Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί AE - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το τη νομική μορφή.

25 Σεπτεμβρίου 2012

AE - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το τη νομική μορφή.

AE - ΓΕΜΗ Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το τη νομική μορφή.


Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανάλογα με το τη νομική μορφή της κάθε επιχείρησης είναι τα εξής:


Για Ανώνυμες Εταιρείες(ΑΕ)

  1. Το ισχύον καταστατικό της εταιρείας. Σε περίπτωση που έχει τροποποιηθεί, τότε χρειάζεται πρακτικό Γενικής Συνέλευσης που αποφάσισε την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού, μαζί με το ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί σε ενιαίο κείμενο όλες οι τροποποιήσεις.
  2. Το πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης που εξέλεξε τα μέλη του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Το πρακτικό του ΔΣ για τη συγκρότησή του σε σώμα και για τον ορισμό νομίμων εκπροσώπων
  4. Εάν ο ορισμός έγινε σε διαφορετική από την προηγούμενη συνεδρίαση, τότε χρειάζεται και το πρακτικό του ΔΣ για τον ορισμό των νομίμων εκπροσώπων
  5. Το πρακτικό της τελευταίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης που ενέκρινε τον τελευταίο ισολογισμό και εξέλεξε τους ελεγκτες της επόμενης χρήσης
  6. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει λυθεί και έχει τεθεί σε εκκαθάριση, το σχετικό έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο λόγος λύσης
  7. Σε περίπτωση που η εταιρεία έχει κηρυχθεί σε πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία συνδιαλλαγής, χρειάζεται η σχετική δικαστική απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ