Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Aποζημιώσεις λόγω απόλυσης Tι αλλάζει; 6/11/2012

6 Νοεμβρίου 2012

Aποζημιώσεις λόγω απόλυσης Tι αλλάζει; 6/11/2012Aποζημιώσεις λόγω απόλυσης Tι αλλάζει; 6/11/2012

Aποζημιώσεις λόγω απόλυσης Tι αλλάζει; 6/11/2012

Aποζημιώσεις λόγω απόλυσης Tι αλλάζει; 6/11/2012

 
Με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, που αφορούν θέματα καταγγελίας της σύμβασης ή σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικών υπαλλήλων, προβλέπονται ρυθμίσεις με τις οποίες επιδιώκεται η προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις επιχειρείται μεταξύ άλλων η άμβλυνση των εμποδίων στην κινητικότητα των εργαζομένων, ούτως ώστε η ενδεχόμενη αύξησή της να οδηγήσει σε μείωση της ανεργίας δίνοντας στην οικονομία την ώθηση που χρειάζεται.

Υπολογισμός αποζημίωσης Προειδοποιημένης Απόλυσης Ιδιωτικού Υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.


Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η μείωση του χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση τακτικής καταγγελίας της σύμβασης εργασίας υπαλλήλου με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου άνω των 12 μηνών, θέτοντας ως μέγιστο χρόνο προειδοποίησης τους 4 μήνες πριν τη λύση της σύμβασης προκειμένου ο εργοδότης να καταβάλλει το ήμισυ της προβλεπόμενης κατά το επόμενο εδάφιο αποζημίωσης απόλυσης.
 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο επιχειρείται η άρση των προσκομμάτων σε ότι αφορά την δυνατότητα των επιχειρήσεων να προβαίνουν σε απολύσεις σε περιπτώσεις μείωσης του κύκλου εργασιών τους. Οι χρόνοι προειδοποίησης διαμορφώνονται ως εξής:

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει
απαιτείται προειδοποίηση πριν την απόλυση
από δώδεκα (12) «συμπληρωμένους» μήνες έως δύο (2) χρόνια
ενός (1) μηνός
από δύο (2) έτη συμπληρωμένα έως πέντε (5) έτη
δύο (2) μηνών
από πέντε (5) έτη συμπληρωμένα έως δέκα (10) έτη
τριών (3) μηνών
από δέκα (10) έτη συμπληρωμένα και άνω
τεσσάρων (4) μηνών
Υπολογισμός Αποζημίωσης Απροειδοποίητης Απόλυσης Ιδιωτικού Υπαλλήλου με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.


Το ύψος της αποζημίωσης ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν κάνει χρήση της δυνατότητας έγγραφης προειδοποίησης διαμορφώνεται ως εξής:

Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει
η αποζημίωση προσδιορίζεται
από 1 έτος συμπληρωμένο έως 4 έτη
2 μηνιαίους μισθούς
από 4 έτη συμπληρωμένη έως 6 έτη
3 μηνιαίους μισθούς
από 6 έτη συμπληρωμένα έως 8 έτη
4 μηνιαίους μισθούς
από 8έτη συμπληρωμένα έως 10 έτη
5 μηνιαίους μισθούς
10 έτη συμπληρωμένα
6 μηνιαίους μισθούς
11 έτη συμπληρωμένα
7 μηνιαίους μισθούς
12 έτη συμπληρωμένα
8 μηνιαίους μισθούς
13 έτη συμπληρωμένα
9 μηνιαίους μισθούς
14 έτη συμπληρωμένα
10 μηνιαίους μισθούς
15 έτη συμπληρωμένα
11 μηνιαίους μισθούς
16 έτη συμπληρωμένα και άνω
12 μηνιαίους μισθούς


Ο υπολογισμός της ως άνω αποζημίωσης γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1995 εξακολουθεί να ισχύει.

Επιπρόσθετα, με στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων με αυξημένη προϋπηρεσία, περιλαμβάνεται μεταβατική διάταξη η οποία προβλέπει για τους εργαζόμενους που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη 17 έτη συμπληρωμένα και άνω, σύμφωνα με την οποία, εκτός της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο αποζημίωσης, δικαιούνται επιπλέον αποζημίωσης η οποία αυξάνεται κατά ένα μηνιαίο μισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας μέχρι και τους 12 μηνιαίους μισθούς. 

Ωστόσο αυτή η ειδικά προβλεπόμενη επιπλέον αποζημίωση υπόκειται στο πλαφόν των 2.000 ευρώ ανά μήνα καθώς ο υπολογισμός της γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του τελευταίου μήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης με την προϋπόθεση όμως ότι δεν υπερβαίνουν το ως άνω ποσό. Ως χρόνος υπηρεσίας για τον υπολογισμό αυτής της επιπλέον αποζημίωσης απόλυσης είναι εκείνος που συμπληρώνει ο εργαζόμενος κατά τη δημοσίευση του παρόντος και ισχύει οποτεδήποτε και αν απολυθεί ο εργαζόμενος.
 

Για τον υπολογισμό της επιπλέον αυτής αποζημίωσης εργαζόμενων που πληρούν τις προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 8 του ν. 3198/1955, όπως ισχύει, εφαρμογή έχει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955.
 kerdos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ