Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 18 Δεκεμβρίου

21 Δεκεμβρίου 2011

Ανάλυση του ΕΓΛΣ. «χρεώστες επισφαλείς» «επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου» «λοιποί χρεώστες επίδικοι»


«χρεώστες επισφαλείς» «επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου» «λοιποί χρεώστες επίδικοι»

Στο λογαριασμό 33.97 «χρεώστες επισφαλείς» παρακολουθούνται οι διάφοροι χρεώστες της οικονομικής μονάδας, οι όποιοι χαρακτηρίζονται ως επισφαλείς λόγω αμφίβολης ρευστοποιήσεως των κατ' αυτών απαιτήσεων.
Στους λογαριασμούς 33.98 «επίδικες απαιτήσεις κατά Ελληνικού Δημοσίου» και 33.99 «λοιποί χρεώστες επίδικοι» παρακολουθούνται, κατά περίπτωση, όσες απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας κατά χρεωστών της μετατρέπονται σε επίδικες.
Ειδικότερα για τους λογαριασμούς 33.97, 33.98 και 33.99 ισχύουν και τα ακόλουθα:
 • Οι προβλέψεις για πιθανές ζημίες, που γίνονται γι' αυτές τις απαιτήσεις, καταχωρούνται σε χρέωση του λογαριασμού 83.11 «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις», με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 44.11 «προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις».
 • Ο λογαριασμός 33.98 χρεώνεται με τα ποσά των φόρων που βεβαιώνονται σε βάρος της οικονομικής μονάδας, για τα όποια έχει προηγηθεί η άσκηση προσφυγών στα διοικητικά δικαστήρια, με πίστωση του λογαριασμού 54.99 «φόροι - τέλη προηγούμενων χρήσεων».
 • Για τις επίδικες απαιτήσεις κατά του Ελληνικού Δημοσίου, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού, σχηματίζεται ισόποση πρόβλεψη, με χρέωση του λογαριασμού 83.12 «προβλέψεις για εξαιρετικούς κινδύνους και έκτακτα έξοδα» ή 83.13 «προβλέψεις για έξοδα προηγούμενων χρήσεων» και με πίστωση, αντίστοιχα, του λογαριασμού 44.12 ή 44.13. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με τα στοιχεία της οικονομικής μονάδας, είναι πολύ πιθανό ότι το ποσό με το όποιο αύτη θα επιβαρυνθεί τελικά για συγκεκριμένη φορολογική υπόθεση θα διαφέρει από εκείνο που έχει βεβαιωθεί, ή πρόβλεψη πρέπει να είναι ανάλογη.
 • Όταν οριστικοποιηθεί η εκκρεμοδικία, ό λογαριασμός 33.98 πιστώνεται με το ποσό που είχε χρεωθεί όταν βεβαιώθηκε ο φόρος και χρεώνονται, ό λογαριασμός 38.00 «ταμείο» με το ποσό που τυχόν επιστρέφεται στην οικονομική μονάδα και ο λογαριασμός 82.00.05 «οριστικοποιημένοι επίδικοι φόροι Δημοσίου» με το υπόλοιπο ποσό, εκτός αν πρόκειται για φόρο εισοδήματος, οπότε αντί του 82.00.05 χρεώνεται ο 42.04 «διαφορές φορολογικού έλεγχου προηγούμενων χρήσεων» ή ο 42.00 «υπόλοιπο κερδών εις νέο» ή ο 42.01 «υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο», κατά περίπτωση.

To ΕΓΛΣ αναλυτικά. Ο ΛΟΓ. 33 «ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ»


ΛΟΓ. 33 «ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ»

Στους υπολογαριασμούς του 33 παρακολουθούνται οι απαιτήσεις που δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε κατηγορία απαιτήσεων από εκείνες που παρακολουθούνται στους λοιπούς πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 3.
Στο λογαριασμό 33.00 «προκαταβολές προσωπικού» καταχωρούνται οι προκαταβολές που δίνονται στο προσωπικό έναντι των αποδοχών της μισθολογικής περιόδου (π.χ. μήνα ή εβδομάδας), ή όποια αποτελεί τη βάση υπολογισμού τους (εκκαθαρίσεως). Ό λογαριασμός 33.00 πιστώνεται με τα ποσά που παρακρατούνται κατά την εκκαθάριση των αποδοχών της οικείας περιόδου, τα όποια είναι ίσα με τις δοσμένες προκαταβολές, οπότε εξισώνεται.
Στο λογαριασμό 33.01 «χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού» παρακολουθούνται οι χρηματικές διευκολύνσεις, προσωρινού χαρακτήρα, που γίνονται στο προσωπικό.
Στο λογαριασμό 33.02 «δάνεια προσωπικού» παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται στο προσωπικό με μορφή δανείου.
Για το περιεχόμενο και τον τρόπο λειτουργίας των λογαριασμών 33.03 «μέτοχοι λογαριασμός καλύψεως κεφαλαίου», 33.04 «οφειλόμενο κεφάλαιο» και 33.05«δόσεις μετοχικού κεφαλαίου σεκαθυστέρηση» ισχύουν όσα καθορίζονται σχετικά με το λογαριασμό 40 «κεφάλαιο» με τον όποιο οι λογαριασμοί αυτοί συλλειτουργούν.
Ό λογαριασμός 33.06 «προμερίσματα» χρεώνεται με πίστωση του λογαριασμού 53.02 «προμερίσματα πληρωτέα» με το συνολικό ποσό που αποφασίζεται νόμιμα να καταβληθεί ως προμέρισμα. Κατά το κλείσιμο του ισολογισμού το υπόλοιπο του λογαριασμού 33.06 μεταφέρεται στο λογαριασμό 53.01 «μερίσματα πληρωτέα».
Στο λογαριασμό 33.07 «δοσοληπτικός λογαριασμός εταίρων» παρακολουθούνται όλες οι χρηματικές δοσοληψίες της οικονομικής μονάδας με τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρίες κεφαλαίου, προσωπικές και συμμετοχικές, ή, όταν πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις, με τον επιχειρηματία, οπότε o λογαριασμός αυτός μετονομάζεται σε «ατομικός λογαριασμός επιχειρηματία».
Στους λογαριασμούς 33.08 «δοσοληπτικοί λογαριασμοί διαχειριστών», 33.09 «δοσοληπτικοί λογαριασμοί ιδρυτών Α.Ε. και μελών διοικητικούσυμβουλίου» και 33.10 «δοσοληπτικοί λογαριασμοί γενικών διευθυντώνή διευθυντών Α.Ε.» παρακολουθούνται οι χρηματικές δοσοληψίες της οικονομικής μονάδας με τα όργανα διοικήσεώς της, κατά τρόπο που να είναι δυνατή ή εμφάνιση των υπολοίπων των λογαριασμών αυτών στον Ισολογισμό για την πληροφόρηση των πιστωτών και του κοινού.
Στους λογαριασμούς 33.11 «βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένωνεπιχειρήσεων σε Δρχ.» και 33.12 «βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά συνδεμένωνεπιχειρήσεων σε Ξ.Ν.», παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας, οι όποιες δεν προέρχονται από συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενο αυτής, κατά των συνδεμένων επιχειρήσεων. Οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων οι οποίες, επίσης, δεν προέρχονται από συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενο της οικονομικής μονάδας, παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 33.21 «βραχυπρόθεσμεςαπαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων σε Δρχ.» και 33.22 «βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών συμμετοχικού ενδιαφέροντοςεπιχειρήσεων σε Ξ.Ν.», κατά περίπτωση.
Στο λογαριασμό 33.13 «Ελληνικό Δημόσιο - προκαταβεβλημένοι καιπαρακρατημένοι φόροι» παρακολουθούνται οι απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες προέρχονται από φόρους που προκαταβάλλονται ή παρακρατούνται κατά την είσπραξη μερισμάτων ή άλλων εισοδημάτων.
Ειδικότερα για τους υπολογαριασμούς του 33.13 ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Ό λογαριασμός 33.13.00 «προκαταβολή φόρου εισοδήματος» χρεώνεται στο τέλος της χρήσεως με το ποσό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για την επόμενη χρήση, που προκύπτει από τη δήλωση φόρου εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 54.08 «λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών ετήσιας δηλώσεως φόρου εισοδήματος». Στο τέλος της επόμενης χρήσεως, το υπόλοιπο του λογαριασμού 33.13.00 μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 54.08.


 • Στους λογαριασμούς 33.13.01 - 99 καταχωρούνται τα ποσά που παρακρατούνται, κατά τη διάρκεια της χρήσεως, για φόρο εισοδήματος από τα εισοδήματα που εισπράττονται από την οικονομική μονάδα από κινητές άξιες ή από τις εισπράξεις για άλλες αιτίες (π.χ. φόρος εργολάβων). Στο τέλος της χρήσεως, όσα από τα ποσά αυτά, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά, είναι δυνατό να συμψηφίζονται με το φόρο εισοδήματος της κλειόμενης χρήσεως, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 54.08, ενώ τα υπόλοιπα που δε συμψηφίζονται, μεταφέρονται στη χρέωση του λογαριασμού 63.00 «φόρος εισοδήματος μη συμψηφιζόμενος».
Στο λογαριασμό 33.14 « Ελληνικό Δημόσιο λοιπές απαιτήσεις» παρακολουθούνται οι λοιπές απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας κατά του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίες δεν προέρχονται από συναλλαγές που αφορούν το αντικείμενό της.
Ειδικότερα για τους υπολογαριασμούς του 33.14 ισχύουν τα ακόλουθα:
 • Στο λογαριασμό 33.14.00 «απαιτήσεις από ειδικές επιχορηγήσεις» καταχωρούνται οι απαιτήσεις που προέρχονται από δικαιώματα της οικονομικής μονάδας για την είσπραξη ποσών π.χ. λόγω επιχορηγήσεων ή συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου σε έξοδα ή επενδυτικές δαπάνες της.
 • Στο λογαριασμό 33.14.01 «δασμοί και λοιποί φόροι εισαγωγής προς επιστροφή» είναι δυνατό να καταχωρούνται τα ποσά δασμών, φόρων και τελών που καταβάλλονται προσωρινά κατά την εισαγωγή από το εξωτερικό διαφόρων αγαθών, τα οποία προορίζονται για βιομηχανοποίηση και επανεξαγωγή ή επαναγωγή ή πώληση σε δικαιούχα ατέλειας πρόσωπα εσωτερικού. Τα ποσά τα οποία, μετά την επανεξαγωγή, επιστρέφονται στην οικονομική μονάδα καταχωρούνται στην πίστωση του λογαριασμού 33.14.01 και οι τυχόν διαφορές μεταφέρονται στο λογαριασμό 63.98.99 «λοιποί φόροι - τέλη».
Στους λογαριασμούς 33.15 «λογαριασμοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεωνπρομηθευτών σε Δρχ.» και 33.16 «λογαριασμοί ενεργοποιήσεως εγγυήσεωνπρομηθευτών σε Ξ.Ν.» παρακολουθούνται τα ποσά που καταβάλλονται από την οικονομική μονάδα για αποκατάσταση ζημιών πελατών της σε αγαθά που πωλήθηκαν από αύτη με σύγχρονη χορήγηση εγγυήσεως του οικείου προμηθευτή της. Τα ποσά που εισπράττει ή οικονομική μονάδα από τους προμηθευτές της, σε αναγνώριση της εγγυήσεως που αυτοί χορηγούν, καταχωρούνται στην πίστωση των οικείων υπολογαριασμών των 33.15 και 33.16, κατά περίπτωση. Τα ποσά που δεν καταβάλλονται στην οικονομική μονάδα, λόγω μη αναγνωρίσεως τους από τους προμηθευτές, μεταφέρονται στη χρέωση, είτε του λογαριασμού του οικείου πελάτη, είτε του λογαριασμού 64.02.08 «έξοδα λόγω εγγυήσεως πωλήσεων», ανάλογα με την περίπτωση που συντρέχει.
Στους λογαριασμούς 33.17 «λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων σε Δρχ.» και 33.18 «λογαριασμοί δεσμευμένων καταθέσεων σε Ξ.Ν.» παρακολουθούνται οι καταθέσεις που γίνονται, κατά κύριο λόγο στις Τράπεζες, με τη μορφή δεσμεύσεως για διάφορους λόγους, όπως π.χ. για την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή την παροχή εγγυήσεως για χορήγηση πιστώσεων σε τρίτους.
Στους λογαριασμούς 33.95 «λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Δρχ.» και 33.96 «λοιποί χρεώστες διάφοροι σε Ξ.Ν.» παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις της οικονομικής μονάδας που δεν είναι δυνατό να ενταχθούν σε οποιοδήποτε άλλο λογαριασμό της ομάδας 3.

Παράταση στην προθεσμία υποβολής Ε9 και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

Παράταση στην προθεσμία υποβολής Ε9 και κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου παρατείνεται:

 • μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2012 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2011
 • μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2012 η προθεσμία υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης
Πηγή Υπουργείο Οικονομικών

20 Δεκεμβρίου 2011

Έλλειμμα ύψους 9% του ΑΕΠ το 2011: λίαν δύσκολο!

Έλλειμμα ύψους 9% του ΑΕΠ το 2011: λίαν δύσκολο!

Κλίμα απαισιοδοξίας κυριαρχεί στην τριμηνιαία έκθεση του ΙΟΒΕ για την ελληνική οικονομία, η οποία δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα. Στην έκθεση διατυπώνεται η πρόβλεψη ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι του 2011 και συγκεκριμένα "η επίτευξη ελλείμματος στη Γενική Κυβέρνηση ύψους 9% του ΑΕΠ το 2011 κρίνεται λίαν δύσκολη", ενώ προβλέπεται άνοδος της ανεργίας στο σύνολο του 2011 και συνέχισή της το 2012 με ηπιότερο όμως ρυθμό. 

Από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού προκύπτει ότι το ταμειακό έλλειμμά του στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου έφτασε τα € 20,5 δισεκ., με τον αναθεωρημένο ετήσιο στόχο που τέθηκε από στον Προϋπολογισμό του 2012 να βρίσκεται στα € 21,5 δισεκ., σε εθνικολογιστικούς όρους.
Σε υψηλό επίπεδο κινείται το ταμειακό έλλειμμα και στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς έφτασε τα € 23,5 δισεκ. στην περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου, έναντι αναθεωρημένου στόχου (Προϋπολογισμός 2012) στα € 19,8 δισεκ., από € 17,9 δισεκ. στο αρχικό ΜΠΔΣ.  

Εκτιμάται ότι η απόκλιση από τους αρχικούς στόχους του 2011 οφείλεται κατά το ήμισυ περίπου στη βαθύτερη της αναμενόμενης ύφεση, ενώ το υπόλοιπο προέρχεται από τις σχετικά αισιόδοξες πρώτες εκτιμήσεις για την απόδοση των μέτρων ή τη μη αποτελεσματική εφαρμογή τους (overshooting).

Δεδομένων των παραπάνω, η επίτευξη ελλείμματος στη Γενική Κυβέρνηση ύψους 9% του ΑΕΠ το 2011 κρίνεται λίαν δύσκολη. Στην έκθεση επίσης προβλέπεται συνέχιση της ύφεσης και στο δ' τρίμηνο του 2011.
Όσον αφορά τον Προϋπολογισμό 2012, εκτιμάται ότι οι βασικές μακροοικονομικές υποθέσεις του στην παρούσα φάση είναι αρκετά λογικές και, ως εκ τούτου, το τελικό αποτέλεσμα θα εξαρτηθεί κυρίως από την επιβεβαίωση των δημοσιονομικών μεγεθών για το 2011 και την απόδοση των μέτρων κατά το 2012.
Ρυθμιστικός παράγοντας επίτευξης των δημοσιονομικών μεγεθών που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό του 2012 θα είναι
 • ο βαθμός επιβεβαίωσης της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο "κούρεμα" των ελληνικών ομολόγων (PSI), καθώς προβλέπεται όφελος από την εφαρμογή του μέσω της μείωσης των τόκων για τα ομόλογα που λήγουν εντός του έτους, λαμβάνοντας όμως προηγουμένως υπ' όψη τους λιγότερους τόκους που θα εισπράξουν τα ασφαλιστικά ταμεία που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους ομόλογα του ελληνικού κράτους. 
Πάντως, οι μεταβολές ορισμένων μεγεθών τόσο στην πλευρά των εσόδων όσο και των δαπανών του Τακτικού Προϋπολογισμού ήδη δημιουργούν ορισμένες αβεβαιότητες . Σε αυτή παρουσιάζονται και επικαιροποιημένες προβολές για το δημόσιο χρέος, κατ' αρχάς χωρίς το PSI, προκειμένου να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, το οποίο εισάγεται στη συνέχεια, για να ακολουθήσουν σενάρια στη βάση μεγαλύτερης προσπάθειας στο δημοσιονομικό πεδίο, πραγματοποίησης αποκρατικοποιήσεων και ταχύτερης ανάπτυξης της οικονομίας.

Κλιμάκωση της ύφεσης στο τελευταίο τρίμηνο του 2011 - Συνέχισή της το 2012


Η πτώση του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας πιθανότατα θα κλιμακωθεί στο καταληκτικό τρίμηνο του 2011. Η ανακοπή της υποχώρησης που παρουσίασε στο τρίτο τρίμηνο η εγχώρια ύφεση συνδέεται
 • με τα πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα που λήφθηκαν από τον Σεπτέμβριο και μετά για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του 2011, 
 • τα οποία θα ασκήσουν πιέσεις στις καταναλωτικές δαπάνες τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα. 
Μεγεθών δηλαδή από την ηπιότερη πτώση των οποίων προήλθε η χαμηλότερη μείωση του ΑΕΠ στο γ' τρίμηνο.
Σε ότι αφορά τις επενδύσεις, δεν αναμένεται ανακοπή της έντονης πτώσης τους στα τέλη του 2011. Οι παρατεταμένες πολιτικές διεργασίες σε επίπεδο ΕΕ κατά τη διάρκειά του για την απομείωση του ελληνικού χρέους με τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, οι πολιτικές αβεβαιότητες μετά την ανακοίνωση διενέργειας δημοψηφίσματος και η επακόλουθη αβεβαιότητα για την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και τη συνέχιση της προσπάθειας δημοσιονομικής προσαρμογής της επιδείνωσαν σημαντικά το εγχώριο επενδυτικό περιβάλλον. Σε αυτούς τους παράγοντες προστίθεται και ο αντίκτυπος της χαμηλής εκτέλεσης του ΠΔΕ μέχρι τον Νοέμβριο (στο 62,2% του προς τα κάτω αναθεωρημένου στόχου στον Προϋπολογισμό του 2012).
Στον αντίποδα, η λιγότερο αρνητική επίδραση του εξωτερικού τομέα στο ΑΕΠ κατά το πρώτο εννιάμηνο του 2011 θα περιοριστεί περαιτέρω, από τη συρρίκνωση των εισαγωγών κατά κύριο λόγο και όχι από νέα διεύρυνση των εξαγωγών, όπως στο τρίτο τρίμηνο. Με βάση τις παραπάνω εξελίξεις η ύφεση της ελληνικής οικονομίας θα κινηθεί σε επίπεδο τουλάχιστον 5,5% το 2011.

Σε ότι αφορά το 2012, οι τάσεις στην οικονομική δραστηριότητα και στην πορεία των βασικών συνιστωσών του ΑΕΠ στην Ελλάδα, θα διαμορφωθούν κατά κύριο λόγο από
 • τα δημοσιονομικά μέτρα, από 
 • την έκβαση των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της νέας δανειακής σύμβασης με την τρόικα και από 
 • τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις
Αναλυτικότερα, η επίδραση των μέτρων φορολογίας του εισοδήματος (εισφορά κοινωνικής αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος, μείωση αφορολόγητου ορίου κ.α.) που άρχισε το φθινόπωρο του 2011 και θα εκδηλωθεί πλήρως το 2012, οι μειώσεις μισθών στο σύνολο της οικονομίας, η αύξηση της ανεργίας και οι νέες περικοπές στις συντάξεις, θα ασκήσουν σημαντικές πιέσεις στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και ακολούθως στις καταναλωτικές δαπάνες τους.
Η προσπάθεια για κάλυψη των δημοσιονομικών αποκλίσεων του 2011 και την επίτευξη των αυστηρότερων στόχων του 2012 θα περιορίσει σημαντικά τη δημόσια κατανάλωση. Η περικοπή των κρατικών δαπανών το 2012 δεν αποκλείεται να επηρεάσει και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το οποίο υπο-εκτελείται τα δύο τελευταία χρόνια, προκειμένου να καλυφθούν υστερήσεις και γενικότερα αποκλίσεις στη διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής.

Όμως στο ΑΕΠ μπορούν να ασκηθούν και ενισχυτικές επιδράσεις, από προωθητικές πολιτικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη (αναδιάρθρωση κράτους, επιτάχυνση ΕΣΠΑ, προσαρμογής στην ύφεση και στην ανεργία), αντιθέτως αναβάλλονταν συνεχώς, με αποτέλεσμα να παρέλθει μακρό χρονικό διάστημα μέχρι να γίνει ο σχεδιασμός τους και να ξεκινήσει η υλοποίησή τους.
Ανασχετικά στη μείωση του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας το 2012 θα επενεργήσει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ο εξωτερικός της τομέαςφεση στην ελληνική οικονομία το 2012 εκτιμάται ότι θα είναι της τάξης του 3,0%, ενδεχομένως και υψηλότερη.
http://www.kerdos.gr

Οι δηλώσεις εισοδήματος των 300 στο Internet!

Οι δηλώσεις εισοδήματος των 300 στο Internet!

Για πρώτη φορά, στη βάση της εφαρμογής του νόμου Ραγκούση περί ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης αναρτήθηκαν στον δικτυακό τόπο της Βουλής, αφού πρώτα εξασφαλίστηκε το "πράσινο" φως της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μετά από σχετικό αίτημα της Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου. 

Οι δηλώσεις εισοδήματος των 300 στο Internet!

Στο δικτυακό τόπο της βουλής μπορείτε να δείτε τις δηλώσεις των 300 ελλήνων βουλευτών!

Με βάση τις δηλώσεις "πόθεν έσχες" 11 βουλευτές είχαν το 2009 σημαντική μείωση των καταθέσεών τους από 100.000 έως 400.000 ευρώ και όπως έγινε γνωστό, η αρμόδια επιτροπή της Βουλής θα διερευνήσει αν έχουν γίνει εκροές καταθέσεων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς των βουλευτών σε τράπεζες του εξωτερικού.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της επιτροπής Πόθεν Έσχες κ. Αργύρη, από τις δηλώσεις δεν προκύπτει καμία κατάθεση βουλευτή στην Ελβετία. Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με τα δηλωθέντα του 2008 εμφανίζονται οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών.

 • Ο Γιώργος Παπανδρέου δήλωσε για το 2009 εισόδημα 129.000 ευρώ και 1 ακίνητο στην Ερυθραία. Η σύζυγός του δήλωσε 2.000 ευρώ εισόδημα και 2 ακίνητα στην Πάτρα, ενώ το ζεύγος είχε κοινές καταθέσεις ύψους 81.000 ευρώ. Η σύζυγός του είχε επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια ύψους 228.000 ευρώ, ενώ στη δήλωση πόθεν έσχες περιλαμβάνεται και ένα αυτοκίνητο 2000 cc. 
 •  O Αντώνης Σαμαράς δήλωσε εισόδημα 217.000 ευρώ και η σύζυγός του 54.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της ΝΔ δήλωσε επίσης 1 διαμέρισμα το οποίο αγόρασε αφού εκποίησε ένα άλλο και 1 αποθήκη, ενώ αγόρασε 1 αγροτεμάχιο στην Πύλο έκτασης 3 στρεμμάτων αξίας 110.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων ετών. Η σύζυγός του δήλωσε 2 διαμερίσματα, 2 οικόπεδα, 1 μονοκατοικία, 1 κατάστημα και 1 γραφείο. Το ζεύγος δήλωσε καταθέσεις ύψους 308.000 ευρώ και 4.000 λιρών Αγγλίας, ενώ ο Αντώνης Σαμαράς διατηρούσε 3.500 μετοχές της ANΕL LINES και 2 οχήματα 1500 & 2000 cc. 
 • Η Αλέκα Παπαρήγα δήλωσε εισόδημα ύψους 135.000 ευρώ, 1 διαμέρισμα και καταθέσεις ύψους 700 ευρώ. 
 • Ο Γιώργος Καρατζαφέρης δήλωσε εισόδημα 268.000 ευρώ και η σύζυγός του 6.000 ευρώ. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ δήλωσε επίσης 6 διαμερίσματα, 1 οικία, 2 βοσκοτόπια και 1 οικόπεδα και η σύζυγός του 4 διαμερίσματα, 2 καταστήματα, 1 βοσκοτόπι, ενώ αγόρασε και μία αποθήκη αξίας 46.000 ευρώ. Το ζεύγος δήλωσε κοινές καταθέσεις ύψους 71.000 ευρώ, ενώ η σύζυγός του εμφανίζεται στο πόθεν έσχες ως εταίρος σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών με κεφάλαιο εισφορά 17.000 ευρώ. Ο κ. Καρατζαφέρης δήλωσε 2 αυτοκίνητα και 1 βάρκα 6 ατόμων και η γυναίκα του 1 αυτοκίνητο. 
 • Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε εισόδημα ύψους 48.000 ευρώ, 1 διαμέρισμα, καταθέσεις ύψους 9.000 ευρώ και 1 μοτοσικλέτα 650 κυβικών. 
 • Ο Φώτης Κουβέλης δήλωσε εισόδημα ύψους 95.000 ευρώ και τα εξής ακίνητα: 1 διαμέρισμα, 1 αποθήκη, 1 αγροτεμάχιο από κοινού με τη σύζυγό του, ενώ εκποίησαν 1 γραφείο που είχαν από κοινού. Επίσης, η σύζυγός του δήλωσε 1 οικία, 7 αγροτεμάχια και 2 οικόπεδα. Το ζεύγος δήλωσε καταθέσεις από κοινού ύψους 445.000 ευρώ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατικής Αριστεράς δήλωσε αμοιβαία κεφάλαια 17.600 ευρώ και μετοχές της Capital AXE ύψους 17.600 ευρώ και 2 αυτοκίνητα 1800 & 1400 cc. H σύζυγός του δήλωσε ένα αυτοκίνητο 1400cc. 
 • H Nτόρα Μπακογιάννη δήλωσε εισόδημα 129.000 ευρώ και ο σύζυγός του 273.000 ευρώ και τα εξής ακίνητα: 6 αγροτεμάχια, 2 διαμερίσματα, 1 γραφείο, 1 οικία και 2 σπίτια νεοαποκτηθέντα από γονική παροχή. Ο σύζυγός της δήλωσε 1 αυτοκίνητο και 4 διαμερίσματα, 2 αγροτεμάχια, 2 οικίες, 2 καταστήματα, 1 γραφείο υπό ανέγερση, 1 αποθήκη και 1 οικόπεδο. Το ζεύγος δήλωσε καταθέσεις από κοινού ύψους 1.767.000 ευρώ και 772.000 δολαρίων. Επίσης, η πρόεδρος της Δημοκρατικής Συμμαχίας δήλωσε αμοιβαία κεφάλαια και ομόλογα ύψους 123.000 ευρώ και ο σύζυγός της μετοχές αξίας 2.007.000 δολαρίων Αμερικής που αγόρασε το 2009 σε διάφορες εταιρείες και μετοχές αξίας 182.000 ευρώ που προϋπήρχαν, ενώ εκποίησε και 32.000 μετοχές αξίας 559.000 δολαρίων. Παράλληλα, ήταν μέτοχος σε εταιρείες με κεφάλαιο συνολικά 147.000 ευρώ. 
 • Ο Κώστας Καραμανλής δήλωσε εισόδημα 130.000 ευρώ ο ίδιος και 24.000 ευρώ η σύζυγός του. Επίσης, ο πρώην πρωθυπουργός δήλωσε 12 διαμερίσματα, 2 αγροτεμάχια, 1 γραφείο, 1 κατάστημα, 1 αποθήκη και 1 πάρκινγκ, ενώ η σύζυγός του 1 αγροτεμάχιο και 1 οικόπεδο. Το ζεύγος δήλωσε καταθέσεις από κοινού ύψους 830.000 ευρώ και 168.000 δολαρίων Αμερικής και ο Κ. Καραμανλής 1 αυτοκίνητο και 1 σκάφος αναψυχής 8 ατόμων. Σε επενδύσεις, ο κ. Καραμανλής εμφανίζεται στο πόθεν έσχες να διαθέτει ομόλογα 38.000 ευρώ και να έχει εκποιήσει ομόλογα 602.000 ευρώ, εκ των οποίων με 300.000 ευρώ αγόρασε νέα ομόλογα και γραφείο 330.00 ευρώ.

Συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες για χρέη προς το Δημόσιο.

Συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες για χρέη προς το Δημόσιο.


Επιχειρηματίας από τη Χαλκιδική συνελήφθη για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες για χρέη προς το Δημόσιο.
Όπως διαπιστώθηκε ο 41 ετών οφειλέτης έχει πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς την περασμένη Πέμπτη συνελήφθη για οφειλή ύψους 395.317,30 ευρώ από τη δραστηριότητά του ως αυτοκινητιστής, ενώ την Τρίτη συνελήφθη εκ νέου για οφειλές ύψους 1.297.356, 38 ευρώ εταιρείας χαρτικών της οποίας δηλώνει ιδιοκτήτης.
Ο συλληφθείς αναμένετο να οδηγηθεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκιδικής.

Απεργίες εφοριακών 29 και 30 Δεκεμβρίου.

Απεργιακές κινητοποιήσεις θα πραγματοποιήσουν στις 29 και 30 Δεκεμβρίου προχωρούν οι εφοριακοί (ΔΟΥ, ΣΔΟΕ κ.λπ.), όπως ανακοίνωσε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΟΕ-ΔΟΥ. 

Σύμφωνα με την Εκτελεστική Επιτροπή οι κινητοποιήσεις γίνονται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα οξυμένα προβλήματα που απασχολούν τον εφοριακό κλάδο, τα οποία, όπως καταγγέλλει, έχουν επιδεινωθεί μετά τις επιθέσεις, τη συκοφάντηση και τη στοχοποίηση που ο κλάδος δέχεται, καθώς και τις πολιτικές αποφάσεις που συμβάλλουν στην αυξανόμενη εξαθλίωσή του. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η JPMorgan λέει, οι αγορές δεν είναι έτοιμες για χρεοκοπία της Ελλάδας!

Η JPMorgan λέει, οι αγορές δεν είναι έτοιμες για χρεοκοπία της Ελλάδας!

Οι χρηματοπιστωτικές αγορές στις ΗΠΑ και την Ευρώπη δεν είναι εξοπλισμένες για να διαχειριστούν μια χρεοκοπία της Ελλάδας ή άλλων χωρών της ευρωζώνης, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της μοναδας επενδυτικής τραπεζικής της JPMorgan, Jes Staley.

«Αυτό που συμβαίνει με το κρατικό χρέος στην Ευρώπη είναι πολύ ανησυχητικό», δήλωσε χαρακτηριστικά στην τηλεόραση του Bloomberg o Staley. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «δεν ήταν καλό πράγμα» όταν η Γερμανίδα καγκελάριος Angela Merkel ζήτησε από τις τράπεζες να προχωρήσουν εθελοντικά σε διαγραφή του ελληνικού χρέους που έχουν στην κατοχή τους νωρίτερα αυτό το έτος. «Το να περνάς το μήνυμα ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ή οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση θα μπορούσε στην πραγματικότητα να μην εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της είναι κάτι για το οποίο δεν είναι έτοιμες οι αγορές", σημειώσε ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan ενώ πρόσθεσε "Από την στιγμή που δηλώσεις ότι μια χώρα στην ευρωζώνη ενδέχεται να μην τηρήσει τις υποχρεώσεις της ως προς την αποπληρωμή του χρέους της, που τελειώνει αυτό;". Πηγή:www.capital.gr

19 Δεκεμβρίου 2011

Σε πέντε δόσεις το χαράτσι του '12

Σε πέντε δόσεις το χαράτσι του 2012

Σε πέντε διμηνιαίες δόσεις, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, θα πληρωθεί το 2012 το ειδικό τέλος ακινήτων. Όσον αφορά στα λάθη που σημειώθηκαν φέτος στον υπολογισμό του χαρατσιού, οι φορολογούμενοι υποχρεούνται να πληρώσουν το σύνολο του ποσού και να περιμένουν μέχρι τις 31 Μαρτίου για τον συμψηφισμό του με την οφειλή για το '12.

Παρελθόν αποτελούν τα σχέδια δημιουργίας τριμελών επιτροπών στις εφορίες, που θα έκριναν όσους δηλώσουν αδυναμία πληρωμής του χαρατσιού. Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυτόν τον ρόλο αναλαμβάνουν οι προϊστάμενοι των ΔΟΥ, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναστείλουν και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης σε όσους δεν πληρώσουν. Το τέλος θα καθίσταται ληξιπρόθεσμο τέσσερις μήνες μετά το πέρας της προθεσμίας πληρωμής και θα ενεργοποιούνται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης.

Στα ακίνητα που δεν έχουν οικιακή χρήση και με εμβαδόν δομημένης ηλεκτροδοτούμενης επιφάνειας άνω των 1.000 τ.μ., το ειδικό τέλος ακινήτων μειώνεται κατά 30% για το τμήμα της επιφάνειας άνω των 1.000 τ.μ. και κατά 60% για το τμήμα άνω των 2.000 τετραγωνικών μέτρων.

Από το τέλος εξαιρούνται οι κοινόχρηστοι χώροι κύριων τουριστικών καταλυμάτων (ξενοδοχείων και κάμπινγκ) που αφορούν χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι οποίοι προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας της ξενοδοχειακής εγκατάστασης.

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προβλέπει, επίσης, ότι το τέλος του 2012 θα βαρύνει τον ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή του ακινήτου την 31η Μαρτίου.www.enet.gr

Λιγότερο ΦΠΑ με κάρτα!

Λιγότερο ΦΠΑ με κάρτα!

Oσοι καταναλωτές κάνουν χρήση πιστωτικών καρτών κατά τις αγορές τους θα απολαμβάνουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ κατά 3%, από το 23% που ισχύει σήμερα στο 20%, και από το 13% στο 10%, όπως προβλέπει σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που έχει και την έγκριση της τρόικας. Το σκεπτικό του σχεδίου υποστηρίζει ότι η επιχείρηση ή οποία εισπράττει τον ΦΠΑ δεν θα μπορεί να μην τον αποδίδει στο Δημόσιο.http://www.imerisia.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ