Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 18 Σεπτεμβρίου

21 Σεπτεμβρίου 2011

ΠΟΛ.: 1190 ,Εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ,
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ              Αθήνα, 7 Σεπτεµβρίου 2011
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                     ΠΟΛ.: 1190
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η)
ΤΜΗΜΑ Β´
     ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ελ. Φραγκούλη
Τηλέφωνο : 210-3610030
FΑΧ : 210-3615052

    ΘEMA: Εκπρόθεσμη υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 (παρ.1 και 6) του π.δ/τος 186/1992, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4002/2011.

1. Με βάση τις διατάξεις της περ. α´ της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.4002/2011 δεν επιβάλλεται πρóστιµο της περ. ζ´ της παρ.6 του άρθρου 5 του ν.2523/1997, στους υπóχρεους - επιτηδευµατίες (φυσικά ή νοµικά πρóσωπα), οι οποίοι δεν υπέβαλλαν ή υπέβαλλαν ανακριβώς καταστάσεις και ισοζύγια των παρ. 1 και 6 αντίστοιχα του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ/γµα 186/192), για στοιχεία που αφορούν συναλλαγές µέχρι και το ηµερολογιακó έτος 2009, εφóσον οι υπóψη καταστάσεις και ισοζύγια υποβληθούν στην αρµóδια Δ.Ο.Υ., µέχρι και την 30.9.2011.

Ενóψει των προαναφεροµένων και µε αφορµή ερωτήµατα που ανέκυψαν αναφορικά µε το πεδίο εφαρµογής των υπóψη διατάξεων, καθώς και µε τον τρóπο υποβολής των εν λóγω συγκεντρωτικών καταστάσεων και ισοζυγίων, διευκρινίζονται τα ακóλουθα:

1. Σύµφωνα µε την περ. στ´ της παρ. 1 του άρθρου 18 του υπόψη νóµου, οι διατάξεις της περ.α´ του ιδίου άρθρου δεν έχουν εφαρμογή, στις περιπτώσεις παραβάσεων που αφορούν τη µη υποβολή, την εκπρóθεσµη υποβολή και την ανακριβή υποβολή στοιχείων για διασταύρωση των παρ. 1 και 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., που εκκρεµούν στις Δ.Ο.Υ. και για τις οποίες έχουν εκδοθεί και καταχωρηθεί οι σχετικές Αποφάσεις Επιβολής Προστίµου (Α.Ε.Π.), µέχρι την έναρξη ισχύος του παρóντος (22.8.2011).

Συνεπώς δεν εµπίπτουν στις υπóψη διατάξεις και οι υποθέσεις που εκκρεµούν στα φορολογικά δικαστήρια.
2. Περαιτέρω, η υποβολή, µε βάση τις διατάξεις της περ.α´ της παρ.1 του άρθρου 18 του ν.4002/2011, των αρχικών ή συµπληρωµατικών συγκεντρωτικών καταστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., µπορεί να γίνει μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπóχρεου-επιτηδευµατία (φυσικού ή νοµικού πρóσωπου) χειρóγραφα ή µε ηλεκτρονικó
µέσο και σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το χρóνο της εµπρóθεσµης υποβολής των υπóψη καταστάσεων (για óσους υπέβαλλαν τα υπóψη στοιχεία µε ηλεκτρονικó µέσο).

Αναλυτικóτερα: α) Για στοιχεία που αφορούν συναλλαγές µέχρι και τη χρήση 2003, η υποβολή των υπóψη συγκεντρωτικών καταστάσεων, µε βάση τις προαναφερóµενες διατάξεις, γίνεται στην αρµóδια Δ.Ο.Υ., ανάλογα µε τον τρóπο τήρησης των βιβλίων του Κ.Β.Σ. απó τον υπóχρεο, κατά το χρóνο της εµπρóθεσµης υποβολής των υπóψη στοιχείων, ήτοι χειρóγραφα (και προαιρετικά µε ηλεκτρονικó µέσο) επί χειρóγραφης τήρησης των βιβλίων ή µε ηλεκτρονικó µέσο, υποχρεωτικά, επί µηχανογραφικής τήρησης αυτών. Στην περίπτωση της υποβολής τους µε ηλεκτρονικó µέσο, υποβάλλονται σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται απó την ΠΟΛ.1271/2002.


Κατ’ εξαίρεση,οι υπóχρεοι που τηρούσαν βιβλία Β´ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.,
µηχανογραφικά προαιρετικά, µέχρι και τη χρήση 2002, µπορούν να υποβάλλουν τις υπóψη καταστάσεις, στην αρµóδια Δ.Ο.Υ., χειρóγραφα.


β) Για τις χρήσεις 2004 έως και 2009, óλοι οι υπóχρεοι - επιτηδευµατίες θα
υποβάλλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις, στην αρµóδια Δ.Ο.Υ., µε ηλεκτρονικó µέσο, σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται απó τις εγκύκλιους ΠΟΛ.1271/2002 (χρήσεις 2004 έως και 2005) και ΠΟΛ.1157/2005 (χρήσεις 2006 έως και 2009).

         Ακριβές Αντίγραφο                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ


Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

19 Σεπτεμβρίου 2011

Τουρκία Κύπρος Ελλάδα«Όλοι πρέπει να ξέρουν ότι η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι χώρος όπου μπορεί να στριμωχθεί η Τουρκία. Ως το κράτος με τις μεγαλύτερες ακτές, δεν θα επιτρέψουμε τη στάση ορισμένων χωρών να θεωρούν ότι στα διεθνή ύδατα ισχύει ο δικός τους λόγος» διεμήνυσε κατά την συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN Turk ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Αχμέτ Νταβούτογλου, περιγράφοντας εκ πρώτης όψεως στην αντιπαράθεση της χώρας του με το Ισραήλ.

Ωστόσο, οι παρατηρήσεις του είναι πολλαπλής αναγνώσεως και με πολλαπλούς αποδέκτες – συνδέονται δε απολύτως με όσα έχει κατά καιρούς αναφέρει στα ακαδημαϊκά του συγγράμματα για την Τουρκία ως «γεωγραφικώς μειονεκτούν» κράτος, το οποίο παρεμποδίζεται να «ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά του δικαιώματα».

Το ατύχημα της Γεωγραφίας (ή μάλλον, της Ιστορίας) που στέκει ανάμεσα στην Τουρκία και την «φυσική» προβολή της ισχύος της στην Ανατολική Μεσόγειο δεν είναι βέβαια άλλο από την ύπαρξη της Κύπρου και των νησιών του Αιγαίου. Έτσι, όταν ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας προειδοποιεί τα άλλα κράτη ότι «δεν μπορούν να προβαίνουν σε μονομερείς επεμβάσεις σε χώρους πέραν των χωρικών τους υδάτων», δεν έχει κατά νου μόνο την επέμβαση των ισραηλινών κομάντος στο τουρκικό πλοίο Mavi Marmara, ενώ αυτό βρισκόταν στα διεθνή ύδατα, αλλά βεβαίως και το δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να προβαίνει σε γεωτρήσεις στη Αποκλειστική Οικονομική της Ζώνη (καθώς για την Άγκυρα πρόκειται ούτως ή άλλως για μία «μη νομιμοποιημένη οντότητα» που ή θα μοιρασθεί τον φυσικό της πλούτο με τους Τουρκοκύπριους σε ένα νέο ομοσπονδιακό μόρφωμα ή θα δικαιολογήσει εξ αντανακλάσεως διχοτομικές κινήσεις νομιμοποίησης του ψευδοκράτους), αλλά και την ελευθερία της τουρκικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου να αναθέτει έρευνες σε περιοχές νοτίως του Καστελλόριζου – θεωρώντας ότι το νησί δεν έχει άλλη δικαιοδοσία πέραν των χωρικών του υδάτων.

Με αυτή την έννοια, η απόφαση της Άγκυρας να εντάξει, με τη βοήθεια των νορβηγικών ερευνητικών σκαφών, και την Αθήνα στο «κάδρο» της αντιπαράθεσης δεν αποτελεί μόνο χρήσιμο «αντιπερισπασμό» στο «μέτωπο» που ήδη έχει ανοίξει με την έναρξη γεωτρήσεων στο Οικόπεδο Αφροδίτη της ΑΟΖ Κύπρου (και στο οποίο η Τουρκία θα χρειασθεί να επιδείξει, λόγω και της ισραηλινής εμπλοκής, μεγαλύτερη «σωφροσύνη» από αυτήν για την οποία προϊδεάζουν οι ρητορικές της εξάρσεις), αλλά και το ξεδίπλωμα μιας ευρύτερης στρατηγικής με μακρά ιστορία.

Συνιστά επίσης διαπραγματευτικό χαρτί που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί έναντι της υπερατλαντικής υπερδύναμης, εκβιάζοντας την «κατευναστική» παρέμβασή της, σε μια στιγμή κατά την οποία η ατζέντα Άγκυρας-Ουάσιγκτον είναι βαρυφορτωμένη με τα θέματα που ανοίγει συνολικά η «αραβική άνοιξη» και ειδικά η προοπτική αμερικανικής απεμπλοκής από το Ιράκ.

Ωστόσο, η επιλογή της κυπριακής κυβέρνησης να επισπεύσει την έναρξη των γεωτρήσεων, επιλέγοντας τη χρονική σύμπτωση με την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, τόπο διεξαγωγής κρίσιμων διμερών και πολυμερών συναντήσεων, ρίχνει στις απειλές της Άγκυρας άπλετο και διόλου κολακευτικό φωτισμό.


Πηγή:www.capital.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ