Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 04 Δεκεμβρίου

9 Δεκεμβρίου 2011

ΕΓΛΣ: ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

ΕΓΛΣ: ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.

 Το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα (ή Διπλογραφική μέθοδος) είναι η μέθοδος η οποία καταγράφει τις μεταβολές που επιφέρουν τα λογιστικά γεγονότα στην περιουσία ενός οργανισμού (Δημόσιου ή Ιδιωτικού), θέτοντας σε κίνηση δύο (2) τουλάχιστον λογαριασμούς

(ΕΓΛΣ) Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο.

ΕΓΛΣ : ΤΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 Το Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα (ή Διπλογραφική μέθοδος) είναι η μέθοδος η οποία καταγράφει τις μεταβολές που επιφέρουν τα λογιστικά γεγονότα στην περιουσία ενός οργανισμού (Δημόσιου ή Ιδιωτικού), θέτοντας σε κίνηση δύο (2) τουλάχιστον λογαριασμούς


ΣΑΚΑ ή CDS

Συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης ΣΑΚΑ ή CDS


Η ΣΑΚΑ ή CDS είναι μία σύμβαση ανταλλαγής (ΣΑ) στην οποία ο αγοραστής της πραγματοποιεί σειρά πληρωμών προς τον αντισυμβαλλόμενο πωλητή και σε αντάλλαγμα δέχεται εφάπαξ πληρωμή σε περίπτωση που κάποιο πιστωτικό μέσο (συνήθως ομόλογο ή δάνειο) χαρακτηρισθεί από αθέτηση του εκδότη.
Η ΣΑΚΑ ή CDS


Βασική δομή λειτουργίας των ΣΑΚΑ ή CDS

Στην απλούστερη μορφή της, η ΣΑΚΑ ή CDS είναι μια διμερής σύμβαση μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή της προστασίας από τον πιστωτικό κίνδυνο. Η ΣΑΚΑ ή CDS αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο ομόλογο χρέους μιας «οντότητας αναφοράς, η οποία οντότητα συνήθως είναι κράτος ή νομικό πρόσωπο όπως μια εταιρεία. Η οντότητα αναφοράς δεν είναι συμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης. Ο αγοραστής της προστασίας προβαίνει σε τριμηνιαίες πληρωμές ασφαλίστρων προς τον πωλητή. Εάν η οντότητα αναφοράς αθετήσει κάποιες υποχρεώσεις ως προς το χρέος της, ο πωλητής πληρώνει στον αγοραστή την ονομαστική αξία των ομολογιών σε αντάλλαγμα για τη φυσική παράδοση του ομολόγου, αν και ο διακανονισμός μπορεί επίσης να γίνει με μετρητά ή με δημοπρασία.[1][2] Η αθέτηση αναφέρεται ως "Πιστωτικό Γεγονός" και περιλαμβάνει συμβάντα όπως η αδυναμία πληρωμής, η αναδιάρθρωση και η πτώχευση. Οι περισσότερες ΣΑΚΑ ή CDS κυμαίνονται μεταξύ 10 - 20 εκατομμυρίων δολαρίων και είναι διάρκειας μεταξύ ενός και 10 ετών.[3]

Ο κάτοχος του ομολόγου μπορεί να "αγοράσει προστασία" για αντισταθμίσει τον πιστωτικό κίνδυνο του ομολόγου. Με τον τρόπο αυτό, η ΣΑΚΑ ή CDS είναι παρόμοια με την ασφάλιση πιστώσεων, αν και δεν είναι ούτε παρόμοια ούτε υπόκειται σε κανονισμούς που διέπουν την ασφάλιση ατυχημάτων ή ζωής. Επίσης, οι επενδυτές μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν προστασία χωρίς να κατέχουν κανένα χρέος του φορέα αναφοράς. Αυτές οι "γυμνές συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης" επιτρέπουν στους διαπραγματευτές να κερδοσκοπούν επί εκδόσεων χρέους και της φερεγγυότητας των οντοτήτων αναφοράς. Οι ΣΑΚΑ ή CDS μπορούν να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή συνθετικών θετικών και αρνητικών θέσεων θέσεων στους φορείς αναφοράς.[4] Οι γυμνές ΣΑΚΑ ή CDS αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς των συμβάσεων αυτών. Επιπλέον, οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε θέματα εξισορροπητικής κερδοσκοπίας σε σχέση με την εταιρική κεφαλαιακή διάρθρωση.

Οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης υπάρχουν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, αλλά η αγορά αυξήθηκε δραματικά από το 2003. Μέχρι το τέλος του 2007, το οφειλόμενο ποσό ήταν 62,2 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ μέχρι το τέλος του 2008 υποχώρησε στα 38,6 τρισεκατομμύρια δολάρια.[5]

Τα περισσότερα CDS είναι τεκμηριωμένα με τυποποιημένα έντυπα που εκδίδονται από τον Διεθνή Σύνδεσμο Συμβάσεων Ανταλλαγής και Παραγώγων (International Swaps and Derivatives Association, ISDA), αν και μερικά είναι προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένες ανάγκες. Οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης έχουν πολλές παραλλαγές.[2] Εκτός από τις βασικές "μοναδικού ονόματος" ΣΑΚΑ, υπάρχουν συμβάσεις επί δεικτών (index CDS), "συμβάσεις επί καλάθου οντοτήτων" (basket CDS), ΣΑΚΑ χρηματικής εγγυήσεως (δηλαδή, με μια αρχική πληρωμή από τον πωλητή ως εγγύηση, funded CDS) και "μόνον δανείων" ΣΑΚΑ ή CDS (δηλαδή, μόνον επί κοινοπρακτικών, εγγυημένων δανείων της οντότητας αναφοράς, LCDS). Εκτός από τις εταιρείες ή τις κυβερνήσεις, η οντότητα αναφοράς μπορεί να περιλαμβάνει και μια εταιρεία ειδικού σκοπού που εκδίδει χρεόγραφα υποστηριζόμενα από υποθήκη.[6]

Οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο και δεν υπάρχει καμία απαίτηση αναφοράς των συναλλαγών σε μια κρατική υπηρεσία.[7] Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης 2007-2010, η έλλειψη διαφάνειας και το τρισεκατομμυρίων δολαρίων μέγεθος της αγοράς προκάλεσαν ανησυχία στις ρυθμιστικές αρχές, διότι τα γεγονότα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν εν δυνάμει συστημικό κίνδυνο για την οικονομία.[8][2][4] Τον Μάρτιο του 2010, ο φορέας εκκαθάρισης συναλλαγών "DTCC Trade Information Warehouse" ανακοίνωσε ότι θα δώσει οικειοθελώς στις ρυθμιστικές αρχές ευρύτερη πρόσβαση στη βάση δεδομένων του σχετικά με τις ΣΑΚΑ.[9]

Περιγραφή ΣΑΚΑ ή CDS

Ο αγοραστής (Protection Buyer) αγόρασε ΣΑΚΑ ή CDS τη χρονική στιγμή t0 και πραγματοποιεί τακτικές πληρωμές τις χρονικές στιγμές t1, t2, t3, and t4. Αν το υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο δεν τελέσει υπό καθεστώς αθέτησης πληρωμών, τότε ο αγοραστής συνεχίζει τις πληρωμές τις χρονικές στιγμές t5, t6 και ούτω καθεξής, μέχρι τη λήξη του συμβολαίου την στιγμή tn.
Αν όμως τo υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο τελέσει υπό καθεστώς αθέτησης την στιγμή t5, τότε ο πωλητής (Protection Seller) αποζημιώνει τον αγοραστή για την απώλεια και ο αγοραστής παύει τις πληρωμές.

Μια Σύμβαση Ανταλλαγής Κινδύνου Αθέτησης (ΣΑΚΑ ή CDS ) είναι ένα παράγωγο πιστωτικό συμβόλαιο μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων. Ο αγοραστής προβαίνει σε περιοδικές πληρωμές προς τον πωλητή, και σε αντάλλαγμα εισπράττει πληρωμή, εάν το υποκείμενο χρηματοπιστωτικό μέσο τελέσει υπό καθεστώς αθέτησης.[1][2][10] Η ΣΑΚΑ ή CDS θα αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο δάνειο ή ομόλογο χρέους μίας «οντότητας αναφοράς», συνήθως εταιρείας ή κράτους.[3]

Ως παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι ένας επενδυτής αγοράζει μια ΣΑΚΑ ή CDS από την ΑΑΑ-Τράπεζα, όπου o φορέας αναφοράς είναι η εταιρεία Ριψοκίνδυνη Α.Ε. Ο επενδυτής θα καταβάλλει τακτικές εισφορές στην ΑΑΑ-Τράπεζα, και αν η Ριψοκίνδυνη Α.Ε., δεν εκπληρώσει το χρέος της (δηλαδή, αν αθετήσει κάποια πληρωμή σχετικά με τις δόσεις ή το κεφάλαιο του χρέους της), ο επενδυτής θα εισπράξει εφάπαξ πληρωμή από την ΑΑΑ-Τράπεζα, και η σύμβαση τερματίζεται.

Αν στην πραγματικότητα στον επενδυτή ανήκει μέρος του χρέους της Ριψοκίνδυνης Α.Ε., η ΣΑΚΑ ή CDS μπορεί να θεωρηθεί ως αντιστάθμιση. Όμως, οι επενδυτές μπορούν να αγοράσουν επίσης ΣΑΚΑ ή CDS αναφερόμενες στο χρέος της Ριψοκίνδυνης Α.Ε., χωρίς στην πραγματικότητα να είναι κάτοχοι του χρέους αυτού. Αυτό μπορεί να γίνει για κερδοσκοπικούς σκοπούς, όπως το να στοιχηματίσει κάποιος κατά της φερεγγυότητας της Ριψοκίνδυνης Α.Ε., αποκομίζοντας χρήματα σε περίπτωση πτώχευσής της ή το να αντισταθμίσει τις επενδύσεις σε άλλες εταιρείες, των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία αναμένονται να είναι παρόμοια με αυτά της Ροψοκίνδυνης Α.Ε.

Αν ο φορέας αναφοράς (Ριψοκίνδυνη Α.Ε.) αθετήσει τις υποχρεώσεις της, ένα από τα δύο ενδεχόμενα μπορούν να συμβούν:

Είτε ο επενδυτής να καταθέσει στην Ριψοκίνδυνη Α.Ε. το περιουσιακό στοιχείο στην ΑΑΑ-Τράπεζα για πληρωμή της ονομαστικής αξίας, πράγμα που είναι γνωστό ως φυσικός διακανονισμός
Ή η AAA-Τράπεζα να πληρώσει στον επενδυτή τη διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της αγοραίας τιμής της συγκεκριμένης υποχρέωσης οφειλής (ακόμα και αν η Ριψοκίνδυνη Α.Ε. αθετήσει/χρεοκοπήσει υπάρχει συνήθως μερική ανάκτηση της οφειλής.) Αυτό είναι γνωστό ως διακανονισμός τοις μετρητοίς.

Η «αποδοσιακή διαφορά (spread) μιας ΣΑΚΑ ή CDS » είναι το ετήσιο ποσό το οποίο ο αγοραστής πρέπει να δώσει στον πωλητή κατά τη διάρκεια της συμβάσεως, εκφρασμένο ως ποσοστό του ονομαστικού ποσού. Για παράδειγμα, εάν η αποδοσιακή διαφορά των ΣΑΚΑ της Ριψοκίνδυνης Α.Ε. είναι 50 μονάδες βάσης, ή 0,5% (1 μονάδα βάσης = 0,01%), τότε ένας επενδυτής που αγοράζει προστασία αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων από την ΑΑΑ-Τράπεζα, οφείλει να καταβάλει στην τράπεζα 50.000 δολάρια ετησίως. Οι πληρωμές αυτές συνεχίζονται μέχρι η σύμβαση να λήξει ή μέχρι η Ριψοκίνδυνη Α.Ε. να χρεοκοπήσει, και συχνά καταβάλλονται τριμηνιαίως.

Εάν συγκρίνουμε δύο ΣΑΚΑ ή CDS με ίδια διάρκεια, εκείνη που συνδέεται με μια εταιρεία υψηλότερης αποδοσιακής διαφοράς θεωρείται από την αγορά ως πιθανότερη υποψήφια μελλοντικής αθέτησης, δεδομένου ότι ένα μεγαλύτερο ποσό καταβάλλεται για την προστασία από το γεγονός αυτό της αθέτησης. Ωστόσο, παράγοντες όπως η ρευστότητα και η αναμενόμενη ζημία σε περίπτωση αθέτησης μπορούν να επηρεάσουν την παραπάνω σύγκριση. Τα ασφάλιστρα των ΣΑΚΑ ή CDS και η βαθμολογία πιστοληπτικού κινδύνου των οντοτήτων αναφοράς θεωρούνται μεταξύ διαχειριστών χαρτοφυλακίων καλοί δείκτες της πιθανότητας αθέτησης.

ΣΑΚΑ ή CDS Δεν Πρόκειται για Ασφάλιση


Οι συμβάσεις ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης συγκρίνονται συχνά με την έννοια της ασφάλισης, διότι ο αγοραστής ουσιαστικά πληρώνει ένα ασφάλιστρο και, ως αντάλλαγμα, εισπράττει ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό εάν κάποιο από τα γεγονότα που καθορίζεται στη σύμβαση πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές και σημαντικές διαφορές μεταξύ των ΣΑΚΑ ή CDS και της ασφάλισης, όπως για παράδειγμα:

Ο αγοραστής μιας ΣΑΚΑ ή CDS δεν χρειάζεται να είναι κάτοχος του υποκειμένου χρεογράφου ή περιουσιακού στοιχείου το οποίο εκτίθεται σε κίνδυνο. Μάλιστα, ο αγοραστής δεν χρειάζεται καν να υποστεί ζημία από το συγκεκριμένο πιστωτικό γεγονός.[11][12][13][14] Αντίθετα, στην αγορά της συνήθους ασφάλισης, ο ασφαλιζόμενος αναμένεται γενικά να διαθέτει το ασφαλιζόμενο περιουσιακό στοιχείο στην ιδιοκτησία του.
Ο πωλητής δεν χρειάζεται να υπόκειται στους ρυθμιστικούς κανόνες του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού κλάδου.
Ο πωλητής δεν υποχρεούται να διατηρεί αποθέματα για την αποπληρωμή των αγοραστών, αν και σημαντικοί χρηματοοικονομικοί ενδιάμεσοι που ασχολούνται με την πρακτόρευση των ΣΑΚΑ ή CDS υπόκεινται σε κανόνες τραπεζικής κεφαλαιακής επάρκειας.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες διαχειρίζονται τον κίνδυνο κυρίως ρυθμίζοντας τα αποθεματικά ζημιών τους με βάση τον νόμο των μεγάλων αριθμών, ενώ οι πρακτορεύοντες τις ΣΑΚΑ ή CDS αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο κυρίως μέσω συμψηφισμού των ΣΑΚΑ (αντιστάθμισης κινδύνου) με άλλους πρακτορεύοντες, καθώς και μέσω συναλλαγών στις υποκείμενες αγορές ομολόγων.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής οι ΣΑΚΑ ή CDS υπόκεινται γενικά σε λογιστικούς κανόνες που στηρίζονται στις αγοραίες τιμές, εισάγοντας έτσι στο πρόβλημα μεταβλητότητα λογιστικών κασταστάσεων, η οποία μεταβλητότητα δεν υπάρχει σε μια τυπική ασφαλιστική σύμβαση.
Η λογιστική αντιστάθμισης μπορεί να μην είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο των Γενικά Αποδεκτών Λογιστικών Αρχών (GAAP), εκτός εάν πληρούνται οι απαιτήσεις του FAS 133. Στην πράξη αυτό συμβαίνει σπανίως.

Ωστόσο, η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ των ΣΑΚΑ ή CDS και της Ασφάλισης είναι απλώς ότι η ασφαλιστική σύμβαση παρέχει αποζημίωση έναντι των απωλειών που πράγματι υπέστη ο ασφαλισμένος, ενώ τα ΣΑΚΑ ή CDS παρέχουν ίσες προς όλους τους κατόχους χρηματορροές, που υπολογίζονται με τη χρήση μεθόδου συμφωνημένης σε ολόκληρη την αγορά.

Υπάρχουν επίσης σημαντικές διαφορές στις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση. Το κόστος της ασφάλισης βασίζεται στην αναλογιστική ανάλυση. Οι ΣΑΚΑ είναι παράγωγα, των οποίων το κόστος προσδιορίζεται με χρηματοοικονομικά υποδείγματα, καθώς και από τις σχέσεις εξισορροπητικής κερδοσκοπίας με άλλα μέσα της πιστωτικής αγοράς, όπως τα δάνεια και τα ομόλογα από την ίδια την «οντότητα αναφοράς» στην οποία αναφέρονται οι ΣΑΚΑ ή CDS .

Οι ασφαλιστικές συμβάσεις απαιτούν την υποχρεωτική γνωστοποίηση όλων των εμπλεκόμενων κινδύνων, ενώ οι ΣΑΚΑ ή CDS δεν συνοδεύονται από μια τέτοια υποχρέωση. Κυρίως όμως, σε αντίθεση με τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι πωλητές των ΣΑΚΑ δεν υποχρεούνται να διατηρούν τα αποθεματικά κεφάλαια που εγγυώνται την πληρωμή των απαιτήσεων.

Αναφορές
 1. 1,0 1,1 International Swaps and Derivatives Association, Inc. (ISDA). "24. Product description: Credit default swaps". Ανακτήθηκε την 2010-03-26.
 2. 2,0 2,1 2,2 2,3 Weistroffer, Christian (December 21, 2009). "Credit default swaps: Heading towards a more stable system" (PDF). Deutsche Bank Research: Current Issues. Ανακτήθηκε την 2010-04-15.
 3. 3,0 3,1 Federal Reserve Bank of Atlanta (04/14/2008). "Did You Know? A Primer on Credit Default Swaps". Financial update 21 (2). Ανακτήθηκε την 2010-03-31.
 4. 4,0 4,1 Sirri, Erik, Director, Division of Trading and Markets U.S. Securities and Exchange Commission. "Testimony Concerning Credit Default Swaps Before the House Committee on Agriculture October 15, 2008". Ανακτήθηκε την 2010-04-02.
 5. "Chart; ISDA Market Survey; Notional amounts outstanding at year-end, all surveyed contracts, 1987-present" (PDF). International Swaps and Derivative Association (ISDA)i. Ανακτήθηκε την 2010-04-08.
 6. Mengle, David (Fourth Quarter 2007). "Credit Derivatives: An Overview" (PDF). Economic Review (FRB Atlanta) 92 (4). Ανακτήθηκε την 2010-04-02.
 7. Kiff, John (November 2009). "Credit Derivatives: Systemic Risks and Policy Options" (PDF). International Monetary Fund: IMF Working Paper (WP/09/254). Ανακτήθηκε την 2010-04-25.
 8. Partnoy, Frank (2007). "The Promise And Perils of Credit Derivatives". University of Cincinnati Law Review 75: 1019–1051. Ανακτήθηκε την 2010-04-02.
 9. "Media Statement: DTCC Policy for Releasing CDS Data to Global Regulators". Depository Trust & Clearing Corporation. March 23, 2010. Ανακτήθηκε την 2010-04-22.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι για ΣΑΚΑ ή CDS

πηγή:http://el.wikipedia.org

CDS ή πως οι αμερικανικές τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια, κερδίζουν δισεκατομμύρια από την κρίση;

CDS ή πως οι αμερικανικές τράπεζες και επενδυτικά κεφάλαια, κερδίζουν δισεκατομμύρια από την κρίση;

Οι οίκοι αξιολόγησης είναι παραρτήματα των μεγάλων τραπεζών.
Από τα τέλη του 2009 και μετά οι αμερικανικές τράπεζες και τα αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια φρόντισαν να πουλήσουν ελληνικά και άλλα ομόλογα της ευρωπαϊκής περιφέρειας για να μειώσουν το ρίσκο τους στην ευρωζώνη και αυτό αποτέλεσε έναν απ' τους λόγους που η κρίση έλαβε τόσο μεγάλες διαστάσεις.Την ίδια στιγμή, ωστόσο, μεγάλες αμερικανικές τράπεζες φρόντισαν να εκμεταλλευτούν την κατάσταση πουλώντας και αγοράζοντας ασφάλιστρα των ομολόγων CDS που ξεφορτώθηκαν κερδίζοντας δισεκατομμύρια αλλά και ποντάροντας πως θα κέρδιζαν ακόμη περισσότερα στο μέλλον.

Τα στοιχεία για τα CDS που κατέχουν οι τράπεζες δε δημοσιεύονται και έτσι μπορεί κανείς να κάνει μόνο υποθέσεις ή να προσπαθήσει να βγάλει συμπεράσματα από τα σύνολο των CDS για κάθε χώρα.

Σε χτεσινή ομιλία του διευθυντή της JP Morgan ωστόσο έγινε η αποκάλυψη ότι
η αμερικανική τράπεζα είναι εκτεθειμένη στην ευρωπαϊκή περιφέρεια με CDS ονομαστικής αξίας 100 δις δολαρίων τα οποία αγόρασε μετά το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης και  έχει στην κατοχή της και ελληνικά CDS.

Τί θα γίνει, λοιπόν, στην περίπτωση μιας ελληνικής πτώχευσης;

Ποιός θα πληρώσει τα ελληνικά CDS;
Αν σκεφτούμε πως γι' αυτό το σενάριο οι πιθανότητες με βάση τα CDS είναι της τάξης του 99% τότε η JP Morgan κυρίως ως πωλητής, δηλαδή ασφαλιστής CDS θα έπρεπε να πληρώσει τα ασφάλιστρα στους κατόχους των ελληνικών CDS και να καταγράψει ζημίες δισεκατομμυρίων.

Υπάρχει, όμως, μια λύση ώστε η JP Morgan να αποφύγει να πληρώσει έστω ένα δολάριο σε ασφάλιστρα έχοντας πρώτα κερδίσει δισεκατομμύρια από το εμπόριο τους:
Η Ελλάδα να κάνει ελεγχόμενη αναδιάρθρωση έτσι ώστε τα CDS να μην ενεργοποιηθούν.

Τι ακριβώς προσπαθεί η Γερμανία να πετύχει μέσω του PSI ;Τι θα επιτύχουμε με το PSI ;

Το πρόβλημα, δεν είναι να μειωθεί το ελληνικό χρέος και να βοηθηθεί η Ελλάδα μέσω του PSI. Αν ήταν αυτό το ζητούμενο τότε θα μπορούσε να γίνει ένα swap 30-50 ετών με επιτόκιο στο 2,5% και η Ελλάδα να αντάλλασσε παλιά ομόλογα ύψους 200 δις ευρώ με νέα, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε τελικά και το χρέος της να πλήρωνε αλλά και να είχε όλο το χρόνο να αναδιαρθρώσει την οικονομία της χωρίς να απειληθεί με οικονομική καταστροφή όπως συμβαίνει σήμερα.

Στην πραγματικότητα, όμως, το PSI προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι 
 • οι αμερικανικές τράπεζες δε θα πληρώσουν ούτε ένα σεντ σε ασφάλιστρα ελληνικών ομολόγων
 • να μεταφέρει τις όποιες απώλειες στις ευρωπαϊκές τράπεζες
 • να δημιουργήσει ένα προηγούμενο μη ενεργοποίησης των CDS σε περίπτωση ελεγχόμενης πτώχευσης, 
 • να φροντίσει ώστε η αναδιάρθρωση να γίνει με τους καλύτερους δυνατούς όρους για τις τράπεζες και 
 • τελικά να παράσχει άλλο ένα σωσίβιο στη Wall Street χρεώνοντας τον ευρωπαϊκό τραπεζικό και κρατικό τομέα.

Η άμεση έκθεση των τραπεζών της Wall Street είναι της τάξης των 2,7 τρις δολαρίων, είπε σε συνέντευξη του στις 05 Οκτωβρίου ο πρώην υπουργός εργασίας των ΗΠΑ και καθηγητής πανεπιστημίου Robert Reich, προσθέτοντας “Πίσω απ' την ευρωπαϊκή κρίση κρύβεται άλλη μια διάσωση της Wall Street”.

Αυτή είναι ακόμη μια από τις καλά κρυμμένες πτυχές της μιας κρίσης που η ιστορία θα δείξει πως ήταν περισσότερο αμερικανική και ευρωπαϊκή παρά ελληνική, όπως οι Γερμανοί και Αμερικανικοί ηγέτες θέλουν να την παρουσιάσουν.

πηγή: Xrimanews.gr,

Δήλωση Υπ.Οικονομικών κ. Βενιζέλου σχετικά με χτεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία.

Δήλωση Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών κ. Ευάγγελου Βενιζέλου σχετικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθεροτυπία

Αναφερόμενος στο σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας “Ελευθεροτυπία”, o Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών κ. Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε την ακόλουθη δήλωση:
κ. Ευάγγελος Βενιζέλος

Ειλικρινά, αδυνατώ να αντιληφθώ τη λογική του σημερινού κεντρικού θέματος της “Ελευθεροτυπίας” και την αιτία για την οποία στρέφεται –για μία ακόμη φορά- προσωπικά εναντίον μου.

Η ιδιοκτησία της “Ελευθεροτυπίας” διαμαρτύρεται γιατί τρεις τράπεζες, για λόγους που δεν γνωρίζω, δεν συμφωνούν ή δεν έχουν συμφωνήσει ώς τώρα στη χορήγηση δανείου προς αυτήν. Η “Ελευθεροτυπία” επαινεί την πρωτοβουλία του κ. Απόστολου Κακλαμάνη να ζητήσει στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό, αλλά και από τον Υπουργό των Οικονομικών, να ελέγξει την συμπεριφορά αρχικά μίας και τελικά τριών τραπεζών σε σχέση με το αίτημα δανειοδότησης της εταιρείας που εκδίδει την εφημερίδα. Παραλείπει όμως να αναφέρει ότι ο κ. Κακλαμάνης επαίνεσε κατ’ επανάληψη τη στάση του Υπουργείου Οικονομικών και δεν είχε καμία διαφωνία μαζί μου.

Είναι γνωστό ότι την εποπτεία των τραπεζών την ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος και όχι η Κυβέρνηση. Είναι, επίσης, γνωστό ότι την περίοδο αυτή κατ’ εντολή της Τράπεζας της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όλα τα χαρτοφυλάκια χορηγήσεων των τραπεζών ελέγχονται από διεθνή ελεγκτική εταιρεία (BlackRock). Είναι, επίσης, προφανές ότι η εκάστοτε κυβέρνηση δεν πρέπει να παρεμβαίνει, ούτε άμεσα ούτε έμμεσα, στον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες διαχειρίζονται τις σχέσεις τους με τις επιχειρήσεις, γιατί στη συνέχεια θα είναι αδύνατον για το κράτος να ασκήσει τον ελεγκτικό του ρόλο και να ζητήσει από τις τράπεζες να κινούνται με σαφή, σταθερά και γενικής εφαρμογής κριτήρια, τηρώντας τη σχετική εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Όλα δε αυτά, συμβαίνουν ενώ βρισκόμαστε στη φάση της προετοιμασίας για την ανασυγκρότηση και την εξυγίανση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με πολύ μεγάλα κεφάλαια, που τελικά καλείται να επωμιστεί ο ελληνικός λαός.

Με ποιο σημείο της χθεσινής τοποθέτησής μου διαφωνεί η “Ελευθεροτυπία”; Επιχείρηση μέσων μαζικής ενημέρωσης δεν είναι μόνο η εταιρεία που εκδίδει την “Ελευθεροτυπία”, ούτε είναι αυτή το μεγαλύτερο από τα προβλήματα που έχουν οι ελληνικές τράπεζες σε σχέση με επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης. Η τοποθέτηση, συνεπώς, της Κυβέρνησης –όχι η προσωπική μου- δεν μπορεί να είναι άλλη από αυτή που διατύπωσα ως αρμόδιος Υπουργός στη Βουλή.

Ζητά μήπως η εταιρεία που εκδίδει την “Ελευθεροτυπία” να δανειοδοτηθεί με όρους ευνοϊκότερους ή διαφορετικούς από αυτούς που ισχύουν για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις; Είμαι βέβαιος ότι όχι.

Ζητά μήπως να δανειοδοτηθεί χωρίς επαρκείς εγγυήσεις; Είμαι βέβαιος ότι όχι.

Ζητά μήπως να δανειοδοτηθεί χωρίς μελέτη βιωσιμότητας της επιχείρησης; Είμαι βέβαιος ότι όχι.

Μακάρι η “Ελευθεροτυπία” να ξεπεράσει τα οικονομικά της προβλήματα χάριν των εργαζομένων της και της παρουσίας της στον δημόσιο βίο. Ουδέποτε, όμως, η επιχείρηση που εκδίδει την “Ελευθεροτυπία” ενημέρωσε το Υπουργείο Οικονομικών ή ζήτησε από αυτό να ασκήσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του σε σχέση με συγκεκριμένες τράπεζες. Και νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Κατά ποία συνεπώς λογική εγώ «έσπευσα να βάλω εκ νέου εναντίον της Ελευθεροτυπίας»; Μήπως συνέβη το αντίστροφο ακριβώς; Μήπως η “Ελευθεροτυπία” έσπευσε για μία ακόμη φορά να βάλει εναντίον μου;

Τέλος, έχουμε και πάλι το ζήτημα της Proton Bank. Επαναλαμβάνω, για πολλοστή φορά, ότι επί των ημερών μου ασκήθηκε ο δραστικότερος δυνατός έλεγχος στην Proton Bank και τους μετόχους της και επιβλήθηκαν τα αυστηρότερα δυνατά μέτρα εξυγίανσης, προς όφελος της τράπεζας και των καταθετών της. Ο βασικός μέτοχος της παλαιάς Proton Bank στρέφεται, ούτως ή άλλως, εναντίον του Υπουργείου Οικονομικών και της Τράπεζας της Ελλάδος για τις αποφάσεις που λάβαμε.

Αν η “Ελευθεροτυπία” θεωρεί ότι η εξυγίανση και η διάσωση μιας τράπεζας και του συνόλου των καταθέσεών της, με μέτρα που στρέφονται σε βάρος των παλαιών μετόχων, και ιδίως των βασικών, είναι ενέργεια αρνητική για το δημόσιο συμφέρον, τότε πράγματι διαφωνούμε απολύτως.

Ίσως, η εταιρεία που εκδίδει την “Ελευθεροτυπία”, λόγω της συμμετοχής του βασικού μετόχου της παλαιάς Proton Bank και στο μετοχικό κεφάλαιό της «Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.» να έχει πληροφορίες ή εκτιμήσεις που δεν διαθέτει ούτε η Κυβέρνηση, ούτε η Τράπεζα της Ελλάδος. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει παρά να μας τις πει.

8 Δεκεμβρίου 2011

Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2011: Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις.

 Διαβάστε ακόμα:

Παράταση υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2012 ( Ε7)

Η σιωπηρή παράταση του Ε9 και του ισολογισμού, μέχρι 15/4

 

Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2011: Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις.


Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για Δηλώσεις 


1. Ποιά Φυσικά Πρόσωπα έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) για το έτος 2011;
Υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) το έτος 2011 έχει:
Κάθε φυσικό πρόσωπο που εντός του έτους 2010 είχε μεταβολές στην οικογενειακή - περιουσιακή του κατάσταση.2.Ποιές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2011 υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο;
Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων για τα νομικά πρόσωπα των άρθρων 2 παράγραφος 4 και 101 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο.(ΠΟΛ 1022/03-02-2011 άρθρο 2).3.Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2011 για τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να υποβληθούν και με ηλεκτρονικό τρόπο;
Ναι. Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι την καταληκτική προθεσμία (ηλεκτρονικής υποβολής).


4.Ποιές άλλες δυνατότητες δίνονται μέσα από την ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής Ε9;
Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων έχει αναπτυχθεί με στόχο την όσο το δυνατόν ταχύτερη και ορθότερη δημιουργία του Περιουσιολογίου, γι' αυτό επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα εκτός από την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων του τρέχοντος έτους (2011) και τη διόρθωση της περιουσιακής τους κατάστασης για όσα έτη δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό για την ακίνητη περιουσία τους. Έτσι, θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τόσο των φορολογουμένων όσο και των υπηρεσιών, η οποία πιθανόν να προκύψει από χειρόγραφες διορθώσεις δηλώσεων μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού.

5.Εάν ο Υπόχρεος έχει υποβάλλει χειρόγραφη δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9 έτους 2011 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., μπορεί να υποβάλλει και ηλεκτρονικά;
Ναι, ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση Ε9 έτους 2011 ακόμη και αν έχει ήδη υποβάλει χειρόγραφη δήλωση στη Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή, η χειρόγραφη δήλωση θα αγνοηθεί και ως αρχική υποβληθείσα δήλωση Ε9 έτους 2011 θα θεωρηθεί η ηλεκτρονικά υποβληθείσα.6. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για την εισαγωγή ή διαγραφή συζύγου σε δήλωση Ε9;
Για την πραγματοποίηση μεταβολών ως προς τα στοιχεία της συζύγου (εισαγωγή ή διαγραφή) απαιτείται οι σχετικές μεταβολές να έχουν καταχωρηθεί στο τμήμα μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Αν δεν έχει προηγηθεί η ενημέρωση στο μητρώο, δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης.


7. Σε ποιές περιπτώσεις η δήλωση Ε9 δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά;
Στις ακόλουθες περιπτώσεις, για τεχνικούς λόγους, η δήλωση Ε9 δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς την επιβολή προστίμου:
 • Όταν ο υπόχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται και η ενημέρωση του τμήματος μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου.
 • Όταν το υπόχρεο νομικό πρόσωπο έχει διακόψει τις εργασίες του κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.
 • Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λόγω αποδεδειγμένης αδυναμίας της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης από τον υπόχρεο.
8.Ποιές οδηγίες ισχύουν για τον τρόπο συμπλήρωσης της δήλωσης Ε9;
Για τη συμπλήρωση του περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1150/2004 και τις εγκυκλίους ΠΟΛ 1001/2005 και ΠΟΛ 1047/2005.
9.Ποιά είναι η καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011;
Η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1189/6-9-2011,παρατείνεται μέχρι και την 22α Δεκεμβρίου 2011.10. Πώς μπορώ να κάνω προσωρινή αποθήκευση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων;
Δε χρειάζεται κάποια ξεχωριστή ενέργεια. Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) αποθηκεύεται προσωρινά αυτόματα σε κάθε ολοκληρωμένη ενέργεια που κάνετε π.χ. εισαγωγή ακινήτου, διαγραφή τέκνου κλπ.11. Γιατί δε βρίσκω στη λίστα της οδού διεύθυνσης την οδό του ακινήτου μου;
Η λίστα συμπληρώνεται με την ονομασία που έχουν οι οδοί στη βάση ΑΠΑΑ(Αντικειμενικός προσδιορισμός αξίας ακινήτου).Η ονομασία της οδού όπως την γνωρίζετε, ενδέχεται να μην υπάρχει. Προχωρήστε σε εντοπισμό του ακινήτου με τη βοήθεια του χάρτη. Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η ακριβής ονομασία της οδού σας , τότε στο πεδίο που ακολουθεί (Ονομασία Οδού Ακινήτου), αναγράψτε την ορθή.


12.Ο ταχυδρομικός κώδικας (Τ.Κ) και η διεύθυνση του ακινήτου είναι υποχρεωτικά πεδία;
Όχι δεν είναι υποχρεωτικά πεδία. Το μήνυμα που εμφανίζεται είναι προειδοποιητικό13.Πώς θα συμπληρώσω το πεδίο του έτους γέννησης επικαρπωτή όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο;
Εφόσον ο επικαρπωτής είναι νομικό πρόσωπο, εξομοιώνεται με πρόσωπο που δεν έχει υπερβεί το 20ο έτος της ηλικίας του και συνεπώς η αξία της επικαρπίας ισούται με τα 8/10 της αξίας της πλήρους κυριότητας (ΠΟΛ 1075/2008).


14.Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω;
Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet.
Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm 

Εναλλακτικοί τρόποι επικοινωνίας:
 1. Για θέματα τεχνικής υποστήριξης των εφαρμογών του νέου TAXISnet παρακαλούμε να απευθύνεστε αποκλειστικά και μόνο στο τηλεφωνικό κέντρο 210 4802552. Παρακαλούμε ακόμα να λάβετε υπόψη σας ότι η ΓΓΠΣ δεν είναι αρμόδια να σας απαντήσει σε φορολογικά θέματα. Σε τέτοιες περιπτώσεις σας συνιστούμε να απευθυνθείτε στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών στο τηλέφωνο 210 3375000 ή στις ΔΟΥ .
 2. Ταχ. Δ/νση ΓΓΠΣ : Χανδρή 1 k Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 18346, Αθήνα .

7 Δεκεμβρίου 2011

ΠΟΛ: 1245 Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων.

 


ΠΟΛ: 1245

ΘΕΜΑ: Θέματα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων
ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων


Σας παρέχουμε τις ακóλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις για τον τρóπο ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων και παρακαλούμε για την ορθή και ομοιóμορφη εφαρμογή τους.

Σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1189/2011, η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011 πραγματοποιείται μέχρι την 22α Δεκεμβρίου 2011.
 
Επισημαίνεται πως τα νομικά πρóσωπα υποχρεούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1022/2011.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων στοιχείων
ακινήτων έχει αναπτυχθεί με στóχο την óσο το δυνατóν ταχύτερη και
ορθóτερη δημιουργία του Περιουσιολογίου, γι’ αυτó επιτρέπει στα
φυσικά πρóσωπα εκτóς απó την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων
του τρέχοντος έτους (2011) και τη διóρθωση της περιουσιακής τους
κατάστασης για óσα έτη δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικó για την ακίνητη
περιουσία τους. Έτσι, θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τóσο των
φορολογουμένων óσο και των υπηρεσιών, η οποία πιθανóν να προκύψει
απó χειρóγραφες διορθώσεις δηλώσεων μετά τη λήψη του
εκκαθαριστικού.

Προς τούτο, για óσους υπóχρεους δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικó
Ε.Τ.ΑΚ. έτους 2009, δίνεται η δυνατóτητα μέσω της εφαρμογής να δουν
την περιουσιακή εικóνα που έχει δημιουργηθεί απó την επεξεργασία των
δηλώσεων Ε9 και εφóσον αυτή δεν ανταποκρίνεται στην περιουσιακή τους κατάσταση της 1ης Ιανουαρίου 2009 να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις. 
Στη συνέχεια, οι υπóχρεοι πραγματοποιούν διορθώσεις και για τα επóμενα έτη, ώστε η εικóνα της περιουσιακής τους κατάστασης να ανταποκρίνεται στην 1η Ιανουαρίου έκαστου έτους
φορολογίας.

Περαιτέρω, ο υπóχρεος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά δήλωση
Ε9 έτους 2011 ακóμη και αν έχει ήδη υποβάλει χειρóγραφη δήλωση στη
Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή, η χειρóγραφη δήλωση θα αγνοηθεί και ως
αρχική υποβληθείσα δήλωση Ε9 έτους 2011 θα θεωρηθεί η ηλεκτρονικά
υποβληθείσα.

Επισημαίνεται óτι, κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης
Ε9, για την πραγματοποίηση μεταβολών ως προς τα στοιχεία της
συζύγου (εισαγωγή ή διαγραφή) απαιτείται οι σχετικές μεταβολές να
έχουν καταχωρηθεί στο τμήμα μητρώου της αρμóδιας Δ.Ο.Υ.
Αν δεν έχει
προηγηθεί η ενημέρωση στο μητρώο, δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική
υποβολή της δήλωσης.

Στις ακóλουθες περιπτώσεις, για τεχνικούς λóγους, η δήλωση Ε9
δεν υποβάλλεται ηλεκτρονικά αλλά χειρóγραφα στην αρμóδια Δ.Ο.Υ.

μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής χωρίς
την επιβολή προστίμου:

α. Όταν ο υπóχρεος σε δήλωση έχει αποβιώσει. Στις περιπτώσεις
αυτές απαιτείται και η ενημέρωση του τμήματος μητρώου της αρμóδιας
Δ.Ο.Υ. του υποχρέου.

β. Όταν το υπóχρεο νομικó πρóσωπο έχει διακóψει τις εργασίες
του κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

γ. Σε οποιαδήποτε περίπτωση που λóγω αποδεδειγμένης αδυναμίας
της εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής δεν επιτρέπεται η υποβολή
δήλωσης απó τον υπóχρεο.

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε óτι για τη συμπλήρωση του
περιεχομένου των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων ισχύουν οι οδηγίες που
έχουν δοθεί με την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1150/2004 και τις εγκυκλίους ΠΟΛ
1001/2005 και ΠΟΛ 1047/2005.


Ακριβές Αντίγραφο                                                 Ο Γενικóς Διευθυντής Φορολογίας

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας                         Δημήτρης Σταματóπουλος

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9


Δελτίο Τύπου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Ε9


Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής υπηρεσίας υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9. Η πρόσβαση στις υπηρεσίες είναι εφικτή από το δικτυακό τόπο http://www.gsis.gr με την επιλογή «Υποβολή δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9».

Για τη χρήση των υπηρεσιών, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί πρόσβασης της υπηρεσίας TAXISnet. Οδηγίες για την εγγραφή νέου χρήστη υπάρχουν στην ιστοσελίδα http://www.gsis.gr επιλέγοντας «Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις».


Με την υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής των Δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 προσφέρονται ιδιαίτερα σημαντικές δυνατότητες, μεταξύ των οποίων:


Επιτρέπει στα φυσικά πρόσωπα εκτός από την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων του τρέχοντος έτους (2011) και τη διόρθωση της περιουσιακής τους κατάστασης για όσα έτη δεν έχει εκδοθεί εκκαθαριστικό για την ακίνητη περιουσία τους. Έτσι, θα αποφευχθεί άσκοπη ταλαιπωρία τόσο των φορολογουμένων όσο και των υπηρεσιών, η οποία πιθανόν να προκύψει από χειρόγραφες διορθώσεις δηλώσεων μετά τη λήψη του εκκαθαριστικού σημειώματος.

Την εκτύπωση των δηλώσεων Ε9 που υποβάλλονται καθώς των περιουσιακών καταστάσεων (για τα φυσικά πρόσωπα).

Γίνεται ο εντοπισμός του ακινήτου στο οικοδομικό τετράγωνο, με χρήση χάρτη.


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων, η υποβολή των δηλώσεων Ε9 θα ξεκινήσει σταδιακά, επιτρέποντας αρχικά να υποβάλλουν τα Φυσικά Πρόσωπα οι ΑΦΜ των οποίων λήγουν σε 1. Τα υπόχρεα Φ.Π. των οποίων οι ΑΦΜ λήγουν σε επόμενα διαδοχικά ψηφία καθώς και τα Νομικά Πρόσωπα θα μπορούν να υποβάλλουν από τις επόμενες ημέρες (η εφαρμογή θα ανοίγει σταδιακά). Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο γραφείο υποστήριξης της υπηρεσίας 210-48.02.552 κάθε εργάσιμη ημέρα από 7:30 έως 19:30. Επισυνάπτονται η ΠΟΛ 1245/02-12-2011 και οι οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

Yπερψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2012.

Yπερψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2012.


Yπερψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2012, με ευρεία αποδοχή 258 ψήφων, δίνοντας με αυτό τον τρόπο ένα «ισχυρό χαρτί» στον πρωθυπουργό Λουκά Παπαδήμο και τον υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο ενόψει της Συνόδου Κορυφής στις 8-9 Δεκεμβρίου.
Οι 258 ψήφισαν υπέρ του προϋπολογισμού!

Αναλυτικά, ψήφισαν 299 βουλευτές, εκ των οποίων οι 258 ψήφισαν υπέρ του προϋπολογισμού.
Οι θετικές ψήφοι προήλθαν από τους βουλευτές των Κ.Ο του ΠΑΣΟΚ, της ΝΔ και του ΛΑΟΣ, δηλαδή των κομμάτων που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου. Υπέρ ψήφισαν και οι βουλευτές που πρόσκεινται στην Δημοκρατική Συμμαχία καθώς και οι ανεξάρτητοι βουλευτές Σωτήρης Χατζηγάκης, Ελσα Παπαδημητρίου, Γιώργος Λιάνης και Μιλένα Αποστολάκη. Ως μόνη διαρροή καταγράφεται το «όχι» του βουλευτή Θεσπρωτίας με το ΠΑΣΟΚ Χρήστου Κατσούρα.

Επιπλέον, τον προϋπολογισμό καταψήφισαν οι βουλευτές του ΚΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ και οι υπόλοιποι ανεξάρτητοι βουλευτές.

Να σημειωθεί ότι οι βουλευτές Ηλείας του ΠΑΣΟΚ κύριοι Τάκης Αντωνακόπουλος και Παναγιώτης Δημητρουλόπουλος δήλωσαν «παρών» όσον αφορά στην έγκριση των δαπανών του υπουργείου Ανάπτυξης και αυτό γιατί δεν περιλαμβάνεται ειδικός κωδικός για τους πυρόπληκτους της περιοχής.
http://www.protothema.gr/

Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου 17 εφοριών.

Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου 17 εφοριών.

Στην αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου 17 εφοριών στην περιφέρεια προχωρά το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών του, σύμφωνα με απόφαση που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Αναστολή λειτουργίας και μετατροπή επιπέδου ορισμένων Δ.Ο.Υ.

O YΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 32 του Ν 1828/1989 (Α'/2) «Αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις», όπως έχει αντικατασταθεί και συμπληρωθεί με την παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 2443/1996 (Α'/265) «Τροποποίηση και συμπλήρωση του Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις» και του άρθρου 55 παρ. 12) του Ν. 4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου - Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση - Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Α'/180).

β) Του άρθρου 55, παρ. 13, 15 (εδ. α'), 21 και 22 του Ν. 4002/2011.

γ) Του άρθρου 20, παρ. 2, του Ν. 2469/1997 (Α'/38) «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις».

δ) Του άρθρου 16, παρ. 10, του Ν. 2873/2000 (Α'/285) «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

ε) Του Π.Δ. 185/2009 (Α'/213) «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας - Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» και του Π.Δ. 189/2009 (Α'/221) «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

στ) Του Π.Δ. 551/1988 (Α'/259) «Οργανισμός Νομαρχιών (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ζ) Του Π.Δ. 16/1989 (Α'/6) «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το « άρθρο πρώτο» του Π.Δ. 63/2005 (Α'/98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Την επείγουσα ανάγκη αύξησης της αποτελεσματικότητας και της μείωσης του λειτουργικού κόστους της φορολογικής διοίκησης, καθώς και της εξοικονόμησης στελεχιακού δυναμικού.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1. α) Αναστέλλουμε, από την 1η Δεκεμβρίου 2011, τη λειτουργία των Δ.Ο.Υ. της στήλης Β' του Πίνακα 1 και μεταφέρουμε την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητά τους στις Δ.Ο.Υ. της στήλης Γ', ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΗΛΗ Α'
ΣΤΗΛΗ Β'
ΣΤΗΛΗ Γ'
ΝΟΜΟΣ
Δ.Ο.Υ των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία
Δ.Ο.Υ. στις οποίες μεταφέρεται η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα
Ηλείας
(άρθρο 140 του Π.Δ. 551/1988)
Γαστούνης
Αμαλιάδας
Θεσσαλονίκης
(άρθρο 164 του Π.Δ. 551/1988)
Σοχού
Λαγκαδά
Ζαγκλιβερίου
Θεσπρωτίας
(άρθρο 172 του Π.Δ. 551/1988)
Παραμυθιάς
Ηγουμενίτσας
Ιωαννίνων
(άρθρο 180 του Π.Δ. 551/1988)
Μετσόβου
Ιωαννίνων (Α'-Β')
Καρδίτσας
(άρθρο 196 του Π.Δ. 551/1988 και άρθρο 24 του Ν.3259/2004-Α149)
Παλαμά
Καρδίτσας
Καστοριάς
(άρθρο 204 του Π.Δ. 551/1988)
'Αργους Ορεστικού
Καστοριάς
Κοζάνης
(άρθρο 236 του Π.Δ. 551/1988)
Σερβίων
Κοζάνης
Κορινθίας
(άρθρο 244 του Π.Δ. 551/1988)
Νεμέας
Κορίνθου
Μεσσηνίας
(άρθρο 308 του Π.Δ. 551/1988)
Μελιγαλά
Καλαμάτας
Πιερίας
(άρθρο 340 του Π.Δ. 551/1988)
Αιγινίου
Κατερίνης (Α'-Β')
Πέλλας
(άρθρο 332 του Π.Δ. 551/1988 και άρ­θρο 1 του Π.Δ. 361/1990-Α144)
Σκύδρας
Έδεσσας
Τρικάλων
(άρθρο 388 του Π.Δ. 551/1988, άρθρο 1, παρ. 3 του Π.Δ. 42/2001-Α32 και άρθρο 1 του Π.Δ. 159/2005-Α215)
Πύλης
Τρικάλων
Φαρκαδόνας
Φθιώτιδας
(άρθρο 396 του Π.Δ. 551/1988)
Στυλίδας
Λαμίας
Φωκίδας
(άρθρο 412 του Π.Δ. 551/1988)
Λιδωρικίου
'Αμφισσας
Χαλκιδικής
(άρθρο 420 του Π.Δ. 551/1988)
Κασσάνδρας
Νέων Μουδανιών


β) Από την ίδια ημερομηνία οι Δ.Ο.Υ. της στήλης Β΄ του Πίνακα 2 μετονομάζονται και φέρονται στο εξής με την ονομασία της στήλης Γ΄ του ίδιου Πίνακα, ως εξής:


ΠΙΝΑΚΑΣ 2ΣΤΗΛΗ Α'
ΣΤΗΛΗ Β'
ΣΤΗΛΗ Γ'
ΝΟΜΟ
Δ.Ο.Υ που μετονομάζονται
Δ.Ο.Υ., με την νέα ονομασία
Ηλείας
Αμαλιάδας
Αμαλιάδας (Αμαλιάδας - Γαστούνης)
Θεσσαλονίκης
Λαγκαδά
Λαγκαδά (Λαγκαδά - Ζαγκλιβερίου - Σοχού)
Θεσπρωτίας
Ηγουμενίτσας
Ηγουμενίτσας (Ηγουμενίτσας - Παραμυθιάς)
Ιωαννίνων
Ιωαννίνων (Α'-Β')
Ιωαννίνων (Α'-Β') - (Ιωαννίνων Α'- Β' - Μετσόβου)
Καρδίτσας
Καρδίτσας
Καρδίτσας (Καρδίτσας - Παλαμά)
Καστοριάς
Καστοριάς
Καστοριάς (Καστοριάς - 'Αργους Ορεστικού)
Κοζάνης
Κοζάνης
Κοζάνης (Κοζάνης - Σερβίων)
Κορινθίας
Κορίνθου
Κορίνθου (Κορίνθου - Νεμέας)
Μεσσηνίας
Καλαμάτας
Καλαμάτας (Καλαμάτας - Μελιγαλά)
Πιερίας
Κατερίνης (Α'-Β')
Κατερίνης (Α'-Β') - (Κατερίνης Α'- Β' - Αιγινίου)
Πέλλας
Έδεσσας
Έδεσσας (Έδεσσας - Σκύδρας)
Τρικάλων
Τρικάλων
Τρικάλων (Τρικάλων - Πύλης - Φαρκαδόνας)
Φθιώτιδας
Λαμίας
Λαμίας (Λαμίας - Στυλίδας)
Φωκίδας
'Αμφισσας
'Αμφισσας ('Αμφισσας - Λιδωρικίου)
Χαλκιδικής
Νέων Μουδανιών
Νέων Μουδανιών (Νέων Μουδανιών - Κασσάνδρας)


γ) Οι οργανικές θέσεις των Δ.Ο.Υ., των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, περιέρχονται στις Δ.Ο.Υ., στις οποίες μεταφέρεται η κατά τόπον και καθ' ύλην αρμοδιότητα τους, προσαυξάνοντας, αντίστοιχα, τις οργανικές θέσεις αυτών.

δ) Η αρμοδιότητα παρακολούθησης και διεκπεραίωσης όλων των εκκρεμών υποθέσεων των οργανικών μονάδων, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία, καθώς και η έκδοση των σχετικών πράξεων επιβολής φόρων ή προστίμων και λήψης μέτρων είσπραξης, περιέρχεται στις οργανικές μονάδες υποδοχής αυτών. Ο Προϊστάμενος της οργανικής μονάδας, στην οποία μεταφέρεται η αρμοδιότητα, καθίσταται αρμόδιος για την έκδοση των οικείων καταλογιστικών πράξεων, την επίλυση των διαφορών, τη βεβαίωση και είσπραξη των φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων, για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και περιουσιακών στοιχείων αυτών και είναι υπεύθυνος για το συντονισμό και τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή της παρούσας.

Όλα τα εκδιδόμενα παραστατικά και βεβαιώσεις φέρουν την επωνυμία της Δ.Ο.Υ. υποδοχής.

2. Μετατρέπουμε, από την 1η Δεκεμβρίου 2011, τις παρακάτω Δ.Ο.Υ. Α' Τάξης, επιπέδου Διεύθυνσης, της στήλης Β' του Πίνακα 3 σε Δ.Ο.Υ. Β' Τάξης, επιπέδου Τμήματος, οι οποίες ασκούν, στα όρια της κατά τόπον αρμοδιότητάς τους, η οποία παραμένει ως έχει, τις καθ' ύλην αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 551/1988 (Α'/259) και διαρθρώνονται όπως ορίζεται στις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (Α'/6):


ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΣΤΗΛΗ Α'
ΣΤΗΛΗ Β'
ΝΟΜΟΣ
Δ.Ο.Υ. Α' Τάξης, οι οποίες μετατρέπονται σε Δ.Ο.Υ. Β' Τάξης
Εβρου
(άρθρο 108 του Π.Δ. 551/1988)
Διδυμοτείχου
Ευβοίας
(άρθρο 116 του Π.Δ. 551/1988)
1) Καρύστου
2) Κύμης
3) Λίμνης
Καβάλας
(άρθρο 188 του Π.Δ. 551/1988)
1) Ελευθερούπολης 2) Χρυσούπολης
Μαγνησίας
(άρθρο 300 του Π.Δ. 551/1988)
Αλμυρού
Μεσσηνίας
(άρθρο 308 του Π.Δ. 551/1988)
Μεσσήνης
Φθιώτιδας
(άρθρο 396 του Π.Δ. 551/1988)
Αταλάντης

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2011

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ