Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 21 Οκτωβρίου

27 Οκτωβρίου 2012

Σύντομες οδηγίες για την υποβολή στο TaxisNet του εντύπου «Κατάσταση Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων» (Δ10).

Σύντομες οδηγίες για την υποβολή στο TaxisNet του εντύπου «Κατάσταση Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων» (Δ10).

«Κατάσταση Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων» (Δ10).

Σύντομες οδηγίες για την υποβολή στο TaxisNet του εντύπου

«Κατάσταση Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων» (Δ10).

1. Η υποβολή του εντύπου Δ10 αφορά τους υπόχρεους έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων βάσει των ΠΟΛ.1082/2003 ή ΠΟΛ.1083/2003.
2. Η υποβολή του εντύπου Δ10 μέσω TaxisNet γίνεται από 06/06/2012 προαιρετικά και από 1/10/2012 υποχρεωτικά (ΠΟΛ.1146/08-06-2012).
3. Για όσους υπάγονται στην ΠΟΛ.1083/2003, στην φόρμα υποβολής, πατώντας το πλήκτρο γίνεται έλεγχος αν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 8 του Κ.Β.Σ. (ύπαρξη φορολογικών χρεών ή μη επίδοσης δηλώσεων ΦΠΑ, Εισοδήματος κ.λπ.).
Για όσους υπάγονται στην ΠΟΛ.1082/2003 και σημαίνουν τα στοιχεία τους με τη χρησιμοποίηση Ειδικής Ασφαλής Φορολογικής Διάταξης Σήμανσης Στοιχείων (ΕΑΦΔΣΣ), το πλήκτρο δεν είναι ενεργό, διότι δεν εφαρμόζονται οι ανωτέρω διατάξεις.
4. Όταν συμπληρωθούν όλα τα πεδία της φόρμας υποβολής, τότε πατώντας το πλήκτρο γίνεται έλεγχος σωστής συμπλήρωσης των πεδίων, προβάλλοντας το αντίστοιχο μήνυμα λάθους στο πάνω μέρος της φόρμας υποβολής.
Αν δεν υπάρχει λάθος, τότε εμφανίζεται το εξής μήνυμα:
Η Δήλωσή σας είναι έτοιμη να αποσταλλεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ με τα παρακάτω δεδομένα Σημειώνεται ότι μετά την οριστική υποβολή δεν έχετε δυνατότητες μεταβολής των δεδομένων, ούτε διαγραφής του οριστικά υποβληθέντος Πίνακα. Αν είσαστε σίγουρος πατήστε , διαφορετικά πατήστε για να αλλάξετε όποια δεδομένα επιθυμείτε.

5. Είδος Κατάστασης :
● Αρχική: Είναι η κατάσταση έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων που δίνει ένας επιτηδευματίας που υπάγεται στην ΠΟΛ.1082/2003 ή ΠΟΛ.1083/2003 για πρώτη φορά μετά την 01/01/2003, ανεξάρτητα την Κατηγορία του Υπόχρεου ή την εγκατάσταση της επιχείρησης, είτε έχει δώσει στη Δ.Ο.Υ., είτε στο TaxisNet.
● Συμπληρωματική: Είναι οποιαδήποτε μεταγενέστερη κατάσταση έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων που δίνει ένας επιτηδευματίας μετά την Αρχική του κατάσταση, ανεξάρτητα την Κατηγορία του Υπόχρεου ή την εγκατάσταση της επιχείρησης.
Στη συγκεκριμένη Συμπληρωματική κατάσταση μπορούν να δηλωθούν πριν την πρώτη έκδοσή τους, επιπλέον είδη ή σειρές Στοιχείων που δεν αναφέρονται σε προγενέστερες καταστάσεις, ανεξάρτητα του τρόπου υποβολής αυτών (Δ.Ο.Υ. ή TaxisNet).
Αν καταχωρηθούν Στοιχεία που έχουν ήδη δηλωθεί με προγενέστερη κατάσταση (στη Δ.Ο.Υ. ή στοTaxisNet), για την ίδια εγκατάσταση και με την ίδια Σειρά, τότε βγαίνει μήνυμα ότι έχουν ήδη δηλωθεί τα συγκεκριμένα Στοιχεία.
6. Εάν στην κατάσταση έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων περιλαμβάνονται Στοιχεία με νέα Σειρά, τότε δεν απαιτείται και η υποβολή Γνωστοποίησης μέσω TaxisNet (έντυπο Δ12 κωδικός 127) για ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΣΕΙΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ (Άρθρο 18 παρ.6 Κ.Β.Σ.), διότι η υποβολή της κατάστασης επέχει και θέση Γνωστοποίησης.

7. Εάν στην κατάσταση έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων περιλαμβάνεται, στην ίδια εγκατάσταση, ένα Στοιχείο δύο φορές, μία με τρόπο έκδοσης χειρόγραφο και μία με μηχανογραφικό, τότε δεν μπορεί να γίνει δεκτή η υποβολή και πρέπει να γίνει διάκριση των Στοιχείων με τη χρήση Σειράς.
8. Σε περίπτωση λάθους κατά την υποβολή του εντύπου Δ10 στο TaxisNet (δεδομένου ότι ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να διαγράψει τη λανθασμένη υποβολή), θα πρέπει ανάλογα το λάθος, να απευθυνθεί στην Δ.Ο.Υ. του ή να υποβάλει ξανά με τα ορθά δεδομένα.
Για λεπτομέρειες παρακαλούμε να διαβάσετε τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην υποενότητα:
Κ.Β.Σ (Έντυπο Κατάστασης Έκδοσης Φορολογικών Στοιχείων (Δ10).
της ενότητας: Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις

26 Οκτωβρίου 2012

Υπολογισμός αποδοχών μερικώς απασχολούμενου - Μισθοδοσία

Αποδοχές μερικώς απασχολούμενου

Αποδοχές μερικώς απασχολούμενου

Αποδοχές μερικώς απασχολούμενου

 1. Ορίζεται το ημερομίσθιο όταν ο εργαζόμενος έχει σταθερό ωράριο εργασίας και
 2. το ωρομίσθιο όταν δεν έχει σταθερό ημερήσιο ωράριο απασχόλησης.

Οι μηνιαίες αποδοχές του ποικίλουν ανάλογα με τις εργάσιμες ημέρες του μήνα.

Αποδοχές μερικώς απασχολούμενου


 • Στην πλήρη απασχόληση οφείλονται 6 ημερομίσθια επί πενθημέρου
 • Στη μερική απασχόληση οφείλονται 5 ημερομίσθια επί πενθημέρου

Yπολογισμός ωρομισθίου

 • Βδομαδιάτικο = 6 Ημερομίσθια = 40 ώρες * Ωρομίσθιο
 • Ωρομίσθιο = 6/40 του Ημερομισθίου

Υπολογισμός ωρομισθίου και ημερομισθίου

Για την κάθε ημέρα απασχόλησης δικαιούνται ως ημερομίσθιο τόσα ωρομίσθια όσες και οι πραγματικές ώρες απασχόλησής τους.

Ο υπολογισμός του ωρομισθίου όσον αφορά τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο γίνεται με τον πολλαπλασιασμό του ημερομισθίου * 0,15 ( ημερομίσθιο x 6 /40).

Ο υπολογισμός του ωρομισθίου όσον αφορά τους αμειβόμενους με μηνιαίο μισθό γίνεται με τον πολλαπλασιασμό του 1/25 του μηνιαίου μισθού επί x 6 /40 ήτοι με το 0,006 του μηνιαίου μισθού.

4ωρη επί 5νθήμερο εβδομαδιαία εργασία 
παράδειγμα:

Έστω πλήρης μικτός μηνιαίος μισθός βάσει συλλογικής σύμβασης 1000,00 €
Λανθασμένος υπολογισμός μηνιαίου μισθού :
1000,00 x 20/40 = 500,00€

Ορθός υπολογισμός μηνιαίου μισθού :
Ημερομίσθιο x ημέρες εργασίας μηνιαίως
όπου
Ημερομίσθιο = Ώρες εργασίας ημερησίως x Ωρομίσθιο = Ημερομίσθιο = 4 ώρες x 6 = 24 €
Μηνιαίος μισθός = 24,00 x 22 ημέρες = 528,00 €παράδειγμα:

Έστω αμοιβή πλήρους απασχόλησης 1.000 €

Επί 4ωρης ημερήσιας απασχόληση
Ημερομίσθιο = Ώρες εργασίας ημερησίως x Ωρομίσθιο = Ημερομίσθιο = 4 ώρες x 6 = 24 €


Εργάσιμες ημέρες μηνός : 20 έως 23

Μηνιαίος μισθός 480 €, 504 €, 528 €, 552 €


Wall Street Journal - χειραγώγηση των επιτοκίων από 9 τράπεζες

Wall Street Journal - χειραγώγηση των επιτοκίων από 9 τράπεζες

Wall Street Journal - χειραγώγηση των επιτοκίων από 9 τράπεζες

Άλλες εννέα τράπεζες έλαβαν κλητεύσεις στο πλαίσιο της έρευνας για φερόμενη χειραγώγηση των επιτοκίων αναφέρει η Wall Street Journal επικαλούμενη πηγή με γνώση της έρευνας.

Η έρευνα διενεργείται από τον εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, Eric Schneiderman και τον εισαγγελέα του Κονέκτικατ, George Jepsen και θα μπορούσε να οδηγήσει σε ενέργειες επιβολής που σχετίζονται με παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και απάτη.

Οι κλητεύσεις εκδόθηκαν τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο ανεβάζοντας τον αριθμό των συνολικών κλητεύσεων στη συγκεκριμένη υπόθεση στις 16. Οι τράπεζες που έχουν βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών περιλαμβάνουν τα περισσότερα μέλη του πάνελ που βοηθά για να διαμορφωθεί το διατραπεζικό επιτόκιο Libor.

Οι τελευταίες ενέργειες είναι μέρος μιας παγκόσμιας έρευνας στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από δέκα ρυθμιστικές και δικαστικές αρχές σε τρεις ηπείρους.
Οι 9 τράπεζες που κατηγορούνται για χειραγώγηση των επιτοκίων

Οι 9 τράπεζες που κατηγορούνται για χειραγώγηση των επιτοκίων

Οι 9 τράπεζες που κατηγορούνται για χειραγώγηση των επιτοκίων έλαβαν κλητεύσεις τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο είναι οι: 

Bank of America Corp., Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, Credit Suisse Group AG, Lloyds Banking Group PLC, Rabobank Groep NV, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Norinchukin Bank and West LB AG.

ν 2539/1997 Άρθρο 20 Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων κλπ.

 ν 2539/1997 Άρθρο 20 Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων κλπ.

Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων κλπ. 

Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων

 

Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων εστιατορίων

Τα εδάφιο β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (ΦΕΚ 136 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το εδάφιο β' του άρθρου 3 του ν. 658/1977 (ΦΕΚ 214 Α') και την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α'), αντικαθίσταται από 1.1.1998 ως εξής: "Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων στην περιφέρεια των οποίων ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, τέλος σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) στα ακαθάριστα έσοδα των:

α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος,
β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας,
γ) καντινών".
Στο ανωτέρω τέλος υπάγονται και τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPΕR MARKΕTS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική. Το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%).
Στους δήμους και στις κοινότητες στην περιοχή των οποίων δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Αν σε τμήμα δήμου ή κοινότητας ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων ειδικά και μόνο για το τμήμα αυτό εφαρμόζεται η διάταξη του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου.
Τα ανωτέρω τέλος μπορεί να επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και στις παρακάτω κατηγορίες καταστημάτων:
α. Τουριστικών ειδών.
β. Ειδών λαϊκής τέχνης.
γ. Ενθυμίων και δώρων.
δ. Ενοικιάσεως σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία.
ε. Ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους.
στ. Ειδών "σπορ", "σκι" και "ορειβασίας".
ζ. Σχολών εκμάθησης θαλάσσιων σπορ.
η. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.
Το τέλος βαρύνει τον πελάτη και αναγράφεται ξεχωριστά στα εκδιδόμενα κατά τις κείμενες διατάξεις στοιχεία, εισπράττεται δε από αυτόν που εκδίδει το λογαριασμό, ο οποίος υποχρεούται να το καταβάλλει στο οικείο δημόσιο ή δημοτικό ταμείο υπέρ του δικαιούχου δήμου ή κοινότητας.

Η δημιουργία των πρώτων 34 Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων (ΚΕΦ)

34 Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων (ΚΕΦ
Στη δημιουργία των πρώτων 34 Κέντρων Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων (ΚΕΦ) προχωρά το υπουργείο Οικονομικών για την εξυπηρέτηση των πολιτών στις περιοχές με εφορίες που συγχωνεύονται.
Συνολικά πρόκειται να δημιουργηθούν 99 ΚΕΦ σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί στο οικονομικό επιτελείο, αφού το Μνημόνιο ορίζει ότι έως το Μάρτιο του 2013 θα πρέπει να κλείσουν 150 εφορίες σε όλη τη χώρα και να παραμείνουν σε λειτουργία 120.

Σε ποιους δήμους θα δημιουργηθούν τα πρώτα ΚΕΦ

Τα πρώτα 34 ΚΕΦ σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών κ. Γιώργου Μαυραγάνη προβλέπεται να δημιουργηθούν στους ακόλουθους Δήμους της χώρας:
Ναυπακτίας, Ερμιονίδας Μεγαλόπολης, Δυτικής Αχαΐας, Κάτω Νευροκοπίου, Σουφλίου, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 'Αννας, Ανδρίτσαινας- Κρεστένων, Μινώα-Πεδιάδας, Χερσονήσου, Φιλιατών, Κόνιτσας, Πωγωνίου, Νέστου, Μουζακίου, Σοφάδων, Νεστορίου, Σικυωνίων, Αγιάς, Τυρνάβου, Μεσσήνης, Ζηρού, Πάργας, Μαρωνείας-Σαπών, Βισαλτίας, Νέας Ζίχνης, Καλαμπάκας, Δομοκού, Μακρακώμης, Αμυνταίου και Κισσάμου.

Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν στους φορολογούμενους τα ΚΕΦ 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχουν στους φορολογούμενους τα ΚΕΦ είναι οι εξής:
- Παραλαβή φορολογικών δηλώσεων (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών) και διαβίβασή τους στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στις περιπτώσεις μη υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής.

- Χορήγηση εντύπων φορολογίας εισοδήματος (ενδεικτικά, Ε1, Ε2, Ε3, Ε5, Ε7), παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για τη συμπλήρωσή τους και την συνυποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

- Παραλαβή φορολογικών αιτημάτων και διαβίβαση στις Δ.Ο.Υ.

- Παραλαβή (προσωρινή) δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, κερδών από λαχεία και μεταβίβασης ακινήτων.

- Παραλαβή αιτήσεων επιστροφής ΦΠΑ αγροτών, με τα σχετικά δικαιολογητικά και αποστολή τους στη Δ.Ο.Υ. - Παραλαβή της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε προσωρινή ακινησία.
- Διαδικασίες χορήγησης Α.Φ.Μ.: Δήλωση χορήγησης Α.Φ.Μ φυσικού προσώπου (έντυπο Μ1).
- Διαδικασίες Έναρξης Εργασιών.
- Αιτήσεις Μεταβολής Εργασιών.
- Αιτήσεις μερικής ή ολικής άρσης απαγορευτικών μέτρων.
- Παραλαβή και διαβίβαση αιτημάτων για διαγραφή χρεών λόγω οικονομικής αδυναμίας, άρση ή περιορισμό κατασχέσεων, εξάλειψη ή περιορισμό υποθηκών.
- Υποβολή δηλώσεων συμψηφισμού με απαίτηση κατά του Δημοσίου ή γνωστοποιήσεων.
- Χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας μηνιαίας ισχύος ή Βεβαίωσης οφειλής.

25 Οκτωβρίου 2012

Σε διαθεσιμότητα θα τεθούν μέχρι το τέλος του 2013 συνολικά 32.000 δημόσιοι υπάλληλοι

Σε διαθεσιμότητα θα τεθούν μέχρι το τέλος του 2013 συνολικά 32.000 δημόσιοι υπάλληλοι

Σε διαθεσιμότητα θα τεθούν μέχρι το τέλος του 2013 συνολικά 32.000 δημόσιοι υπάλληλοι

Σε διαθεσιμότητα θα τεθούν μέχρι το τέλος του 2013 συνολικά 32.000 δημόσιοι υπάλληλοι

Σε διαθεσιμότητα θα τεθούν μέχρι το τέλος του 2013 συνολικά 32.000 δημόσιοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που αναμένεται να περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο για τις διαρθρωτικές αλλαγές.

Στο νομοσχέδιο θα περιγράφεται η δέσμευση για να τεθούν σε διαθεσιμότητα 

 • 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι μέχρι το τέλος του 2012 και 
 • από 25.000-30.000 εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα εντός του 2013, 


Σε διαθεσιμότητα 200 επίορκοι και ακατάλληλοι δημόσιοι υπάλληλοι  

Τους επόμενους τρεις μήνες θα τεθούν σε διαθεσιμότητα 200 επίορκοι και ακατάλληλοι δημόσιοι υπάλληλοι και περίπου 1.500 οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως πλεονάζον προσωπικό του στενού δημόσιου τομέα.

Εντός του 2013 θα ξεκινήσει η αξιολόγηση 

Εντός του 2013 όπου θα ξεκινήσει και η αξιολόγηση του προσωπικού θα μπορούν να χαρακτηριστούν πλεονάζοντες και να τεθούν σε διαθεσιμότητα περίπου 30.000 υπάλληλοι τόσο από καταργούμενους οργανισμούς όσο και από δημόσιες υπηρεσίες. Η πλειονότητα αυτών αναμένεται να προκύψει κυρίως από τους τομείς της υγείας, της παιδείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Απόφαση πάντως της ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης είναι η αξιολόγηση να πραγματοποιηθεί υπό την άμεση εποπτεία του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να διασφαλιστούν η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα.
Newsroom ΔΟΛ

Οριστικοποιείται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο 2012-2013

Οριστικοποιείται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο 2012-2013

Οριστικοποιείται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Οριστικοποιείται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, που φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις σε όλους ανεξαιρέτως τους φορολογούμενους, όπως έχει ήδη επισημάνει η «Ν», υπολογίζεται ότι θα αποφέρει στα δημόσια ταμεία τουλάχιστον 3 δισ. ευρώ, ενώ είναι δεδομένο ότι οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί θα μειωθούν ακόμη περισσότερο, όχι μόνο από τις επικείμενες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, αλλά και από τις αλλαγές που σχεδιάζει το οικονομικό επιτελείο στη φορολογική κλίμακα, με τη θέσπιση νέων συντελεστών και κλιμακίων, καθώς στον τρόπο υπολογισμού των αποδείξεων.
Ορισμένα μάλιστα από τα φορολογικά μέτρα εξετάζεται να έρθουν και νωρίτερα, δηλαδή να μην ισχύσουν από το 2013, αλλά να τεθούν σε εφαρμογή αναδρομικά από τα εισοδήματα του 2012, όπως η κατάργηση των φοροαπαλλαγών.
Οριστικοποιείται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Οριστικοποιείται το νέο φορολογικό νομοσχέδιο


Τα 20 μέτρα


Η νέα φορο-καταιγίδα, πάντως, περιλαμβάνει 20 μέτρα-«φωτιά»:

Αφορολόγητα λόγω τέκνων

1. Καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα λόγω τέκνων, που είναι σήμερα 2.000 ευρώ για 1 παιδί, 4.000 ευρώ για 2 παιδιά, 7.000 ευρώ για 3 παιδιά και 10.000 ευρώ για τέσσερα παιδιά.

Η κατάργηση των πρόσθετων αφορολόγητων ποσών για τα παιδιά θα αντικατασταθεί με τα νέα οικογενειακά επιδόματα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, τα νέα επιδόματα θα ανέρχονται σε

 • 40 ευρώ τον μήνα για το πρώτο παιδί, 
 • 40 ευρώ για το δεύτερο παιδί, 
 • 50 ευρώ για το τρίτο παιδί, 50 ευρώ για το τέταρτο παιδί και 
 • 60 ευρώ για κάθε παιδί από το πέμπτο και τα επόμενα.

Τα ποσά αυτά θα δίδονται στο σύνολό τους σε οικογένειες με ετήσια εισοδήματα
 • μέχρι 10.000 ευρώ,

 • μειωμένα στα 2/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 10.000 έως 20.000 ευρώ και

 • μειωμένα στο 1/3 σε οικογένειες με εισοδήματα από 20.000 έως 30.000 ευρώ.

 Φοροαπαλλαγές


2. Καταργούνται οι φοροαπαλλαγές για όλα τα φυσικά πρόσωπα, όπως
 • δαπάνες για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια, δίδακτρα φροντιστηρίων, δωρεές, χορηγίες, ιατρικά έξοδα, ασφάλιστρα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διατροφή λόγω διαζυγίου και ασφάλιστρα.
Μέχρι και φέτος εξέπιπταν κατά 10% από το φόρο. Ορισμένες από τις φοροαπαλλαγές θα καταργηθούν αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2012, επιβαρύνοντας κατά 500 εκατ. ευρώ τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

Αφορολόγητο όριο ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών

3. Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ για όλους τους επιτηδευματίες και τους αγρότες.
Τα καθαρά τους κέρδη θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ, με συντελεστή 28%, ενώ για τα αγροτικά εισοδήματα η φορολογία θα αρχίζει από 6%.

 Φοροαπαλλαγές για τα κοινωνικά επιδόματα

4. Καταργούνται επίσης οι φοροαπαλλαγές για τα κοινωνικά επιδόματα, όπως
 •  Τα οικογενειακά επιδόματα που καταβάλλονται στις τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.
 •  Η ισόβια σύνταξη που καταβάλλεται σε κάθε πολύτεκνη μητέρα.
 •  Το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) που καταβάλλεται σε χαμηλοσυνταξιούχους με βάση εισοδηματικά κριτήρια.
 •  Το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ, εφόσον το άθροισμα των εισοδημάτων του δικαιούχου του επιδόματος δεν υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ ετησίως.
 •  Το φοιτητικό επίδομα των 1.000 ευρώ, που λαμβάνουν οι οικογένειες έχουν παιδιά που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης διαμονής.
τα οποία πλέον θα φορολογούνται κανονικά. Θα καταργηθούν οι διατάξεις που προβλέπουν ότι απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος:

5. Καταργούνται τα «φορολογικά προνόμια» όσων κατοικούν σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους.

Ειδικότερα θα καταργηθεί:
 • Η εφαρμογή βασικού αφορολογήτου ορίου εισοδήματος αυξημένου κατά 50%, δηλαδή 7.500 ευρώ αντί 5.000 ευρώ, για τα φυσικά πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα στα συγκεκριμένα νησιά.
 • Η εφαρμογή συντελεστών φορολόγησης μειωμένων κατά 40% για τα κέρδη που προκύπτουν από δραστηριότητες ασκούμενες στα νησιά αυτά από νομικά πρόσωπα.

Οι πρόσθετες μειώσεις φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές

6. Θα καταργηθούν οι πρόσθετες μειώσεις φόρου εισοδήματος για τους μισθωτούς που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές.
Συγκεκριμένα, θα καταργηθεί η πρόσθετη μείωση φόρου των 60 ευρώ για κάθε τέκνο, η οποία προβλέπεται για κάθε μισθωτό φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα και προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για τουλάχιστον 9 μήνες το χρόνο σε παραμεθόριες περιοχές.

7. Αυξάνεται η φορολογία στις αμοιβές των αξιωματικών του εμπορικού ναυτικού από 6% σε 15% και στις αμοιβές των μελών των κατώτερων πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων από 3% σε 10%.

Στο 28% διαμορφώνεται ο συντελεστής φορολόγησης του συνόλου των κερδών των Α.Ε. και των ΕΠΕ 

8. Στο 28% διαμορφώνεται ο συντελεστής φορολόγησης του συνόλου των κερδών των Α.Ε. και των ΕΠΕ, ενώ καταργείται η φορολόγηση των μερισμάτων, αφού η υποχρέωση των εταίρων θα εξαντλείται στη φορολόγηση του συνόλου των κερδών.

9. Κατάργηση εκπτώσεων χωρίς δικαιολογητικά από τα ακαθάριστα έσοδα εμπορικών, βιομηχανικών, βιοτεχνικών και εξαγωγικών επιχειρήσεων.

10. Μειώνεται από 11% σε 6% το ποσοστό επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες από 1-1-2013.

11. Μειώνονται οι επιστροφές φόρου κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου από 0,391 σε 0,264 ευρώ το λίτρο.

12. Αυξάνεται η φορολογία στα φθηνά τσιγάρα και μειώνεται στα ακριβά.

Αυξάνεται σε15% ο φόρος στους των τόκους των τραπεζικών καταθέσεων

13. Αυξάνεται από 10% σε15% ο φόρος στους των τόκους των τραπεζικών καταθέσεων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων.
14. Αυξάνονται τα τέλη για αγωγές και ποινικές δίκες.
15. Επιβάλλεται επιπλέον χρέωση στον ετήσιο κύκλο εργασιών των παιχνιδιών VLTs του ΟΠΑΠ.

Μειώνεται ο ΦΠΑ στην εστίαση σε 13% 

16. Μειώνεται ο ΦΠΑ στην εστίαση από 23% σε 13%, αλλά επιβάλλεται ειδικό τέλος στα καταστήματα που έχουν χώρους καπνιζόντων.
17. Επιβάλλεται επιπλέον φορολογία 200 εκατ. ευρώ στους εφοπλιστές για το διάστημα 2013-2016.
18. Καταργούνται 150 ΔΟΥ μέχρι το Μάρτιο του 2013, ώστε να μείνουν μόνο 120.
19. Εως τον Ιουνίου του 2013 δίδεται προθεσμία για την αντικατάσταση του ΚΒΣ από τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.
20. Προωθούνται αλλαγές για την ενίσχυση του ελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου Οικονομικών, ενώ διορίζεται και μόνιμος γενικός γραμματέας φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων.

Η νέα κλίμακα φορολογική κλίμακα οικονομικού έτους 2013


Η νέα κλίμακα φορολογική κλίμακα οικονομικού έτους 2013


Η νέα κλίμακα φορολογική κλίμακα οικονομικού έτους 2013, θα περιλαμβάνει λιγότερα κλιμάκια και συντελεστές που θα φθάνουν έως το 35%, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι ευνοημένοι θα είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι που θα δηλώνουν εισοδήματα έως και 26.000 ευρώ και για τους οποίους διατηρείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ.

Καινούργιο σύστημα για τις αξίες ακινήτων σε όλη τη χώρα

Σε όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να προστεθούν και οι σαρωτικές αλλαγές που επέρχονται στη φορολογία των ακινήτων, ενώ το σχέδιο του υπουργείου προβλέπει να επεκταθεί σε πρώτη φάση σε ολόκληρη τη χώρα το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων και σε δεύτερη, εφόσον η αγορά ανακάμψει, να υπάρξει προσέγγιση με τις αγορές εκεί όπου ακόμη υπάρχουν αποκλίσεις, καθώς, σύμφωνα με τα στελέχη του υπουργείου στις περισσότερες περιοχές της χώρας οι τιμές έχουν ήδη εξισωθεί.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι επιβαρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακινήτων θα εξακολουθήσουν να είναι σημαντικές, αφού και ο ενιαίος φόρος στα ακίνητα που θα αντικαταστήσει το ΦΠΑ και το ειδικός τέλος που επιβάλλεται μέσω της ΔΕΗ, θα αποφέρει στο Δημόσιο 3 δισ. ευρώ.
Ακόμη, ωστόσο, η διακομματική επιτροπή αναζητά τον τρόπο είτε με μείωση του αφορολόγητου ορίου είτε με την πλήρη κατάργησή του και τη φορολόγηση από το πρώτο ευρώ αντικειμενικής αξίας.

Στο θέμα αναμένεται να δοθεί οριστική λύση την προσεχή εβδομάδα, ενώ ήδη φαίνεται να έχουν κλειδώσει οι μειώσεις των αφορολογήτων ορίων για γονικές παροχές, δωρεές και κληρονομιές, η θέσπιση νέας κλίμακας για τις μεταβιβάσεις, αλλά και η αυτοτελής φορολόγηση όλων των εισοδημάτων από ακίνητα, με συντελεστή 20%
http://www.naftemporiki.gr

Πλεόνασμα για δεύτερο συνεχή μήνα παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Πλεόνασμα για δεύτερο συνεχή μήνα παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Πλεόνασμα για δεύτερο συνεχή μήνα παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Πλεόνασμα για δεύτερο συνεχή μήνα παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών

Πλεόνασμα για δεύτερο συνεχή μήνα παρουσίασε το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2012 το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε πλεόνασμα, το οποίο διαμορφώθηκε σε 1,6 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 102,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο του 2011. Βασικοί λόγοι που δημιουργήθηκε πλεόνασμα είναι το PSI, η αύξηση των εξαγωγών και η μείωση των εισαγωγών.

Στα θετικά στοιχεία θα πρέπει να επισημανθεί η πορεία των εσόδων από τον τουρισμό τον Αύγουστο, που παρουσίασαν άνοδο 2,9%, ενώ στο οκτάμηνο η πτώση περιορίστηκε στο 3,35%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου περιορίστηκε κατά 671 εκατ. ευρώ λόγω του περιορισμού του ελλείμματος του ισοζυγίου των αγαθών εκτός καυσίμων και πλοίων κατά 222 εκατ. ευρώ και της μείωσης των καθαρών πληρωμών για αγορές πλοίων και καυσίμων κατά 330 και 119 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το εμπορικό έλλειμμα εκτός καυσίμων και πλοίων περιορίστηκε λόγω της σημαντικής μείωσης της δαπάνης για εισαγωγές κατά 269 εκατ. ευρώ ή 13,0%, καθώς οι εισπράξεις από εξαγωγές σημείωσαν μικρή μείωση τον Αύγουστο κατά 48 εκατ. ευρώ ή 4%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου εισοδημάτων μειώθηκε κατά 496 εκατ. ευρώ, σχεδόν εξ ολοκλήρου λόγω της μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους μερίσματα και κέρδη, η οποία, με την σειρά της, οφείλεται κυρίως στη μείωση (κατά 464 εκατ. ευρώ) των καθαρών πληρωμών τόκων επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού μετά τη συμμετοχή των ιδιωτών στην περικοπή του δημόσιου χρέους (PSI).

Το οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2012 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών περιορίστηκε κατά 9,1 δισ. ευρώ ή 66,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011 και διαμορφώθηκε σε 4,6 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά πρωτίστως τη σημαντική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 4,6 δισ. ευρώ, τη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου εισοδημάτων κατά 3,3 δισ. ευρώ, καθώς και την αύξηση των πλεονασμάτων του ισοζυγίου υπηρεσιών (κατά 665 εκατ. ευρώ) και τρεχουσών μεταβιβάσεων (κατά 448 εκατ. ευρώ).

Το έλλειμμα του ισοζυγίου των εισοδημάτων μειώθηκε κατά 3,3 δισ. ευρώ, αποκλειστικά εξαιτίας του PSI, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης των καθαρών πληρωμών για τόκους επί των τίτλων του Δημοσίου που διακρατούν κάτοικοι του εξωτερικού.http://www.express.gr

24 Οκτωβρίου 2012

Ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για το πακέτο των μέτρων και τα εργασιακά

Ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για το πακέτο των μέτρων και τα εργασιακά

Την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για το πακέτο των μέτρων και την υπαναχώρηση της τρόικας σε δύο βασικά ζητήματα στα εργασιακά ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, καθώς συνεχίζονται οι πολιτικές διαβουλεύσεις για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο μετά τις ενστάσεις των κυβερνητικών εταίρων στο θέμα αυτό.
Ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για το πακέτο των μέτρων και τα εργασιακά

Ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για το πακέτο των μέτρων και τα εργασιακάΌπως είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός το πακέτο έχει κλείσει και θα ενημερωθεί σχετικά γι' αυτό αύριο το Euroworking Group.

Τα μέτρα - πρόσθεσε - θα έρθουν σε δύο νομοσχέδια στη Βουλή και θα πρέπει να ψηφιστούν μέχρι τις 12 Νοεμβρίου που θα συνεδριάσει το Γιούρογκρουπ για να εγκρίνει την εκταμίευση της δόσης.

Τα εργασιακά

Σε ότι αφορά στις αποζημιώσεις απόλυσης, ο κ.Στουρνάρας είπε ότι οι εκπρόσωποι των δανειστών δέχτηκαν να φτάνουν

 •  στα 2.000 ευρώ, από 1.800 οι αποζημιώσεις απόλυσης που ήταν η αρχική πρόταση, ενώ 
 • η προειδοποίηση θα γίνεται τέσσερις μήνες πριν, αντί για τρεις.

Ακόμη ο υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στη Βουλή, προανήγγειλε εμμέσως πλην σαφώς την έναρξη της διαδικασίας για την επιμήκυνση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αν δεν το αποδέχονταν οι εταίροι μας, θα έπρεπε να ληφθούν μέτρα 18,5 δισ. και τα 9 δισ. θα έπρεπε να είναι περικοπές μισθών και συντάξεων.

Συνεχείς συσκέψεις έχει, εν τω μεταξύ, από το πρωί ο πρωθυπουργός με υπουργούς, ενώ βρίσκεται σε επικοινωνία με ευρωπαίους ηγέτες και με τους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να βρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση για όλα τα θέματα.

Άρθρο 39α Ν.2859/2000 - Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών

Άρθρο 39α Ν.2859/2000 - Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών


Άρθρο 39α Ν.2859/2000 - Ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών


απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου
Πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου

1. Οι υποκείμενοι στο φόρο που πραγματοποιούν σε άλλους υποκείμενους παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου αυτού,
(2. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και καταβολής φόρου:α) οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, οι οποίες κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι του ποσού, το οποίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. που ισχύουν κάθε φορά, αποτελείτο ανώτατο όριο απαλλαγής των επιτηδευματιών από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων,β) οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, που δεν έχουν υποχρέωση να τηρούν και δεν τηρούν βιβλία δεύτερης ή ανώτερης κατηγορίας.)
θεωρείται ότι διενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους και κατά συνέπεια δεν επιβαρύνουν με Φ.Π.Α. το φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν.
Υποχρεούνται όμως να αναγράφουν στο στοιχείο αυτό την ένδειξη «`Αρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών».

2. Ως παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, θεωρούνται οι κατωτέρω παραδόσεις εφόσον προορίζονται για ανακύκλωση:
α) παραδόσεις απορριμμάτων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, αποκομμάτων και άλλων χρησιμοποιημένων υλικών,
β) παραδόσεις ημικατεργασμένων προϊόντων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα,
γ) παραδόσεις υπολειμμάτων και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούμενων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα, σκουριές, φολίδες ή τέφρα και βιομηχανικών υπολειμμάτων που περιέχουν μέταλλα ή κράματα μετάλλων,
δ) παραδόσεις ξεσμάτων και αποκομμάτων, απορριμμάτων και χρησιμοποιούμενων ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούμενων από υαλοθραύσματα, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, ράκη, οστά, δέρμα φυσικό ή τεχνητό, διφθέρες, ακατέργαστα δέρματα και δορές, τένοντες και νεύρα, σπάγκους, σχοινιά και παλαμάρια, καλώδια, καουτσούκ και πλαστικές ύλες,
ε) παραδόσεις αποκομμάτων και απορριμμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία πρώτων υλών,
στ) παραδόσεις των υλικών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως και ε΄ μετά από καθαρισμό, στίλβωση, διαλογή, κοπή, τεμαχισμό και συμπίεση.
3. Αν μεταβιβαστούν σε άλλο υποκείμενο στο φόρο εγκατεστημένο στο εσωτερικό της χώρας δικαιώματα εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/87/ΕΚ (L 275/25.10.2003) «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της Οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου», ο φόρος καταβάλλεται από τον λήπτη.
Ο παρέχων τις υπηρεσίες αυτές έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών σχετικά με τις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία και υποχρεούται να αναγράφει σε αυτά «`Αρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο λήπτης των υπηρεσιών.»

ΠΟΛ.1049/15.3.2007 οδηγίες για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές, στα ανακυκλώσιμα απορρίμματα και τα είδη συσκευασίας

ΠΟΛ.1049/15.3.2007 οδηγίες για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές, στα ανακυκλώσιμα απορρίμματα και τα είδη συσκευασίας

Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 25 του ν. 3522/06 και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές.

οδηγίες για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές, στα ανακυκλώσιμα απορρίμματα και τα είδη συσκευασίας
Αθήνα 8 Μαρτίου 2007

Αρ.Πρωτ.: 1025828/1963/258/Α0014

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΟΛ.: 1049

Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ

ΤΜΗΜΑ Α΄

2. Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΤΜΗΜΑ Β΄

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Ταχ. Κωδ. : 106 72 ΑΘΗΝΑ

Πληροφ. :

Τηλ. : 210 3647202-5

FAX : 210 3645413


ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων για τις διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 25 του ν. 3522/2006 και λοιπές οδηγίες για την εφαρμογή του ΦΠΑ στις νεόδμητες οικοδομές.


Παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20, 21 και 25 του ν. 3522/2006 «Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις» οι οποίες κοινοποιήθηκαν με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1006/10.1.2007 καθώς και ορισμένες πρόσθετες διευκρινίσεις σε διάφορα επί μέρους θέματα σχετικά με την επιβολή του ΦΠΑ στα ακίνητα.

Αρθρο 20

Επιβολή ΦΠΑ στα νεόδμητα ακίνητα


Αναφορικά με την επιβολή του ΦΠΑ στις παραδόσεις νεόδμητων ακινήτων τροποποιούνται και συμπληρώνονται οι παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (κυρ. ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248Α):

1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού προστίθεται ως φορολογητέα πράξη η σύσταση ή η παραίτηση από το δικαίωμα πραγματικής δουλείας έτσι ώστε να καλυφθεί και η περίπτωση επιβολής ΦΠΑ και επί αυτού του εμπραγμάτου δικαιώματος, όπως ακριβώς συμβαίνει στην περίπτωση της προσωπικής δουλείας.

Επιπλέον προστίθεται ως φορολογητέα πράξη η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου, που συνιστάται υπέρ

ακινήτων των οποίων η παράδοση υπάγεται σε ΦΠΑ, προκειμένου να μην υφίσταται αμφισβήτηση για τον τρόπο φορολόγησης. Στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για κοινόκτητους χώρους, στους οποίους δεν αντιστοιχούν χιλιοστά επί του οικοπέδου. Δεν πρόκειται δηλ. για χωριστές οριζόντιες ιδιοκτησίες. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν ενδεικτικά η αποκλειστική χρήση ανοιχτής θέσης στάθμευσης στην πυλωτή, η αποκλειστική χρήση πισίνας, ταράτσας, κήπου κ.λ.π.

Επειδή έως την δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν υπήρχε σχετική πρόβλεψη για το θέμα αυτό και έχουν υπάρξει διαφορετικοί χειρισμοί από ΔΟΥ σε ΔΟΥ, στις περιπτώσεις που για το ανωτέρω αναφερόμενο δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης κατεβλήθη ΦΜΑ, γίνεται δεκτό ότι ορθώς υπεβλήθη σε αυτή τη φορολογία, συνεπώς δεν αναζητείται ΦΠΑ ούτε και επιστρέφεται ο ΦΜΑ. Από την δημοσίευση του νόμου και εφεξής η παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης κοινόκτητου χώρου υπέρ ακινήτου του οποίου η παράδοση υπάγεται σε ΦΠΑ θα αποτελεί και αυτή αντικείμενο του ΦΠΑ.

Παράδειγμα

Εργολάβος κατασκευαστής πωλεί διαμέρισμα που υπάγεται σε ΦΠΑ και υπέρ αυτού έχει παραχωρηθεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου θα υπαχθεί και αυτή σε ΦΠΑ.

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού, απαλείφεται ο όρος «ιδιόχρηση» από την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 προς αποφυγή συγχύσεων. Η περίπτωση της ιδιόχρησης μπορεί να αντιμετωπίζεται αναλόγως, είτε ως παράδοση σε μη φορολογητέα δραστηριότητα του ιδίου υποκειμένου είτε ως χρησιμοποίηση για οποιονδήποτε σκοπό ξένο προς την επιχείρηση, οπότε συντρέχει λόγος αυτοπαράδοσης. Αντιθέτως στην περίπτωση χρησιμοποίησης του ακινήτου για φορολογητέες πράξεις του ιδίου υποκειμένου δεν συντρέχει λόγος αυτοπαράδοσης.

3. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, γίνεται νομοτεχνική αναδιατύπωση του άρθρου 16 παράγραφος 3 ως προς το πρώτο του εδάφιο, έτσι ώστε να απεικονίζει τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, ε. Διευκρινίζεται ότι ο χρόνος γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης αφορά τις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2 α΄ του άρθρου 6 -ήτοι τη μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτων καθώς και τη μεταβίβαση της ψιλής κυριότητας, τη σύσταση ή την παραίτηση από το δικαίωμα προσωπικής ή πραγματικής δουλείας, την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου καθώς και τη μεταβίβαση του δικαιώματος άσκησης της επικαρπίας- και την περίπτωση της παραγράφου 2 γ΄ του άρθρου 7 -ήτοι τις περιπτώσεις της αυτοπαράδοσης.

Επιπλέον συμπληρώνεται η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 16 (περίπτωση πλειστηριασμού ακινήτου) αναφορικά με το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης και ορίζεται ότι ο φόρος καθίσταται απαιτητός σε κάθε περίπτωση πριν τη σύνταξη της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού, απαλείφεται η φράση «ή θεωρείται ότι έλαβε» από την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 προς αποφυγή συγχύσεων διότι η περίπτωση αυτή (αυτοπαράδοση) καλύπτεται από το άρθρο 19 παράγραφος 2 περίπτωση α΄.

Σημειώνεται ότι στην αυτοπαράδοση δεν υπάρχει παράδοση έναντι τιμήματος, αλλά «θεωρείται ότι έλαβε χώρα παράδοση ακινήτου» μόνο για σκοπούς ΦΠΑ, προκειμένου να καταβληθεί ο αναλογών φόρος.

Επιπλέον ορίζεται ότι σε περίπτωση διαχωρισμού της επικαρπίας από την κυριότητα, η αξία της επικαρπίας προσδιορίζεται σε ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία (ν. 2961/2001 ).

Παράδειγμα:

Επαγγελματίας κατασκευαστής (ατομική επιχείρηση) αποφασίζει σε ένα από τα διαμερίσματα πολυκατοικίας που κατασκεύασε να παρακρατήσει ο ίδιος την επικαρπία και να χορηγήσει με γονική παροχή την ψιλή κυριότητα στο παιδί του. Η αξία της επικαρπίας θα υπολογισθεί όπως αναφέρεται παραπάνω σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 15 του Κώδικα Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία (ν. 2961/2001 ) ως ποσοστό επί του κόστους κατασκευής του διαμερίσματος ανάλογα με την ηλικία του επικαρπωτή και θα καταβληθεί ΦΠΑ επί της αξίας αυτής λόγω αυτοπαράδοσης. Η γονική παροχή της ψιλής κυριότητας θα υποβληθεί στην αντίστοιχη φορολογία και θα διακανονισθεί ο φόρος εισροών του διαμερίσματος κατά το μέρος της γονικής παροχής της ψιλής κυριότητας.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού συμπληρώνεται η περίπτωση λα΄ σημείο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 και ορίζεται ότι απαλλάσσεται από ΦΠΑ η παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης επί κοινόκτητων κύριων, βοηθητικών ή ειδικών χώρων κτισμάτων ή επί κοινόκτητου τμήματος οικοπέδου εφόσον συνίσταται υπέρ ακινήτου που παραδίδεται σε δικαιούχο απαλλαγής πρώτης κατοικίας. Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής σε συνδυασμό και με τις αντίστοιχες διατάξεις της παραγράφου 1 γίνεται πλέον σαφές ότι η παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης υπάγεται στην ίδια φορολογία με την κύρια ιδιοκτησία υπέρ της οποίας συνίσταται.

Παράδειγμα

Εργολάβος κατασκευαστής πωλεί διαμέρισμα σε δικαιούχο απαλλαγής Α΄ κατοικίας και υπέρ του διαμερίσματος αυτού έχει παραχωρηθεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης στην πυλωτή της πολυκατοικίας. Η παραχώρηση της αποκλειστικής χρήσης θέσης στάθμευσης στην πυλωτή υπάγεται και αυτή στη Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ).

6. Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού προστίθεται ως προϋπόθεση στο άρθρο 32 παράγραφος 1 περίπτωση ε΄ η κατοχή της ειδικής δήλωσης της παραγράφου 4 γ΄ του άρθρου 36 προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα έκπτωσης για το φόρο που καταβλήθηκε με τη δήλωση αυτή.

7. Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου αυτού συμπληρώνονται οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 σχετικά με τις υποχρεώσεις του υποκειμένου στο φόρο. Πρόκειται στην ουσία για νομοτεχνική τακτοποίηση της προβλεπόμενης από την Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1053/2006 υποχρέωσης του υποκειμένου να υποβάλει στον αρμόδιο Προϊστάμενο ΔΟΥ την ειδική δήλωση ΦΠΑ και για τις πράξεις της αυτοπαράδοσης. Η ειδική δήλωση υποβάλλεται κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης χωρίς όμως την ταυτόχρονη καταβολή του φόρου και ο φόρος καταβάλλεται σε αυτή την

περίπτωση με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις αυτοπαράδοσης. Η ειδική δήλωση στις περιπτώσεις αυτές απαιτείται για να μπορεί να ταυτοποιείται το ακίνητο που αυτοπαραδίδεται και συνεπώς εξαντλείται γι' αυτό η φορολογική υποχρέωση όσον αφορά το ΦΠΑ.

Προβλέπεται επιπλέον η γνωστοποίηση για τη χρησιμοποίηση ακινήτου, που κατασκευάστηκε ως εμπορεύσιμο στοιχείο επιχείρησης, ως παγίου σε φορολογητέα δραστηριότητα, καθώς και για ακίνητο το οποίο απαλλοτριώθηκε. Η γνωστοποίηση αυτή υποβάλλεται μαζί με την περιοδική δήλωση ΦΠΑ της οικείας φορολογικής περιόδου κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση ή πραγματοποιήθηκε η απαλλοτρίωση. Με τη γνωστοποίηση αυτή στη ΔΟΥ διευκολύνεται η υπαγωγή στην ορθή φορολογία, ήτοι σε ΦΜΑ σε περίπτωση μεταβίβασης του εν λόγω ακινήτου. Για τις περιπτώσεις που μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου δεν έχουν γίνει οι παραπάνω γνωστοποιήσεις λόγω έλλειψης σχετικής διάταξης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τους μέχρι και 30 Μαΐου 2007, χωρίς κυρώσεις.

8. Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου αυτού αναδιατυπώνονται και συμπληρώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 περίπτωση α΄ του άρθρου 37 αναφορικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων, οι οποίοι υποχρεούνται να μη συντάσσουν έγγραφα για πράξεις των παραγράφων 1 και 2α του άρθρου 6 (ήτοι μεταβίβαση νεόδμητων ακινήτων ή των επ' αυτών καθορισμένων δικαιωμάτων), εφόσον δεν παραδίδεται σε αυτούς εκτός του θεωρημένου αντιγράφου της ειδικής δήλωσης του άρθρου 36 παράγραφος 4 γ΄ και το σχετικό ή τα σχετικά διπλότυπα καταβολής του φόρου. Με την υποχρέωση παράδοσης του διπλοτύπου καταβολής του φόρου στο συμβολαιογράφο εξασφαλίζεται η καταβολή αυτού και εμποδίζεται η φοροδιαφυγή. Συμπληρώνεται επίσης η περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου 37 και ορίζεται ότι οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να αναγράφουν στα παραπάνω έγγραφα τον αύξοντα αριθμό της ειδικής δήλωσης καθώς και του σχετικού ή των σχετικών διπλοτύπων καταβολής του φόρου ή της έκτακτης δήλωσης κατά περίπτωση. Η παραπάνω υποχρέωση δεν υφίσταται στην περίπτωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, καθώς στην περίπτωση αυτή εισπράττεται αποζημίωση, η οποία είναι εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ.

9. Με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου αυτού αναριθμούνται οι παράγραφοι 4 και 5 σε 5 και 6 αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 37 που ορίζει τις υποχρεώσεις του υποθηκοφύλακα καθώς και του προϊσταμένου κτηματολογικού γραφείου όπου υπάρχει. Ο υποθηκοφύλακας καθώς και ο προϊστάμενος κτηματολογικού γραφείου υποχρεούνται να αρνηθούν τη μεταγραφή σύμβασης ή δικαστικής απόφασης ή οποιασδήποτε άλλης πράξης που αφορά πράξεις επί ακινήτων που προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2α΄ του άρθρου 6, αν δεν προσκομίζεται σε αυτούς αντίγραφο της ειδικής δήλωσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36.

Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου της ειδικής δήλωσης δεν υφίσταται στην περίπτωση της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, καθώς στην περίπτωση αυτή εισπράττεται αποζημίωση, η οποία είναι εκτός πεδίου εφαρμογής ΦΠΑ και συνεπώς δεν υποβάλλεται και δήλωση.

10. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου αυτού αναριθμείται η παράγραφος 10 του άρθρου 38 σε 11 και προστίθεται νέα παράγραφος 10, η οποία ορίζει ότι η ειδική δήλωση ανακαλείται στην περίπτωση ματαίωσης σύνταξης του συμβολαίου προκειμένου να μπορεί να αναζητηθεί ο καταβληθείς φόρος για πράξη που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε. Η ανάκληση της ειδικής δήλωσης γίνεται κατόπιν αιτήσεως του υποκειμένου με την οποία ζητά την ακύρωση της πράξης προσδιορισμού του φόρου και ταυτόχρονα την ανάκληση της ειδικής δήλωσης.

11. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου αυτού προστίθεται νέα παράγραφος 2 στο άρθρο 56 που ορίζει τις περιπτώσεις ακύρωσης της πράξης προσδιορισμού του φόρου επί της ειδικής δήλωσης του άρθρου 36 παράγραφος 4 γ΄ είτε κατ 'αυτής ασκήθηκε προσφυγή είτε επετεύχθη διοικητική επίλυση της διαφοράς είτε περαιώθηκε ως ειλικρινής. Η ακύρωση επιτρέπεται είτε σε περίπτωση ματαίωσης σύνταξης συμβολαίου είτε σε περίπτωση διόρθωσης στοιχείων δηλωθέντων εκ παραδρομής λανθασμένα στην ειδική δήλωση πριν την υπογραφή του συμβολαίου. Tην ακύρωση ακολουθεί επιστροφή ή διαγραφή κατά περίπτωση του φόρου που προέκυψε και καταβλήθηκε ή βεβαιώθηκε με βάση την ακυρωθείσα πράξη. Δεν παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης στην ειδική δήλωση του φόρου των εισροών, καθώς τέτοιου είδους διορθώσεις γίνονται μόνο μέσω της περιοδικής δήλωσης. Επιπλέον ορίζεται ότι για την ακύρωση αποφασίζει ο προϊστάμενος της ΔΟΥ ύστερα από αίτηση του υποκειμένου εφόσον προσκομίζεται το πρωτότυπο της ειδικής δήλωσης επί της οποίας βεβαιώνεται από το συμβολαιογράφο ότι δεν έγινε η μεταβίβαση.

Στην περίπτωση που η ακύρωση της πράξης αιτείται γιατί υπάρχει ανάγκη διόρθωσης στοιχείων που δηλώθηκαν εκ παραδρομής λανθασμένα στην ειδική δήλωση, τότε υποβάλλεται τροποποιητική ειδική δήλωση η οποία περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα της αρχικής με τις απαιτούμενες διορθώσεις. Στην περίπτωση αυτή διαγραμμίζεται το τετραγωνίδιο «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ» του εντύπου της Ειδικής Δήλωσης και ο αριθμός της αρχικής δήλωσης συμπληρώνεται στην ένδειξη «Αρ. Σχετ. Δήλωσης/ Έτος» του εντύπου. Κατά την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης αφαιρείται ο ΦΠΑ που καταβλήθηκε με την αρχική ειδική δήλωση με την αναγραφή του ποσού και του σχετικού διπλοτύπου καταβολής στο αντίστοιχο πεδίο της στήλης «ΒΑΣΕΙ ΔΗΛΩΣΗΣ» (- ΦΠΑ αρχικής δήλωσης). Για την δήλωση αυτή ακολουθείται όλη η διαδικασία των Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1053/27.3. 2006 και ΠΟΛ.1054/27.3.2006. Το πρωτότυπο της αρχικής ειδικής δήλωσης φυλάσσεται στην Δ.Ο.Υ. και δεν επιστρέφεται στον υποκείμενο. Το θεωρημένο αντίτυπο της τροποποιητικής δήλωσης που προορίζεται για το συμβολαιογράφο προσκομίζεται σε αυτόν μαζί με όλα τα σχετικά διπλότυπα καταβολής του φόρου (τόσο της αρχικής όσο και της τροποποιητικής δήλωσης).

12. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει από 1η Ιανουαρίου 2006.


Λοιπά θέματα ακινήτων

Με αφορμή πολλά προφορικά και γραπτά ερωτήματα τόσο από πλευράς των φορολογουμένων όσο και εκ μέρους των ΔΟΥ παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες σε διάφορα επί μέρους θέματα, με βάση τη θέση της διοίκησης, σχετικά με την επιβολή του ΦΠΑ στα ακίνητα.

1. Ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους


Το ειδικό έντυπο προϋπολογιστικού κόστους υποβάλλεται υποχρεωτικά μετά την ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας και σε κάθε περίπτωση πριν από την πρώτη παράδοση ιδιοκτησίας. Στην εγκύκλιο ΠΟΛ 1065/2006 σημειώνεται ότι τροποποιητικό έντυπο του αρχικού πρέπει να υποβληθεί πριν την πρώτη παράδοση ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν δεν μπορεί να μεταβάλλεται το συνολικό ποσό του προϋπολογιστικού κόστους μετά την πρώτη παράδοση ιδιοκτησίας (δεύτερη σελίδα του έντυπου). Στις περιπτώσεις βέβαια που μετά από την πρώτη ή περισσότερες μεταβιβάσεις ιδιοκτησιών τροποποιείται η σύσταση ιδιοκτησίας και διαφοροποιούνται τα χιλιοστά που αντιστοιχούν στις αδιάθετες ιδιοκτησίες είτε λόγω συνένωσης κάποιων ιδιοκτησιών είτε λόγω άλλης αιτίας, πρέπει να υποβάλλεται τροποποιητικό του ειδικού εντύπου προϋπολογιστικού κόστους ώστε να απεικονίζονται τα σωστά στοιχεία, ωστόσο και σε αυτή την περίπτωση δεν επιτρέπεται τροποποίηση στο συνολικό κόστος της οικοδομής. Αυτονόητο είναι ότι δεν μπορούν να διαφοροποιούνται ούτε τα χιλιοστά ούτε η κατανομή του κόστους στις ήδη μεταβιβασθείσες ιδιοκτησίες.

2. Μεταβιβάσεις ημιτελών ιδιοκτησιών


Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κωδ. ΦΠΑ ορίζεται ότι «θεωρείται ως παράδοση ακινήτων η μεταβίβαση αποπερατωμένων ή ημιτελών κτιρίων.».

Η αποπεράτωση της κατασκευής μιας οικοδομής πρέπει σε κάθε περίπτωση να εξετάζεται ως πραγματικό γεγονός και εξαρτάται από τις εκάστοτε συμφωνίες των ενδιαφερομένων μερών. Στις περιπτώσεις που παραδίδεται ημιτελές κτίριο (και δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του αμάχητου τεκμηρίου) του οποίου η κατασκευή θα συνεχισθεί αποδεδειγμένα από ένα συγκεκριμένο στάδιο και μετά από τον αγοραστή, είναι αυτονόητο ότι οι υποχρεώσεις της κατασκευαστικής επιχείρησης καθώς και το απολογιστικό της κόστος, ολοκληρώνονται με την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής έως του συγκεκριμένου σταδίου στο οποίο έχει συμφωνηθεί ότι θα γίνει η παράδοση.

Εάν λοιπόν κατά το χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης έχουν εκτελεσθεί όλες οι συμφωνηθείσες εργασίες για την μεταβιβαζόμενη ιδιοκτησία και προκύπτει από τα βιβλία της επιχείρησης το πραγματικό απολογιστικό κόστος αυτής, ενώ δεν έχουν εκτελεσθεί όλες οι συμφωνηθείσες εργασίες επί της όλης «οικοδομής» (δεδομένου ότι ως «οικοδομή» θεωρείται, σύμφωνα με την ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1039/9.3.2006 , το σύνολο των οικοδομημάτων της ίδιας οικοδομικής αδείας) ώστε να μπορεί να υποβληθεί το έντυπο για το συνολικό απολογιστικό κόστος της οικοδομής, μπορεί να υποβάλλεται το έντυπο του απολογιστικού κόστους της συγκεκριμμένης ιδιοκτησίας όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης ως προσωρινό. Περαιτέρω κατά την ολοκλήρωση των εργασιών όλης της «οικοδομής» (δηλ. όλων των οικοδομημάτων της ίδιας οικοδομικής αδείας) οπότε θα υποβληθεί το συνολικό απολογιστικό κόστος, η συμμετοχή της κάθε ιδιοκτησίας στο κόστος θα προκύπτει με βάση τα χιλιοστά που της αντιστοιχούν επί του κόστους κατασκευής όλης της «οικοδομής» έως του συγκεκριμένου σταδίου (που η κάθε ιδιοκτησία είχε συμφωνηθεί ότι θα παραδοθεί).

Η ακρίβεια των ανωτέρω αποτελεί αντικείμενο του φορολογικού ελέγχου.

Παράδειγμα:

Έστω ότι κατασκευαστική επιχείρηση έχει σκοπό να ανεγείρει σε ιδιόκτητο οικόπεδο, δύο μεζονέτες Α και Β συνολικής επιφάνειας 300m2. Έστω ότι για την ανέγερση των δύο αυτών κατοικιών εκδόθηκε μια οικοδομική άδεια το Σεπτέμβριο του 2006. Με βάση τη γενόμενη σύσταση κάθετης ιδιοκτησίας σε κάθε κατοικία αντιστοιχούν 500 χιλιοστά οικοπέδου.

Η επιχείρηση ξεκινά να ανεγείρει τη μεζονέτα Α και με την ολοκλήρωση του φέροντος οργανισμού αυτής συμφωνεί να την πωλήσει, στο στάδιο που βρίσκεται, σε αγοραστή που θα αναλάβει ο ίδιος την αποπεράτωσή της (και θα έχει βεβαίως γι' αυτό όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία). Για τη μεταβίβαση αυτή δεν έχει εφαρμογή το αμάχητο τεκμήριο του αποπερατωμένου διαμερίσματος. Η μεζονέτα Β δεν έχει ακόμη αρχίσει να ανεγείρεται.

Η κατασκευαστική επιχείρηση, η οποία υπάγεται σε ΦΠΑ για την παραπάνω πώληση, θα υποβάλει το έντυπο απολογιστικού κόστους ως προσωρινό, στο οποίο θα απεικονίζεται το κόστος της συγκεκριμένης μεζονέτας Α μέχρι του σταδίου του ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού κατά το οποίο γίνεται η παράδοσή της, όπως αυτό προκύπτει από το τηρούμενο βιβλίο κοστολογίου οικοδομών της επιχείρησης. Έστω ότι αυτό ανέρχεται στα 70.000 ΕΥΡΩ.

Στη συνέχεια η κατασκευαστική επιχείρηση αποπερατώνει την κατασκευή της μεζονέτας Β, της οποίας το κόστος μέχρι το στάδιο του ολοκλήρωσης του φέροντος οργανισμού ανέρχεται στο ποσό των 70.000 ΕΥΡΩ ενώ το κόστος των υπολοίπων εργασιών μέχρι την αποπεράτωσή της ανέρχεται στο ποσό των 90.000 ΕΥΡΩ.

Κατά συνέπεια το συνολικό κόστος της «οικοδομής» μέχρι το στάδιο του εκ μπετόν αρμέ σκελετού ανέρχεται σε 140.000 ΕΥΡΩ [70.000 ΕΥΡΩ (Α) + 70.000 ΕΥΡΩ (Β)]. Επομένως το (οριστικό) απολογιστικό κόστος της μεζονέτας Α ανέρχεται στο ποσό των 70.000 ΕΥΡΩ [140.000Χ500/1000 (Α) = 70.000 ΕΥΡΩ] και η κατασκευαστική επιχείρηση θα υποβάλει το έντυπο απολογιστικού κόστους όλης της «οικοδομής», στο οποίο η μεζονέτα Α θα έχει (οριστικό) απολογιστικό κόστος 70.000 ΕΥΡΩ ενώ η μεζονέτα Β θα έχει απολογιστικό κόστος [140.000Χ500/1000 (Α) = 70.000 ΕΥΡΩ+90.000 ΕΥΡΩ]=160.000 ΕΥΡΩ.

3. Απολογιστικό κόστος


Στην ΑΥΟΟ ΠΟΛ.1054/27.3.2006 ορίζεται ότι σε περίπτωση μεταβίβασης ιδιοκτησίας πριν την αποπεράτωση της οικοδομής οπότε τα συγκρινόμενα μεγέθη είναι, το δηλούμενο τίμημα, η αντικειμενική αξία και το προϋπολογιστικό κόστος, ο έλεγχος της Ειδικής δήλωσης κατά το χρόνο της παραλαβής της τελεί υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 49 του Κώδικα ΦΠΑ εκτός του φόρου εισροών και για το πραγματικό κόστος του ακινήτου.

Σε περίπτωση που η κατασκευαστική επιχείρηση διαπιστώνει κατά την σύνταξη και υποβολή του Ειδικού εντύπου απολογιστικού κόστους ότι αυτό είναι μεγαλύτερο από τη φορολογηθείσα αξία με βάση την Ειδική δήλωση, μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αποδώσει τη διαφορά του ΦΠΑ με έκτακτη δήλωση η οποία θα συνυποβάλλεται μαζί με το ειδικό έντυπο του απολογιστικού κόστους, προκειμένου να αποφευχθεί ο πρόσθετος φόρος ανακρίβειας κατά τον έλεγχο. Στην έκτακτη αυτή δήλωση θα σημειώνεται η αιτία υποβολής της, δεδομένου ότι το ποσό αυτό καταβάλλεται συμπληρωματικά χωρίς να μεταφέρεται προς έκπτωση στην περιοδική δήλωση.

Εκπρόθεσμη υποβολή της, επισύρει πρόσθετο φόρο της εκπροθέσμου υποβολής.

Αρθρο 21


Ειδικό καθεστώς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.


Α. Γενικά

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 3 του άρθρου 21 του ν. 3522/2006 αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας τις παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Με τις ανωτέρω τροποποιήσεις η ελληνική νομοθεσία εναρμονίζεται με την Οδηγία 2006/69/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 2006 (τροποποίηση της 6ης Οδηγίας Φ.Π.Α. η οποία έχει αναμορφωθεί με την Οδηγία 2006/112/ΕΚ/28.11.2006) κατά το μέρος που αφορά το άρθρο 1 (7) (γ) αυτής και τις παραδόσεις των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Οι ανωτέρω τροποποιήσεις αναμένεται ότι θα συμβάλουν στην εξυγίανση της αγοράς καθώς και στην πάταξη της φοροδιαφυγής στον τομέα των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

Έτσι με την προσθήκη της νέας υποπερίπτωσης εε΄στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 ορίζεται πλέον ως υπόχρεος στο φόρο ο λήπτης των αγαθών (αγοραστής των ανακυκλωσίμων απορριμμάτων) για τις παραδόσεις που πραγματοποιούνται κατά την έννοια των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 39α. Κατά συνέπεια οι πράξεις αυτές εξομοιώνονται φορολογικά με πράξεις λήπτη για τον αγοραστή και θα αντιμετωπίζονται σαν απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους για τον πωλητή.

Β. Έννοια των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.


Ως παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων για τις διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. νοούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39α οι κατωτέρω παραδόσεις εφόσον προορίζονται για ανακύκλωση:

α) παραδόσεις απορριμμάτων σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων, αποκομμάτων και άλλων χρησιμοποιημένων υλικών,


β) παραδόσεις ημικατεργασμένων προϊόντων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα,


γ) παραδόσεις υπολειμμάτων και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούμενων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, κράματα, σκουριές, φολίδες ή τέφρα και βιομηχανικών υπολειμμάτων που περιέχουν μέταλλα ή κράματα μετάλλων,


δ) παραδόσεις ξεσμάτων και αποκομμάτων, απορριμμάτων και χρησιμοποιούμενων ανακυκλώσιμων υλικών αποτελούμενων από υαλοθραύσματα, γυαλί, χαρτί, χαρτόνι, ράκη, οστά, δέρμα φυσικό ή τεχνητό, διφθέρες, ακατέργαστα δέρματα και δορές, τένοντες και νεύρα, σπάγκους, σχοινιά και παλαμάρια, καλώδια, καουτσούκ και πλαστικές ύλες,


ε) παραδόσεις αποκομμάτων και απορριμμάτων που προκύπτουν από την επεξεργασία πρώτων υλών,


στ) παραδόσεις των υλικών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α) έως και ε) μετά από καθαρισμό, στίλβωση, διαλογή, κοπή, τεμαχισμό και συμπίεση.


Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στην έννοια των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γίνεται κατανοητό ότι συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και τα πριονίδια, τα ρινίσματα σιδήρου, τα χρησιμοποιημένα χαρτοκιβώτια, τα άχρηστα βιβλία εκδοτικής επιχείρησης, το παλιό ηλεκτρολογικό υλικό της ΔΕΗ, τα καλώδια, οι χρησιμοποιημένες παλέτες, τα πλήρως απαξιωμένα πάγια στοιχεία επιχείρησης που δε χρησιμοποιούνται, τα καμένα λάδια κλπ, εφόσον παραδίδονται ως απορρίμματα και προορίζονται προς ανακύκλωση.


Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως προαναφέρθηκε, είναι οι παραδόσεις αυτές να προορίζονται προς ανακύκλωση, δηλαδή να έχουν σαν σκοπό την επαναφορά των αγαθών στην αρχική φάση επεξεργασίας τους και την περαιτέρω αξιοποίησή τους στην παραγωγή νέων προϊόντων.

Ο λήπτης των αγαθών αυτών θα πρέπει να έχει αντίστοιχη δραστηριότητα προκειμένου οι ανωτέρω παραδόσεις να εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 39α.

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι:

* Οι παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ύστερα από καθαρισμό, στίλβωση, διαλογή, κοπή, τεμαχισμό, εφόσον αυτά προορίζονται για ανακύκλωση, υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ.
* Οι παραδόσεις των απορριμμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ όταν δεν προορίζονται για ανακύκλωση, άλλα για να χρησιμοποιηθούν αυτούσια ή με άλλο τρόπο για άλλους σκοπούς, δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39α.
* Οι παραδόσεις αγαθών τα οποία παράγονται από ανακυκλώσιμα απορρίμματα κατόπιν επεξεργασίας εφόσον δεν προορίζονται προς ανακύκλωση καθώς και οι παραδόσεις νέων προϊόντων από βιοτεχνικές ή βιομηχανικές επιχειρήσεις οι οποίες αγοράζουν και επεξεργάζονται ανακυκλώσιμα απορρίμματα δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39α.

Για τις παραδόσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α, θα ακολουθούνται οι γενικές διατάξεις και τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται θα επιβαρύνονται με Φ.Π.Α.


Παραδείγματα πράξεων που αποτελούν παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 39α:


* Η παράδοση πλήρως απαξιωμένου φορτηγού Δ.Χ. ως παλιοσίδερα σε πρόσωπο που ασκεί ως δραστηριότητα την εμπορία παλαιών σιδήρων.
* Η παράδοση πριονιδίου σε εργοστάσιο κατασκευής μοριοσανίδων.
* Η παράδοση καταλοίπων παραγωγικής δραστηριότητας αλουμινίου σε βιομηχανία που τα ανακυκλώνει.
* Η παράδοση χρησιμοποιημένων λιπαντικών από συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων, το οποίο συλλέγει από πελάτες του τα υλικά αυτά, σε βιομηχανία που τα ανακυκλώνει. Σημειώνεται ότι το συνεργείο στην περίπτωση αυτή πρέπει να έχει δηλώσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την πραγματοποίηση αυτών των πράξεων, υποχρέωση που υπάρχει για όλους τους υποκείμενους σε κάθε περίπτωση άσκησης παράλληλης δραστηριότητας.
* Η παράδοση παλαιών σιδήρων σε έμπορο με αντίστοιχη δραστηριότητα (πωλήσεις προς ανακύκλωση) ύστερα από διαλογή, κοπή και συμπίεση τους.

Παραδείγματα πράξεων που δεν αποτελούν παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 39α:


* Η παράδοση πλήρως απαξιωμένου φορτηγού Δ.Χ. σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων ανταλλακτικών.
* Η πώληση χρησιμοποιημένων παλετών σε επιχείρηση που τις επισκευάζει και τις μεταπωλεί.
* Η πώληση πριονιδίου σε συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων για την καθαριότητα του.
* Η πώληση ρακών (κομμάτια υφασμάτων) σε στρωματοποιϊα.
* Η πώληση καθαρού χαλκού από επιχειρήσεις που είναι βιοτεχνικές και παράγουν το αγαθό αυτό ύστερα από επεξεργασία ανακυκλώσιμων απορριμμάτων (καλώδια κλπ).

Ειδικότερα για τις βιοτεχνικές, βιομηχανικές και τις επιχειρήσεις επεξεργασίας ανακυκλώσιμων απορριμμάτων επισημαίνονται τα εξής:


α) Σκοπός της τροποποίησης των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με τις παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως προαναφέρθηκε, είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής καθόσον είχε διαπιστωθεί ότι, κατά το πρώτο στάδιο περισυλλογής και πώλησης των εν λόγω αγαθών, μερικοί εμπλεκόμενοι έμποροι δεν κατέβαλαν τον οφειλόμενο Φ.Π.Α. προβαίνοντας στην έκδοση εικονικών ή/και πλαστών φορολογικών στοιχείων.

β) Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται από τους ενδιαφερόμενους, στο εάν το παραδιδόμενο αγαθό αποτελεί νέο προϊόν οπότε η πράξη υπάγεται σε Φ.Π.Α. ή παραμένει ανακυκλώσιμο απόρριμμα σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί.

γ) Η χύτευση ή με κάθε τρόπο αλλαγή της χρήσης του προϊόντος το καθιστά πλέον νέο προϊόν του οποίου η παράδοση πρέπει να επιβαρύνεται με Φ.Π.Α.

δ) Επισημαίνεται ότι, οι βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες που παράγουν νέα προϊόντα (προϊόντα χύτευσης κλπ) έχουν νόμιμη λειτουργία εφόσον είναι εφοδιασμένες με την άδεια λειτουργίας ή με την ειδική δήλωση που προβλέπεται στον ν. 3325/2005 . Όπως αναφέρεται στην περίπτωση α) της παραγράφου 8 του άρθρου 4 του νόμου αυτού, καθώς και στις οδηγίες που έχουν δοθεί από την Δ/νση Μητρώου με το 1072013/1994/ΔΜ/3.8.2006 έγγραφό της (κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3,4,5 του ν. 3325/2005 ), οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να κάνουν δήλωση έναρξης ή παράλληλης δραστηριότητας πώλησης τέτοιων αγαθών πρέπει να έχουν προσκομίσει στην αρμόδια για την φορολογία τους Δ.Ο.Υ. τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις.

Γ. Αντικείμενο του φόρου


Με τις τροποποιήσεις στα άρθρα 35 και 39α του Κώδικα Φ.Π.Α., από 1/1/2007, οι πράξεις που αφορούν ανακυκλώσιμα απορρίμματα υπάγονται σε Φ.Π.Α. Ωστόσο όπως αναλύεται στην ενότητα Ε, η φορολογική αντιμετώπιση των παραδόσεων στο εσωτερικό της χώρας εξομοιώνεται με αυτή των πράξεων λήπτη και οι πράξεις αυτές θεωρούνται απαλλάσσομενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους. Επίσης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η ενδοκοινοτική απόκτηση και η εισαγωγή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων είναι πράξεις φορολογητέες.

Παράδειγμα

Η εισαγωγή ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που προέρχονται από διάλυση πλοίου είναι πράξη υποκείμενη στο φόρο. Ο Φ.Π.Α. καταβάλλεται στο Τελωνείο. Σημειώνεται ότι σε αυτή την περίπτωση δεν έχει εφαρμογή η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κώδικα Φ.Π.Α. (απαλλαγές στην εισαγωγή αγαθών).

Ωστόσο τα πρόσωπα που διενεργούν απαλλασσόμενες ή εξαιρούμενες πράξεις χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους όταν παραδίδουν ανακυκλώσιμα απορρίμματα, δεν θα επιβαρύνουν τις παραδόσεις αυτές με Φ.Π.Α. σύμφωνα με το άρθρο 22, παρ. 1, περ. κθ΄ του Κώδικα Φ.Π.Α. εφόσον:

1. τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα προκύπτουν από αγαθά για την απόκτηση των οποίων δεν έχει παρασχεθεί, ούτε ασκηθεί άμεσα, δικαίωμα έκπτωσης και

2. η απόκτηση των αρχικών αυτών αγαθών έχει πραγματοποιηθεί για την άσκηση της δραστηριότητάς τους ή την εκπλήρωση της αποστολής τους.

Παραδείγματα

* Φροντιστήριο ξένων γλωσσών παραδίδει τα παλαιά θρανία ως ξυλεία προς ανακύκλωση.
* Νοσοκομείο (Ν.Π.Δ.Δ.) παραδίδει ως ανακυκλώσιμα απορρίμματα αποστειρωμένες γάζες που έχουν κριθεί ακατάλληλες προς χρήση.

Το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν θα επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. βάσει της διάταξης του άρθρου 22 που προαναφέρθηκε και δεν ισχύει για τις πράξεις αυτές η αντιστροφή της υποχρέωσης που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 39α.

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3522/2006 , οι νέες διατάξεις εφαρμόζονται για πράξεις που διενεργούνται από 1η Ιανουαρίου 2007. Στο πλαίσιο αυτό για τα στοιχεία που εκδίδονται από 1η Ιανουαρίου 2007 και αφορούν πράξεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων θα εφαρμόζονται οι νέες διατάξεις. Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των ανωτέρω δεν επηρεάζεται από σύμβαση, προκήρυξη ή άλλης μορφής συμφωνία η οποία έχει υπογραφεί έως και την 31.12.2006 και για την υλοποίησή της εκκρεμεί η έκδοση φορολογικού στοιχείου που εκδίδεται από 1.1.2007.

Δ. Συντελεστής Φ.Π.Α.

Ο εφαρμοστέος συντελεστής Φ.Π.Α. για τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα είναι αυτός που αντιστοιχεί στη δασμολογική κλάση στην οποία ανήκουν κατά περίπτωση τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. Κατά κανόνα θα εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής.

Ε. Υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο


1. Υποχρεώσεις του πωλητή


Τα πρόσωπα που πραγματοποιούν ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν πράξεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, από 1/1/2007, πρέπει να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Η ένταξη αυτή θα πραγματοποιείται κατά την έναρξη των εργασιών της επιχείρησης ή της δήλωσης της δραστηριότητας ως παράλληλης με άλλες προϋπάρχουσες αν η επιχείρηση δεν υπάγεται ήδη στο κανονικό καθεστώς από τις άλλες της δραστηριότητες.

Οι ήδη υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων εφ' όσον δεν είχαν ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση μεταβολών για την υπαγωγή τους στο καθεστώς αυτό από 1/1/2007.

Η υποχρέωση ένταξης στο κανονικό καθεστώς που δημιουργείται από τις διατάξεις της παρ. 1 έως και 3 του άρθρου 21 του ν. 3522/2006, για τα πρόσωπα που πραγματοποιούν πράξεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων εκπληρώνεται με την υποβολή δήλωσης μεταβολών μετάταξης, στο χρόνο που καθορίζεται από τη σχετική Υπουργική Απόφαση.

Ως παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων θεωρούνται οι παραδόσεις που πραγματοποιούνται τόσο από

 •  πρόσωπα που αγοράζουν ή συλλέγουν τα ανωτέρω αγαθά (εμπόριο ανακυκλώσιμων απορριμμάτων), όσο και από 
 • πρόσωπα που παραδίδουν τέτοια υλικά ως κατάλοιπα άσκησης κάθε είδους οικονομικής δραστηριότητας.


Απαλλασσόμενες εκροές με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους

Στις παραδόσεις των υλικών αυτών προς υποκείμενους στο φόρο, στο εσωτερικό της χώρας, ο πωλητής από 1/1/2007 δεν θα επιβαρύνει το φορολογικό στοιχείο που εκδίδει με Φ.Π.Α. αλλά θα αναγράφει σε αυτό την ένδειξη «Αρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών». Οι πράξεις αυτές θα εμφανίζονται στις δηλώσεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. στο πεδίο των απαλλασσόμενων εκροών με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που παραδίδουν ανακυκλώσιμα απορρίμματα ενεργώντας στο όνομά τους για λογαριασμό τρίτων.

Σε κάθε περίπτωση εφόσον απαλλασσόμενα ή μη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα πραγματοποιούν και πράξεις παράδοσης ανακυκλώσιμων απορριμμάτων θα πρέπει να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς για τις πράξεις αυτές, ακόμα και εάν αυτές γίνουν περιστασιακά. Τα ανωτέρω πρόσωπα δεν υποχρεούνται να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για τις παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης κθ' της παραγράφου 1, του άρθρου 22, σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί στην ενότητα Γ. Για τις πράξεις αυτές στο εσωτερικό της χώρας ο πωλητής δεν θα επιβαρύνει το φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται με Φ.Π.Α. και θα αναγράφει σε αυτό την ένδειξη απαλλαγής με το άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α.

2. Υποχρεώσεις του αγοραστή


Ο αγοραστής των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων πρέπει να είναι υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο και να υπάγεται στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., δεδομένου ότι τόσο η εμπορία ανακυκλώσιμων απορριμμάτων όσο και η παραγωγή νέων προϊόντων από βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες είναι πράξεις που υπάγονται σε Φ.Π.Α.

Για τις παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο εσωτερικό της χώρας εφαρμόζεται ο μηχανισμός αντιστροφής της υποχρέωσης σύμφωνα με τον οποίο ο υποκείμενος στο φόρο λήπτης των αγαθών καθίσταται υπόχρεος για την απόδοση του φόρου (αντί του γενικού κανόνα σύμφωνα με τον οποίο υπόχρεος στο φόρο είναι αυτός που παραδίδει τα αγαθά). Ο φόρος προστιθέμενης αξίας που αναλογεί στην παράδοση αυτή καταβάλλεται από τον ίδιο το λήπτη με την περιοδική του δήλωση, που υποβάλλεται για την οικεία φορολογική περίοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. Η αξία των αποκτηθέντων με τη διαδικασία αυτή αγαθών προσαυξάνει την αξία τόσο των φορολογητέων εκροών όσο και των εισροών της οικείας φορολογικής περιόδου. Ο αναλογών φόρος προστιθέμενης αξίας αντίστοιχα προσαυξάνει τόσο το φόρο εκροών όσο και το φόρο εισροών της ίδιας φορολογικής περιόδου.

Το ποσό που αναγράφεται στο φορολογικό στοιχείο θα προσαυξάνει επίσης τον κωδ. 343 « πράξεις λήπτη αγαθών και υπηρεσιών».

Στην περίπτωση που υποκείμενος στο φόρο αγοράζει ανακυκλώσιμα απορρίμματα από πρόσωπο απαλλασσόμενο ή μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο και στο τιμολόγιο αναγράφεται ότι εφαρμόζεται απαλλαγή από το φόρο σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κώδικα Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα έχουν ήδη αναφερθεί στην ενότητα Γ΄ οι αποκτήσεις αυτές θα εμφανίζονται μόνο στην εκκαθαριστική δήλωση ως απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους.

Σημειώνεται τέλος ότι, δεν προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις η αντιστροφή της υποχρέωσης για παραδόσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων που πραγματοποιούνται σε απαλλασσόμενα πρόσωπα. Συνεπώς στην περίπτωση αυτή δεν είναι δυνατή η καταβολή του φόρου με έκτακτη δήλωση από τα απαλλασσόμενα πρόσωπα σύμφωνα με τις Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1005/8.1.1993 , ΠΟΛ.1115/23.3.1993 και ΠΟΛ.1019/4.2.2003 , και στις περιπτώσεις αυτές ο πωλητής πρέπει να βαρύνει το εκδιδόμενο τιμολόγιο με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

ΣΤ. Μεταβατικές διατάξεις

Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ανακυκλώσιμων απορριμμάτων ως απαλλασσόμενα πρόσωπα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, διευκρινίζεται ότι, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης κατά την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. για τα εμπορεύματα ή τα πάγια στοιχεία που απέκτησαν μέχρι 31/12/2006 όντας στο απαλλασσόμενο καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 30 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Ζ. Επιστροφή Φ.Π.Α.

Τα πρόσωπα που εντάσσονται στο άρθρο 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. για τις παραδόσεις που πραγματοποιούν, δικαιούνται επιστροφής για το φόρο των εισροών που δεν είναι δυνατό να συμψηφίσουν.

Επισημαίνεται ότι για τις πράξεις του άρθρου 39α, το αίτημα επιστροφής θα αφορά κυρίως το φόρο των λοιπών εισροών καθώς και τυχόν φόρο που θα καταβάλλεται λόγω εισαγωγής των αγαθών αυτών. Ο φόρος εισροών που αφορά τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και τις αποκτήσεις ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στο εσωτερικό της χώρας συμψηφίζεται άμεσα (όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα Ε΄).

Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις επιστροφής του Φ.Π.Α. έχουν οριστεί στην ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004 και την ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1092/24.8.2004.

Όσον αφορά την επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α. λόγω αδυναμίας συμψηφισμού σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004 σε περιπτώσεις, που είναι αδύνατος ο συμψηφισμός στην επόμενη ή επόμενες διαχειριστικές περιόδους, μπορεί να ζητηθεί η επιστροφή χωρίς να απαιτείται να εξαντληθεί η δυνατότητα μεταφοράς του πιστωτικού υπολοίπου. Έτσι, εφόσον ο υποκείμενος πραγματοποιεί αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο πράξεις του άρθρου 39α, θα πρέπει να θεωρείται ότι συντρέχει αδυναμία συμψηφισμού και το πιστωτικό υπόλοιπο των εισροών που αφορούν το άρθρο αυτό θα πρέπει να επιστρέφεται ανά διαχειριστική περίοδο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω απόφαση.

Η. Ρυθμίσεις που αφορούν τα ανακυκλώσιμα απορρίμματα


Όσον αφορά τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού με τις οποίες προβλέπεται ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α) για τις επιχειρήσεις που προμηθεύτηκαν ανακυκλώσιμα απορρίμματα έως την δημοσίευση του παρόντος έχουν εφαρμογή όσα αναφέρονται για το εν λόγω άρθρο 42 στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1022/29.2.2004.

Θ. Λοιπά

Από την έναρξη εφαρμογής των διατάξεων του κοινοποιούμενου νόμου παύουν να ισχύουν οι ΕΔΥΟ ΠΟΛ.1006/14.1.2003 και ΠΟΛ.1138/15.12.2004 καθώς και οποιαδήποτε άλλη ερμηνευτική εγκύκλιος αντίθετη με τα ανωτέρω, επιφυλασσομένων όσων αναφέρονται στις εγκυκλίους αυτές περί διενέργειας ελέγχων.

Οι Δ.Ο.Υ. στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους παρακαλούνται να καλέσουν τους υποκείμενους που είναι καταχωρημένοι στα μητρώα τους ως έμποροι ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, για την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.

Αρθρο 25 παρ. 1


Είδη συσκευασίαςΜε τις διατάξεις του άρθρου 25 του κοινοποιούμενου νόμου 3522/2006 καταργείται η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ και κατά συνέπεια από 1-1-2006 παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης στην αγορά, εισαγωγή, ενδοκοινοτική απόκτηση ειδών συσκευασίας (προκειμένου για συσκευασίες που επιστρέφονται) ανεξάρτητα αν η παράδοσή τους καλύπτεται από εγγύηση.

Παράδειγμα:

1) Βιομηχανία Α αναψυκτικών πουλά εμπορεύματα σε χονδρέμπορο αναψυκτικών και τιμολογεί με ΦΠΑ τόσο την αξία του περιεχομένου δηλαδή των αναψυκτικών όσο και την αξία των φιαλών συσκευασίας.

2) Βιομηχανία Β αναψυκτικών πουλά εμπορεύματα σε χονδρέμπορο αναψυκτικών και τιμολογεί με ΦΠΑ μόνο την αξία του περιεχομένου δηλαδή των αναψυκτικών, την αξία των φιαλών την αναγράφει χωρίς να την επιβαρύνει με ΦΠΑ για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες και ο χονδρέμπορος καταβάλλει εγγύηση στην βιομηχανία αναψυκτικών.

3) Βιομηχανία Γ αναψυκτικών πουλά εμπορεύματα σε χονδρέμπορο αναψυκτικών και τιμολογεί με ΦΠΑ μόνο την αξία του περιεχομένου δηλαδή των αναψυκτικών, την αξία των φιαλών την αναγράφει χωρίς να την επιβαρύνει με ΦΠΑ για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες και ο χονδρέμπορος δεν καταβάλλει εγγύηση στην βιομηχανία αναψυκτικών.

Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις οι βιομηχανίες αναψυκτικών έχουν δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ που επιβάρυνε την αγορά, εισαγωγή, ενδοκοινοτική απόκτηση των φιαλών των αναψυκτικών.

Περαιτέρω με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου του κοινοποιούμενου νόμου τροποποιείται η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 19 του Κώδικα Φ.Π.Α. και με τις νέες διατάξεις θεσμοθετείται υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ για τα

επιστρεφόμενα είδη συσκευασίας τα οποία έχουν διακινηθεί χωρίς ΦΠΑ και τα οποία τελικά δεν επιστρέφονται.

Ο προσδιορισμός του χρόνου επιστροφής είναι θέμα πραγματικό και συναρτάται με τις συμβάσεις και τις συμφωνίες μεταξύ των αντισυμβαλλομένων αλλά σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί την πενταετία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα ΦΠΑ για το διακανονισμό του παγίου.

Η αξία της επιστρεφόμενης συσκευασίας κρίνεται σκόπιμο να αναγράφεται (παρατηρήσεις τιμολογίου) για πληροφοριακούς και ελεγκτικούς σκοπούς προκειμένου να προσδιορισθεί η φορολογητέα βάση σε μεταγενέστερο χρόνο όπου τυχόν οφειλόμενος ΦΠΑ θα καταβάλλεται ή με την έκδοση παραστατικού για τη σχετική χρέωση ή με τη διενέργεια διακανονισμού.

Παράδειγμα:

Επιχείρηση εμπορίας υγραερίου πωλεί εμπορεύματα σε χονδρέμπορο και τιμολογεί με ΦΠΑ μόνο την αξία του περιεχομένου δηλαδή του υγραερίου, χωρίς να επιβαρύνει με ΦΠΑ την αξία της επιστρεφόμενης συσκευασίας. Έτσι οι συσκευασίες διακινούνται μεταξύ των δύο αυτών επιχειρήσεων χωρίς ΦΠΑ με την προϋπόθεση ότι θα επιστραφούν δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση οι συσκευασίες αυτές ανήκουν και αποτελούν περιουσιακό στοιχείο της επιχείρησης εμπορίας υγραερίου και όχι του χονδρέμπορου. Στην περίπτωση που οι συσκευασίες αυτές δεν επιστραφούν η επιχείρηση εμπορίας υγραερίου οφείλει ΦΠΑ στην αξία τους.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΝΙΚ. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα. – Άρθρο 39α του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ)

Αριθ. πρωτ.: Δ17Ε 5025409 ΕΞ 15.6.2012

Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα.– Άρθρο 39α του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ)

Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2012
Αριθ. Πρωτ: Δ17Ε 5025409 ΕΞ2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ 17Η: ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ Ε΄ΦΠΑ ΕΙΣΑΓ- ΕΞΑΓ.

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Βιδάλης Νικ.
Τηλέφωνο : 210 69.87.482
Fax : 210.69.87.489
E-mail : vat-customs@2001.syzefxis.gov.gr

ΘΕΜΑ : Φορολογική μεταχείριση, από πλευράς ΦΠΑ υπολειμμάτων που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση καπνού καθώς και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γενικότερα.– Άρθρο 39α του Ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ).


Ως γνωστόν, σύμφωνα με το άρθρο 39α του ν.2859/2000 (κώδικας ΦΠΑ), καθιερώθηκε ειδικό καθεστώς ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. Κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων καθώς και οδηγίες εφαρμογής δόθηκαν αρχικά με την ΠΟΛ.1006/14.1.2003 ΔΥΟΟ.

Ωστόσο, κατόπιν τροποποίησης του εν λόγω άρθρου αλλά και της κατάργησης της ανωτέρω ΠΟΛ με την Ε.Δ.Υ.Ο.Ο. 1025828/1963/258/Α0014 - ΠΟΛ.1049/15.3.2007 (άρθρο 21), και λόγω υποβολής σχετικών με το θέμα ερωτημάτων αναφορικά με την διάθεση υπολειμμάτων καπνού, καπνόσκονης κλπ. που χρησιμοποιούνται είτε για ανακύκλωση είτε για την παραγωγή λιπασμάτων και κατόπιν σχετικών διευκρινήσεων εκ μέρους των συναρμόδιων υπηρεσιών, κρίνεται αναγκαία η παροχή εκ νέου σχετικών με το θέμα οδηγιών.

Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

-Όσον αφορά στα υπολείμματα που προκύπτουν από την βιομηχανοποίηση του καπνού, εφόσον είναι προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ, η θέση τους σε ανάλωση, η έξοδος δηλαδή από το καθεστώς αναστολής, έστω και αντικανονική, υπόκειται σε ΦΠΑ.

-Επιπλέον, ένα αγαθό υπάγεται στις περί απαλλαγής από το ΦΠΑ διατάξεις κατά την έννοια του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), εφόσον τηρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Το αγαθό περιλαμβάνεται στη παρ.2 του άρθρου 39α του κώδικα ΦΠΑ.

2. Η παράδοση του αγαθού γίνεται από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, σε υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο.

3. Η παράδοση του αγαθού προορίζεται προς ανακύκλωση, δηλαδή στην επαναφορά του αγαθού στην αρχική του μορφή ως πρώτη ύλη.

Η προϋπόθεση αυτή διασφαλίζεται, κατά την παράδοση του αγαθού από τον πωλητή, από την δραστηριότητα του λήπτη των αγαθών η οποία πρέπει να είναι σχετική με τον κλάδο της ανακύκλωσης, δηλαδή ο λήπτης πρέπει να είναι είτε έμπορος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, είτε βιοτεχνική ή βιομηχανική επιχείρηση που επεξεργάζεται το αγαθό με σκοπό την ανακύκλωσή του.

Επιπλέον:

α) Τα αγαθά που παραδίδονται βάσει των διατάξεων του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ από υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο πρέπει να ανήκουν στην κυριότητά του. Συνεπώς το πρόσωπο αυτό συλλέγει, αγοράζει ή διαθέτει τα αγαθά αυτά ως κατάλοιπο άσκησης της δραστηριότητάς του.

β) Σε κάθε περίπτωση παράδοσης καταλοίπων προκειμένου να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39α, θα πρέπει τα αγαθά αυτά να προορίζονται προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προϋπόθεση 3 ανωτέρω. Είναι φανερό ότι η προϋπόθεση αυτή δεν τηρείται στην περίπτωση που τα υπολείμματα χρησιμοποιούνται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή άλλων προϊόντων.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση που καπνόσκονη ή υπολείμματα καπνού παραδίδονται σε καπνοβιομηχανία με σκοπό, μετά από επεξεργασία, να επανέλθουν στην αρχική τους μορφή (καπνός), η παράδοσή τους εμπίπτει στις περί απαλλαγής από το ΦΠΑ διατάξεις του άρθρου 39α.

Αντίθετα, αν τα υλικά αυτά διατίθενται, μετουσιωμένα ή μη, σε χρήσεις που δεν τα επαναφέρουν στην προηγούμενη μορφή τους (καπνός) αλλά διατίθενται είτε για να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα, είτε να αποτελέσουν πρώτη ύλη για την παραγωγή λιπάσματος, είτε παραδίδονται σε οποιαδήποτε επιχείρηση που δεν τα επεξεργάζεται με σκοπό την ανακύκλωσή τους (επαναφορά στην προηγούμενη μορφή τους), η παράδοσή τους δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39α και επιβαρύνεται με ΦΠΑ ακόμα και αν απαλλάσσονται από ΕΦΚ .

Με την έκδοση της παρούσας εγκυκλίου, καταργούνται η Π 3633/310/12-9-03 ΔΥΟ και Π2050/170/8-4-2004 ΔΥΟΟ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ αα
ΜΑΡΙΑ ΛΥΡΑΚΗ`

Ελλάδα: βελτίωση στις επιχειρηματικές συνθήκες

Ελλάδα: βελτίωση στις επιχειρηματικές συνθήκες


Στην πρώτη δεκάδα με τις χώρες που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη βελτίωση στις επιχειρηματικές συνθήκες βρίσκεται η Ελλάδα, σκαρφαλώνοντας στη σχετική λίστα κατά 11 θέσεις.

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση ''Doing Business'' της Παγκόσμιας Τράπεζας, η χώρα μας κατατάσσεται στην 78η θέση, ενώ πέρυσι βρισκόταν στην 89η σε σύνολο 185 χωρών.

Στην έκθεση παρατηρείται ότι έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ο χρόνος που χρειάζεται για την έκδοση μιας οικοδομικής άδειας και η διαδικασία για την εξυγίανση των αφερέγγυων επιχειρήσεων ενώ έχει ενισχυθεί σημαντικά η προστασία των επενδυτών.

Ωστόσο η Παγκόσμια Τράπεζα παρατηρεί ότι παραμένει εξαιρετικά δύσκολο να ξεκινήσει κανείς μια νέα επιχείρηση στην Ελλάδα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται το Χονγκ Κονγκ, η Κίνα, η Νέα Ζηλανδία, οι ΗΠΑ, η Δανία, η Νορβηγία, η Βρετανία, η Νότια Κορέα, η Γεωργία και η Αυστραλία.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη βελτίωση στο επιχειρείν είναι η Πολωνία, η Σρι Λάνκα, η Ουκρανία, το Ουζμπεκιστάν, το Μπουρούντι, η Κόστα Ρίκα, η Μογγολία, η Ελλάδα, η Σερβία και το Καζακστάν.

Την βελτίωση της Ελλάδας πιστοποιεί η ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας βαθμολογώντας τις 185 χώρες σε 10 τομείς, με σημαντικότερους:

- την έναρξη μιας επιχείρησης


- την ηλεκτροδότηση της


- την εφαρμογή των συμβάσεων


- τον απαιτούμενο χρόνο για οικοδομική άδεια


- τις διαδικασίες για εξυγίανση


- τη διαφάνεια και προστασία των επενδυτών

23 Οκτωβρίου 2012

Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών- Εξετάζει επαναγορά χρέους για την Ελλάδα

Γερμανικό Υπουργείο Οικονομικών- Εξετάζει επαναγορά χρέους για την Ελλάδα 

Την επαναγορά κρατικών ομολόγων εξετάζει το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών για να μειωθεί το ελληνικό χρέος, το οποίο απειλεί να υπερβεί το στόχο του 120% του ΑΕΠ έως το 2020, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Spiegel.

Σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα, η ελληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να δανειστεί από τον μόνιμο μηχανισμό στήριξης της ΕΕ και να χρησιμοποιήσει αυτά τα κεφάλαια προκειμένου να επαναγοράσει τα δικά της ομόλογα στην τρέχουσα τιμή, η οποία κυμαίνεται περίπου στο 25% της ονομαστικής τους αξίας.
ιαβουλεύσεις με τους κατόχους ελληνικών ομολόγων, προκειμένου να συζητηθεί αν θα δεχόταν τη μειωμένη τιμή.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η επαναγορά ελληνικών ομολόγων αξίας μόλις 10 εκατ. ευρώ θα μπορούσε να μειώσει το χρέος της χώρας κατά 40 εκατ. ευρώ, ανέφερε το Spiegel.

Η εφαρμογή του προγράμματος θα προέβλεπε διαβουλεύσεις με τους κατόχους ελληνικών ομολόγων, προκειμένου να συζητηθεί αν θα δεχόταν τη μειωμένη τιμή. Εκπρόσωπος του υπουργείου Οικονομικών αρνήθηκε να σχολιάσει άμεσα το δημοσίευμα την Κυριακή, λέγοντας ότι η Γερμανία ανέμενε την έκθεση της τρόικας για την πρόοδο στην Ελλάδα. "Δεν επιθυμούμε να συμμετέχουμε σε εικασίες", πρόσθεσε.
http://www.kerdos.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ