Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε5 του άρθρου 1 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012»

27 Νοεμβρίου 2012

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε5 του άρθρου 1 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012»

Αρ. πρωτ.: Δ19Γ 5044128 ΕΞ 23.11.2012

Κατεβάστε ΕΔΩ : τα υποδείγματα εξουσιοδοτηση σε εκτελωνιστή

Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε5 του άρθρου 1 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012»

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2012
Αρ. Πρωτ.: Δ19Γ 5044128 ΕΞ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 19η - ΤΜΗΜΑ Γ'

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:Σ. Μπαντέκα
Τηλέφωνο:210 6987443
FAX:210 6987450
Email:d19diadi@otenet.gr

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου Ε5 του άρθρου 1 του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α ) και τις διατάξεις του άρθρου 3 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν.4093/2012».


ΣΧΕΤ: Η με αριθμ.πρωτ. 19Γ 5043816 ΕΞ2012/21-11-2012 ΔΥΟ.


Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής, με τις οποίες κοινοποιήθηκαν οι εν θέματι διατάξεις, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην άσκηση της τελωνειακής αντιπροσώπευσης, στην πρόσβαση και άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή και στην άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας των εκτελωνιστών, οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

Α. Άσκηση Τελωνειακής αντιπροσώπευσης.


Κάθε πρόσωπο μπορεί να ορίσει τελωνειακό αντιπρόσωπο. Η αντιπροσώπευση μπορεί να είναι άμεση, οπότε ο αντιπρόσωπος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό τρίτου, ή έμμεση, οπότε ο αντιπρόσωπος ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό τρίτου.

Ο αντιπρόσωπος πρέπει να έχει εξουσιοδότηση στην οποία να δηλώνεται ότι ενεργεί για λογαριασμό του προσώπου που αντιπροσωπεύει και να διευκρινίζεται για το αν πρόκειται για άμεση ή έμμεση αντιπροσώπευση.

Το πρόσωπο που δεν δηλώνει ότι ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό άλλου προσώπου ή που δηλώνει ότι ενεργεί εξ ονόματος ή για λογαριασμό άλλου προσώπου χωρίς να έχει εξουσιοδότηση θεωρείται ότι ενεργεί εξ ιδίου ονόματος και για ίδιο λογαριασμό. 

Διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών


Οι εκτελωνιστικές εργασίες μπορούν να διενεργούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων και συγκεκριμένα από:

α) τον δικαιούχο των εμπορευμάτων, αυτοπροσώπως, για εμπορεύματα που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα,

β) τον νόμιμο εκπρόσωπο νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, ημεδαπών ή αλλοδαπών, προκειμένου για εμπορεύματα που ανήκουν σε αυτά,

γ) τον εκτελωνιστή/εκτελωνιστική εταιρεία,

δ) τον υπάλληλο του κυρίου του εμπορεύματος, καθώς και

ε) οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα.

Τα ανωτέρω πρόσωπα για την εκτέλεση εκτελωνιστικών εργασιών πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, να διαθέτουν σχετική εξουσιοδότηση, εφόσον ενεργούν ως τελωνειακοί αντιπρόσωποι, ενεργό ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) ή αριθμό καταχώρησης και αναγνώρισης EORI.

Σημειώνουμε ότι, κατ' εφαρμογή των εφαρμοστικών διατάξεων του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και ιδιαίτερα των διατάξεων των άρθρων 4ια έως 4κ του Καν.(ΕΟΚ).2454/93, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, όλα τα πρόσωπα και οι οικονομικοί φορείς για την αναγνώρισή τους κατά τις συναλλαγές τους με τις τελωνειακές αρχές απαιτείται να διαθέτουν αριθμό καταχώρησης και αναγνώρισης EORI.

Με την αριθμ.5024905/3083/Α0019/30-6-2009 Α.Υ.Ο.Ο (ΦΕΚ 1371 Β/2009) καθορίζεται η διαδικασία καταχώρησης - λήψης μοναδικού αριθμού αναγνώρισης (EORI), καθώς και οι εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 της ως άνω ΑΥΟΟ, στις οποίες ο οικονομικός φορέας καταγράφεται με έναν ειδικό αριθμό «ad hoc» και δεν χορηγείται ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισης EORI.

Εξουσιοδότηση


Όλα τα πρόσωπα φυσικά ή νομικά καθώς και οι ενώσεις προσώπων που ασκούν εκτελωνιστικές εργασίες κατά κύριο ή μη επάγγελμα, απαιτείται να έχουν εξουσιοδότηση από τον δικαιούχο των εμπορευμάτων.

Η εξουσιοδότηση μπορεί να είναι γενική, εφόσον ο δικαιούχος του εμπορεύματος αναθέτει στον αντιπρόσωπο γενικά την εκτέλεση των εκτελωνιστικών του εργασιών ή ειδική, εφόσον αναθέτει στον αντιπρόσωπο ειδική και συγκεκριμένη εκτελωνιστική εργασία.

Σε αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ρητά εάν η σχέση της αντιπροσώπευσης είναι άμεση ή έμμεση. Επίσης, πρέπει να γίνεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος - εντολέα, καθώς και Δήλωση αποδοχής της εξουσιοδότησης από τον εξουσιοδοτούμενο αντιπρόσωπο.

Η διάρκεια ισχύος της μπορεί να είναι μέχρι πέντε έτη από την έκδοσή της, μετά τη λήξη της οποίας θα πρέπει να ζητείται η κατάθεση νέας, ακυρουμένης αυτοδίκαια της προηγούμενης, εφόσον πρόκειται για γενική εξουσιοδότηση.

Η «Εξουσιοδότηση-Εντολή» κατατίθεται στον Προϊστάμενο του Τελωνείου όπου πρόκειται να διενεργηθούν οι εκτελωνιστικές εργασίες και οποιαδήποτε τροποποίηση ή ανάκληση της πρέπει να γνωστοποιείται εγγράφως στην εν λόγω τελωνειακή αρχή. Στις περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη υποβολής της γενικής εξουσιοδότησης και σε άλλα τελωνεία, δεν θα υποβάλλεται νέα, αλλά θα εκδίδεται προς τούτο ακριβές αντίγραφο αυτής μόνο από το Τελωνείο στο οποίο έχει κατατεθεί αυτή, αρχικά.

Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτονται ενδεικτικά υποδείγματα «ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ- ΕΝΤΟΛΗ». Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής υποβολής τελωνειακών παραστατικών, απαιτείται ηλεκτρονική εξουσιοδότηση η οποία προϋποθέτει την πιστοποίηση τόσο του δικαιούχου του εμπορεύματος όσο και του αντιπροσώπου από το TAXIS NET. Η διαδικασία της εξουσιοδότησής, καθώς και η αποδοχή αυτής, γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης εξουσιοδοτήσεων. Πέραν της ηλεκτρονικής εξουσιοδότησης, πρέπει σε κάθε περίπτωση ο εξουσιοδοτών να κρατά στο αρχείο του και έντυπη εξουσιοδότηση ως επισυναπτόμενο έγγραφο του παραστατικού. Οι οδηγίες για την πιστοποίηση από το TAXIS NET καθώς και οι οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής υπηρεσίας εξουσιοδοτήσεων, παρέχονται στην ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr).

Τρόπος συμπλήρωσης των τελωνειακών παραστατικών.


Σύμφωνα με την αριθμ.Τ.2556/80/Α0019/24-5-2007 ΔΥΟΟ, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή του Καν(ΕΟΚ) 2286/2003 - Οδηγίες συμπλήρωσης του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου, όσον αφορά την συμπλήρωση της θέσης 14 Διασαφιστής/ Αντιπρόσωπος του ΕΔΕ, στην οποία συμπληρώνεται το πρόσωπο το οποίο καταθέτει την διασάφηση, πρέπει να αναγράφεται σε αγκύλη πριν από το όνομα και την πλήρη διεύθυνση του διασαφιστή ή αντιπροσώπου του, ένας από τους παρακάτω κωδικούς (αριθμούς), ανάλογα με την περίπτωση:

[1] στην περίπτωση που η διασάφηση κατατίθεται από τον ίδιο τον διασαφιστή,

[2] στην περίπτωση που η διασάφηση κατατίθεται από αντιπρόσωπο του διασαφιστή με σχέση άμεσης αντιπροσώπευσης και

[3] στην περίπτωση που η διασάφηση κατατίθεται από αντιπρόσωπο του διασαφιστή με σχέση έμμεσης αντιπροσώπευσης.

Επισημαίνεται ότι και στις περιπτώσεις των υπαλλήλων των εισαγωγικών - εξαγωγικών εταιρειών η συμπλήρωση της θέσης 14 θα γίνεται πλέον με τους αντίστοιχους κωδικούς [2] ή [3] των αντιπροσώπων.

Όσον αφορά την Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης τα στοιχεία του αντιπροσώπου συμπληρώνονται στη θέση 14 Υπόχρεος/Αντιπρόσωπος.

Ευθύνη του εκτελωνιστή/αντιπροσώπου.


Όλα τα πρόσωπα που διενεργούν εκτελωνιστικές εργασίες ως τελωνειακοί αντιπρόσωποι, ήτοι ο υπάλληλος του δικαιούχου του εμπορεύματος, ο εκτελωνιστής/εκτελωνιστική εταιρεία, καθώς και οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων είναι εις ολόκληρο υπόχρεοι μετά του δικαιούχου του εμπορεύματος έναντι του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του ν. 718/77.

Β. Πρόσβαση και άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή.


Ορισμοί - Προϋποθέσεις:


Εκτελωνιστής είναι το φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει κατά κύριο επάγγελμα, τη διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε ως υπάλληλοι.

Για την άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή τα ως άνω πρόσωπα πρέπει:

α) Να λάβουν επίσημη πιστοποίηση επάρκειας εκτελωνιστή μετά από την συμμετοχή τους σε σχετικές εξετάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στις προβλεπόμενες στο άρθρο 5 του ν.718/77, Τελωνειακές Περιφέρειες,

β) Να αναγγείλουν την άσκηση του επαγγέλματος τους στις, κατά τόπο αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες του ν.718/77, σύμφωνα με την διαδικασία που ορίζεται στην αριθμ.Δ19Γ 5007484 ΕΞ 2012/20-2-2012 Α.Υ.Ο «Άσκηση επαγγέλματος εκτελωνιστή» (ΦΕΚ 740 Β/2012). Εκτελωνιστικές επιχειρήσεις, νοούνται τα νομικά πρόσωπα τα οποία στο καταστατικό τους έχουν ως κύριο αντικείμενο την διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών και ένας τουλάχιστον εκτελωνιστής συμμετέχει ή απασχολείται στην εταιρεία με οποιαδήποτε σχέση απασχόλησης.

Απόκτηση επίσημης πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή


Για την απόκτηση της επίσημης πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή απαιτείται η συμμετοχή σε διαγωνισμό, ο οποίος διοργανώνεται κάθε έτος, σε κάθε Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του ν.718/77, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα καθοριστούν με την υπό έκδοση προβλεπόμενη, στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του νόμου, Υπουργική Απόφαση.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό για την απόκτηση επίσημης πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή θα πρέπει οι υποψήφιοι:

• να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου,
• να έχουν, τουλάχιστον, απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμου με αυτό σχολείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και
• να πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις των περιπτώσεων ε', στ', και ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 (να μην έχουν δικαστεί ή να διώκονται για αδικήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του παρόντος, να μην έχει ανακληθεί η ιδιότητα του εκτελωνιστή, να μην τελούν υπό δικαστική απαγόρευση κ.λ.π.).

Οι επιτυχόντες στον διαγωνισμό λαμβάνουν επίσημη πιστοποίηση επάρκειας για την κατά κύριο επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών από τις Τελωνειακές Περιφέρειες της χώρας.

Γ. Εποπτεία και Πειθαρχική εξουσία.


1) Οι περιφερειακές Επιτροπές Άσκησης Πειθαρχικής Εξουσίας του άρθρου 18 του ν.718/77 καταργούνται και πλέον η πειθαρχική εξουσία επί των εκτελωνιστών ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών μέσω του προβλεπόμενου στο άρθρο 20 Πειθαρχικού Συμβουλίου Εκτελωνιστών.

Η αρμοδιότητα για την οριστική διεκπεραίωση των πειθαρχικών υποθέσεων εκτελωνιστών που εκκρεμούν στις ως άνω Επιτροπές, περιέρχεται στην αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου Εκτελωνιστών.

Για τον λόγο αυτό, οι Επιτροπές του άρθρου 18, θα πρέπει, με την λήψη της παρούσας, να μεριμνήσουν για την διαβίβαση στην Δ19η Δ/νση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Δ/νσης Τελωνείων και ΕΦΚ, των φακέλων των εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, με σχετική έκθεση για κάθε μία υπόθεση, στην οποία θα αναφέρονται οι ενέργειες που έχουν γίνει, η πρόοδος που έχει συντελεστεί για την κάθε μία υπόθεση, καθώς και οι λόγοι για τους οποίους δεν έχει καταστεί δυνατή η εκδίκαση αυτής μέχρι σήμερα.

2) Η εποπτεία των εκτελωνιστών, ασκείται πλέον από τις Τελωνειακές Περιφέρειες του άρθρου 5 του ν.718/77 της έδρας τους στις οποίες πρέπει να διαβιβαστεί το αρχείο του Μητρώου Εκτελωνιστών που τηρούνταν από τις Επιτροπές του άρθρου 18.
Επιπλέον, οι ως άνω Τελωνειακές Περιφέρειες, πρέπει πλέον του ανωτέρω Μητρώου των εκτελωνιστών, να δημιουργήσουν ανάλογο Μητρώο για όλα τα υπόλοιπα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά προσώπων ή ενώσεις προσώπων) τα οποία ασκούν εκτελωνιστικές εργασίες.

Για το λόγο αυτό, τα Τελωνεία πρέπει να αποστέλλουν τα στοιχεία των ως άνω προσώπων στην Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του ν.718/77 στην οποία βρίσκεται η έδρα των προσώπων αυτών.

Δ. Καταργούμενες διατάξεις


Σημειώνουμε κατωτέρω τις αλλαγές που έχουν επέλθει στις διατάξεις του ν. 718/77 ως προς την πρόσβαση, την άσκηση και τα καθήκοντα του επαγγέλματος του εκτελωνιστή καθώς και την άσκηση Πειθαρχικής Εξουσίας:

• Καταργείται ο γεωγραφικός περιορισμός στην άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή. Οι εκτελωνιστές/εκτελωνιστικές επιχειρήσεις μπορούν να δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, σε μία ή περισσότερες Τελωνειακές Περιφέρειες του άρθρου 5, του ν.718/77.
• Καταργείται ο περιορισμός της άσκησης του επαγγέλματος μόνο ως ελεύθερο επάγγελμα. Οι εκτελωνιστές πλέον μπορούν να ασκούν το επάγγελμα και με εξαρτημένη σχέση εργασίας
• Καταργούνται οι περιορισμοί της ιθαγένειας και της ηλικίας, για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή.
• Καταργείται η απαγόρευση σύστασης από τους εκτελωνιστές οποιαδήποτε άλλης εταιρείας κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συμμετοχής τους στη διοίκησή της,
•Καταργείται η υποχρέωση της πρακτικής άσκησης των επιτυχόντων στο διαγωνισμό για την απόκτηση πτυχίου - πιστοποίησης επάρκειας, σε εκτελωνιστικά γραφεία
• Καταργείται η απαίτηση για την άσκηση του επαγγέλματος απόκτησης Άδειας Ασκήσεως αυτού μετά από εξετάσεις. Απαιτείται πλέον μόνο αναγγελία έναρξης της άσκησης του επαγγέλματος στην αρμόδια Τελωνειακή Περιφέρεια του άρθρου 5 του ν.718/77
• Καταργείται ο περιορισμός της δυνατότητας σύστασης μόνο ομόρρυθμης εταιρίας με ομορρύθμους εταίρους μόνο εκτελωνιστές.
• Αναμορφώνονται οι επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές.
• Καταργείται η υποχρέωση των εκτελωνιστών να υποβάλλουν κάθε τρία έτη πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
• Καταργείται το σήμα των εκτελωνιστών.
• Καταργείται η πρόβλεψη για την απώλεια της ιδιότητας του εκτελωνιστή λόγω αποχής από την άσκηση του επαγγέλματος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Καταργείται το δικαίωμα των ομογενών που ασκούσαν το επάγγελμα στην αλλοδαπή να αποκτούν άνευ διαγωνισμού την πιστοποίηση επάρκειας εκτελωνιστή.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του ν.718/77 «Περί εκτελωνιστών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, άτυπο ενοποιημένο κείμενο του οποίου αποστέλλουμε συνημμένα για διευκόλυνσή σας.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
Σ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ