Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 29 Ιανουαρίου

3 Φεβρουαρίου 2012

Υποβολή των γνωστοποιήσεων του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), μέσω διαδικτύου.

ΠΟΛ 1270

ΘΕΜΑ: Υποβολή των γνωστοποιήσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), καθώς και από Υπουργικές Αποφάσεις και του περιεχομένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α΄/26.5.1992).

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988).

3. Το π.δ.110/2011 (ΦΕΚ 243 Α΄/11.11.2011) περί Διορισμού Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.

4. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των προβλεπόμενων γνωστοποιήσεων και φορολογικών παραστατικών, χωρίς μετάβαση των φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ., με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ., καθώς και τη μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων.

5. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής

1. Η υποβολή των κατωτέρω γνωστοποιήσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 186/1992(Κ.Β.Σ.) όπως ισχύει, από υπουργικές αποφάσεις καθώς και από θέσεις της Διοίκησης, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.:

1.1 Χρησιμοποίηση περισσοτέρων σειρών για κάθε είδος φορολογικού στοιχείου.

1.2 Επέκταση της χρήσης του ενιαίου μηχανογραφικού εντύπου για έκδοση και άλλου φορολογικού στοιχείου ή άλλης σειράς στοιχείων ή τήρησης άλλου βιβλίου, από το ήδη θεωρημένο έντυπο.

1.3 Ανάθεση έκδοσης εγγράφων μεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή πράκτορα, από το μεταφορέα που πραγματοποιεί θαλάσσιες ή εναέριες μεταφορές.

1.4 Αρχική εγκατάσταση − προσθήκη σημείων εγκατάστασης αυτόματων πωλητών ή τη μεταφορά τους.

1.5 Χρησιμοποίηση τουριστικών λεωφορείων από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που ανήκουν σε αυτές ή τα εκμεταλλεύονται για τη μεταφορά των υπαλλήλων τους, προκειμένου να μην εκδίδουν δελτία κίνησης.

1.6 Μη τήρηση ενιαίας αρίθμησης ή επανάληψης αυτής κατά την έκδοση φορολογικών στοιχείων από παραδρομή, (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

1.7 Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από παραδρομή, (αφορά δήλωση πριν το φορολογικό έλεγχο).

1.8 Έκδοση αθεώρητων φορολογικών στοιχείων από μηχανογραφικό στέλεχος, λόγω βλάβης της Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. με την οποία σημαίνονται.

1.9 Επανάληψη της ενιαίας αρίθμησης των βιβλίων που τηρούνται σε κινητά φύλλα και των φορολογικών στοιχείων που εκδίδονται.

1.10 Ενημέρωση των μηχανογραφικά τηρούμενων βιβλίων εκτός έδρας.

1.11 Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης σε εγκατάσταση τους εντός του ίδιου νομού.

1.12 Αλλαγή για πρώτη φορά της μεθόδου προσδιορισμού της τιμής κτήσης των αποθεμάτων ή του ιστορικού κόστους παραγωγής.

1.13 Μη τήρηση ιδιαίτερου πρόσθετου βιβλίου της παραγράφου 5 του άρθρου 10 στο υποκατάστημα που στεγάζεται στον ίδιο ή σε συνεχόμενο κτιριακό χώρο με την έδρα.

1.14 Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο με αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.

1.15 Ενσωμάτωση δεδομένων βιβλίων υποκαταστήματος χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα σε άλλο χωρίς αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα.

1.16 Τήρηση ιδιαίτερης σειράς πρόσθετων βιβλίων επί διαρκούς παροχής υπηρεσίας.

1.17 Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας σε άλλο τόπο χωρικής αρμοδιότητας ίδιας Δ.Ο.Υ.

1.18 Τήρηση των βιβλίων και στοιχείων εκτός έδρας αλλά σε τόπο χωρικής αρμοδιότητας άλλης Δ.Ο.Υ. στην ίδια πόλη (πλην Ν. Αττικής και Θεσσαλονίκης).

1.19 Παράταση του χρόνου ενημέρωσης των βιβλίων.

1.20 Βλάβη του Η/Υ για παράταση ενημέρωσης των βιβλίων.

2. Η υποβολή του δελτίου αποστολής ή του δελτίου αποστολής − τιμολογίου, που εκδίδεται από τον πωλητή φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων, με την ένδειξη «για τη ΔΟΥ του αγοραστή», αντί της αποστολής αυτού σε φυσική μορφή, γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή του περιεχομένου του εντός προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την ημερομηνία έκδοσης, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω του διαδικτύου, στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr.

3. Οι εκπρόθεσμες υποβολές του περιεχομένου του παραστατικού της προηγούμενης παραγράφου γίνονται υποχρεωτικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, ΑΔΑ41ΦΜΗ−ΤΛ (ΦΕΚΒ79.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή. Σε περίπτωση απενεργοποίησης από την ΓΓΠΣ των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

Άρθρο 2
Έλεγχος − Ενημέρωση Δ.Ο.Υ.

1. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αμέσως μετά την υποβολή των γνωστοποιήσεων ή του περιεχομένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων παραλαβής στο σύστημα TAXIS.

2. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εμφάνισης των στοιχείων των γνωστοποιήσεων και του περιεχομένου των παραστατικών μεταβίβασης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά.

Άρθρο 3
Ισχύς της Απόφασης

1. Η απόφαση αυτή ισχύει προαιρετικά από τις 22/12/2011 και υποχρεωτικά από τις 1/6/2012.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
Δείτε επίσης:

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

2 Φεβρουαρίου 2012

Μείωση τιμών έρχεται στα Ι.Χ. υψηλής εργοστασιακής αξίας!

Μείωση τιμών έρχεται στα Ι.Χ. υψηλής εργοστασιακής αξίας , τα οποία συνήθως είναι και μεγάλου κυβισμού.

μείωση των τιμών στα μεταχειρισμένα οχήματα.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Παντελής Οικονόμου, προανήγγειλε χθες το βράδυ στη Βουλή την κατάργηση του φόρου πολυτελείας, ο οποίος επιβάλλεται στα αυτοκίνητα εργοστασιακής αξίας άνω των 20.000 ευρώ όταν είναι καινούργια και άνω των 16.000 ευρώ όταν είναι μεταχειρισμένα.

Η επικείμενη κατάργηση του φόρου πολυτελείας είναι αποτέλεσμα των προειδοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι θα παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καθώς ο συγκεκριμένος φόρος χαρακτηρίζεται αντικοινοτικός.
Επίσης, ο κ. Οικονόμου προανήγγειλε και την αλλαγή του τρόπου φορολογίας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων οχημάτων. Και αυτή η αλλαγή θα οδηγήσει σε μείωση των τιμών στα μεταχειρισμένα οχήματα.
Σημειώνεται ότι ο φόρος πολυτελείας απέτυχε εισπρακτικά καθώς το 2010 έφερε έσοδα στο δημόσιο ταμείο μόλις 23 εκατ. ευρώ , ενώ το 2011 μόλις 8 εκατ. ευρώ. Πηγή:www.capital.gr

1 Φεβρουαρίου 2012

Υπέρ της διατήρησης της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα πολιτικά κόμματα!

Υπέρ της διατήρησης της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, τα πολιτικά κόμματα!

Υπέρ της διατήρησης του νόμου με βάση τον οποίον τα πολιτικά κόμματα χρηματοδοτούνται απο τον κρατικό προϋπολογισμό τάχθηκαν οι εκπρόσωποί τους που κλήθηκαν χθες στη Βουλή να καταθέσουν τις προτάσεις τους, στο πλαίσιο του διαλόγου για την εκλογίκευση της σχετικής δαπάνης, που εγκαινίασε ο υπουργός Εσωτερικών Τ. Γιαννίτσης.
Τα άλλοτε κραταιά κόμματα εξουσίας που φυλλορροούν, τουλάχιστον δημοσκοπικά, έχουν υποθηκεύσει στις τράπεζες μέχρι το 2016 τις μελλοντικές τους χρηματοδοτήσεις, οι οποίες υπολογίζονται με βάση τα έσοδα που προϋπολογίζονται στον Προϋπολογισμό και όχι το ύψος που τελικώς κλείνουν και συνήθως υπολείπεται των αρχικών εκτιμήσεων, έναντι δανείων τα οποία αθροιστικά φτάνουν τα 242 εκατ. ευρώ.Χατίρια στα κόμματα, κάνουν οι τράπεζες (;)

Πρόκειται, όπως αναγνωρίζουν απερίφραστα ακόμα και δικά τους στελέχη για ασυνήθιστη τραπεζική πρακτική, δεδομένου ότι οι τραπεζικές στρόφιγγες που παραμένουν ερμητικά σφραγισμένες για πολλές υγιείς επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανοίγουν με χαρακτηριστική ευκολία πλην όμως, ευάλωτα κριτήρια στην περίπτωση πολιτικών κομμάτων.
Μετά την πρόσφατη πρωτοβουλία του εισαγγελέα Γ. Πεπόνη για τη νομιμότητα της χρηματοδότησης των κομμάτων οι τράπεζες αποφάσισαν να παρακρατήσουν τις τελευταίες δόσεις της επιχορήγησης στο ΠΑΣΟΚ και τη Ν.Δ. για το 2011, για το οποίο είχε προβλεφθεί ποσό 54 εκατ. ευρώ, έναντι 48 εκατ. του 2010, καθώς και το σύνολο του 2012. Η απόφαση αυτή προκάλεσε ασφυξία στη λειτουργία των δύο κυβερνητικών κομμάτων με αποτέλεσμα οι Ρ. Σπυρόπουλος, ταμίας του ΠΑΣΟΚ και ο ομόλογός του απο τη Ν.Δ. Θ. Σκορδάς να καταθέσουν κοινή πρόταση ζητώντας να εισπράξουν από 1.1.2012 το 60% της ετήσιας επιχορήγησης που τους αναλογεί.
www.imerisia.gr
 
Όμως την ίδια στιγμή προκάλεσε αρνητικούς συνειρμούς η αφοπλιστική παραδοχή των δύο από τα τρία κόμματα που στηρίζουν την κυβέρνηση Παπαδήμου για την έξοδο της χώρας απο την κρίση, όταν οι ταμίες του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ., δήλωσαν απερίφραστα ότι οι υπέρογκες δανειακές υποχρεώσεις των κομμάτων τους δεν είναι διαχειρίσιμες!

Οι υπηρεσίες του TAXISnet, από ώρα 13:00 έως 14:00, δεν θα είναι διαθέσιμες.

TAXISnet

01.02.2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Τετάρτη 01/02/2012 και από ώρα 13:00 έως 14:00, οι υπηρεσίες του TAXISnet (υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α., δηλώσεων Φ.Μ.Υ., εντύπων Κ.Β.Σ. και δηλώσεων Τελών και Ειδικών Φόρων) δεν θα είναι διαθέσιμες, λόγω εργασιών αναβάθμισης που απαιτούνται για την νέα έκδοση της προσωρινής δήλωσης Φ.Μ.Υ. Η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής Ε9 θα λειτουργεί κανονικά.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

30 Ιανουαρίου 2012

Λογαριασμούς για την πληρωμή του ΕΤΑΚ του 2009 , του ΦΑΠ για το 2010 και το 2011.Διασταυρώσεις στοιχείων για αδήλωτα ακίνητα.

Λογαριασμούς για την πληρωμή του ΕΤΑΚ του 2009 , του ΦΑΠ για το 2010 και το 2011. Διασταυρώσεις στοιχείων για αδήλωτα ακίνητα.

Λογαριασμούς για την πληρωμή του ΕΤΑΚ του 2009 , του ΦΑΠ για το 2010 και το 2011 θα αρχίσει να στέλνει στους ιδιοκτήτες ακινήτων το υπουργείο Οικονομικών το οποίο προχωρά παράλληλα σε εκτεταμένες διασταυρώσεις στοιχείων (ΔΕΗ , Κτηματολόγιο , Ε9) προκειμένου να αποκαλύψει αδήλωτα ακίνητα.

Aποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΤΑΚ 2009 και του ΦAΠ 2010 και 2011 που εκκρεμούν.

Στο 29ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών Χάρης Θεοχάρης τόνισε ότι σύντομα θα ξεκινήσει η αποστολή των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΤΑΚ 2009 και του ΦΑΠ 2010 και 2011 που εκκρεμούν.

Μάλιστα για να μην πέσουν όλα τα βάρη μαζί στους φορολογούμενους ο κ. Θεοχάρης υποσχέθηκε ότι θα υπάρξει χρονική απόσταση στην αποστολή των σημειωμάτων.

Ήδη η ΓΓΠΣ έχει έτοιμα και θα αρχίσει να ταχυδρομεί τις επόμενες ημέρες τα εκκαθαριστικά σημειώματα για την πληρωμή του ΕΤΑΚ του 2009. Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή των σημειωμάτων του ΕΤΑΚ θα ακολουθήσει ο «λογαριασμός» για την καταβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του 2010 και αργότερα ο ΦΑΠ του 2011.

Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων του έτους 2009.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών φέτος οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να πληρώσουν:

 • Το Ενιαίο Τέλος Ακινήτων του έτους 2009. Περίπου 1,28 εκατομμύρια φορολογούμενοι θα παραλάβουν, τα «ξεχασμένα» εκκαθαριστικά σημειώματα για την καταβολή του ΕΤΑΚ 2009. Θα το πληρώσουν οι άγαμοι που την 1η Ιανουαρίου 2009 είχαν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 100.000 ευρώ και οι έγγαμοι με ακίνητα αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Από το ΕΤΑΚ του 2009 αναμένονται περίπου 100 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι έχουν ήδη εκκαθαριστεί 2.920.000 δηλώσεις από 3.946.646 ιδιοκτήτες και έχουν βεβαιωθεί φόροι ύψους 278,97 εκατ. ευρώ. Οι φορολογούμενοι που είχαν στην κατοχή τους την 1η Ιανουαρίου 2009 ατομική ακίνητη περιουσία άνω των 400.000 ευρώ μαζί με το ΕΤΑΚ του 2009 θα πληρώσουν και την έκτακτη εισφορά .
 • Τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2010. Περισσότεροι από 100.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2010 ακίνητα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ θα πληρώσουν ΦΑΠ για το 2010.
 • Τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του 2011. Θα πληρωθεί από περίπου 600.000 φορολογούμενους που κατέχουν ακίνητα αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ.
 • Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων πληρώνουν ήδη μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ το ειδικό τέλος ακινήτων για το 2011 ενώ 
 • από το Απρίλιο θα αρχίσουν να πληρώνουν και το ειδικό τέλος για το 2012 που θα καταβληθεί σε 5 ίσες δόσεις μέχρι και το Ιανουάριο του 2013 .

Παράλληλα η ΓΓΠΣ σχεδιάζει ελέγχους και διασταυρώσεις στα μητρώα των φορολογουμένων και στα ειδικά στοιχεία που έχουν δηλώσει για την επιφάνεια των ακινήτων τους προκειμένου να εντοπισθούν λάθη ή «παραλείψεις» που έγιναν στην επιφάνεια βάσει της οποίας φορολογείται το ακίνητο.

Οι έρευνες, θα γίνουν με αφορμή τα λάθη που εντοπίστηκαν στον υπολογισμό του τέλους ακινήτων (που εισπράττεται μέσω της ΔΕΗ), αλλά τα αποτελέσματα θα βοηθήσουν να εντοπιστούν τυχόν παραβάσεις και περιπτώσεις φοροδιαφυγής από ιδιοκτήτες που αποκρύπτουν την πραγματική φορολογήσιμη επιφάνεια των ακινήτων τους.

Στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές της ΓΓΠΣ, θα ενταχθούν στοιχεία από τα έντυπα Ε9, το περιουσιολόγιο, του αρχείου της ΔΕΗ, του Κτηματολογίου.


για αύξηση των αντικειμενικών αξιών...

Την ίδια ώρα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Παντελής Οικονόμου μιλώντας στο 29ο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων χαρακτήρισε απολύτως παράλογη την πρόταση της τρόικας για αύξηση των αντικειμενικών αξιών...
  «Είναι ένα μέτρο που δεν έχει την υποστήριξη από την πλευρά της κυβέρνησης, αλλά έχω και την αίσθηση ότι προτάθηκε χλιαρά από την τρόικα».

Πηγή Ημερησία

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση των προθεσμιών υποβολής των περιοδικών δηλώσεων και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων

Ανακοίνωση σχετικά με την παράταση των προθεσμιών υποβολής των περιοδικών δηλώσεων και των ανακεφαλαιωτικών πινάκων

[ακολουθεί η Υπουργική Απόφαση με αριθμό ΠΟΛ 1014/26.1.2011]
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι:
1. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. που υποβάλλονται για τις φορολογικές περιόδους του τετάρτου τριμήνου του 2010 και του Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2011. Η υποβολή των περιοδικών δηλώσεων αυτών καθώς και η καταβολή του οφειλόμενου ποσού στην περίπτωση των χρεωστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
2. Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παρεχόμενων υπηρεσιών που υποβάλλονται για την ημερολογιακή περίοδο του Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και την 27η Ιανουαρίου 2011. Η υποβολή των ανακεφαλαιωτικών πινάκων αυτών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
3. H υποβολή των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ με πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο και καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Ιανουαρίου 2011 δίνεται η δυνατότητα να πραγματοποιείται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και την ημερομηνία αυτή. Υπουργείο Οικονομικών 26/1/2011. 1

29 Ιανουαρίου 2012

Πάγια αντιμισθία των δικηγόρων. Υποχρεώσεις σε ΟΑΕΔ - ΣΕΠΕ - ΙΚΑ


Πάγια αντιμισθία των δικηγόρων. 

 • Υποχρεώσεις σε ΟΑΕΔ - ΣΕΠΕ - ΙΚΑ.

 • Δεν χρειάζεται να κάνετε καμία ενέργεια ως προς τον Ο.Α.Ε.Δ. και το Σ.ΕΠ.Ε. 
 • Δεν εγγράφεται ούτε στο Ειδικό Βιβλίο του Ι.Κ.Α. αφού δεν ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α., αλλά στο Ταμείο Νομικών.
 • Αντί πρόσληψης θα συνάψετε μία σύμβαση έμμισθης εντολής εις τριπλούν (όπου θα αναγράφεται το ΚΑΔ το ΑΜΚΑ και το μητρώο του δικηγόρου στο ταμείο νομικών). Θα στείλετε τον δικηγόρο να την υποβάλλει:
 1.      στον Δικηγορικό Σύλλογο, όπου θα ζητήσει μια βεβαίωση για τον ελάχιστο μισθό του.
 2.      στο Ταμείο Πρόνοιας και 
 3.         στο Ταμείο Νομικών.

Στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος (Κ.Ν. 2238/1994, στο άρθρο 45,παρ.1) ορίζεται ότι το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία, για την παροχή νομικών υπηρεσιών θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

Δεν έχει υποχρεωτικό ωράριο σύμφωνα με τον νομο και η αποζημίωση του είναι ακριβώς η διπλή από ότι δικαιούται κάθε άλλος υπάλληλος. Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 4 του Ν 4507/1966,
οι διατάξεις του ΑΝ 539/1945, για άδεια και επίδ.αδείας, εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους και τους νομικούς συμβούλους που αμείβονται με πάγια αντιμισθία.
Συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις μισθοδοσίας και εκδίδουμε απόδειξη εξόφλησης στην μισθοδοσία του, ενώ του δίνουμε και βεβαίωση αποδοχών.
Οι κρατήσεις για τον φόρο μισθωτών είναι σύμφωνα με την κλίμακα των μισθωτών και παρακρατούνται κανονικά από το μισθό του.

Εγκύκλιος ΙΚΑ: 79/13.10.2003
Α. Εξαίρεση από την ασφάλιση του ΙΚΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 63 του Ν.Δ.3026/1954 (ΦΕΚ 235/Α’) «περί κώδικος των Δικηγόρων», ο δικηγόρος ασκεί δημόσιο λειτούργημα προς το οποίο είναι ασυμβίβαστη η έμμισθη υπηρεσία σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Σε εξαίρεση της αρχής αυτής, επιτρέπεται στον δικηγόρο αφενός η παροχή καθαρά νομικών εργασιών είτε ως δικαστικού ή νομικού συμβούλου είτε ως δικηγόρου, με πάγια ετήσια ή μηνιαία αμοιβή και αφετέρου η διδασκαλία μαθημάτων νομικών ή πολιτικών επιστημών.
Η κατά τα παραπάνω επιτρεπόμενη, εξαιρετικά, παροχή νομικών υπηρεσιών με πάγια ετήσια ή μηνιαία αντιμισθία, δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ούτε επιφέρει απώλεια της δικηγορικής ιδιότητας.
Γι’ αυτές τις εργασίες, που επιτρέπονται από τον Κώδικα περί Δικηγόρων, δεν μπορούν να θεωρηθούν ως ιδιωτικοί υπάλληλοι, γιατί η σύμβαση που καταρτίζουν χαρακτηρίζεται από τον νόμο και είναι αυτή της έμμισθης εντολής.
Με βάση τα παραπάνω, έχουμε δεχτεί ότι οι διατάξεις των άρθρων 2, παρ. 2 και 5, παρ. 1 του Α.Ν.1846/1951 δεν έχουν εφαρμογή στους δικηγόρους που παρέχουν την εργασία τους με σχέση έμμισθης εντολής είτε ως δικαστικοί ή νομικοί σύμβουλοι είτε ως δικηγόροι, αφού για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων απαιτείται σχέση εξαρτημένης εργασίας (εγκύκλιος 48/1987).
Επιπλέον, έχουμε δεχτεί (εγκύκλιος 84/1990) ότι και η διδασκαλία μαθημάτων νομικών και πολιτικών επιστημών από δικηγόρους δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αλλά έμμισθης εντολής.

Υπαγωγή σε Φ.Π.Α. και των υπηρεσιών που παρέχονται από δικηγόρους αμειβόμενους με πάγια αντιμισθία (Σ.τ.Ε. 909/2011 )
Ο δικηγόρος είναι υποχρεωμένος κατά την είσπραξη της αντιμισθίας του να εισπράττει και ΦΠΑ 23% προκειμένου να τον αποδώσει στο δημόσιο.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ