Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με ΑΜΕ πως ενεργοποιεί ξανά την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

20 Νοεμβρίου 2012

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με ΑΜΕ πως ενεργοποιεί ξανά την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

ΑΜΕ, ΑΠΔ, Ασφαλιστικά, εργασίας, εργοδοτη, ΙΚΑ, διακοπή εργασιών στην εφορία, εργοδοτη, ασφαλειας, ταμειων,
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με ΑΜΕ πως ενεργοποιεί ξανά την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με ΑΜΕ πως ενεργοποιεί ξανά την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

ΑΜΕ, ΑΠΔ, Ασφαλιστικά, εργασίας, εργοδοτη, ΙΚΑ, διακοπή εργασιών στην εφορία, εργοδοτη, ασφαλειας, ταμειων,
ΑΜΕ, ΑΠΔ, Ασφαλιστικά, εργασίας, εργοδοτη, ΙΚΑ, διακοπή εργασιών στην εφορία, εργοδοτη, ασφαλειας, ταμειων,
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με ΑΜΕ πως ενεργοποιεί ξανά την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

Διαχείριση Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους ανεστάλη η δυνατότητα υποβολής τους μέσω διαδικτύου, λόγω μακρόχρονης διακοπής απασχόλησης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΜΕ, ΑΠΔ, Ασφαλιστικά, εργασίας, εργοδοτη, ΙΚΑ, διακοπή εργασιών στην εφορία, εργοδοτη, ασφαλειας, ταμειων,
ΑΜΕ, ΑΠΔ, Ασφαλιστικά, εργασίας, εργοδοτη, ΙΚΑ, διακοπή εργασιών στην εφορία, εργοδοτη, ασφαλειας, ταμειων,

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 244 - 247
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr
ΙΔΡΥΜΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Αθήνα 16/1/2012
Αριθμ. Πρωτ.
Γ99/1/13
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα &
Παραρτήματα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συν/νος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «Διαχείριση Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους ανεστάλη η

δυνατότητα υποβολής τους μέσω διαδικτύου, λόγω μακρόχρονης

διακοπής απασχόλησης»

Έχει διαπιστωθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις υποβάλλονται μέσω
διαδικτύου Α.Π.Δ. που αφορούν επιχειρήσεις οι οποίες, είτε έχουν διακόψει
για μεγάλο χρονικό διάστημα την απασχόληση προσωπικού τους, είτε έχουν
διακόψει οριστικά την λειτουργία τους και δεν έχει ενημερωθεί η Υπηρεσία
μας.
Οι υποβολές αυτές πραγματοποιούνται εν αγνοία του υπευθύνου ή
των υπευθύνων της επιχείρησης από άτομα στην κατοχή των οποίων
περιήλθαν οι κωδικοί πρόσβασης της επιχείρησης στο διαδίκτυο, ενώ τα
ασφαλιστικά στοιχεία που δηλώνονται στις εν λόγω Α.Π.Δ. είναι προφανώς
εικονικά. Για τους λόγους αυτούς ανεστάλη η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ.
μέσω διαδικτύου, για τις κοινές επιχειρήσεις οι οποίες δεν υπέβαλαν Δηλώσεις
για τρία (3) συνεχόμενα τρίμηνα.

Προκειμένου οι εν λόγω εργοδότες να έχουν δυνατότητα υποβολής
Α.Π.Δ., θα πρέπει αυτές να κατατεθούν με μαγνητικό μέσο στο αρμόδιο
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. της έδρας του εργοδότη.
Συνημμένα θα συνυποβάλλονται, αναλυτική εκτύπωση του
περιεχομένου της Α.Π.Δ. καθώς και αντίγραφα στοιχείων από τα οποία
αποδεικνύεται η έναρξη απασχόλησης (κάρτες πρόσληψης, εκκαθαριστικά
σημειώματα αποδοχών, συμβάσεις εργασίας, θεωρημένη κατάσταση
προσωπικού κ.α.).

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις που οι Α.Π.Δ. δεν
υποβάλλονται από τον ίδιο τον εργοδότη αλλά από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα
(π.χ. λογιστές), θα πρέπει να ελέγχεται επισταμένως το νόμιμο της
εξουσιοδότησης η οποία θα πρέπει να είναι πρόσφατη, να έχει θεωρηθεί για το
γνήσιο της υπογραφής, να αναγράφονται σ` αυτή τα πλήρη στοιχεία
(ονοματεπώνυμο, αριθ ταυτότητας, ΑΦΜ) καθώς και η ιδιότητα ή η σχέση με
την επιχείρηση εξουσιοδοτούντος και εξουσιοδοτούμενου.
Η υπηρεσία εσόδων του Υποκαταστήματος ή Παραρτήματος, θα
προβαίνει σε διαπίστωση αν πράγματι έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής
ΑΠΔ μέσω διαδικτύου. Η διαδικασία θα γίνεται μέσω της επιλογής «Αρχείο
αναστολής δυνατότητας υποβολής Α.Π.Δ. κοινών επιχειρήσεων μέσω
διαδικτύου» που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
(www.ika.gr) αποκλειστικά για τους χρήστες Η/Υ ΟΠΣ /Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., με
καταχώριση του Α.Μ.Ε. στο ειδικό πεδίο και εμφάνιση του αποτελέσματος
αναζήτησης, στη σχετική ένδειξη.
Στη συνέχεια η Α.Π.Δ. θα εισάγεται στο σύστημα από
εξουσιοδοτημένο χρήστη ( προϊστάμενο ή αναπληρωτή του) μετά από έλεγχο
των προσκομισθέντων στοιχείων.
Σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ειλικρίνεια των
προσκομισθέντων στοιχείων, θα γίνεται ενδελεχής έλεγχος και στο χώρο της
επιχείρησης εάν χρειαστεί και εφόσον διαπιστωθεί ότι τα ασφαλιστικά
στοιχεία που περιέχονται στην Α.Π.Δ. δεν ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα θα διενεργείται ουσιαστικός έλεγχος, θα συντάσσεται
αναλυτική έκθεση έλεγχου και τα ασφαλιστικά στοιχεία θα τροποποιούνται ή
θα ακυρώνονται.
Οι εισφορές που έχουν καταβληθεί δεν θα επιστρέφονται αφού η
υποβολή πλασματικών ασφαλιστικών στοιχείων είναι προφανές ότι εμπεριέχει
δόλο.
Εάν διαπιστώνεται ότι τα υποβληθέντα στοιχεία ανταποκρίνονται
στην πραγματικότητα, θα συντάσσεται συνοπτική έκθεση ελέγχου και μαζί με
τα προσκομισθέντα στοιχεία θα αρχειοθετούνται στο φάκελο του εργοδότη.
Εάν η απασχόληση προσωπικού συνεχίζεται και κατά τη διάρκεια των
ελεγκτικών διαδικασιών θα ενημερώνεται με Υπηρεσιακό Σημείωμα η Ομάδα
Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης του Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (Πατησίων 12,
FAX : 210 3827794) προκειμένου να ενεργοποιήσει και πάλι τη δυνατότητα
υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου.
2
ΑΔΑ: ΒΟΝ54691ΩΓ-ΕΑΜ Οι προαναφερόμενες Α.Π.Δ. θα θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον
υποβληθούν μέχρι την τελευταία εργάσιμη για το δημόσιο, του επόμενου μήνα
από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου. Εάν τυχόν
επισημανθούν από το σύστημα ως εκπρόθεσμες η σχετική κίνηση θα
διαγράφεται μέσω της οθόνης: «Διαχείριση εκπρόθεσμων κινήσεων…»

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ •


C:DOCUMENTS AND SETTINGS\ALL USERS\DOCUMENTS\ΚΕΜΕΝΑ\2012\ΛΟΥΡ. \ΓΕΝ. ΕΓΓΡ.
3
ΑΔΑ: ΒΟΝ54691ΩΓ-ΕΑΜΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. Γρ. κ. Διοικητή
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών
3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών
4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών
5. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών
Πατησίων 12, Αθήνα
6. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας
Πατησίων 12, Αθήνα
7. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού)
8. Ομάδα Υποδομών Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών
Πατησίων 12, Αθήνα
9. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών
Πατησιών 12, Αθήνα
10. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησιών 12, Αθήνα
11. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων
Πατησιών 12, Αθήνα
12. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Πατησιών 12, Αθήνα
4
ΑΔΑ: ΒΟΝ54691ΩΓ-ΕΑΜ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ