Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί IKA - Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ - Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/ 182/19.10.2012

19 Οκτωβρίου 2012

IKA - Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ - Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/ 182/19.10.2012

IKA - Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ - Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/ 182/19.10.2012

IKA - Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ - Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/ 182/19.10.2012

IKA - Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ - Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Γ99/1/ 182/19.10.2012

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : "Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ".


Σχετ. : Το υπ’αριθμ. 23649/2479/17-10-2012 έγγραφο του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.


Μετά από το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, αναφορικά με τις εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ και επειδή η σχετική τροπολογία για την κατάργησή τους απεσύρθη από το Κοινοβούλιο , οι εισφορές ασφαλισμένου και εργοδότη υπέρ των εν λόγω Οργανισμών θα εξακολουθήσουν να καταβάλλονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Κατόπιν αυτού και επειδή, όπως συνάγεται, η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν.4046/2012 μετατίθεται χρονικά, ανακύπτει θέμα διαχείρισης των ΑΠΔ Γ’ Τριμήνου 2012 που έχουν ήδη υποβληθεί από τους υπόχρεους εργοδότες και εμφανίζουν μείωση κατά 1,10% των εργοδοτικών εισφορών, των ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός 9/2012 που εμφανίζουν μείωση κατά 1,376%, καθώς και των εισφορών του μηνός Σεπτεμβρίου 2012 που τυχόν έχουν καταβληθεί με αντίστοιχη μείωση.

Για τους λόγους αυτούς η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αποφάσισε:


1. Η διαχείριση και επεξεργασία των ΑΠΔ Γ’ Τριμήνου 2012 Κοινών Επιχειρήσεων, καθώς και οι ΑΠΔ Οικοδομοτεχνικών Έργων μηνός 9/2012 που έχουν ήδη υποβληθεί με μειωμένα ασφάλιστρα, θα πραγματοποιηθεί σε κεντρικό επίπεδο από τις Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

2. Οι διαφορές ασφαλιστικών εισφορών μισθολογικής περιόδου 9ου /2012 που θα προκύψουν υπέρ των ανωτέρω Οργανισμών θα θεωρηθούν εμπρόθεσμες (άνευ προσθέτων τελών) εάν καταβληθούν έως 30/11/2012. Η προθεσμία αυτή αφορά μόνο τις περιπτώσεις των εργοδοτών που έχουν μέχρι την έκδοση του παρόντος, υποβάλει ήδη τρέχουσες εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2012 με μείωση των εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ.
Για τους λοιπούς υπόχρεους εργοδότες οι τρέχουσες εισφορές μηνός Σεπτεμβρίου 2012 θα καταβληθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δηλ. μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα Οκτωβρίου 2012.

3. Για τους ασφαλισμένους βάσει του Κεφ. Η’ φορ/τές (ξηράς – λιμένων), επειδή η εργοδοτική εισφορά εισπράττεται συγχρόνως με την αμοιβή και αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσα σε επτά (7) ημέρες το αργότερο από της 15ης και τελευταίας ημέρας του μήνα, η τυχόν διαφορά εργοδοτικών εισφορών που έχει προκύψει από την ανωτέρω μείωση θα αναζητηθεί με οδηγίες νεοτέρου εγγράφου μας.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ