Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΙΚΑ 72 / 2012 Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών

13 Δεκεμβρίου 2012

ΙΚΑ 72 / 2012 Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών

Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών

ikea ika world ika works ika airport ika musume ika radiusite ika nabila gambar ika af bhinneka tunggal ika ika core welcome to ikeacom ikea cached united states bedroom living room united kingdom canada united arab emirates australia italia italy ika laboratory equipment lab magnetic stirrer homogenizer cached industrial mixers mixing equipment high shear mixers cached imperial klans of america cached ika nigeria wikipedia the free encyclopedia cached more results from enwikipediaorg ika wikipedia the free encyclopedia cached ikasystems cloud computing solutions for healthcare payers cached ika products ika news cached ika collective production collective cached next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo search

Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000
e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,
29 .11. 2012

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αριθ. Πρωτ.
Σ40/308

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ.: 72

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης
Αναφορών (Συντάξεις)
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης
Εφαρμογών
Τμήμα Εθνικών Μητρώων Συντάξεων
Απονομών & Πληρωμών
Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Αθήνα
3. Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών Ο.Π.Σ.
Πατησίων 12, Αθήνα
4. ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)
Πειραιώς 9-11, Τ.Κ. 10552 Αθήνα
5. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο
των Υπηρεσιών Συντάξεων

Θ Ε Μ Α : «Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών.»


Κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.4 του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/12.11.2012, τ. Α΄), καθώς και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με τις οποίες διευκρινίζονται οι νέες ρυθμίσεις που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες ισχύουν από 1.1.2013, προς ενημέρωση των υπηρεσιών σας και των ασφαλισμένων, καθώς και για την ορθή εφαρμογή τους.

1. α) Επισημαίνεται ότι δεδομένης της διασφάλισης των θεμελιωμένων έως και 31.12.2012 συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 –με ή χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων- με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31.12.2012, οι τροποποιήσεις κοινοποιούμενες δικαιώματα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης (πριν ή μετά την 31.12.2012).

Για παράδειγμα, η προσθήκη δύο ετών στο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης των ανδρών, παλαιών ή νέων (από 1.1.1993 και μετά) ασφαλισμένων, όριο που δεν είχε θιγεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, δεν εξαρτάται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, αλλά από τη μη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των ελάχιστων απαιτούμενων ημερών ασφάλισης) μέχρι την 31.12.2012.

Επομένως, οι πίνακες που αφορούν τις γενικές προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης παλαιών και νέων ανδρών ασφαλισμένων διαμορφώνονται ως εξής:
about our ads advertise with yahoo search australia bedroom bhinneka tunggal ika cached canada gambar ika af help ika news ika wikipedia the free encyclopedia ika airport ika airport code ika anime ika clan ika collective production collective ika core ika food ika japanese ika karate ika laboratory equipment lab magnetic stirrer homogenizer ika musume ika nabila ika nigeria wikipedia the free encyclopedia ika products ika radiusite ika systems ika works ika world ikasystems cloud computing solutions for healthcare payers ikea imperial klans of america industrial mixers mixing equipment high shear mixers italia italy legal living room more results from enwikipediaorg next privacy submit your site united arab emirates united kingdom united states welcome to ikeacom ikea

Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών

* από τις οποίες 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την πενταετία πριν από το έτος κατάθεσης της
αίτησης για συνταξιοδότηση (για τους παλαιούς ασφαλισμένους) ή 750 ημέρες ασφάλισης την
τελευταία πενταετία πριν από το έτος κατάθεσης της αίτησης για συνταξιοδότηση (για τους νέους
ασφαλισμένους)

β) Αντίθετα, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτημα συνταξιοδότησης σε μειωμένοόριο ηλικίας από άνδρες ασφαλισμένους, τα όρια ηλικίας των οποίων δεν είχαν θιγεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (π.χ., οι γενικές προϋποθέσεις των 4500 ημερών ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών), ως προς τον υπολογισμό της μείωσης καθοριστικό στοιχείο αποτελεί η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι προσδιορίζεται με βάση το πλήρες όριο ηλικίας που ισχύει κατά το χρόνο που υποβάλλεται το αίτημα. Επομένως, εφ’ όσον από 1.1.2013 το γενικό όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης για τους άνδρες ασφαλισμένους είναι το 67ό έτος, ο υπολογισμός της μείωσης για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά θα ανάγεται στο 67ο έτος, με ανώτατο όριο τα 60/200.Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του μέχρι 31.12.2012 και καταθέτει αίτηση για μειωμένη σύνταξη εντός του 2012 θα λάβει σύνταξη με μείωση κατά 1/200 για κάθε μήνα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του, ενώ εάν καταθέσει την αίτηση αυτή από 1.1.2013 και μετά, η μείωση θα υπολογιστεί κατά 1/200 για κάθε μήνα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του, κατ’ ανώτατο όριο δε τα 60/200.

γ) Σας επισημαίνουμε ότι για την αποφυγή παρανοήσεων, δεν θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψη τα παραδείγματα i και ii της παρ. 8 του κοινοποιούμενου εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (σ. 11).

2. Ως προς την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, που εξακολουθεί να καλύπτει τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, επισημαίνεται ότι δεν διαφοροποιείται το ανώτατο όριο του αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου ανάλογα με το έτος που κατοχυρώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (για το 2011 μέχρι 4 έτη, για το 2012 μέχρι 5 έτη, για το 2013 μέχρι 6 έτη και για το 2014 μέχρι 7 έτη).
Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται δικαίωμα αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις που δεν είχαν θιγεί με το Ν. 3863/2010 και τροποποιούνται με την κοινοποιούμενη διάταξη από 1.1.2013 (π.χ., άνδρες με λιγότερες από 4500 ημέρες μεικτής ασφάλισης σε ηλικία 67 ετών).

Συν.: α) ΦΕΚ 222/12.11.2012 (σ. 5525, 5605, 5606)
β) Ένα έγγραφο (ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ) (19 φύλλα)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Διοικητή
2. Γρ. Υποδιοικητή κ. Δ. Πατσούρη
3. Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Ασφ/κών Υπηρεσιών
4. Γρ. Δ/ντριας Παροχών
5. Τμήμα Κύριας Σύνταξης (10 αντίτυπα)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ