Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα. – Άρθρο 39α του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ)

24 Οκτωβρίου 2012

Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα. – Άρθρο 39α του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ)

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5025409 ΕΞ 15.6.2012

Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα.– Άρθρο 39α του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ)

Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012
Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5025409 ΕΞ2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ- ΕΞΑΓ.

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Βιδάλης Νικ.
Τηλέφωνο : 210 69.87.482
Fax : 210.69.87.489
E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα.– Άρθρο 39α του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ).


Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 39α του ν.2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ), καθιερώθηκε ειδικό καθεστώς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων καθώς και οδηγίες εφαρμογής δόθηκαν αρχικά με την ΠΟΛ.1006/14.1.2003 ΔΥΟΟ.

Ωστόσο, κατόπιν τροποποίησης του εν λόγω άρθρου αλλά και της κατάργησης της ανωτέρω ΠΟΛ με την Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. 1025828/1963/258/Α0014 - ΠΟΛ.1049/15.3.2007 (άρθρο 21), και λόγω υποβολής σχετικών με το θέμα ερωτημάτων αναφορικά με την διάθεση υπολειμμάτων καπνού, καπνόσκονης κλπ. που χρησιμοποιούνται είτε για ανακύκλωση είτε για την παραγωγή λιπασμάτων και κατόπιν σχετικών διευκρινήσεων εκ μέρους των συναρμόδιων υπηρεσιών, κρίνεται αναγκαία η παροχή εκ νέου σχετικών με το θέμα οδηγιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

-Όσον αφορά στα υπολείμματα που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση του καπνού, εφόσον είναι προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, η θέση τους σε ανάλωση, η έξοδος δηλαδή από το καθεστώς αναστολής, έστω και αντικανονική, υπόκειται σε ΦΠΑ.

-Επιπλέον, ένα αγαθό υπάγεται στις περί απαλλαγής από το ΦΠΑ διατάξεις κατά την έννοια του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), εφόσον τηρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Το αγαθό περιλαμβάνεται στη παρ.2 του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ.

2. Η παράδοση του αγαθού γίνεται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο.

3. Η παράδοση του αγαθού προορίζεται προς ανακύκλωση, δηλαδή στην επαναφορά του αγαθού στην αρχική του μορφή ως πρώτη ύλη.

Η προϋπόθεση αυτή διασφαλίζεται, κατά την παράδοση του αγαθού από τον πωλητή, από την δραστηριότητα του λήπτη των αγαθών η οποία πρέπει να είναι σχετική με τον κλάδο της ανακύκλωσης, δηλαδή ο λήπτης πρέπει να είναι είτε έμπορος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, είτε βιοτεχνική ή βιομηχανική επιχείρηση που επεξεργάζεται το αγαθό με σκοπό την ανακύκλωσή του.

Επιπλέον:

α) Τα αγαθά που παραδίδονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο πρέπει να ανήκουν στην κυριότητά του. Συνεπώς το πρόσωπο αυτό συλλέγει, αγοράζει ή διαθέτει τα αγαθά αυτά ως κατάλοιπο άσκησης της δραστηριότητάς του.

β) Σε κάθε περίπτωση παράδοσης καταλοίπων προκειμένου να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39α, θα πρέπει τα αγαθά αυτά να προορίζονται προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προϋπόθεση 3 ανωτέρω. Είναι φανερό ότι η προϋπόθεση αυτή δεν τηρείται στην περίπτωση που τα υπολείμματα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση που καπνόσκονη ή υπολείμματα καπνού παραδίδονται σε καπνοβιομηχανία με σκοπό, μετά από επεξεργασία, να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή (καπνός), η παράδοσή τους εμπίπτει στις περί απαλλαγής από το ΦΠΑ διατάξεις του άρθρου 39α.

Αντίθετα, αν τα υλικά αυτά διατίθενται, μετουσιωμένα ή μη, σε χρήσεις που δεν τα επαναφέρουν στην προηγούμενη μορφή τους (καπνός) αλλά διατίθενται είτε για να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα, είτε να αποτελέσουν πρώτη ύλη για την παραγωγή λιπάσματος, είτε παραδίδονται σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δεν τα επεξεργάζεται με σκοπό την ανακύκλωσή τους (επαναφορά στην προηγούμενη μορφή τους), η παράδοσή τους δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39α και επιβαρύνεται με ΦΠΑ ακόμα και αν απαλλάσσονται από ΕΦΚ .

Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, καταργούνται η Π 3633/310/12-9-03 ΔΥΟ και Π2050/170/8-4-2004 ΔΥΟΟ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ αα
ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ`

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ