Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ν. 3492/2006 Άρθρο 29 Φόρος ασφαλίστρων

19 Οκτωβρίου 2012

Ν. 3492/2006 Άρθρο 29 Φόρος ασφαλίστρων


 Ν. 3492/2006 Άρθρο 29 Φόρος ασφαλίστρων


Άρθρο 29

Φόρος ασφαλίστρων

1. Επιβάλλεται φόρος επί των ασφαλίστρων με την ονομασία «φόρος ασφαλίστρων», σύμφωνα με τις δια­τάξεις του παρόντος άρθρου.
2. Αντικείμενο του φόρου, που επιβάλλεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, είναι τα απαιτητά ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση.
Ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε:

α. 20%, επί των ασφαλίστρων κλάδου πυρός

β. 4%, επί των ασφαλίστρων κλάδου ζωής

γ. 10%, επί των ασφαλίστρων των λοιπών κλάδων.

3. Στο φόρο υπόκεινται:

α. οι ημεδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις,

β. οι αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αλλη­λέγγυα οι φορολογικοί αντιπρόσωποι αυτών,

γ. φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων που εισπράττουν ασφάλιστρα παροχής οδικής βοήθειας σε περίπτωση ατυχήματος οδικού οχήματος είτε με τη μορφή συνδρομής είτε εκτάκτως.


4. Ο φόρος υπολογίζεται στο σύνολο των ασφαλί­στρων, χωρίς καμία έκπτωση και επιρρίπτεται από τον κατά νόμο υπόχρεο σε βάρος του αντισυμβαλλομένου, έστω και αν αυτός απολαμβάνει γενικής απαλλαγής από κάθε φόρο υπέρ του Δημοσίου.
5. Απαλλάσσονται από το φόρο τα ασφάλιστρα τα οποία με τις ισχύουσες διατάξεις απαλλάσσονταν από το φόρο κύκλου εργασιών, που επιβαλλόταν με τις δια­τάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του α.ν.1524/1950 (ΦΕΚ 246 Α΄), ο οποίος κυρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 1620/1951 (ΦΕΚ 2 Α΄).
6. Οι υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου υποβάλ­λουν δήλωση στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδή­ματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) εντός των μηνών Μαρτίου, Ιουνίου, Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου για τα απαιτητά ασφάλιστρα και πάσης φύσεως δικαι­ώματα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.
7. Η επιβολή προσαυξήσεων και γενικά η διαδικασία βεβαίωσης, καταλογισμού και καταβολής του φόρου και τα της παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή του φόρου διέπονται από τις διατάξεις που εφαρμόζονται κάθε φορά στη φορολογία εισοδή­ματος.
8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομίας και Οικο­νομικών καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων, των πράξεων επιβολής του φόρου και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
9. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα­ταργούνται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του α.ν.1524/1950, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 1620/1951, και κάθε διάταξη που αντίκειται ή ρυθμί­ζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό. Όπου στις ισχύουσες διατάξεις γίνεται αναφορά στο «φόρο κύκλου εργασιών» επί των ασφαλίστρων των προαναφερόμενων διατάξεων νοείται ο «φόρος ασφαλίστρων» των διατάξεων του άρθρου αυτού.
10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του πα­ρόντος νόμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ