Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 11 Δεκεμβρίου

15 Δεκεμβρίου 2011

Λογιστική αντιμετώπιση του έκτακτου ειδικού τέλους επί των ακινήτων, ν.4021/2011.


Λογιστική αντιμετώπιση του έκτακτου ειδικού τέλους επί των ακινήτων, ν.4021/2011.

 Η περίπτωση του έκτακτου ειδικού τέλους επί των ακινήτων και η λογιστική αντιμετώπιση,  
  • ως οργανικού εξόδου, για την επιχείρηση/επιχειρηματία που είναι ιδιοκτήτες και χρήστες του ακινήτου, ή
  • όταν η επιχείρηση/επιχειρηματίας είναι μισθωτής του ακινήτου.

Λογιστική αντιμετώπιση του έκτακτου ειδικού τέλους επί των ακινήτων, ν.4021/2011.


Διευκρίνιση των εννοιών «τέλους» και «φόρου» όπως και της μεταξύ τους διαφοράς.

Η έμμεση φορολόγηση είναι η καταβολή των εισφορών με μη άμεσο τρόπο. Στηρίζεται στο σκεπτικό άντλησης εσόδων σε περιπτώσεις που δεν είναι αυτό εφικτό ή εύκολο μέσω των κλιμάκων της άμεσης φορολόγησης και για αυτό θεωρείται πιο «άδικος» τρόπος φορολόγησης αφού έχει ως κριτήριο για την επιβολή του την χρήση ή όχι μιας υπηρεσίας κι όχι το εισόδημα του χρήστη, οπότε δεν είναι και αναλογικός.
Συγκεκριμένα το τέλος αποτελεί χρηματικό ποσό που καταβάλλεται από τον χρήστη μιας υπηρεσίας (επιχειρήσεις – ιδιώτες) προς το κράτος. Υποκρύπτει και υπαινίσσεται αντιπαροχή της εν λόγω υπηρεσίας από το κράτος προς τον καταβάλλοντα.
Οι φόροι έχουν δύο βασικά γνωρίσματα:
1.      Αποτελούν αναγκαστικό μέσο μετάθεσης πόρων από τον ιδιωτικό στο δημόσιο τομέα.
2.      Αποτελούν μονομερές μέσο, δηλαδή συνεπάγονται μόνο παροχή από τους ιδιωτικούς φορείς προς τους δημόσιους φορείς χωρίς αντίστοιχα ειδική αντιπαροχή των τελευταίων προς τους πρώτους.[1]


Έκπτωση του έκτακτου ειδικού τέλους επί των ακινήτων από το εισόδημα.

Για την επιχείρηση/επιχειρηματία που είναι ιδιοκτήτες και χρήστες του ακινήτου,  το οποίο θα επιβαρυνθεί με το έκτακτο ειδικό τέλος:
  • η καταβολή αυτή (περίπτ.ε,παρ. 1, άρθρου 31 ΚΦΕ) συνιστά οργανικό έξοδο, όπως ισχύει και για το ΤΑΠ. Η εξαίρεση της έκπτωσης του ειδικού τέλους από το εισόδημα, δεν διατυπώνεται ρητά από τον νομοθέτη,  όπως έγινε με τον ΦΑΠ.
  • Ως συμπέρασμα, το έκτακτο ειδικό τέλος μπορεί να χρεωθεί σε λογαριασμό εξόδου, κατά την πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ.

Λογιστική αντιμετώπιση του έκτακτου ειδικού τέλους επί των ακινήτων για την επιχείρηση/επιχειρηματία που είναι ιδιοκτήτες και χρήστες του ακινήτου.

Παράδειγμα
Σε επιχείρηση/επιχειρηματία που είναι ιδιοκτήτες και χρήστες του ακινήτου, ο λογαριασμός της ΔΕΗ, ήρθε ως εξής:

Αξία Ηλεκτρικού Ρεύματος
222,59 €
Δημοτικά τέλη
665,71 €
Δημοτικοί φόροι
44,32 €
ΕΕΤΗΔΕ (1η δόση)
5.761,30 €
ΕΡΤ
5,00 €
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
70,91 €
ΦΠΑ Ηλεκτρικού Ρεύματος
28,94 €
Σύνολο
6.798,77 €

Η εξόφληση του γίνεται 08 Δεκεμβρίου 2011, οπότε και η καταχώρηση στα βιβλία:













































































Λογ/σμοι
Περιγραφή
Χρέωση
Πίστωση
62.98.00
222,59 €

54.00.29
28,94 €

5.761,30€

63.04.00
715,03 €

63.04.03
70,91 €

38.00

6.798,77€








Λογιστική αντιμετώπιση του έκτακτου ειδικού τέλους επί των ακινήτων για την επιχείρηση/επιχειρηματία που μισθώνουν το ακίνητο.



Η επιχείρηση/επιχειρηματίας που ενοικιάζουν το ακίνητο καταβάλλουν το ειδικό τέλος εετηδε (παρ.12, άρθρο 53, ν.4021/2011) και συμψηφίζουν το ποσόν αυτό με τα προς εξόφληση μισθώματα.  

Σύμφωνα με το παραπάνω παράδειγμα, θα έχουμε:

Η καταχώρηση στα βιβλία της οφειλής:


Λογ/σμοι
Περιγραφή
Χρέωση
Πίστωση
33.95.**
5.761,30€

54.09.**
Οφειλόμενο εετηδε

5.761,30€

  •  Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιο γ’ βάθμιο λογ/σμό 33.95.**  Χρεωσ/κός λογ/σμος ιδιοκτήτη 1η δόση εετηδε, τον οποίο θα χρεώσουμε με το ποσό το οποίο αφορά την 1η δόση του εετηδε και το οποίο θα συμψηφισθεί αργότερα με τα προς εξόφληση μισθώματα.
  • Θα πρέπει να δημιουργήσουμε κάποιο γ’ βάθμιο λογ/σμό 54.09.** Οφειλόμενο εετηδε.


Εξόφληση του λογαριασμού της ΔΕΗ:
Η εξόφληση του γίνεται 08 Δεκεμβρίου 2011, οπότε και η καταχώρηση στα βιβλία:


Λογ/σμοι
Περιγραφή
Χρέωση
Πίστωση
62.98.00
222,59 €

54.00.29
28,94 €

54.09.**
5.761,30€

63.04.00
715,03 €

63.04.03
70,91 €

38.00

6.798,77€

















































































Συμψηφίζουμε το ποσό του εετηδε με τα προς εξόφληση μισθώματα.  
Εξοφλούμε το χαρτόσημο μισθωμάτων αφού βαρύνει τον μισθωτή και πιστώνουμε τον λογ/σμό του ιδιοκτήτη, με το ενοίκιο του μήνα, μέχρι να συμψηφίσουμε ολόκληρο το εετηδε.

Λογ/σμοι
Περιγραφή
Χρέωση
Πίστωση
62.04.01
1.000,00€

63.98.00
36,00 €

33.95.**
λογ/σμος ιδιοκτήτη 1η δόση εετηδε

1.000,00€
38.00
Ταμείο

36,00 €


Μετά την εγγραφή, το υπόλοιπο του λογαριασμού 33.95.**  Χρεωσ/κός λογ/σμος ιδιοκτήτη 1η δόση εετηδε , θα είναι χρεωστικό 4.761,30€ και θα συνεχίσουμε τον συμψηφισμό του και στα επόμενα μισθώματα.




[1] Γεωργακόπουλος, Θεόδωρος, Πάσχος, Παναγιώτης, «Εισαγωγή στη Φορολογία», Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2003. ISBN 960-8249-42-2

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ