Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 25 Μαρτίου

30 Μαρτίου 2012

Η σιωπηρή παράταση του Ε9 και του ισολογισμού, μέχρι 15/4

Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2012, με χρονολογική σειρά.

Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2012, με χρονολογική σειρά.


έχουν ως εξής:

Yποβολή των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) για το έτος 2012.

μέχρι τις 30/03/2012 30/04/2012 ηλεκτρονική υποβολή των Οριστικών Δηλώσεων Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7) για το έτος 2012.


Yποβολή κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης για το έτος 2012.

μέχρι τις 10 Απριλίου 2012 30/04/2012, η προθεσμία υποχρεωτικής υποβολής μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης.


Yποβολή Εκκαθαριστικης ΦΠΑ Β’ κατ. για το έτος 2012.


μέχρι τις 20/4/12, Εκκαθαριστικη ΦΠΑ Β’ κατ.

 

Yποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ο.Ε, Ε.Ε, κοινωνιών, κοινοπραξιών καθώς και όλων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για το έτος 2012.

Μέχρι και τις 30/4/2012 η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των Ο.Ε, Ε.Ε, κοινωνιών, κοινοπραξιών κ.λ.π., καθώς και όλων των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα της κατηγορίας βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν.

 

Yποβολή Εκκαθαριστικης ΦΠΑ Γ’ κατ. για το έτος 2012.

Μέχρι και τις 10/5/12, Εκκαθαριστικη ΦΠΑ Γ’ κατ.

 

Yποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Α.Ε, Ε.Π.Ε για το έτος 2012.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 των Α.Ε, Ε.Π.Ε κ.λ.π. δεν μεταβάλλεται και θα υποβληθούν κανονικά στις 10/5/2012. Ειδικά για τις Α.Ε η ημερομηνία υποβολής κλιμακώνεται, ως γνωστόν, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους.
Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012

όλων των υπόλοιπων υπόχρεων φυσικών προσώπων

 

Yποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος όλων των υπόλοιπων υπόχρεων φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών για το έτος 2012.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2012 όλων των υπόλοιπων υπόχρεων φυσικών προσώπων (ατομικών επιχειρήσεων, ελεύθερων επαγγελματιών, γεωργικών εισοδημάτων, μισθωτών κ.λ.π.), ορίζεται μέχρι και τις 15/6/2012.

 

Yποβολή με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012 (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής με ηλεκτρονικό τρόπο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012 (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων ορίζεται η 31/7/2012.
Οι παρατάσεις μέχρι και την 30η Απριλίου 2012, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου

Οι παρατάσεις μέχρι και την 30η Απριλίου 2012, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, για διευκόλυνση των φορολογούμενων, δίδονται οι παρακάτω παρατάσεις μέχρι και την 30η Απριλίου 2012:


 1. Υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του ν.4038/2012 των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2012 η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.
 2. Υποβολής οριστικής δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.
 3. Υποβολή από τις επιχειρήσεις των στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2011(χρήση 2010) η οποία έληξε την 15η Φεβρουαρίου 2012.
 4. Υποβολής από τις επιχειρήσεις των σχετικών στοιχείων που αφορούν παροχή Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων και κατοικιών για το οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.Όταν η Εργοστασιακή Τιμολογιακή Αξία (ΕΤΑ) του έτους πρώτης κυκλοφορίας των αυτοκινήτων, πριν ή μετά τη μείωση λόγω παλαιότητας, είναι κάτω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, τα στοιχεία που αφορούν τα στελέχη και τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα αυτά, δεν θα συμπεριληφθούν στις υποβαλλόμενες καταστάσεις.
 5. Υποχρεωτική υποβολή μέσω διαδικτύου της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης της χρήσης 2010 η οποία λήγει την 10η Απριλίου 2012.
 6. Υποβολής της Έκθεσης φορολογικής Συμμόρφωσης στην βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ για ισολογισμούς που έκλεισαν την 30η Ιουνίου 2011, η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.
 7. Ενημέρωσης της εφαρμογής της ΓΓΠΣ για ανάληψη διαχειριστικού ελέγχου ο οποίος περιλαμβάνει χορήγηση «ετήσιου πιστοποιητικού» για τις εταιρίες που έκλεισαν ισολογισμό μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, η οποία λήγει την 30η Μαρτίου 2012.
 Διαβάστε ακόμα:

Παράταση υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2012 ( Ε7)

Η σιωπηρή παράταση του Ε9 και του ισολογισμού, μέχρι 15/4

Οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2012, με χρονολογική σειρά.

 


Οι κλειδάριθμοι ισχύουν ως έχουν μέχρι τις 31/12/2012.

Οι κλειδάριθμοι ισχύουν ως έχουν μέχρι τις 31/12/2012.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, ενόψει της αύξησης της υποχρεωτικότητας υποβολής δηλώσεων εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το Οικονομικό Έτος 2012, ενημερώνει για τα ακόλουθα:

1. Όλοι οι κωδικοί πρόσβασης των υφιστάμενων χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΓΓΠΣ που δεν έχουν προβεί στη διαδικασία λήψης και εισαγωγής κλειδαρίθμου ισχύουν ως έχουν μέχρι τις 31/12/2012.
Έτσι, οι φορολογούμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους νέους κωδικούς (κλειδάριθμο), καθ’ όλο το έτος χωρίς να δημιουργείται συνωστισμός.

2. Όσοι φορολογούμενοι υποχρεώνονται για πρώτη φορά σε ηλεκτρονική υποβολή και δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης ή δεν έχουν κάνει αίτηση λήψης κωδικών, θα λάβουν συστημένη επιστολή από τη ΓΓΠΣ με κωδικούς πρόσβασης και κλειδάριθμο.

3. Η διαδικασία λήψης κλειδαρίθμου από τους υφιστάμενους χρήστες, καθώς και ενεργοποίησης κωδικών για νέους χρήστες, συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ ανεξάρτητα από τη διαδικασία αποστολής συστημένων επιστολών από τη ΓΓΠΣ.
Οι πολίτες μπορούν να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται από τις ΔΟΥ για τις αιτήσεις που κάνουν για απόκτηση κλειδαρίθμου.

Η Bundesbank αποφάσισε να μη δέχεται ομόλογα τραπεζών τα οποία έχουν εγγυηθεί το ελληνικό, το ιρλανδικό και το πορτογαλικό κράτος.

Η Bundesbank αποφάσισε να μη δέχεται ομόλογα τραπεζών τα οποία έχουν εγγυηθεί το ελληνικό, το ιρλανδικό και το πορτογαλικό κράτος.


Tο ενδεχόμενο γενίκευσης στις προβληματικές οικονομίες της ευρωζώνης του
ελληνικού πειράματος με το PSI φοβάται η
Bundesbank. 
Η Bundesbank αποφάσισε να μη δέχεται ομόλογα τραπεζών τα οποία έχουν εγγυηθεί το ελληνικό, το ιρλανδικό και το πορτογαλικό κράτος. Η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει μια μικρή τρικυμία στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς πολλοί κεντρικοί τραπεζίτες κατηγορούν πλέον τον κ. Βάϊντεμαν ότι αποσταθεροποιεί το ενιαίο κεντρικό ευρωτραπεζικό σύστημα. Ορισμένοι μάλιστα τον κατηγορούν για “βαλκανοποίηση” του ευρωσυστήματος των κεντρικών τραπεζών της ΕΚΤ.

Η δυνατότητα αυτή βέβαια της Bundesbank προέκυψε από την απόφαση της διοίκησης της ΕΚΤ να αφήσει στις διοικήσεις των εθνικών κεντρικών τραπεζών το δικαίωμα απόφασης για το αν θα δέχονται ή όχι ομόλογα τα οποία εγγυούνται τα τρία κρατών που βρίσκονται σε πρόγραμμα στήριξης του EFSF.

Σε κάθε περίπτωση η κίνηση αυτή της Bundesbank αποτυπώνει και σε πρακτικό επίπεδο τις διαφορές πολιτικών στο εσωτερικό της ΕΚΤ, χωρίς ακόμα να είναι δυνατό να αξιολογηθεί η επίπτωσή της.

Ορισμένες πλευρές συσχετίζουν την κίνηση αυτή της Bundesbank με το ενδεχόμενο γενίκευσης στις προβληματικές οικονομίες της ευρωζώνης του ελληνικού πειράματος με το PSI και το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων το οποίο βέβαια προς το παρόν άφησε εκτός τα ομόλογα των κεντρικών τραπεζών.


Πηγή:www.capital.gr

Παράταση υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ. 2012 ( Ε7)

Παράταση της Υποβολής Οριστικής Δήλωσης Φ.Μ.Υ.2012( Ε7)


Υποβάλετε ηλεκτρονικά την Οριστική Δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Ε7)2012

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής Δηλώσεων: 30/4/2012

πηγή:http://www.gsis.gr/on_line_ypiresies/epixiriseis/e-epixiriseis.html

Διαβάστε ακόμα:

Η σιωπηρή παράταση του Ε9 και του ισολογισμού, μέχρι 15/4

Οι παρατάσεις μέχρι και την 30η Απριλίου 2012, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου

 

ΠΟΛ.: 1060 - ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2012».

ΠΟΛ.: 1060 - ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών προσώπων έτους 2012».

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Μαρτίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
& ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.
ΠΟΛ.: 1060

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 8
10184 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210 3375878, 890, 892 ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Αποδεκτών
FAX: 2103375834
Email: d 1 3. e tak @ y o . s yzefxis . g ov . g r
ΘΕΜΑ: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας νομικών
προσώπων έτους 2012».

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως και 50 του ν. 3842/2010 (Φ.Ε.Κ. 58 Α΄).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του ν. 3842/2010, με τις οποίες
εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να καθορίζει τον τύπο και το
περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας των νομικών προσώπων
καθώς και τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία που υποβάλλονται μαζί με αυτή.
3. Την 1067780/82/Γ0013/9-6-1994 ΠΟΛ. 1149 (Φ.Ε.Κ. 549 Β΄) Απόφαση
Υπουργού Οικονομικών "Τροποποίηση, βελτίωση και κωδικοποίηση των
διατάξεων που αφορούν τη φορολογητέα αξία μεταβιβαζόμενων με οποιαδήποτε
αιτία ακινήτων εντός σχεδίου κατά το αντικειμενικό σύστημα", όπως αυτή ισχύει
σήμερα.
4. Την 1079551/105/Γ0013/11-7-1994 ΠΟΛ. 1173 (Φ.Ε.Κ. 554 Β΄) Απόφαση
Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού
φορολογητέας αξίας ακινήτων".
5. Την 1108284/384/Γ0013/25-2-1995 ΠΟΛ. 1241 (Φ.Ε.Κ. 825 Β΄) Απόφαση
Υπουργού Οικονομικών "Τροποποίηση της αριθ. 1079551/105/Γ0013/11-7-1994
1
ΑΔΑ: Β4Β4Η-Ξ94
ΠΟΛ 1173 Φ.Ε.Κ τ.554Β΄/18.7.1994 απόφασης περί του τύπου και περιεχομένου
των φύλλων υπολογισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων".
6. Την 1129485/479/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ. 1310 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) Απόφαση
Υπουργού Οικονομικών "Προσδιορισμός με αντικειμενικά κριτήρια, κατ΄ άρθρο
41α του ν. 1249/1982, αξίας κτισμάτων ακινήτων τα οποία βρίσκονται σε
περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού".
7. Την 1129487/480/Γ0013/3-12-1996 ΠΟΛ. 1311 (Φ.Ε.Κ. 1152 Β΄) Απόφαση
Υπουργού Οικονομικών "Τύπος και περιεχόμενο φύλλων υπολογισμού
φορολογητέας αξίας ακινήτων".
8. Την 1107357/5686/ΔΤΥ/16-11-1999 ΠΟΛ. 1220 (Φ.Ε.Κ. 2082 Β΄) Απόφαση
Υπουργού Οικονομικών "Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών
που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Αιτ/νίας κ.λπ. "
9. Την 1121210/6271/ΔΤΥ/27-12-1999 ΠΟΛ. 1266 (Φ.Ε.Κ. 2260 Β΄) Απόφαση
Υπουργού Οικονομικών "Επέκταση της εφαρμογής του συστήματος
αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας γης εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών
που δεν έχουν ειδικούς όρους δόμησης στους Νομούς Δράμας κ.λπ. "
10.Την 1175023/3752/00ΤΥ/Δ/28-12-2010 ΠΟΛ 1200 (ΦΕΚ 2038 Β΄) Απόφαση
Υπουργού Οικονομικών «Έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρθ. 41 και 41ο του
ν. 1249/82 και 14 του ν. 1473/84 και καθορισμός τιμών εκκίνησης και
συντελεστών αυξομείωσης τους για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας
των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός 4.489 οικισμών των νομών
Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Πέλλας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Κοζάνης,
Ιωαννίνων, Λάρισας, Μαγνησίας, Βοιωτίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας,
Αργολίδας, Αρκαδίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Λέσβου, Κυκλάδων, Ηρακλείου,
Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων».
11.Την αριθ. Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων
των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β΄/8-12-2011).
12. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Για το έτος 2012 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης Φόρου Ακίνητης
Περιουσίας νομικών προσώπων έχει ως το συνημμένο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται
ως παράρτημα της απόφασης αυτής.
2. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας υποβάλλεται σε ένα αντίτυπο και
συνοδεύεται, κατά περίπτωση, με τα εξής δικαιολογητικά:
α) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δασικής έκτασης, απαιτείται είτε η
προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. είτε η σχετική βεβαίωση από την αρμόδια
διοικητική αρχή.
β) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής, με τον όρο της αμοιβαιότητας,
ακινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών που χρησιμοποιούνται για την
2
ΑΔΑ: Β4Β4Η-Ξ94
εγκατάσταση των πρεσβειών και προξενείων αυτών, απαιτείται βεβαίωση του
Υπουργείου Εξωτερικών.
γ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων, τα οποία έχουν δεσμευθεί
από την αρχαιολογική υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού,
λόγω αρχαιολογικής έρευνας, απαιτείται βεβαίωση της οικείας Εφορίας
Αρχαιοτήτων ότι τα ακίνητα είναι δεσμευμένα. Μετά την πάροδο τριών ετών
από την έκδοσή της, απαιτείται επί πλέον βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας ότι
δεν έχει αρθεί η δέσμευση.
δ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής κτισμάτων για τα οποία έχει εκδοθεί
άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης, απαιτείται φωτοαντίγραφο της άδειας ή του
πρωτοκόλλου κατεδάφισης, το οποίο να είναι σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012.
ε) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων τα οποία είναι επιταγμένα
από το Στρατό, απαιτείται η Διυπουργική Απόφαση Επίταξης, Υπουργών
Οικονομικών και Εθνικής Αμύνης.
στ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται
από μουσείο, απαιτείται η προσκόμιση του οικείου Φ.Ε.Κ. στο οποίο
δημοσιεύεται η απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού για την
ίδρυση και λειτουργία του.
ζ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ακινήτων που ιδιοχρησιμοποιούνται
από Ξένη Αρχαιολογική Σχολή, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης
του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.
η) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ιδιωτικού ναού γνωστής θρησκείας ή
δόγματος, απαιτείται βεβαίωση του ιερέα στην περιφέρεια του οποίου υπάγεται,
ότι ο ναός λειτουργεί τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.
θ) Για την υπαγωγή των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στις διατάξεις της
παραγράφου 5 του άρθρου 35 του ν. 3842/2010, απαιτείται η προσκόμιση
επικυρωμένου αντιγράφου της άδειας λειτουργίας της ξενοδοχειακής
επιχείρησης.
ι) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής ανεγειρόμενου κτίσματος, αντίγραφο
της αρχικής οικοδομικής άδειας.
ια) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής διατηρητέου κτίσματος κατά το
χρόνο που διαρκεί η ανακατασκευή του ή η επισκευή τμημάτων του ή η
επισκευή καταστραφέντων αρχιτεκτονικών μελών του, η οικεία άδεια, για την
οποία δεν πρέπει να έχει παρέλθει πενταετία από την έκδοσή της την 1η
Ιανουαρίου του 2012.
ιβ) Όταν συντρέχει περίπτωση απαλλαγής δικαιώματος υψούν οικοπέδου επί
του οποίου υπάρχουν κτίσματα κατοικιών ή επαγγελματικών στεγών, επειδή
βρίσκονται σε πυκνοδομημένες περιοχές, τον τίτλο του ακινήτου (συμβόλαια
συστάσεις, άδειες οικοδομής κ.λπ.), καθώς και το φύλλο υπολογισμού αξίας
οικοπέδου.
3
ΑΔΑ: Β4Β4Η-Ξ94
3. Η δήλωση της παραγράφου 1 της απόφασης αυτής είναι δυνατόν να
υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, ιδίων
διαστάσεων και, σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που
περιέχονται στη δήλωση της παραγράφου 1.
4. Η δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012 δεν απαιτείται να
συνοδεύεται από τα φύλλα υπολογισμού της αξίας ακινήτων (έντυπα 1 - 5, Κ1 - Κ9 και
Α.Α. ΓΗΣ), εκτός της περίπτωσης ια) της παραγράφου 2 της παρούσας. Το νομικό
πρόσωπο υποχρεούται στη συμπλήρωση των οικείων φύλλων υπολογισμού αξίας
ακινήτων, τα οποία φυλάσσονται στην έδρα του και είναι στη διάθεση της υπηρεσίας,
όταν αυτά ζητηθούν.
5. Κατά την παραλαβή και τον έλεγχο της δήλωσης ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ.
μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση και οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου,
όταν το κρίνει απαραίτητο.
6. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Συνημμένα: Ένα (1) υπόδειγμα δήλωσης, για το Εθνικό Τυπογραφείο.
Ακριβές Αντίγραφο Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας Παντελής Οικονόμου
4
ΑΔΑ: Β4Β4Η-Ξ94
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
I. Α ΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
1. Όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (από 3 αντίτυπα στο τμήμα
εισοδήματος).
2. Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης)
3. Τράπεζα Δημοσιονομικών Δεδομένων.
II. Α ΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Αποδέκτες Πίνακα Α΄ (περιπτώσεις 3, 4).
2. Δ/νσεις και Υποδ/νσεις Οικονομικών Επιθεωρήσεων.
3. Αποδέκτες Πίνακα Ζ΄ (περιπτώσεις 1, 2 & 9).
4. Αποδέκτες Πίνακα Η΄ (περιπτώσεις 1 – 7)
5. Αποδέκτες Πίνακα Θ΄ (περιπτώσεις 3, 6, 7, 8, 9, 11,14)
6. Αποδέκτες Πίνακα Ι΄
7. Αποδέκτες Πίνακα ΙΑ΄
8. Αποδέκτες Πίνακα ΙΒ΄
9. Αποδέκτες Πίνακα ΙΕ΄
10.Αποδέκτες Πίνακα ΙΣΤ΄
11.Αποδέκτες Πίνακα ΚΑ΄ (περιπτώσεις 1 – 3)
12.Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων.
13.Περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση».
III. Ε ΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων
4. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πληροφορικών Συστημάτων
5. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Φορολογίας
6. Γραφεία κ. κ. Γενικών Διευθυντών.
7. Γ.Γ.Π.Σ. Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Δ30)
8. Όλες τις Δ/νσεις της Κ.Υ. - Τμήματα, Ανεξάρτητα Γραφεία.
9. Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (20 αντίτυπα).
10. Γραφείο Επικοινωνίας και Πληροφόρησης Πολιτών (10 αντίτυπα).
11. Δ/νση Φορολογίας Κεφαλαίου-Τμήματα Α, Β, (από 5 αντίτυπα), Φ.Μ.Α.Π. (20
αντίτυπα).
5
ΑΔΑ: Β4Β4Η-Ξ94

29 Μαρτίου 2012
Υπηρεσία Ενημέρωσης Περιουσιακής Εικόνας έτους 2009/2010


Η επεξεργασία των στοιχείων έχει γίνει σύμφωνα με τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και τυχόν ελλείψεις μπορεί να οφείλονται είτε στην υπηρεσία είτε στον υπόχρεο.

Πληκτρολογήστε τον ΑΦΜ σας για να εμφανίσετε τα καταχωρημένα στοιχεία και πατήστε το κουμπί "Αναζήτηση"

Εάν δεν υπάρχουν λάθη, ακολουθεί το κείμενο:
"Σύμφωνα με τον τελευταίο έλεγχο δεν προκύπτουν ελλείψεις για την περιουσιακή σας εικόνα την 1/1/2009 και την 1/1/2010, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας. Παρά ταύτα εφόσον επιθυμείτε να επιβεβαιώσετε/τροποποιήσετε την ορθότητά της για τα έτη αυτά μπείτε εδώ"
Εάν υπάρχουν λάθη, ακολουθεί το κείμενο:
"Σύμφωνα με τον τελευταίο έλεγχο προκύπτουν ελλείψεις για την περιουσιακή σας εικόνα την 1/1/2010. Σε περίπτωση που έχετε επισκεφτεί την εφαρμογή και προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις αγνοήστε το παρόν διαφορετικά μπείτε εδώ για τη διόρθωση της εικόνας σας και την οριστικοποίηση της για τα επόμενα έτη. "

28 Μαρτίου 2012

Η φωτεινή ταμπέλα της καινοτομίας!

Η φωτεινή ταμπέλα της καινοτομίας!

Έχω οδηγηθεί στο συμπέρασμα ότι χάνεται πολύτιμος χρόνος στην προσπάθεια μύησης των διευθυντικών στελεχών μιας επιχείρησης στην καινοτομία. Αυτός που πραγματικά χρειάζεται να διδαχτεί την πρακτική της εφαρμογή είναι ο CEO της επιχείρησης. Όποια άλλη παράμετρος θεωρείται σημαντική για την «συλλογή» των καρπών της καινοτομίας πηγάζει από αυτή την απλή παρατήρηση.

Η καινοτομία είναι μια αλήθεια που κρύβεται πίσω από τη μάσκα της ρητορικής. Είναι αδύνατο να βρεις έναν CEO που να μην ξέρει να μιλά την γλώσσα της καινοτομίας. Ακούει κανείς συχνά: «Η καινοτομία είναι η ψυχή της επιχείρησής μας» ή «Το απαραίτητο συστατικό για την ανάπτυξή μας". Η αλήθεια είναι ωστόσο ότι πάρα πολλοί επιχειρηματικοί ηγέτες δεν πράττουν ανάλογα -και εκεί είναι που το βελάκι χάνει το στόχο του.
Η καινοτομία είναι μια αλήθεια που κρύβεται πίσω από τη μάσκα της ρητορικής. 

Οι συνάδελφοί μου και εγώ κάναμε μια έρευνα σε δείγμα 87 αμερικανικών επιχειρήσεων που παράγουν αγαθά και υπηρεσίες. Θέλαμε, πίσω από την φωτεινή ταμπέλα της καινοτομίας, να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές των εταιρειών που καινοτομούν με επιτυχία αλλά και γιατί οι υπόλοιπες υστερούν. Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, ορίσαμε μια εταιρεία ως "επιτυχημένη" στον τομέα της καινοτομίας εάν περισσότερα από τα μισά νέα προϊόντα ή υπηρεσίες που παρήγε πληρούσαν τα κριτήρια που είχε θέσει η επιχείρηση για την επιτυχία με βάση τα προβλεπόμενα έσοδα και κέρδη. Οι εταιρείες στις οποίες το ποσοστό αυτό δεν ξεπέρασε το 49% κρίθηκαν "αποτυχημένες." Ακολουθούν ορισμένα από τα συμπεράσματά μας.


Είναι σημαντικό να ακολουθείται μια στρατηγική καινοτομίας. Το 66% των «επιτυχημένων» επιχειρήσεων έχουν χαράξει μια σαφή στρατηγική καινοτομίας, ευθυγραμμισμένη με την ευρύτερη εταιρική στρατηγική. Μόνο το 22% των «αποτυχημένων» διέθεταν ανάλογη στρατηγική.


Είναι σημαντική η επιδίωξη της καινοτομίας υψηλού ρίσκου –και άρα υψηλότερων αποδόσεων. Στις «επιτυχημένες» επιχειρήσεις, το 26% των εσόδων από νέα προϊόντα και υπηρεσίες προέρχεται από τις νέες για τον κόσμο καινοτομίες. Μεταξύ των «αποτυχημένων», το αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις 7%.


Η ηγεσία στην καινοτομία είναι κλειδί για την επιτυχία. Στο 64% των «επιτυχημένων» επιχειρήσεων υπήρχε ο διακριτός ρόλος του επικεφαλής καινοτομίας. Το αντίστοιχο ποσοστό στις επιχειρήσεις που «απέτυχαν» διαμορφωνόταν στο 50%. Οι δύο αριθμοί φαίνεται παραδόξως να βρίσκονται αρκετά κοντά έως ότου κανείς κάνει ένα βήμα πιο πέρα και παρατηρήσει ότι στις «επιτυχημένες» εταιρείες ο υπεύθυνος για την καινοτομία δίνει αναφορά στον CEO, στο 47% των περιπτώσεων –σε σύγκριση με ποσοστό 15% στις «αποτυχημένες» επιχειρήσεις.


Ο διευθύνων σύμβουλος πρέπει να είναι ο επικεφαλής καινοτομίας. Στο 62% των επιτυχημένων επιχειρήσεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία του σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών, σε σύγκριση με ποσοστό 30% μεταξύ των αποτυχημένων επιχειρήσεων.

Οι λόγοι που ακούσαμε για την αποτυχία νέων προϊόντων ή υπηρεσιών περιλάμβαναν τον κακό σχεδιασμό και εκτέλεση, την έλλειψη κατανόησης των αναγκών της αγοράς ή και την απουσία εσωτερικής στήριξης. Συνολικά, το 68% των εξηγήσεων που δόθηκαν για την αποτυχία στην καινοτομία αφορούσαν παράγοντες που μπορούν να ελεγχθούν από μια επιχείρηση.

Στο τέλος όμως, είναι οι ίδιες οι λέξεις αυτές που μετράνε. Στην περιγραφή της κουλτούρας καινοτομίας της επιχείρησής τους, οι «επιτυχημένοι» χρησιμοποιούσαν όρους όπως αναζωογόνηση, συνεργασία, επίθεση και ανάπτυξη. Αντίθετα οι ανεπιτυχείς μίλησαν για έλλειψη, περιορισμό, απομόνωση, αδυναμία και απουσία φιλοδοξίας.

Η καινοτομία είναι ένας όρος εύκολος και βολικός να αναφέρεις. Η εφαρμογή στην πράξη είναι ένα από τα βασικά έργα ενός ηγέτη. Κάθε CEO που θέλει να καρπωθεί τα οφέλη της καινοτομίας μέσα από τα καθαρά του κέρδη πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι απαραίτητη μια κουλτούρα που θα διαχέεται σε κάθε γωνιά της επιχείρησης. Η μεταφορά από τη θεωρία στην πράξη ξεκινά από τα υψηλότερα κλιμάκια.http://www.capital.gr

27 Μαρτίου 2012

ΠΟΛ.1061/3.3.2012 - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2012 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή

ΠΟΛ.1061/3.3.2012 - 

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2012 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή

ΠΟΛ.1061/3.3.2012
Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2012 και δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή
Αριθ. 1061

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (ΦΕΚ 312 Α΄/27−12−2005).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005, με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών να καθορίζει κατ’ έτος τον τύπο και το περιεχόμενο καθώς και τον τρόπο υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

3. Την αριθμ. Υ25/2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792 Β΄/8−12−2011).

4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Για το έτος 2012 ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων έχει ως το σχετικό υπόδειγμα (έντυπο Ε9), το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης.

2. Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις στη Δ.Ο.Υ. σε δύο αντίτυπα, σε έντυπα που παρέχονται δωρεάν από το Ελληνικό Δημόσιο, υπογράφεται από τον υπόχρεο και τη σύζυγο, εφόσον έχει ακίνητα ή εμπράγματα δικαιώματα σε αυτά, ή από τον πληρεξούσιο που έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί γι’ αυτό. Όταν η δήλωση υποβάλλεται από πληρεξούσιο, θα συνοδεύεται από τα αποδεικτικά έγγραφα της πληρεξουσιότητας.

3. Η δήλωση της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού είναι δυνατό να υποβληθεί σε φύλλο που έχει εκτυπωθεί σε απλό μηχανογραφικό χαρτί, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

α) οι διαστάσεις του να βρίσκονται μεταξύ των ορίων Α3 και 11 x 13 ½ in. (280 χιλ. x 353 χιλ.), εφόσον εμπεριέχονται όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία του εντύπου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 της παρούσης.

β) Η γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιείται να είναι ευανάγνωστη – έντονη, τα γράμματα και οι αριθμοί να μην εφάπτονται μεταξύ τους.

γ) Οι καταχωρήσεις να μην εφάπτονται ή να καλύπτονται από τις κάθετες ή οριζόντιες γραμμές του εντύπου.

δ) Δεν επιτρέπεται η χρήση ομοιωματικών κατά τη συμπλήρωση των πινάκων 1 και 2 του εντύπου.

ε) Δεδομένου ότι το μηχανογραφικό έντυπο είναι συνεχές, κατά την υποβολή του στη Δ.Ο.Υ. θα πρέπει:

1. σε κάθε σελίδα της υποβαλλόμενης κατάστασης στοιχείων ακινήτων σε μηχανογραφικό έντυπο και στο επάνω αριστερό τμήμα της να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. του υπόχρεου,

2. οι δύο σελίδες του υποβαλλόμενου εντύπου να είναι συρραμμένες σταθερά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ενότητα του εντύπου, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

1. Στις παρατηρήσεις της δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποχρεωτικά αναγράφεται:

i. Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υποχρέου, ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.

ii. Σε περίπτωση εισαγωγής κληρονομιαίων ακινήτων αναγράφεται ο Α.Φ.Μ. ή η ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος καθώς και η ημερομηνία θανάτου αυτού.

iii. Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του έτους 2011, αναγράφονται η ημερομηνία και ο οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.

2. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου κατά τον έλεγχο της δήλωσης, όταν το κρίνει απαραίτητο.

Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων Οικον. Έτος 2012 (Έντυπο Ε9)

Άρθρο 3

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Ποια στοιχεία θα πρέπει να αναγραφούν στο έντυπο Ε9 του 2012, για τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία κατά τη διάρκεια του 2011;

Ποια στοιχεία θα πρέπει να αναγραφούν στο έντυπο Ε9 του 2012, για τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία κατά τη διάρκεια του 2011;

Ποια στοιχεία θα πρέπει να αναγραφούν στο έντυπο Ε9, για τις μεταβολές στην ακίνητη περιουσία κατά τη διάρκεια του 2011;Οι φορολογούμενοι εφόσον είχαν κατά τη διάρκεια του 2011 μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους, θα πρέπει να αναγράψουν στο έντυπο Ε9, πληθώρα στοιχείων :

1. Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του φορολογούμενου, 

 • ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και 
 • το ονοματεπώνυμο του συμβολαιογράφου.

2. Σε περίπτωση εισαγωγής ακινήτων που κληρονόμησε ο φορολογούμενος αναγράφεται 

 • ο Α.Φ.Μ. ή η ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος καθώς και 
 • η ημερομηνία θανάτου αυτού.

3. Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του έτους 2011, αναγράφονται 

 • η ημερομηνία και 
 • ο οικείος αριθμός του παραστατικού (συμβόλαιο, άδεια οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.

4. Ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. μπορεί να ζητήσει την προσκόμιση οποιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου κατά τον έλεγχο της δήλωσης, όταν το κρίνει απαραίτητο.


Σε ποιο σημείο, θα πρέπει να αναγραφούν στο έντυπο Ε9 του 2012, οι αλλαγές;


Σε απόφαση του υπουργείου Οικονομικών ορίζεται ότι στην πρώτη σελίδα του εντύπου και συγκεκριμένα στο χώρο των παρατηρήσεων οι φορολογούμενοι θα πρέπει να αναγράψουν,

 • στοιχεία των τίτλων απόκτησης ακινήτων καθώς και 
 • στοιχεία των συμβολαιογράφων που έχουν συντάξει τους σχετικούς τίτλους.


26 Μαρτίου 2012

Δεν εκπίπτει το Ειδικό τέλος Ακινήτων από τα ακαθάριστά έσοδα των επιχειρήσεων.

Δεν εκπίπτει το Ειδικό τέλος Ακινήτων από τα ακαθάριστά έσοδα των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην βουλή "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" δεν εκπίπτει το Ειδικό τέλος Ακινήτων από τα ακαθάριστά έσοδα των επιχειρήσεων.


Η αιτιολογική έκθεση:
---
ΑΡΘΡΟ 321 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ Ν.1078/1980, Ν.1882/1990, Ν.3842/2010, Ν.2238/1994, Ν. 3427/2005, Ν.4002/2011, Ν. 4014/2011, Ν.4015/2011 ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.4038/2011

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 4, το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, δεν αναγνωρίζεται ως δαπάνη από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ο δημοσιονομικός στόχος που είχε τεθεί με το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο στρατηγικής πολιτικής. Επιπλέον κωδικοποιούνται στον ΚΦΕ παράλληλα και διατάξεις άλλων συγκεκριμένων νόμων περί μη αναγνώρισης φόρων ή τελών ως δαπανών.Η σχετική ρύθμιση στο σχέδιο νόμου:
----
Άρθρο 321
Τροποποιήσεις των ν.1078/1980, ν.1882/1990, ν.3842/2010, ν.2238/1994, ν.3427/2005, ν.4002/2011, ν. 4014/2011, ν.4015/2011 και του ν.4038/2011

4.α. Στην περίπτωση ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το ν. 2238/1994 (ΑΊ51) προστίθεται νέο εδάφιο
που έχει ως εξής:

«Επίσης, δεν εκπίπτουν οι ακόλουθοι φόροι, τέλη και εισφορές που βαρύνουν την επιχείρηση:
αα) ο φόρος υπεραξίας λόγω αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του ν. 2065/1992 (ΑΊ13),
ββ) ο φόρος ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 2 του άρθρου 50 του ν. 3842/2010 (Α' 58),
γγ) το ενιαίο τέλος ακινήτων της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 3634/2008 (Α' 9),
δδ) το τέλος επιτηδεύματος του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 (ΑΊ52), εε) το έκτακτο ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών του άρθρου 53 του ν.4021/2011 (Α' 218),
ζζ) η έκτακτη εισφορά του πέμπτου άρθρου του ν. 3845/2010 (Α' 65),
ηη) Η έκτακτη εισφορά του άρθρου 2 του ν. 3808/2009 (Α' 227) και
θθ) η έκτακτη εισφορά ακινήτων του άρθρου 3 του ν. 3808/2009.».
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν ισχύ από την έναρξη ισχύος των αντίστοιχων αναφερομένων διατάξεων.

ν.δ. 1297/1972- Παρατείνεται επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ν.δ. 1297/1972- Παρατείνεται επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972- 

μετασχηματισμοι επιχειρησεων, φορολογια μετοχων, μετασχηματισμοι επιχειρησεων, metasxhmatismoi,

ν.δ. 1297/1972- Παρατείνεται επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972-

 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ - ΣΗΜΑΤΑ - ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΛΙΜΕΝΩΝ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" παρατείνεται επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972Σχετική αιτιολογική έκθεση:
---
ΑΡΘΡΟ 322 - ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 322 παρατείνεται επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972, οι οποίες εξάλλου εφαρμόζονταν αδιαλείπτως από το 1972, με διαδοχικές παρατάσεις, μέχρι και 31.12.2011, προκειμένου να δημιουργηθούν μεγάλες οικονομικές μονάδες, οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στον αυξανόμενο διεθνή επιχειρηματικό ανταγωνισμό και δεδομένου, ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στην ιδιοκτησία τους πολλά ακίνητα προτιμούν να μετασχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του νομοθετήματος αυτού και όχι με βάση αυτές του ν.2166/1993.

Με την παράγραφο 3 καταργείται η εξαίρεση από την υπαγωγή στις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 και του ν. 2166/1993 των επιχειρήσεων των οποίων το αντικείμενο εργασιών είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση ακινήτων, για λόγους ίσης μεταχείρισης των επιχειρήσεων αυτών με τις υπόλοιπες, για την τόνωση της κτηματαγοράς, αλλά και γιατί έχει εκλείψει πλέον η δυνατότητα καταστρατήγησης των διατάξεων της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, αφού πλέον και κατά τη μεταβίβαση μετοχών κτηματικής εταιρείας οφείλεται φόρος 5%, υποχρέωση που δεν υπήρχε κατά τη θέσπιση των διατάξεων του ν.δ. 1297/1972 και του ν. 2166/1993.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 προβλέπεται ότι επί απορροφήσεως επιχείρησης από ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 2166/1993, η απορροφώσα εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μεταφοράς των δικών της φορολογικά αναγνωρίσιμων ζημιών παρελθουσών χρήσεων, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε., προκειμένου να μην στερούνται οι ζημιογόνες εταιρείες το δικαίωμα απορρόφησης άλλων επιχειρήσεων.
Τα πιο πάνω θα ισχύουν αναγκαστικά και για τις απορροφήσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων που πραγματοποιούνται με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997, αφού με τις διατάξεις του νόμου αυτού επαναλαμβάνονται αυτά που ισχύουν για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων που γίνονται είτε με τη διαδικασία του ν.δ. 1297/1972 (εκτίμηση από την επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920), είτε με τη διαδικασία του ν. 2166/1993 (σύνταξη ισολογισμού μετασχηματισμού, χωρίς εκτίμηση των εισφερομένων περιουσιακών στοιχείων).
Η πιο πάνω ρύθμιση γίνεται καθόσον το δικαίωμα μεταφοράς της υπόψη ζημίας παρέχεται και όταν η απορρόφηση λαμβάνει χώρα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, χωρίς τη χρήση ευεργετικών διατάξεων, αφού στη συγκεκριμένη περίπτωση, η απορροφώσα διατηρεί σε κάθε περίπτωση τη νομική της προσωπικότητα.
Τα ανωτέρω ισχύουν, σύμφωνα με την παράγραφο 5, για απορροφήσεις που γίνονται με βάση ισολογισμό μετασχηματισμού που καταρτίζεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος. 
Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 6 επιβάλλεται αυτοτελής φορολόγηση με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), σε βάρος των ανωνύμων εταιρειών ή εταιρειών περιορισμένης ευθύνης όταν μετατρέπονται σε προσωπική εταιρεία, για τα φορολογηθέντα κέρδη, για τα αφορολόγητα αποθεματικά λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων με βάση αναπτυξιακό νόμο, καθώς και για τα αποθεματικά από αφορολόγητα έσοδα ή από αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα, τα οποία υφίστανται κατά το χρόνο μετατροπής, προς αποφυγή καταστρατήγησης των διατάξεων των άρθρων 54 και 55 του Κ.Φ.Ε.

Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούνται τα αποθεματικά που έχουν σχηματίσει οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από κέρδη παρελθουσών χρήσεων μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, αφού αυτά θεωρούνται ότι έχουν ήδη αποκτηθεί από τους εταίρους. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 7 παρατείνεται η επιβολή φόρου συναλλαγών 20% στην αξία των μετοχών που πωλούνται και οι οποίες είναι εισηγμένες στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια, καθώς και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς και έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012. Επίσης, προβλέπεται ότι η υπεραξία που προκύπτει από την πώληση των πιο πάνω μετοχών που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Με τις παραγράφους 8 και 9 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε., προκειμένου η υπεραξία από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια να φορολογείται με τις γενικές διατάξεις από το έτος 2013. Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 10 προβλέπεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε. με τις οποίες προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για κέρδη από εισηγμένες στο Χ.Α. μετοχές, εξακολουθούν να ισχύουν για όσες εισηγμένες μετοχές έχουν αποκτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου, καθώς και όσες θα αποκτηθούν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012.

Άρθρο 322

Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων - Φορολογία μετοχών

1. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1297/1972 (Α' 217) αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, σε ανώνυμη εταιρεία ή προς το σκοπό ίδρυσης ανώνυμης εταιρείας, καθώς και επί συγχωνεύσεως ή μετατροπής επιχειρήσεων, οποιασδήποτε μορφής, εφόσον σε αυτές δεν περιλαμβάνεται ανώνυμη εταιρεία, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή προς το σκοπό ίδρυσης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύουν από το χρόνο λήξης που προβλεπόταν από τις αντικατασταθείσες διατάξεις.

3. Το άρθρο 12 του ν.δ. 1297/1972 παύει να ισχύει για συγχωνεύσεις ή μετατροπές επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετήματος αυτού από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά. Επίσης, παύει να ισχύει η παράγραφος 11 του άρθρου 7 του ν. 2386/1996 (Α'43) για μετασχηματισμούς επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/1993 (Α' 137). Το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει μετασχηματισμούς για την πραγματοποίηση των οποίων συντάσσονται ισολογισμοί μετασχηματισμού από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά.

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 2166/1993 (Α' 137) προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:
«Ειδικά για τη ζημία παρελθουσών χρήσεων της απορροφώσας ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Ε.».

5. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται για απορροφήσεις για την πραγματοποίηση των οποίων συντάσσονται ισολογισμοί μετασχηματισμού από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά.

6. Στο άρθρο 109 του ν. 2238/1994 προστίθεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:
«6. Όταν μετατρέπεται ανώνυμη εταιρεία σε προσωπική εταιρεία, στα ήδη φορολογηθέντα κέρδη που υφίστανται κατά το χρόνο της μετατροπής επιβάλλεται σε βάρος του νομικού προσώπου ο οριζόμενος από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Ε. φόρος. Επίσης, όταν η μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε προσωπική εταιρεία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επιβάλλεται ο οριζόμενος από τις διατάξεις της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 55 φόρος. Το οφειλόμενο ποσό φόρου αποδίδεται εφάπαξ, μέσα στον επόμενο από την ολοκλήρωση της μετατροπής μήνα, με τα έντυπα απόδοσης του παρακρατούμενου σύμφωνα με τις πάνω διατάξεις φόρου.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για τα αφορολόγητα αποθεματικά που έχουν σχηματιστεί λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων με βάση αναπτυξιακό νόμο, καθώς και από αφορολόγητα έσοδα ή αυτοτελώς φορολογηθέντα εισοδήματα. Τα ανωτέρω δεν έχουν εφαρμογή για τα φορολογηθέντα κέρδη παρελθουσών χρήσεων που έχουν σχηματισθεί από εταιρείες περιορισμένης ευθύνης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010.»

7. Η παράγραφος 1 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α' 66) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α' 31) και της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 (Α' 72) εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο χρηματιστηριακό θεσμό, κατά περίπτωση, οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου
2012. Για τις πιο πάνω μετοχές που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά έχουν εφαρμογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του Κ.Φ.Ε..».

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης τους, φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.».

9. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 38 του ν. 2238/1994 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α. σε τιμή ανώτερη της τιμής απόκτησης τους, που αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε μορφής με βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις, όταν οι μετοχές αυτές αποκτώνται με οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά.»

10. Η παράγραφος 5 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α' 66) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξακολουθούν να εφαρμόζονται για μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηματιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012.».

H μετατροπή ομόρρυθμης ή EE σε ΕΠΕ

Ποια η καθαρή θέση των από μετασχηματισμό εταιρειών, βάση του ν1297/1972


Tροποποίηση της περιόδου υποβολής της Α.Π.Δ. από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση.

Tροποποίηση της περιόδου υποβολής της Α.Π.Δ. από τριμηνιαία σε μηνιαία βάση.

Tροποποιήσεις στο σχέδιο νόμου:

Άρθρο 33

Εκπρόθεσμη υποβολή ΑΠΔ


1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του Ν. 2972/2001 (Α΄291) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την παρ. 4 άρθρου 9 του Ν. 3232/2004 (Α΄48) αντικαθίσταται ως εξης:

«β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την Α.Π.Δ., επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 3% επί του ποσού των εισφορών που δηλώνεται σε αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και προσαυξάνεται κατά 1% μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση Α.Π.Δ. και μέχρι 30% συνολικά.»
Άρθρο 35

Υποβολή ΑΠΔ

1. Με τις διατάξεις του ν. 2972/2001 θεσπίστηκε, από 1-1-2002, για κάθε εργοδότη που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή στην ασφάλιση φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των οργανισμών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., η υποχρέωση υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.).
Η Α.Π.Δ. περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικές με τα στοιχεία του εργοδότη, τα στοιχεία ασφαλιστικής ταυτότητας, του ασφαλισμένου καθώς και στοιχεία απασχόλησης και αμοιβής του ασφαλισμένου για το έτος και τη μισθολογική περίοδο στην οποία αναφέρεται, όπως ειδικότερα καθορίζονται στον Κανονισμό διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.
Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία, μέσω της οποίας προκύπτει η χρέωση του εργοδότη και η ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας των ασφαλισμένων. Με την προτεινόμενη διάταξη, επεκτείνεται η υποχρέωση των εργοδοτών που υποβάλλουν ΑΠΔ και στην συνυποβολή με την ίδια διαδικασία στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των στοιχείων που προσδιορίζουν το φόρο μισθωτών υπηρεσιών.
Με την προτεινόμενη διάταξη διευκολύνονται τόσο οι εργοδότες όσο και οι υπηρεσίες αφού με ενιαία δήλωση που υποβάλλεται σε ένα σημείο παρέχεται πληροφορία που μπορεί να αξιοποιηθεί από δύο φορείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ – Υπουργείο Οικονομικών) μέσω της διαλειτουργικότητας με τη βοήθεια τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

2. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2972/2001 και του άρθρου 16 του Κανονισμού διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της ΑΠΔ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθορίστηκε η χρονική περίοδος αναφοράς της ΑΠΔ και η προθεσμία υποβολής της. Συγκεκριμένα προβλέφθηκε η ανά τρίμηνο υποβολή των ΑΠΔ όλων των εργοδοτών, με εξαίρεση τις ΑΠΔ που υποβάλλονται από τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων, που πρέπει να αναφέρονται σε κάθε ημερολογιακό μήνα. Ο λόγος που θεσπίστηκε διαφορετική αντιμετώπιση των εργοδοτών ως προς τη συχνότητα υποβολής αφορούσε κυρίως την παροχή σε αυτούς της δυνατότητας εξοικείωσης και ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν από την εφαρμογή του νέου τότε θεσμού της ΑΠΔ, αλλά και τη δυνατότητα εισαγωγής/καταχώρισης των στοιχείων των ΑΠΔ από της υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, προκειμένου να τύχουν έγκαιρης επεξεργασίας.
Σήμερα, μετά τη δεκαετή και πλέον εφαρμογή του συστήματος της ΑΠΔ στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την υποχρεωτική υποβολή της μέσω διαδικτύου από το σύνολο των εργοδοτών, οι λόγοι της καθιέρωσης διαφορετικής συχνότητας υποβολής εξέλιπαν, αφού ο έλεγχος και η επεξεργασία των στοιχείων των ΑΠΔ γίνονται άμεσα κατά την υποβολή τους. Επιπλέον, η τριμηνιαία υποβολή δημιουργεί δυσχέρειες στη διαδικασία διασταύρωσης των στοιχείων των ΑΠΔ με τα στοιχεία των εισφορών, οι οποίες υπολογίζονται και καταβάλλονται ανά ημερολογιακό μήνα και στη διεκπεραίωση των αυτοματοποιημένων συναλλαγών που σχετίζονται με τη χρέωση του εργοδότη και την ενημέρωση της ασφαλιστικής ιστορίας.
Για τους παραπάνω λόγους, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η μηνιαία χρονική περίοδος αναφοράς των ΑΠΔ για το σύνολο των εργοδοτών και η υποβολή τους στις καθοριζόμενες από τον Κανονισμό ημερομηνίες εντός του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης, με εξαίρεση τις ΑΠΔ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και ΟΤΑ α και β βαθμίδας που υποβάλλονται εντός του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα.

Παράταση περιοδικών ΦΠΑ, V.I.E.S, των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου (για ΑΦΜ 5 και 6)

Παράταση περιοδικών ΦΠΑ, V.I.E.S, των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου (για ΑΦΜ 5 και 6)

26.03.2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική υποβολή Χρεωστικών Περιοδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. και Δηλώσεων Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών (V.I.E.S.) παρατείνεται μέχρι και τις 28 Μαρτίου 2012.

Επίσης παρατείνεται μέχρι και τις 28 Μαρτίου 2012 η ηλεκτρονική υποβολή των Προσωρινών Δηλώσεων Απόδοσης Φόρου και Τελών Χαρτοσήμου για τους Α.Φ.Μ. που το τελευταίο ψηφίο τους είναι 5 και 6.

Προσοχή:
Η παράταση δεν ισχύει για τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και έχει εκδοθεί σημείωμα πληρωμής με προθεσμία καταβολής του οφειλόμενου ποσού την 26η ή 27η Μαρτίου 2012.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ