Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Eιδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ

26 Σεπτεμβρίου 2012

Eιδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ

Eιδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ

Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. 2β του αρθρ. 38 του Ν. 3986/2011 ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ δίνει με εγκύκλιό του το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.


Αθήνα, 13/12/2011
Αριθ. Πρωτ.:17534/1499

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΙ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Πληροφορίες: Ε. Λιουδάκη
Τηλέφωνο: 2131516665
2131516220, 6321

Θέμα: «Διευκρινίσεις επί των διατάξεων της παρ. 2β του αρθρ. 38 του Ν. 3986/2011 ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ»


Σε συνέχεια της αρίθμ. οικ. 16287/1375/7.9.2011 εγκυκλίου μας και με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την καθιέρωση της ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινισθούν τα εξής:

Η ανωτέρω εισφορά υπολογίζεται και στις περιπτώσεις εκείνες οι οποίες εξαιρούνται από την παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 2% για την καταπολέμηση της ανεργίας η οποία καθιερώνεται με την παρ. 2α του αρθ. 38 του ίδιου νόμου, εφόσον δεν υπάγονται στο ΤΠΔΥ.

Η ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ (στ. γ,'Α εδ. β'Α παρ.2 του αρθ. 38 του N.3986/2011) καθιερώνεται σε όλο ανεξαιρέτως το μισθοδοτούμενο προσωπικό (διοικητικά στελέχη, αιρετοί α'Α & β'Α βαθμού, μετακλητοί, στρατιωτικό προσωπικό Ε.Δ. κλπ.), του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, Δημόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισμοί και ΝΠΙΔ, ορισμένου και αορίστου χρόνου, το οποίο δεν είναι ασφαλισμένο στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλών (ΤΠΔΥ).

Διευκρινίζουμε ακόμα ότι υπόκεινται στη ρύθμιση για την ειδική εισφορά 1% υπέρ ΟΑΕΔ και οι περιπτώσεις των υπαλλήλων όπου υπάγονται στην ασφάλιση άλλου τομέα ή κλάδου πρόνοιας για εφάπαξ παροχή όπως για παράδειγμα ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΠΠ – ΟΣΕ, κλπ, εξαιρούνται μόνο όσοι υπάγονται στο ΤΠΔΥ.

Η εν λόγω ειδική εισφορά 1% υπέρ του ΟΑΕΔ είναι επιπρόσθετη και ανεξάρτητη από τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές που ήδη καταβάλλονται υπέρ του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 1 εδάφιο α'Α του ν.δ. 2961/1954 (Α'Α 197) όπως διαμορφώθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 44 του ν. 2084/1992, οι οποίες αυξάνονται κατά 0,50% για τον εργοδότη και 0,50% για τον εργαζόμενο από 1/8/2011σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθ. 44 του Ν.3986/2011 (π.χ. ΔΕΗ, ΟΣΕ, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης, Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων, κλπ.).

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΝΑ ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗ
Αριθ. πρωτ.: οικ. 16287/1375/7.9.2011
Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ

Αθήνα, 07/09/2011
Αριθ. Πρωτ. οικ. 16287/1375

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΙΙ

Ταχ. Δ/νση: Πειραιώς 40
Πληροφορίες: Ε. Λιουδάκη
Τηλέφωνο: 2131516665
2131516220, 6321

Θέμα: «Καθιέρωση ειδικής εισφοράς 1% υπέρ ΟΑΕΔ»


Σας γνωρίζουμε ότι στο Νόμο 3986/2011 με τίτλο «Επείγοντα μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/Α/1-7-2011 περιλαμβάνεται μεταξύ των άλλων και η διάταξη της παρ. 2β του άρθρ. 38 με την οποία καθιερώνεται ειδική εισφορά ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και των πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου και του επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα κ.λ.π.) για όλους τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και τους υπαλλήλους όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.Ι.Δ. οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ). Δεν υπόκεινται στην ανωτέρω εισφορά ποσά που καταβάλλονται ως δαπάνες μετακίνησης.

Στη συνέχεια, με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.4002/2011 η ως άνω ειδική εισφορά που αναλογεί στο χρονικό διάστημα από 1-1-2011 έως το μήνα πρώτης εφαρμογής της εν λόγω παρακράτησης, κατανέμεται ισόποσα στους εναπομείναντες μήνες του ίδιου έτους συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου μήνα εφαρμογής και συνεισπράττεται με τις εισφορές των μηνών αυτών και αφορά όλους τους μισθοδοτούμενους υπαλλήλους του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ, καθώς και τους υπαλλήλους όλων ανεξαιρέτως των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και των Ν.Π.ΙΔ. που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ και υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών όπως έχει αναφερθεί παραπάνω υπέρ του ΟΑΕΔ.

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω διάταξη περί της ειδικής εισφοράς θα εφαρμόζεται και θα ενεργείται από τους εκάστοτε εκκαθαριστές μισθοδοσίας των φορέων.

Οι φορείς που έχουν ενταχθεί στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής θα παρακρατούν κάθε μήνα την ανωτέρω εισφορά στον κωδικό κράτησης 4051700 και 

οι φορείς που δεν είναι ενταγμένοι στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής στο τέλος κάθε μήνα θα την καταθέτουν υπέρ του ΟΑΕΔ στο Λογαριασμό αριθ.040/546802-79 (IBAN: GR16 0110 0400 0000 0405 4680 279) ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ Ν.3986/2011 αρθ. 38 που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα.


Κατόπιν αυτών και δοθέντος ότι η ως άνω διάταξη ισχύει από 1-1-2011 παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή της και για ενημέρωση όλων των εκκαθαριστών των Υπηρεσιών σας καθώς και των Εποπτευομένων Φορέων σας, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ, Δημόσιες Επιχειρήσεις & Οργανισμούς προκειμένου εγκαίρως να προβούν στην άμεση παρακράτηση και απόδοση της ειδικής εισφοράς.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο κοινοποιείται το παρόν παρακαλείται όπως ενημερώσει τους αρμοδίους για την παρακράτηση της ανωτέρω ειδικής εισφοράς.

Tέλος, σας γνωρίζουμε ότι με την παρ.1 του άρθ. 47 του νόμου Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170/Α/5-8-2011) προστέθηκε παρ.4 στο τέλος του αρθ. 4 του Β.Δ. της 3ης/13.7.1936 «Περί Οργανισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων» (Α285) ως εξής: «Στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων υπάγονται υποχρεωτικώς από 1/7/2011 και οι επί συμβάσει ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης, υπάλληλοι του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ των οποίων το μόνιμο προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων».

Η ειδική εισφορά ένα τοις εκατό (1%) υπέρ του ΟΑΕΔ από 1-1-2011 έως 30-6-2011, των υπαλλήλων οι οποίοι από 1-7-2011 υπάγονται στην ασφάλιση του Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων θα παρακρατηθεί ως ανωτέρω υπέρ του ΟΑΕΔ.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ