Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 19 Φεβρουαρίου

24 Φεβρουαρίου 2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Εφαρμογή του N .3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α΄/ 02.03.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 

ΣΚΟΠΟΣ

Εφαρμογή του N .3919/2011 (ΦΕΚ 32/ τ. Α΄/ 02.03.2011) για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού.
Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΦΕΚ 32/τ. Α΄/02.03.2011), όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 Ν. 4038/2012 με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από την κάθε αρμόδια Υπηρεσία, της διαδικασίας άσκησης του επαγγέλματος του «Λογιστή-Φοροτεχνικού».

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΟΡΙΣΜΟΙ


1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011 όπως έχει τροποποιηθεί με την παράγραφο 16 του άρθρου 4 Ν. 4038/2012 καταργήθηκαν όλοι οι περιορισμοί που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων. Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου.

2. Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.

Μετά την έναρξη εφαρμογής των παραπάνω, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία έναρξής του, η οποία αναγγελία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος από τον ενδιαφερόμενο, να απαγορεύσει την έναρξη του επαγγέλματος του αιτούντος, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία.

3. Η εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων του Ν.3919/2011 αρχίζει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση αυτού, δηλαδή την 02.07.2011.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΤΟΥ Ν . 3919/2011


1. `Αρθρο 2 του Ν . 3919/2011

Σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού ,από Φυσικά Πρόσωπα, δεν ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπονται και έπρεπε να καταργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του Ν. 3919/2011.

Συνεπώς, τα Φυσικά Πρόσωπα δύνανται να ασκούν το επάγγελμα του Λογιστή-Φοροτεχνικού και αν δεν είναι μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εφόσον είναι πτυχιούχοι των ελληνικών ανωτάτων οικονομικών σχολών ή πτυχιούχοι ισότιμων οικονομικών σχολών του εξωτερικού ή πληρούν τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του Π.Δ. 38/2010, ( άρθρο 1 παρ. 1 περ. α΄ και παρ. 4 του Ν. 2515/1997 ),

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες, δεν ισχύει η απαίτηση της κατοχής αδείας επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού από τους μετόχους που εκπροσωπούν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε..

2. `Αρθρο 3 του Ν. 3919/2011

Όσον αφορά στη διαδικασία άσκησης του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, όπως επισημάνθηκε, μετά την 2η Ιουλίου 2011, καταργείται η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η απαιτούμενη διαδικασία για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού είναι η ακόλουθη:

( i ) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του N.3919/2011 , στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, εφεξής «Αρμόδια Διοικητική Αρχή», η οποία θα πραγματοποιείται από τον ενδιαφερόμενο ή με εξουσιοδότηση αυτού. Η αναγγελία αντικαθιστά την αίτηση για απόκτηση άδειας που ίσχυε μέχρι την έναρξη ισχύος του N.3919/2011 και αντί της άδειας θα χορηγείται στον αιτούντα Επαγγελματική Ταυτότητα (ακολουθούν συνημμένα: 1) Υπόδειγμα Αναγγελίας, για Φυσικά Πρόσωπα και Α.Ε. 2) Πίνακας με τα απαραίτητα Δικαιολογητικά).

(ii) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία, ήτοι το Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ Α΄/228) «Περί του επαγγέλματος Λογιστή-Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

(iii) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνει στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού.

( iv ) Η Επαγγελματική Ταυτότητα αντικαθιστά την άδεια για την άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού η οποία θα χορηγείται από την Αρμόδια Διοικητική Αρχή, εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις.

( v ) Η προαναφερόμενη διαδικασία θα ολοκληρώνεται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών.

( vi ) Στη περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, η Αρμόδια Διοικητική Αρχή θα ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της Επαγγελματικής Ταυτότητας του εν λόγω επαγγέλματος, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους.

(vii) Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι πρέπει να υπάρχει έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης άσκησης του επαγγέλματος του Λογιστή-Φοροτεχνικού, η οποία θα αποστέλλεται εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υποβολής της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλεπομένων νομίμων δικαιολογητικών, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο.

(viii) Η Αρμόδια Διοικητική Αρχή μπορεί ανά πάσα στιγμή και μετά την πάροδο του τριμήνου από την αναγγελία να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος και να αφαιρέσει την Επαγγελματική Ταυτότητα, εφόσον διαπιστωθεί με τους μηχανισμούς ελέγχου που διαθέτει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της άσκησής του.

3. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δεσμεύεται να προχωρήσει σε δευτερεύουσα νομοθεσία, σχετικά με το σύστημα διεξαγωγής των σεμιναρίων προαγωγής σε ανώτερη τάξη και σε ό,τι άλλο απαιτηθεί, προκειμένου αυτή να είναι συμβατή με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

23 Φεβρουαρίου 2012

Μείωση της παρακράτησης του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων...

Μείωση της παρακράτησης του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων...

Μείωση των δόσεων για τους δανειολήπτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προανήγγειλε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Ευ.Βενιζέλος μιλώντας την Πέμπτη κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για το PSI.
«μείωση της παρακράτησης του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων».

Όπως ανέφερε ο υπουργός, προβλέπεται «μείωση της παρακράτησης του μισθού των δημοσίων υπαλλήλων στα τρία δέκατα του μισθού, έναντι έξι δεκάτων».

Στην περίπτωση που υπάρχουν δύο μισθωτοί στην οικογένεια ή άλλα έσοδα στο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, «η συνολική δόση, πέρα από την παρακράτηση, δεν θα υπερβαίνει τα τέσσερα δέκατα του οικογενειακού μηνιαίου εισοδήματος» είπε ο υπουργός.

Η πρόβλεψη θα υπάρχει σε επικείμενη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τον Ευ.Βενιζέλο, καθώς έχει ήδη ψηφιστεί σχετική διάταξη για τη μείωση της παρακράτησης.

Γενικότερα, o υπουργός ανέφερε ότι «έχουν διευθετηθεί 750.000 στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια - και κάθε εβδομάδα παρακολουθούμε την πορεία των διακανονισμών».

Ο υπουργός σημείωσε ότι


«για όλους τους άλλους Έλληνες πολίτες που οφείλουν δόσεις στεγαστικών δανείων σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και όλα τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα έχουμε συμφωνήσει ένα σύστημα διευθετήσεων και επαναδιευθετήσεων, ώστε όλα τα δάνεια να είναι ενήμερα, γιατί και οι τράπεζες θέλουν να έχουν τα δάνειά τους ενήμερα και γι’ αυτό τα διακανονίζουν και τα επαναδιακανονίζουν, ώστε τα δάνεια να μη θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα, να μην έρχονται στο κόκκινο, γιατί αυτό υποβαθμίζει το χαρτοφυλάκιο της ίδιας της τράπεζας».

«Παρακολουθούμε στο υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών κάθε βδομάδα την πορεία των διακανονισμών, ώστε να εξυπηρετούνται στην πράξη οι περισσότεροι απ’ αυτούς που έχουν πρόβλημα», πρόσθεσε ο κ. Βενιζέλος, επισημαίνοντας ότι «εάν κάποιος έχει πρόβλημα, αυτό, εφόσον το πληροφορούμαστε, επεμβαίνουμε ώστε να μην αφήσουμε καμία κατηγορία αρρύθμιστη». «Οι τράπεζες έχουν κάθε λόγο να ακολουθούν αυτήν την πρακτική», κατέληξε.

Newsroom ΔΟΛ, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ημερίδα από την Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ε.Ε.Α. για τις Ηλεκτρονικές Δηλώσεις 2012

Ημερίδα από την Γ.Γ.Π.Σ. σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ε.Ε.Α. για τις Ηλεκτρονικές Δηλώσεις 2012.


Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Σε συνεργασία
με την Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Αττικής (Ε.Φ.Ε.Ε.Α.)
Μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελεύθερων Επαγγελματιών Ελλάδος
(Π.Ο.Φ.Ε.Ε.)


Οργανώνουν Ημερίδα Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012 και ώρα 15:30

Στο αμφιθέατρο της Γ.Γ.Π.Σ, οδός Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης, Καλλιθέα.


Με θεματική ενότητα:

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 2012
Ο ρόλος του Λογιστή/Φοροτεχνικού και το νέο TAXISnet


Είσοδος ελεύθερη

10+1 λόγοι συνεργασίας για να υποβληθούν ομαλά φέτος όλες οι ηλεκτρονικές δηλώσεις.

Ειδικοί εισηγητές της Γ.Γ.Π.Σ. θα ενημερώσουν τον κλάδο, θα παρουσιάσουν και θα λύσουν τυχόν απορίες για όλες τις εφαρμογές του TAXISnet.


Χαιρετίζουμε την πρόσκληση του Γενικού Γοαμματέα κ. Χάρη Θεοχάρη για διάλογο και για την αποδοχή της πρότασης, για την κοινή οργάνωση της Ημερίδας.

Θα συζητήσουμε προβλήματα και θα προτείνουμε λύσεις.

Θα προγραμματίσουμε μαζί προτείνοντας, το καλύτερο δυνατό χρονοδιάγραμμα, υποβολής όλων των φετινών δηλώσεων, φυσικών και νομικών προσώπων.


Λόγω αυξημένου ενδιαφέροντος Θα κρατηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων και αποστολή προσκλήσεων: Ε.Φ.Ε.Ε.Α., Ιουλιανού 42-46. Αθήνα 10434 τηλ: 210- 8224 111, 210- 8834 483 Fax: 210 8834 484 e-mail: [efeea@otenet.gr].

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) για το έτος 2012

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) για το έτος 2012.

Taxisnet

E7 ΦΜΥ 2012
23.02.2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 23/02/2012 είναι διαθέσιμη η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) για το έτος 2012.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των οριστικών δηλώσεων είναι η 30/03/2012.

Ευχαριστούμε.

Διαβάστε ακόμα:

Απόδοση των ποσών που παρακρατούνται στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες22 Φεβρουαρίου 2012

Η μυστική Έκθεση της τρόικα για το χρέος!

Eυγνωμοσύνη στην Ελλάδα, που θα σώσει την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία.

Eυγνωμοσύνη στην Ελλάδα, που θα σώσει την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία.

Του Nicholas Hastings

ΛΟΝΔΙΝΟ (Dow Jones) – Η Μαδρίτη, η Ρώμη και η Λισαβόνα δεν θα πρέπει απλά να συγχαρούν την Αθήνα για το νέο πακέτο της. Θα πρέπει να της χρωστούν αιώνια ευγνωμοσύνη.
Το νέο πρόγραμμα δεν πρόκειται να σώσει την Ελλάδα. Θα σώσει την Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία.
Αρκεί να εξετάσει κανείς τους όρους αυτού του δεύτερου προγράμματος στήριξης.
Η Ελλάδα δεν καλείται απλώς να βυθίσει την ήδη συρρικνούμενη οικονομία της σε μία υφεσιακή δίνη αορίστου χρόνου, αλλά αναγκάζεται να παραχωρήσει μεγαλύτερο μέρος της εθνικής της κυριαρχίας έχοντας μόνιμους επόπτες της τρόικα να παρακολουθούν το δημόσιο ταμείο.
Μόλις λίγες ώρες μετά τη συμφωνία που συνήφθη έπειτα από μαραθώνιες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες, η επιτυχία του νέου προγράμματος στήριξης, που σχεδιάστηκε για να αποτρέψει τη χρεοκοπία της Ελλάδας στις 20 Μαρτίου, τέθηκε υπό αμφισβήτηση.

Παρά τα σχέδια να υποστεί ο ιδιωτικός τομέας ακόμη μεγαλύτερες απώλειες επί της αξίας των ελληνικών ομολόγων που διακρατά, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι όλοι οι πιστωτές θα προχωρήσουν εθελοντικά σε haircut.

Το γεγονός δε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διαπραγματεύτηκε και εξασφάλισε τη δική της προνομιακή συμφωνία, μπορεί να βλάψει περαιτέρω τις σχέσεις με τους ιδιώτες πιστωτές.
Επίσης, η ανάγκη για τη γερμανική, την ολλανδική και τη φιλανδική κυβέρνηση να κατοχυρώσουν το «πράσινο φως» από τα κοινοβούλιά τους για να συμμετάσχουν στη συμφωνία εγείρει ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα, δεδομένης της διάχυτης δυσαρέσκειας στις χώρες αυτές για τα χρήματα που δίνονται στην περιφέρεια της Ευρωζώνης.

Στο μεταξύ, μια έκθεση η οποία αναφέρει ότι τα δημόσια οικονομικά της Ελλάδας έχουν εκτροχιαστεί πλήρως και πως ακόμη και ένα τρίτο πακέτο διάσωσης δεν θα ήταν αρκετό για να οδηγήσει τη χώρα πίσω στην ανοιχτή αγορά στο ορατό μέλλον, καλλιεργεί την εντύπωση πως ακόμη και εάν το νέο πακέτο επιτρέψει στην Ελλάδα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της 20ης Μαρτίου, ο κίνδυνος μιας χρεοκοπίας σε μεταγενέστερο στάδιο παραμένει ζωντανός.


Ίσως όμως να είναι η αντίδραση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ενός από τους βασικούς πιστωτές της Ελλάδας, η πιο αποκαλύπτική όλων. Το ύψος της συμμετοχής του ΔΝΤ στη διάσωση παραμένει αδιευκρίνιστο καθώς ο διεθνής Οργανισμός επιδιώκει μεγαλύτερη αποσαφήνιση του πώς η Ελλάδα σκοπεύει να επιβάλει τα νέα μέτρα λιτότητας.

Όπως είπε και ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών, Jan Kees de Jager, δεν είναι "απόλυτα σίγουρος" ότι η Ελλάδα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις της.
Για την ώρα το σχέδιο διάσωσης θα αντέξει αλλά δεν αποκλείεται να διαρκέσει μόνο έως τις εκλογές της Ελλάδας τον Απρίλιο.

Οι Έλληνες πολίτες θα πουν επιτέλους την άποψή τους: είτε θα αποδεχθούν τη διάσωση και την ύφεση που επιβάλλεται από τις Βρυξέλλες ή θα αποχωρήσουν από το ευρώ και θα πάρουν στα χέρια τους τον έλεγχο της μοίρας τους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τις πρόσφατες κοινωνικές αναταραχές στην Ελλάδα, δεν είναι εύκολο να προβλέψει κανείς την έκβαση των εκλογών. Ναι, περίπου το 70% των Ελλήνων δηλώνει ότι υποστηρίζει ακόμη το ευρώ, είναι όμως δύσκολο να δούμε το ίδιο ποσοστό να στηρίζει τα κοινοβουλευτικά κόμματα που συνυπέγραψαν τους όρους του μνημονίου.


Ή, τουλάχιστον αυτούς που υπέγραψαν τους όρους της διάσωσης και το εννούσαν.
Υπάρχει λοιπόν ισχυρό ενδεχόμενο οι Έλληνες να εξεγερθούν, επιλέγοντας μια κυβέρνηση που μπορεί και να αποχωρήσει από το «τραπέζι» των Βρυξελλών.
Όπως αναφέρει η Capital Economics: "Με την ύφεση να ματαιώνει τις προσπάθειες μείωσης του χρέους και με τη λαϊκή κατακραυγή να διογκώνεται, εξακολουθούμε να αναμένουμε πως η Ελλάδα θα εγκαταλείψει την Ευρωζώνη πριν από τα τέλη του τρέχοντος έτους».
Αυτή η απειλή της εξόδου της Ελλάδας μπορεί να προκαλεί ακόμη ρίγη στις πρωτεύουσες των άλλων οφειλετών της περιφέρειας.
Το νέο πακέτο όμως θα αναβάλει κάθε τι δυσάρεστο για εβδομάδες, αν όχι για μήνες, δίνοντας στην Ισπανία, την Ιταλία και την Πορτογαλία περισσότερο χρόνο για να ενισχύσουν την άμυνα τους και να καταστούν λιγότερο ευάλωτες στις συνέπειες μιας ελληνικής «αποστασίας».
© Dow Jones Newswires


Πηγή:www.capital.gr

Νουριέλ Ρουμπινί για Ελλάδα : Βαθύτερη ύφεση και κοινωνική έκρηξη!

"Αν συνεχιστεί η ύφεση θα βγουν τα τανκς", δήλωσε, στο περιθώριο του ντιμπέιτ που οργανώθηκε για λογαριασμό του BBC News - World το βράδυ της Τρίτης, στο Ίδρυμα Ελληνικός Κόσμος ο γνωστός οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί.

Νουριέλ Ρουμπινί για Ελλάδα : Βαθύτερη ύφεση και κοινωνική έκρηξη!
Βαθύτερη ύφεση και κοινωνική έκρηξη "βλέπει" για την Ελλάδα ο γνωστός οικονομολόγος Νουριέλ Ρουμπινί.Όπως τόνισε ο γνωστός καθηγητής, ο οποίος πρώτος προέβλεψε την πτώση της Lehman Brothers, "η ελληνική οικονομία έχει εισέλθει, λόγω των σκληρών μέτρων, σε ένα φαύλο κύκλο και η ύφεση θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη μέσα στον χρόνο".

"Είτε θα εξέλθετε από την Eυρωζώνη, είτε θα πρέπει να προετοιμαστείτε για ύφεση άλλων πέντε ετών τουλάχιστον. Ύφεση που θα οδηγήσει σε πολιτική και κοινωνική αποσταθεροποίηση", επισήμανε ο κ. Ρουμπινί

Επιστροφή στο εθνικό νόμισμα
Ο Ν. Ρουμπινί παράλληλα υποστήριξε ότι "η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας θα επανέλθουν μόνο με την επιστροφή στο εθνικό νόμισμα".

Ο καθηγητής οικονομικών Κώστας Λαπαβίτσας, τάχθηκε επίσης υπέρ της εξόδου από το ευρώ, τονίζοντας ότι "η πρόσφατη συμφωνία, δεν λύνει αλλά αντίθετα επιδεινώνει το πρόβλημα. Ακόμα και μετά την αναδιάρθρωση του χρέους (PSI) και το νέο πακέτο στήριξης των 130 δισ. ευρώ το ελληνικό δημόσιο χρέος δεν θα γίνει βιώσιμο, εκτίμησε ο οικονομολόγος". Ο κ. Λαπαβίτσας επισήμανε ακόμα ότι "το πρόγραμμα των 130 δισ. ευρώ δεν αποτελεί πακέτο διάσωσης της ελληνικής οικονομίας, καθώς πρόκειται για δάνειο που κάποτε θα πρέπει να αποπληρωθεί". Σε ό,τι αφορά το PSI, Ν. Ρουμπινί και Κ. Λαπαβίτσας σημείωσαν ότι "δεν θεωρούν πως το 53,5% που τελικώς συμφωνήθηκε στο Eurogroup, είναι αρκετό".

Αναδιάταξη και άρση αγκυλώσεων
Από τη μεριά της η Μιράντα Ξαφά, πρώην μέλος του δ.σ. του ΔΝΤ, μίλησε για μία Σοβιετικού τύπου οικονομία, η οποία θα πρέπει να άρει αγκυλώσεις και να προσχωρήσει σε ένα πρόγραμμα αναδιάταξης της οικονομίας άμεσα. Υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και των μεταρρυθμίσεων τάχθηκε και ο πρώην υπουργός του Τόνι Μπλερ, Ντένις Μακσέϊν, ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε: "στην πρώτη μου επίσκεψη στην Ελλάδα έβλεπα τανκς στους δρόμους. Αν η Ελλάδα φύγει από το ευρώ πολύ φοβάμαι πως θα τα ξαναδώ να φυλάνε τα ATM". πηγή ΕΜΕΑ

TaxisNet - Προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις 22/02/2012 από 15:00 έως 17:00

Taxisnet

22.02.2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Το σύνολο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν θα είναι διαθέσιμο την Τετάρτη 22/02/2012 και από ώρα 15:00 έως 17:00, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης των συστημάτων.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

19 Φεβρουαρίου 2012

Όχι με κάθε τρόπο στην χρεοκοπία!


Όχι με κάθε τρόπο σ' ελληνική χρεοκοπία!

Η ανάγκη να γράψω ένα άρθρο, προσπαθώντας να τεκμηριώσω το αυτονόητο ό,τι δηλαδή η περίπτωση της χρεοκοπίας θα γυρίσει την Ελλάδα 100 χρόνια πίσω και θα προκαλέσει αδιανόητες παρενέργειες, προέκυψε από τις συζητήσεις που ακούω να γίνονται όλο και συχνότερα τον τελευταίο καιρό.
 Όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας , ακόμα και αυτοί που έχουν εκπαίδευση με οικονομικό υπόβαθρο και αντίληψη της οικονομικής μας κατάστασης,
·         είτε επηρεασμένοι από πολιτικά σχήματα που έχουν επωφεληθεί δημοσκοπικά από τον «αντιμνημονιακό αγώνα»
·         είτε απλά επειδή τα μέτρα που πρόκειται να εφαρμοστούν είναι ακόμα πιο επώδυνα και χωρίς να προμηνύουν το τέλος της υφεσιακής περιδίνησης ,
έχουν φτάσει στο σημείο να περιμένουν σχεδόν με ανακούφιση την χρεοκοπία της Ελλάδας!

Ποιοι έχουν συμφέρον από μια ελληνική χρεοκοπία;

Σκέφτομαι ποιους θα ωφελήσει μια χρεοκοπία, δηλαδή στάση πληρωμών των δανειακών υποχρεώσεων μας  και κάθε άλλου πιστωτή μας:
  •          όλους όσους έχουν επενδύσει στα cds-credit default securities-, δηλαδή τα ασφάλιστρα κινδύνου έναντι χρεωκοπίας, που θα πληρωθούν με την κήρυξη της πτώχευσης μας.
  •          όλους όσους έχουν αποφασίσει να επενδύσουν στην Ελλάδα και περιμένουν να εξαγοράσουν έναντι πινακίου φακής, πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας.
  •          όλους όσους χρωστάνε στο κράτος μας και περιμένουν να διαγραφούν  τα χρέη τους, μέσα από την καταστροφή των κρατικών αλλά και κοινωνικών δομών μας.

Θα μας βοηθήσει, αλήθεια, μια χρεοκοπία;

Κάποιοι συνειδητά έχουν επιλέξει να παραπλανούν τον κόσμο, γράφοντας και διακηρύσσοντας, ότι
«…υπάρχει η δυνατότητα να πάψουμε τις πληρωμές προς τους δανειστές μας γιατί το χρέος μας είναι επαχθές και παράνομο…»
και παρόλο ότι θα κηρύξουμε πτώχευση
«…ο λαός δεν θα φτωχύνει περισσότερο γιατί έχει ήδη χρεοκοπήσει…»
Η αλήθεια δεν είναι εύκολη ούτε ευχάριστη! Αυτός είναι ο λόγος που όλοι, ανεξαιρέτως οι πολιτικοί, επιλέγουν να μας πλασάρουν εύκολα και ευχάριστα ψέματα!
Ο λαός κουρασμένος από την ξαφνική και συνεχόμενη συρρίκνωση των εισοδημάτων του, ακολουθούμενη ταυτόχρονα από την δραματική μείωση του βιοτικού επιπέδου, είναι έτοιμος να ακολουθήσει κάθε αστείο και συνάμα ανεύθυνο πολιτικό που προσπαθώντας να ακουστεί αρεστός στους πολλούς και να χειραγωγήσει αισθήματα αγανάκτησης για να καρπωθεί ψήφους και να εξαργυρώσει πολιτική εξουσία, επαναλαμβάνει την αλάθητη συνταγή, ακόμα και την ύστατη στιγμή, λίγο πριν από την επικείμενη καταστροφή.Η κρίση στην Ελλάδα είναι πολιτική μάλλον παρά οικονομική

Λέει, αυτά που θέλει να ακούσει ο κόσμος για πάρει πολιτική εξουσία:
  •            λεφτά υπάρχουν!
  •           μια σωστή διαπραγμάτευση θα μας σώσει!
  •           αδιαφορία απέναντι στους πιστωτές μας!

Στάση πληρωμών στους πιστωτές μας! Τι θα συμβεί;

Σύμφωνα με τους αντιμνημονιακούς πολιτικούς, μπορούμε να πάψουμε να πληρώνουμε τις δόσεις των δανείων που έχουμε πάρει τα τελευταία 30 χρόνια,    αποκτώντας ξαφνικά την χαμένη μας, αξιοπρέπεια, χωρίς να μιλάει κανείς για τις συνέπειες. Eπιστροφή στη δραχμή; Τι συνέπειες έχει αυτό;

Ας δώσει ο καθένας μας απαντήσεις στον εαυτό του, στα παρακάτω ερωτήματα:
-      
  •     Είμαστε ενεργειακά αυτάρκεις; Εάν είμαστε εξαρτημένοι από την δύναμη του πετρελαίου, για να μετακινήσουμε λόγου χάριν τρόφιμα ή ανθρώπους, εάν είμαστε σε μεγάλο βαθμό αναγκασμένοι να θερμανθούμε με εισαγόμενο μαύρο χρυσό, που όμως θα έχει γίνει απλησίαστο να αγοράσουμε με δραχμές,
  •     Παράγουμε τρόφιμα σε ποσότητα ικανά, να συντηρήσουν τον πληθυσμό της χώρας; Εάν ο παραγωγός είναι έτοιμος να θυσιάσει το προσωπικό του συμφέρον και να προτιμήσει την εγχώρια αγορά, αγνοώντας την δυνατότητα μεγιστοποίησης του κέρδους του από εξαγωγές σε αγορές με ισχυρό νόμισμα,
  •    Θα υπάρχει φρόνιμα τέτοιο ώστε να μείνουν αποτελεσματικές και λειτουργικές οι δημόσιες υπηρεσίες, (σώματα ασφαλείας, ΔΕΚΟ, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης) εξακολουθώντας να παρέχουν στους πολίτες της χώρας αυτής, αμισθί (ανταλλάσοντας με το καινούργιο νόμισμα) τις υπηρεσίες τους,
  •     Οι αποταμιεύσεις στις τράπεζες θα είναι διαθέσιμες, όπως πριν  ή θα υπάρξει μετατροπή του υπολοίπου, στο νέο νόμισμα;


Θυμηθείτε τι είχε πει ο Λ.Παπαδήμος και ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, κ. Σόιμπλε την 11 Απριλίου 2011

Aναδιάρθρωση του χρέους για την Eλλάδα; Οι γνώμες διίστανται…

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ