Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί ΠΟΛ. 1040/2006 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1102/2005 «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών».

23 Δεκεμβρίου 2012

ΠΟΛ. 1040/2006 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1102/2005 «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών».

ΠΟΛ. 1040/2006 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1102/2005 «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών».

ΑΕ, δηλωση μεταβολης στοιχειων, διακοπή εργασιών στην εφορία, ΕΕ, εναρξης, ΕΠΕ, Κοινοπραξιών, ΟΕ,

ΠΟΛ. 1040/2006 Τροποποίηση της ΠΟΛ 1102/2005 «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 9 Μαρτίου 2006
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αρ.Πρωτ.: 1024880/582/ΔΜΒ΄
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΠΟΛ. 1040
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ - Β΄

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της 1070576/2627/ΔΜ/ΠΟΛ. 1102/14-7-2005(ΦΕΚ 1062/Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Ανακαθορισμός διαδικασιών και δικαιολογητικών κατά την υποβολή δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/A), όπως ισχύει.
3. Τις Α.Υ.Ο.1027319/677/0006Β/24-2-98(ΦΕΚ194/Β) και 1027411/842/ΔΜ/26-2-98 (ΦΕΚ 193/Β), όπως ισχύουν.
4. Την ανάγκη τροποποίησης της Α.Υ.Ο.Ο. 1070576/2627/ΔΜ/ ΠΟΛ. 1102/14-7-2005 (ΦΕΚ 1062/Β) λόγω τροποποίησης, αντικατάστασης και συμπλήρωσης των διατάξεων του Α.Ν. 89/1967 «περί εγκατάστασης εν Ελλάδι αλλοδαπών Εμποροβιομηχανικών Εταιρειών».
5. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 37930/ΔΙΟΕ/1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432/Β) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
6.Τη διαπίστωση ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 4 προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
Προκειμένου για ημεδαπές εταιρείες του Α.Ν. 89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3427/2005, θα υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκτός των ανωτέρω και το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), στο οποίο δημοσιεύεται η εγκριτική απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί υπαγωγής τους στις διατάξεις του εν λόγω νόμου.
Στη περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το Φ.Ε.Κ., υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της ως άνω εγκριτικής απόφασης καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το Φ.Ε.Κ. αμέσως μετά την κυκλοφορία του.

Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:

Α) Οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 89/1967 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3427/2005, υποβάλλουν:

- Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια εγκατάστασης στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το Φ.Ε.Κ., υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια.
-Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το Φ.Ε.Κ. αμέσως μετά την κυκλοφορία του.
- Βεβαίωση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών περί εγκατάστασης της εταιρείας από την οποία προκύπτει και ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Β) Οι αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρείες που εγκαθιστούν γραφείο στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 378/68 και του Ν. 27/75 υποβάλλουν:

- Το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) στο οποίο δημοσιεύεται η άδεια εγκατάστασης γραφείου στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που δεν έχει τυπωθεί το Φ.Ε.Κ., υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια.
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 από το νόμιμο εκπρόσωπο στην οποία δηλώνεται ότι θα προσκομισθεί το Φ.Ε.Κ. αμέσως μετά την κυκλοφορία του.
- Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία του Υ.Ε.Ν. περί εγκατάστασης του γραφείου από την οποία προκύπτει και ο νόμιμος εκπρόσωπός της στην Ελλάδα.

Η Απόφαση αυτή ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2006.

H παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ακριβές Αντίγραφο
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Η Προϊσταμένη Γραμματείας
Α. ΜΠΕΖΑΣ


Διαβάστε σχετικά :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ