Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 09 Σεπτεμβρίου

14 Σεπτεμβρίου 2012

ΠΟΛ 1176 Συμπλήρωση τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών.

ΠΟΛ 1176 Συμπλήρωση τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών.


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/νση 16η (Εισπρ. Δημ. Εσόδων)
- Δ/νση 12η (Φορολ. Εισ/τος)
2. ΓΕΝ.ΓΡΑΜ.ΠΛΗΡ.ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
- Δ/νση 30η (Εφαρμογών H/Y)

ΠΟΛ 1176


Θέμα: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 104647/2509/0016/ΠΟΛ.1077/16.4.2003 (ΦΕΚ 714/Β΄/5.6.2003) Συμπλήρωση τροποποίηση της απόφασης για την επιστροφή του Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων μέσω Τραπεζών.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α΄/1991) «Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις». 2. Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄/1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού.».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ Α΄ 6) «Κανονισμός λειτουργίας Δ.Ο.Υ. ».
4. Την υπ’ αριθμ. 05513ΕΞ10910712012 (ΦΕΚ Β΄ 2105) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
5. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού των διαδικασιών επιστροφής Φόρου Εισοδήματος φυσικών προσώπων.
6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό,
αποφασίζουμε:

Τα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αριθμ. 1106485/6220/0016/27.11.2001 ΠΟΛ.1077/16.4.2003 απόφασής μας (ΦΕΚ Β΄ 1685), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:

Άρθρο 3
Η Γ.Γ.Π.Σ., στις περιπτώσεις που από την εκκαθάριση των αρχικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων τρέχοντος έτους προκύπτει ποσό για επιστροφή, θα κατατάσσει τους δικαιούχους στις εξής κατηγορίες:

Α΄ Κατηγορία
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε στην πηγή και Ο.Γ.Α. φόρου που είναι από 5 ευρώ μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ, καθώς και ποσό επιστρεφόμενης προκαταβολής, ανεξαρτήτως ύψους αυτής.

Οι δικαιούχοι αυτοί αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων θα συμπεριλαμβάνονται σε μαγνητικές ταινίες οι οποίες θα παράγονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 1032543/1540/0016/2002 απόφασής μας.
Η Γ.Γ.Π.Σ. με την ενημέρωση από τις Τράπεζες για την πίστωση των έντοκων λογαριασμών ή για τη μεταφορά των ποσών στους άτοκους μεταβατικούς λογαριασμούς με βάση τον Α.Φ.Μ. εκδίδει και αποστέλλει στους δικαιούχους, μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα, ενσωματωμένη ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος.
Η ειδοποίηση αυτή θα έχει τα στοιχεία:
Το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
Τη διεύθυνση της κατοικίας του.
Το επιστρεφόμενο ποσό.
Τον Α.Φ.Μ.
Τον αριθμό του λογαριασμού για όσους η επιστροφή θα γίνει μέσω έντοκου λογαριασμού.
Την ημερομηνία μετά από την οποία μπορούν να κάνουν ανάληψη ή να εισπράξουν το επιστρεφόμενο ποσό
και Την Τράπεζα που μπορούν να κάνουν την ανάληψη ή την είσπραξη.

Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από το φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μία φορά.


Β΄ Κατηγορία
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που το επιστρεφόμενο ποσό συμπεριλαμβάνει φόρο εισοδήματος που παρακρατήθηκε στην πηγή και Ο.Γ.Α. φόρου που είναι άνω των 1.500 ευρώ.
Οι δικαιούχοι αυτοί θα συμπεριλαμβάνονται σε κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και η επιστροφή θα πραγματοποιείται μέσω των Τραπεζών μετά από σχετικό έλεγχο που θα διενεργούν οι Δ.Ο.Υ.
Στους δικαιούχους αυτούς αμέσως μετά την εκκαθάριση των οικείων φορολογικών δηλώσεων,
θα αποστέλλονται εκκαθαριστικά σημειώματα χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος. Ειδικά για τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος ηλεκτρονικά θα αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα σχετική σημείωση για την υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών. Μετά την επεξεργασία της κατάστασης επιστροφών όσοι από τους φορολογούμενους δικαιούνται επιστροφής, θα συμπεριλαμβάνονται σε μαγνητικές ταινίες και παράλληλα θα ενημερώνονται με τις σχετικές ειδοποιήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος οι οποίες θα έχουν τα πιο πάνω στοιχεία.

Γ΄ Κατηγορία
Περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι επιστροφής που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι οι ίδιοι ή οι σύζυγοι αυτών στην περίπτωση που συμμετέχουν στην επιστροφή.

Η Γ.Γ.Π.Σ. για τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής θα αποστέλλει, στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.ΦΕΚ και εκκαθαριστικά σημειώματα στους δικαιούχους χωρίς την ειδοποίηση επιστροφής φόρου εισοδήματος. Ειδικά για τους φορολογούμενους που έχουν υποβάλει τη δήλωση φόρου εισοδήματος ηλεκτρονικά θα αποτυπώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα σχετική σημείωση με την υποχρέωση προσκόμισης της δήλωσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών.

Άρθρο 4

1. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Α΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. ονομαστική κατάσταση των δικαιούχων, σε δύο αντίγραφα, στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογουμένων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης και η Τράπεζα, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή. Ύστερα από την υπογραφή της κατάστασης το πρωτότυπο αυτής θα στέλνεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο μαζί με τα λογιστικά στοιχεία του μήνα.

2. Για τους δικαιούχους επιστροφής φόρου εισοδήματος της Β΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

α) Η Γ.Γ.Π.Σ. θα εκδίδει για κάθε Δ.Ο.Υ. κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία σε τρία αντίγραφα η οποία θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεπτέου ποσού.

β) Το αρμόδιο Τμήμα ή γραφείο Φορολογίας εισοδήματος της Δ.Ο.Υ., όταν παραλάβει την κατάσταση, θα προβαίνει στον έλεγχο των επιστρεπτέων ποσών, με βάση τα αντίγραφα των φορολογικών δηλώσεων, τα αντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων και των λοιπών στοιχείων που έχει στην διάθεσή του και συγκεκριμένα:
βα) Αν δεν διαπιστωθούν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά, θα υπογράφεται και θα διαβιβάζεται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.
ββ) Αν διαπιστωθούν λάθη στη παρακράτηση, στην προκαταβολή ή στον Ο.Γ.Α., θα διαγράφεται όλη η εγγραφή με κόκκινη γραμμή, θα συντάσσεται Α.ΦΕΚ επιστροφής για το συνολικό ποσό της εγγραφής και στη συνέχεια θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο, η οποία θα εκκαθαρίζεται μέσω συστήματος.
βγ) Σε όλες τις διαγραφές θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος.
Ο έλεγχος της κάθε κατάστασης επιστροφών για επεξεργασία πρέπει να τελειώνει το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από τη Γ.Γ.Π.Σ. Το πρωτότυπο μαζί με ένα αντίγραφο θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών. Όσοι από τους φορολογούμενους δεν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 10 (δέκα) ημερών από την παραλαβή της κατάστασης στην οποία περιλαμβάνονται, τότε το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος τους διαγράφει από την κατάσταση επεξεργασίας και μετά τη διαγραφή τη διαβιβάζει στο Γραφείο Επιστροφών, το οποίο μετά τους σχετικούς ελέγχους θα τη στέλνει στη Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να επιστραφεί ο φόρος στους υπόλοιπους δικαιούχους.
Για τους πιο πάνω φορολογούμενους, που έχουν διαγραφεί από την κατάσταση επεξεργασίας, όταν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ενεργείτε ως εξής:
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί) είναι σωστό, θα συντάσσεται Α.ΦΕΚ επιστροφής και θα διαβιβάζεται στο Γραφείο Επιστροφών για την εξόφλησή του.
Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι διαφορετικό, θα συντάσσεται το πιο πάνω Α.ΦΕΚ και στη συνέχεια θα διενεργείται εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης η οποία θα υποβάλλεται βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και η όλη διαδικασία θα τακτοποιείται στη Δ.Ο.Υ.

γ) Το Γραφείο Επιστροφών όταν θα παραλαμβάνει την κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία, θα συμπληρώνει με βάση τα μηχανογραφικά δελτία χρεών ή άλλων στοιχείων που έχει στη διάθεσή του τις απαιτούμενες για κάθε περίπτωση πληροφορίες:
γα) Το ποσό που συμψηφίζεται με οφειλή του δικαιούχου προς το Δημόσιο, υπολογιζόμενων των τυχόν προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι 2 Ιανουαρίου του ιδίου οικον. έτους της δήλωσης (ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων απαιτήσεων) ή κατόπιν πρότασης συμψηφισμού. Στο ποσό αυτό θα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της απλήρωτης προκαταβολής. Οι Δ.Ο.Υ., για τα ποσά που συμψηφίζονται θα δημιουργούν ατομικό Α.ΦΕΚ επιστροφής και στην συνέχεια θα τα συμψηφίζουν.
γβ) Το τελικό προς επιστροφή ποσό μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

δ) Στις περιπτώσεις που το επιστρεφόμενο ποσό αφορά προκαταβολή προηγούμενου οικονομικού έτους και έχει βεβαιωθεί σε άλλη Δ.Ο.Υ, θα γίνονται οι ακόλουθες ενέργειες: Θα επιβεβαιώνεται κεντρικά η βεβαίωση του ποσού καθώς και αν υπάρχει ανείσπρακτο υπόλοιπο. Στη συνέχεια σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές θα συμπληρώνεται η κατάσταση επιστροφών για επεξεργασία και για το συμψηφισμό του υπολοίπου προ είσπραξη ποσού θα εκδίδεται γραμμάτιο είσπραξης διαχείρισης μετρητών στο λογαριασμό «Γραμμάτια Συμψηφισμού». Το πρωτότυπο της κάθε κατάστασης θα στέλνεται στη Γ.Γ.Π.Σ. το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την παραλαβή της από το αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος.

ε) Η Γ.Γ.Π.Σ. μετά την εκκαθάριση των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία και αφού συμφωνήσει τις οικείες στήλες αυτής θα εκδίδει και θα στέλνει σε όλες τις Δ.Ο.Υ. ονομαστική κατάσταση σε δύο (2) αντίγραφα των δικαιούχων μέσω Τραπεζών ή Πιστωτικών Ιδρυμάτων στην οποία θα υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία των φορολογούμενων, το επιστρεφόμενο ποσό, η ημερομηνία πίστωσης του έντοκου ή άτοκου λογαριασμού από τις Τράπεζες, καθώς επίσης και η Τράπεζα, όπου θα γίνει η ανάληψη ή η πληρωμή.

3. Για τους δικαιούχους επιστροφής Φόρου Εισοδήματος της Γ΄ Κατηγορίας του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης, η Γ.Γ.Π.Σ. θα στέλνει μαγνητικά ατομικά εκκαθαρισμένα Α.ΦΕΚ με όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο του επιστρεφόμενου ποσού. Το Γραφείο Επιστροφών θα εκτυπώνει κατάσταση παραληφθέντων Α.ΦΕΚ και θα την παραδίδει στο αρμόδιο Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. για τον έλεγχο των επιστρεφόμενων ποσών με βάση τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του.
α) Αν δεν υπάρχουν λάθη στα επιστρεπτέα ποσά θα υπογράφονται και θα διαβιβάζονται στο αρμόδιο Γραφείο Επιστροφών.
β) Αν διαπιστωθούν λάθη δεν θα μεταβάλλεται η εγγραφή, θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. (με σχετική παρατήρηση στην κατάσταση), κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω συστήματος και θα ολοκληρώνεται η διαδικασία στη Δ.Ο.Υ.
γ) Σε όλες τις περιπτώσεις θα υπογράφει ο αρμόδιος υπάλληλος.
Η κατάσταση παραληφθέντων Α.ΦΕΚ, μετά τον έλεγχο, θα επιστρέφεται στο Γραφείο Επιστροφών το ταχύτερο δυνατόν.
Στη συνέχεια το Γραφείο Επιστροφών θα προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους μέσω του συστήματος (έκδοση Α.Φ.Ε.), σχετικά με τα αίτια που η επιστροφή του δικαιούχου συμπεριελήφθη σε Α.ΦΕΚ (π.χ. οφειλέτης Δημοσίου, μη υποβολή δήλωσης Φ.Ε., Φ.Π.Α. κ.λπ.).
Στις περιπτώσεις οφειλών προς το Δημόσιο θα διενεργούνται οι απαραίτητοι συμψηφισμοί και εάν απομένει ποσό για επιστροφή, αυτό θα επιστρέφεται στο φορολογούμενο από τη Δ.Ο.Υ. Για όσους δικαιούχους έχουν γίνει παρατηρήσεις στην κατάσταση από το τμήμα εισοδήματος, θα αναμένεται το αποτέλεσμα της τροποποιητικής δήλωσης και κατόπιν θα γίνεται η εξόφληση των Α.ΦΕΚ
Δεν θα εξοφλούνται σε καμία περίπτωση μαγνητικά εκκαθαρισμένα Α.ΦΕΚ επιστροφής που αφορούν φορολογούμενους οι οποίοι δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ.Ο.Υ.

4. Λάθη που θα παρατηρηθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης των καταστάσεων επιστροφών για επεξεργασία θα τακτοποιούνται ως εξής:
Αν στην κατάσταση επιστροφών μέσω Τραπεζών περιλαμβάνονται μη δικαιούχοι επιστροφών, τότε θα ειδοποιείται αμέσως το γραφείο της Διεύθυνσης Πολιτικής Εισπράξεων που εδρεύει στη Γ.Γ.Π.Σ. το οποίο στη συνέχεια, μέσω της κεντρικής εφαρμογής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων θα αποσύρει την επιστροφή (εφόσον δεν έχει εισπραχθεί από τον φορολογούμενο) από την Τράπεζα και θα την συμπεριλαμβάνει σε μαγνητικό Α.ΦΕΚ επιστροφής το οποίο θα αποστέλλεται στην Δ.Ο.Υ.
Στην περίπτωση αυτή αν η δέσμευση του ποσού αφορά οφειλή προς το Δημόσιο, τότε δεν θα απαιτείται υποβολή τροποποιητικής δήλωσης αλλά θα εξοφλείται το μαγνητικό Α.ΦΕΚ που έχει αποσταλεί κεντρικά με συμψηφισμό του επιστρεπτέου ποσού από τη Δ.Ο.Υ.
Αν η δέσμευση αφορά λάθη εκκαθάρισης, θα γίνεται τροποποιητική δήλωση στη Δ.Ο.Υ. κατά περίπτωση οίκοθεν ή από το φορολογούμενο η οποία θα εκκαθαρίζεται τοπικά μέσω συστήματος και στη συνέχεια εφόσον έχει αποσταλεί κεντρικά μαγνητικό Α.ΦΕΚ αυτό θα εξοφλείται από τη Δ.Ο.Υ.

5. Η Γ.Γ.Π.Σ. στο τέλος κάθε χρόνου θα αποστέλλει στις Δ.Ο.Υ. μαγνητικά Α.ΦΕΚ για τις ανεξόφλητες επιστροφές, προκειμένου να γίνει η επιστροφή ή ο συμψηφισμός, όπου απαιτείται, των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.

Για τις πραγματοποιηθείσες επιστροφές μέσω Τραπεζών θα ενημερώνει το Πληροφορικό Σύστημα Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων των Δ.Ο.Υ. με τα στοιχεία εξόφλησης αυτών.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την 1.6.2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2012
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

Αναβάθμιση της υπολογιστικής υποδομής της ΓΓΠΣ από την Πέμπτη 13/9/2012 έως τη Δευτέρα 17/9/2012.


Αναβάθμιση της υπολογιστικής υποδομής της ΓΓΠΣ από την Πέμπτη 13/9/2012 έως τη Δευτέρα 17/9/2012. Προσωρινές διακοπές λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών


Taxisnet 12.09.2012Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι η ΓΓΠΣ, στοχεύοντας στην αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει, αντικαθιστά το σύνολο των κεντρικών υποδομών με νέα σύγχρονα συστήματα στο πλαίσιο του έργου «DataCenter».

Η μετάπτωση της παραγωγικής λετουργίας του υπάρχοντος κέντρου δεδομένων στις νέες υποδομές, θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 13/9/2012 έως τη Δευτέρα 17/9/2012.

Κατά διάστημα αυτό:

- Δεν θα είναι διαθέσιμη καμία ηλεκτρονική υπηρεσία της ΓΓΠΣ:
α)Την Πέμπτη 13/9/2012 από 15.30 έως 17.30.
β)Από την Παρασκευή 14/9/2012 και ώρα 14.00 έως τη Δευτέρα 17/9/2012 και ώρα 10.00.

- Οι διαδικασίες εγγραφής και επανεγγραφής χρηστών, έκδοσης κλειδαρίθμου από τις Δ.Ο.Υ., ενεργοποίησης λογαριασμών χρηστών και αλλαγής στοιχείων, δεν θα είναι διαθέσιμες από την Πέμπτη 13/09/2012 και ώρα 14:00 έως τη Δευτέρα 17/09/2012 και ώρα 10.00.

Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας στις νέες υποδομές θα γίνεται σταδιακά τη Δευτέρα 17/9 από τις 7.00 έως τις 10.00 το πρωί.


Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Στο 23,6% ανήλθε η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο του έτους

Στο 23,6% ανήλθε η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο του έτους

Στο 23,6% ανήλθε η ανεργία το δεύτερο τρίμηνο του έτους, από 22,6% που ήταν το πρώτο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011, η ανεργία αυξήθηκε 16,3%. Σε απόλυτους αριθμούς οι εγγεγραμμένοι άνεργοι φτάνουν σήμερα τους 1.168.761 και αυξήθηκαν 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 44,2% σε σχέση με το ίδιο τρίμηνο του περασμένου έτους.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών φτάνει στο 27,3% και είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών που φτάνει στο 20,8%.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (53,9%)


Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (53,9%), το οποίο στις νέες γυναίκες φτάνει στο 62,1%

Η κατανομή της ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εκπαίδευσης

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας

 • Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο (35,8%). 
 • Ακολουθούν τα άτομα που έχουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης και 
 • τα άτομα με πτυχία Ανώτερης Τεχνολογικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (26,0%).

 Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας

 • Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (12,9%) και 
 • τους πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (16,2%).

Μερική ή πλήρη απασχόληση ;

Από το σύνολο των ανέργων που αναζητούν μισθωτή απασχόληση, το 45,7% αναζητά αποκλειστικά πλήρη απασχόληση, ενώ το 47,6% αναζητά πλήρη, αλλά στην ανάγκη είναι διατεθειμένο να εργαστεί και με μερική απασχόληση.Τέλος, το 6,6% αναζητά μερική απασχόληση ή δεν ενδιαφέρεται αν θα βρει μερική ή πλήρη απασχόληση.

Πηγή: tanea.gr

Άμεση απόδοση ΦΠΑ και online διασύνδεση των ταμειακών με το taxis.

Άμεση απόδοση ΦΠΑ και online διασύνδεση των ταμειακών με το taxis.

το κόστος προσαρμογής των ταμειακών μηχανών θα είναι μικρό
Την online διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με τα ηλεκτρονικά συστήματα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και την απόδοση του ΦΠΑ στον πραγματικό χρόνο της συναλλαγής είναι τα δυο νέα «όπλα» που ετοιμάζεται να χρησιμοποιήσει το υπουργείο Οικονομικών για να αντιμετωπίσει την φοροκλοπή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Τις επόμενες μέρες, ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης αναμένεται να υπογράψει δύο υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες οι επιχειρήσεις θα υποχρεωθούν να προσαρμόσουν τις ταμειακές μηχανές στις νέες τεχνικές προδιαγραφές του Taxisnet προκειμένου να είναι δυνατή
 • η αποστολή όλων των δεδομένων των συναλλαγών τους στα ηλεκτρονικά συστήματα της ΓΓΠΣ.

Πρόσφατα οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με το Taxisnet, γνωμοδοτώντας πως οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου είναι επαρκείς.

Με τη online διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το υπουργείο Οικονομικών:

 • Ο ΦΠΑ θα καταβάλλεται στον πραγματικό χρόνο της συναλλαγής

 • Θα καταργηθούν οι περιοδικές δηλώσεις που υποβάλλουν σήμερα κάθε μήνα ή κάθε τρίμηνο οι επιχειρήσεις ανάλογα με την κατηγορία των βιβλίων που τηρούν. Με το νέο σύστημα ο ΦΠΑ θα πιστώνεται απευθείας στον λογαριασμό του Δημοσίου.

Όπως λένε στελέχη του υπουργείου Οικονομικών το κόστος προσαρμογής των ταμειακών μηχανών θα είναι μικρό ενώ μόλις ολοκληρωθεί το έργο, θα μπει φρένο στην έκδοση πλαστών τιμολογίων και θα καταπολεμηθεί η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ, καθώς πρόκειται για ένα πολύ πιο αποτελεσματικό «εργαλείο» από αυτά που χρησιμοποιούνται σήμερα. Και αυτό γιατί, με την έκδοση της απόδειξης από την επιχείρηση, θα ενημερώνεται την ίδια στιγμή (σε πραγματικό χρόνο) και το υπουργείο Οικονομικών για την πράξη αυτή. Έτσι, θα έχει πλήρη εικόνα για τις κινήσεις και τις συναλλαγές κάθε επιχείρησης. Το νέο σύστημα διευκολύνει το φορολογικό έλεγχο καθώς εύκολα θα μπορούν να εντοπιστούν περιπτώσεις φοροδιαφυγής μέσω εικονικών τιμολογίων ή αν δεν εκδόθηκαν αποδείξεις.
Παράλληλα, οι φορολογικές αρχές έχοντας στη διάθεσή τους τα πλήρη στοιχεία των πωλήσεων, θα έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζουν το τζίρο των επιχειρήσεων και να διασταυρώνουν τα στοιχεία με τα κέρδη που εμφανίζουν στις φορολογικές δηλώσεις οι επιχειρήσεις.
Πηγή: imerisia.gr

Δεν καταχωρείται στο ΚΕΠΥΟ ;

Δεν καταχωρείται στο ΚΕΠΥΟ ;

Δεν καταχωρείται στο ΚΕΠΥΟ ;

Δεν καταχωρείται στο ΚΕΠΥΟ ;

Εάν είναι στην λίστα παρακάτω, δεν καταχωρείται στο ΚΕΠΥΟ.

 1. Οι λιανικές πωλήσεις
 2. Όλες οι δαπάνες που προέρχονται από ΔΕΚΟ : (φως, νερό, τηλέφωνο) Δηλαδή, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ και λοιπές δημόσιες επιχειρήσεις ύδρευσης, ΟΤΕ, ΕΛ.ΤΑ., Ο.Σ.Ε.
 3. Οι συνδρομές σε εφημερίδες και επαγγελματικές οργανώσεις, 
 4. Κοινόχρηστες δαπάνες,
 5. Ενοίκια ακινήτων
 6. Έξοδα κίνησης προσωπικού, στάθμευσης επαγγελματικών αυτοκινήτων, διοδίων, εισιτηρίων συγκοινωνιών, αποδείξεις αεροπορικών εισιτηρίων (ως έσοδο ή δαπάνη)
 7. Η συνολική αξία των τόκων και προμηθειών που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ
 8. Τα τιμολόγια που εκδόθηκαν προς πρόσωπα που αρνήθηκαν να εκδώσουν τιμολόγιο ή εξέδωσαν τιμολόγιο με ανακριβές περιεχόμενο.
 9. Τα τιμολόγια αγοράς από μη υπόχρεους

   

13 Σεπτεμβρίου 2012

Άνοιξε ο δρόμος για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)

Άνοιξε ο δρόμος για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)


  Αισιοδοξία σκόρπισε στις αγορές η χτεσινή -θετική με αστερίσκους- απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας που άνοιξε το δρόμο για την δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) το οποίο θα έχει κεφάλαια 620 δισ. ευρώ.

Η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM)


Το ESM θα εφοδιαστεί από τις χώρες-μέλη της Ευρωζώνης με τεράστια κεφάλαια (θα φτάσουν τα 700 δισ. ευρώ) μέχρι τα μέσα του 2014. Τα κεφάλαια αυτά αποτελούνται από μετρητά και εγγυήσεις και θα χρησιμοποιούνται για παροχή οικονομικής βοήθειας σε χώρες-μέλη του ευρώ που αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από συμβούλιο το οποίο θα αποτελείται από τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Πως θα γίνει η κεφαλαιοποίηση του ESM

Κάθε χώρα θα συμμετάσχει στα κεφάλαια του ESM με ένα ποσό ανάλογο του ΑΕΠ της. Τα μεγαλύτερα βάρη θα σηκώσουν η Γερμανία, η Γαλλία και η Ιταλία, οι οποίες θα δώσουν το 64% των κεφαλαίων του νεοσύστατου Μηχανισμού. Και η Ελλάδα όμως θα κληθεί να συνεισφέρει με σχεδόν 20 δισεκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, σε μετρητά θα δοθούν τα 2,254 δισ. ενώ τα υπόλοιπα σε εγγυήσεις.

Δείτε τον πίνακα:

Από τα 190 δισ. ευρώ της Γερμανίας μέχρι το μισο δισ. της Μάλτας


Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης αντί των απολύσεων στο Δημόσιο.

Αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης αντί των απολύσεων στο Δημόσιο.

Η κυβέρνηση κατά των απολύσεων στο Δημόσιο.

Με ενιαίο μέτωπο εμφανίστηκαν οι κυβερνητικοί εταίροι κατά των απολύσεων στο Δημόσιο και των επώδυνων αλλαγών στα εργασιακά. Κατόπιν αυτού, η Τρόικα φαίνεται να αποσύρει -προς το παρόν- από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων το αίτημα για τις απολύσεις στο Δημόσιο, ζητώντας όμως ως αντιστάθμισμα την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 66 ή 67 έτη, καθώς και ένα νέο μοντέλο εφεδρείας/διαθεσιμότητας.

Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης στο Mega, o κυβερνητικός εκπρόσωπος Σ.Κεδίκογλου δήλωσε ότι «όλα είναι υπό διαπραγμάτευση», καθώς πρόκειται για ένα «σκληρό πακέτο που πρέπει να διαπραγματευτούμε».

Σημείωσε, ωστόσο, ότι η κυβέρνηση καταβάλλει «κάθε προσπάθεια να μην θιγούν και δεν θα θιγούν τα εργασιακά», όπως τα έχει περιγράψει στο επίμαχο e-mail η τρόικα. «Έχουμε ήδη κατεβάσει χαμηλά το εργασιακό κόστος και δεν υπάρχει λόγος να τίθενται τέτοια ζητήματα» είπε ο κ. Κεδίκογλου.

Μείωση δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς απολύσεις


Όσον αφορά στη μείωση προσωπικού στο Δημόσιο, η σκυτάλη περνά στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Αντώνη Μανιτάκη, ο οποίος αφού έχει απορρίψει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο απολύσεων καλείται τώρα να πείσει την τρόικα για την επάρκεια του σχεδίου της κυβέρνησης για τη μείωση των δημοσίων υπαλληλων, μέσω συνταξιοδοτήσεων.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Τα Νέα», στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης γίνονται «ασκήσεις προσομοίωσης» ώστε με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από όλους τους φορείς του Δημοσίου, να αποτυπωθεί με συγκεκριμένους αριθμούς ότι η μείωση θα είναι φέτος 15.000 και συνολικά 150.000 έως το 2015.

Στελέχη του υπουργείου σημειώνουν ότι «ήδη έχουμε φθάσει τις 15.000 έως το τέλος του 2012», καθώς έως τις αρχές του καλοκαιριού είχαν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης 9.000 υπάλληλοι και αναμένεται έως το τέλος του έτους ακόμη 6.000.

Σύμφωνα με τα στελέχη το Υπουργείου, τα θετικά μηνύματα απορρέουν από το γεγονός ότι το 27% των δημοσίων υπαλλήλων είναι κοντά στη σύνταξη.

Κοινό μέτωπο των πολιτικών αρχηγών


Στη σύσκεψη της Τετάρτης στο Μέγαρο Μαξίμου, οι τρεις πολιτικοί αρχηγοί σχημάτισαν κοινό μέτωπο κατά των μαζικών απολύσεων στο δημόσιο και κατά της μεταβολής των εργασιακών σχέσεων εκτός του ευρωπαϊκού πλαισίου.

Είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται ένα εθνικό διαπραγματευτικό πλαίσιο, έστω και αν αφορά συγκεκριμένα θέματα τα οποία προκαλούσαν κλυδωνισμούς στη συνοχή της κυβέρνησης και σφοδρές κοινωνικές αντιδράσεις.

Ενδεικτική του διαφορετικού κλίματος που διαπνέει τις σχέσεις των τριών κυβερνητικών εταίρων, μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο πακέτο μέτρων και στην χρονική πίεση για την εκταμίευση της επόμενης δόσης, είναι και η συμφωνία των Αντ. Σαμαρά και Ευ. Βενιζέλου να συνδράμουν κλιμάκια του ΠΑΣΟΚ τα υπουργεία στα οποία υπάρχει εμπλοκή με την τρόικα (Υγείας, Εργασίας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Άμυνας, κα.).

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι ο πρωθυπουργός τηλεφώνησε ενώπιον των Ευ.Βενιζέλου και Φ.Κουβέλη στον υπουργό Εργασίας Γ.Βρούτση και του έδωσε εντολή να μην δεσμευτεί στην τρόικα σε τίποτα που αφορά τα εργασιακά θέματα αν δεν υπάρχει προηγουμένως έγκριση από τους πολιτικούς αρχηγούς.

Το κλίμα συνεννόησης που φαίνεται να δημιουργείται μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών δεν αίρει τη δυσκολία να κλείσει το πακέτο όμως θέτει τις προϋποθέσεις για πιο αποτελεσματική διαπραγμάτευση με την τρόικα και για την επιβολή δικαιότερων μέτρων.

«Οι κυβερνητικοί εταίροι συμμετέχουν γνήσια για να επιτύχουμε την καλύτερη διαπραγμάτευση» δήλωσε στο Mega το πρωί της Πέμπτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Σ.Κεδίκογλου.

Πηγή: news.in.gr

Mείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Mείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος.

Mείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος καταγράφουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2012. 
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, στο διάστημα αυτό το ταμειακό έλλειμμα της κεντρικής διοίκησης μειώθηκε στα 6,3 δισ. ευρώ, έναντι 18,6 δισ. ευρώ που ήταν το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Από τη δημοσιονομική διαχείριση του οκταμήνου φέτος προέκυψε πρωτογενές έλλειμμα 328 εκατ. ευρώ έναντι 4,2 δισ. ευρώ πέρυσι.

Οι εξελίξεις αυτές αντανακλούν κατά κύριο λόγο τη σημαντική περιστολή των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού κατά 23%, στα 36,8 δισ. ευρώ, έναντι 476,8 δισ. ευρώ πέρυσι. Στα έσοδα, παρά την αύξησή τους κατά περίπου 24% τον Αύγουστο, καταγράφεται οριακή μείωση κατά 1,6% στα 30,6 δισ. ευρώ στο οκτάμηνο, έναντι 31 δισ. ευρώ πέρυσι.

Σημαντική ελάφρυνση παρατηρείται, τέλος, στο κονδύλι των τόκων που επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, το οποίο μειώθηκε στα 6 δισ. ευρώ από 12,7 δισ. ευρώ πέρυσι.

Η Ελλάδα νοικιάζει 40 νησιά, λέει το Bloomberg.

Η Ελλάδα νοικιάζει 40 νησιά, λέει το Bloomberg.

Το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου έχει καταλήξει στα νησιά και τις νησίδες που μπορούν να παραχωρηθούν με μακροχρόνιες συμβάσεις ως 50 ετών σε ιδιώτες, με στόχο να εισρεύσει στα Ταμεία «ζεστό χρήμα» για να περιοριστούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα και να εξασφαλιστεί η συνέχιση της διεθνούς στήριξης.
Η Ελλάδα νοικιάζει 40 νησιά, λέει το Bloomberg.

Bloomberg: Η Ελλάδα νοικιάζει 40 νησιά για να γίνουν θέρετρα


Την σχετική δήλωση έκανε στο πρακτορείο Bloomberg ο εκτελεστικός διευθυντής του ΤΑΙΠΕΔ Ανδρέας Ταπραντζής σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Τετάρτη (παραχωρήθηκε την περασμένη εβδομάδα).

«Εντοπίσαμε τοποθεσίες με καλά εδάφη που βρίσκονται κοντά στην ηπειρωτική χώρα, διαθέτουν ικανοποιητικές υποδομές και -την ίδια στιγμή- δεν αποτελούν πρόβλημα για την εθνική ασφάλεια ... Η κείμενη νομοθεσία δεν μας επιτρέπει την οριστική πώληση και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο», διευκρίνισε.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει νησίδες και νησιά από 500 στρέμματα ως 3.000 στρέμματα, τα οποία μπορούν να αναπτυχθούν σε υψηλών προδιαγραφών τουριστικά θέρετρα, μέσω συμβάσεων παραχώρησης 30 ως 50 ετών, όπως είπε ο κ.Ταπραντζής.

Το ΤΑΙΠΕΔ εξέτασε 562 από τα περίπου 6.000 νησιά και νησίδες που ελέγχει η Ελλάδα. Το Bloomberg κάνει ιδιαίτερη αναφορά στις Φλέβες, απέναντι από την Βουλιαγμένη (εδώ και δεκαετίες χώρο ασκήσεων των ΟΥΚ), αλλά και σύμπλεγμα νησιών κοντά στην Κέρκυρα, το οποίο ο ίδιος αρνήθηκε να αναφέρει σαφώς, κατά το πρακτορείο.

Ο κ.Ταπραντζής αναφέρει ότι απαιτείται αλλαγή της νομοθεσίας για να αναπτυχθούν ιδιωτικές επενδύσεις σε δημόσια περιουσία και να περιοριστεί ο αριθμός των αδειών που απαιτούνται.

Η επιλογή της παραχώρησης επιλέχθηκε και γιατί τα έσοδα για το Δημόσιο δεν αναμένεται να ήταν υψηλότερα ακόμη και με πλήρη πώληση, ενώ η χώρα θα οφεληθεί συνολικά περισσότερο από την μετατροπή νησιών σε τουριστικά θέρετρα.http://www.ethnos.gr

12 Σεπτεμβρίου 2012

Χρονική πίστωση στην Ελλάδα δίνει και ο Σόιμπλε.

Χρονική πίστωση στην Ελλάδα δίνει και ο Σόιμπλε.

Σημαντική πρόοδο έχει σημειώσει η Ελλάδα στην εξυγίανση των δημοσιονομικών της, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, επαναλαμβάνοντας την αναγκαιότητα να μείνει η χώρα πιστή στις δεσμεύσεις της.

Σε σημερινή ομιλία του στη Μπούντεσταγκ, ο κ. Σόιμπλε διεμήνυσε ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους στην ευρωζώνη είναι να διορθωθούν τα σφάλματα του παρελθόντος.

 «τα αίτια [της κρίσης] βρίσκονται στα σφάλματα των οικονομικών και χρηματοοικονομικών πολιτικών που εφάρμοσαν τα κράτη μέλη και [η κρίση] μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από αυτά».

«Δεν υπάρχει εύκολος τρόπος για να γίνει αυτό, [δεν μπορεί να γίνει] ούτε με συγκέντρωση του χρέους ούτε με απερίσκεπτη χρήση των μηχανημάτων εκτύπωσης [χρήματος] της τράπεζας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην αρχή αυτή βασίστηκαν όλες οι αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τα πακέτα διάσωσης των ευρωπαϊκών χωρών και την ΕΚΤ, επισήμανε ο Γερμανός ΥΠΟΙΚ. Τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να υπερασπιστούν και να σεβαστούν την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, πρόσθεσε.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Βερολίνο εμφανίζεται αποφασισμένο να κρατήσει την Ελλάδα στην Ευρωζώνη, εν όψει της κρίσιμης έκθεσης της τρόικας, φοβούμενο ένα ντόμινο επιπτώσεων με τεράστιο οικονομικό και πολιτικό κόστος.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατο δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel, επικαλούμενο πηγές της γερμανικής κυβέρνησης, ανέφερε ότι η καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ επιθυμεί να αποτρέψει σε κάθε περίπτωση μία έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ Σχετικά άρθρα , παρά τις επίμονες διακηρύξεις της γερμανικής κυβέρνησης ότι τα πάντα εξαρτώνται από την έκθεση της τρόικα.

«Πρέπει να βρούμε μια λύση» φέρεται να δήλωσε η καγκελάριος σε στενό κύκλο συνεργατών της, την περασμένη εβδομάδα.

Η πρώτη συζήτηση για την Ελλάδα θα γίνει στη συνεδρίαση του Εurogroup την Παρασκευή το πρωί στη Λευκωσία, ενώ οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στις 8 Οκτωβρίου υπό την προϋπόθεση ότι η αξιολόγηση της τρόικας θα ολοκληρωθεί στις αρχές του τρίτου 10ημερου του Σεπτεμβρίου.

Γιατί η Γερμανία θέλει την Ελλάδα στην ευρωζώνη


Στη μεταστροφή του Βερολίνου όσον αφορά στην Ελλάδα αναφέρεται σημερινό δημοσίευμα στον ιστότοπο της The Washington Post, το οποίο αναζητά τα αίτια αυτής της αλλαγής στη στάση της Γερμανίας που φαίνεται να στηρίζει πλέον την παραμονή της χώρας στο ευρώ.

Μπροστά στο δίλημμα για αποβολή ή διατήρηση της χώρας από την ευρωζώνη, οι γερμανικές αρχές φαίνεται να κλίνουν προς τη δεύτερη επιλογή, υπό τον φόβο του «ντόμινο» που μπορεί να οδηγήσει την ευρωζώνη σε κατάρρευση.

Ολοένα περισσότεροι σύμβουλοι του Βερολίνου ενστερνίζονται την άποψη των αναλυτών ότι εάν αποχωρήσει η Ελλάδα από το ευρώ, οι αγορές θα αρχίζουν να στοιχηματίζουν ότι η Πορτογαλία και η Ισπανία θα είναι οι επόμενες. Οι επενδυτές θα κόψουν τη χρηματοδότηση προς αυτές τις χώρες, οι καταθέτες θα τρέξουν να σηκώσουν τα χρήματά τους από τις τράπεζες και η Ισπανία θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την ευρωζώνη. Σε αυτό το σημείο, η ευρωζώνη θα καταρρεύσει, προειδοποιούν οι αναλυτές.

Επομένως, η εναλλακτική επιλογή που έχει η τρόικα είναι να «μαλακώσει» τη στάση της προς την Ελλάδα, αναφέρει το δημοσίευμα. Οι αποκλίσεις του ελληνικού προγράμματος από τους στόχους μπορούν να χαρακτηριστούν από τους Ευρωπαίους εταίρους «αυστηρώς προσωρινές» και να γίνουν αποδεκτές στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος στήριξης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η χώρα χρειάζεται επιπλέον 20-30 δισ. ευρώ για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Το ΔΝΤ πάντως, έχει φανεί διατεθειμένο να ελιχθεί, σημειώνει η εφημερίδα. Η Κριστίν Λαγκάρντ, επικεφαλής του ταμείου, δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι «το ΔΝΤ δεν εγκαταλείπει ποτέ το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», χαρακτηρίζοντας τις προσπάθειες των Ελλήνων για περιστολή του ελλείμματος «εντυπωσιακές». Τη μεγαλύτερη πρόκληση αντιμετωπίζει πλέον η καγκελάριος Μέρκελ, η οποία θα πρέπει να πείσει τους ψηφοφόρους της για την αναγκαία αυτή αλλαγή στάσης απέναντι στην Ελλάδα.

Γκ. Σρέντερ: Να δοθεί χρονική πίστωση στην Ελλάδα


Υπέρ της παροχής περισσότερου χρόνου στη χώρα μας τάσσεται ο πρώην καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ σε άρθρο του στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt, στο οποίο επισημαίνει την αξιόλογη πρόοδο που έχουν σημειώσει τα κράτη της ευρωπαϊκής περιφέρειας και τους κινδύνους που συνεπάγεται η λιτότητα.

Υπερασπιζόμενος τη λεγόμενη «Agenta 2010», δηλαδή τις επίπονες μεταρρυθμίσεις τις οποίες εφάρμοσε η κυβέρνησή του, ο κ. Σρέντερ υποστηρίζει την προοπτική επιμήκυνσης του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής.

«Γνωρίζουμε ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν αποτέλεσμα μόνο όταν συνοδεύονται από οικονομική ανάπτυξη. Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο. Η κατάσταση, όμως, στην οποία βρίσκονται σήμερα οι χώρες αυτές σε οικονομικό και πολιτικό επίπεδο δείχνει ότι δεν αντιμετωπίζεται η κρίση μόνο με τη λιτότητα».

Ο πρώην καγκελάριος προειδοποιεί ότι η σκληρή λιτότητα απειλεί να στραγγαλίσει την οικονομία, «όπως συμβαίνει ήδη στην περίπτωση της Ελλάδας». «Μέσα σε δύο χρόνια η χώρα προχώρησε σε αυξήσεις φορολογίας και περιορισμό δαπανών που αντιστοιχούν στο 20% του ΑΕΠ. Μέχρι το 2014 θα φθάσουν στο 30%».

«Καμία κοινωνία και καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να αντέξει τέτοιες περικοπές. Για το λόγο αυτό οι ευρωπαίοι εταίροι θα πρέπει να δώσουν στην Ελλάδα περισσότερο χρόνο για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της», καταλήγει ο κ Σρέντερ.http://www.naftemporiki.gr

Μπαρόζο: Η Ελλάδα μπορεί να σωθεί και να παραμείνει στην ευρωζώνη

Μπαρόζο: Η Ελλάδα μπορεί να σωθεί και να παραμείνει στην ευρωζώνη

Eύσημα στην Ελλάδα για τις προσπάθειες που καταβάλλει να εξυγιάνει τα δημοσιονομικά της, απέδωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, στην ομιλία του κατά τη διάρκεια παρουσίασης των προτάσεων της Κομισιόν για το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των τραπεζών στην Ευρώπη.
ΜMπαρόζο: Η Ελλάδα μπορεί να σωθεί και να παραμείνει στην ευρωζώνη
Μπαρόζο: Η Ελλάδα μπορεί να σωθεί και να παραμείνει στην ευρωζώνη


«Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, αυτό το φθινόπωρο, να φθάσει στο σημείο καμπής και να προχωρήσει στην εξυγίανση της οικονομίας της, εφαρμόζοντας τις δεσμεύσεις της»
 είπε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρότρυνοντας τη χώρα μας «να ξεπεράσει τους δισταγμούς της για τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να γλιτώσει τη χρεοκοπία».

«Πιστεύω ότι εάν η Ελλάδα τηρήσει τις δεσμεύσεις της πρέπει, ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, να παραμείνει στην ευρωζώνη (...) Η Ελλάδα μπορεί να σωθεί εάν διαλύσει τις επιφυλάξεις της για τις μεταρρυθμίσεις», πρόσθεσε ο Μπαρόζο παροτρύνοντας παράλληλα τη λοιπή ευρωζώνη να μην έχει αμφιβολίες για την παραμονή της χώρας στο ευρώ.

H Ευρώπη πρέπει να εξελιχθεί προς μία ομοσπονδία εθνών-κρατών

Ο κ. Μπαρόζο ανέφερε επίσης ότι η Ευρώπη πρέπει να εξελιχθεί προς μία ομοσπονδία εθνών-κρατών. «Εχουμε ανάγκη να προχωρήσουμε προς μία ομοσπονδία εθνών-κρατών», είπε. «Αυτό έχουμε ανάγκη. Είναι ο πολιτικός μας ορίζοντας. Διότι θεωρώ ότι κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ανησυχίας, θα ήταν σφάλμα να αφήσουμε τις χώρες στο έλεος του εθνικισμού και του λαϊκισμού».

Επισημαίνοντας ότι η δημιουργία μίας ομοσπονδίας εθνών-κρατών θα χρειασθεί μακροπρόθεσμα μία νέα συνθήκη της Ενωσης, πρότεινε η Ευρωπαϊκή Ενωση να λάβει στο μεσοδιάστημα «συγκεκριμένα μέτρα προς μία πολιτική ένωση».

Στην κατεύθυνση αυτής της πολιτικής ένωσης, ο πρόεδρος της Επιτροπής δήλωσε ότι κατά τις προσεχείς ευρωπαϊκές εκλογές, το 2014, τα ευρωπαϊκά κόμματα θα μπορούσαν να συμβάλουν ορίζοντας εξ αρχής τον υποψήφιό τους για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συμπλήρωσε δε πως «είμαστε σε μια φάση μετάβασης και αυτό απαιτεί να πάρουμε αποφάσεις. Πρέπει να δεχθούμε ότι είμαστε όλοι στην ίδια βάρκα», και αυτό απαιτεί πραγματική αλληλεγγύη. Αυτό που παρουσιάζω σήμερα είναι μια αποφασιστική συμφωνία για την Ευρώπη, υπογράμμισε ο επικεφαλής της Κομισιόν.

«Δεν είναι αποδεχτό να παρουσιάζουμε τις συνόδους Κορυφής σαν αγώνες πυγμαχίας. Οι αδύναμες χώρες δεν πρέπει να αφήνουν αμφιβολία για το ότι είναι δεσμευμένες στις μεταρρυθμίσεις και τις αλλαγές, αλλά και οι ισχυρές χώρες δεν πρέπει να αφήνουν αμφιβολίες για τη δέσμευση τους να παρέχουν αλληλεγγύη»

Τις νομοθετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μία τραπεζική ένωση θα εξετάσουν σήμερα στις 15.00 (τοπική ώρα Γαλλίας, 16.00 ώρα Ελλάδας) οι ευρωβουλευτές κατά τη διάρκεια συζήτησης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον πρόεδρο της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και τον Επίτροπο Μισέλ Μπαρνιέ, λίγες μόλις ώρες μετά την επίσημη ανακοίνωση των προτάσεων.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΚ, μερικές από τις βασικές ανησυχίες των ευρωβουλευτών αφορούν στην πρόθεση ορισμένων κρατών μελών να αποδυναμώσουν τις προτάσεις, καθώς και το έλλειμμα διαφάνειας της διαδικασίας.http://www.ethnos.gr

Eπώδυνες αλλαγές στα εργασιακά από την τρόικα

Eπώδυνες αλλαγές στα εργασιακά από την τρόικα


Σκληρή στάση από την τρόικα η οποία επιμένει για επώδυνες αλλαγές στα εργασιακά. Παραμένει "πιστή" και προσηλωμένη στο non paper ήρθε στο φως της δημοσιότητας πριν λίγες μέρες και το οποίο αξιώνει από την κυβέρνηση αλλαγές - σοκ στην αγορά εργασίας.

Η τρόικα δε φαίνεται να κάνει πίσω καθώς αξιώνει νέες εξουθενωτικές ρυθμίσεις για τους μισθωτούς.

Σύμφωνα με το Έθνος, η διαπραγμάτευση εξελίσσεται σε θρίλερ με τις πιέσεις να επεκτείνονται και στο Ασφαλιστικό για αύξηση των ορίων ηλικίας και μείωση των συντάξεων.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι εκπρόσωποι των δανειστών κατά τη χθεσινή συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, ζήτησαν  
 1. μείωση των αποζημιώσεων και  
 2. αλλαγές στο ωράριο εργασίας
 3. την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη.

Οι δανειστές ανοίγουν εκ νέου την ατζέντα των εργασιακών σχέσεων και ζητούν επώδυνα μέτρα, που επηρεάζουν άμεσα τους μισθωτούς.


Παράλληλα ακόμα σκληρότερο αναμένεται να γίνει το πακέτο του Ασφαλιστικού και σύμφωνα με πληροφορίες νέα σενάρια έχουν πέσει στο τραπέζι.


Μόνο τις περικοπές σε μισθούς και συντάξεις θεωρούν οι επικεφαλείς της τρόικας ως αποδοτικά μέτρα για αυτό και αρνήθηκαν να συναινέσουν με την πρόθεση του Υπουργού να "παγώσει" νομοθετικά τον κατώτερο μισθό στα 586 ευρώ.

Αντίθετα ζήτησαν,
 • αύξηση των ημερών εργασίας από τις πέντε στις έξι αλλά και 
 • αποσύνδεση του ωραρίου των καταστημάτων από το ωράριο εργασίας του προσωπικού.
 • θέμα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, το λεγόμενο ελαστικό ωράριο, σε εβδομαδιαία βάση και όχι σε εξάμηνη όπως είναι σήμερα. Έτσι, επιτρέπουν δηλαδή την εργασία να φτάσει στο ανώτερο στις 13 ώρες την ημέρα και στις 78 την εβδομάδα.
 • μείωση τουλάχιστον στο μισό, του χρόνου προειδοποίησης για την καταβολή του 50% της αποζημίωσης, που σήμερα βρίσκεται στους τέσσερις, πέντε ή και έξι μήνες ανάλογα τα χρόνια προϋπηρεσίας. Με νόμο που ψηφίστηκε πριν από ενάμιση χρόνο σε όσες περιπτώσεις ο εργοδότης προειδοποιεί για την απόλυση μπορεί να καταβάλλει μειωμένη κατά 50% αποζημίωση (ενώ για όσο διάστημα μεσολαβεί δίνει κανονικά τον μισθό). Ωστόσο, στις προτάσεις των δανειστών αναμένεται να περιληφθεί η μείωση στο μισό του χρόνου προειδοποίησης.
 • αύξηση του χρόνου συνταξιοδότησης κατά 2 χρόνια, στα 67, μέτρο που αναμένεται να εξοικονομήσει περί τα 1 δισ. στα ταμεία.

Το μόνο σίγουρο είναι πως το πακέτο των μέτρων του Υπουργείου Εργασίας δεν θα περιοριστεί στα 5 δισ. αλλά ενδέχεται να ξεπεράσει τα έξι, καλύπτοντας πολύ περισσότερα από τα μισά των 11,5 δισ. που ακόμη αναζητά η κυβέρνηση.

Σημειώνεται ότι το πρωί της Τετάρτης θα βρίσκεται στο υπουργείο Εργασίας το τεχνικό κλιμάκιο των δανειστών.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη Σαμαρά-Βενιζέλου-Κουβέλη στο Μέγαρο Μαξίμου.
SigmaLive/news24.7

Πρωτογενές πλεόνασμα €850 εκατ. τον Αύγουστο

Πρωτογενές πλεόνασμα €850 εκατ. τον Αύγουστο

Πλεόνασμα 850 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός τον Αύγουστο. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 12,36 δισ. ευρώ, και το πρωτογενές έλλειμμα για την ίδια περίοδο σε 1,29 δισ. ευρώ, χαμηλότερο έναντι των στόχων ύψους 15,21 δισ. ευρώ και 4,2 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Σημαντικά βελτιωμένο παρουσιάζεται τόσο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού όσο και το πρωτογενές έλλειμμα και έναντι του οκταμήνου του προηγούμενου έτους κατά 6,307 και 4,627 δισ. ευρώ αντίστοιχα.

Έτσι, το ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού είναι μειωμένο κατά 33,8% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου, με αποτέλεσμα το μήνα Αύγουστο, για πρώτη φορά, να υπάρχει πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, ύψους 850 εκατ. ευρώ.

Στο οκτάμηνο, το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 33,08 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 2,077 δισ. ευρώ, υψηλότερα όμως έναντι του αντίστοιχου οκταμήνου του 2011 (32,57 δισ. ευρώ) κατά 1,6%.

Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 30,62 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υστέρηση κατά 1,501 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (32,120 δισ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού για το 2012.


Παρά την υστέρηση εσόδων στην είσπραξη των φόρων στην περιουσία λόγω καθυστέρησης στην είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ 2012 και στην είσπραξη των φόρων των νομικών προσώπων, η απόκλιση από τον στόχο έχει περιορισθεί, καθώς τον Αύγουστο σημειώθηκε σημαντική αύξηση στους άμεσους φόρους κατά 26,5% λόγω της είσπραξης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Επίσης, αύξηση σημειώθηκε στο ΦΠΑ πετρελαιοειδών και στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα λόγω της είσπραξης μερισμάτων επιχειρήσεων του Δημοσίου. Έτσι, τον Αύγουστο τα έσοδα ήταν αυξημένα κατά 24,2% έναντι του περυσινού αντίστοιχου μήνα.


Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν σε 2,463 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για 3,039 δισ. ευρώ. Η απόκλιση από τους στόχους οκταμήνου κατά 576 εκατ. ευρώ οφείλεται σε καθυστερήσεις εισροών (έλλειψη κανονικότητας) από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, το ποίο εκτιμά ότι σημαντικό μέρος αναμένεται να καλυφθεί τους επόμενους μήνες.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για το οκτάμηνο του 2012 ανήλθαν στα 45,447 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 4,925 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (50,372 δισ. ευρώ) του συμπληρωματικού προϋπολογισμού 2012.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τόσο στον περιορισμό των δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού που είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 2,681 δισ. ευρώ, αλλά και στην μείωση των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έναντι του στόχου κατά 2,244 δισ.. ευρώ.

Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες λόγω κυρίως των πρωτογενών δαπανών (2,396 δισ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου), των δαπανών για εξοπλιστικά προγράμματα (232 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου) και των δαπανών για καταπτώσεις εγγυήσεων σε φορείς εντός και εκτός Γενικής Κυβέρνησης (103 εκατ. ευρώ χαμηλότερες του στόχου).

Οι δαπάνες για τόκους σε καθαρή βάση ανήλθαν σε 11,069 δισ. ευρώ και είναι υψηλότερες του στόχου κατά 57 εκατ. ευρώ (11,012 δισ. ευρώ).


Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού έως τον Αύγουστο παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους κατά 5,796 δισ. ευρώ ή 10,7%.

Σημειώνεται ότι σχεδόν όλες οι επιμέρους κατηγορίες μειώθηκαν, με την μεγαλύτερη εξοικονόμηση να παρατηρείται στις πρωτογενείς δαπάνες που παρουσιάζονται μειωμένες κατά 9,7% (ή 3,29 δισ. ευρώ) που αποτελεί και τον κύριο δείκτη περιορισμού των κρατικών δαπανών.

Μάλιστα για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, μετά και τον Ιούλιο, οι πρωτογενείς δαπάνες είναι μειωμένες κατά 17,8% έναντι του αντίστοιχου περσινού μήνα (τον Ιούλιο -17,4%).


ΤτΕ: Μειωμένο και το ταμειακό έλλειμμα


Εν τω μεταξύ, στα 6,371 δισ. ευρώ μειώθηκε το ταμειακό έλλειμμα στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου, από 18,605 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τρίτη η Τράπεζα της Ελλάδος.

Στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, το έλλειμμα ήταν 7,186 δισ. ευρώ.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 30,593 δισ. ευρώ, από 31,095 δισ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, μειώθηκαν σε 36,81 δισ. ευρώ, έναντι 47,819 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2011.
http://www.tovima.gr

11 Σεπτεμβρίου 2012

Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών προμηθευτών Ημερολογιακού έτους 2011

Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων πελατών προμηθευτών Ημερολογιακού έτους 2011

Δεν υποχρεούνται στην υποβολή Συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών - προμηθευτών.

Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού:


οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους και τις προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή επιτηδευματίες και πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (δες παρακάτω) ή λαμβάνουν από τα παραπάνω πρόσωπα, με την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν από επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (δες παρακάτω) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,


οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (δες παρακάτω) για τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες, για τους τόκους και τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές, καθώς και για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, με την εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών,


οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού (δες παρακάτω) για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα εντός της χώρας.Πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα

3.Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον Κώδικα αυτόν.
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται επιτηδευματίες μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.


Το πρώτο εδάφιο τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 27 του νόμου 3522/2006 και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 20074. Οι αγρότες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που ορίζονται από τα άρθρα 41 και 42 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 A΄), εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς του νόμου αυτού, υποχρεούνται να εκδίδουν μόνο δελτίο αποστολής στις περιπτώσεις που ρητά ορίζεται από τον Κώδικα αυτόν.

Απόκρυψη φόρου ; Εύγε από υπουργείο Οικονομικών.

Απόκρυψη φόρου ; Εύγε από υπουργείο Οικονομικών.

Διαλέξτε παράβαση και πάρτε ασυλία

Διαλέξτε παράβαση και πάρτε ασυλία όσοι :
 • απέκρυψαν εισοδήματα μεγάλου ύψους, 
 • φυγάδευσαν στο εξωτερικό κεφάλαια τα οποία δεν δήλωσαν στην Εφορία, καθώς και 
 • απέκτησαν με «μαύρο» χρήμα ακίνητα, μετοχές, ομόλογα, χρυσό και άλλα περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, 
μελετά να παράσχει το υπουργείο Οικονομικών.

Δηλώστε και σώστε ότι αποκρύψατε 

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, όσοι έχουν ακίνητα, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, χρυσό, κοσμήματα μεγάλης αξίας, έργα τέχνης, κεφάλαια κατατεθειμένα σε τράπεζες της Ελλάδας ή του εξωτερικού ή κεφάλαια τοποθετημένα σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες κινητές αξίες, εφόσον τα περιουσιακά αυτά στοιχεία ή κεφάλαια προήλθαν από εισοδήματα ή έσοδα μη δηλωθέντα στις ελληνικές φορολογικές αρχές κατά τα προηγούμενα έτη, θα μπορούν να τα δηλώσουν εκ των υστέρων, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα και με απαλλαγή από κάθε άλλη διοικητική ή ποινική κύρωση για φοροδιαφυγή.

Αυτοτελής φόρος με πολύ χαμηλό συντελεστή

Στην αξία των περιουσιακών στοιχείων ή των κεφαλαίων που θα δηλωθούν, θα επιβληθεί ένας αυτοτελής φόρος με συντελεστή πολύ χαμηλό (συζητείται να κυμαίνεται στην περιοχή του 5%).

Αντίθετα, οι φορολογούμενοι που θα αρνηθούν να υπαχθούν στην ευνοϊκή ρύθμιση, θα αντιμετωπίσουν τους νέου τύπου ελέγχους που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, ενώ θα φορολογηθούν με έως και 45% επί της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ή των κεφαλαίων.

Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών επιδιώκει, υπό την αίρεση της σύμφωνης γνώμης της τρόικας, να ενεργοποιήσει τη ρύθμιση άμεσα, και σε κάθε περίπτωση πριν από το 2013. Πάντως, στη ρύθμιση αναμένεται να προβλέπεται ότι δεν θα μπορούν να υπαχθούν περιπτώσεις νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αλλά και πολιτικά πρόσωπα ή πρόσωπα που άσκησαν δημόσια εξουσία από θέσεις ευθύνης.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Ληξιπρόθεσμα χρέη : εγκύκλιος ρύθμισης

Ληξιπρόθεσμα χρέη : εγκύκλιος ρύθμισης

Οι αλλαγές που επιφέρει η εγκύκλιος συνοψίζονται στα εξής:

· Υπάγονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των προηγούμενων ετών.
· Για να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες, πρέπει να έχουν περάσει τρεις (3) μήνες από τότε που δημιουργήθηκαν.
· Δεν ισχύουν πια τα όρια των 10.000 ευρώ για φυσικά πρόσωπα και των 75.000 ευρώ για νομικά πρόσωπα.
· Μειώνεται το ποσό της ελάχιστης μηνιαίας καταβολής από 146,74 ευρώ σε 100 ευρώ.
· Καταργείται η δυνατότητα επέκτασης των δόσεων στις 60 για τους οικονομικά αδύναμους.

Πως μπορεί ο φορολογούμενος να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς την εφορία


Α. Κάνοντας χρήση του Ν.3888/2010

Με τον Ν.3888/2010, το Υπουργείο Οικονομικών είχε δώσει την δυνατότητα εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 45 δόσεις, με μείωση των προσαυξήσεων, ανάλογα με το πρόγραμμα δόσεων που θα ακολουθούσε ο φορολογούμενος από 100% στην εφάπαξ καταβολή, έως 50% στο πρόγραμμα των 45 δόσεων.
Σήμερα ο τρόπος αυτός εξόφλησης είναι εν ισχύ, μιας και οι 45 δόσεις φτάνουν μέχρι τον Ιούνιο του 2014.
Όμως για να ακολουθήσει ο φορολογούμενος τον τρόπο αυτό εξόφλησης και παράλληλα να πετύχει μείωση των προσαυξήσεων έως 50% πλέον, θα πρέπει να εξοφλήσει τις δόσεις που δεν έχει μέχρι σήμερα πληρώσει και αναλογούν στον αριθμό των δόσεων από τον Οκτώβριο του 2010 (σύνολο 23 δόσεις).

Β. Κάνοντας χρήση της γενικής διάταξης περί ληξιπρόθεσμων

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, ο έφορος ή η αρμόδια επιτροπή ή ο Υπουργός, μπορούν να εγκρίνουν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις.
Οι αρμοδιότητες καθορίζονται ανάλογα με το ύψος της ληξιπρόθεσμης οφειλής και πιο συγκεκριμένα.
α) Ο προϊστάμενος της ΔΟΥ ή του τελωνείου, για βασική βεβαιωμένη οφειλή μέχρι 300.000 ευρώ.
β) Επιτροπή, που συγκροτείται από τον προϊστάμενο της ΔΟΥ ή του τελωνείου ως πρόεδρο και μέλη τον νόμιμο αναπληρωτή του και τον προϊστάμενο του δικαστικού τμήματος ή του αντίστοιχου γραφείου, για βασική βεβαιωμένη οφειλή που υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ και μέχρι τις 800.000 ευρώ.
γ) O Υπουργός Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση επιτροπής για βασική βεβαιωμένη οφειλή που υπερβαίνει το ποσό των 800.000 ευρώ.

Στην συγκεκριμένη ρύθμιση δεν υπάρχει καμία μείωση των προσαυξήσεων.
Η εξέταση του αιτήματος χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών ενεργείται από το αρμόδιο όργανο με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας αυτών.


Πλεονεκτήματα της ρύθμισης


1. Δυνατότατα λήψης αποδεικτικού ενημερότητας χρεών προς το Δημόσιο. Σε περίπτωση που υφίστανται τακτοποιημένες οφειλές και ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων ή μεταβίβαση ακινήτου με τίμημα, αυτό εκδίδεται με τον όρο της παρακράτησης μέρους ή του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εάν δεν πληρούνται οι όροι έκδοσης του αποδεικτικού, αντί αυτού εκδίδεται βεβαίωση οφειλής για το σύνολο των οφειλών.
2. Αναστολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.
Για να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού κινητών και ακινήτων, θα πρέπει ο οφειλέτης να είναι συνεπής σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής της οφειλής του ή σε ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση.
3. Αναστολή της ποινικής δίωξης του φορολογούμενου, που ισχύει για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ.

Απώλεια ρύθμισης

Απώλεια της ρύθμισης και των ευεργετημάτων της επέρχεται όταν:
1. Ο οφειλέτης δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα τρεις (3) συνεχείς μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης.
2. Καθυστερήσει την καταβολή της προτελευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

Σε περίπτωση απώλειας της πρώτης διευκόλυνσης, η τυχόν αιτούμενη δεύτερη διευκόλυνση περιορίζεται στον αριθμό των δόσεων που προκύπτουν με βάση το άθροισμα των συντελεστών αξιολόγησης των κριτηρίων (μέχρι 26 και με πρώτη δόση τουλάχιστον το 15% της οφειλής για την οποία ζητείται η διευκόλυνση).
Τέλος, στα πλαίσια τυχόν τρίτης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, χορηγείται ο εναπομείναντας αριθμός των δόσεων, που δεν έχουν καταβληθεί στα πλαίσια της χορηγηθείσας δεύτερης διευκόλυνσης, με πρώτη δόση τουλάχιστον το 20% της οφειλής και ταυτόχρονη κατάθεση εγγυητικής επιστολής αορίστου διάρκειας, με την οποία θα διασφαλίζεται η πληρωμή των δόσεων αυτής.

Ποια είναι τα δικαιώματα του Δημοσίου σε περίπτωση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών

1. Το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη στην διευκόλυνση τμηματικής καταβολής που του χορηγήθηκε:
α) Να λάβει ή να διατηρήσει το μέτρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
β) Να επιβάλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη των συνυπόχρεων ή των εγγυητών, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο.
γ) Να μην χορηγήσει αποδεικτικό ενημερότητας στα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης, για τη διενέργεια ορισμένων πράξεων, όπως για τη μεταβίβαση ακινήτου, εφόσον το χρέος δεν είναι ασφαλισμένο.
δ) Να δώσει εντολή παρακράτησης μέρους ή του συνόλου της χρηματικής απαίτησης του οφειλέτη κατά τρίτων προσώπων, για την είσπραξη της οποίας ζητείται το αποδεικτικό ενημερότητας.
ε) Να προβεί σε συμψηφισμό των χρηματικών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου και μέχρι του ύψους των ληξιπρόθεσμων χρεών του.
2. Με την απόφαση παροχής διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των χρεών.
3. Οι αναγκαστικές κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί εις χείρας τρίτων δεν αναστέλλονται και τα ποσά που εισπράττονται με τις κατασχέσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες οφειλές που δεν είχαν υπαχθεί στην διευκόλυνση ή δημιουργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα που ίσχυε η διευκόλυνση.
4. Τα ποσά που εισπράττονται από την παρακράτηση ποσοστού απαίτησης του οφειλέτη λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας για είσπραξη χρημάτων, μπορεί να καλύψουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας διευκόλυνσης, εφόσον δεν πιστώνονται διαφορετικά.

Να θυμίσουμε εδώ ότι δεν επιτρέπεται η επιβολή κατάσχεσης επί μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικώς, σε βάρος οφειλετών του Δημοσίου εφόσον το ποσό αυτών, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών, είναι μέχρι των 1.000 ευρώ μηνιαίως. Αν ο μισθός, η σύνταξη ή το βοήθημα υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ, λαμβανομένης υπόψη και της περίπτωσης που ο οφειλέτης του Δημοσίου λαμβάνει τα ανωτέρω από δύο ή περισσότερους φορείς, λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό αυτών και επιτρέπεται η κατάσχεση του 25% αυτών, το εναπομείναν ποσό όμως από το σύνολό τους να μην είναι κατώτερο των 1.000 ευρώ.

10 Σεπτεμβρίου 2012

Η Αγκελα Μέρκελ θέλει να αποτραπεί με κάθε τρόπο η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ

Η Αγκελα Μέρκελ θέλει να αποτραπεί με κάθε τρόπο η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ

Η Αγκελα Μέρκελ θέλει να αποτραπεί με κάθε τρόπο η έξοδος της Ελλάδας από το ευρώ και αναζητά τρόπο για να επιτευχθεί αυτό, τονίζοντας σε στενούς της συνεργάτες πως «πρέπει να βρούμε λύση». Αυτό υποστηρίζει δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel στην ηλεκτρονική του έκδοση, εντοπίζοντας μια πιθανή λύση στην αναδιάρθρωση του παρόντος προγράμματος στήριξης:
Για παράδειγμα, την αύξηση του ποσού της επόμενης δόσης, εάν απαιτηθεί με ισόποσες μειώσεις στις επόμενες δόσεις.

Σε αναμονή της έκθεσης της τρόικα

«Μπορεί η Ευρώπη να αναμένει την έκθεση από την τρόικα προκειμένου να αποφασίσει τα επόμενα βήματα στην υπόθεση της ελληνικής κρίσης, ωστόσο, η καγκελάριος Μέρκελ φέρεται να έχει πάρει ήδη τις αποφάσεις της για το μέλλον της Αθήνας» υποστηρίζει το Spiegel, επικαλούμενο πληροφορίες από κυβερνητικούς κύκλους της Γερμανίας. «Πρέπει να βρούμε λύση» φέρεται να είπε η καγκελάριος σε στενό κύκλο συνεργατών της την προηγούμενη εβδομάδα καθώς η Γερμανίδα καγκελάριος και οι σύμβουλοί της φοβούνται πως ένα Grexit θα μπορούσε να προκαλέσει ντόμινο παρόμοιο με εκείνο της Lehman Brothers το 2008.
Οι απώλειες της Γερμανίας στην περίπτωση αυτή υπολογίζονται σε 62 δισ. ευρώ αλλά η ζημία για τη χώρα δεν εξαντλείται εκεί. Οπως υποστηρίζει το γερμανικό περιοδικό οι σύμβουλοι της Μέρκελ εκτιμούν πως το πολιτικό κόστος θα ήταν πολύ υψηλό με δεδομένο ότι η γερμανική κυβέρνηση θα εξαναγκαζόταν ενδεχομένως να σταθεροποιήσει την Ιταλία και την Ισπανία μόνο με μια «κοινή ένωση χρέους».
Σύμφωνα με το δημοσίευμα η βασική απόφαση για την Ελλάδα ελήφθη από την καγκελαρία πριν ακόμη οι εκπρόσωποι της τρόικας ξεκινήσουν για την Αθήνα. Η έκθεση της τρόικας αναμένεται το αργότερο στις αρχές Οκτωβρίου, ωστόσο, σύμφωνα με εκτιμήσεις διπλωματών οι Βρυξέλλες αναμένουν την απόφαση αργότερα, στις αρχές Νοεμβρίου σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Σχετικά με το ενδεχόμενο τρίτου πακέτου το Spiegel τονίζει πως η Αγκ. Μέρκελ δεν θέλει σε καμία περίπτωση κάτι τέτοιο καθώς δεν είναι διασφαλισμένη η πλειοψηφία των μελών του κοινοβουλίου για την έγκρισή του. Αντ' αυτού, θα μπορούσε να αναδιαρθρωθεί το παρόν πρόγραμμα στήριξης. Να αυξηθεί το ποσό της επόμενης δόσης, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και να μειωθούν αντίστοιχα τα ποσά των επόμενων δόσεων, αναφέρει το δημοσίευμα.www.imerisia.g

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ