Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 30/2011- Κοινοποίηση διατάξεων αποστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

2 Οκτωβρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 30/2011- Κοινοποίηση διατάξεων αποστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΙΚΑ 30/2011

Κοινοποίηση διατάξεων αποστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων αποστολής λήψης μέτρων αναγκαστικής είσπραξης με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.


Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.A΄/31-03-2011), «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών», σύμφωνα με τις οποίες προβλέπεται αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης, με την υπαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού των Οφειλομένων Εισφορών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και σε άλλους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, αρμοδιότητος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, στις προαναφερθείσες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2012 της λήψης των αναγκαστικών και άλλων μέτρων είσπραξης σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση για την υπαγωγή σε διακανονισμό, των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι την 31/12/2010, συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου Χριστουγέννων 2010, μετά των αναλογούντων προσθέτων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων (προστίμων και εξόδων διοικητικής εκτέλεσης κ.λ.π.).

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ - ΕΚΤΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στις εν λόγω διατάξεις είναι η υποβολή πλήρως συμπληρωμένης σχετικής αίτησης (συνημμένο υπόδειγμα), στην οποία ενσωματώνεται και Υπεύθυνη Δήλωση του εργοδότη περί απασχόλησης προσωπικού, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Οι κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 τυγχάνουν εφαρμογής σε όσους οφειλέτες είναι υπόχρεοι καταβολής ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων απασχόλησης μέχρι την 31/12/2010, συμπεριλαμβανομένου και του Δώρου Χριστουγέννων 2010.

Ειδικότερα υπάγονται:

α) Οι οφειλέτες του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. που απασχολούν προσωπικό κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και για όσο διάστημα τους απασχολήσουν μέχρι την 31/12/2012.


β) Οι οφειλέτες του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. που δεν απασχολούν προσωπικό, εφόσον απασχολήσουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα για χρονικό διάστημα μέχρι την 31/12/2012 και για όσο διάστημα τα απασχολήσουν.


γ) Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με εποχική δραστηριότητα, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 1836/89, εφόσον κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής τους προσκομίσουν σχετική «Δήλωση έναρξης ή Δήλωση Μεταβολής» από την αρμοδία Δ.Ο.Υ., με την οποία θα αποδεικνύεται η εποχικότητα.


Εργοδότες - οφειλέτες, που επιθυμούν να υπαχθούν στον διακανονισμό και οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης από 1/1/2011 και εφεξής, θα πρέπει αυτές ή να καταβληθούν εφάπαξ ή να ρυθμισθούν με τις διατάξεις του Ν. 3863/2010.

Δικαίωμα υπαγωγής στον διακανονισμό έχουν και όσοι από τους ανωτέρω οφειλέτες έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά τα άρθρα 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 και 62 του Ν. 3863/2010 ή άλλων αντίστοιχων προηγούμενων ρυθμίσεων για το υπόλοιπο ανεξόφλητο ποσό της οφειλής, εφόσον το επιθυμούν, με παράλληλη απώλεια όμως των παρεχομένων εκ των διατάξεων ευεργετημάτων που τους είχαν παρασχεθεί.

Στα αναφερόμενα στη παρούσα δεν υπάγονται οι οφειλές από ειδικές κατηγορίες ασφάλισης (αποκλειστικές νοσοκόμες, κατ΄ οίκον απασχολούμενοι σε μη σταθερό εργοδότη, κ.λπ.), από προαιρετική ασφάλιση, καθώς και από αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.

2. ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ


Αρμόδιο όργανο για την έκδοση απόφασης υπαγωγής σε καθεστώς διακανονισμού των καθυστερούμενων οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. μέχρι την 31/12/2010, αλλά και των τρεχουσών οφειλών από 1/1/2011 και εφεξής, είναι:

Ο διευθυντής του οικείου Περιφερειακού ή Τοπικού Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή ο διευθυντής του οικείου Ταμείου, προκειμένου για Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήματα στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.ΤA.M., ανεξαρτήτως ποσού οφειλής.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


3.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. σχετική αίτηση (συν/νο υπόδειγμα), η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και του χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται:

α) Για οφειλές Κοινής Επιχείρησης (έδρας και παραρτημάτων της) καθώς και για οφειλές από οικοδομικά και τεχνικά έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελεί το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης.

β) Για οφειλές προερχόμενες μόνο από έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελούνται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράλληλα ασκεί επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι απογεγραμμένο ως κοινή επιχείρηση, έστω και αν δεν απασχολεί προσωπικό τη δεδομένη στιγμή και δεν οφείλει εισφορές ως κοινή επιχείρηση, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αναπόγραφης κοινής επιχείρησης, στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά.

γ) Για οφειλές οικοδομικοτεχνικού έργου, που εκτελείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα (συνιδιοκτήτες) στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το έργο.

δ) Για οφειλές που προέρχονται από περισσότερα του ενός οικοδομικοτεχνικά έργα, που εκτελούνται από το αυτό φυσικό ή αυτά φυσικά πρόσωπα (από ίδιους συνιδιοκτήτες), στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά.

ε) Για οφειλές που προέρχονται από ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα οποία αναγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικά τεχνικά έργα, που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το κάθε έργο.

στ) Για οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα έργα, που εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας.

3.2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. & ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΤΟΥΣ


Η αίτηση καταχωρείται άμεσα στο μηχανογραφικό σύστημα (στην οθόνη «Διαχείριση Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ., με κωδικό 002 - Αίτηση προσωρινού διακανονισμού), χρεώνεται από τον Προϊστάμενο Εσόδων στον αρμόδιο υπάλληλο, προκειμένου να διενεργήσει έλεγχο και να καταλογισθούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές προερχόμενες, αποκλειστικά σε πρώτη φάση, από τον έλεγχο Δηλωθέντων - Καταβληθέντων καθώς και τυχόν άλλα πρόστιμα και προσαυξήσεις (Π.Ε.Π Α.Ε., Π.Ε Α.Π. κ.λ.π.).

Όσον αφόρα τον τρόπο καταλογισμού των εισφορών μισθολογικών περιόδων για τις οποίες, κατά το χρόνο διενέργειας του ελέγχου «Δηλωθέντων -Καταβληθέντων», δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της αντίστοιχης Α.Π.Δ., θα ενημερωθείτε με νεότερο έγγραφό μας.

Μετά την ολοκλήρωση του ανωτέρω ελέγχου (Δηλωθέντων -Καταβληθέντων) από το Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. της έδρας του, θα ειδοποιείται ο εργοδότης να παραλάβει, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ., τις καταλογιστικές πράξεις καθώς και φωτοαντίγραφο της αίτησής του, προκειμένου να το καταθέσει στο αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ή την Ταμειακή Υπηρεσία του αρμοδίου Υποκαταστήματος.

Για τις επιχειρήσεις με εποχική δραστηριότητα θα πρέπει, η ιδιότητά τους αυτή να δηλώνεται από τον εργοδότη στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης, ώστε να καταχωρείται στο σύστημα από τους υπαλλήλους των Ταμειακών Υπηρεσιών των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., για να τύχουν της εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων.

Στο φωτοαντίγραφο της αίτησης καθώς και στο πρωτότυπο αυτής (που θα παραμείνει στο φάκελο του εργοδότη) καταχωρούνται με ευθύνη του Προϊσταμένου Εσόδων, τα παρακάτω στοιχεία:

Ρύθμιση οφειλών μέχρι ......../..../201....
Συνημμένα ................ (.....) Υπηρ. Σημείωμα/τα
Ημερομηνία ............./..../201....
Ο Προϊστάμενος Εσόδων (υπογραφή - σφραγίδα Υποκ/τος)


Στις ενδείξεις:

Ρύθμιση οφειλών μέχρι:

• Αναγράφεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα απ΄ αυτόν της επίδοσης στον εργοδότη των καταλογιστικών πράξεων.

• Σε περίπτωση που από την διενέργεια του ελέγχου δεν προκύψουν οφειλές, αναγράφεται η τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν που παρέλαβε ο εργοδότης το αντίγραφο της αίτησης.

Συνημμένα:

Αναγράφεται ο αριθμός των επισυναπτόμενων Υπηρεσιακών Σημειωμάτων με τις οφειλές της έδρας του εργοδότη και τυχόν οικοδομικοτεχνικών έργων του ιδίου.

Εφόσον η έδρα του εργοδότη της κοινής επιχείρησης υπάγεται στη Β΄ Φάση λογισμικού ΟΠΣ/Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. δεν απαιτούνται Υπηρεσιακά

Σημειώματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι αιτήσεις θα πρέπει οπωσδήποτε και χωρίς καθυστέρηση να «αποχρεώνονται», μετά την διεκπεραίωση τους (δηλ την ημερομηνία επίδοσης τους σύμφωνα με τα παραπάνω ή την ημερομηνία Διενέργειας Ελέγχου Δηλωθέντων - Καταβληθέντων στις περιπτώσεις που δεν προκύπτουν οφειλές από τον έλεγχο αυτό) μέσω του μηγανογραφικού συστήματος, ώστε να είναι ανά πάσα στιγμή δυνατό να διαπιστωθεί, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, η πορεία διεκπεραίωσης των αιτήσεων, μέσω σχετικής εκτύπωσης του συστήματος που διαθέτει η Διοίκηση.

Εξυπακούεται ότι, σε εύλογο χρόνο και αμέσως μετά την διεκπεραίωση των αιτήσεων των εργοδοτών για ρύθμιση των οφειλών τους, θα ακολουθήσει η διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου.

Παρατηρήσεις :

α) Από τον έλεγχο των δεδομένων του Μητρώου Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων εντοπίζεται μεγάλος αριθμός εργοδοτών με ελλιπή, λανθασμένα ή μη υπαρκτά στοιχεία, που αφορούν κωδικούς νομικής μορφής, Α.Φ.Μ., ελάχιστο αριθμό υπευθύνων, διεύθυνση κατοικίας υπευθύνων, ιδιότητες των υπευθύνων κ.λ.π..

Δεδομένου ότι, τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και επηρεάζουν την ομαλή λειτουργία του συστήματος για την διενέργεια ελέγχου, την έκδοση πράξεων, τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας κ.λ.π. θα πρέπει, κατά τη διεκπεραίωση των αιτήσεων, σε κάθε περίπτωση, μέσω της οθόνης «Μεταβολή Στοιχείων Εργοδότη» του Ο.Π.Σ/Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. να επικαιροποιούνται τα στοιχεία του εργοδότη δηλ. να διορθώνονται ή να συμπληρώνονται τα τυχόν λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία.

β) Η αναζήτηση οφειλών του εργοδότη προκειμένου να χορηγηθούν βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας ή να χορηγηθούν από τα Υποκαταστήματα Υπηρεσιακά Σημειώματα γίνεται οίκοθεν από τις υπηρεσίες μας. Ως εκ τούτου, προκειμένου να διαπιστωθεί από τις υπηρεσίες μας η καταβολή τρεχουσών εισφορών, η απαιτούμενη επικοινωνία μεταξύ των υπηρεσιών μας θα διενεργείται μέσω fax.

γ) Εάν κατά τη διάρκεια του διακανονισμού προκύψει οφειλή, από οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης μέχρι 31/12/2010 είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στον διακανονισμό (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με ανακαθορισμό οίκοθεν της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής -δόσης.

δ) Εάν κατά τη διάρκεια της ρύθμισης των οφειλών χρονικών περιόδων απασχόλησης από 1/1/2011 και εφεξής προκύψει οφειλή, από οποιαδήποτε αιτία, αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης μέχρι το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, είναι δυνατή είτε η εφάπαξ εξόφλησή της είτε η ένταξή της στη ρύθμιση (χωρίς αίτηση του εργοδότη) με ανακαθορισμό οίκοθεν του ποσού των υπολειπομένων δόσεων.

Αντίθετα, εάν προκύψει οφειλή αναγόμενη σε περιόδους απασχόλησης μετά το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση, θα πρέπει προκειμένου να παραμείνει σε ισχύ η ρύθμιση, να εξοφληθεί εφάπαξ.

4. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ


Στους εργοδότες που τηρούν τους όρους του παρόντος διακανονισμού χορηγείται για κάθε χρήση (π.χ. είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κ.λ.π., δανειοδότηση από Τραπεζικά Ιδρύματα) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, δίμηνης διάρκειας, χωρίς καμία παρακράτηση (ποσό ή ποσοστό).

Οι διευκολύνσεις του παρόντος διακανονισμού ισχύουν και για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. προμηθευτών ή συμβεβλημένων με το Ίδρυμα επιχειρήσεων (φαρμακεία, νοσοκομεία, κλινικές, τεχνικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, φύλαξης κ.λ.π.). Συνεπώς, προκειμένου οι ανωτέρω να εισπράξουν την εκκαθαρισμένη απαίτησή τους από το Ίδρυμα θα χορηγείται Υπηρεσιακό Σημείωμα χωρίς παρακράτηση, εφόσον τηρούν τους όρους του διακανονισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με την παράγραφο 6 του άρθρου 48 των κοινοποιούμενων διατάξεων, που αναφέρονται στην χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας, ορίζεται ότι, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/51.

Συνεπώς, σε εργοδότες που εκτελούν έργα κατά την έννοια των διατάξεων αυτών (ανάδοχοι δημοσίων έργων), κατά τη χορήγηση βεβαίωσης για είσπραξη λογαριασμού δημοσίου έργου, ακόμη και αν έχουν υπαχθεί στο διακανονισμό και τηρούν τους όρους αυτού, χορηγείται βεβαίωση οφειλής με το σύνολο του υπολοίπου οφειλόμενου ποσού.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ


Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι όροι υπαγωγής στο διακανονισμό των οφειλών προς το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., αναλύονται ως ακολούθως:

α) Κεφαλαιοποιημένες οφειλές μέχρι την 31/12/2010

Μηνιαία καταβολή δόσης - έναντι της συνολικά κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής - ποσού, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου 2010 (χωρίς τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων του 2010) και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

Για οφειλέτες των οποίων το ποσό της συνολικής οφειλής υπερβαίνει τις 300.000,00 ευρώ συνολικά, το καταβλητέο μηνιαίο ποσό δόσης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,80% της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου 2010 (χωρίς τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων του 2010) και σε καμία περίπτωση, δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

Στη περίπτωση κατά την οποία κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2010 ή μέρους αυτού δεν υφίστατο υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών λόγω μη απασχόλησης προσωπικού (π.χ. επιχειρήσεις με εποχική δραστηριότητα), το καταβλητέο μηνιαίο ποσό δόσης θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25% ή 0,80% αντίστοιχα (για συνολική οφειλή άνω των 300.000,00 ευρώ ), της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.

β) Οφειλές από 1/1/2011 και εφεξής

Ρύθμιση με τμηματική καταβολή των ληξιπρόθεσμων απαιτητών εισφορών (κατά το μήνα έκδοσης της απόφασης ρύθμισης), μέχρι 36 ή 48 (για συνολική οφειλή άνω των 300.000,00€) ισόποσες μηνιαίες δόσεις με απόφαση Διευθυντή Υποκαταστήματος ή Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ ., κατά τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010 (εγκύκλιος 54/2010), χωρίς όμως να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της προηγούμενης απώλειας ρύθμισης.

Στη περίπτωση αυτή, τα αιτήματα των εργοδοτών θα εξετάζονται από τους Διευθυντές των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον έχει καταβληθεί ποσό παραβόλου αναλόγως του ύψους των οφειλών σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη παρ. 3 του άρθρου 56 του Ν.3863/2010.

Επισημαίνεται ότι, τα παρεχόμενα εκ των διατάξεων των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010 ευεργετήματα (έκπτωση 20% επί των προσθέτων τελών, εκπρόθεσμη καταβολή μιας δόσης ανά οκτάμηνο ρύθμισης καθώς και μη καταβολή δόσης μέχρι και τεσσάρων (4) συνεχόμενων μηνών από την απόφαση ρύθμισης), εξακολουθούν να ισχύουν για τους οφειλέτες των οποίων οι οφειλές από 1/1/2011 θα υπαχθούν σε καθεστώς ρύθμισης σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Σε περίπτωση κατά την οποία ο εργοδότης βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία καταβολής της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - α΄ δόσης και της υπολογισθείσας πρώτης δόσης της ρύθμισης του Ν. 3863/2010 (για την υπαγωγή του στον διακανονισμό) και πρόκειται να εισπράξει, εκκαθαρισμένες απαιτήσεις ή τίτλους πληρωμής από το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμίδας, δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεις και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία, καθώς και από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότηση των πιο πάνω, θα του χορηγείται από τις Ταμειακές Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή τα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ., Βεβαίωση Οφειλής (συνημμένο υπόδειγμα) με διάρκεια ισχύος μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσής της, με παρακράτηση και απόδοση των ανωτέρω ποσών, όπως ορίζονται στην απόφαση ρύθμισης του αρμόδιου οργάνου.

Εφόσον δεν εισπραχθούν τα ποσά αυτά από τις ανωτέρω υπηρεσίες μέχρι το τέλος του μήνα έκδοσης της απόφασης υπαγωγής στο διακανονισμό, ο εργοδότης δεν θα θεωρείται ενήμερος.

Σας επισυνάπτουμε Δελτίο Τύπου προκειμένου να αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Υποκαταστήματος ή του Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.ΤA.M. και να δημοσιευθεί σε Μ.Μ.Ε., Τύπο κ.λ.π. της περιοχής σας, όπως επίσης και να αποσταλεί στα Επιμελητήρια, τις Εργοδοτικές Ενώσεις κ.λ.π.

7. ΑΠΩΛΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ


Απώλεια του παρεχόμενου διακανονισμού επέρχεται είτε:

1. Από τη μη καταβολή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών μετά τον μήνα υπαγωγής στον διακανονισμό.

2. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή της καθορισθείσας - έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής - δόσης.

3. Από τη μη εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων (με εξαίρεση την εκπρόθεσμη καταβολή μιας (1) δόσης σε κάθε οκτάμηνο και το διάστημα άσκησης του ευεργετήματος της μη καταβολής δόσης μέχρι τεσσάρων συνεχόμενων μηνών), για οφειλές μετά την 1/1/2011 που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης κατά τις διατάξεις των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010.

Εφόσον ο οφειλέτης απωλέσει το δικαίωμα συνέχισης του διακανονισμού, δεν δύναται να επανέλθει εκ νέου στις κοινοποιούμενες με την παρούσα διατάζεις.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να προβεί σε ρύθμιση των συνολικών του οφειλών, σύμφωνα με τις διατάζεις των άρθρων 53-62 του Ν. 3863/2010.

Επισημαίνουμε ότι, για τους οφειλέτες που δεν θα υπαχθούν στο διακανονισμό του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 ή σε καθεστώς ρύθμισης των οφειλών τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις ή εκπέσουν των δικαιωμάτων αυτών, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων και των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., θα προβαίνουν άμεσα και κατά σειρά προτεραιότητας στη λήψη αναγκαστικών μέτρων σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των νομικών προσώπων και των κατά νόμο υπευθύνων τους καθώς και σε κατασχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών τους.

8. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ


Επειδή στις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι την 31/12/2012 για τους εργοδότες που θα υποβάλλουν αίτηση και θα υπαχθούν στους όρους του διακανονισμού, κατά τα ανωτέρω, διευκρινίζουμε ότι μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι 31/3/2011, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Ταμειακών Υπηρεσιών ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.ΚΑ. - Ε.Τ.Α.Μ., θα πρέπει να ενημερώνονται για την υποβολή της αίτησης από την οθόνη του Ο.Π.Σ. «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ», στο ρόλο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ», ώστε να μην προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια αναγκαστικής είσπραξης.

Για τις περιπτώσεις των οφειλετών που έχει υποβληθεί αίτηση υπαγωγής τους στο διακανονισμό μετά την 31/3/2011 οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος θα πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες για όσες πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης έχουν διενεργηθεί:

• Ανάκληση παραγγελιών κατάσχεσης κατόπιν συνεννόησης με τους δικαστικούς επιμελητές.

• Αναστολή εκτέλεσης όλων των περιλήψεων εγγραφών υποθηκών.

• Επιστροφή μη επιδοθέντων κατασχετηρίων εις χείρας τρίτων.

• Αναστολή εκδοθέντων προγραμμάτων πλειστηριασμού.

Μετά την έκδοση απόφασης ρύθμισης της οφειλής:

α) Οι επιβληθείσες κατασχέσεις εις χείρας τρίτων δεν αίρονται και τα ποσά που αποδίδονται από τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη της καθορισθείσας δόσης ή δόσεων έναντι της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα ισχύος του διακανονισμού.

β) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για παραβάσεις του Α.Ν. 86/67, εξαλείφεται το αξιόποινο σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης και αναβάλλεται η εκτέλεση της καταλογισθείσας ποινής ή διακόπτεται η εκτέλεση αυτής που έχει ήδη αρχίσει, η οποία τελικά εξαλείφεται σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης.

γ) Αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθ. 87 του Ν. 2362/95, οι οποίες αναλογικά εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθ. 2 του Ν. 2556/97.

δ) Διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Στις περιπτώσεις αυτές θα χορηγούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υποκαταστημάτων ή των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ., βεβαιώσεις στους εργοδότες, περί της υπαγωγής αυτών τόσο στους όρους του προσωρινού διακανονισμού όσο και της σωστής τήρησης των όρων αυτού, προκειμένου να προσκομίζονται από τους τελευταίους στην υπηρεσία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ.

Μετά την 1/1/2013 εφόσον δεν έχει εξοφληθεί, κατά τα ως άνω, το σύνολο της οφειλής έως την 31/12/2012, παύει η περίοδος αναστολής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και το υπόλοιπο της οφειλής είτε εξοφλείται εφάπαξ είτε με την εκ νέου ρύθμισή του κατά τα άρθρα 53-62 του Ν. 3863/2010.

9. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ


1. Οφειλές επιχείρησης που αφορούν την έδρα, τα παραρτήματα καθώς και τα εκτελούμενα από αυτή οικοδομικοτεχνικά έργα (ιδιωτικά ή δημόσια), τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ., αντιμετωπίζονται στο σύνολό τους με έκδοση ενιαίας απόφασης υπαγωγής στο διακανονισμό από την Ταμειακή Υπηρεσία του Υποκαταστήματος ή το αρμόδιο Ταμείο Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ., της έδρας της επιχείρησης (εγκ. 52/99 & 20/2004). Περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις που η απογεγραμμένη κοινή επιχείρηση έχει οφειλές μόνο από έργα.

Όταν πρόκειται για οικοδομοτεχνικά έργα που εκτελούνται με το σύστημα της αντιπαροχής, οι οφειλές ενός εκάστου έργου θα εντάσσονται στον διακανονισμό με ξεχωριστή απόφαση.

2. Οφειλές ιδιωτικού έργου που ανεγείρεται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικού τεχνικού έργου που εκτελείται με ανάθεση ή εργολαβία, για τα οποία έχουμε συνυπεύθυνους για την καταβολή των εισφορών τους κυρίους των έργων και τους εργολάβους, αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή απόφαση (η αίτηση υποβάλλεται από τον υπόχρεο εργοδότη στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απογραφής του έργου).

3. Οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα έργα που εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αντιμετωπίζονται με ξεχωριστή απόφαση (η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας).

4. Η καταβολή των καθορισθεισών δόσεων πραγματοποιείται μόνο στα αρμόδια Υποκαταστήματα/Παραρτήματα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας των επιχειρήσεων, στα Ταμεία Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης καθώς και σε οποιαδήποτε Ταμειακή Υπηρεσία των Τοπικών και Περιφερειακών Υποκαταστημάτων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ανά την επικράτεια.

Σε εξαιρετικές μόνο περιπτώσεις, με ευθύνη των Διευθυντών και για λόγους ανωτέρας βίας η καταβολή των δόσεων δύναται να γίνει με Ταχυδρομική επιταγή ή με κατάθεση του ποσού στο λογαριασμό του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. Τονίζεται ότι, η ημερομηνία καταβολής θεωρείται η ημερομηνία κατάθεσης του ποσού στα ΕΑΤΑ ή στην Τράπεζα και όχι η ημερομηνία είσπραξης αυτού από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.

5. Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο με αριθμ. πρωτ. Γεν. Έγγραφο Ε33/463/4-8-2009, αναφορικά με την αποστολή Ενημερωτικών Επιστολών για την ενημέρωση των εργοδοτών, στις περιπτώσεις της εκπρόθεσμης καταβολής μιας (1) δόσης ανά οκτάμηνο.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ME ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.


Με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ. 66/τ.Α΄/31-03-2011), παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες που οφείλουν στο Ι.Κ.Α. - Ε.ΤΑ.Μ. καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές μισθολογικών περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-12-2010, να υπαχθούν σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού μέχρι 31-12-2012.

Ειδικότερα, στις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου προβλέπεται:

Αναστολή έως την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών μέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες υπαγχούν στον προσωρινό διακανονισμό με τις εξής προϋποθέσεις:

Α) Υποβολή σχετικής αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Β) Κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών χρονικών περιόδων μέχρι την 31/12/2010.

Γ) Ανελλιπής καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2011 και εφεξής.

Δ) Καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% επί του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010, έναντι της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής. To ποσό αυτό δεν θα μπορεί να είναι μικρότερο του 1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31/12/2010 οφειλής, ούτε μεγαλύτερο του 40% του μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου τριμήνου του 2010 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
TOY Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ