Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Εργόσημο - Υπολογισμός ημερών ασφάλισης

4 Οκτωβρίου 2012

Εργόσημο - Υπολογισμός ημερών ασφάλισης

Εργόσημο - Υπολογισμός ημερών ασφάλισης

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του Ν.3863/2010 καθώς και των διατάξεων του άρθρου 76 (παρ. 8Α') του Ν. 3996/2011 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 20 του Ν.3863/2010, για τον τρόπο αμοιβής με «ΕΡΓΟΣΗΜΟ» και ασφάλισης του κατ' οίκον απασχολούμενου προσωπικού που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, που αμείβεται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο.

Από 1/1/2012 η ανωτέρω κατηγορία προσώπων που ασφαλιζόταν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2639/1998 υπάγεται και αυτή στις νέες διατάξεις του Ν.3863/2010.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων διατάξεων τα Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. παύουν να θεωρούν νέα μπλόκ παροχής υπηρεσιών. 

Για τα ήδη θεωρημένα μπλόκ, καταβολή εισφορών και ασφάλιση θα χωρήσει για όσα δελτία έχουν εκδοθεί έως και 31/12/2011.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν μπλόκ με θεωρημένα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει από 1/1/2012 και εφεξής να τα προσκομίσουν για ακύρωση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M..

Για το κατ' οίκον απασχολούμενο προσωπικό σε έναν εργοδότη που ασφαλιζόταν βάσει του Ν.2639/1998 και η παρακολούθηση της ασφάλισης γινόταν μέσω Α.Π.Δ. η ίδια διαδικασία ίσχυε έως και 31/12/2011 (υποβολή Α.Π.Δ. τέταρτου τριμήνου 2011 έως και 31/1/2012).

Από 1/1/2012 εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν.3863/2010.

Σχετικά με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο, η Γ.Γ.Κ.Α. σε σχετικό ερώτημα απάντησε ότι:


Τα πρόσωπα για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιώνονται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (33,57 ευρώ/μέρα) και δεν μπορούν να υπερβούν τις τριάντα (30) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 ημέρες ασφάλισης κατά έτος.
Με βάση τα ανωτέρω, το ποσό που έχει παρακρατηθεί για ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου διαιρείται με το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του Η.Α.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά δηλαδή Η.Α.Ε. Χ 35,4% (ποσοστό ασφαλίστρου) = ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές Η.Α.Ε..
Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επί 2 και είναι οι ημέρες ασφάλισης που δικαιώνεται ο ασφαλισμένος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :

ΕΡΓΟΣΗΜΟ 100 €
Η.Α.Ε. 33,57 (31/12/2011)
33,57 Χ 35,40% = 11,88
100 Χ 20% = 20 € εισφορές
20 : 11,88 = 1,68 ημέρες
1,68 Χ 2 = 3 ημέρες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ