Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Συγκεντρωτικά οι αλλαγές του ΚΒΣ σε ΚΑΣ.

8 Νοεμβρίου 2012

Συγκεντρωτικά οι αλλαγές του ΚΒΣ σε ΚΑΣ.Οι αλλαγές του ΚΒΣ - σε ΚΑΣ

Οι αλλαγές του ΚΒΣ - σε ΚΑΣ

O Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Νέα όρια για την τήρηση βιβλίων


Νέα όρια για την τήρηση βιβλίων


Τα φυσικά πρόσωπα, που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, απαλλάσσονται (με ορισμένες εξαιρέσεις) από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής. 

·          Νέα όρια ακαθάριστων εσόδων για την τήρηση βιβλίων
Β΄ κατηγορίας (έως 1,5 εκατ. ευρώ) και
Γ΄ κατηγορίας (άνω του 1,5 εκατ. ευρώ)

 Καταργείται, υπό προϋποθέσεις, η θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.


  • Προβλέπεται η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου, η οποία υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών. 
  •  Oι εκμεταλλευτές ξενοδοχείου, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, πάρκινγκ, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι μέχρι την έκδοση του φορολογικού στοιχείου για το οποίο έχουν υποχρέωση, θα αναγράφουν τα στοιχεία των πελατών τους χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης. Η ισχύς της μεταβατικής ρύθμισης παύει την 1.1.2014.Συναλλαγές με επιταγές

Συναλλαγές με επιταγές

Συναλλαγές αξίας 3.000 ευρώ και άνω θα πρέπει να εξοφλούνται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου.
Το όριο που ισχύει σήμερα είναι 1.500 ευρώ.

Στις εκδιδόμενες επιταγές που καλύπτουν εξόφληση επαγγελματικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού, θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του εκδότη, του εκάστοτε οπισθογράφου καθώς και του  τελευταίου  κομιστή   που   εισπράττει  αυτήν. Επίσης, αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ του εκδότη της επιταγής που προσκομίζεται για εξόφληση οφειλής προς το Δημόσιο ανεξαρτήτως ποσού.

Στα εκδιδόμενα από τις τράπεζες και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα παραστατικά στοιχεία πάσης φύσεως εισπράξεων ή πληρωμών μετρητοίς, για συναλλαγές φυσικών ή νομικών προσώπων ή κοινοπραξιών ποσού άνω των 12.000 ευρώ, θα πρέπει να αναγράφεται και ο ΑΦΜ του συναλλασσομένου. Σε περίπτωση αλλοδαπού φυσικού προσώπου θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός διαβατηρίου ή ταυτότητας.


Eιδικοί φόροι

    Αυξάνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης (ΕΦΚ) του υγραερίου κίνησης (LPG) από τα 200 ευρώ στα 330 ευρώ ανά χιλιόλιτρο, όσο είναι δηλαδή και στο ντίζελ κίνησης. Με την εξίσωση αυτή η λιανική τιμή του υγραερίου κίνησης αυξάνεται κατά περίπου 0,07 - 0,10 ευρώ ανά λίτρο  και από τα περίπου 0,90 ευρώ  ανά λίτρο που πωλείται σήμερα, αυξάνεται περίπου στο 1 ευρώ.
    Αυξάνεται ο συντελεστής ΕΦΚ  του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται  αποκλειστικά στη γεωργία από  21 ευρώ ανά χιλιόλιτρο  σε εξήντα έξι ευρώ ανά  χιλιόλιτρο για την ενίσχυση  των δημοσίων εσόδων.
  Αυξάνεται η φορολογία των βιομηχανοποιημένων καπνών, με κύριο στόχο τα «στριφτά». Ο πάγιος φόρος ορίζεται σε 80 ευρώ ανά χίλια τσιγάρα και ο αναλογικός σε 20% επί της λιανικής τιμής. Το ελάχιστο ποσό φόρου των δυο παραπάνω «συστατικών» δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 115 ευρώ ανά χίλια τσιγάρα. Επίσης, ορίζεται πάγιος φόρος 153 ευρώ ανά κιλό στον «λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων».  Απαγορεύεται και η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού «για σκοπούς έρευνας αγοράς».


  Στα τέλη κυκλοφορίας

    Καταργείται η προμήθεια του  «ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας»  κατά την καταβολή  των τελών  κυκλοφορίας έτους 2013 και επομένων. Σε περίπτωση κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος για το οποίο δεν  έχουν καταβληθεί τα οφειλόμενα  τέλη, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του με πράξη της αστυνομικής αρχής, από την οποία δεν επιστρέφονται εάν ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει το αποδεικτικό καταβολής των τελών κυκλοφορίας.
 Ορίζεται προκαθορισμένο διάστημα είσπραξης των τελών κάθε έτος από την 1η Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου, με εξαίρεση φέτος, οπότε η πληρωμή των τελών θα ξεκινήσει στις 15 Νοεμβρίου. Όσοι δεν πληρώσουν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας απειλούνται, εκτός των προστίμων, με αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας, ενώ για να γίνει μεταβίβαση οχήματος, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν καταβληθεί οφειλόμενα τέλη, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων.

Μειώνεται από 11% σε 6% ο κατ'  αποκοπήν συντελεστής επιστροφής  φόρου των αγροτών.

 Μειώνεται το ύψος του εισιτηρίου στα καζίνο από 15 ευρώ που ίσχυε σε 6 ευρώ 

Στα καζίνο Πάρνηθας και Θεσσαλονίκης το εισιτήριο ήταν ήδη 6 ευρώ. Με άλλη διάταξη καθορίζεται ενιαία αξία εισιτηρίου εισόδου στα καζίνο 6 ευρώ. Ποσοστό 20% της συνολικής αξίας του εισιτηρίου παρακρατείται από την επιχείρηση - καζίνο, ως δικαίωμα διάθεσης και κάλυψης δαπανών, στο οποίο εμπεριέχεται και ο αναλογούν ΦΠΑ, ενώ το υπόλοιπο ποσό είναι δικαίωμα του Δημοσίου. Παράλληλα όμως αυξάνεται η συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στα μεικτά κέρδη παιχνιδιών κατά 2%.
    Αυξάνεται κατά 2 εκατοστιαίες μονάδες η  συμμετοχή του ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη παιγνίων των καζίνο.


 Καταργείται η παρεχόμενη εξουσιοδότηση με την οποία δύναται να καθορίζονται ανώτατα ή κατώτατα όρια αμοιβής των εκτελωνιστών κ.λπ. 

Αξιολόγηση ανά τρίμηνο των προϊσταμένων των φορολογικών υπηρεσιών
Επίσης θεσπίζεται η αξιολόγηση ανά τρίμηνο (αντί για έτος που ισχύει σήμερα) των προϊσταμένων των φορολογικών υπηρεσιών. Η αξιολόγησή τους θα γίνεται με συγκεκριμένα και μετρήσιμα κριτήρια.

Θέση γενικού γραμματέα Δημοσίων  Εσόδων

Προβλέπεται επίσης και θέση γενικού γραμματέα Δημοσίων  Εσόδων που θα προέρχεται από  τον ιδιωτικό τομέα (κατά προτίμηση)  και θα έχει θητεία που θα υπερβαίνει το βίο μιας κυβέρνησης (επί 5ετία).
Η στερούμενη επικεφαλής (μετά την παραίτηση του Γιάννη Καπελέρη) Γενική Γραμματεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων. Ο νέος γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων θα έχει πενταετή θητεία, η οποία θα μπορεί να ανανεώνεται για μία ακόμη φορά και τοποθετείται με απόφαση του υπουργικού συμβουλίου.

Διαβάστε ακόμα
O Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
O Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
O Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ