Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 13 Νοεμβρίου

19 Νοεμβρίου 2011

79 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

 79    ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
(Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

  790    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
  Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 70

  791    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 71

  792    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 72

  793    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (έσοδα από παροχή υπηρεσιών)
                  Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 73

  794    ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
                  Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 74

  795    ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 75

  796    ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 76

  797    ................................................

798 ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ
     ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 78

2.2.713 Όμιλος λογαριασμών 79 «Οργανικά έσοδα κατ' είδος υποκαταστημάτων
ή άλλων κέντρων» (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (790-798) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.113.

2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 790-798 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα καθορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.700 έως και 2.2.712 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 70-78.

78 ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 'Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

 78    ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ - ΤΕΚΜΑΡΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ
        ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 'Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

    78.00    Ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων
78.00.10    Εδαφικών εκτάσεων
    11    Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων
    12    Μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων - Λοιπού
    μηχανολογικού εξοπλισμού
    13    Μεταφορικών μέσων
    14    Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
    78.00.14.06    Ιδιοπαραγωγή ζώων για πάγια εκμετάλλευση
    (Γνωμ. 183/2099/1993)
    15    Ακινητοποιήσεων υπό εκτέλεση
    16    Ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς
    αποσβέσεως
..............
78.00.99
    78.01
.........
78.05    Χρησιμοποιημένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως
                      (Ο λογαριασμός 78.05 έγινε προαιρετικός με τη Γνωμ. του ΕΣΥΛ 91/1683/1992)
78.05.00    Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την
υπηρεσία
.............
78.05.09    Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως
...........
78.05.99
    78.06
    ........
    78.10    Έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων (Γνωμ. 44/1129/1989)
78.10.00    Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων στο προσωπικό
    01    Αξία χορηγούμενων δειγμάτων (δωρεάν)
    02    Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς
    03    Αξία σημαντικών δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς
    σκοπούς
    04    Ζημίες από καταστροφή ανασφάλιστων αποθεμάτων
    (Γνωμ 51/1282/1990)
    05    Ζημίες από απώλεια ή κλοπή ανασφάλιστων αποθεμάτων
    (Γνωμ. 217/2177/1994)
    06    ................................................
    08    Αξία ιδιοχρησιμοποιούμενων αποθεμάτων ως παγίων
    (Γνωμ. 217/2177/1994, 251/2242/1995)
    78.11    Αξία καταστραφέντων ακατάλληλων αποθεμάτων
(Γνωμ. 51/1282/1990)
    ........
    78.99    Προϋπολογισμένη παραγωγή ιδιοχρησιμοποιουμένων πάγιων
στοιχείων και προϋπολογισμένη χρησιμοποίηση προβλέψεων Λ/58.78)

2.2.712 Λογαριασμός 78 «Ιδιοπαραγωγή παγίων και χρησιμοποιημένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως»

1. Ο λογαριασμός 78.00 «ιδιοπαραγωγή και βελτιώσεις παγίων» πιστώνεται, με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 1, με το κόστος παραγωγής των πάγιων στοιχείων που κατασκευάζονται ή δημιουργούνται από την οικονομική μονάδα με δικά της μέσα και για δική της χρήση, καθώς και με το κόστος βελτιώσεως των πάγιων στοιχείων. Το κόστος αυτό προσδιορίζεται από τους λογαριασμούς της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως της ομάδας 9, ή αν δε λειτουργεί η λογιστική αυτή, εξωλογιστικά με υπολογισμούς που βασίζονται σε λογιστικά στοιχεία.

2. Για το λογαριασμό 78.05 «χρησιμοποιημένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων εκμεταλλεύσεως» ισχύον όσα καθορίζονται στην περίπτ. 5-β της παρ. 2.2.405 για το λογαριασμό 44 «προβλέψεις».

3. Ο λογαριασμός 78 λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70, σε συνδυασμό και με όσα καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις 1-2 και στην παρ. 2.2.109.

Σημείωση: (1) Όταν η αξία των δωρούμενων αποθεμάτων βρίσκεται μέσα στα συνηθισμένα όρια κοινωνικής παραστάσεως της επιχειρήσεως καταχωρείται στη χρέωση του ομώνυμου λογ/σμού 64.06.02, ενώ όταν πρόκειται για μία έκτακτη, ασυνήθιστη και σημαντικής αξίας δωρεά χρεώνεται ο λογαριασμός 81.00.05 και έτσι δεν επιβαρύνεται η εκμετάλλευση ούτε το λειτουργικό κόστος. Υπόψη ότι η αξία των δωριζομένων κινητών αγαθών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα από τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών (άρθρο 31 παρ. 1 περίπτ. Α υποπ. γγ' Ν. 2238/1994.

(2) Εξυπακούεται ότι δεν χρησιμοποιείται ο λογ/σμός 78.10 (ούτε βέβαια χρεώνεται ο 81.02) όταν τα αποθέματα που καταστρέφονται ή κλέβονται είναι ασφαλισμένα, γιατί εισπράττεται η ασφαλιστική αποζημίωση (που καταχωρείται στον 72 κλπ., βλ. ανωτ. το λογ/σμό 72). (Α.Υ.Ο. 1116202/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-1996).

76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

76    ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
    76.00    Έσοδα συμμετοχών
76.00.00    Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών
                                       εσωτερικού
                               01    Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
                                       εταιριών εσωτερικού
                               02    Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών
                                       εξωτερικού
                               03    Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
                                       εταιριών εξωτερικού
                               04    Έσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες εσωτερικού
                               05    Έσοδα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρίες εξωτερικού
                               06    Έσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εσωτερικού
                               07    Έσοδα από συμμετοχή σε κοινοπραξίες εξωτερικού
...............
76.00.99    Λοιπές έσοδα από συμμετοχές
    76.01    Έσοδα χρεογράφων
76.01.00    Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών
                                       εσωτερικού
                               01    Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
                                       εταιριών εσωτερικού
                               02    Έσοδα ομολογιών ελληνικών δανείων
                               03    Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού
                               04    Τόκοι έντοκων γραμματίων Ελληνικού Δημοσίου
                               05    Μερίσματα μετοχών εισαγμένων στο Χρηματιστήριο εταιριών
                                       εξωτερικού
                               06    Μερίσματα μετοχών μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο
                                       εταιριών εξωτερικού
                               07    Έσοδα ομολογιών αλλοδαπών δανείων
                               08    Μερίσματα μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων εξωτερικού
...............
76.01.98    Έσοδα λοιπών χρεογράφων εσωτερικού
76.01.99    Έσοδα λοιπών χρεογράφων εξωτερικού
    76.02    Δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων
    76.03    Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
76.03.00    Τόκοι καταθέσεων Τραπεζών εσωτερικού
                               01    Τόκοι καταθέσεων Ταμιευτηρίων εσωτερικού
                               02    Τόκοι καταθέσεων εξωτερικού
                               03    Τόκοι χορηγημένων δανείων
                               04    Τόκοι τρεχούμενων λογ/σμών πελατών
                               05    Τόκοι λοιπών τρεχούμενων λογαριασμών
                               06    Τόκοι καθυστερούμενων γραμματίων εισπρακτέων
...............
76.03.99    Λοιποί πιστωτικοί τόκοι
    76.04    Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
76.04.00    Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών
                               01    Διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών σε λοιπές
                                       πλήν Α.Ε. επιχειρήσεις
                               02    Διαφορές (κέρδη) από πώληση χρεογράφων
...............
76.04.99
    ........
    76.98    Λοιπά έσοδα κεφαλαίων
76.98.00    Εκπτώσεις από εφάπαξ εξόφληση φόρων και τελών
(Γνωμ. 31/1022/1988)
                               01
..............
76.98.99
    76.99    Προϋπολογισμένα - Προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων (Λ/58.76)

2.2.710 Λογαριασμός 76 «Έσοδα κεφαλαίων»

1. Στο λογαριασμό 76 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί η οικονομική μονάδα από τοποθετήσεις κεφαλαίων της σε συμμετοχές και χρεόγραφα και από δανεισμούς προς τρίτους. Τα έσοδα αυτά, αν προέρχονται από δραστηριότητα ή δραστηριότητες που συνιστούν το κύριο αντικείμενο απασχολήσεως της οικονομικής μονάδας (π.χ. εταιρείες αμοιβαίων κεφαλαίων ή Τράπεζες), καταχωρούνται στο λογαριασμό 73 ή και σε άλλους λογαριασμούς της ομάδας 7 (70-72), των οποίων οι τίτλοι τροποποιούνται σύμφωνα με τις ανάγκες της μονάδας.

2. Ο λογαριασμός 76 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70, σε συνδυασμό και με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

α. Στους λογαριασμούς 76.00 «έσοδα συμμετοχών» και 76.01 «έσοδα χρεογράφων» καταχωρούνται τα έσοδα από μερίσματα συμμετοχών και χρεογράφων, καθώς και οι τόκοι από χρεόγραφα (π.χ. ομολογίες). Τα έσοδα αυτά καταχωρούνται στα ονομαστικά τους ποσά, ενώ ο φόρος που παρακρατείται καταχωρείται σε λογαριασμούς απαιτήσεων της ομάδας 3, ως εξής:

- Για μερίσματα μετοχών εταιρειών ημεδαπής εισαγμένων στο Χρηματιστήριο, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.01.

- Για μερίσματα μετοχών εταιρειών ημεδαπής μη εισαγμένων στο Χρηματιστήριο, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.02.

- Για μερίσματα μετοχών αλλοδαπής προελεύσεως, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.03.

- Για κέρδη από συμμετοχή σε αλλοδαπές ΕΠΕ, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.04.

- Για προσόδους από μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.05.

- Για κέρδη από συμμετοχή σε ημεδαπές ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και κοινοπραξίες εκτελέσεως τεχνικών έργων ημεδαπής, στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.07.

Η τύχη και ο λογιστικός χειρισμός των φόρων που παρακρατούνται ρυθμίζονται στην περίπτ. 10-β της παρ. 2.2.304.

β. Στο λογαριασμό 76.02 «δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων» καταχωρούνται οι δουλευμένοι τόκοι των γραμματίων εισπρακτέων. Η ανάπτυξη του λογαριασμού αυτού γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας και η λειτουργία του σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 6 της παρ. 2.2.302.

γ. Στο λογαριασμό 76.03 «λοιποί πιστωτικοί τόκοι» καταχωρούνται τα ονομαστικά έσοδα από τόκους. Τυχόν ποσά φόρου εισοδήματος που παρακρατούνται κατά την είσπραξη ή το λογισμό των τόκων αυτών καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 33.13.06, όπως καθορίζεται στην περίπτ. 10-β της παρ. 2.2.304.

δ. Στο λογαριασμό 76.04 «διαφορές (κέρδη) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων» καταχωρούνται τα κέρδη που πραγματοποιούνται από πωλήσεις συμμετοχών και χρεογράφων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 5 της παρ. 2.2.112 για τις συμμετοχές και στην περίπτ. 11 της παρ. 2.2.305 για τα χρεόγραφα.

ε. Στο λογαριασμό 76.98 «λοιπά έσοδα κεφαλαίων» καταχωρούνται τα έσοδα κεφαλαίων τα οποία δεν εντάσσονται σε οποιαδήποτε κατηγορία από αυτές των λοιπών υπολογαριασμών του 76.

75 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

 75    ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ

75.00    Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

    75.00.00    Έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογιστηρίου

    01    Έσοδα από μελέτες - έρευνες για λογαριασμό τρίτων

    02    Έσοδα από επεξεργασία (Facon) προϊόντων - υλικών τρίτων

    03    Έσοδα από επισκευές αγαθών τρίτων

    04    Έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε πρωτοβάθμιους
                                       συνεταιρισμούς (Γνωμ. 55/1336/1990)

    ..............

    75.00.99    Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους

75.01    Έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό

    75.01.00    Έσοδα από παροχή κατοικιών

    01    Έσοδα εστιατορίου

    02    Έσοδα κυλικείου

    ..............

    75.01.99    Λοιπά έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό

75.02    Προμήθειες - Μεσιτείες

    75.02.00    Προμήθειες από αγορές για λογαριασμό τρίτων

    01    Προμήθειες από πωλήσεις για λογαριασμό τρίτων

    ..............

    75.02.99    Λοιπές προμήθειες και μεσιτείες

    Σημείωση:    Οι προμήθειες - μεσιτείες από κύριες ασχολίες καταχωρούνται
    στον λογαριασμό 73

75.03    Έσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις

    Σημείωση:  Τα έσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις, όταν
πρόκειται για κύριες ασχολίες, καταχωρούνται στον λογαριασμό 73

75.04    Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων

75.05    Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων

75.06    Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού

75.07    Ενοίκια μεταφορικών μέσων

75.08    Ενοίκια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

75.09    Ενοίκια ασώματων ακινητοποιήσεων
(π.χ. μεταλλευτικών παραχωρήσεων)

75.10    Εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών

75.99    Προϋπολογισμένα - Προεισπραγμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
(Λ/58.75)

2.2.709 Λογαριασμός 75 «Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών»

1. Στο λογαριασμό 75 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί η οικονομική μονάδα από παρεπόμενες ασχολίες, δηλαδή εκείνα που προέρχονται από παρεπόμενες δραστηριότητές της, σε σχέση με το κύριο αντικείμενό της. Αν μία από τις δραστηριότητες που προκαλούν άλλα έσοδα, εκτός από πωλήσεις ή έσοδα κεφαλαίων, συνιστά το κύριο αντικείμενο της οικονομικής μονάδας, τα έσοδα που προκύπτουν από τη δραστηριότητα αυτή καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 73 «πωλήσεις υπηρεσιών» και όχι στο λογαριασμό 75.

2. Ο λογαριασμός 75 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70, σε συνδυασμό και με τις ακόλουθες διευκρινίσεις:

α. Στο λογαριασμό 75.00 «έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε τρίτους» καταχωρούνται τα έσοδα από υπηρεσίες που παρέχονται από την οικονομική μονάδα σε τρίτους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αποτελούν αντικείμενο της κύριας δραστηριότητάς της.

β. Στο λογαριασμό 75.01 «έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό» καταχωρούνται τα έσοδα από τη συμμετοχή του προσωπικού στα έξοδα που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του από την οικονομική μονάδα. Τα έξοδα αυτά, όταν πραγματοποιούνται, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 60.02 «παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού», σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 3 της παρ. 2.2.604.

γ. Στο λογαριασμό 75.02 «προμήθειες - μεσιτείες» καταχωρούνται τα έσοδα από προμήθειες και μεσιτείες που η οικονομική μονάδα λαβαίνει από αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιεί για λογαριασμό τρίτων, εφόσον οι μεσολαβητικές αυτές ενέργειες δε συνιστούν το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητάς της.

δ. Στο λογαριασμό 75.03 «έσοδα από προνόμια και διοικητικές παραχωρήσεις» καταχωρούνται τα έσοδα που προέρχονται από την παραχώρηση σε τρίτους του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως άυλων περιουσιακών στοιχείων, όπως τεχνικών μεθόδων παραγωγής ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εφόσον οι παραχωρήσεις αυτές δε συνιστούν το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας.

ε. Στους λογαριασμούς 75.04, 75.05, 75.06, 75.07, 75.08 και 75.09 καταχωρούνται, αντίστοιχα, τα έσοδα από την εκμίσθωση εδαφικών εκτάσεων, κτιρίων και τεχνικών έργων, μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού, μεταφορικών μέσων, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού και ασώματων ακινητοποιήσεων, εφόσον οι εκμισθώσεις αυτές δε συνιστούν το κύριο αντικείμενο της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας (κτηματικές επιχειρήσεις). Τα έσοδα της κατηγορίας αυτής θεωρούνται ανόργανα και καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 81.01 «έκτακτα και ανόργανα έσοδα», όταν τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται έχουν κτηθεί ευκαιριακά και δεν αφορούν το αντικείμενο της εκμεταλλεύσεως.

στ. Στο λογαριασμό 75.10 «εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών» καταχωρούνται τα έξοδα αποστολής των πωλημένων αγαθών, που βαρύνουν τους πελάτες, οι οποίοι χρεώνονται είτε με το παραστατικό πωλήσεως, είτε με οποιοδήποτε άλλο παραστατικό.

74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

 74    ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

        74.00    Επιχορηγήσεις πωλήσεων

        74.01    Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων

        74.02    Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών

        74.03    Ειδικές επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις
    (Γνωμ. 41/1063/1989, 47/1228/1989, 206/2138/1994)
Αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιουςκατά επιχορήγηση - επιδότηση Π.χ.:

74.03.00    Επιδοτήσεις ΟΑΕΔ

    01    .........................................

    02    .........................................

    ....

    99    .........................................

        74.04

        74.05    Επιδότηση επιτοκίου δανείων πάγιων επενδύσεων
(Γνωμ. 93/1687/1992)

74.05.00

  ...............

        74.98    Διάφορα πρόσθετα έσοδα πωλήσεων

74.98.00    Αποζημιώσεις από πελάτες

    01    Έσοδα από μερική χρησιμοποίηση ειδών συσκευασίας

    02    Αποζημιώσεις από αβαρίες

.............

74.98.99

        74.99    Προϋπολογισμένες - Προεισπραγμένες επιχορηγήσεις και
διάφορα έσοδα πωλήσεων (Λ/58.74)

2.2.708 Λογαριασμός 74 «Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων»

1. Στο λογαριασμό 74 παρακολουθούνται τα έσοδα που πραγματοποιεί η οικονομική μονάδα από επιχορηγήσεις του Κράτους, από συμμετοχή του κρατικού προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών διάφορων Οργανισμών στο κόστος της και από διάφορες άλλες αιτίες.

2. Επιχορηγήσεις (λογ. 74.00) είναι ποσά που χορηγούνται στην οικονομική μονάδα με οποιοδήποτε τρόπο από το Κράτος ή από Νομικά Πρόσωπα και Οργανισμούς που ελέγχονται από το Κράτος, για να πραγματοποιεί αυτή πωλήσεις ή άλλης μορφής εκμετάλλευση σε τιμές που για την ίδια θεωρούνται ασύμφορες.

3. Επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων (λογ. 74.01) είναι ποσά που επιστρέφονται στην οικονομική μονάδα εξαιτίας εξαγωγών της ή άλλης νόμιμης αιτίας, τα οποία είχαν καταβληθεί και συμπεριληφθεί στο κόστος πρώτων και βοηθητικών υλών που αγοράστηκαν από το εξωτερικό και αναλώθηκαν για την παραγωγή προϊόντων, που τελικά πωλήθηκαν στο εξωτερικό ή σε πελάτες του εσωτερικού στους οποίους έχει χορηγηθεί δασμολογική ατέλεια (όπως π.χ. ν.δ. 4171/1961). Σε περίπτωση που οι δασμοί, φόροι και τέλη, οι οποίοι καταβάλλονται κατά την εισαγωγή αγαθών από το εξωτερικό, καταχωρούνται στο λογαριασμό 33.14.01 «δασμοί και λοιποί φόροι εισαγωγής προς επιστροφή», κατά την επιστροφή τους καταχωρούνται στο λογαριασμό αυτό (33.14.01) και όχι στο λογαριασμό 74.01, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 11-β της παρ. 2.2.304.

4. Επιστροφές τόκων λόγω εξαγωγών (λογ. 74.02) είναι ποσά τόκων χρηματοδοτήσεων που επιστρέφονται στην οικονομική μονάδα από τις Τράπεζες, λόγω εξαγωγών, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Νομισματικής Επιτροπής που ισχύουν κάθε φορά.

5. Πρόσθετα έσοδα πωλήσεων (λογ. 74.98) είναι έσοδα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τις πωλήσεις της οικονομικής μονάδας μετά την έκδοση των σχετικών παραστατικών πωλήσεως και τη διενέργεια των σχετικών εγγραφών. Ενδεικτικές περιπτώσεις τέτοιων εσόδων αποτελούν οι διάφορες αποζημιώσεις που καταβάλλουν οι πελάτες σε περίπτωση αθετήσεως όρων συμβάσεων, τα έσοδα από μερική χρησιμοποίηση ειδών συσκευασίας και αποζημιώσεις από αβαρίες, εφόσον δεν είναι εφικτή η μεταφορά τους σε μείωση της αξίας των αγαθών στα οποία έγινε η βλάβη.

6. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις, επιστροφές δασμών και λοιπών επιβαρύνσεων και από επιστροφές τόκων καταχωρούνται στα βιβλία μόνο όταν είναι βέβαια και εκκαθαρισμένα, δηλαδή όταν δεν τελούν υπό αίρεση ή προθεσμία και αποδεικνύονται εγγράφως. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, στους οικείους υπολογαριασμούς του 74 καταχωρούνται τα έσοδα για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος ή οποιαδήποτε Αρχή έχει γνωρίσει εγγράφως στην οικονομική μονάδα ότι είναι δυνατή η είσπραξή τους ή όταν τα έσοδα αυτά προκύπτουν από απόλυτα δικαιολογημένους υπολογισμούς της οικονομικής μονάδας, που βασίζονται σε διατάξεις νόμων ή σε αποφάσεις αρμόδιων κρατικών ή εξουσιοδοτημένων από το κράτος οργάνων. Από τα βέβαια και εκκαθαρισμένα έσοδα, όσα αφορούν πωλήσεις της κλειόμενης χρήσεως καταχωρούνται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 74, όσα όμως αφορούν πωλήσεις προηγούμενων χρήσεων καταχωρούνται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 82 «έξοδα και έσοδα προηγούμενων χρήσεων».

7. Ο λογαριασμός 74 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70, σε συνδυασμό και με όσα ειδικά ορίζονται για το λογαριασμό αυτό στις παραπάνω περιπτώσεις 1-6.

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών)

 73    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Έσοδα από παροχή υπηρεσιών)

        73.00

        73.01

Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση
                     σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού

        73.91    Διαφορές (κέρδη) από πράξεις Hedging (Γνωμ.268/2272/96)

        73.94

        73.95

        73.96    Διάμεσος λογ. πωλήσεων

        73.97    Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

        73.98    Εκπτώσεις πωλήσεων

        73.99    Προϋπολογισμένες πωλήσεις εμπορευμάτων (Λ/58.73)

2.2.707 Λογαριασμός 73 «Πωλήσεις υπηρεσιών (Έσοδα παροχή υπηρεσιών)»

1. Στο λογαριασμό 73 παρακολουθούνται τα έσοδα της οικονομικής μονάδας από την πώληση υπηρεσιών σε τρίτους, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές υπάγονται στις κύριες δραστηριότητές της. Στην αντίθετη περίπτωση, τα έσοδα αυτά καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του λογαριασμού 75 «έσοδα παρεπόμενων ασχολιών».

2. Ο λογαριασμός 73 λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70.

72 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

 72    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΧΡΗΣΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

        72.00    Πωλήσεις άχρηστου υλικού

        72.01    .......................................

        ........

        72.10    Ασφαλιστική αποζημίωση κλαπέντων ή απωλεσθέντων αποθεμάτων
(Γνωμ. 114/1839/1992 & 217/2177/1994)

        72.11    Ασφαλιστική αποζημίωση καταστραφέντων αποθεμάτων
(Γνωμ. 107/1810/92)

        72.22    Πωλήσεις υποπροϊόντων και υπολειμμάτων

        72.24    Πωλήσεις πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας

        72.25    Πωλήσεις αναλώσιμων υλικών

        72.26    Πωλήσεις ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων

        72.28    Πωλήσεις ειδών συσκευασίας

        72.94

        72.95    Επιστροφές πωλήσεων

        72.96    Διάμεσος λογ. πωλήσεων

        72.97    Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

        72.98    Εκπτώσεις πωλήσεων

        72.99    Προϋπολογισμένες πωλήσεις αποθεμάτων και άχρηστου υλικού
(Λ/58.72)

2.2.706 Λογαριασμός 72 «Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου υλικού»

1. Στο λογαριασμό 72 παρακολουθούνται τα έσοδα της οικονομικής μονάδας από τις πωλήσεις: (1) των υποπροϊόντων και υπολειμμάτων, (2) των πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών συσκευασίας, (3) των αναλώσιμων υλικών, (4) των ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων, (5) των ειδών συσκευασίας και (6) του άχρηστου υλικού.

2. Η ανάπτυξη του λογαριασμού 72 γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας, κατά τρόπο όμως που να είναι δυνατή η ιδιαίτερη παρακολούθηση των παραπάνω κατηγοριών πωλήσεων.

3. Ο λογαριασμός 72, ο οποίος αντιστοιχεί στους λογαριασμούς αποθεμάτων 22, 24, 25, 26 και 28, λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70.

71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ

 71    ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ

71.00

71.01

Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση
σε πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού

71.94

71.95    Επιστροφές πωλήσεων

71.96    Διάμεσος λογ. πωλήσεων

71.97    Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

71.98    Εκπτώσεις πωλήσεων

71.99    Προϋπολογισμένες πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και
ημιτελών (Λ/58.71)

2.2.705 Λογαριασμός 71 «Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών»

Στο λογαριασμό 71 παρακολουθούνται οι πωλήσεις των έτοιμων και ημιτελών προϊόντων της οικονομικής μονάδας. Ο λογαριασμός αυτός, ο οποίος αντιστοιχεί στο λογαριασμό 21 των αποθεμάτων, λειτουργεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.704 για το λογαριασμό 70.

70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

 70   ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

        70.00

        70.01

                    Ανάπτυξη σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας με διάκριση σε
                    πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού

        70.94

        70.95    Επιστροφές πωλήσεων

        70.96    Διάμεσος λογ. πωλήσεων

        70.97    Μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων

        70.98    Εκπτώσεις πωλήσεων

        70.99    Προϋπολογισμένες πωλήσεις εμπορευμάτων (Λ/58.70)

2.2.704 Λογαριασμός 70 «Πωλήσεις εμπορευμάτων»

1. Στο λογαριασμό 70 παρακολουθούνται οι πωλήσεις των εμπορευμάτων της οικονομικής μονάδας. Ο λογαριασμός αυτός αντιστοιχεί στο λογαριασμό 20 των αποθεμάτων και λειτουργεί σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις παρακάτω περιπτώσεις.

2. Το αντίτιμο της πωλήσεως είναι έσοδο από τη στιγμή εκείνη που η πώληση θεωρείται πραγματοποιημένη. Η πώληση θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε αφότου το εμπόρευμα εξάγεται από την αποθήκη και παραδίδεται στον αγοραστή ή ταξιδεύει για λογαριασμό του ή, κατά περίπτωση, αφότου η υπηρεσία παρέχεται στον πελάτη. Το αντίτιμο από πωλήσεις που έχουν συνομολογηθεί χωρίς να θεωρούνται πραγματοποιημένες, σύμφωνα με τα παραπάνω, δε θεωρείται έσοδο. Το αντίτιμο από πωλήσεις που πραγματοποιούνται με τη συμφωνία το εμπόρευμα να παραμείνει στην αποθήκη του πωλητή προς φύλαξη για λογαριασμό του αγοραστή είναι έσοδο.

3. Η αξία των επιστροφών πωλήσεων καταχωρείται στη χρέωση των οικείων λογαριασμών πωλήσεων. Αν η οικονομική μονάδα επιθυμεί να παρακολουθεί ιδιαίτερα την αξία των επιστροφών, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δευτεροβάθμιο λογαριασμό 70.95 «επιστροφές πωλήσεων» ή τριτοβάθμιους λογαριασμούς, τους οποίους αναπτύσσει σύμφωνα με τις ανάγκες της κάτω από κάθε δευτεροβάθμιο με τον οποίο παρακολουθούνται οι πωλήσεις κάθε κατηγορίας εμπορευμάτων. Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως του λογαριασμού 70.95, η ανάπτυξή του σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς γίνεται κατά τρόπο που να προκύπτουν οι επιστροφές πωλήσεων για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων.

4. Στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 70.96 «διάμεσος λογαριασμός πωλήσεων» είναι δυνατό να καταχωρούνται καθημερινά οι πωλήσεις εμπορευμάτων με τη συνολική τους αξία, με αντίστοιχη χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 3. Στο τέλος κάθε μήνα ή ενδιάμεσα, ο λογαριασμός 70.96 χρεώνεται με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 70, στους οποίους παρακολουθούνται οι πωλήσεις κατά κατηγορίες ή κατ' είδος εμπορευμάτων.

Η λειτουργία του λογαριασμού 70.96 υποδεικνύεται για τις περιπτώσεις εκείνες που τα εμπορεύματα που προορίζονται για πώληση κατατάσσονται και παρακολουθούνται σε πολλούς υπολογαριασμούς του 70, οπότε με τη χρησιμοποίηση του ενδιάμεσου αυτού λογαριασμού αποφεύγεται η καθημερινή ενημέρωση των αναλυτικών λογαριασμών πωλήσεων.

5. Στο δευτεροβάθμιο λογαριασμό 70.97 «μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων», ο οποίος έχει θέση αντίθετου λογαριασμού των λοιπών υπολογαριασμών του 70, στο τέλος κάθε χρήσεως ή, κατά περίπτωση, και κατά τη διάρκεια της χρήσεως, όταν γίνεται ανάλογος διαχωρισμός μη δουλευμένων τόκων, καταχωρούνται οι μη δουλευμένοι τόκοι γραμματίων εισπρακτέων που είναι ενσωματωμένοι στις πωλήσεις των υπολογαριασμών του 70, με πίστωση του λογαριασμού 31.06 ή, κατά περίπτωση, του 31.13.

Σχετικά με τον εκτοκισμό των άληκτων γραμματίων εισπρακτέων και με την κατανομή των μη δουλευμένων τόκων στις επιμέρους κατηγορίες εσόδων των λογαριασμών 70, 71, 72 και 73, ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 6 της παρ. 2.2.302.

6. Οι εκπτώσεις πωλήσεων είναι μειώσεις της τιμής πωλήσεως, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα τιμολόγια πωλήσεως εμπορευμάτων για τα οποία χορηγείται η έκπτωση. Ανάλογα με την αιτία για την οποία χορηγούνται, οι εκπτώσεις διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

α. Εκπτώσεις για διαφορές στην ποιότητα των πωλημένων εμπορευμάτων σε σύγκριση με τη συμφωνημένη.

β. Εκπτώσεις τζίρου, οι οποίες χορηγούνται στο τέλος της συμφωνημένης περιόδου, επειδή έχει υπερκαλυφτεί το όριο ή τα όρια πωλήσεων που καθορίζονται ως στόχοι.

γ. Εκπτώσεις που αντικαθιστούν τις ποινικές ρήτρες, όταν παρατηρούνται καθυστερήσεις παραδόσεων ή δεν τηρούνται άλλοι όροι της συμφωνίας.

δ. Ταμιακές εκπτώσεις ή εκπτώσεις προεξοφλητικού διακανονισμού, οι οποίες χορηγούνται σε περιπτώσεις πωλήσεων «τοις μετρητοίς».

Οι εκπτώσεις πωλήσεων, σαν μειωτικό στοιχείο εσόδων, καταχωρούνται στη χρέωση των αντίστοιχων λογαριασμών των πωλήσεων. Αν τούτο δεν είναι εφικτό ή αν η οικονομική μονάδα επιθυμεί να παρακολουθεί τις εκπτώσεις χωριστά, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το δευτεροβάθμιο λογαριασμό 70.98 «εκπτώσεις πωλήσεων» ή τριτοβάθμιους λογαριασμούς, τους οποίους αναπτύσσει σύμφωνα με τις ανάγκες της κάτω από κάθε δευτεροβάθμιο με τον οποίο παρακολουθούνται οι πωλήσεις κάθε κατηγορίας εμπορευμάτων. Σε περίπτωση χρησιμοποιήσεως του λογαριασμού 70.98, η ανάπτυξή του σε τριτοβάθμιους λογαριασμούς γίνεται κατά τρόπο που να προκύπτουν οι εκπτώσεις πωλήσεων για κάθε κατηγορία εμπορευμάτων, έτσι ώστε οι εκπτώσεις αυτές να επιβαρύνουν τα μικτά αποτελέσματα της αντίστοιχης κατηγορίας. Αν η διάκριση των εκπτώσεων κατά κατηγορίες εμπορευμάτων είναι αδύνατη, οι εκπτώσεις αυτές επιβαρύνουν τα συνολικά μικτά αποτελέσματα εμπορευμάτων (λογ. 70).

7. Με την αξία των πραγματοποιούμενων πωλήσεων, που προκύπτει από τα τιμολόγια ή δελτία λιανικής πωλήσεως (Δ.Λ.Π.) που εκδίδονται, πιστώνονται οι οικείοι υπολογαριασμοί πωλήσεων του 70, με χρέωση των λογαριασμών πελατών (λογ. 30) ή των λογαριασμών χρηματικών διαθεσίμων (λογ. 38).

8. Ο λογαριασμός του πελάτη ή των χρηματικών διαθεσίμων χρεώνεται με το συνολικό ποσό του παραστατικού (τιμολογίου ή Δ.Λ.Π.), δηλαδή με την αξία των πωλημένων εμπορευμάτων, μειωμένη κατά την έκπτωση που αναγράφεται στο παραστατικό και αυξημένη κατά το φόρο κύκλου εργασιών ή άλλο φόρο καταναλώσεως (όταν επιβάλλεται τέτοιος φόρος), το χαρτόσημο και τα έξοδα αποστολής, όταν τα τελευταία βαρύνουν τον πελάτη και αναγράφονται στο παραστατικό.

9. Στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών πωλήσεων του 70 καταχωρείται η τιμολογιακή αξία των πωλημένων, μειωμένη κατά την έκπτωση που αναγράφεται στο παραστατικό, χωρίς τον τυχόν φόρο κύκλου εργασιών, που καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 54.00 «φόρος κύκλου εργασιών», χωρίς το τυχόν χαρτόσημο, που καταχωρείται στην πίστωση του λογαριασμού 54.02 «χαρτόσημο τιμολογίων πωλήσεως», χωρίς οποιοδήποτε φόρο, τέλος ή εισφορά που εισπράττονται από την οικονομική μονάδα για λογαριασμό του Δημοσίου ή τρίτου και που καταχωρούνται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών του 54 «υποχρεώσεις από φόρους - τέλη» και χωρίς τα τυχόν τιμολογημένα έξοδα αποστολής, που καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 75.10 «εισπραττόμενα έξοδα αποστολής αγαθών».

10. Για πωλήσεις εμπορευμάτων στο εξωτερικό, η σχετική εγγραφή χρεώσεως του λογαριασμού του πελάτη και πιστώσεως των λογαριασμών των πωλήσεων γίνεται την ημέρα κατά την οποία τα πωλημένα εξάγονται από την αποθήκη και εκδίδεται το παραστατικό πωλήσεως. Η αξία των πωλημένων, προκειμένου να γίνει σχετική εγγραφή, υπολογίζεται σε δραχμές με βάση της επίσημη τιμή συναλλάγματος (τιμή αγοράς της Τράπεζας της Ελλάδος) της ημέρας εκδόσεως του παραστατικού και εξαγωγής των πωλημένων από την αποθήκη.

Σε περιπτώσεις που προηγείται η εξαγωγή και επακολουθεί η έκδοση του παραστατικού, η αξία των πωλημένων υπολογίζεται με βάση την επίσημη τιμή συναλλάγματος της ημερομηνίας εκδόσεως του παραστατικού.

Τυχόν διαφορά ανάμεσα στην αξία των πωλημένων, όπως προσδιορίζεται σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο, και στην αξία που προκύπτει με βάση την τιμή συναλλάγματος της ημέρας διακανονισμού της αξίας, δηλαδή της ημέρας που εκδίδεται η εκκαθάριση της Τράπεζας η οποία μεσολαβεί στην Ελλάδα, αποτελεί ανόργανο έξοδο ή έσοδο και φέρεται αντίστοιχα στη χρέωση του λογαριασμού 81.00.04 ή στην πίστωση του λογαριασμού 81.01.04.

11. Σε περιπτώσεις που η οικονομική μονάδα, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού, έχει πραγματοποιήσει την εξαγωγή των πωλημένων εμπορευμάτων από τις αποθήκες της και τα έχει παραδόσει στον αγοραστή ή τα έχει φορτώσει και ταξιδεύουν για λογαριασμό του, χωρίς, για διάφορους λόγους, να έχει εκδόσει παραστατικό, χρεώνεται ο μεταβατικός λογαριασμός 36.01 «έσοδα χρήσεως εισπρακτέα», σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.307, με πίστωση των οικείων υπολογαριασμών πωλήσεων του 70. Κατά τη χρήση που ακολουθεί, όταν εκδίδεται το παραστατικό πωλήσεως, χρεώνεται ο λογαριασμός του πελάτη, με πίστωση του λογαριασμού 36.01.

12. Σε περιπτώσεις που εκδίδονται παραστατικά πωλήσεως πριν από την εξαγωγή των πωλημένων εμπορευμάτων από την αποθήκη και την παράδοσή τους στον αγοραστή, η αξία των παραστατικών αυτών δεν καταχωρείται στους οικείους υπολογαριασμούς πωλήσεων του 70. Τα παραστατικά αυτά ακυρώνονται στο τέλος της χρήσεως, αν μέχρι την ημέρα λήξεώς της τα εμπορεύματα δεν παραδοθούν στον αγοραστή ή δε φορτωθούν για λογαριασμό του.

69 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

 69   ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
    Ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
    (Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

    690    ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 60

    691    ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 61

    692    ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 62

    693    ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 63

    694    ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 64

    695    ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 65

    696    ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ
    ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 66

    697

    698    ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
    Ανάπτυξη αντίστοιχη του λογ. 68

2.2.613 Όμιλος λογαριασμών 69 «Οργανικά έξοδα κατ' είδος υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων» (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (690-698) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.113.

2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 690-698 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα καθορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.600 έως και 2.2.612 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 60-68.

68 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

 68   ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ

    68.00   Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου
    από την υπηρεσία

    68.01   Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων

    ........

    68.09    Λοιπές προβλέψεις εκμεταλλεύσεως

    ........

    68.99    Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (Λ/58.68)

2.2.612 Λογαριασμός 68 «Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως»

Στους υπολογαριασμούς του 68 καταχωρούνται οι προβλέψεις που γίνονται από την οικονομική μονάδα για κινδύνους εκμεταλλεύσεως, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.405 για το λογαριασμό 44 «προβλέψεις».

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

 66   ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

    66.00   Αποσβέσεις εδαφικών εκτάσεων
66.00.00
    01   Αποσβέσεις Ορυχείων
    02   Αποσβέσεις Μεταλλείων
    03   Αποσβέσεις Λατομείων
    04
    05   Αποσβέσεις Φυτειών
    06   Αποσβέσεις Δασών
    07   .......................................
    ....
    11   Αποσβέσεις Ορυχείων εκτός εκμεταλλεύσεως
    12   Αποσβέσεις Μεταλλείων εκτός εκμεταλλεύσεως
    13   Αποσβέσεις Λατομείων εκτός εκμεταλλεύσεως
    14
    15   Αποσβέσεις Φυτειών εκτός εκμεταλλεύσεως
    16   Αποσβέσεις Δασών εκτός εκμεταλλεύσεως
    17
..............
66.00.99
    66.01   Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων - τεχνικών έργων
66.01.00   Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
    01   Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών
    02   Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων
    03   Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων
    04   ..........................................
    07   Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
   σε ακίνητα τρίτων
    08   Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεων
   μεταφορών σε ακίνητα τρίτων
    09   Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων
    10   Αποσβέσεις διαμορφώσεως γηπέδων τρίτων
    11   .............................................
    14   Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων
   εκτός εκμεταλλεύσεως
    15   Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών εκτός
   εκμεταλλεύσεως
    16   Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων εκτός εκμεταλλεύσεως
    17   Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων εκτός εκμεταλλεύσεως
    18   ...............................................
    21   Αποσβέσεις κτιρίων - εγκαταστάσεων κτιρίων σε ακίνητα
   τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
    22   Αποσβέσεις τεχνικών έργων εξυπηρετήσεως μεταφορών σε
   ακίνητα τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
    23   Αποσβέσεις λοιπών τεχνικών έργων σε ακίνητα τρίτων εκτός
   εκμεταλλεύσεως
    24   Αποσβέσεις διαμορφώσεων γηπέδων τρίτων
   εκτός εκμεταλλεύσεως
.............
66.01.99
    66.02   Αποσβέσεις μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού
μηχανολογικού εξοπλισμού
66.02.00   Αποσβέσεις μηχανημάτων
    01   Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων
    02   Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός»
    03   Αποσβέσεις εργαλείων
    04   Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών
    05   Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων
    06   Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
    07   Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων
    08   Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων
    09   Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού
   σε ακίνητα τρίτων
    10   Αποσβέσεις μηχανημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως
    11   Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων εκτός εκμεταλλεύσεως
    12   Αποσβέσεις φορητών μηχανημάτων «χειρός» εκτός
   εκμεταλλεύσεως
    13   Αποσβέσεις εργαλείων εκτός εκμεταλλεύσεως
    14   Αποσβέσεις καλουπιών - ιδιοσυσκευών εκτός εκμεταλλεύσεως
    15   Αποσβέσεις μηχανολογικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως
    16   Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού εκτός
   εκμεταλλεύσεως
    17   Αποσβέσεις μηχανημάτων σε ακίνητα τρίτων
   εκτός εκμεταλλεύσεως
    18   Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσεων σε ακίνητα τρίτων
   εκτός εκμεταλλεύσεως
    19   Αποσβέσεις λοιπού μηχανολογικού εξοπλισμού σε ακίνητα
   τρίτων εκτός εκμεταλλεύσεως
..............
66.02.99
    66.03   Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
66.03.00   Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων
    01   Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων
    02    Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής
   χρήσεως
    03    Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων
    04    Αποσβέσεις πλωτών μέσων
    05    Αποσβέσεις εναέριων μέσων
    06    Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών
    07    ........................................
    09    Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς
    10    Αποσβέσεις αυτοκινήτων λεωφορείων εκτός εκμεταλλεύσεως
    11    Αποσβέσεις λοιπών επιβατικών αυτοκινήτων εκτός
   εκμεταλλεύσεως
    12    Αποσβέσεις αυτοκινήτων φορτηγών - Ρυμουλκών - Ειδικής
   χρήσεως εκτός εκμεταλλεύσεως
    13    Αποσβέσεις σιδηροδρομικών οχημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως
    14    Αποσβέσεις πλωτών μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως
    15    Αποσβέσεις εναέριων μέσων εκτός εκμεταλλεύσεως
    16    Αποσβέσεις μέσων εσωτερικών μεταφορών
   εκτός εκμεταλλεύσεως
    17    ............................................
    19    Αποσβέσεις λοιπών μέσων μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως
.............
66.03.99
    66.04    Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
66.04.00    Αποσβέσεις επίπλων
    01    Αποσβέσεις σκευών
    02    Αποσβέσεις μηχανών γραφείων
    03    Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών
   συγκροτημάτων
    04    Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς
    05    Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων
    06    Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση
    07    ........................................
    08    Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών
    09    Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού
    10    Αποσβέσεις επίπλων εκτός εκμεταλλεύσεως
    11    Αποσβέσεις σκευών εκτός εκμεταλλεύσεως
    12    Αποσβέσεις μηχανών γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως
    13    Αποσβέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών
   συγκροτημάτων εκτός εκμεταλλεύσεως
    14    Αποσβέσεις μέσων αποθηκεύσεως και μεταφοράς
   εκτός εκμεταλλεύσεως
    15    Αποσβέσεις επιστημονικών οργάνων εκτός εκμεταλλεύσεως
    16    Αποσβέσεις ζώων για πάγια εκμετάλλευση εκτός
   εκμεταλλεύσεως
    17    ........................................
    18    Αποσβέσεις εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών εκτός
   εκμεταλλεύσεως
    19    Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού εκτός εκμεταλλεύσεως
..............
66.04.99
    66.05    Αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων
πολυετούς αποσβέσεως
66.05.00    Αποσβέσεις υπεραξίας επιχειρήσεως
    01    Αποσβέσεις δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας
    02    Αποσβέσεις δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως ορυχείων -
   μεταλλείων - λατομείων
    03    Αποσβέσεις λοιπών παραχωρήσεων
    04    Αποσβέσεις δικαιωμάτων χρήσεως ενσώματων πάγιων
   στοιχείων
    05    Αποσβέσεις λοιπών δικαιωμάτων
..............
66.05.10    Αποσβέσεις εξόδων ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
    11    Αποσβέσεις εξόδων ερευνών ορυχείων - μεταλλείων -
   λατομείων
    12    Αποσβέσεις εξόδων λοιπών ερευνών
    13    Αποσβέσεις εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως
   ομολογιακών δανείων
    14    Αποσβέσεις εξόδων κτήσεως ακινητοποιήσεων
    15    ........................................
    16    Αποσβέσεις διαφορών εκδόσεως και εξοφλήσεως ομολογιών
66.05.17    Αποσβέσεις εξόδων αναδιοργανώσεως
66.05.18    Αποσβέσεις τόκων δανείων κατασκευαστικής περιόδου
    19    Αποσβέσεις λοιπών εξόδων πολυετούς αποσβέσεως
..............
66.05.99
    66.06
    ........
    66.99 Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (Λ/58.66)


2.2.610 Λογαριασμός 66 «Αποσβέσεις πάγιων στοιχείων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος»

1. Στο λογαριασμό 66 καταχωρούνται οι αποσβέσεις στοιχείων του πάγιου ενεργητικού που ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος της οικονομικής μονάδας, δηλαδή στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι τακτικές αποσβέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά. Οι αποσβέσεις αυτές υπολογίζονται σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.102/ΙΙ.

2. Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 66 χρεώνονται με πίστωση των αντίστοιχων λογαριασμών της ομάδας 1 (10.99, 11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 16.99).

3. Οι αποσβέσεις που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος της οικονομικής μονάδας (πρόσθετες) καταχωρούνται στους αντίστοιχους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του 85 «μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος αποσβέσεις παγίων», με πίστωση των αυτών αντίστοιχων λογαριασμών της ομάδας 1 (10.99, 11.99, 12.99, 13.99, 14.99 και 16.99).

__________________________________________

Α.Υ.Ο. 1116200/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-1996

Για τον κοστολογικό χειρισμό του υπολογαριασμού 66.05 «αποσβέσεις ασώματων ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς αποσβέσεως» σημειώνουμε τα ακόλουθα:

α) Για τα περισσότερα άϋλα στοιχεία και έξοδα του λογαριασμού 16 - οι αποσβέσεις των οποίων καταχωρούνται στον πιο πάνω λογ/σμό 66.05 - παρέχεται από το νόμο η ευχέρεια να αποσβένονται «είτε εφάπαξ είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία» (βλ. άρθρο 43 παρ. 3 και 4 κωδ. Ν. 2190/1920. Στις περιπτώσεις που επιλέγεται η εφάπαξ απόσβεσή τους δεν ενδείκνυται να επιβαρύνεται το λειτουργικό κόστος, αλλά πρέπει να καταχωρούνται στο λογ/σμό 85 «αποσβέσεις παγίων μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος» (και όχι εδώ, στο 66.05).

β) Οι αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.01, 66.05.02 και 66.05.03 επιβαρύνουν το λογαριασμό 92.00 «έξοδα λειτουργίας παραγωγής».

γ) Οι αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.00, 66.05.10, 66.05.13 (των εξόδων αυξήσεως κεφαλαίου) και 66.05.17, επιβαρύνουν το λογαριασμό 92.01 «έξοδα διοικητικής λειτουργίας». Διευκρινίζεται ότι στο λογαριασμό 66.05.17 περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων Η/Υ (που καταχωρούνται στο λογ/σμό 16.17 και αποσβένονται, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 88/1973 όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1947/1991, με συντελεστή 25%.

δ) Οι αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.11 και 66.05.12 βαρύνουν το λογαριασμό 92.02 «έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως».

ε) Οι αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.13 (των εξόδων εκδόσεως ομολογιακών δανείων), 66.05.16 και 66.05.18 βαρύνουν το λογαριασμό 92.04 «έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας».

στ) Η επιβάρυνση των θέσεων κόστους του 92 με τις αποσβέσεις των λογαριασμών 66.05.04, 66.05.05, 66.05.14 και 66.05.19, γίνεται ανάλογα με τη χρησιμοποίηση των αντίστοιχων περιουσιακών στοιχείων (των λογαριασμών 16.04, 16.14 και 16.19).

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

65   ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

    65.00   Τόκοι και έξοδα ομολογιακών δανείων

    65.00.00   Τόκοι και έξοδα δανείων σε Δρχ. μη μετατρέψιμων σε μετοχές

                               01   Τόκοι και έξοδα δανείων σε Δρχ. μετατρέψιμων σε μετοχές

                               02   Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων
   σε μετοχές

                               03   Τόκοι και έξοδα δανείων με ρήτρα Ξ.Ν. μετατρέψιμων
σε μετοχές

                               04   Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μη μετατρέψιμων σε μετοχές

                               05   Τόκοι και έξοδα δανείων σε Ξ.Ν. μετατρέψιμων σε μετοχές

..............

65.00.99

    65.01   Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων

    65.01.00   Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων
                                       υποχρεώσεων σε Δρχ.

                               01   Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων
                                       υποχρεώσεων σε Δρχ. με ρήτρα Ξ.Ν.

                               02   Τόκοι και έξοδα Τραπεζικών μακροπρόθεσμων
                                       υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.

                               03   Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
                                       προς Ταμιευτήρια

                               04   Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
                                       προς συνδεμένες επιχειρήσεις σε Δρχ.

                               05   Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
                                       συνδεμένες επιχειρήσεις σε Ξ.Ν.

                               06   Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς
                                       εταίρους και διοικούντες

                               07   Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων
                                       πληρωτέων σε Δρχ.

                               08   Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων γραμματίων
                                       πληρωτέων σε Ξ.Ν.

                               09   Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
                                       προς το Δημόσιο από φόρους

                               10   Τόκοι και έξοδα μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων
                                       προς ασφαλιστικά ταμεία

.............

    65.01.98    Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων
                                       υποχρεώσεων σε Δρχ.

    65.01.99   Τόκοι και έξοδα λοιπών μακροπρόθεσμων
                                       υποχρεώσεων σε Ξ.Ν.

    65.02   Προεξοφλητικοί τόκοι και έξοδα Τραπεζών

    65.03   Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεων Τραπεζών
    εγγυημένων με αξιόγραφα

    65.04   Τόκοι και έξοδα βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών χορηγήσεων
    για εξαγωγές

    65.05   Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων Τραπεζικών
    χρηματοδοτήσεων

    65.06   Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων

    65.07   Ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών και χαρτόσημο συμβάσεων
    δανείων και χρηματοδοτήσεων

    65.08   Έξοδα ασφαλειών (π.χ. εμπράγματων) δανείων και χρηματοδοτήσεων

    65.09   Παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου

    65.10   Προμήθειες εγγυητικών επιστολών

    .........

    65.90   Τόκοι και έξοδα εισπράξεως απαιτήσεων με σύμβαση Factoring
                     (Γνωμ. 216/2176/1994)

    .........

    65.98   Λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα

    65.98.00   Εισπρακτικά γραμματίων εισπρακτέων

    ...............

    65.98.99   Διάφορα έξοδα τραπεζών

    65.99    Προϋπολογισμένοι - Προπληρωμένοι τόκοι και συναφή
    έξοδα (Λ/58.65)

2.2.609 Λογαριασμός 65 «Τόκοι και συναφή έξοδα»

1. Στο λογαριασμό 65 καταχωρούνται οι τόκοι και τα συναφή με αυτούς έξοδα που αναφέρονται στο χρηματοοικονομικό κύκλωμα της οικονομικής μονάδας. Στους λογαριασμούς τόκων (65.00-65.06) καταχωρούνται, εκτός από τους τόκους, και οι προμήθειες που συνυπολογίζονται με αυτούς, καθώς και τα κάθε είδους παρεπόμενα με αυτούς έξοδα (π.χ. Φ.Κ.Ε., χαρτόσημο τόκων).

2. Στο λογαριασμό 65.09 «παροχές σε ομολογιούχους επί πλέον τόκου» καταχωρούνται οι τυχόν πρόσθετες παροχές που δίνονται σε ομολογιούχους της οικονομικής μονάδας επιπλέον του τόκου των τοκομεριδίων, σύμφωνα και με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 13 της παρ. 2.2.504.

3. Στο λογαριασμό 65.98 «λοιπά συναφή με τις χρηματοδοτήσεις έξοδα» καταχωρούνται όλα τα έξοδα που αφορούν το χρηματοδοτικό κύκλωμα και δεν εντάσσονται σε οποιοδήποτε από τους λοιπούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του 65. Εξαίρεση αποτελούν τα έξοδα που έχουν σχέση με τις συμμετοχές και τα χρεόγραφα, τα οποία καταχωρούνται στον υπολογαριασμό 64.10, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 9 της παρ. 2.2.608.

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

64   ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ
        64.00   Έξοδα μεταφορών
                       64.00.00   Έξοδα κινήσεως (καύσιμα - λιπαντικά - διόδια) ιδιοκτητών
                                         μεταφορικών μέσων
                                 01 Έξοδα μεταφοράς προσωπικού με μεταφορικά μέσα τρίτων
                                 02   Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών αγορών με μεταφορικά
                                         μέσα τρίτων
                                 03   Έξοδα μεταφοράς υλικών - αγαθών πωλήσεων με μεταφορικά
                                 μέσα τρίτων
                                 04   Έξοδα διακινήσεων (εσωτερικών) υλικών - αγαθών με
                                 μεταφορικά μέσα τρίτων
                                 05
                       ..............
                       64.00.99
        64.01   Έξοδα ταξειδίων
                       64.01.00   Έξοδα ταξειδίων εσωτερικού
                       64.01.01   Έξοδα ταξειδίων εξωτερικού
                       ..............
                       64.01.99
        64.02   Έξοδα προβολής και διαφημίσεως
                       64.02.00   Διαφημίσεις από τον τύπο
                                 01   Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο - τηλεόραση
                                 02   Διαφημίσεις από τον κινηματογράφο
                                 03   Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα ενημερώσεως
                                 04   Έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών
                                 05   Έξοδα συνεδρίων - δεξιώσεων και άλλων παρεμφερών
                                         εκδηλώσεων
                                 06    Έξοδα υποδοχής και φιλοξενείας
                                 07   Έξοδα προβολής δια λοιπών μεθόδων (π.χ. χρηματοδότηση
αθλητικών εκδηλώσεων ή αγώνων Rally)
                                 08   Έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων (συμβατικές υποχρεώσεις)
                                 09   Έξοδα αποστολής δειγμάτων
                                 10   Αξία χορηγούμενων δειγμάτων (Γνωμ. 44/1129/1989)
                       ..............
                       64.02.99   Διάφορα έξοδα προβολής και διαφημίσεως
        64.03   Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων
                       64.03.00   Έξοδα εκθέσεων εσωτερικού
                                 01   Έξοδα εκθέσεων εξωτερικού
                                 02   Έξοδα επιδείξεων
                       ..............
                       64.03.99
        64.04   Ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών
                       64.04.00    Ειδικά έξοδα εξαγωγών «δίχως δικαιολογητικά»
                                         (άρθρο 35 παρ. 3-5 Ν.Δ. 3323/1955, που εντάχθηκαν στο άρθρο
                                         31 παρ. 2-5 Ν. 2238/1994)
                                 01   ...................................................
                       ..............
                       64.04.99
        64.05   Συνδρομές - Εισφορές
                       64.05.00   Συνδρομές σε περιοδικά και εφημερίδες
                                 01   Συνδρομές - Εισφορές σε επαγγελματικές οργανώσεις
                                 02   Δικαιώματα Χρηματιστηρίου διαπραγματεύσεως τίτλων
                       ..............
                       64.05.99
        64.06   Δωρεές - Επιχορηγήσεις
                       64.06.00   Δωρεές για κοινωφελείς σκοπούς
                                 01    Επιχορηγήσεις για κοινωφελείς σκοπούς
                                 02   Αξία δωρεών αποθεμάτων για κοινωφελείς σκοπούς
                                         (Γνωμ. 44/1129/1989)
                       ..............
                       64.06.98   Λοιπές δωρεές
                       64.06.99   Λοιπές επιχορηγήσεις
        64.07   Έντυπα και γραφική ύλη
                       64.07.00   Έντυπα
                                 01   Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων
                                 02   Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων
                                 03   Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων
                       ..............
                       64.07.99
        64.08   Υλικά άμεσης αναλώσεως
                       64.08.00   Καύσιμα και λοιπά υλικά θερμάνσεως
                                 01   Υλικά καθαριότητας
                                 02   Υλικά φαρμακείου
                       ..............
                       64.08.99   Λοιπά υλικά άμεσης αναλώσεως
        64.09   Έξοδα δημοσιεύσεων
                       64.09.00   Έξοδα δημοσιεύσεως ισολογισμών και προσκλήσεων
                                 01   Έξοδα δημοσιεύσεως αγγελιών και ανακοινώσεων
                       ..............
                       64.09.99   Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
        64.10   Έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων
                       64.10.00   Προμήθειες και λοιπά έξοδα αγοράς συμμετοχών &
                                         χρεογράφων
                       64.10.01   Προμήθειες και λοιπά έξοδα πωλήσεως συμμετοχών &
                                         χρεογράφων
                       ..............
                       64.10.99   Λοιπά έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων
        64.11    Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
    (Από τη χρήση 1994 δεν χρησιμοποιείται ο 64.11, αλλά ο 68.01
    «Προβλέψεις για υποτιμήσεις συμμετοχών και χρεογράφων».
        64.12    Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων
                       64.12.00    Διαφορές (ζημίες) από πώληση συμμετοχών
                                 01    Διαφορές (ζημίες) από πώληση σε συμμετοχών λοιπές πλην
                                         Α.Ε. επιχ/σεις
                                 02    Διαφορές (ζημίες) από πώληση χρεογράφων
                       ..............
                       64.12.99
        64.13
        .........
        64.91    Διαφορές (ζημίες) από πράξεις hedging (Γνωμ. 268/2272/1986)
        64.98    Διάφορα έξοδα
                       64.98.00    Κοινόχρηστες δαπάνες
                                 01    Έξοδα λειτουργίας Οργάνων Διοικήσεως (π.χ. έξοδα Γ.Σ.,
                                         Συμβουλίων ή Επιτροπών)
                                 02    Δικαστικά και έξοδα εξώδικων ενεργειών
                                 03    Έξοδα συμβολαιογράφων
                                 04    Έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών
                                 05    Έξοδα διαφόρων τρίτων
                       ..............
                       64.98.99
64.99 Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα διάφορα έξοδα (Λ/58.64)

2.2.608 Λογαριασμός 64 «Διάφορα έξοδα»

1. Στους υπολογαριασμούς του 64 καταχωρούνται όλα τα κατ' είδος οργανικά έξοδα που δεν καταχωρούνται σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 6.

2. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.00 «έξοδα μεταφορών» διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

- Στο λογαριασμό 64.00.00 καταχωρούνται τα έξοδα κινήσεως των μεταφορικών μέσων της οικονομικής μονάδας, όταν τα μέσα αυτά ανήκουν κατά κυριότητα σ' αυτή.

- Στο λογαριασμό 64.00.01 καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς του προσωπικού της οικονομικής μονάδας, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους, οι οποίοι αναλαμβάνουν το έργο αυτό. Αν η μεταφορά γίνεται με μισθωμένα μεταφορικά μέσα, τα ενοίκια που καταβάλλονται ή λογίζονται καταχωρούνται στο λογαριασμό 62.04.03 «ενοίκια μεταφορικών μέσων».

- Στο λογαριασμό 64.00.02 καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς των διάφορων υλικών - αγαθών που αγοράζονται από την οικονομική μονάδα, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην παραπάνω δεύτερη υποπαράγραφο της περιπτώσεως 2.

Σημείωση: Πρόκειται για ειδικά έξοδα αγοράς, τα οποία είναι διαμορφωτικά της αξίας κτήσεως των αγοραζόμενων (βλ. και άρθρο 43 κωδ. Ν. 2190/1920) και καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 32 «παραγγελίες εξωτερικού» ή στους λογαριασμούς της Ομάδας 2. Εδώ, στο λογαριασμό 64.00.02, καταχωρούνται, κατ' εξαίρεση, τα μεταφορικά εκείνα που (για διάφορους λόγους) λογιστικοποιούνται καθυστερημένα και τα αντίστοιχα αγαθά έχουν χρησιμοποιηθεί (οι πρώτες ύλες βιομηχανοποιήθηκαν & έχει υπολογισθεί το μηνιαίο κόστος παραγωγής, τα εμπορεύματα πωλήθηκαν και υπολογίστηκαν τα βραχύχρονα αποτελέσματα κ.λπ.), οπότε, κατ' ανάγκη, βαρύνουν τον λογαριασμό 97. (ΑΥΟ 1116200/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-96)

- Στο λογαριασμό 64.00.03 καταχωρούνται τα έξοδα μεταφοράς των διάφορων υλικών - αγαθών που πωλούνται από την οικονομική μονάδα, όταν η μεταφορά γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην παραπάνω δεύτερη υποπαράγραφο της περιπτώσεως 2.

- Στο λογαριασμό 64.00.04 καταχωρούνται τα έξοδα εσωτερικής διακινήσεως των υλικών - αγαθών της οικονομικής μονάδας, όταν η διακίνηση αυτή, από τη μία εγκατάσταση στην άλλη, γίνεται με μεταφορικά μέσα που ανήκουν σε τρίτους, σύμφωνα με όσα ισχύουν στην παραπάνω δεύτερη υποπαράγραφο της περιπτώσεως 2.

3. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.01 «έξοδα ταξιδίων» διευκρινίζεται ότι, στις περιπτώσεις που οι λογαριασμοί εξόδων ταξιδίων περιλαμβάνουν και αμοιβές πέρα από εκείνες που καλύπτουν τα έξοδα, π.χ. κινήσεως, διατροφής ή διανυκτερεύσεως, οι επί πλέον αυτές αμοιβές διαχωρίζονται και καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.00.11 «αμοιβές εκτός έδρας», όταν πρόκειται για έμμισθο προσωπικό ή μέλη της διοικήσεως, ή στο λογαριασμό 60.01.11 «αμοιβές εκτός έδρας», όταν πρόκειται για ημερομίσθιο προσωπικό.

4. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.02 «έξοδα προβολής και διαφημίσεως» ορίζονται τα ακόλουθα:

- Στο λογαριασμό 64.02.04 «έξοδα λειτουργίας φωτεινών επιγραφών» καταχωρούνται έξοδα συντηρήσεως, επισκευών και άλλα των φωτεινών επιγραφών της οικονομικής μονάδας. Σε περίπτωση μισθώσεως δικαιωμάτων εγκαταστάσεως και λειτουργίας φωτεινών επιγραφών, τα ενοίκια καταχωρούνται στο λογαριασμό 62.04.08 «ενοίκια φωτεινών επιγραφών». Τα αρχικά έξοδα κατασκευής και εγκαταστάσεως των φωτεινών επιγραφών, όταν πρόκειται για περιπτώσεις αποσβέσεώς τους σε περισσότερες από μία χρήσεις, καταχωρούνται στον οικείο υπολογαριασμό του 14.09 «λοιπός εξοπλισμός».

- Στο λογαριασμό 64.02.08 «έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων» καταχωρούνται τα έξοδα που καταβάλλονται από την οικονομική μονάδα σε πελάτης της με βάση τις εγγυήσεις που δίνονται σ' αυτούς για τα πωλημένα αγαθά. Στον ίδιο λογαριασμό καταχωρούνται οι διαφορές από την ενεργοποίηση των εγγυήσεων προμηθευτών, δηλαδή οι διαφορές μεταξύ κόστους αποκαταστάσεως, από την οικονομική μονάδα, ζημιών πελατών της και ποσών που καταβάλλουν οι προμηθευτές της για συμμετοχή στις ζημίες αυτές.

- Στο λογαριασμό 64.02.09 «έξοδα αποστολής δειγμάτων» καταχωρούνται τα έξοδα αποστολής, σε πελάτες ή υποψήφιους πελάτες, δειγμάτων από τα προς πώληση αποθέματα.

- Στο λογαριασμό 64.02.99 «διάφορα έξοδα προβολής και διαφημίσεως» καταχωρούνται όλα τα παρόμοιας φύσεως έξοδα που δεν εντάσσονται σε οποιαδήποτε κατηγορία των λογαριασμών 64.02.00-64.02.98.

5. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.03 «έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων» ορίζεται ότι στους υπολογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται τα κάθε είδους έξοδα συμμετοχής σε εκθέσεις εμπορικές και άλλες, όπου εκθέτονται τα αγαθά που προορίζονται για πώληση (λογ. 64.03.00 και 64.03.01), και τα κάθε είδους έξοδα που πραγματοποιούνται κατά την επίδειξη με οποιοδήποτε τρόπο των αγαθών που προορίζονται για πώληση (λογ. 64.03.02).

6. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.04 «ειδικά έξοδα προωθήσεως εξαγωγών» ορίζεται ότι στους υπολογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται τα ειδικά εκείνα ποσά που καταβάλλονται από την οικονομική μονάδα, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά (όπως το ν.δ. 4231/1962).

Σημείωση: Σχετικά με το περιεχόμενο του υπολογαριασμού 64.06.02 Η αξία των δωριζομένων κινητών αγαθών δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα κατά τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών (άρθρο 31 παρ. 1 περ. α' υποπερ. γγ' ν. 2238/94). (ΑΥΟ 1116200/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-96)

7. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.07 «έντυπα και γραφική ύλη» διευκρινίζεται ότι στους υπολογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται τα έξοδα που πραγματοποιούνται από την οικονομική μονάδα για εκτύπωση και αγορά εντύπων (λογ. 64.07.00), για υλικά (π.χ. χαρτί) που προορίζονται για πολλαπλές εκτυπώσεις, είτε στις εγκαταστάσεις της οικονομικής μονάδας, είτε σε τρίτους (λογ. 64.07.01), για έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων όταν αυτές γίνονται από τρίτους με υλικά που προέρχονται από την οικονομική μονάδα (λογ. 64.07.02) και για γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείων (λογ. 64.07.03).

8. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.08 «υλικά άμεσης αναλώσεως» ορίζεται ότι στους υπολογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται τα διάφορα αναλώσιμα υλικά τα οποία κατά την αγορά τους δεν εισάγονται στις αποθήκες των λογαριασμών αποθεμάτων της ομάδας 2.

9. Σχετικά με το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 64.10 «έξοδα συμμετοχών και χρεογράφων» ορίζεται ότι στους υπολογαριασμούς αυτούς καταχωρούνται τα κάθε είδους και μορφής έξοδα που πραγματοποιούνται από την οικονομική μονάδα για την αγορά, πώληση και, γενικά, διαχείριση των συμμετοχών της παρ. 2.2.112 και των χρεογράφων της παρ. 2.2.305.

10. Σχετικά με το περιεχόμενο του λογαριασμού 64.11 «διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών και χρεογράφων» ορίζεται ότι στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι διαφορές ανάμεσα στη συνολική τιμή κτήσεως των συμμετοχών και χρεογράφων και στη συνολική τρέχουσα τιμή τους, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 6-β της παρ. 2.2.112.

11. Σχετικά με το περιεχόμενο του λογαριασμού 64.12 «διαφορές από πώληση συμμετοχών και χρεογράφων» ορίζεται ότι στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται οι ζημίες που πραγματοποιούνται από την πώληση συμμετοχών και χρεογράφων, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην περίπτ. 5 της παρ. 2.2.112.

12. Σχετικά με το περιεχόμενο του λογαριασμού 64.98 «διάφορα έξοδα» ορίζονται τα ακόλουθα:

- Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται τα έξοδα που δεν είναι δυνατό να ενταχθούν σε οποιοδήποτε άλλο δευτεροβάθμιο λογαριασμό του 64.

- Στους υπολογαριασμούς 64.98.03, 64.98.04 και 64.98.05 καταχωρούνται έξοδα τα οποία καταβάλλονται σε συμβολαιογράφους, σε λοιπούς ελεύθερους επαγγελματίες και σε διάφορους τρίτους, όταν για τα έξοδα αυτά δε γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος. Στις περιπτώσεις που γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος, τα έξοδα αυτά καταχωρούνται, μαζί με τις αμοιβές τρίτων, στους οικείους υπολογαριασμούς του 61

63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

63   ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ

        63.00    Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος

                    63.00.00   Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εσωτερικού

    01   Φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος εξωτερικού

                    ...............

                    63.00.99

        63.01   Εισφορά ΟΓΑ

                    63.01.01   Εισφορά ΟΓΑ χαρτοσήμου

        63.02   Τέλη συναλλαγματικών, δανείων και λοιπών πράξεων

                    63.02.00   Χαρτόσημα συναλλαγματικών και αποδείξεων

    01   Χαρτόσημα λοιπών πράξεων

                    ...............

                    63.02.99

        63.03   Φόροι - Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων

                    63.03.00    Αυτοκινήτων επιβατικών

    01   Αυτοκινήτων φορτηγών

    02   Σιδηροδρομικών οχημάτων

    03   Πλωτών μέσων

    04   Εναέριων μέσων

                    ..............

                    63.03.99

        63.04   Δημοτικοί φόροι - τέλη

                    63.04.00   Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

    01   Φόροι και τέλη ανεγειρόμενων ακινήτων

    ....

    03   Τέλη ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/1993)

                    ..............

                    63.04.99   Λοιποί δημοτικοί φόροι - τέλη

        63.05   Φόροι - Τέλη προβλεπόμενοι από διεθνείς οργανισμούς

        63.06   Λοιποί φόροι - τέλη εξωτερικού

        63.07

        .........

        63.90   Τέλη υπέρ τρίτων επί κατασκευαζόμενων Τεχνικών Έργων
                     (Γνωμ. 252/2244/1995)

        .........

        63.98   Διάφοροι φόροι - τέλη

                    63.98.00   Χαρτόσημο μισθωμάτων

    01   Τέλη υδρεύσεως
                                      (Καταργήθηκαν με το άρθρο 43 παρ. 2 Ν. 2065/1992)

    02   Φόρος ακίνητης περιουσίας
                                      (Καταργήθηκε με το άρθρο 37 Ν. 2065/1992)

    03   Χαρτόσημο κερδών

    04   Χαρτόσημο εσόδων από τόκους

    05   ..........................................

    06   Χαρτόσημο αμοιβών τρίτων

    07   Κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων από πωλήσεις προς το
                                      Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

    08   ΦΠΑ εκπιπτόμενος στη φορολογίας εισοδήματος
                                      (Γνωμ. 243/2162/1995)

    09   ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος
                                      (Γνωμ. 243/2162/1995)

                    ..............

                    63.98.99 Λοιποί φόροι - τέλη

        63.99   Προϋπολογισμένοι - Προπληρωμένοι φόροι - τέλη (Λ/58.63)  2.2.607 Λογαριασμός 63 «Φόροι - Τέλη»

1. Στους υπολογαριασμούς του 63 καταχωρούνται όλοι οι φόροι και τα τέλη που βαρύνουν την οικονομική μονάδα, εκτός από τους φόρους της επόμενης περίπτ. 2.

2. Στους υπολογαριασμούς του 63 δεν καταχωρούνται οι ακόλουθοι φόροι - τέλη: - Ο φόρος εισοδήματος, ο οποίος, σαν αφαιρετικό στοιχείο των ετήσιων κερδών, καταχωρείται στο λογαριασμό 88.08 «φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ», εκτός αν πρόκειται για ποσά παρακρατημένου και μη συμψηφιζόμενου φόρου εισοδήματος, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό 63.00 «φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος».

- Οι φόροι προηγούμενων χρήσεων, οι οποίοι καταχωρούνται στο λογαριασμό 82.00 «έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

- Οι φορολογικές ποινές και τα πρόστιμα, που καταχωρούνται στο λογαριασμό 81.00.00 «φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις».

- Το χαρτόσημο μισθοδοσίας και ο φόρος α.ν. 843/48, που καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 60.

- Το χαρτόσημο συμβάσεων, δανείων και χρηματοδοτήσεων, που καταχωρείται στο λογαριασμό 65.07 «χαρτόσημο συμβάσεων, δανείων και χρηματοδοτήσεων».

- Οι δασμοί και γενικά οι φόροι επί των αγορών, οι οποίοι καταχωρούνται στους λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2, όταν αφορούν αγορές αποθεμάτων, και στους λογαριασμούς της ομάδας 1, όταν αφορούν αγορές πάγιων στοιχείων.

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

62   ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

        62.00   Ηλεκτρικό ρεύμα παραγωγής

        62.01   Φωταέριο παραγωγικής διαδικασίας

        62.02   Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

        62.03   Τηλεπικοινωνίες

                    62.03.00   Τηλεφωνικά - Τηλεγραφικά

                                01    TELEX (Τηλέτυπο) - FAX

                                02   Ταχυδρομικά

                                03   Διάφορα έξοδα τηλεπικοινωνιών

                                ....

                    62.03.10   Αγορές τηλεκαρτών προς διάθεση (Γνωμ. 147/1968/1993)

                    ...............

                    62.03.99

        62.04   Ενοίκια

                    62.04.00    Ενοίκια εδαφικών εκτάσεων

                                01   Ενοίκια κτιρίων - τεχνικών έργων

                                02   Ενοίκια μηχανημάτων - τεχνικών εγκαταστάσεων - λοιπού
                                        μηχανολογικού εξοπλισμού

                                03   Ενοίκια μεταφορικών μέσων

                                04   Ενοίκια επίπλων

                                05   Ενοίκια μηχανογραφικών μέσων

                                06   Ενοίκια λοιπού εξοπλισμού

                                07   Ενοίκια φωτοαντιγραφικών μέσων

                                08   Ενοίκια φωτεινών επιγραφών

                                09   ..................................

                    62.04.10   Ενοίκια χρονομεριστικής μισθώσεως Ν. 1652/1986
                                      (Γνωμ. 85/1644/1991)

                    ................

                    62.04.99

        62.05   Ασφάλιστρα

                    62.05.00    Ασφάλιστρα πυρός

                                01   Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

                                02   Ασφάλιστρα μεταφορών

                                03   Ασφάλιστρα πιστώσεων

                                ....

                                08

        62.06   Αποθήκευτρα

        62.07   Επισκευές και συντηρήσεις

                    62.07.00   Εδαφικών εκτάσεων

                                01   Κτιρίων - Εγκαταστάσεων κτιρίων - Τεχνικών έργων

                                02   Μηχανημάτων - Τεχνικών Εγκαταστάσεων - Λοιπού
                                        Μηχανολογικού εξοπλισμού

                                03   Μεταφορικών μέσων

                                04   Επίπλων και λοιπού εξοπλισμού

                                05   Εμπορευμάτων

                                06   Έτοιμων προϊόντων

                                07   Λοιπών υλικών αγαθών

                    ..............

                    62.07.99

        62.08

        .........

        62.91   Έξοδα μεταφορικού έργου (Γνωμ. 129/1875/1993)

        .........

        62.98   Λοιπές παροχές τρίτων

                    62.98.00    Φωτισμός (πλην ηλεκτρικής ενέργειας παραγωγής)

                                01   Φωταέριο (πλην φωταερίου παραγωγής)

                                02   Ύδρευση (πλην υδρεύσεως παραγωγής)

                                03   Έξοδα ξενοδοχείων για εξυπηρέτηση πελατών μας
                                        (Γνωμ. 219/2184/1994)

                    ..............

                    62.98.99

        62.99   Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες παροχές τρίτων (Λ/58.62)2.2.606 Λογαριασμός 62 «Παροχές τρίτων»

Στους υπολογαριασμούς του 62 καταχωρούνται: (1) τα αντίτιμα των παροχών κοινής ωφελείας, (2) τα ενοίκια μισθώσεως πάγιων στοιχείων, εκτός από εκείνα που αφορούν στέγαση προσωπικού, τα οποία καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.02.01 «έξοδα στεγάσεως», (3) τα κάθε μορφής ασφάλιστρα, εκτός από εκείνα που αφορούν ασφάλειες προσωπικού και καταχωρούνται στο λογαριασμό 60.02.06 «ασφάλιστρα προσωπικού», καθώς και εκείνα που αφορούν ασφάλειες μεταφοράς των αγοραζόμενων ειδών, τα οποία καταχωρούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 32 «παραγγελίες στο εξωτερικό» ή σε λογαριασμούς αποθεμάτων της ομάδας 2 ή πάγιων στοιχείων της ομάδας 1, (4) τα κάθε είδους αποθήκευτρα, (5) το κόστος επισκευής και συντηρήσεως πάγιων και λοιπών στοιχείων ενεργητικού, που γίνονται από τρίτους και (6) οι κάθε είδους παροχές τρίτων που δεν υπάγονται σε έναν από τους υπολογαριασμούς του 62.

_____________________________

Σημείωση: Για τα καταβαλλόμενα ενοίκια μισθώσεως πάγιων στοιχείων με σύμβαση leasing (βάσει του Ν. 1665/1986), με την 106/1804/1992 Γνωμ. του ΕΣΥΛ υποδεικνύονται να ανοίγονται ιδιαίτεροι τριτοβάθμιοι λογαριασμοί, ανάλογα με τις επιθυμητές πληροφορίες (όπως κατά ομοειδείς κατηγορίες κ.λπ.) Π.χ.:

62.04.20   Ενοίκια μισθώσεως leasing μηχανημάτων

62.04.21   Ενοίκια μισθώσεων leasing ...........

62.04.25   Ενοίκια μισθώσεων leasing μεταφορικών μέσων
                  (ή φορτηγών αυτοκινήτων) κ.λπ.

 (Α.Υ.Ο. 1116200/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-96)

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

61   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

        61.00   Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε
                     παρακράτηση φόρου εισοδήματος

                     61.00.00   Αμοιβές και έξοδα δικηγόρων

                                01   Αμοιβές και έξοδα συμβολαιογράφων (όταν υπόκεινται σε
                                        παρακράτηση φόρου εισοδήματος)

                                02   Αμοιβές και έξοδα τεχνικών

                                03   Αμοιβές και έξοδα οργανωτών - μελετητών - ερευνητών

                                04   Αμοιβές και έξοδα ελεγκτών

                                05   Αμοιβές και έξοδα ιατρών

                                06   Αμοιβές και έξοδα λογιστών

                                07   Αμοιβές φοροτεχνικών

                     ..............

                     61.00.99       Αμοιβές και έξοδα λοιπών ελεύθερων επαγγελματιών

        61.01   Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων επαγγελματιών υποκείμενες σε
                     παρακράτηση φόρου εισοδήματος

                     61.01.00    Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου

                                01   Αμοιβές και έξοδα διαφόρων τρίτων

                                02   Αμοιβές σε εταιρίες μελετών Τεχνικών Έργων εξωτερικού
                                        (Γνωμ. 252/2244/1995)

                     ..............

                     61.01.99

       61.02   Λοιπές προμήθειες τρίτων

                     61.02.00   Προμήθειες για αγορές

                                01   Προμήθειες για πωλήσεις

                                02   Προμήθειες εισπράξεως τιμολογίων και φορτωτικών εγγράφων

                                03   Μεσιτείες

                     ..............

                     61.02.99

        61.03   Επεξεργασίες από τρίτους

                     61.03.00    Επεξεργασίες (Facon)

                                01   Αμοιβές μηχανογραφικής επεξεργασίας (Service)

                     ..............

                     61.03.99

        61.04

        .........

        61.90   Αμοιβές τρίτων μη υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
                    (Γνωμ. 252/2244/1995)

                     61.90.00   Αμοιβές σε εταιρίες μελετών τεχνικών έργων
                                      (Γνωμ. 252/2244/1995)

                                01   Αμοιβές για έρευνα αγοράς

                                02   ........................................

                                03   Αμοιβές Γραφείων επιλογής προσωπικού

                                04

        61.91   Πνευματικά και καλλιτεχνικά δικαιώματα τρίτων επί πωλήσεων
                    (Γνωμ. 95/1694/1992)

        61.92   Εισφορές υπέρ τρίτων για ελεύθερους επαγγελματίες

                     61.92.00   Εισφορές Ταμείου Νομικών έμμισθων δικηγόρων
                                      (άρθρο 37 Ν. 2145/1993)

                     61.92.01   Εισφορές Τ.Σ.Α.Υ. έμμισθων ιατρών

                                02   .................................

        61.93   Αμοιβές υπερβολάβων εκτελέσεως εργασιών τεχνικών έργων
                    (Γνωμ. 252/2244/1995)

        61.94   Εισφορές υπέρ Ασφαλιστικών Οργανισμών για κατασκευαζόμενα
                     Τεχνικά Έργα (Γνωμ. 252/2244/1995)

                     61.94.00   Εισφορά ΙΚΑ προσωπικού υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών
                                      Τεχνικών Έργων

                     61.94.01   Δωρόσημο οικοδόμων υπεργολάβων εκτελέσεως εργασιών
                                      Τεχνικών Έργων

                     61.94.02   ..............................................

                     61.94.05   Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

                     61.94.06   Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ Τ.Π.Ε.Δ.Ε.

                     61.94.07   Κρατήσεις - Εισφορές υπέρ Μ.Τ.Π.Υ.

                     61.94.08   .....................................

                     κ.λπ.

                     ...............

        61.98   Λοιπές αμοιβές τρίτων

                     61.98.00    Χρήσεις δικαιωμάτων (Royalties)

                                01   Αποζημιώσεις για φθορά ειδών συσκευασίας προμηθευτών

                                ....

                     ..............

                     61.98.99

        61.99   Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων
                     (Λ/58.61)

2.2.605 Λογαριασμός 61 «Αμοιβές και έξοδα τρίτων»

1. Στους υπολογαριασμούς του 61 καταχωρούνται οι αμοιβές που λογίζονται από την οικονομική μονάδα για εργασίες τρίτων, οι οποίοι Δε συνδέονται με αυτή με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

2. Οι αμοιβές τρίτων που δεν περιλαμβάνονται στους υπολογαριασμούς 61.00-61.03 καταχωρούνται στο λογαριασμό 61.98 «λοιπές αμοιβές τρίτων». Στο λογαριασμό αυτό καταχωρούνται και τα ποσά που λογίζονται ή καταβάλλονται σε τρίτους κάθε χρόνο για την παραχώρηση της χρήσεως π.χ. σημάτων, μεθόδων παραγωγής ή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Αν τα ποσά αυτά προκαταβάλλονται για τη χρήση δικαιωμάτων και προνομίων για περισσότερα χρόνια, χρεώνονται οι οικείοι υπολογαριασμοί του λογαριασμού 16, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρ. 2.2.110.

_____________________________

Σημείωση: Εξυπακούεται ότι οι αμοιβές των τρίτων, των οποίων οι προσφερόμενες στην επιχείρηση υπηρεσίες αφορούν κατασκευή πάγιων στοιχείων (αρχιτεκτόνων, μηχανικών, μελετητών κ.λπ.), καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς του παγίου και όχι στους υπολογαριασμούς του 61 (για διευκόλυνση καταρτίσεως της σχετικής φορολογικής δηλώσεως κ.λπ., δύνανται να καταχωρούνται στον 61 και αμέσως - με αντιλογιστική εγγραφή - να μεταφέρονται στο πάγιο).

Όταν έξοδα των τρίτων δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, αποχωρίζονται των αμοιβών και καταχωρούνται στον 64.98.  (Α.Υ.Ο. 1116200/885/0015/ΠΟΛ. 1282/30-10-96)

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

60   ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

        60.00   Αμοιβές έμμισθου προσωπικού

        60.00.00   Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω
                                       νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων)

         01   Οικογενειακά επιδόματα

         02   Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως

         03   Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα)

         04   .......................................

         05   Αποδοχές ασθένειας

         06   Αποδοχές κανονικής άδειας

         07   Επιδόματα κανονικής άδειας

         08   Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών

         09   Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές

         10   Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα, αποζημιώσεις για
                                       παροχές σε είδος κ.λπ.)

         11   Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας)

         12   Αμοιβές μαθητευομένων (τακτικές, έκτακτες, αργιών,
                                       ασθένειας, άδειας κ.λπ.)

        60.00.13

                    ..............

        60.00.99

        60.01    Αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού

         60.01.00   Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται και προσαυξήσεις λόγω
                                      νυκτερινών, Κυριακών και εξαιρετέων)

                               01   Οικογενειακά επιδόματα

                               02   Αμοιβές υπερωριακής απασχολήσεως

                               03   Δώρα εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα)

                               04   Αποδοχές επίσημων αργιών

                               05   Αποδοχές ασθένειας

                               06   Αποδοχές κανονικής άδειας

                               07   Επιδόματα κανονικής άδειας

                               08   Αποζημιώσεις μη χορηγούμενων αδειών

                               09   Ποσοστά για πωλήσεις και αγορές

                               10   Έκτακτες αμοιβές (πριμ, βραβεία, επιδόματα ή αποζημιώσεις
                                       για παροχές σε είδος κ.λπ.)

                               11   Αμοιβές εκτός έδρας (όταν δεν καλύπτουν έξοδα εκτός έδρας)

                               12   Αμοιβές μαθητευομένων (τακτικές, έκτακτες, αργιών,
                                       ασθένειας ή άδειας)

                    ..............

        60.01.99

        60.02   Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

        60.02.00   Είδη ενδύσεως

        01   Έξοδα στεγάσεως (π.χ. κατοικιών)

        02   Επιχορηγήσεις και λοιπά έξοδα κυλικείου - εστιατορίου

        03   Έξοδα ψυχαγωγίας προσωπικού(π.χ. κατασκηνώσεων,εκδρομών,χοροεσπερίδων ή εορταστικών εκδηλώσεων)

        04   Έξοδα επιμορφώσεως προσωπικού (π.χ. δίδακτρα, έξοδα                εκπαιδευτικών ταξιδιών ή έξοδα μετεκπαιδεύσεων)

        05   Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως (π.χ. νοσήλια,φάρμακα, έξοδα εγχειρήσεων, έξοδα κηδειών)

        06   Ασφάλιστρα προσωπικού (π.χ. ομαδικής ή ατομικής
                                       ασφαλίσεως)

        07   Αξία χορηγούμενων αποθεμάτων (Γνωμ. 44/1129/1989)

                    ..............

        60.02.99       Λοιπές παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού

        60.03   Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού

        60.03.00   Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

         01   Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως

         02   Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως

         03   .............................................

         04   Χαρτόσημο μισθοδοσίας

                    .............

        60.03.99

        60.04   Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού

        60.04.00   Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ

            01   Εργοδοτικές εισφορές λοιπών ταμείων κύριας ασφαλίσεως

            02   Εργοδοτικές εισφορές ταμείων επικουρικής ασφαλίσεως

            03   Δωρόσημο οικοδόμων (Γνωμ. 252/2244/1995)

            04   Χαρτόσημο μισθοδοσίας

                    .............

        60.04.99

        60.05   Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία

        60.05.00    Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία
                                      έμμισθου προσωπικού

            01   Αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία
                                       ημερομίσθιου προσωπικού

                    ..............

        60.05.99

        60.06

        .........

        60.99   Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες αμοιβές, έξοδα και παροχές
                     προσωπικού (Λ/58.60)

Λογαριασμός 60 «Αμοιβές και έξοδα προσωπικού»

1. Στο λογαριασμό 60 καταχωρούνται όλα τα έξοδα της οικονομικής μονάδας που προκύπτουν από την απασχόληση προσωπικού της, το οποίο συνδέεται με αυτή με σύμβαση μισθώσεως εργασίας.

2. Στους λογαριασμούς 60.00 «αμοιβές έμμισθου προσωπικού» και 60.01 «αμοιβές ημερομίσθιου προσωπικού» καταχωρούνται οι κάθε είδους αμοιβές τους έμμισθου και ημερομίσθιου προσωπικού, αντίστοιχα. Οι λογαριασμοί αυτοί, στην περίπτωση που η μισθοδοτική κατάσταση λογιστικοποιείται με συμψηφιστική εγγραφή, χρεώνονται, με βάση μισθοδοτικές καταστάσεις ή ατομικές εκκαθαρίσεις, με τις ονομαστικές (μικτές) αποδοχές του προσωπικού, με πίστωση:

- των λογαριασμών 33.00, 33.01 και 33.02, με τα ποσά που ενδεχόμενα παρακρατούνται για την εξόφληση προκαταβολών, χρηματικών διευκολύνσεων και δανείων.

- των οικείων υπολογαριασμών των λογαριασμών 54 και 55, με τα ποσά που παρακρατούνται από τις αποδοχές του προσωπικού για φόρους, χαρτόσημο και εισφορές υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών.

- του λογαριασμού 53.00, με τα καθαρά ποσά που καταβάλλονται στο προσωπικό με χρέωση του λογαριασμού αυτού.

Στην περίπτωση που η μισθοδοτική κατάσταση λογιστικοποιείται ταμιακά, ο λογαριασμός 53.00 δε χρησιμοποιείται.

Στο λογαριασμό 60.00 καταχωρούνται και οι αποδοχές που καταβάλλονται σε διευθυντές, γενικούς διευθυντές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμων εταιρειών, για υπηρεσίες που παρέχουν στην οικονομική μονάδα με βάση σύμβαση μισθώσεως εργασίας, όπως για το λοιπό έμμισθο προσωπικό.

Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα αδυνατεί ή δε θέλει να παρακολουθεί χωριστά τα οικογενειακά επιδόματα και τις αμοιβές μαθητευομένων στους προαιρετικούς τριτοβάθμιους λογαριασμούς 60.00.01, 60.00.12, 60.01.01 και 60.01.12, έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις κατηγορίες αυτές αμοιβών προσωπικού, μαζί με τις τακτικές αποδοχές, στους λογαριασμούς 60.00.00 και 60.01.00, κατά περίπτωση.

3. Στο λογαριασμό 60.02 «παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού» καταχωρούνται τα ποσά που αντιπροσωπεύουν, εκτός από τις αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές, λοιπές παροχές και έξοδα που πραγματοποιούνται για το προσωπικό της οικονομικής μονάδας. Στις περιπτώσεις εκείνες που η οικονομική μονάδα κρίνει σκόπιμο να παρακολουθεί τα διάφορα είδη που προορίζονται για το προσωπικό της (π.χ. είδη ενδύσεως ή φάρμακα) σε λογαριασμούς αποθεμάτων, κατά την αγορά των ειδών αυτών χρεώνονται οι οικείοι υπολογαριασμοί του λογαριασμού 25 «αναλώσιμα υλικά».

Τα ποσά που ενδεχόμενα εισπράττονται από το προσωπικό ή λογίζονται σε βάρος του για συμμετοχή στα παραπάνω έξοδα, φέρονται σε πίστωση του λογαριασμού 75.01 «έσοδα από παροχή υπηρεσιών στο προσωπικό».

4. Στους λογαριασμούς 60.03 «εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις έμμισθου προσωπικού» και 60.04 «εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού» καταχωρούνται τα ποσά των εργοδοτικών εισφορών και λοιπών επιβαρύνσεων (χαρτόσημο, φόρος α.ν. 843/48) που αναλογούν στις αποδοχές που καταβάλλονται στο έμμισθο (60.03) και ημερομίσθιο (60.04) προσωπικό της οικονομικής μονάδας, με αντίστοιχη πίστωση των οικείων υπολογαριασμών των λογαριασμών 54 και 55.

Τα ποσά προστίμων και προσαυξήσεων που ενδεχόμενα επιβάλλονται στις εισφορές, π.χ. λόγω καθυστερημένης καταβολής τους, καταχωρούνται, αν αφορούν τη χρήση στο λογαριασμό 81.00 «έκτακτα και ανόργανα έξοδα», αν όμως αφορούν προηγούμενες χρήσεις, έστω και αν βεβαιώνονται μέσα στη χρήση, στο λογαριασμό 82.00 «έξοδα προηγούμενων χρήσεων».

5. Στο λογαριασμό 60.05 «αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την υπηρεσία» καταχωρούνται οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από την οικονομική μονάδα στο προσωπικό που αποχωρεί από την υπηρεσία, είτε λόγω καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας, είτε λόγω συμπληρώσεως του χρόνου συνταξιοδοτήσεως, ανεξάρτητα από το αν έχει προηγηθεί ο σχηματισμός σχετικής προβλέψεως (λογ. 44.00).

Στην περίπτωση που η οικονομική μονάδα κάνει χρήση της δυνητικής ευχέρειας της περίπτ. 5-β της παρ. 2.2.405, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περιπτώσεως αυτής (5-β).

59 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ (Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

59   ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ή ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
(Όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

        590   ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ
                  Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 50

        591   ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
                  Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 51

        592   ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
                  Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 52

        593   ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ
                  Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 53

        594   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ
                  Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 54

        595   ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
                  Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 55

        596   ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
                  Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 56

        597   .....................................

        598   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ
                  Ανάπτυξη αντίστοιχη του λ/σμού 58

Όμιλος λογαριασμών 59 «Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων» (όμιλος λογαριασμών προαιρετικής χρήσεως)

1. Σχετικά με τον τρόπο αναπτύξεως κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (590-598) ισχύουν όσα καθορίζονται στην περίπτ. 1 της παρ. 2.2.113.

2. Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των πρωτοβάθμιων λογαριασμών 590-598 ισχύουν, αντίστοιχα, όσα ορίζονται παραπάνω στις παρ. 2.2.500 έως και 2.2.509 για τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς 50-58.

3. Σε περίπτωση που η οικονομική μονάδα κάνει χρήση του ομίλου λογαριασμών 59, τα κονδύλια των λογαριασμών του ομίλου αυτού, στον ισολογισμό τέλους χρήσεως, συναθροίζονται και εμφανίζονται μαζί με τα αντίστοιχα κονδύλια των λογαριασμών 50-58.

58 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

58   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ

       Σημείωση: Στην παραπάνω ανάλυση έγινε τροποποίηση των προβλεπόμενων
       από το Ε.Γ.Λ.Σ. κωδικών αριθμών των δευτεροβάθμιων λογαριασμών
       του 58, ώστε αυτοί να ταυτίζονται με τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς των
       μάδων 2, 6, 7, και 8 με τους οποίους συλλειτουργούν.

        58.00   ...............................................................

        58.20    Προϋπολογισμένες αγορές εμπορευμάτων (Λ/20.99)

        58.21    ...............................................................

        .........

        58.24   Προϋπολογισμένες αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών - υλικών
                     συσκευασίας (Λ/24.99)

        58.25   Προϋπολογισμένες αγορές αναλώσιμων υλικών (Λ/25.99)

        58.26   Προϋπολογισμένες αγορές ανταλλακτικών πάγιων στοιχείων
                     (Λ/26.99)

        58.27   .......................................................

        58.28   Προϋπολογισμένες αγορές ειδών συσκευασίας (Λ/28.99)

        .........

        58.60   Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες αμοιβές, έξοδα και παροχές
                     προσωπικού (Λ/69.60)

        58.61   Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες αμοιβές και έξοδα τρίτων
                     (Λ/61.99)

        58.62   Προϋπολογισμένες - Προπληρωμένες παροχές τρίτων (Λ/62.99)

        58.63   Προϋπολογισμένοι - Προπληρωμένοι φόροι - τέλη (Λ/63.99)

        58.64   Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα διάφορα έξοδα (Λ/64.99)

        58.65   Προϋπολογισμένοι - Προπληρωμένοι τόκοι και συναφή έξοδα
                     (Λ/65.99)

        58.66   Προϋπολογισμένες αποσβέσεις εκμεταλλεύσεως (Λ/66.99)

        58.67   ....................................................

        58.68   Προϋπολογισμένες προβλέψεις εκμεταλλεύσεως (Λ/68.99)

        58.69   ....................................................

        58.70   Προϋπολογισμένες πωλήσεις εμπορευμάτων (Λ/70.99)

        58.71   Προϋπολογισμένες πωλήσεις έτοιμων και ημιτελών προϊόντων
                     (Λ/71.99)

        58.72   Προϋπολογισμένες πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων και άχρηστου
                     υλικού (Λ/72.99)

        58.73   Προϋπολογισμένες πωλήσεις υπηρεσιών (Λ/73.99)

        58.74   Προϋπολογισμένες - Προεισπραγμένες επιχορηγήσεις και διάφορα
                     έσοδα πωλήσεων (Λ/74.99)

        58.75   Προϋπολογισμένα - Προεισπραγμένα έσοδα παρεπόμενων ασχολιών
                     (Λ/75.99)

        58.76   Προϋπολογισμένα - Προεισπραγμένα έσοδα κεφαλαίων (Λ/76.99)

        58.77   ....................................................

        58.78   Προϋπολογισμένα τεκμαρτά έσοδα (Λ/78.99)

        58.79   ....................................................

        58.80   ....................................................

        58.81    Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα έκτακτα και ανόργανα
                     αποτελέσματα (Λ/81.99)

        58.82   Προϋπολογισμένα - Προπληρωμένα έξοδα και έσοδα προηγούμενων
                     χρήσεων (Λ/82.99)

        58.83   Προϋπολογισμένες προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους (Λ/83.99)

        58.84   Προϋπολογισμένα έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
                     (Λ/84.99)

        58.85   Προϋπολογισμένες μη ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
                     αποσβέσεις (Λ/85.99)

2.2.509 Λογαριασμός 58 «Λογαριασμοί περιοδικής κατανομής»

1. Η καθιέρωση του λογαριασμού 58 αποβλέπει στη διευκόλυνση του προσδιορισμού των βραχύχρονων αποτελεσμάτων, τόσο στην περίπτωση που δε λειτουργεί η αναλυτική λογιστική των λογαριασμών της ομάδας 9, οπότε η λειτουργία του λογαριασμού 58 συμβάλλει αποφασιστικά στον προσδιορισμό ορθών βραχύχρονων αποτελεσμάτων, όσο και στην περίπτωση κατά την οποία λειτουργεί το σύστημα της αναλυτικής λογιστικής των λογαριασμών της ομάδας 9, οπότε με τη λειτουργία του λογαριασμού 58 επιτυγχάνεται αριθμητική συμφωνία των βραχύχρονων συνολικών αποτελεσμάτων της γενικής λογιστικής με τα βραχύχρονα αναλυτικά αποτελέσματα της αναλυτικής λογιστικής.

2. Με το λογαριασμό 58 δίνεται η ευχέρεια να καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων, εσόδων και αποθεμάτων της γενικής λογιστικής τα ποσά εκείνα τα οποία, μολονότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί, είναι γνωστά (π.χ. δώρα Χριστουγέννων, ασφάλιστρα, ενοίκια) ή είναι δυνατό να προσδιορίζονται προϋπολογιστικά με ικανή προσέγγιση (π.χ. αποζημιώσεις απολυόμενου προσωπικού, φόροι - τέλη, τόκοι δανειακών λογαριασμών Τραπεζών).

3. Ο λογαριασμός 58 λειτουργεί κατά τους εξής δύο τρόπους:

α. Με παρεμβολή ενδιάμεσων λογαριασμών εξόδων, εσόδων, αποτελεσμάτων και αποθεμάτων.

Ο λογαριασμός 58 αναπτύσσεται στους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, οι οποίοι απεικονίζονται στο Σχέδιο Λογαριασμών (58.00, 58.01, 58.02, 58.03, 58.04, 58.05, 58.06, 58.07, 58.08, 58.09, 58.10, 58.11, 58.12, 58.13, 58.14, 58.15, 58.16, 58.17, 58.18, 58.19, 58.20, 58.21, 58.22, 58.23, 58.24, 58.25, 58.26, 58.27, και 58.28). Οι δευτεροβάθμιοι αυτοί λογαριασμοί είναι αντίστοιχοι με τους ενδιάμεσους λογαριασμούς παρακολουθήσεως των προϋπολογισμένων εξόδων της ομάδας 6 (60.99, 61.99, 62.99, 63.99, 64.99, 65.99, 66.99, 67.99 και 68.99), των προϋπολογισμένων έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων της ομάδας 8 (81.99, 82.99, 83.99, 84.99 και 85.99), των προϋπολογισμένων αγορών της ομάδας 2 (20.99, 24.99, 25.99, 26.99 και 28.99) και των προϋπολογισμένων εσόδων της ομάδας 7 (70.99, 71.99, 72.99, 73.99, 74.99, 75.99, 76.99 και 78.99).

Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 58, οι οποίοι αναπτύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε μονάδας, στο τέλος της περιόδου λογισμού (π.χ. στο τέλος του μήνα ή τριμήνου):

- Πιστώνονται με τα προϋπολογισμένα έξοδα, με χρέωση των αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών των ομάδων 6 και 8.

- Πιστώνονται με τις προϋπολογισμένες αγορές, με χρέωση των αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών της ομάδας 2.

- Χρεώνονται με τα προϋπολογισμένα έσοδα, με πίστωση των αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών των ομάδων 7 και 8.

Στο τέλος της επόμενης περιόδου λογισμού (π.χ. στο τέλος του επόμενου, ή τριμήνου) ακυρώνονται οι εγγραφές προϋπολογισμένων εξόδων, εσόδων και αγορών, οι οποίες έγιναν στο τέλος της προηγούμενης περιόδου λογισμού, και διενεργούνται νέες εγγραφές προϋπολογισμένων εξόδων, εσόδων και αγορών, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας (επόμενης) περιόδου λογισμού, κατά τον τρόπο που αναφέρεται παραπάνω.

Οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 58 στο τέλος της περιόδου λογισμού:

- Χρεώνονται με τα προπληρωμένα έξοδα που εμφανίζονται στους οικείους λογαριασμούς εξόδων των ομάδων 6 και 8, με πίστωση των αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών των ομάδων αυτών (6 και 8).

- Πιστώνονται με τα προεισπραγμένα έσοδα που εμφανίζονται στους οικείους λογαριασμούς εσόδων των ομάδων 7 και 8, με χρέωση των αντίστοιχων ενδιάμεσων λογαριασμών των ομάδων αυτών (7 και 8).

Στο τέλος της επόμενης περιόδου λογισμού ακυρώνονται οι εγγραφές των προπληρωμένων εξόδων και των προεισπραγμένων εσόδων, οι οποίες έγιναν στο τέλος της προηγούμενης περιόδου λογισμού, και διενεργούνται νέες εγγραφές προπληρωμένων εξόδων και προεισπραγμένων εσόδων, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας (επόμενης) περιόδου λογισμού, όπως ακριβώς γίνεται και στην περίπτωση των προϋπολογισμένων εξόδων.

Τόσο στις περιπτώσεις των προϋπολογισμένων, π.χ. εξόδων, όσο και στις περιπτώσεις των προπληρωμένων εξόδων και προεισπραγμένων εσόδων, παρέχεται η δυνατότητα, αντί να ακυρώνονται οι εγγραφές της προηγούμενης περιόδου λογισμού και να γίνονται νέες στο τέλος της νέας (επόμενης) περιόδου λογισμού, να γίνονται συμπληρωματικές εγγραφές, έτσι ώστε οι παραπάνω λογαριασμοί, οι οποίοι λειτουργούν κατά το σύστημα των αντικριζόμενων χρεωπιστώσεων, να απεικονίζουν τα πράγματι προϋπολογισμένα, προπληρωμένα και προεισπραγμένα ποσά στο τέλος κάθε περιόδου λογισμού.

Ο λογαριασμός 58, στο τέλος της χρήσεως, εξισώνεται, για τους λόγους που αναφέρονται παρακάτω στην περιγραφή του δεύτερου τρόπου λειτουργίας του.

β. Με απευθείας χρεωπίστωση των λογαριασμών εξόδων, εσόδων και αποθεμάτων.

Ο λογαριασμός 58 αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους και αναλυτικότερους λογαριασμούς σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας. Οι υπολογαριασμοί του 58, στο τέλος της περιόδου λογισμού (π.χ. στο τέλος του μήνα ή τριμήνου):

- Πιστώνονται με τα προϋπολογισμένα έξοδα, με χρέωση των οικείων λογαριασμών των ομάδων 6 και 8.

- Πιστώνονται με τις προϋπολογισμένες αγορές (π.χ. αγορές που δεν συνοδεύονται από τιμολόγιο ή άλλο παραστατικό αξίας), με χρέωση των οικείων λογαριασμών της ομάδας 2.

- Χρεώνονται με τα προϋπολογισμένα έσοδα (π.χ. μη πραγματοποιημένες επιχορηγήσεις ή πριμοδοτήσεις), με πίστωση των οικείων λογαριασμών των ομάδων 7 και 8.

Η χρέωση ή πίστωση των αναλυτικών λογαριασμών του 58, που ακολουθεί το λογισμό των προϋπολογισμένων εξόδων, εσόδων και αποθεμάτων, γίνεται κατά το διακανονισμό τους, με πίστωση ή χρέωση των λογαριασμών των χρηματικών διαθεσίμων ή των προσωπικών λογαριασμών των τρίτων, ή κατά το λογισμό των αποσβέσεων και των προβλέψεων, με πίστωση των αντίστοιχων λογαριασμών του ισολογισμού. Στο τέλος της χρήσεως ο λογαριασμός 58 εξισώνεται, επειδή, σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί έξοδα ή έσοδα που αφορούν την επόμενη χρήση ή, προκειμένου για προϋπολογισμένες αγορές, δεν έχει παραληφθεί το οικείο παραστατικό αξίας, τα αντίστοιχα ποσά μεταφέρονται στους οικείους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού (36) ή παθητικού (56).

Αν στη διάρκεια της χρήσεως διαπιστωθεί ότι τα προϋπολογισμένα ποσά, που λογίστηκαν, χρειάζεται να τροποποιηθούν για την ισομερή κατανομή τους (π.χ.  αλλαγή προγράμματος διαφημίσεων), οι τροποποιήσεις γίνονται έτσι ώστε στο τέλος της χρήσεως τα ποσά που λογίζονται να είναι ίσα με τα ποσά που πραγματοποιούνται.

Ο λογαριασμός 58 είναι δυνατό να λειτουργεί και στις περιπτώσεις προπληρωμένων εξόδων και προεισπραγμένων εσόδων, ώστε τα έξοδα και τα έσοδα που αφορούν επόμενες περιόδους να εμφανίζονται στους οικείους υπολογαριασμούς του. Στο τέλος κάθε περιόδου λογισμού, τα έξοδα και έσοδα που αναλογούν στην περίοδο αυτή μεταφέρονται από τους οικείους υπολογαριασμούς του 58 στους οικείους λογαριασμούς των ομάδων 6 και 7.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ