Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΚΦΑΣ αντί του ΚΒΣ και φορολογικές αλλαγές στο νομοσχέδιο

6 Νοεμβρίου 2012

ΚΦΑΣ αντί του ΚΒΣ και φορολογικές αλλαγές στο νομοσχέδιο

ΚΦΑΣ αντί του ΚΒΣ και φορολογικές αλλαγές στο νομοσχέδιο

και φορολογικές αλλαγές στο νομοσχέδιο

Φορολογικές αλλαγές στο νομοσχέδιο

ΚΦΑΣ αντί του ΚΒΣ και φορολογικές αλλαγές στο νομοσχέδιο

Την κατάργηση του ΚΒΣ και τη θέσπιση του ΚΦΑΣ, με την καθιέρωση ορίων για την τήρηση βιβλίων από τις επιχειρήσεις και απλούστερες διαδικασίες, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο.

Μείωση του συντελεστή επιστροφής φόρου στους αγρότες

Προβλέπει, επίσης, μεταξύ άλλων, τη μείωση του συντελεστή επιστροφής φόρου στους αγρότες, την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιείται στη γεωργία, την αλλαγή της φορολογίας στα τσιγάρα, τη θέσπιση θέση Γενικού Γραμματέα Εσόδων στο υπουργείο Οικονομικών με πενταετή θητεία, όπως και τη δυνατότητα με απόφαση του υπουργού Οικονομικών λήξης της θητείας των προϊσταμένων, υποδιευθυντών και διευθυντών των εφοριών όταν δεν επιτυγχάνουν τους τριμηνιαίους στόχους για τα έσοδα που τους τίθενται.

Πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ΙΧ

Επίσης, θεσπίζεται νέα διαδικασία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας ΙΧ με αφαίρεση πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας του ΙΧ όταν δεν έχουν καταβληθεί τα τέλη, καθώς και η άρση ων περιορισμών για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού εκτιμητή για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να μειωθεί το κόστος ων υπηρεσιών αυτών.

Αναλυτικότερα, στο φορολογικό του σκέλος, το νομοσχέδιο προβλέπει:

ΚΦΑΣ αντί του ΚΒΣ

Τη θέσπιση του ΚΦΑΣ ο οποίος αντικαθιστά τον ΚΒΣ που καταργείται. Σ' αυτόν ορίζεται ότι επιχειρήσεις με τζίρο έως 1,5 εκατ. ευρώ τηρούν απλογραφικά βιβλία Β' κατηγορίας, ενώ οι επιχειρήσεις με τζίρο μεγαλύτερο του ποσού αυτού τηρούν διπλογραφικά βιβλία Γ' κατηγορίας.

Στο νομοσχέδιο διευκρινίζεται ότι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ δεν θεωρεί φορολογικά στοιχεία σε υπόχρεο, ο οποίος:


α) δεν έχει εκπληρώσει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές υποχρεώσεις του από πάσης φύσης φόρους του Δημοσίου από την επαγγελματική του δραστηριότητα, από δάνεια με την εγγύηση του Δημοσίου, πρόστιμα για παραβάσεις των διατάξεων του νόμου αυτού, τέλη ή εισφορές που βεβαιώνονται από τις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, όταν το σύνολο των υποχρεώσεων αυτών, χωρίς τις νόμιμες προσαυξήσεις ξεπερνά τις έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, εκτός αν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής των ληξιπρόθεσμων χρεών του.

β) δεν έχει υποβάλει στη δημόσια οικονομική υπηρεσία δηλώσεις απόδοσης οποιουδήποτε παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου, τέλους, εισφοράς από οποιαδήποτε αιτία, καθώς και δηλώσεις φόρου εισοδήματος.

Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων στο υπουργείο Οικονομικών

Σύσταση θέσης Γενικού Γραμματέα Εσόδων στο υπουργείο Οικονομικών με πενταετή θητεία και με δυνατότητα ανανέωσης της θητείας του για μια φορά. Όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους που διαθέτει:
1) Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα εν γένει.
2) Σημαντική επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση στον ιδιωτικό τομέα, στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα.
3) Σημαντική διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων.
4) Γνώση ξένων γλωσσών, ιδίως δε της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις και άλλα πρόσφορα μέσα.
5) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης.

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Εσόδων είναι τα ακόλουθα :

  •  να διαμορφώνει και να επικαιροποιεί σε ετήσια βάση το στρατηγικό σχεδιασμό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, όπως επίσης ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους και κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του και του προσωπικού τους και να ενημερώνει σχετικά τον Υπουργό Οικονομικών,

  •  να τοποθετεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3548/2007) και να αποφασίζει την πρόωρη λήξη της θητείας τους, λόγω μη εκπλήρωσης των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων,

  •  να διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες των επιμέρους οργανικών μονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στις αρμοδιότητές του συμβαδίζουν με το στρατηγικό σχεδιασμό και τους τεθέντες στόχους και να ελέγχει και εποπτεύει όλες τις δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας, * να υποβάλει προτάσεις νομοθετικών ρυθμίσεων που κατατίθενται στη Βουλή από τον Υπουργό Οικονομικών σε ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του,

  •  να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την υποβολή προτάσεων για την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων με τα οποία επέρχονται αλλαγές στον αριθμό, την οργάνωση, τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των οργανικών μονάδων και υπηρεσιών.

Νέα διαδικασία για την αξιολόγηση των στελεχών του υπουργείου Οικονομικών

Νέα διαδικασία για την αξιολόγηση των προισταμένων, υποδιευθυντών και διευθυντών του υπουργείου Οικονομικών. 

Στο νομοσχέδιο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η τοποθέτηση και η λήξη θητείας των προϊσταμένων των κατωτέρω οργανικών μονάδων, επιπέδου Τμήματος, Υποδιεύθυνσης και Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, διενεργείται χωρίς τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010 (Α’ 51), με μόνη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ενός έτους που μπορεί να ανανεώνεται μέχρι δύο φορές ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, με όμοια απόφαση και κύριο κριτήριο την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί».


Στους αγρότες

Την αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο κίνησης που χρησιμοποιούν οι αγρότες, από 21 ευρώ το χιλιόλιτρο σε 66 ευρώ το χιλιόλιτρο

Τη μείωση του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες από 11% σήμερα σε 6%.


Την αλλαγή της φορολογίας στα τσιγάρα
Την αρση περιορισμών στην άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού εκτιμητή για την ενίσχυση του ανταγωνισμού στο συγκεκριμένο επάγγελμα και την πτώση των τιμών

Τη θέσπιση νέας διαδικασίας για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας τα οποία θα επιβάλλονται και στα ασθενοφόρα όπως και στα αυτοκίνητα των γραφείων κηδειών. Η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2013 προβλέπεται να ξεκινήσει από 15 Νοεμβρίου.

News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση από το ΑΠΕ - ΑΜΠ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ