Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

2 Οκτωβρίου 2012

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών

Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.-Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών
Αθήνα 2/10/2012
Αριθμ. Πρωτ.:
Γ99/1/175

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

Ενόψει της ψήφισης στη Βουλή των Ελλήνων, νομοθετικής ρύθμισης για τον
διακανονισμό των οφειλών των επιχειρήσεων προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης,
παρακαλούμε όπως  
παραλαμβάνεται χειρόγραφες αιτήσεις εργοδοτών, προκειμένου να υπαχθούν στις επικείμενες διατάξεις ρύθμισης οφειλών.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθηθούν τα
αναφερόμενα στη παράγραφο 3.1 της υπ’αριθμ. 30/2011 Εγκυκλίου της Δ/νσης
Ασφάλισης – Εσόδων.

3. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


3.1. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Ο εργοδότης υποβάλλει στο αρμόδιο Υποκατάστημα/Παράρτημα Ι.Κ.Α. -Ε.Τ.Α.Μ. σχετική αίτηση (συν/νο υπόδειγμα), η οποία πρωτοκολλείται αμέσως και του χορηγείται αντίστοιχο αποδεικτικό.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται:

α) Για οφειλές Κοινής Επιχείρησης (έδρας και παραρτημάτων της) καθώς και για οφειλές από οικοδομικά και τεχνικά έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελεί το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης.

β) Για οφειλές προερχόμενες μόνο από έργα (δημόσια ή ιδιωτικά), που εκτελούνται από το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο παράλληλα ασκεί επαγγελματική ή επιχειρηματική δραστηριότητα και είναι απογεγραμμένο ως κοινή επιχείρηση, έστω και αν δεν απασχολεί προσωπικό τη δεδομένη στιγμή και δεν οφείλει εισφορές ως κοινή επιχείρηση, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. που υπάγεται η έδρα της Επιχείρησης. Στην περίπτωση αναπόγραφης κοινής επιχείρησης, στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά.

γ) Για οφειλές οικοδομικοτεχνικού έργου, που εκτελείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα (συνιδιοκτήτες) στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το έργο.

δ) Για οφειλές που προέρχονται από περισσότερα του ενός οικοδομικοτεχνικά έργα, που εκτελούνται από το αυτό φυσικό ή αυτά φυσικά πρόσωπα (από ίδιους συνιδιοκτήτες), στο Τμήμα Οικοδομών ενός από τα Υποκαταστήματα Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο ένα από τα έργα αυτά.

ε) Για οφειλές που προέρχονται από ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα οποία αναγείρονται με το σύστημα της αντιπαροχής ή ιδιωτικά τεχνικά έργα, που εκτελούνται με ανάθεση ή εργολαβία, στο Τμήμα Οικοδομών του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., που είναι απογεγραμμένο το κάθε έργο.

στ) Για οφειλές της έδρας της επιχείρησης του εργολάβου αντιπαροχής ή εργολάβου ιδιωτικού τεχνικού έργου και για οφειλές από τυχόν άλλα έργα, που εκτελούν ως ίδια και αυτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στο Τμήμα Εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., της έδρας.

 Η καταχώρηση των αιτήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα

 Η καταχώρηση των αιτήσεων στο μηχανογραφικό σύστημα, θα γίνεται κατά τα
αναφερόμενα στη παρ. 3.2, της ανωτέρω εγκυκλίου, στην οθόνη «Διαχείριση
Εισερχομένων» του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με κωδικό 004, προκειμένου να
διενεργηθεί έλεγχος και να καταλογιστούν σε βάρος του εργοδότη οι οφειλόμενες
ασφαλιστικές εισφορές.
Μετά την ψήφιση των διατάξεων θα ακολουθήσει νεότερο έγγραφο, με τις
λεπτομέρειες εφαρμογής της νέας ρύθμισης οφειλών.

Συγκεκριμένα, θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία διεκπεραίωσης των
αιτήσεων υπαγωγής στη ρύθμιση, το νέο υπόδειγμα αίτησης υπαγωγής που θα
υποβάλλεται από τους εργοδότες, το καθεστώς χορήγησης βεβαιώσεων ασφαλιστικής
ενημερότητας και το τρόπο ρύθμισης.

Για τους οφειλέτες που θα υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση οφειλών
και θα υπαχθούν σε αυτή, μέχρι την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης ή του
ποσού της εφάπαξ εξόφλησης, όπως αυτή θα ορίζεται στις εγκύκλιες οδηγίες που θα
ακολουθήσουν:
• διατηρούνται οι επιβληθείσες κατασχέσεις και οι εγγραφείσες
υποθήκες σε βάρος των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών,
• αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής
εκτέλεσης κινητών ή ακινήτων,
• δεν ανακαλούνται:
i) οι παραγγελίες κατασχέσεων επί ακινήτων ή κινητών
περιουσιακών στοιχείων που έχουν εκδοθεί πριν την καταβολή της
πρώτης δόσης ή την εφάπαξ εξόφληση της ρύθμισης,
ii) οι παραγγελίες κατασχέσεων εις χείρας τρίτων οι οποίες έχουν
εκδοθεί πριν την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εφάπαξ
εξόφληση της ρύθμισης, ενώ τα αποδιδόμενα ποσά από αυτές θα
καλύπτουν δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται
σε άλλες οφειλές που δεν έχουν υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι με τη νέα ρύθμιση προβλέπεται η τακτοποίηση των
οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με μία εκ των παρακάτω δυνατοτήτων:

Α) Ένταξη των οφειλών σε καθεστώς προσωρινού διακανονισμού, με
μηνιαία καταβολή ποσού, έναντι των καθυστερούμενων
ασφαλιστικών εισφορών, μισθολογικών περιόδων απασχόλησης
μέχρι 31-7-2012, έκπτωση 40% επί των προσθέτων τελών,
προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων της κεφαλαιοποιημένης
οφειλής, εφόσον η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση υποβληθεί μέχρι
την 31-12-2012 και καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών
εισφορών από 1-8-2012 και εφεξής.
Η ισχύς του προσωρινού διακανονισμού ορίζεται μέχρι την
31-12-2013.
Το ποσό της μηνιαίας καταβολής που αντιστοιχεί σε ποσοστό
1,25% της κεφαλαιοποιημένης την 31-7-2012 οφειλής, δεν μπορεί
να είναι μικρότερο του 20% και μεγαλύτερο του 40% επί του
μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών του δευτέρου
τριμήνου 2012 και σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ίσο ή
μεγαλύτερο των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €).
Για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με συνολικό ποσό οφειλής
άνω των 300.000,00 ευρώ, το ανωτέρω ποσοστό ορίζεται σε
0,80%.
Επίσης, για τους οφειλέτες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με συνολικό ποσό
οφειλής άνω των 500.000,00 ευρώ και μέσο όρο μηνιαίων
ασφαλιστικών εισφορών του δευτέρου τριμήνου 2012, μικρότερο
ΑΔΑ: Β4ΤΝ4691ΩΓ-ΞΝΗ
των 5.000,00 ευρώ, το ποσό της μηνιαίας καταβολής θα αντιστοιχεί
σε ποσοστό 1% της κεφαλαιοποιημένης την 31-7-2012 οφειλής.

Β) Εξόφληση των οφειλών προς το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., μισθολογικών
περιόδων απασχόλησης μέχρι 31-7-2012, με απαραίτητη καταβολή
των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από 1-8-2012 και εφεξής.
Στη περίπτωση αυτή θα χορηγείται έκπτωση επί των κάθε είδους
προσαυξήσεων, προσθέτων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων ως
εξής:
1) εφάπαξ εξόφληση ή ρύθμιση έως και έξι (6) ισόποσες
μηνιαίες δόσεις με έκπτωση ποσοστού εκατό τοις εκατό
(100%).
2) ρύθμιση από επτά (7) έως και δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες
δόσεις με έκπτωση ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό
(75%).
Για τους οφειλέτες που υπάγονται σε μία εκ των ανωτέρω τριών δυνατοτήτων
ρύθμισης, δεν επιτρέπεται η μετάβαση από την μία δυνατότητα ρύθμισης στην άλλη.
Όσοι εργοδότες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να ενταχθούν
στις ως άνω ρυθμίσεις μπορούν να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 53-62 του ν.3863/2010 (Φ.Ε.Κ. Α' 115).
Αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής των προς ψήφιση διατάξεων, θα δοθούν με σχετική
εγκύκλιο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος
www.ika.gr.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Γραφ. Διοικητή
2. Γραφεία Υποδιοικητών
3. Γραφ. Γενικής Δ/ντριας
Ασφ/κών Υπηρεσιών
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ