Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 13 Μαΐου

18 Μαΐου 2012

ΙΚΑ - Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.

ΙΚΑ - Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων.


Αριθ. Πρωτ.Ε41/180
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκ/τα & Παρ/τα
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
Ως ο συνημμένος πίνακας διανομής

ΘΕΜΑ : «Προθεσμίες υποβολής Α.Π.Δ. Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων»
Σχετ.: Εγκ. 19/2010, ΓΕ: Ε40/29/19-01-2012.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 15 και 16 παρ. 2 του Ν.
4075/2012(ΦΕΚ. 89 Α΄) και όσον αφορά τις προθεσμίες υποβολής Αναλυτικών
Περιοδικών Δηλώσεων (Α..Π.Δ) από εργοδότες Οικοδομικών και Τεχνικών έργων
παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες .

Α) ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚ/ΤΑ Ή

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ι.Κ.Α. Ε.ΤΑ.Μ.

Οι διατάξεις του β΄ εδάφιου του άρθρου 3 της παρ. 3 του Ν.2972/2001, που όριζε
ότι «οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων υποβάλουν Α.Π.Δ. μέσα σε δέκα
ημέρες από το τέλος του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης ,ανεξάρτητα από τον αριθμό
μητρώου τους » έχουν αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.
4075/2012 που κοινοποιούνται με το παρόν έγγραφο και με τις οποίες ορίζεται ότι:

«Η Προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για
όλους τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων αρχίζει από την 1η ημέρα του
μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης και λήγει την τελευταία
ημέρα του ίδιου μήνα , ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου τους».

Η εν λόγω προθεσμία αφορά τους εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών
έργων, στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα από τον «Κανονισμό Διαδικασιών
Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.» να υποβάλλουν Α.Π.Δ. ,πέραν του
διαδικτύου, στα Υποκ/τα ή Παραρτήματα απογραφής των έργων, καθώς και αυτούς
για τους οποίους έχει, για οποιοδήποτε λόγο, ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής
Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου. Οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων , που
δύνανται να υποβάλλουν Α.Π.Δ. μέσω Υποκ/των ή παραρτημάτων περιγράφονται στο
Κεφ. Γ΄ παράγραφος 1 της Εγκ. 19/2010 .


Κατόπιν των ανωτέρω από τις περιόδους απασχόλησης μηνός Απριλίου 2012
και εντεύθεν, οι Α.Π.Δ. οικοδομικών και τεχνικών έργων , που θα υποβάλλονται στα
Υποκ/τα και Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. , θα είναι εμπρόθεσμες εφόσον
υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα
απασχόλησης .
Επισημαίνεται ότι , επειδή η διάταξη αναφέρεται σε τελευταία ημέρα του
μήνα και όχι σε τελευταία για τις δημόσιες υπηρεσίες εργάσιμη ημέρα του μήνα , σε
περίπτωση που η τελευταία ημέρα του μήνα δεν είναι εργάσιμη για τις δημόσιες
υπηρεσίες , κατ’ εφαρμογή κειμένων διατάξεων του Α.Κ. , η προθεσμία
παρατείνεται μέχρι την πρώτη εργάσιμη ημέρα για τις δημόσιες υπηρεσίες του
επόμενου μήνα .

Β) ΥΠΟΒΟΛΗ Α.Π.Δ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ.

Με την Εγκ. 19/2010 κοινοποιήθηκε η με αριθ. Φ11321/12352/1071/19-06-2009
απόφαση Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας με την οποία
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 15α και 16 του «Κανονισμού Διαδικασιών
Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.».
Με την παρ. 3 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης , στο τέλος της παρ. 9 του
άρθρου 16 του «Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.»
προστέθηκε παρ.10 με την οποία ορίζεται ότι, για όλους τους εργοδότες οικοδομικών και
τεχνικών έργων, η προθεσμία υποβολής της μηνιαίας Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, αρχίζει
την πρώτη ημέρα του μήνα που έπεται της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης
στην οποία αναφέρεται και λήγει την τελευταία ημέρα του ίδιου μήνα ανεξαρτήτως
αριθμού Μητρώου τους.
Με τις ίδιες διατάξεις ρητά ορίζεται ότι, ως ημ/νία υποβολής Αναλυτικών
Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και
επιτυχούς καταχώρησης στον διαδικτυακό τόπο (web site) του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
(Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, η υποβολή Α.Π.Δ. οικοδομοτεχνικών έργων γίνεται μόνο στα
Υποκαταστήματα ή Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. στα οποία είναι απογραμμένα
τα έργα.
Οι προαναφερόμενες διατάξεις του Κανονισμού που ορίζουν την προθεσμία
υποβολής Α.Π.Δ. οικοδομικών και τεχνικών έργων μέσω διαδικτύου, διατηρούνται σε
ισχύ με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4075/2012 .
Συν/α: (2) φύλλα ΦΕΚ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

IKA - Μη επιβολή προσαύξησης εισφορών σε εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων.

IKA - Μη επιβολή προσαύξησης εισφορών σε εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων.

Αθήνα 17/05/2012
Αριθ. Πρωτ. Ε41/199

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Κοκκίνης Σ., Ρούσσης Σ.
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 258-256
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : «Μη επιβολή προσαύξησης εισφορών σε εργοδότες ιδιωτικών οικοδομικών και τεχνικών έργων, για τις περιπτώσεις καταλογισμού εισφορών με βάση τις προσδιοριζόμενες ως κατ’ ελάχιστα απαιτούμενες εισφορές, που προσδιορίζονται με τους συντελεστές του άρθρου 38 του Κ.Α. του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., εφόσον υποβάλλεται εμπρόθεσμη δήλωση αποπεράτωσης των έργων»

Σχετ.: εγκύκλιο 54/04, εγκύκλιο 39/12

Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του Ν. 3232/2004 (Α΄48) ορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιβάλλεται σε εργοδότες πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών και στην περίπτωση 3 της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού προσδιορίζεται η έννοια της ανακριβούς Α.Π.Δ., για την οποία επιβάλλεται προσαύξηση ανερχόμενη σε ποσοστό 30% επί των κυρίων εισφορών.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων ορίζεται ότι:
«… Ως ανακριβής θεωρείται η Α.Π.Δ. που δεν περιλαμβάνει εργαζόμενο ή εργαζόμενους καθώς και η Α.Π.Δ. των εργοδοτών που εκτελούν ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα, σε βάρος των οποίων καταλογίζονται εισφορές με βάση τους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 38 του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α., εκτός από τις περιπτώσεις που δηλώθηκε εμπρόθεσμα η αποπεράτωση του έργου»

Έτσι, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την εγκύκλιο 54/04, οσάκις η δήλωση αποπεράτωσης ιδιωτικού οικοδομικού ή τεχνικού έργου έχει υποβληθεί μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών (εμπροθέσμως) από το χρόνο αποπεράτωσης, οι όποιες διαφορές προκύπτουν κατά τον έλεγχο, με βάση τις κατ’ ελάχιστα απαιτούμενες εισφορές, που προσδιορίζονται με το άρθρο 38 του Κ.Α του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., δεν επιβαρύνονται με προσαύξηση εισφορών.

Η υποχρέωση της υποβολής δήλωσης αποπεράτωσης ιδιωτικού έργου προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του Ν. 3232/2004 (Α΄48), όπως ίσχυαν και από τις διατάξεις του, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού, εκδοθέντα Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ.

Ειδικότερα, για τα ιδιωτικά οικοδομικά και τεχνικά έργα, οι μεταβολές για τις οποίες είχαν υποχρέωση οι εργοδότες να γνωστοποιούν στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τότε που επέρχονταν η σχετικές μεταβολές, προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ και ήταν:

Η αλλαγή της επωνυμίας, αλλαγή των κατά νόμου υπευθύνων, αλλαγή των στοιχείων των υπευθύνων και του τόπου κατοικίας τους , αποπεράτωση ιδιωτικού έργου, αλλαγή έδρας, αλλαγή χρήσης ιδιωτικού έργου ή τμήματος αυτού.

Στους εργοδότες που παρέβαιναν την υποχρέωση γνωστοποίησης μεταβολών επιβάλλονταν πρόστιμο που ανέρχονταν σε ποσό τριακοσίων ευρώ, αν δεν γνωστοποιούσαν εμπρόθεσμα την αλλαγή στην επωνυμία της επιχείρησης και την αλλαγή των κατά νόμο υπευθύνων και σε ποσό εκατόν πενήντα ευρώ, αν δεν γνωστοποιούσαν τις λοιπές μεταβολές.

Επειδή με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4075/2012 (Α΄89), που σας έχουν κοινοποιηθεί με την εγκύκλιο 39/12 «Το αυτοτελές πρόστιμο που προβλέπεται στην παρ. 1 περίπτωση α΄ του άρθρου 6 του ν. 2972/2001 (Α΄291), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 3050/2002 ( Α΄214) και με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α΄48) για την παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης μεταβολών στα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο μητρώο εργοδοτών καταργείται», ενώ οι διατάξεις της περίπτωσης 3 της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α΄48), που προαναφέρονται, εξακολουθούν να ισχύουν, από της λήψεως του παρόντος θα πρέπει:

• Να εξακολουθήσουν οι εργοδότες οικοδομικών και τεχνικών έργων να υποβάλλουν τις δηλώσεις μεταβολών στοιχείων , με χρήση του εντύπου που είναι διαθέσιμο στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος (http:www.ika.gr) και να δηλώνουν τις μεταβολές που προβλέπονται από το άρθρο 13 του Κανονισμού Διαδικασιών Ασφάλισης για την εφαρμογή της Α.Π.Δ. ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι δεν έχουν κυρώσεις για την μη εμπρόθεσμη υποβολή τους .

• Στις περιπτώσεις «εκπροθέσμου» υποβολής, άλλως υποβολής μετά την παρέλευση των τριάντα ημερών, που ορίζει ο Κανονισμός, της δήλωσης μεταβολής με την οποία γνωστοποιείται η αποπεράτωση ιδιωτικού οικοδομικού ή τεχνικού έργου, δεν θα επιβάλλεται πλέον αυτοτελές πρόστιμο, όταν όμως η γνωστοποίηση αυτή (με την υποβολή δήλωσης) λάβει χώρα μέσα σε τριάντα ημέρες και είναι οιονεί «εμπρόθεσμη», έχουν εφαρμογή οι προαναφερόμενες διατάξεις της περίπτωσης 3 της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3232/2004 (Α΄48).

Ο σχετικός έλεγχος για το «εμπρόθεσμο» ή «εκπρόθεσμο» θα συνεχίσει να γίνεται από Ο.Π.Σ. όπως και μέχρι σήμερα.

Επομένως, στις περιπτώσεις αυτές , θα συνεχισθεί και η μη επιβολή πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών, εφόσον βέβαια πρόκειται για διαφορές που προκύπτουν κατά τον έλεγχο, με βάση τις κατ’ ελάχιστα απαιτούμενες εισφορές που προσδιορίζονται με το άρθρο 38 του Κ.Α του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. (υπέρ αγνώστων για κάλυψη των κατ’ ελάχιστα απαιτουμένων).Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου Φυσικών και Μη Φυσικών Προσώπων.

Υπηρεσία Διαδικτύου (G2G Web Service) Πληροφοριών Μητρώου Φυσικών και Μη Φυσικών Προσώπων.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών στο πλαίσιο της προώθησης της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ν. 3979/2011) και της εξασφάλισης της διαλειτουργικότητας των Πληροφοριακών Συστημάτων των Φορέων του Δημοσίου, ανέπτυξε νέα υπηρεσία Διαδικτύου (Web Service) Πληροφοριών Μητρώου. 

Η υπηρεσία αυτή, η οποία λειτουργεί ήδη πιλοτικά με τρεις φορείς υπουργείων, δίνει τη δυνατότητα στους φορείς του Δημοσίου Τομέα να αναζητούν και λαμβάνουν στοιχεία Μητρώου για Φυσικά και Μη Φυσικά Πρόσωπα.

Η Υπηρεσία Διαδικτύου Πληροφοριών Μητρώου δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης στοιχείων με βάση είτε τον ΑΦΜ (Αριθμό Φορολογικού Μητρώου), είτε τον ΑΔΤ (Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας), είτε το Ονοματεπώνυμο

Οι πληροφορίες που παρέχει η υπηρεσία είναι:

 • τα βασικά στοιχεία του φορολογούμενου (φυσικού ή μη φυσικού Προσώπου)
 • τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση – τηλέφωνο)
 • ο εμπορικός τίτλος της επιχείρησης, καθώς και οι δραστηριότητές της
άλλα πρόσθετα στοιχεία επιχειρήσεων (φυσικών και μη φυσικών προσώπων) όπως, τα μέλη επιχειρήσεων μη φυσικών προσώπων, τα στοιχεία εκπροσώπων, οι συμμετοχές κ.α.
Οι Φορείς του Δημοσίου που ενδιαφέρονται να αντλήσουν πληροφορίες Μητρώου μέσω των πληροφοριακών τους συστημάτων, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ. μέσω του e-mail wsg2g@gsis.gr. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ, στη διεύθυνση: www.gsis.gr/wsg2g/mitrwo.html

Πολ 1117 - Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012.

Πολ 1117 - Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012.

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012

ΠΟΛ 1117


ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων και ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012».


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 27 έως 50 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α') περί φορολογίας ακίνητης περιουσίας.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 33 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58Α') με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός να παρατείνει τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων.

3. Τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του ν. 3091/2002 (ΦΕΚ 330 Α'), όπως αναριθμήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 57 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α') και ισχύει, σύμφωνα με την οποία η δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων υποβάλλεται μέχρι την 20ή Μαΐου του έτους φορολογίας.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν. 2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α'), σύμφωνα με την οποία οι προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις προς υποβολή φορολογικών δηλώσεων δύνανται να παρατείνονται είτε για ολόκληρη τη χώρα είτε για τμήματα αυτής, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όταν συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α'), με τις οποίες επέρχονται αλλαγές στον ειδικό φόρο επί των ακινήτων.

6. Την υπ'αριθ. Υ25/8-12-2011 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2792 Β') «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών».

7. Τα αιτήματα διαφόρων επαγγελματικών ενώσεων και πολιτών.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα Απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Α Π Ο Φ Α Σ I Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων (Φ.Α.Π.) έτους 2012 καθώς και των δηλώσεων ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2012, παρατείνεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2012, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του Α.Φ.Μ..

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Αν. Υπουργός Οικονομικών
Παντελής Οικονόμου

Παράταση υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες.

Παράταση υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2012.

Παράταση υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2012

Παράταση υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2012

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Γεωργίου Ζανιά στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των φορολογουμένων, καθορίζονται οι προθεσμίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των παρακάτω υπόχρεων ως εξής:

για Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες.

1. Η προθεσμία υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, κλπ.), που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 64 του ΚΦΕ, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, η οποία λήγει στις 18 Μαΐου 2012, παρατείνεται έως και τις 25 Μαΐου 2012 για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος:

α. των παραπάνω υπόχρεων, που η υποβολή τους γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και
β. των περιπτώσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1116/3.5.12, οι οποίες υποβάλλονται υποχρεωτικά στην Δ.Ο.Υ., λόγω αδυναμίας της ηλεκτρονικής υποβολής τους.

για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παραγράφου 2 του άρθρου 101 του Κ.Φ.Ε, παρατείνεται έως και τις 25 Μαΐου 2012.
νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

Παράταση υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2012


ΙΚΑ - Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Α΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων.

ΙΚΑ - Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Α΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων.

ΙΚΑ - Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Α΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ: «Νέα παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Α΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων»

ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. Γ99/1/94/17-4-2012 Γεν. Έγγραφό μας.
Επειδή εξακολουθούν να συντρέχουν λόγοι παράτασης της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. Α΄ τριμήνου 2012 για τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. αποφασίζει την περαιτέρω παράταση της προθεσμίας υποβολής αποκλειστικά μέσω διαδικτύου της Α.Π.Δ. Α΄ τριμήνου 2012 για όλους τους εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου Α.Μ.Ε.) μέχρι και 31/5/2012, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Η εν λόγω παράταση δεν αφορά αφενός την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών και αφετέρου την υποβολή Α.Π.Δ. εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, οι οποίες πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός των προβλεπομένων από τη νομοθεσία προθεσμιών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Παράταση υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικ.έτους 2012 για όλα τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες.

17 Μαΐου 2012

ΔΝΤ - Έγινε τεχνική αξιολόγηση μιας ενδεχόμενης εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη.

ΔΝΤ - Έγινε τεχνική αξιολόγηση μιας ενδεχόμενης εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη.

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δήλωσε χθες το βράδυ ότι το Ταμείο έχει προβεί σε τεχνική αξιολόγηση μιας ενδεχόμενης εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη.
ΔΝΤ - Έγινε τεχνική αξιολόγηση μιας ενδεχόμενης εξόδου της Ελλάδας από την ευρωζώνη.


Ωστόσο, προειδοποίησε ότι θα είναι «εξαιρετικά ακριβό», και ότι το Ταμείο ελπίζει η νέα κυβέρνηση στην Αθήνα θα τηρήσει το πρόγραμμα διάσωσης.

Σε συνέντευξη στην ολλανδική τηλεόραση η Christine Lagarde δήλωσε πως ελπίζει η Αθήνα να σχηματίσει μια κυβέρνηση που να στηρίζει τη δανειακή συμφωνία.

«Αυτό που θα πρέπει να δούμε, είναι το βέλτιστο σενάριο, όπου η χώρα έχει την πολιτική βούληση να τηρήσει τη δέσμευση, να συμμορφωθεί με ό,τι έχει αναλάβει, να μείνει στην ευρωζώνη», δήλωσε η Lagarde. «Αλλά αυτό πηγαίνει μαζί με την προσπάθεια συμμόρφωσης με το πρόγραμμα».
«Δεν εύχομαι μια έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, αλλά πρέπει κανείς να είναι προετοιμασμένος για το χειρότερο και να ελπίζει το καλύτερο. Σίγουρα ελπίζουμε στο καλύτερο», δήλωσε.

«Εμείς στο ΔΝΤ πρέπει να είμαστε τεχνικά προετοιμασμένοι για οτιδήποτε. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτή είναι η επιθυμητή λύση. Απλώς λέω ότι είναι μεταξύ των πολλαπλών επιλογών που έχει κανείς να εξετάσει τεχνικά», δήλωσε η Lagarde.

Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για το εάν θα έλεγε δημοσίως αν γνώριζε ότι το ελληνικό πρόγραμμα έχει αποτύχει, η Lagarde δήλωσε «ακόμη κι αν ήξερα, μάλλον δεν θα σας έλεγα».

16 Μαΐου 2012

ΝΑΙ από τον Άρειο Πάγο σε περιορισμό των αμοιβών των συμβολαιογράφων για τη σύσταση και συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών.

ΝΑΙ από τον Άρειο Πάγο σε περιορισμό των αμοιβών των συμβολαιογράφων για τη σύσταση και συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε συνταγματικό τον περιορισμό των αμοιβών των συμβολαιογράφων για τη σύσταση και συγχώνευση Ανώνυμων Εταιρειών, καθώς ο περιορισμός αυτός υπαγορεύεται από το γενικότερο δημόσιο συμφέρον, το οποίο αποσκοπεί στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.


Ειδικότερα, οι αρεοπαγίτες, στην υπ' αριθμ. 7/2012 απόφασή τους, έκριναν ότι από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο «προκύπτει ότι ο περιορισμός της αμοιβής του συμβολαιογράφου για τα καταστατικά Ανωνύμων Εταιρειών δικαιολογείται» και είναι «ευλόγως αναγκαίος και πρόσφορος για τη σύσταση ή τη συγχώνευση Ανωνύμων Εταιρειών, είτε με απορρόφηση, είτε με τη σύσταση νέας εταιρείας».

Και αυτό, συνεχίζουν οι δικαστές, γιατί «διαφορετικά η σύσταση ή συγχώνευση των Ανωνύμων Εταιρειών θα είχε δυσβάστακτο κόστος και δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί ο στόχος του νομοθέτη για τον περιορισμό των δαπανών για τη σύσταση και επέκταση των μεγάλων κεφαλαιουχικών εταιρειών, και ο απώτερος στόχος του που είναι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας».

Εξάλλου, σημειώνουν οι δικαστές, «δεν είναι δε δυσανάλογος ο περιορισμός του δικαιώματος του συμβολαιογράφου, ιδίως ενόψει του ότι πρόκειται για περιορισμένη κατηγορία εκ των ευρείας εκτάσεως αντικειμένων της αρμοδιότητας του συμβολαιογράφου».

Παράλληλα, οι αρεοπαγίτες υπογραμμίζουν ότι ο περιορισμός της αμοιβής των συμβολαιογράφων επί των καταστατικών των Ανωνύμων Εταιρειών αποτελεί επιτρεπτό περιορισμό της κατοχυρωμένης «με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντάγματος οικονομικής και επαγγελματικής ελευθερίας των συμβολαιογράφων».

Επίσης, σε άλλο σημείο της απόφασης της Ολομέλειας υπογραμμίζεται ότι ο περιορισμός της αμοιβής των συμβολαιογράφων δεν είναι αντίθετος στις διατάξεις του Συντάγματος για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την αρχή της αναλογικότητας. Πηγή: www.in.gr

ΙΚΑ : Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.

ΙΚΑ : Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.

ΘΕΜΑ: Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.


Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.
Χορήγηση Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(Ε.Κ.Α.Σ.) από 01/01/2012.
Σχετ.: Εγκ. 64/2011
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν.
2434/1996, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με την παράγραφο 1 του
άρθρου 34 του ν. 3996/2011 και τη σχετική με αριθμ. πρωτ.
Φ.80000/οικ.18510/1227/16.08.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου, προβλέπεται ότι
τόσο τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011,
όσο και τα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 2, του ίδιου άρθρου, μπορούν να
αναπροσαρμόζονται από 1.1.2012 κι εφεξής και σε ετήσια βάση, με κοινή απόφαση
ΑΔΑ: Β49Φ4691ΩΓ-ΣΚΨ
των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, με βάση το ποσοστό αύξησης του εισοδήματος σε
σχέση με το προηγούμενο έτος, που αναφέρεται στο κριτήριο β’, της παραγράφου 1,
του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 κι αντιστοιχεί σε συνταξιούχο πλήρους κατώτατου
ορίου κύριας σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χωρίς προσαυξήσεις.
Με την ίδια απόφαση μπορούν να αναπροσαρμόζονται και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. (τόσο της
παραγράφου 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 όσο και της παραγράφου 2, του
ίδιου άρθρου), για τις από 1.1.2012 κι εφεξής ετήσιες χρονικές περιόδους, με βάση
την εξέλιξη του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του έτους αναπροσαρμογής.
Στο πλαίσιο, λοιπόν, αυτό, το Υπουργείο με το Φ.11321/3614/273/5.3.2012
έγγραφό του μας γνώρισε ότι δεδομένης της μη μεταβολής των μηνιαίων κατώτατων
ορίων χορήγησης σύνταξης γήρατος και αναπηρίας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. κατά τα έτη
2009-2010, για το τρέχον έτος 2012, τα εισοδηματικά κριτήρια των
παραγράφων 1 και 2, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 δεν πρόκειται να
αναπροσαρμοστούν. Επομένως, για την καταβολή των αντίστοιχων επιδομάτων για
το τρέχον έτος, εξακολουθούν να ισχύουν τα εισοδηματικά κριτήρια που ίσχυαν για το
έτος 2011. Ειδικά δε, για το εισοδηματικό κριτήριο υπό στοιχείο ε), που τέθηκε για
πρώτη φορά με το άρθρο 34, του ν. 3996/2011 [δηλαδή, το ύψος της
καταβαλλόμενης ακαθάριστης μηνιαίας κύριας κι επικουρικής σύνταξης – στην οποία
συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα εορτών
κι επιδόματος αδείας-, που δε μπορεί να υπερβαίνει τα οκτακόσια πενήντα ευρώ
(850,00€)], σημειώνουμε ότι η συνδρομή του ή μη θα εξετάζεται κατά το μήνα
ανάρτησης του σχετικού εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας (Α.Π.
Φ.11321/3614/273) στη Διαύγεια (ΑΔΑ: Β441Λ-ΚΨΝ - Μάρτιος 2012).
Επίσης, μας γνώρισε ότι για το έτος 2012, δεν πρόκειται να
αναπροσαρμοστούν ούτε και τα ποσά του Ε.Κ.Α.Σ. των παραγράφων 1 και 2,
του άρθρου 34, του ν. 3996/2011.
Κατόπιν των ανωτέρω, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του ΕΚΑΣ
παραμένουν ίδιοι, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν στην 64/2011 εγκύκλιο, τους
οποίους επαναφέρουμε για διευκόλυνσή σας. Για τον έλεγχο, όμως, της πλήρωσης
των κατωτέρω εισοδηματικών κριτηρίων θα λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που
δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού
έτους, δηλ. τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ε.Κ.Α.Σ.

Εισοδηματικά κριτήρια
Α) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες,
επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα να μην
υπερβαίνει το ποσό των 8.472,09 ευρώ.
Από το ανωτέρω εισόδημα αφαιρούνται μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν:
 •  στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της
 • στρατιωτικής υπηρεσίας
 •  στην ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες βάσει του άρθρου 63
 • του Ν. 1892/90, όπως ισχύει και
 •  στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ευνόητο είναι ότι προηγούμενες οδηγίες εξακολουθούν να ισχύουν και στο
κριτήριο αυτό συνυπολογίζονται το επίδομα απόλυτης αναπηρίας, το επίδομα
παραπληγίας - τετραπληγίας, το καθαρό ποσό από μισθούς και συντάξεις αλλοδαπής
προέλευσης, τα ποσά στρατιωτικής σύνταξης που χορηγούνται σε αναπήρους
ειρηνικής περιόδου.
Β) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο, καθώς κι απαλλασσόμενο
ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 9.884,11
ευρώ.
Γ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο, καθώς κι
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα να μην υπερβαίνει
τα 15.380,90 ευρώ.
Σας εφιστούμε την προσοχή στο στοιχείο που προστίθεται στη νέα διάταξη, που
είναι ο συνυπολογισμός στα εισοδηματικά κριτήρια Γ και Δ του απαλλασσόμενου ή
φορολογούμενου με ειδικό τρόπο εισοδήματος, δηλαδή εκτός από το ποσό που
αναφέρεται στο πεδίο «φορολογητέο εισόδημα» θα λαμβάνεται υπόψη και
οποιοδήποτε άλλο ποσό π.χ. «αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά» κ.λ.π., με εξαίρεση
την περίπτωση που τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά αφορούν ποσά Ε.Κ.Α.Σ.,
οπότε και δεν θα συνυπολογίζονται για τα κριτήρια Γ και Δ καθώς και τα ποσά που
αντιστοιχούν:
 •  στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας
 •  στη σύνταξη και τυχόν επιδόματα που χορηγούνται σε πολύτεκνες μητέρες
 •  στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Για τον έλεγχο της πλήρωσης των ανωτέρω εισοδηματικών κριτηρίων
λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα που δηλώθηκαν με τη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος του προηγούμενου οικονομικού έτους, δηλαδή προκειμένου για το
τρέχον έτος εξετάζεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του 2011.
Δ) Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που
καταβάλλεται στον συνταξιούχο τον Μάρτιο του 2012 – στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα εορτών
και επιδόματος αδείας - δεν υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.
Προκειμένου για όσους συνταξιοδοτούνται μετά το Μάρτιο του 2012, για
τη διαπίστωση της υπέρβασης ή όχι του ανωτέρω ορίου (δηλ. των 850,00 ευρώ)
λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης
του πρώτου πλήρους μήνα συνταξιοδότησης.
Ε) Επιπρόσθετα σας υπενθυμίζουμε ότι:
1) δε συνυπολογίζονται στα εισοδηματικά κριτήρια ως αυτοτελώς
φορολογούμενα ποσά, τα ποσά που χορηγήθηκαν ως επίδομα θέρμανσης (σχετ.
Εγκ. 11/2009), καθώς και τα ποσά που χορηγήθηκαν ως έκτακτες οικονομικές
ενισχύσεις το έτος 2010 (σχετ. Εγκ. 80/2010).
2) δε συμπεριλαμβάνονται στα υπό έλεγχο κριτήρια τα ακαθάριστα έσοδα
ατομικής επιχείρησης.

3) συνυπολογίζονται τα καθαρά έσοδα (κέρδη) ατομικής επιχείρησης,
που εμφανίζονται ως εγγραφές είτε ως εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις είτε ως
αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.
ΣΤ) Όριο ηλικίας
Οι συνταξιούχοι γήρατος και θανάτου να συμπληρώνουν από την 1/1/2012 το
60ο έτος της ηλικίας τους.
Δεν απαιτείται η συμπλήρωση του ανωτέρω ορίου ηλικίας στις περιπτώσεις
συνταξιούχων λόγω αναπηρίας και παιδιών που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου
του γονέα τους.
Ποσό επιδόματος
Η κλιμάκωση στο ποσό του Ε.Κ.Α.Σ., με βάση τα συνολικά ποσά εισοδήματος
από συντάξεις (κύριες, επικουρικές κ.λ.π.) καθώς και από μισθούς, ημερομίσθια και
λοιπά επιδόματα, διαμορφώνεται αντίστοιχα για το έτος 2011 ως εξής:
α) για συνολικά ποσά εισοδήματος μέχρι 7.715,65 ευρώ καταβάλλεται επίδομα
ύψους 230,00 ευρώ κατά μήνα
β) για συνολικά ποσά εισοδήματος από 7.715,66 ευρώ μέχρι του ποσού των 8.472,09
ευρώ καταβάλλεται ποσό μηνιαίου επιδόματος ως εξής:
Ποσό εισοδήματος Ποσό Ε.Κ.Α.Σ.
Από 7.715,66 μέχρι 8.018,26 ευρώ 172,50 ευρώ
Από 8.018,27 μέχρι 8.219,93 ευρώ 115,00 ευρώ
Από 8.219,94 μέχρι 8.472,09 ευρώ 57,50 ευρώ
Τα παραπάνω ποσά χορηγούνται σε όσους συνταξιούχους γήρατος και
αναπηρίας λαμβάνουν πλήρη σύνταξη.
Σε όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη
γήρατος (λόγω ορίου ηλικίας) ή μειωμένη σύνταξη αναπηρίας, το δικαιούμενο
Ε.Κ.Α.Σ. ισούται με 2/3 των ανωτέρω πλήρων ποσών Ε.Κ.Α.Σ.
Στις περιπτώσεις συνταξιούχων λόγω αναπηρίας, η οποιαδήποτε μεταβολή
στο ποσοστό αναπηρίας εντός του ιδίου ημερολογιακού έτους στο οποίο
καταβάλλεται το Ε.Κ.Α.Σ. δεν επιφέρει μεταβολή στο ποσό του επιδόματος.
Π.χ. συνταξιούχος αναπηρίας με ποσοστό 80% - δικαιούχος Ε.Κ.Α.Σ. για το
τρέχον έτος - που επανακριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές τον Οκτώβριο του 2012
με ποσοστό αναπηρίας 67%- θα εξακολουθήσει να λαμβάνει πλήρες ποσό Ε.Κ.Α.Σ.,
καθ’ όλο το τρέχον έτος και η μείωση κατά το 1/3 του δικαιούμενου ποσού θα
χωρήσει για το τυχόν δικαιούμενο Ε.Κ.Α.Σ. του 2013.
Στην περίπτωση συνδικαιούχων σύνταξης θανάτου – δικαιούχων του Ε.Κ.Α.Σ.,
το ποσό του επιδόματος επιμερίζεται στους συνδικαιούχους κατά τα ίδια ποσοστά
επιμερισμού της σύνταξης.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΟΣΟΥ Ε.Κ.Α.Σ.
(ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ)

Με την παρ. 2 α-γ του άρθρου 34 του N. 3996/2011 χορηγείται Ε.Κ.Α.Σ. ύψους
30 ευρώ κατά μήνα, με τα ακόλουθα εισοδηματικά κριτήρια, εφόσον υπάρχει μόνιμη
διαμονή στη χώρα και το ηλικιακό όριο των 60 ετών (για συνταξιούχους γήρατος και
θανάτου),
α) Το συνολικό καθαρό ετήσιο εισόδημα από συντάξεις (κύριες,
επικουρικές και βοηθήματα), μισθούς, ημερομίσθια και λοιπά επιδόματα κυμαίνεται
από 8.472,10 ευρώ μέχρι 9.200,00 ευρώ.
Από το ανωτέρω εισόδημα αφαιρούνται μόνο τα ποσά που αντιστοιχούν:
 •  στη σύνταξη αναπήρων και θυμάτων πολεμικής περιόδου κατά την εκτέλεση της στρατιωτικής υπηρεσίας
 •  στην ισόβια σύνταξη που χορηγείται σε πολύτεκνες μητέρες βάσει του άρθρου 63 του Ν. 1892/90, όπως ισχύει και
 •  στα προνοιακά βοηθήματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
β) Το συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο καθώς και απαλλασσόμενο
ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των
9.884,11 ευρώ.
γ) Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο καθώς και
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα δεν υπερβαίνει το
ποσό των 13500,00 ευρώ.
Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που
καταβάλλεται στον συνταξιούχο τον Μάρτιο του 2012 – στο οποίο
συμπεριλαμβάνονται και τα πάσης φύσεως επιδόματα, εκτός από τα επιδόματα εορτών
και επιδόματος αδείας - δεν υπερβαίνει το ποσό των 850,00 ευρώ.
Προκειμένου για όσους συνταξιοδοτούνται μετά τον Μάρτιο του 2012, για τη
διαπίστωση της υπέρβασης ή όχι του ανωτέρω ορίου (δηλ. των 850,00 ευρώ)
λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα ποσά κύριας και επικουρικής σύνταξης του πρώτου
πλήρους μήνα συνταξιοδότησης.
Το ποσό των 30 ευρώ μειώνεται κατά το 1/3 σε περίπτωση συνταξιούχων με
μειωμένη σύνταξη γήρατος και αναπηρίας, όπως αναφέρεται αναλυτικά στην παρ. 1
της παρούσας εγκυκλίου.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Η εξέταση της πλήρωσης των εισοδηματικών κριτηρίων για τη χορήγηση του
Ε.Κ.Α.Σ. του 2012, αν και θα έπρεπε να γίνει με τη σύνταξη μηνός Μαΐου, λόγω
μηχανογραφικών προβλημάτων θα γίνει με τη σύνταξη Ιουνίου 2012 στις
22/05/2012.
Επισημαίνουμε ότι το ποσό του Ε.Κ.Α.Σ. δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές
εισφορές υπέρ κλάδου ασθενείας , ούτε στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
ΑΔΑ: Β49Φ4691ΩΓ-ΣΚΨ
Σας ενημερώνουμε, επίσης, ότι οι περιπτώσεις κατοίκων ημεδαπής με
εισοδήματα από το εξωτερικό, τα οποία έχουν δηλώσει στη δήλωση φορολογίας
εισοδήματος, θα αντιμετωπιστούν μηχανογραφικά.
Τέλος, αναφορικά με το αν θα χορηγείται πλήρες ποσό ή μειωμένο
στους συνταξιούχους που έχουν πάρει τμηματική σύνταξη συνυπολογίζοντας
για τη θεμελίωση και χρόνους σε χώρα του εξωτερικού, θα σας
ενημερώσουμε μετά την απάντηση στο σχετικό ερώτημα προς το Υπουργείο
Εργασίας.
Εσωτερική διανομή:
1. Γραμματεία Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
2. Γραμματεία Υποδ/τη κ. Δ. Πατσούρη ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3. Γρ. Γεν. Δ/ντριας Ασφ/κων Υπηρεσιών
4. Γρ. Δ/ντριας Παροχών
5. Δ/νση Παροχών
Τμήμα Κύριας Σύνταξης (7 αντίτυπα) ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Α΄ Κύκλου Υποβολών 3908/11 έτους 2012 έως και την 1η Ιουνίου 2012.

Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Α΄ Κύκλου Υποβολών 3908/11 έτους 2012 έως και την 1η Ιουνίου 2012.

Αριθμ. 18720

(ΦΕΚ Β' 1342/25-04-2012)


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 6, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 241 παρ. 16 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86), και 8 παρ. 1 του ν. 3908/2011 «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» (Α΄ 8).

2. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 178/2000 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (Α΄ 165).

4. Το άρθρο 4 του π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (Α΄ 147).

5. Τις διατάξεις του π.δ. 22/2012 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργού» (Α΄ 47).

6. Την υπ’ αριθμ. 12966/19−03−2012 απόφαση περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αθανάσιο Μωραΐτη» (Β΄ 810).

7. Την από 3/4/2012 Ανακοίνωση για την Προκήρυξη του Α΄ Κύκλου Υποβολών για το έτος 2012 του ν. 3908/2011 της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων του Α΄ Κύκλου Υποβολών 3908/11 έτους 2012 έως και την 1η Ιουνίου 2012.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Απριλίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ