Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ λήγει στις 29 Ιουνίου.

12 Ιουνίου 2012

Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ λήγει στις 29 Ιουνίου.

Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ λήγει στις 29 Ιουνίου.

Η διοίκηση του Ιδρύματος, μπροστά στον ορατό κίνδυνο να «ξεμείνει» από ρευστό αδυνατώντας να καλύψει τις ανάγκες για συντάξεις, ζήτησε από την υπηρεσιακή κυβέρνηση την επανάληψη της προηγούμενης ρύθμισης που έληξε τον Μάρτιο. Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση λήγει στις 29 Ιουνίου.

Η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών ΙΚΑ λήγει στις 29 Ιουνίου.


 
Βάσει της προηγούμενης ρύθμισης, οι οφειλέτες που επιθυμούν με ευνοϊκούς όρους να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το ΙΚΑ, πρέπει να καταθέσουν νέα αίτηση στα αρμόδια καταστήματα του ταμείου προκειμένου να ρυθμίσουν χρέη βάσει των νέων διατάξεων που προβλέπουν:

Α) Ένταξη των κεφαλαιοποιημένων, την 31.12.2011, οφειλών σε ρύθμιση, με απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2012 και εφεξής και καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως την 29.06.2012. Στη περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως εξής:

1) εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 100% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

2) ρύθμιση 7 έως 10 ισόποσες μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού 75% επί των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.

Β) Ένταξη των οφειλών στο άρθρο 48 του ν.3943/11, σε περίπτωση αδυναμίας ρύθμισης των οφειλών, με έκπτωση κατά 40% στα πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις και λοιπές επιβαρύνσεις της κεφαλαιοποιημένης, την 31.12.2011, οφειλής και απαραίτητη καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2012 και εφεξής. Το ποσό της μηνιαίας δόσης στη περίπτωση αυτή θα αντιστοιχεί:

1) σε ποσοστό 1,25% της κατά τα ανωτέρω κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Το ποσό αυτό για τους οφειλέτες που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του έτους 2011 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 150 ευρώ.

2) σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, για τους οφειλέτες που δεν απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 150 ευρώ.

Σημειώνεται ότι, στις διατάξεις εντάσσονται οφειλές προς το ΙΚΑ προερχόμενες από οποιαδήποτε αιτία (αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά, αποκλειστικές νοσοκόμες κ.α.).

Για τους οφειλέτες που θα υπαχθούν στις ρυθμίσεις και τηρούν τους όρους, αναστέλλεται έως την 31.12.2012 η λήψη αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης ενώ χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας 2 μηνών χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Για την αναστολή των αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης, ασφαλιστικά ενήμερος θεωρείται ο οφειλέτης, ο οποίος υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις ισχύουσες διατάξεις ρύθμισης των οφειλών του και καταβάλλει την πρώτη δόση.

Από τη διοίκηση του ΙΚΑ σημειώνεται, χωρίς να είναι απόλυτα πιστευτό, αφού πρόκειται για δήλωση που επαναλαμβάνεται κάθε φορά που εξαγγέλλεται μια ευνοϊκή ρύθμιση, ότι δεν πρόκειται να δοθεί νέα παράταση ισχύος της έκπτωσης κατά 40% των προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, του προσωρινού διακανονισμού καθώς και της εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι δόσεις με έκπτωση 100% και ρύθμιση από επτά έως δέκα δόσεις με έκπτωση 75%. Το ΙΚΑ καλεί τις επιχειρήσεις που οφείλουν – υπολογίζονται σε 850.000 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα - να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα που τους δίνεται.Πηγή:www.capital.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ