Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3190 Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης. (ΦΕΚ Α' 91/16-04-1955)

19 Σεπτεμβρίου 2012

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3190 Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης. (ΦΕΚ Α' 91/16-04-1955)

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3190 Περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης. (ΦΕΚ Α' 91/16-04-1955)

Αρθρο 8. Δημοσιότητα1. Αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης κατατίθεται με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και υποχρεωτικά από το Συμβολαιογράφο, μέσα σε ένα μήνα από την κατάρτισή της, στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρίας. Ο Γραμματέας καταχωρίζει την εταιρική σύμβαση στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.


Η παράγραφος 1 του άρθρου 8, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ.419/1986. Η διάταξη αυτή άρχισε να ισχύει από 01-07-1987, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ιδίου προεδρικού διατάγματος.


2. Με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης Εταιρίας, δημοσιεύεται, στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ανακοίνωση για την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, τροποποιούμενης ανάλογα της παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις κράτους - πολίτη, καθιέρωση νέου τύπου ταυτότητας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ. Α' 75/1986).

Δημοσίευση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σε ΕΠΕ

Κατ' εξαίρεση οι αρχικές και τροποποιημένες από τη συνέλευση των εταίρων ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, εκτός από το προσάρτημα, καθώς και το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου, δημοσιεύονται στο σύνολο τους είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης και, σε περίπτωση τροποποίησής τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από αυτή.
Η βεβαίωση του Εθνικού Τυπογραφείου, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός και η ημερομηνία του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο δημοσιεύεται η περίληψη της εταιρικής σύμβασης, μαζί με το αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης νομίμως επικυρωμένο από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, προσκομίζονται από κάθε εταίρο ή διαχειριστή ενώπιον των αρμόδιων αρχών και παντός τρίτου συναλλασσομένου με αυτούς για κάθε νόμιμη χρήση προς απόδειξη της έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής της περίληψης της εταιρικής σύμβασης, το Εθνικό Τυπογραφείο αναρτά στην ιστοσελίδα του περίληψη της εταιρικής σύμβασης, καθώς και τη σχετική βεβαίωση με τον αριθμό και την ημερομηνία του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο αυτή δημοσιεύεται.


Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 8, τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την περίπτωση γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν.3661/2008. Οι διατάξεις αυτές άρχισαν να ισχύουν από 19-05-2008.


3. Από της ισχύος του παρόντος νόμου, το κατά το Β.Δ. Της 16/22 Ιανουαρίου 1930 Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών, θα φέρη τον τίτλον "Εφημερίς της Κυβερνήσεως - Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης".

4. Ο Γραμματέας κάθε Πρωτοδικείου τηρεί Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, που αποτελείται από:
α) το βιβλίο μητρώου,
β) τη μερίδα κάθε Εταιρίας,
γ) το φάκελο της Εταιρίας, και
δ) το ευρετήριο των εταιριών.
Στο βιβλίο μητρώου καταχωρίζεται με χρονολογική σειρά η επωνυμία κάθε Εταιρίας περιορισμένης Ευθύνης. Οι καταχωριζόμενες Εταιρίες αριθμούνται, ο δε αριθμός καταχώρησης, που αποτελεί τον αριθμό μητρώου της Εταιρίας, αναγράφεται στο φάκελο και τη μερίδα της Εταιρίας. Ο αριθμός μητρώου μνημονεύεται επίσης σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται για καταχώρηση στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου και σε κάθε έγγραφο ή πιστοποιητικό της υπηρεσίας αυτής. Ο αριθμός μητρώου Εταιρίας δεν μπορεί να δοθεί σε άλλη, ακόμα και μετά τη λήξη της. Στη μερίδα της Εταιρίας καταχωρίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Στη μερίδα αυτή αναγράφονται, η επωνυμία, η έδρα, η διάρκεια και το κεφάλαιο της Εταιρίας, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις κατοικίας των διαχειριστών, τα ονοματεπώνυμα και οι διευθύνσεις των προσώπων τα οποία από κοινού ή μεμονωμένα εκπροσωπούν την Εταιρία και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο για την παραλαβή των προς την Εταιρία κοινοποιούμενων εγγράφων. Μεταγενέστερες μεταβολές των ανωτέρω σημειώνονται στη μερίδα της Εταιρίας αμέσως μετά τις σχετικές καταχωρίσεις ή την υποβολή των σχετικών εγγράφων.
Στο φάκελο της Εταιρίας τηρούνται όλα τα έγγραφα που καταχωρίζονται στη μερίδα της.
Στο ευρετήριο των Εταιριών αναγράφεται με αλφαβητική σειρά η ακριβής επωνυμία κάθε Εταιρίας και ο αριθμός μητρώου της. Για την τήρηση του ευρετηρίου δε λαμβάνονται υπόψη οι λέξεις «Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης».
Οι φάκελλοι και οι μερίδες ταξινομούνται με βάση τον αριθμό μητρώου της Εταιρίας.Η παράγραφος 4 του άρθρου 8, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ.419/1986. Οι διατάξεις αυτές άρχισαν να ισχύουν από 01-07-1987, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ιδίου προεδρικού διατάγματος.

5. Προ της συντελέσεως των ως άνω διατυπώσεων ουδείς των εταίρων δύναται να υπαναχωρήση της εταιρείας. Ο θάνατος ή πτώχευσις ή η απαγόρευσις τινός των εταίρων δεν αποτελεί κώλημα δια την ενέργεια των διατυπώσεων τούτων.

6. Σε περίπτωση που η Εταιρία ιδρύει υποκαταστήματα στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, έξω από την έδρα της, πρέπει να κατατίθεται στη Γραμματεία αυτού του Πρωτοδικείου, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, αντίγραφο της εταιρικής σύμβασης, μέσα σ' ένα μήνα από την ίδρυση του υποκαταστήματος. Ο Γραμματέας καταχωρίζει την εταιρική σύμβαση στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, με την ευδιάκριτη ένδειξη «Υποκατάστημα». Για τις υποχρεώσεις που δημιουργούνται πριν από την ολοκλήρωση των παραπάνω διατυπώσεων, ευθύνονται μαζί με την Εταιρία και οι διαχειριστές σε ολόκληρο.

Η παράγραφος 6 του άρθρου 8, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του π.δ.419/1986. Οι διατάξεις αυτές άρχισαν να ισχύουν από 01-07-1987, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ιδίου προεδρικού διατάγματος.

7. Μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερομένου, παραδίδονται ή στέλλονται από τη Γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου αντίγραφα των πράξεων και των στοιχείων που τηρούνται στο φάκελλο, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 4, επικυρωμένα ή όχι, αφού καταβληθεί το διοικητικό κόστος. Το ύψος αυτού του κόστους, καθώς και ο τρόπος είσπραξης και καταβολής του, ορίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομικών.


Η παράγραφος 7 του άρθρου 8, τέθηκε όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του π.δ.419/1986. Οι διατάξεις αυτές άρχισαν να ισχύουν από 01-07-1987, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ιδίου προεδρικού διατάγματος.

8. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εμπορίου, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης.

Η παράγραφος 8 του άρθρου 8, τέθηκε όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του π.δ.419/1986. Οι διατάξεις αυτές άρχισαν να ισχύουν από 10-12-1986, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ιδίου προεδρικού διατάγματος.

Αρθρο 22. Απογραφή και ετήσιοι λογαριασμοί (ετήσιες οικονομικές καταστάσεις)


1. Μία φορά το χρόνο, στο τέλος της εταιρικής χρήσης, οι διαχειριστές της Εταιρίας υποχρεούνται να συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του παθητικού της, με λεπτομερή περιγραφή του κάθε στοιχείου. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίζονται από τους διαχειριστές της με βάση την απογραφή αυτή.


2. Για την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α και 43γ του κ.ν. 2190/1920.Η παράγραφος 2 του άρθρου 22, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν.3460/2006. Οι διατάξεις αυτές άρχισαν να ισχύουν από 30-05-2006.


3. Για την κατάρτιση της έκθεσης διαχείρισης του ή των διαχειριστών, που απευθύνονται στη Συνέλευση των εταίρων, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 43α του Κωδ. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.


4. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα) και οι σχετικές εκθέσεις των διαχειριστών και των ελεγκτών της Εταιρίας, υποβάλλονται, με επιμέλεια κάθε εταίρου ή διαχειριστή, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8. Η καταχώρηση στο Μητρώο των αρχικών και των τροποποιημένων οικονομικών καταστάσεων πρέπει να γίνεται σε χρόνο που να επιτρέπει την τήρηση των προθεσμιών της παρ. 2 του άρθρου 8.
Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 43β του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται αναλόγως και στις Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ