 έτη
1
3
έως € 500

25-20 έτη
1,05
4
€ 501-1000

19-15 έτη
1,1
5
€ 1001-1500

14-10 έτη
1,15
6
€ 1501-2000

9-5 έτη
1,2
8
€ 2001-2500

4-0 έτη
1,25
10
€ 2501-300012
€ 3001-400014
€ 4001-500016
€ 5001 και άνω
 

Πώς υπολογίζεται το (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) με παράδειγμα;

Παράδειγμα υπολογισμού του (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Για τον υπολογισμό του τέλους λαμβάνεται υπόψη το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο), το εμβαδό του ακινήτου, συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου. 


Δες ακόμα το βίντεο με τις οδηγίες υπολογισμού του (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)Για τον υπολογισμό του (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.), παίρνουμε ένα αναλυτικό λογαριασμό της ΔΕΗ -στην οποία υπολογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο- και τσεκάρουμε :
1ο.  το ύψος της τιμής ζώνης (με βάση τα οποία λογίστηκε το τέλος ακίνητης περιουσίας στο ακίνητο),
2ο.  το εμβαδό του ακινήτου,
3ο.  συντελεστής προσδιορισμού του τέλους σε ευρώ ανά τ.μ., καθώς και
4ο.  συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου.

Παράδειγμα εύρεσης (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)

Παράδειγμα (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.)          Τιμή ζώνης 1250€

 • Ε= 125 τμ 
 • Στον πίνακα για τιμή ζώνης 1250€, έχω 
 • Συντελεστή ειδικού τέλους (€/τ.μ.)=5         
 •  Η παλαιότητα του σπιτιού είναι πάνω από 26 έτη. Άρα Συντελεστής = 1.
Άρα θα πληρώσω : 125 Χ 5 Χ 1 = 625€


Διαβάστε ακόμα :

(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.). Πώς καταβάλλεται; Υπάρχουν κυρώσεις; Ποιοι εξαιρούνται;

Tο αφορολόγητο όριο στις 5.000 ευρώ !

 

14 Σεπτεμβρίου 2011

Eιδικό τέλος ακινήτων!

Ακίνητα: Εισφορά με δύο δόσεις και είκοσι κλιμάκια

Σε δύο δόσεις εξετάζεται να εισπραχθεί φέτος, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, το νέο τέλος που θα επιβληθεί στα ακίνητα, ενώ ανοιχτό παραμένει ακόμη το ζήτημα εάν θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του η παλαιότητα των κτισμάτων.
Ο υπουργός Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλος, αποκάλυψε ότι, για τον υπολογισμό του νέου τέλους στα ακίνητα, θα υπάρχουν 20 κλίμακες χρέωσης, από τα 0,50 έως και τα 10 ευρώ ανά τ.μ.
Στην απόφαση αυτή φαίνεται ότι καταλήγουν τα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στους ιδιοκτήτες να εξοφλήσουν το νέο φόρο με τους δύο επόμενους λογαριασμούς της ΔΕΗ, σε κάθε περίπτωση δε έως το τέλος Φεβρουαρίου.
Από την άλλη πλευρά, η εισήγηση που κερδίζει έδαφος προβλέπει να μη λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του εν λόγω τέλους η παλαιότητα των κτισμάτων, καθώς, όπως επισημαίνουν οι υποστηρικτές της, δεν θα καταστεί δυνατή η είσπραξη των 4 δισ. ευρώ στη διετία 2011 - 2012.

Το θέμα αναμένεται, πάντως, να ξεκαθαρίσει σήμερα, οπότε, εκτός απροόπτου, θα δοθούν οι πρόσθετες διευκρινίσεις από το υπουργείο Οικονομικών, η ηγεσία του οποίου ωστόσο έχει ξεκαθαρίσει ότι το νέο τέλος θα επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες και όχι τους ενοικιαστές.
Από την άλλη πλευρά, ο υπουργός Οικονομικών, Ευ. Βενιζέλος, αποκάλυψε ότι για τον υπολογισμό του νέου τέλους θα υπάρχουν 20 κλίμακες χρέωσης, από τα 0,50 έως και τα 10 ευρώ ανά τ.μ.Τι θα πληρώνουμε; Η κλίμακα του τέλους ανά τετραγωνικό

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται ότι το ειδικό τέλος ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας θα κλιμακώνεται ως εξής: 0,5 ευρώ, 1 ευρώ, 1,5 ευρώ, 2 ευρώ, 2,5 ευρώ, 3 ευρώ, 3,5 ευρώ, 4 ευρώ, 4,5 ευρώ, 5 ευρώ, 5,5 ευρώ, 6 ευρώ, 6,5 ευρώ, 7 ευρώ, 7,5 ευρώ, 8 ευρώ, 8,5 ευρώ, 9 ευρώ, 9,5 ευρώ και 10 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι το εύρος των τιμών ζώνης ανά τ.μ., που θα αντιστοιχεί σε κάθε κλιμάκιο, θα αποσαφηνιστεί με τη διευκρινιστική εγκύκλιο του υπουργείου.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το ειδικό τέλος θα επιβληθεί σε κάθε κτίσμα που ηλεκτροδοτείται, ακόμη και αν πρόκειται για πρώτη κατοικία ή εξοχική που χρησιμοποιείται για ένα μήνα το χρόνο ή κενά διαμερίσματα ή αγροτικά κτίσματα όπως αποθήκες και θερμοκήπια, ενώ θα υπάρξει ειδική μέριμνα για τους ανέργους, ανάπηρους, τρίτεκνους, πολύτεκνους και όλους όσοι έχουν ενταχθεί στα κοινωνικά τιμολόγια της ΔEH.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παράγοντες των ιδιοκτητών ακινήτων υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα πλήξει πάνω από 5 εκατ. νοικοκυριά, ενώ υπολογίζουν ότι, κατά μέσο όρο, το κάθε νοικοκυριό θα κληθεί να καταβάλει τουλάχιστον 300 ευρώ.
Με δεδομένη πάντως την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει, οι παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών ανησυχούν για το κατά πόσον οι ιδιοκτήτες θα ανταποκριθούν στη νέα τους υποχρέωση, αφού είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 450.000 απλήρωτοι λογαριασμοί στη ΔΕΗ  που έχει συνολικά 7.500.000 συνδέσεις.
Για το λόγο αυτό, άλλωστε, δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει εάν τελικά θα υιοθετηθεί και η πρόταση να κόβεται η παροχή ρεύματος σε όλους όσοι δεν καταβάλλουν το νέο τέλος, ενώ και η ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ έχει εκφράσει την αντίθεσή της στο εν λόγω μέτρο.
πηγή : Ναυτεμπορική

13 Σεπτεμβρίου 2011

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα1.Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ των φυσικών προσώπων, που προέκυψαν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις των αντίστοιχων οικονομικών ετών 2011 - 2015.

Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης


2. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου ή σχολάζουσας κληρονομιάς. Tο τεκμαρτό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη πριν από τις μειώσεις του άρθρου 19 του Κ.Φ.Ε..
Εξαιρούνται και δεν προσμετρώνται τα εισοδήματα της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6(τυφλοί και πρόσωπα με βαριές κινητικές αναπηρίες), της παραγράφου 1 του άρθρου 14(αποζημιώσεις απόλυσης) και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 45 του Κ.Φ.Ε.(Εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων). Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, καθώς και όσοι λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τον εν λόγω οργανισμό, εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.


Πως υπολογίζεται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης;

3.Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα της προηγούμενης παραγράφου, υπολογίζεται ως εξής:


α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού.


β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.


γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του ποσού.


δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.


ε) Για το συνολικό καθαρό εισόδημα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2, του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Βουλής, των Βουλευτών, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών, των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Περιφερειαρχών, των Ευρωβουλευτών, των Δημάρχων και των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 3 του άρθρου 56 του Συντάγματος, εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές τους είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (Α΄40), η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) επί ολόκληρου του ποσού.
Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς να μην υπολείπεται του καθαρού εισοδήματος που απομένει μετά την αφαίρεση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε με την εφαρμογή του αμέσως προηγούμενου συντελεστή.


Πως πληρώνεται η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης;

4α) Η εισφορά του παρόντος βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι αρμόδιος για τη φορολογία του φυσικού προσώπου ή της σχολάζουσας κληρονομιάς με βάση τους τίτλους βεβαίωσης που αναφέρονται στην παράγραφο
1 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε..
β) Για τον υπολογισμό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σημείωμα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπόχρεο.
γ) Η προθεσμία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.5α) Η εισφορά που επιβάλλεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καταβάλλεται σε έξι (6) ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση της εισφοράς και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη, αντίστοιχα. Η κάθε δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των τριακοσίων (300) ευρώ, εκτός της τελευταίας. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του οφειλόμενου ποσού, παρέχεται έκπτωση πέντε τοις εκατό (5%).
β) Υπόχρεος σε καταβολή της εισφοράς είναι το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου βεβαιώνεται αυτή. Για τους έγγαμους, εφόσον συντρέχει περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Κ.Φ.Ε., η οφειλή για εισφορά που αναλογεί στα εισοδήματά τους βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο. Σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου, οι κληρονόμοι του ευθύνονται για την καταβολή της εισφοράς, ανάλογα με το ποσοστό της κληρονομικής τους μερίδας.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ρυθμίζεται η ειδικότερη διαδικασία για τη βεβαίωση και είσπραξη των εισφορών και κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Διαβάστε ακόμα : Συμψηφίζονται επιστροφές φόρου με την έκτακτη εισφορά.

Φορολογικοί παράδεισοι

null


Φορολογικoί παράδεισοι


Η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου των εκπροσώπων της LGT, της τράπεζας του Λίχτενστάϊν που βρίσκεται στο επίκεντρο υποθέσεων φοροδιαφυγής, είναι συνήθως ανιαρή, χωρίς κανένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο πρόεδρος της τράπεζας LGT, η Αυτού Υψηλότης Πρίγκηπας Μαξ του Λίχτενστάϊν είναι μέλος της οικογενειακής δυναστείας που κυβερνά το Πριγκηπάτο.

Οι τραπεζικές συναλλαγές ισοδυναμούν με 30% της οικονομικής δραστηριότητας του Πριγκηπάτου. Στην ερώτηση για το αν το Λίχτενστάϊν θα αναγκαστεί σταδιακά να εγκαταλείψει την μυστικότητα των τραπεζικών συναλλαγών, ο Πρίγκηπας Μαξ απαντά: “Το Λίχτενστάϊν υπάρχει για εκατοντάδες χρόνια και αντιμετώπισε μεγάλες κρίσεις, θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε και μέσα από αυτή που βρίσκεται σε εξέλιξη”.


O Πρίγκηπας θεωρεί ότι το Λίχτενστάϊν δεν αντιμετωπίζεται δίκαια, και πρόσθεσε ότι και η Βρετανία συμμετέχει στο παιχνίδι των “φορολογικών παραδείσων” και των υπερακτίων εταιρειών και οικονομικών αγορών.
Ο ανταγωνισμός των φορολογικών παραδείσων είναι πλέον παγκόσμιος. Οι Βρετανοί έχουν αποκτήσει πολύ καλή θέση σε παγκόσμια κλίμακα, χρησιμοποιώντας κάποιες πρώην βρετανικές κτήσεις, αλλά και περιοχές που ανήκουν σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, ως φορολογικούς παραδείσους”, δήλωσε ο Πρίγκηπας Μαξ.

Οι επικριτές των Βρετανών όμως κατηγορούν το Λονδίνο ότι είναι ασυνεπές γιατί ουσιαστικά επιτρέπει την δραστηριότητα φορολογικών παραδείσων όπως τα Nησιά Κέϊμαν και οι Βερμούδες που ανήκουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και δίνουν λόγο στο Λονδίνο.

Το Ηνωμένο Βασίλειο επιτρέπει την λειτουργία πολλαπλών φορολογικών παραδείσων, που παρέχουν μυστικότητα και καταφύγιο σε εγκληματικές δραστηριότητες, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από το Λίχτενστάϊν”, δηλώνει ο Ρίτσαρντ Μέρφι, ακτιβιστής για τα δικαιώματα των φορολογουμένων πολιτών”.

Η Βρετανία είναι ο μεγαλύτερος διαχειριστής φορολογικών παραδείσων στον κόσμο. Θεωρούνται ιδιαίτερα χρήσιμοι γιατί απετέλεσαν πόλο έλξης κεφαλαίων, για το Λονδίνο, την Ελβετία, και γι αυτό η κυβέρνηση του Λονδίνου τους ανέχεται”

Οι “φορολογικοί παράδεισοι” από την άλλη παρακολουθούν τις εξελίξεις με μεγάλη προσοχή και ήδη διαισθάνονται μια αλλαγή στην πολιτική και οικονομική ατμόσφαιρα.

Ο Ρόμπερτ Κίρκμπι ο οποίος είναι τεχνικός διευθυντής της Jersey Finance και ασχολείται με την προβολή της βρετανικής νήσου Τζέρζεϊ ως διεθνούς κέντρου οικονομικών συναλλαγών και επενδύσεων δήλωσε στο BBC:  
“Σε 20 χρόνια οι φορολογικοί παράδεισοι που προσφέρουν μυστικότητα θα είναι εξαιρετικά περιορισμένοι. Θα έχουν απομείνει ένας η δύο. Η διαφάνεια των αγορών και των συναλλαγών αυξάνεται σταδιακά με την εξέλιξη της παγκοσμιοποίησης. Υποθέσεις όπως αυτή του Λίχτενστάϊν μπορεί να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την επιτάχυνση των εξελίξεων προς αυτή την κατεύθυνση”.
πηγή : Sky.gr

12 Σεπτεμβρίου 2011

Δεν θα χρησιμοποιηθεί η ΔΕΗ ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός, προειδοποιεί η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Δεν θα χρησιμοποιηθεί η ΔΕΗ ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός, προειδοποιεί η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ Σε καμία περίπτωση δεν θα επιτρέψει η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ να χρησιμοποιηθεί η ΔΕΗ ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός, προειδοποιεί το συνδικάτο. Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, Νίκος Φωτόπουλος, η ΔΕΗ «χτίστηκε για να υπηρετεί τον ελληνικό λαό και όχι να τον εκβιάζει».
Με αφορμή τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιβολή έκτακτης εισφοράς στα ακίνητα που θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, οι εργαζόμενοι της επιχείρησης προειδοποιούν ότι δεν πρόκειται να κόβουν το ρεύμα σε όσους αφήνουν απλήρωτους τους λογαριασμούς.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το μέτρο έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και στη διοίκηση της επιχείρησης, καθώς οι λογαριασμοί της ΔΕΗ, αποτελούν σήμερα μηχανισμό είσπραξης για μεγάλο αριθμό φόρων και τελών. Το μέτρο εκτιμάται ότι θα επιτείνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα των ανείσπρακτων λογαριασμών που σήμερα ανέρχονται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ.


Ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ επανήλθε προ ολίγου στο θέμα δηλώνοντας: 
Η ΔΕΗ δεν είναι καουμπόης και σερίφης για να βάλει το πιστόλι στον κρόταφο του ελληνικού λαού. Το ντου να γίνει σε αυτούς που έχουν τα 600 δισ. στις τράπεζες της Ελβετίας και φοροδιαφεύγουν και όχι στην τσέπη του ελληνικού λαού.

Πηγή:capital.gr
Διαβάστε ακόμα : Tέλος επί των ακινήτων

Αλμούνια : δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο για νέα προγράμματα διάσωσης!

Αλμούνια: Δεν αποκλείω νέα πακέτα διάσωσης


Ο κ. Χ. Αλμούνια
Ο κ. Χ. Αλμούνια, ο επίτροπος που είναι υπεύθυνος για τον ανταγωνισμό, δήλωσε σε συνέντευξή του στην ισπανική εφημερίδα "Expansion" πως δεν θα πρέπει να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέα προγράμματα διάσωσης, δεδομένων των εκπλήξεων που επιφυλάσσει η κρίση.Ο κ. Αλμούνια εκτίμησε πως η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη θέση από αυτή στην οποία βρισκόταν τη διετία 2008 - 2009, παρά τις προβλέψεις για μείωση της ανάπτυξης κάτω από τις αρχικές.

Ερωτηθείς για το εάν θεωρεί πως η εποχή των διασώσεων ανήκει στο παρελθόν, απάντησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις στην οικονομία και από τις συνέπειες που αυτές θα έχουν στις τράπεζες και στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

"Με όσα έχουμε βιώσει την περίοδο της κρίσης, με τα ερωτήματα που εγείρονται και τα ρίσκα που θεωρώ ότι έχουν μικρή πιθανότητα να υλοποιηθούν, πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να ορκιζόμαστε πως δεν θα δούμε ξανά προγράμματα σωτηρίας", ανέφερε στην "Expansion".

Σε ξεχωριστή συνέντευξη στην El Pais, ο κ. Αλμούνια κάλεσε τους ευρωπαϊους να προχωρήσουν προς την κατεύθυνση της μεγαλύτερης δημοσιονομικής ένωσης.

Tέλος επί των ακινήτων

Από τους ιδιοκτήτες η καταβολή του τέλους επί των ακινήτων

Tέλος επί των ακινήτων και περισσότερες διευκρινήσεις :

Από τους ιδιοκτήτες, και όχι από τους ενοικιαστές, θα καταβληθεί το ειδικό τέλος επί των ακινήτων, όπως διευκρίνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Ηλίας Μόσιαλος, σε δηλώσεις του στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα FM.
Περισσότερες διευκρινίσεις το ύψος της επιβάρυνσης καθώς και τον αριθμό των δόσεων για την καταβολή του τέλους για το 2011 αναμένεται να δώσει αύριο η κυβέρνηση.

Σχολιασμός του μέτρου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης

Aυτός ο φόρος δείχνει ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να μας αδειάσει τις τσέπες, να μας δίνει ψίχουλα και να λέει ότι εξασφάλισε μισθούς και συντάξεις, σχολίασε η γενική γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα.
Για να σπάσει ο φαύλος κύκλος της λιτότητας και των νέων μέτρων, πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση, υπογράμμισε από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας.
Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, σημείωσε χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να πείσει ούτε τον εαυτό του ότι σε μία εβδομάδα από σήμερα δεν θα αναγκαστεί να εξαγγείλει νέα ακόμα πιο σκληρά μέτρα και χαρακτήρισε «αδιανόητο μια οικονομία με 7,5% ύφεση και με την πραγματική ανεργία που πλησιάζει το 30% κάποιοι να νομίζουν ότι μπορεί να δεχθεί και νέα σκληρά αντιλαϊκά μέτρα».
πηγή: NAFTEMPORIKI.GR

Διαβαστε ακόμα  :

Δεν θα χρησιμοποιηθεί η ΔΕΗ ως φοροεισπρακτικός μηχανισμός, προειδοποιεί η ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ

Κλειστές οι εφορίες 12 και 13 Σεπτεμβρίου

  Κλειστές οι εφορίες 12 και 13 Σεπτεμβρίου λόγω απεργίας των εφοριακών 


Απεργούν σήμερα και αύριο οι εφοριακοί και οι τελωνειακοί, οι οποίοι αντιδρούν στην υπαναχώρηση και τον εμπαιγμό της κυβέρνησης στο θέμα της διατήρησης της «προσωπικής διαφοράς» στις αποδοχές τους.

To εργόσημο ξεκινά από σήμερα 12 Σεπτεμβρίου, να διατίθεται

Η διάθεση του εργοσήμου ξεκινά από σήμερα 12 Σεπτεμβρίου, σε όλο το δίκτυο των ΕΛΤΑ

Σήμερα 12 Σεπτεμβρίου ξεκινά η διάθεση του εργοσήμου από όλο το δίκτυο των ΕΛΤΑ και
από τις 20 Σεπτεμβρίου εργόσημα θα διαθέτουν και οι τράπεζες Εθνική, Αγροτική, Εμπορική, Πειραιώς, Alpha Bank και EFG Eurobank.

διαβάστε ακόμα:

Η διάθεση του εργοσήμου ξεκινά από σήμερα 12 Σεπτεμβρίου, σε όλο το δίκτυο των ΕΛΤΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ