Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων ;

24 Σεπτεμβρίου 2012

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων ;

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων φορολογικά ;

Σύμφωνα με το νόμο 2725/1999 - άρθρο 6, για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, κάθε αθλητικό σωματείο τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

1. Μητρώου Μελών

2. Πρακτικών συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων

3. Πρακτικών συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

4. Εσόδων-Εξόδων

5. Περιουσιακών στοιχείων

6. Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

Τα βιβλία, πριν από τη χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο.

Η μη τήρηση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καθώς και της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7, συνεπάγεται την ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης του σωματείου.

Άρθρο 7: Υποχρεώσεις – Δικαιώματα

1. Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των αθλητικών σωματείων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους ορίζονται από τα καταστατικά τους.

2. Το αθλητικό σωματείο, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης των αθλημάτων που καλλιεργεί, δύναται, με απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών. Στην περίπτωση αυτή το σωματείο έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π.δ. 186/1992, ΦΕΚ 84/Α/1992). Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν έχει εφαρμογή στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου.

Η παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

3.Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν. Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.

Αθλητικό σωματείο εισπράτει αντίτιμο για τις υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων

Δηλαδή σε περίπτωση που το αθλητικό σωματείο αποφασίσει να εισπράξει αντίτιμο για τις υπηρεσίες εκμάθησης αθλημάτων, έχει τις υποχρεώσεις των επιτηδευματιών για τις δραστηριότητες αυτές (δεν αναφέρεται στους αθλητές των αγωνιστικών ομάδων του σωματείου)
  • υποχρεούνται να τηρούν βιβλία του Κ.Β.Σ. Συγκεκριμένα, βιβλίο εσόδων εξόδων όπου θα παρακολουθεί μόνο τα έξοδα που αναλογούν σε αυτές τις δραστηριότητες.

Εάν το αθλητικό σωματείο χρησιμοποιεί τα οικονομικά πλεονάσματα για να εξυπηρετεί τον σκοπό του και όχι να κάνει διανομή κερδών μπορεί να χαρακτηριστεί ως μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο. Πάντως κάθε φορά ο έφορος της αρμόδιας ΔΟΥ θα κρίνει από τα πραγματικά γεγονότα για να αποφανθεί κάτι τέτοιο.

Ειδικά για την είσπραξη των συνδρομών από τα μέλη του, δεν υπάρχει υποχρέωση έκδοσης φορολογικού στοιχείου.Για τις συνδρομές εκδίδονται απλές αθεώρητες αποδείξεις είσπραξης .ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Δικαιολογητικά Θεώρησης

Η θεώρηση θα γίνεται μετά από σχετική αίτηση η οποία θα φέρει την σφραγίδα του Σωματείου και θα είναι υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα και μόνο εφ’ όσον το Σωματείο θα έχει προσκομίσει στην Υπηρεσία μας τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ). 

  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ. 

  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ.). 

  • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (Δ.Σ.) ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Δ.Σ. (ΔΙΠΛΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ). 

  • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599/86) ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. 

  • ΑΠΟΦΑΣΗ Γ.Γ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ (ΑΡ. 8 Ν. 2725/99), ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΤΗ Γ.Γ.Α. 


 Σε περίπτωση που το Σωματείο δεν έχει πάρει ακόμη Ειδική Αθλητική Αναγνώριση θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της οικείας Ένωσης ή Ομοσπονδίας ότι ανήκει στην δύναμη της και έχει ενεργό Αθλητική Δράση. 

 

ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Τα παρακάτω στοιχεία θεωρούνται κάθε χρόνο: 

1) Μπλοκ Αποδείξεων Είσπραξης 

2) Γραμμάτιο Είσπραξης 

3) Ένταλμα Πληρωμής Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση των στοιχείων του προηγούμενου έτους. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ