Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 30 Σεπτεμβρίου

6 Οκτωβρίου 2012

ΠΟΛ1098/2009 ...σχετικά με την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων των ασφαλιστικών συμβούλων και των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων

ΠΟΛ1098/2009 ...σχετικά με την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων των ασφαλιστικών συμβούλων και των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων. Στοιχεία που εκδίδονται για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά (Α.Υ.Ο.Ο. 1057532/277/ΠΟΛ.1080/10.6.2009)».


Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009
Αρ.Πρωτ.:1076626/369 /0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ - Β΄
2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ.Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ 
Πληροφορίες: 
Τηλέφωνο: 2103638389, 2103610065,

ΠΟΛ:1098 


ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80 ΑΆ) σχετικά με την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων των ασφαλιστικών συμβούλων και των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων. Στοιχεία που εκδίδονται για τις αμοιβές που καταβάλλονται στα πρόσωπα αυτά (Α.Υ.Ο.Ο. 1057532/277/ΠΟΛ.1080/10.6.2009)».


1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

α. Γενικά

Με τις διατάξεις τις παραγράφου 1 του άρθρου 16 του κοινοποιούμενου νόμου (ν.3763/2009 - ΦΕΚ 80 ΑΆ), οι οποίες ισχύουν για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1/1/2009 και εφεξής, προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992), σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων το φυσικό πρόσωπο ασφαλιστικός σύμβουλος και συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από αυτές.

β. Πεδίο εφαρμογής

Η απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων ισχύει για το φυσικό πρόσωπο ασφαλιστικό σύμβουλο, συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, όπως ορίζονται αντίστοιχα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 και 20 του ν. 1569/1985. Έτσι σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις:

• Ασφαλιστικός σύμβουλος είναι το πρόσωπο το οποίο μελετά την αγορά, παρουσιάζει και προτείνει λύσεις ασφαλιστικής κάλυψης των αναγκών των πελατών με ασφαλιστικές συμβάσεις για λογαριασμό των ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών πρακτόρων ή μεσιτών ή συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων για την πρόσκτηση εργασιών. Ο ασφαλιστικός σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα υπογραφής ασφαλιστηρίων ούτε εκπροσώπησης ασφαλιστικής επιχείρησης ή ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη.

• Συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων είναι το πρόσωπο το οποίο για λογαριασμό μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ζωής ή και μιας μόνο ασφαλιστικής επιχείρησης ζημιών, έναντι προμήθειας, διαμεσολαβεί στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων διαμέσου ομάδας ασφαλιστικών συμβούλων, τους οποίους επιλέγει, εκπαιδεύει και εποπτεύει. Η σχέση που συνδέει το συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων με την ασφαλιστική επιχείρηση είναι σύμβαση έργου, η οποία καταρτίζεται εγγράφως.

γ. Προϋποθέσεις απαλλαγής

Από την τήρηση βιβλίων απαλλάσσεται ο ασφαλιστικός σύμβουλος και ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων φυσικό πρόσωπο που α) δεν διαθέτει επαγγελματική εγκατάσταση αλλά συνήθως ασκεί τη δραστηριότητά του από τα γραφεία ασφαλιστικών επιχειρήσεων με τις οποίες συνεργάζεται και κατά την έναρξη των εργασιών του δηλώνει ως έδρα την κατοικία του και β) δεν είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία.

Έτσι δεν απαλλάσσεται ο ασφαλιστικός σύμβουλος ο οποίος δηλώνει ως τόπο άσκησης της δραστηριότητάς του (έδρα) διαφορετικό της κατοικίας του (π.χ. δικό του γραφείο, γραφείο άλλου επιτηδευματία κ.λπ.) καθώς κι εκείνος που είναι επιτηδευματίας από άλλη αιτία και ο οποίος εντάσσεται σε κατηγορία βιβλίων ενιαία για όλες τις δραστηριότητές του.

Στην περίπτωση που ασκείται άλλη δραστηριότητα ή υπάρχει επαγγελματική εγκατάσταση, η απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων ισχύει από την ημερομηνία της υποβολής της σχετικής δήλωσης μεταβολής για διακοπή της άλλης δραστηριότητας ή για αλλαγή της επαγγελματικής εγκατάστασης (δήλωση της οικίας ως επαγγελματικής εγκατάστασης)

δ. Χρόνος έναρξης ισχύος

Η απαλλαγή αυτή ισχύει από 1/1/2009. Έτσι ο ασφαλιστικός σύμβουλος ή ο συντονιστής ασφαλιστικών συμβούλων που τηρούσε βιβλία και εμπίπτει στην κοινοποιούμενη διάταξη έχει δικαίωμα να σταματήσει άμεσα την τήρησή τους χωρίς υποχρέωση ακύρωσής τους από τη Δ.Ο.Υ.

Σημειώνεται ότι δεν θα επιβληθούν οι κυρώσεις που ορίζονται από τον Κ.Β.Σ. και το ν. 2523/1997 ( ΦΕΚ 179 Α ) για τη μη τήρηση βιβλίων από 1/1/2009 από το πρόσωπο που εμπίπτει στην απαλλαγή.

ε. Υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών

Οι επιτηδευματίες, που με την κοινοποιούμενη διάταξη απαλλάσσονται της τήρησης βιβλίων, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική δήλωση μεταβολής εργασιών (έντυπο Μ2) μέχρι την 30/11/2009 με ημερομηνία όμως μεταβολής την 1/1/2009.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει:
- Για τους επιτηδευματίες που τηρούσαν βιβλία σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις,
- Για τους επιτηδευματίες που δεν τηρούσαν βιβλία κατά παράβαση των προϊσχύουσων διατάξεων και
- Για τους επιτηδευματίες εκείνους που προαιρετικά θέλουν να συνεχίσουν την τήρηση βιβλίων από 1/1/2009

Στην περίπτωση μη υποβολής των σχετικών δηλώσεων μέχρι την πιο πάνω προθεσμία επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.2523/97, όπως ισχύει. 

2. ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ.

Με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. 1057532/277/ΠΟΛ.1080/10.6.2009, ορίζονται τα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία για τις καταβολές αμοιβών σε ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων φυσικά πρόσωπα, που δεν έχουν επαγγελματική εγκατάσταση και δεν είναι επιτηδευματίες από άλλη αιτία, για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρέχουν, και οι οποίοι απαλλάσσονται από 1.1.2009, σύμφωνα με την κοινοποιούμενη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν.3763/2009, από την τήρηση βιβλίων του Κ.Β.Σ. Ειδικότερα σύμφωνα με τις διατάξεις της ανωτέρω απόφασης:

α) Έκδοση εκκαθαρίσεων από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές.

Για τις χορηγούμενες αμοιβές σε ασφαλιστικό σύμβουλο ή συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων, ο οποίος συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων που απαριθμούνται στην παράγραφο 3 της παρούσας εγκυκλίου, και οι οποίες αμοιβές αφορούν τις ασφαλιστικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από αυτούς προς στις συνεργαζόμενες ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λπ. κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, εκδίδονται από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές αυτές (ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λπ.) θεωρημένες εκκαθαρίσεις.
Στις πιο πάνω περιπτώσεις παρέλκει η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τους δικαιούχους (ασφαλιστικό σύμβουλο – συντονιστή ασφαλιστικών συμβούλων) για τις αμοιβές που λαμβάνουν.

Σημειώνεται ότι ομοίως παρέλκει η έκδοση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα αυτά, για την είσπραξη τυχόν υπερπρομηθειών που λαμβάνουν λόγω καλού αποτελέσματος και των bonus εν γένει, για τις εν λόγω ασφαλιστικές υπηρεσίες που πραγματοποιούν, και επομένως οι υπερπρομήθειες αυτές μπορούν να εμφανίζονται, όπως και οι λοιπές αμοιβές, επί των εκκαθαρίσεων, που θα εκδίδονται από τους καταβάλλοντες τις αμοιβές.

β) Χρόνος έκδοσης των εκκαθαρίσεων

Οι εκκαθαρίσεις εκδίδονται, το αργότερο εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, για τις αμοιβές που αναλογούν στα προαναφερόμενα πρόσωπα, για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από τα πρόσωπα αυτά, κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

γ) Περιεχόμενο των εκκαθαρίσεων

Στις εκδιδόμενες εκκαθαρίσεις αναγράφονται:
• Τα δεδομένα του περιεχομένου αυτών όπως ορίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ. ( πλήρη στοιχεία του εκδότη, τόπος και ημερομηνία έκδοσης κ.λπ.)
• Τα πλήρη στοιχεία του δικαιούχου των αμοιβών και
• Το συνολικό ποσό των δικαιούμενων αμοιβών. 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ


α) Ασφαλιστικοί σύμβουλοι – Συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων.


Τα ανωτέρω πρόσωπα – λήπτες των εκκαθαρίσεων, δεν θα συμπεριλαμβάνουν τα ποσά των εν λόγω αμοιβών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παραγράφου 1α του άρθρου 20 που θα υποβληθούν από το έτος 2010 (για τις συναλλαγές 1.1.2009 – 31.12.2009) και εφεξής.

β) Εκδότες εκκαθαρίσεων.


Οι εκδότες των εκκαθαρίσεων – πελάτες των ασφαλιστικών συμβούλων ή των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων (ασφαλιστικές επιχειρήσεις κ.λπ.), υποχρεούνται να υποβάλλουν τις αμοιβές αυτές (καθώς και τις υπερπρομήθειες) για διασταύρωση (συγκεντρωτικές καταστάσεις ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., θέτοντας στις σχετικές καταχωρήσεις των συγκεντρωτικών καταστάσεων «προμηθευτών» τον κωδικό «1» (αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος).


Ακριβές Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ

5 Οκτωβρίου 2012

Taxisnet - οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν θα είναι διαθέσιμες τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 και από ώρα 15.00 έως 19:00

Taxisnet - οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν θα είναι διαθέσιμες τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 και από ώρα 15.00 έως 19:00

Taxisnet 04/10/2012
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, δεν θα είναι διαθέσιμες τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012 και από ώρα 15.00 έως 19:00, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης.

Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Η εφορία καλεί 15.000 Eλληνες μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού

Η εφορία καλεί 15.000 Eλληνες μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού

about fpa about our ads advertise with yahoo search cached charts family planning associates financial plannersfinancial planner training networking and financial planning association financial planning association wikipedia the free encyclopedia financial professionals find a planner fire program analysis fpa system first trust advisors lp announces distribut florida pharmacy association foreign policy association fpa define fpa at dictionarycom fpa first trust asia pac exjap alphadex fpa wikipedia the free encyclopedia fpa acronym fpa australia fpa capital fpa conference fpa crescent fpa crescent fund fpa food fpa funds fpa funds home fpa headers fpa houston fpa jobs fpa new income fpa norcal fpa philippines fpa safe help how planners charge legal messageboards more results from dictionaryreferencecom more results from enwikipediaorg more results from fpanetorg news next privacy question of the week quotes social security predictor submit your site what is financial planning who we are

Η διαφορά μεταξύ των εμβασμάτων και των δηλωθέντων εισοδημάτων.

Η εφορία καλεί 15.000 Eλληνες μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού. Οι φορολογούμενοι αυτοί, εντοπίστηκαν να έχουν «φυγαδεύσει» με εμβάσματα εκατ. ευρώ σε τράπεζες εξωτερικού, χωρίς ωστόσο, τα ποσά των καταθέσεων να δικαιολογούνται από τα εισοδήματά τους. Τώρα, καλούνται με προσωπική επιστολή να πληρώσουν πρόσθετους φόρους 2,25 δισ. ευρώ για απόκρυψη εισοδημάτων που υπερβαίνουν τα 5 δισ. ευρώ.

Φορολόγηση με συντελεστή 45% σε 15.000 Eλληνες μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού

Η λίστα με τους 54.000 μεγαλοκαταθέτες αποδείχθηκε «θησαυρός» αφού το Δημόσιο προσδοκά να εισπράξει έσοδα 2,25 δισ. ευρώ από τη φορολόγηση με συντελεστή 45% στα «αδήλωτα» εισοδήματα των 15.000 μεγαλοκαταθετών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι «πιάστηκαν» μέσω των διασταυρώσεων που ολοκλήρωσε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, στα στοιχεία των 54.000 Ελλήνων που έβγαλαν καταθέσεις στο εξωτερικό άνω των 22 δισ. ευρώ εν μέσω κρίσης και συγκεκριμένα την περίοδο 2009 - 2011.

Το ηλεκτρονικό σύστημα διασταύρωσης του Taxis χτύπησε για τους 15.000 καταθέτες του εξωτερικού

Για τους 15.000 καταθέτες του εξωτερικού το ηλεκτρονικό σύστημα διασταύρωσης του Taxis χτύπησε «κόκκινο». Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι τα ποσά των καταθέσεων που απέσυραν από τις ελληνικές τράπεζες και τα μετέφεραν σε τράπεζες του εξωτερικού ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα εισοδήματα που είχαν δηλώσει τα τελευταία χρόνια στην εφορία.
Η απόκλιση μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των καταθέσεων του εξωτερικού υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ για το καθένα. Μάλιστα το συνολικό ύψος της διαφοράς μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και εμβασμάτων φθάνει τα 5 δισ. ευρώ ενώ συνολικά οι καταθέσεις τους φθάνουν τα 7 δισ. ευρώ.

Η εφορία στέλνει μέσω e-mail είτε μέσω ταχυδρομείου πρόσκληση - επιστολή σε 15.000 Eλληνες μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού

Τώρα το υπουργείο Οικονομικών, ετοιμάζεται να στείλει είτε ηλεκτρονικά μέσω e-mail είτε μέσω ταχυδρομείου πρόσκληση - επιστολή στους μεγαλοκαταθέτες του εξωτερικού με τα «κρυφά» εισοδήματα.
Με την πρόσκληση αυτή, οι 15.000 μεγαλοκαταθέτες θα έχουν δυο επιλογές:
 • Eίτε να δικαιολογήσουν τη διαφορά μεταξύ των εμβασμάτων και των δηλωθέντων εισοδημάτων.

 • Eίτε να πληρώσουν φόρο με βάση την κλίμακα και με συντελεστή 45% επί της διαφοράς δηλαδή στα «αδήλωτα» εισοδήματα.

   

Η τροποποιητική φορολογική δήλωση μέσω taxisnet - gsis


Ειδικότερα με την πρόσκληση που θα λάβουν, οι μεγαλοκαταθέτες θα καλούνται εντός προθεσμίας 10- 15 ημερών να υποβάλουν οι ίδιοι ηλεκτρονικά τροποποιητική φορολογική δήλωση για τα συγκεκριμένα έτη. Στη δήλωση αυτή, θα έχουν την ευκαιρία να δικαιολογήσουν τη διαφορά που αποκάλυψε η διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ των εμβασμάτων και των δηλωθέντων εισοδημάτων.
Οι φορολογούμενοι θα έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να επικαλεστούν και να παρουσιάσουν έσοδα που απέκτησαν το συγκεκριμένο διάστημα από διάφορες πηγές όπως πώληση περιουσιακών στοιχείων, κληρονομιές, δωρεές χρηματικών ποσών από συγγενείς ή τρίτους, κέρδη από λαχεία και παιχνίδια του ΟΠΑΠ κ.λπ.
Όσοι καταφέρουν να δικαιολογήσουν τη διαφορά μεταξύ εμβασμάτων και δηλωθέντων εισοδημάτων μπορεί να τη «γλιτώσουν» προσωρινά και να μην πληρώσουν έξτρα φόρους. Ωστόσο δεν θα πρέπει να... κοιμούνται ήσυχοι.
Και αυτό γιατί το υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους στο 2% - 5% των φορολογούμενων που θα δικαιολογήσουν τις διαφορές.
«Όσοι σκεφτούν να εμφανίσουν ανακριβή στοιχεία θα εντοπιστούν και τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με ελέγχους σε βάθος και υπέρογκα πρόστιμα ενώ θα βρίσκονται ετησίως στην κορυφή της λίστας των ελεγχόμενων»

Η όλη διαδικασία μέχρι και την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων θα διαρκέσει περίπου τέσσερις μήνες. Οσοι αγνοήσουν την επιστολή και δεν υποβάλουν τροποποιητική δήλωση θα ελεγχθούν εξονυχιστικά μετά τη λήξη της προθεσμίας που θα τους δώσει το υπουργείο Οικονομικών. Επίσης, σε όσους δεν πληρώσουν τους έξτρα φόρους, το ΣΔΟΕ θα προχωρήσει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων, τραπεζικών λογαριασμών κ.ά.) και στην επιβολή προστίμων.

Το ιστορικό της αποκάλυψης 15.000 Eλληνων μεγαλοκαταθετών του εξωτερικού

Υπενθυμίζεται ότι αναλυτικά στοιχεία με τα εμβάσματα των 54.000 προσώπων που έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό, έλαβε το υπουργείο Οικονομικών από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η λίστα έφθασε στο ΣΔΟΕ στις 20 Αυγούστου και αμέσως ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας διέταξε να προχωρήσουν άμεσα οι έλεγχοι προκειμένου ώστε να εντοπισθούν περιπτώσεις αδήλωτων εισοδημάτων ή ακόμη και «μαύρο» χρήμα από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με πληροφορίες άλλοι 35.000 από τη λίστα των 54.000 βρίσκονται στα όρια της νομιμότητας. Δηλαδή όπως αναφέρει ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών τα εισοδήματα τους σε σύγκριση με τις καταθέσεις τους είναι σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Είναι σαν μην ξόδεψαν ούτε ένα ευρώ από τα εισοδήματα που είχαν από το 2009 μέχρι και το 2011. Οι 35.000 θα ελεγχθούν δειγματοληπτικά σε δεύτερη φάση και αν διαπιστωθεί φοροδιαφυγή ο έλεγχος θα επεκταθεί σε όλους.

Η διαφορά μεταξύ των εμβασμάτων και των δηλωθέντων εισοδημάτων.

Tο συνολικό ύψος της διαφοράς μεταξύ δηλωθέντων εισοδημάτων και εμβασμάτων φθάνει τα 5 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά οι καταθέσεις τους φθάνουν τα 7 δισ. ευρώ.
Αλλοι 35.000 από τη λίστα των 54.000 βρίσκονται στα όρια της νομιμότητας
Το υπουργείο Οικονομικών σκοπεύει να διενεργήσει δειγματοληπτικούς ελέγχους στο 2% - 5% των φορολογουμένων που θα δικαιολογήσουν τις διαφορές
http://www.imerisia.gr

Aπαλλαγή μικρών επιχειρήσεων από την καταβολή ΦΠΑ

Σκανδαλώδης διακανονισμός οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε μόλις... 4.700 δόσεις!

Σκανδαλώδης διακανονισμός οφειλών προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε μόλις... 4.700 δόσεις!

Την απίστευτη καταγγελία έκανε ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ, Γιώργος Κυρίτσης, καταθέτοντας και σχετικό έγγραφο, με το οποίο τον αποδείκνυε. Μια εταιρεία, το όνομα της οποίας δεν έγινε γνωστό, πέτυχε διακανονισμό για τις οφειλές της προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε μόλις... 4.700 δόσεις!


Ημερομηνία πληρωμής της τελευταίας δόσης ορίστηκε, μάλιστα, το έτος 2.404!Συγκεκριμένα, ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ σημείωσε: «Έχω στα χέρια μου, υπογλώσσιο πήραμε όταν το είδαμε, έγγραφο που δείχνει ότι κάποιος πέτυχε 4.700 δόσεις, με τελευταία δόση στις 31.03.2404», εξηγώντας ότι ο διακανονισμός για οφειλές άνω των 300.000 ευρώ γίνεται με απόφαση της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.


Ο αρμόδιος υφυπουργός Εργασίας, Νίκος Παναγιωτόπουλος έδειξε να αιφνιδιάζεται από τα λεγόμενα του κ. Κυρίτση, δηλώνοντας ότι «θα πρέπει να περιέλθει σε γνώση δική μας και να πάμε στη διοίκηση του ΙΚΑ να ρωτήσουμε τι είναι αυτό. Το ζήτημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από τη διοίκηση του ΙΚΑ, της αυστηρότερης δυνατής».

Πάντως, ο κ. Κυρίτσης δεν ανέφερε την επωνυμία της εταιρείας, ενώ έχουν σβηστεί τα στοιχεία της από το σχετικό παραστατικό. Προφανώς, θα μάθουμε το... 2404 όταν ξεπληρώσει τα χρέη της και κλείσει ο φάκελός της.
http://www.ethnos.gr

4 Οκτωβρίου 2012

Εργόσημο - Υπολογισμός ημερών ασφάλισης

Εργόσημο - Υπολογισμός ημερών ασφάλισης

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του Ν.3863/2010 καθώς και των διατάξεων του άρθρου 76 (παρ. 8Α') του Ν. 3996/2011 με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις των παρ.3 και 4 του άρθρου 20 του Ν.3863/2010, για τον τρόπο αμοιβής με «ΕΡΓΟΣΗΜΟ» και ασφάλισης του κατ' οίκον απασχολούμενου προσωπικού που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, που αμείβεται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο.

Από 1/1/2012 η ανωτέρω κατηγορία προσώπων που ασφαλιζόταν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.2639/1998 υπάγεται και αυτή στις νέες διατάξεις του Ν.3863/2010.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων διατάξεων τα Υποκαταστήματα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. παύουν να θεωρούν νέα μπλόκ παροχής υπηρεσιών. 

Για τα ήδη θεωρημένα μπλόκ, καταβολή εισφορών και ασφάλιση θα χωρήσει για όσα δελτία έχουν εκδοθεί έως και 31/12/2011.

Οι ασφαλισμένοι που έχουν μπλόκ με θεωρημένα Δελτία Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει από 1/1/2012 και εφεξής να τα προσκομίσουν για ακύρωση στο αρμόδιο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.A.M..

Για το κατ' οίκον απασχολούμενο προσωπικό σε έναν εργοδότη που ασφαλιζόταν βάσει του Ν.2639/1998 και η παρακολούθηση της ασφάλισης γινόταν μέσω Α.Π.Δ. η ίδια διαδικασία ίσχυε έως και 31/12/2011 (υποβολή Α.Π.Δ. τέταρτου τριμήνου 2011 έως και 31/1/2012).

Από 1/1/2012 εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν.3863/2010.

Σχετικά με τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης των προσώπων που αμείβονται με το εργόσημο, η Γ.Γ.Κ.Α. σε σχετικό ερώτημα απάντησε ότι:


Τα πρόσωπα για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το εργόσημο, δικαιώνονται διπλάσιες ημέρες ασφάλισης από όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των εισφορών με το ανά ημέρα ή μήνα εργασίας ποσό εισφοράς που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (33,57 ευρώ/μέρα) και δεν μπορούν να υπερβούν τις τριάντα (30) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα ή τις 360 ημέρες ασφάλισης κατά έτος.
Με βάση τα ανωτέρω, το ποσό που έχει παρακρατηθεί για ασφαλιστικές εισφορές μέσω εργοσήμου διαιρείται με το ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές του Η.Α.Ε., όπως ισχύει κάθε φορά δηλαδή Η.Α.Ε. Χ 35,4% (ποσοστό ασφαλίστρου) = ποσό που αντιστοιχεί στις εισφορές Η.Α.Ε..
Το αποτέλεσμα πολλαπλασιάζεται επί 2 και είναι οι ημέρες ασφάλισης που δικαιώνεται ο ασφαλισμένος.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :

ΕΡΓΟΣΗΜΟ 100 €
Η.Α.Ε. 33,57 (31/12/2011)
33,57 Χ 35,40% = 11,88
100 Χ 20% = 20 € εισφορές
20 : 11,88 = 1,68 ημέρες
1,68 Χ 2 = 3 ημέρες

Πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων;

Πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων;

Πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, προκειμένου να μην ακυρώνονται οι όποιοι σχεδιασμοί επενδύσεων, είναι ο κεντρικός στόχος των παρεμβάσεων που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης με νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις».
Πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ρευστότητας
Πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ρευστότητας

Πως αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ρευστότητας των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων, προκειμένου να μην ακυρώνονται οι όποιοι σχεδιασμοί επενδύσεων, είναι ο κεντρικός στόχος των παρεμβάσεων που προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης με νομοσχέδιο υπό τον τίτλο «Διαμόρφωση φιλικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις». 
Έτσι με το νομοσχέδιο μεταξύ άλλων παρέχεται 

 • ευελιξία ως προς την επιλογή των κινήτρων για επενδύσεις κάτω των 50 εκατ. ευρώ, 
 • δυνατότητα προκαταβολής έως και του 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής, 
 • εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών και 
 • δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησης. 
 Το νομοσχέδιο, που δόθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης και ο υφυπουργός Νότης Μηταράκης. Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης με το νομοσχέδιο επιδιώκεται η προσαρμογή των κινήτρων που παρέχει η πολιτεία, στα δεδομένα της σημερινής οικονομικής συγκυρίας, ενώ πρόσθεσε ότι η ευρύτερη συμφωνία με την τρόικα αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο για να ξεκολλήσει η οικονομία. Όπως είπε χαρακτηριστικά,
«δεν μπορεί να υπάρξει ανάκαμψη, χωρίς την ενίσχυση της ρευστότητας. Και ρευστότητα δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τη συμφωνία με την τρόικα».
Από την πλευρά του ο κ. Μηταράκης χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ένα σημαντικό βήμα για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών και των επενδυτών απέναντι στη χώρα. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις του νομοσχεδίου θα τεθούν σε εφαρμογή το 2013 και οι κυριότερες από αυτές είναι οι εξής: 
 • Δίνεται η δυνατότητα προκαταβολής έως και 100% της επιδότησης με κάλυψη εγγυητικής επιστολής. 
• Απελευθερώνεται η επιλογή του μίγματος ευεργετημάτων του αναπτυξιακού νόμου (φοροαπαλλαγές, επιδότηση κ.ά.) για επενδύσεις κάτω από 50 εκατ. ευρώ ώστε να ενισχυθεί η ευελιξία της χρηματοδότησης για μικρούς και μεσαίους επενδυτές. 
• Επιτρέπεται η εμπροσθοβαρής χρήση των φοροαπαλλαγών ώστε να δημιουργείται άμεσος αντίκτυπος στη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα της επένδυσης. 
 • Παρέχεται στους φορείς επένδυσης η δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συμμετοχής και με άμεσα ρευστοποιήσιμα πάγια στοιχεία της επιχείρησής τους. 
 • Καταργείται (και αναδρομικά) η ανάγκη ειδικού αιτήματος αλλαγής προμηθευτή ή εξοπλισμού για φωτοβολταϊκά πάρκα εφόσον η ονομαστική ισχύς δεν μεταβάλλεται πάνω από 10%, ώστε να αποφορτιστεί από τις αιτήσεις αυτές η Ομάδα Μικρών Έργων και να επικεντρωθεί στα 1.624 νέα επενδυτικά σχέδια που εκκρεμούν. 
• Παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν αίτησης του επενδυτή, διενέργειας ενδιάμεσων και τελικών ελέγχων από πιστοποιημένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση περαίωση σωρευμένων ελέγχων και η εκταμίευση εκκρεμών δόσεων. 
• Παρέχεται η δυνατότητα παράτασης για ένα έτος, λόγω οικονομικής κρίσης, της ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί από το 2007 και μετά. 
 • Επαναφέρεται το όριο κύρωσης από τη Βουλή από τα 150 εκατ. ευρώ στα 50 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας. Επίσης στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ειδική διάταξη για την κύρωση των αποφάσεων για την υπαγωγή τριών σημαντικών επενδύσεων στον αναπτυξιακό νόμο, ενώ ενδέχεται έως των κατάθεσή του στη Βουλή να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης πέντε ακόμη μεγάλων επενδυτικών έργων, που και αυτά θα συμπεριληφθούν στο τελικό κείμενο. Ενοποιήσεις υπηρεσιών για τις επενδύσεις 
 • Συνενώνονται σε ενιαίο σχήμα οι γενικές γραμματείες Ιδιωτικών και Στρατηγικών Επενδύσεων, ενώ δημιουργούνται νέες διευθύνσεις. Η νέα γραμματεία θα έχει την ευθύνη της αδειοδότησης ενώ στο «Invest in Greece» παραμένει η διαδικασία υποδοχής και υποστήριξης των επενδυτών.
• Εισάγεται για τις στρατηγικές επενδύσεις ο θεσμός των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ). Θα επιτρέπει την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων για τον χωροταξικό προσδιορισμό, την επενδυτική ταυτότητα, τη χρήση γης, τη χωροθέτηση και την παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας για τις στρατηγικές επενδύσεις. 
• Αλλάζει ο τρόπος αξιολόγησης της φερεγγυότητας των επενδυτών με αύξηση της διαχειριστικής αμοιβής υπέρ του Δημοσίου και κατάργηση της υποχρέωσης κατάθεσης εγγυητικής επιστολής.
• Ειδικό κεφάλαιο ρυθμίζει την αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου από το Φάληρο έως το Σούνιο με τη δημιουργία Εταιρίας Ειδικού Σκοπού. Συγκεκριμένα δημιουργείται υπό την εποπτεία του υπουργού Ανάπτυξης η «Αττικό Παράκτιο Μέτωπο ΑΕ», με διάρκεια ζωής 50 έτη και με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση εκτάσεων που βρίσκονται στην περιοχή μεταξύ Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και ακρωτηρίου Σουνίου. Προβλέπεται ακόμη ότι με κοινή υπουργική απόφαση θα μπορεί να συσταθεί «Εταιρία Ειδικού Σκοπού», η οποία θα έχει στόχο την αδειοδοτική ωρίμαση σύνθετων επενδύσεων τις οποίες θα μπορεί να προτείνει το Δημόσιο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Όπως διευκρίνισε ο κ. Μηταράκης, η Εταιρία Ειδικού Σκοπού (SPV) «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο» θα αναλάβει την εκπόνηση και υλοποίηση συνολικού σχεδίου αστικής ανάπτυξης (Master Plan) το οποίο θα λαμβάνει υπόψη του όλα τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής καθώς και τα υφιστάμενα έργα (Φλοίσβος, Ελληνικό, ΣΕΦ κ.λπ.). Ανακοίνωσε επίσης ότι για το παράκτιο μέτωπο θα ακολουθήσει διαβούλευση με τους δημάρχους και την τοπική κοινωνία και θα ακολουθήσει ειδική παρουσίαση του συγκεκριμένου σχεδίου. 

Τέλος, στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ειδικό κεφάλαιο για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης υδατοδρομίων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, με στόχο την περαιτέρω τόνωση του τουρισμού και την ανάπτυξη του αεροπορικού μεταφορικού έργου που καλύπτεται από υδροπλάνα. Πρέπει να σημειωθεί ότι έχουν υποβληθεί στο υπουργείο 13 σχέδια ανάπτυξης υδατοδρομίων που έως σήμερα δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθούν λόγω της πολυπλοκότητας του υφιστάμενου πλαισίου.

H νέα φορολογική κλίμακα 2012 - 2013

H νέα φορολογική κλίμακα 2012 - 2013

H νέα φορολογική κλίμακα 2012 - 2013

H νέα φορολογική κλίμακα 2012 - 2013


Ποιες είναι οι αλλαγές στη νέα φορολογική κλίμακα για το 2013;

Κλίμακα υπολογισμού του φόρου για τα εισοδήματα του 2013

Διαβάστε σχετικά


Εισόδημα από
μισθούς, συντάξεις και (ελεύθεροι επαγγελματίες με μπλοκάκι) μισθούς με έκδοση τιμολογίου ή αποδείξεις παροχή υπηρεσιών ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 

ΚΛΙΜΑΚΑ φόρου εισοδήματος 2013 ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝΚλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
25.000
22%
5.500
25.000
5.500
17.000
32%
5.440
42.000
10.940
Υπερβάλλον
42%


Εισόδημα από ατομική επιχείρηση (εκτός από ατομική γεωργική επιχείρηση) και ελευθέριο επάγγελμα υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

ΚΛΙΜΑΚΑ φόρου εισοδήματος 2013 ελεύθερου επαγγελματία - ατομικής επιχείρησηςΚλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
50.000 *
26%
13.000
50.000
13.000
Υπερβάλλον
33%


* Για νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες με  πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ εισόδημα.

Το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση υποβάλλεται σε φόρο με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%). Ειδικά για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) για το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση  εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών- συνταξιούχων.

Εισοδήματα από μισθώσεις ακινήτων - ενοίκια υποβάλλονται σε αυτοτελή φορολόγηση βάσει της παρακάτω κλίμακας:


ΚΛΙΜΑΚΑ φόρου εισοδήματος 2013 από μισθώσεις ακινήτων - ενοίκια Κλιμάκιο εισοδήματος
(ευρώ)
Φορολογικός συντελεστής
%
Φόρος κλιμακίου
(ευρώ)
Σύνολο
Εισοδήματος
(ευρώ)
Φόρου
(ευρώ)
12.000 *
10%
1.200
12.000
1.200
Υπερβάλλον
33%

* Το ακαθάριστο ποσό από μισθώσεις ακινήτων - ενοίκια υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%)

Ειδικώς, ο συντελεστής του προηγούμενου  εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%), εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα ή πρόκειται για επαγγελματική μίσθωση.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ