Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Αρ. πρωτ.: 1045929/856/Α0012/19.5.2005 Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών

13 Δεκεμβρίου 2012

Αρ. πρωτ.: 1045929/856/Α0012/19.5.2005 Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών

αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων 2012 αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων εντυπο αναλωση κεφαλαιου 2011 εντυπο αναλωσησ κεφαλαιου προηγουμενων ετων αναλωση κεφαλαιου 2012 αναλωση κεφαλαιου εντυπο αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων

Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών

Αρ. πρωτ.: 1045929/856/Α0012/19.5.2005
Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών


Αθήνα, 19 Μαΐου 2005
Αρ. Πρωτ.: 1045929/856/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Πίνη
Τηλέφωνο : 210 3375315,316
ΦΑΞ: 210 3375001

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.


Απαντώντας στο ερώτημα σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων περιορίζεται ή καλύπτεται, μεταξύ άλλων, με πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγο του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν καθώς επίσης και με ανάλωση κεφαλαίου που αποδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.


2. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι προκειμένου προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του παρόντος άρθρου, η ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει και ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994, για να βρεθεί το συνολικό εισόδημα, αθροίζονται τα επιμέρους εισοδήματα (όλων των πηγών εισοδήματος) τα οποία αποκτώνται από κάθε φυσικό πρόσωπο είτε κατά τα οικονομικό έτος το προηγούμενο από τη φορολογία, είτε κατά το ημερολογιακό ή διαχειριστικό ή γεωργικό έτος το οποίο έληξε μέσα στο προηγούμενο από τη φορολογία οικονομικό έτος. Κατά την άθροιση αυτή συμψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επί μέρους εισοδημάτων. Ειδικά για εμπορικές επιχειρήσεις με επαρκή και ακριβή βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η τυχόν προκύπτουσα ζημιά μεταφέρεται για να συμψηφιστεί διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη (για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/05 και μετά).

αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων, εντυπο, 2238/94. Εισοδημα, Κατάργηση ΚΒΣ, τεκμαρτό εισόδημα, τεκμήρια 2012,

Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών : η ζημιά μιας χρήσης δε θα ληφθεί υπόψη αφαιρετικά αλλά για τη χρήση αυτή θεωρείται ότι δεν απομένει κεφάλαιο για ανάλωση.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, σας πληροφορούμε τα εξής:

α) Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων μπορεί να περιοριστεί ή να καλυφθεί με τα οικογενειακά εισοδήματα και συνεπώς είναι δυνατή η κάλυψη τεκμηρίου του ενός συζύγου με εισοδήματα του άλλου.

β) Στην περίπτωση που σε κάποια χρήση ο προσδιορισμός του εισοδήματος πραγματοποιηθεί με βάση τα τεκμήρια, η τυχόν προκύπτουσα ζημιά στη χρήση αυτή δε συμψηφίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα ούτε μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις. Επομένως κατά την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, η ζημιά της χρήσης αυτής δε θα ληφθεί υπόψη.

γ) Τέλος, αν σε κάποιο από τα παρελθόντα έτη τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται προς ανάλωση κεφαλαίου υπάρχει ζημιά από εμπορική επιχείρηση, η ζημιά αυτή καταρχήν συμψηφίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που το τελικό αποτέλεσμα μετά το συψηφισμό παραμένει αρνητικό, κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών η τελική ζημιά της χρήσης αυτής δε λαμβάνεται υπόψη αφαιρετικά αλλά για τη χρήση αυτή θεωρείται ότι δεν απομένει κεφάλαιο για ανάλωση.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 - Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ