Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Προθεσμίες υποβολής στην Νομαρχία.

5 Ιουνίου 2012

Προθεσμίες υποβολής στην Νομαρχία.

Προθεσμίες υποβολής στην Νομαρχία.

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων

Πρακτικά Γενικών Συνελεύσεων: Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκροτήσεως σε σώμα, αλλαγής διεύθυνσης

Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία συνεδρίασης του Δ.Σ.

Πρακτικό Δ.Σ. περί πιστοποίησης Αρχικού Μετοχικού κεφαλαίου. 

Μέσα σε δύο (2) μήνες και είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης της σύστασης (άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20)

Πρακτικό Δ.Σ. περί πιστοποίησης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Πρακτικό Δ.Σ. περί πιστοποίησης αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου. ένα μήνα και 20 ημέρες από την προθεσμία που ορίζει το όργανο που αποφάσισε την Αύξηση (άρθρο 11 του Κ.Ν. 2190/20).

 

 Οικονομικές καταστάσεις

Οικονομικές καταστάσεις

Οικονομικές καταστάσεις

Οικονομικές καταστάσεις
  • ισολογισμό 
  • Προσάρτημα
  •  Πίνακα Διάθεσης αποτελεσμάτων 
  • Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως, 
  • έκθεση Δ.Σ. για έγκριση των πεπραγμένων της χρήσης καθώς και 
  • έκθεση ελεγκτών, 
είκοσι (20) ημέρες πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση που θα τις εγκρίνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ