Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών 1,1% ΟΕΚ

6 Νοεμβρίου 2012

Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών 1,1% ΟΕΚ


Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών 1,1% ΟΕΚ

Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών 1,1% ΟΕΚ

Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών 1,1% ΟΕΚ

ΙΧ) Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών 1,1% (Νομοσχέδιο)

1. Η προβλεπόμενη από τη διάταξη της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν.Δ. 2963/54 (Α΄, 195), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εισφορά 0,75% επί των ημερομισθίων και μισθών των εργαζομένων υπέρ του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη, καταργείται από 1 Νοεμβρίου 2012.
2. Η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του νόμου 678/1977 (Α΄,246) και του εδάφιου Γ του άρθρου 7 του ν.3144/2003 (Α΄,111) εισφορά 0,35% υπέρ Οργανισμού Εργατικής Εστίας, η οποία βαρύνει τον οικείο εργοδότη, καταργείται από 1 Νοεμβρίου 2012.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να καθοριστεί και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.
Θ) Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών 1,1 (Αιτιολογική Έκθεση)

Θ) Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών 1,1 (Αιτιολογική Έκθεση)


Θ) Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών 1,1 (Αιτιολογική Έκθεση)

Σύμφωνα με το ν.4046/2012 και σε εκτέλεση των ρυθμίσεων του Κεφαλαίου Ε΄ «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις », παράγραφος 29 του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και του Κεφαλαίου 4 «Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης » παράγραφος 4.1 «Διασφάλιση της ταχείας προσαρμογής της αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσμών εργασίας » του Μνημονίου Συνεννόησης στις Συγκεκριμένες Προϋποθέσεις Οικονομικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν κατά την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 και προσαρτήθηκαν , ως παράρτημα V, στον ως άνω νόμο, προβλέπεται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους εργασίας , η μείωση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες.
Σε πρώτη φάση, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, με την παρούσα διάταξη καταργούνται οι διατάξεις με τις οποίες προβλεπόταν εργοδοτική εισφορά σε συνολικό ποσοστό 1,10% υπέρ των καταργηθέντων πλέον, Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ