Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ν3850/10 Άρθρο 10. Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

16 Νοεμβρίου 2012

ν3850/10 Άρθρο 10. Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

ν3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.(ΦΕΚ A' 84/2.6.2010)

Άρθρο 10. Κατάταξη επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας

Για να καθορισθούν οι ώρες απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας και του ιατρού εργασίας, καθώς και το απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων του τεχνικού ασφάλειας, οι επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες κατατάσσονται σε κατηγορίες, των οποίων οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας σημειώνονται με κωδικό αριθμό, με βάση τη στατιστική ταξινόμηση, από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος, έτους 1980, ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α' ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1. Ορυχεία άνθρακα 11
2. Μεταλλεία - Λατομεία 12,14,15
3. Υδρογονάνθρακες και γηγενή καύσιμα αέρια 13
4. Χημικές βιομηχανίες:
4.1. Παραγωγή οξέων, βάσεων, αλάτων και χημικών λιπασμάτων 311
4.2. Παραγωγή πλαστικών υλών, συνθετικών ρητινών και τεχνητών ινών 312
4.3. Παραγωγή πετροχημικών 313.1
4.4. Παραγωγή οργανικών χρωστικών ουσιών 313.2
4.5. Παραγωγή πεπιεσμένων αερίων, ξηρού πάγου και ανθρακοσβεστίου 313.5
4.6. Παραγωγή λοιπών βασικών προϊόντων 313.9
4.7. Βιομηχανίες βερνικοχρωμάτων, στιλβωμάτων και τυπογραφικών μελανών 314
4.8. Παρασκευή γεωργικών φαρμάκων και εντομοκτόνων 319.4
4.9. Παραγωγή εκρηκτικών 319.7
4.10. Κατασκευή πυροτεχνημάτων 319.8
5. Βιομηχανίες παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα:
5.1. Βιομηχανίες επεξεργασίας πετρελαιοειδών 321
5.2. Εμφιάλωση υγραερίων 329.5
6. Βιομηχανίες προϊόντων εκ μη μεταλλικών ορυκτών:
6.1. Κατασκευή ειδών εξ αμιαντοτσιμέντου 336.3
6.2. Κατασκευή ειδών από αμίαντο 338
7. Βασικές μεταλλουργικές βιομηχανίες 34
8. Κατασκευή τελικών προϊόντων εκ μετάλλου, εκτός μηχανών και
μεταφορικού υλικού:
8.1. Μεταλλικές κατασκευές (γέφυρες, υπόστεγα, έργα υποδομής και παρόμοιες
κατασκευές 353.9
9. Κατασκευή μηχανών και συσκευών, εκτός των ηλεκτρικών και των μέσων
μεταφοράς
9.1. Λεβητοποιεία 369.1
9.2. Κατασκευή σιλό, κοχλιομεταφορέων, μεταφορικών ταινιών και
αερομεταφορέων 369.3
10. Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών, συσκευών και λοιπών ειδών:
10.1 Κατασκευή συσσορευτών μολύβδου 372.1
11. Κατασκευή μεταφορικών μέσων:
11.1. Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών 381
11.2. Κατασκευή σιδηροδρομικού και τροχιοδρομικού υλικού 382
12. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί παραγωγής 411
13. Παραγωγή καυσίμου αερίου πόλεως 412
14. Υφαντικές βιομηχανίες
14.1. Βαφεία, τυποβαφεία, φινιστήρια 237
15. Εργασίες με ραδιενεργά υλικά ή ιοντίζουσες ακτινοβολίες
16. Εργοτάξια μεγάλων δομικών έργων (σήραγγες, φράγματα, κ.λπ.) κατασκευές
δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, λιμενικά έργα, οικοδομικά έργα πάνω
από 2.000 κυβικά μέτρα, ειδικά δομικά έργα.ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β'
Στην κατηγορία Β' υπάγονται όσες επιχειρήσεις δεν υπάγονται στις κατηγορίες Α' και Γ' του παρόντος άρθρου.


ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

1. Γεωργία 01
2. Κτηνοτροφεία 02
3. Εμπόριο, εστιατόρια, ξενοδοχεία, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις 6, 7
εκτός απ' τα συνεργεία συντήρησεις σιδηροδρομικών γραμμών, τις διαδικασίες
σύνθεσης και ελιγμών αμαξοστοιχιών, τις μεταφορές και αποθηκεύσεις υγρών
και αερίων καυσίμων και τις αποθήκες μετά ψύξεως που υπάγονται στην
κατηγορία Β'. Τα μεταφορικά μέσα και οι αποθήκες που ανήκουν σε συγκεκριμένη
επιχείρηση και εξυπηρετούν αποκλειστικά αυτήν, κατατάσσονται στην αυτή
κατηγορία με την επιχείρηση.
4. Τράπεζες, λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, 8, 9
ενοικιάσεις κινητών και ακινήτων και λοιπές υπηρεσίες εκτός απ' τις υπηρεσίες
περισυλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και τελικής διάθεσης ακαθάρτων που
υπάγονται στην κατηγορία Β'.
5. Διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων οικονομικής δραστηριότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ