Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 18 Νοεμβρίου

24 Νοεμβρίου 2012


ΚΦΑΣ - Άρθρο 3 Εξαιρέσεις – Απαλλαγές


ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις.


Ο Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις .

Άρθρο 3 Εξαιρέσεις – Απαλλαγές


1. Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο.
Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10.2. Δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο.

Αιτιολογική νόμου 4093/2012 : Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζονται τα πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών.

3. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται επί ελευθέρων επαγγελματιών, επί υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3

παράγραφος 1 του άρθρου 3 
1. Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο.Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10.

και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του άρθρου 4, καθώς και επί προσώπων που επιλέγουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Αιτιολογική νόμου 4093/2012 :Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζονται οι απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής.

4. Σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η νέα εταιρεία έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν.

5. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοιπές συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ιδρυτή, πριν τη σύσταση νομικού προσώπου ή υποκαταστήματος αλλοδαπού προσώπου ή κοινοπραξίας ή την έναρξη λειτουργίας ατομικής επιχείρησης και οποιασδήποτε επιχείρησης γενικά, καταχωρούνται στα βιβλία των προσώπων αυτών μετά τη σύστασή τους ή την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, κατά περίπτωση.

Αιτιολογική νόμου 4093/2012 : Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ορίζονται αντίστοιχα οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που προέρχονται από μετασχηματισμό και η καταχώριση των εξόδων πρώτης εγκατάστασης στα βιβλία των προσώπων που αφορούν.

ΚΦΑΣ - Άρθρο 2 Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών


ΚΦΑΣ - Άρθρο 2 Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών


ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις.


Ο Κώδικας Φορολογικής απεικόνισης συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις .

Άρθρο 2 Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών


1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από το φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων.
2. Τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ευρώ, εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ’ άλλον τρόπο. Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται σ’ αυτά το ξένο νόμισμα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή.
Ειδικά, τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης μπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές και στο εσωτερικό της χώρας. Η φορολογική αρχή δικαιούται, για ορισμένους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητά για λόγους ελέγχου, μετάφραση των στοιχείων που εκφράζονται σε ξένη γλώσσα, τα οποία προσκομίζονται μεταφρασμένα εντός ευλόγου προθεσμίας, η οποία τίθεται από την φορολογική αρχή. Τα ποσά που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατόν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους - μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών με τη χρήση του μηχανισμού μετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 91 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ

Αιτιολογική νόμου 4093/2012 : Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, τα βιβλία και τα στοιχεία, κατ’ αρχήν, τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και σε ευρώ. Επίσης ορίζεται σε ποιες περιπτώσεις τα βιβλία και τα στοιχεία μπορεί να τηρούνται σε ξένη γλώσσα.


3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία.

4. Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις, σε έγγραφη ή μαγνητική μορφή, οι οποίες εκδίδονται ή παράγονται από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και πιστοποιούν την πραγματοποίηση από αυτές εισπράξεων ή πληρωμών για λογαριασμό του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ασφαλιστικών οργανισμών, επέχουν θέση παραστατικών εγγράφων των δοσοληψιών που αναφέρονται σ’ αυτές.

Αιτιολογική νόμου 4093/2012 :Με τις παραγράφους 3 και 4 ορίζονται τα δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία, που αφορούν συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου.

5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως «ηλεκτρονικό τιμολόγιο» νοείται το τιμολόγιο που περιέχει τις απαιτούμενες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο πληροφορίες και το οποίο εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών.

Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα των τιμολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζεται από τη χρονική στιγμή της έκδοσής τους έως τη λήξη της περιόδου φύλαξής τους. Κάθε υπόχρεος ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητάς του με κάθε πρόσφορο τρόπο ο οποίος διασφαλίζει την αξιοπιστία της διαδρομής μεταξύ τιμολογίου και παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών.
Με τον όρο «αυθεντικότητα της προέλευσης» νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου. Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο που απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί.

Για την υλοποίηση των προαναφερομένων η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου, θεωρείται ότι διασφαλίζεται με τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τρόπους:
α) προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Π.Δ. 150/2001 (Α’ 125).
β) ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Κ. EL 388/28.12.1994), εφόσον η συμφωνία σχετικά με αυτήν την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιμοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδομένων.
γ) σήμανση με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/1988.

Στην περίπτωση που πλήθος τιμολογίων αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του ίδιου αποκτώντος αγαθά ή λήπτη υπηρεσιών, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα τιμολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται μία μόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιμολογίου.

Ειδικά, για συναλλαγές με ιδιώτες το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων ή παραστατικών που προορίζεται για τον πελάτη, μπορεί να μην αποστέλλεται σε χαρτί, εφόσον ο πελάτης αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία περιέχουν όλα τα δεδομένα και τις ενδείξεις που αποτυπώνονται στο στέλεχος ή το ηλεκτρονικό αρχείο του εκδότη των στοιχείων.

Αιτιολογική νόμου 4093/2012 :Με την παράγραφο 5 ορίζεται ο τρόπος αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικής, που μπορεί να είναι είτε σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και οι προϋποθέσεις αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικής με ηλεκτρονικά μέσα.


6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων. Επί συνένωσης βιβλίου με στοιχείο το βιβλίο μπορεί να τηρείται σε περισσότερα του ενός αντίτυπα.

Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, καθώς και οι προϋποθέσεις αυτής της συγχώνευσης ή συνένωσης.


7. Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού παρατείνεται η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων με εξαίρεση της αναλυτικής πληροφόρησης της παραγράφου 23 του άρθρου 4. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Αιτιολογική νόμου 4093/2012 : Με την παράγραφο 7 ορίζονται οι διαδικασίες έκδοσης στοιχείων και τήρησης βιβλίων σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού.

8. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., το κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση του λογισμικού της επιχείρησης, για όσο χρόνο απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να επιτρέπει, σε συνεργείο ελέγχου που συμμετέχει και υπάλληλος με ειδικότητα πληροφορικής, την απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας από τα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία στον φορολογικό έλεγχο σχετικά με τις εφαρμογές λογισμικού που αναφέρονται τουλάχιστον στην εφαρμογή των διατάξεων της Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου έχει και όποιος αναλαμβάνει τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των υπόχρεων.


Αιτιολογική νόμου 4093/2012 : Με την παράγραφο 8 ορίζονται οι υποχρεώσεις των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων.

ΠΔ 186/1992 - Άρθρο 2

Άρθρο 2

2. Τις υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου έχει και η κοινοπραξία επιτηδευματιών, που θεωρείται επιτηδευματίας για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού, εφόσον έχει ορισμένη επαγγελματική διεύθυνση, αποβλέπει στη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης, αποδεικνύεται με έγγραφη συμφωνία, που κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) πριν από την έναρξη των εργασιών της, και τα μέλη της είναι, διαζευκτικά ή αθροιστικά: α) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που το καθένα ασκεί δική του επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, β) ομόρρυθμο μέλος διαφορετικής ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρίας, γ) αλλοδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχείρηση εκτός της ελληνικής επικράτειας, με την προϋπόθεση ότι έχει λάβει αριθμό φορολογικού μητρώου στην Ελλάδα πριν τη συμμετοχή του στην κοινοπραξία και αυτή εκπροσωπείται από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η προϋπόθεση της διενέργειας συγκεκριμένης πράξης δεν απαιτείται προκειμένου για κοινοπραξία επιτηδευματιών που έχει ως αντικείμενο εργασιών:
α) την αποκλειστικά εκτός της χώρας πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή προβολή και προώθηση ελληνικών προϊόντων με οποιονδήποτε τρόπο, β) την εκμετάλλευση συγκοινωνιακών γραμμών πλοίων, γ) την εκμετάλλευση διεθνών λεωφορειακών γραμμών, δ) τη διενέργεια περιηγητικών πλόων και ε) την εκμετάλλευση ρυμουλκών και ναυαγοσωστικών πλοίων.

H επωνυμία της κοινοπραξίας απαρτίζεται από τα ονοματεπώνυμα ή την επωνυμία όλων των μελών ή τουλάχιστον του ενός εξ αυτών και τη φράση "και Σία".
Εξαιρετικά ως μέλη κοινοπραξίας μπορεί να υπεισέλθουν οι κληρονόμοι αποβιώσαντος μέλους, εφόσον προβλέπεται ρητά στο συμφωνητικό που κατατέθηκε στη Δ.O.Y.
Σε κοινοπραξία μπορεί να συμμετέχει και άλλη κοινοπραξία, εφόσον προβλέπεται από διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος.
Για όσες κοινοπραξίες προβλέπονται από άλλες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου αυτής.

ΚΦΑΣ - Άρθρο 1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών


ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών

ΚΦΑΣ - Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών κωδικοποιημένος έως σήμερα μαζί με τις αιτιολογικές εκθέσεις.

ΚΦΑΣ -  Άρθρο 1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών

Άρθρο 1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών

1. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του νόμου 2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία ή νομική οντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, έχει τις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου σχετικά με την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.


παράγραφοι 1 και 4 του άρθρου 2 ν.2238/94 -

1. Σε φόρο για το παγκόσμιο εισόδημά του υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.
Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του ή της συνήθους διαμονής του.
Ως συνήθης θεωρείται η διαμονή στην Ελλάδα η οποία υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα τρεις ημέρες συνολικά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Η διαμονή τεκμαίρεται ως συνήθης, εκτός αν ο φορολογούμενος αποδείξει διαφορετικά.

4. Σε φόρο υπόκεινται επίσης, οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρίεςοι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρίες, οι συμμετοχικές ή αφανείς, καθώς και οι κοινοπραξίες της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992, ΦΕΚ Α΄ 84)..παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 101 ν.2238/94 -

1.Στο φόρο υπόκεινται:
α) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες.
β) Οι δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα ανεξάρτητα αν αποτελούν ή όχι ίδια νομικά πρόσωπα.
γ) Οι συνεταιρισμοί που έχουν συσταθεί νόμιμα και οι ενώσεις τους.
δ) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και οι κάθε είδους αλλοδαποί οργανισμοί που αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων.
ε) Οι ημεδαπές εταιρίες περιορισμένης ευθύνης.
στ) Οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες


2. Τις υποχρεώσεις της προηγουμένης παραγράφου έχει και κάθε αλλοδαπό πρόσωπο ή νομική οντότητα που αποκτά πραγματική-φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια ή ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια αποβλέποντας στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Εξαιρετικά, τις υποχρεώσεις αυτές έχει και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, εφόσον ανεγείρει ακίνητο κυριότητάς της εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιεί σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3.Αιτιολογική νόμου 4093/2012 : Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζονται τα πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10 του Κώδικα, σχετικά με την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.

23 Νοεμβρίου 2012

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης “ΚΟΥΚΙΑ”

http://www.koukia.grΔίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης “ΚΟΥΚΙΑ”
Είμαστε μια εναλλακτική κοινωνική οικονομία που εφαρμόζεται στη Αθήνα και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, γιατί Ανταλλαγή σημαίνει και Αλληλεγγύη. Είναι ένα δίκτυο για όλους εμάς που αναζητούμε νέες μορφές συναλλαγής.

Είναι μια θετική δράση από τους ίδιους τους πολίτες, οι οποίοι παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους, δημιουργούν ευκαιρίες απασχόλησης, βοηθούν τις οικογένειες τους και τις επιχειρήσεις τους να επιβιώσουν και να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Το κάθε μέλος του δικτύου προσφέρει στους άλλους υπηρεσίες και προϊόντα.

Οι προσφορές τους ανακοινώνονται στο δίκτυο μέσα από ταξινομημένες αγγελίες. Η πληρωμή γίνεται και σε Κουκιά, ένα εικονικό νόμισμα που η χρήση του περιορίζεται μέσα στο δίκτυο.

Κάθε μέλος δημιουργεί κωδικούς πρόσβασης στο δίκτυο και μπορεί με αυτούς να κάνει συναλλαγές όπως επίσης και να βλέπει ανά πάσα στιγμή τις υπηρεσίες, τα προϊόντα που προσφέρονται σε αυτό, και τους διαφημιζόμενους του.

Κάθε λογαριασμός μπορεί να είναι θετικός ή αρνητικός. Θετικός λογαριασμός σημαίνει ότι κάποιος έχει προσφέρει περισσότερα από όσα έχει πάρει (και μάλλον έχει έρθει η ώρα να πάρει) και αρνητικός ότι έχει πάρει περισσότερα από όσα έχει δώσει (και μάλλον έχει έρθει η ώρα να δώσει). Ούτως ή άλλως οι λογαριασμοί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν σε ευρώ, υπάρχουν μόνο για να κρατάμε λογαριασμό πόσα έχουμε δώσει και πόσα έχουμε πάρει.

Το Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης έχει μελετηθεί και δοκιμαστεί με επιτυχία στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, δεν υπάρχουν τόκοι ή ανατοκισμοί και τοκογλυφία.Για περισσότερες πληροφορίες :

Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης “ΚΟΥΚΙΑ”

Λάμπρου Κορομηλά 5, Νέος Κόσμος, 117 45 Αθήνα

Τηλέφωνο : 2130241349, Κινητό : 6946577521

Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων έτους 2010

Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων έτους 2010

Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων έτους 2010

Η δυνατότητα διόρθωσης της Περιουσιακής Κατάστασης για το Έτος 2010 μέσω της Εφαρμογής "Υποβολή Δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων Ε9" θα είναι διαθέσιμη μέχρι την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012.

22 Νοεμβρίου 2012

Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης έως 12 χρόνια

Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης έως 12 χρόνια

Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης έως 12 χρόνια

Αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης έως 12 χρόνια

Από 2 έως και 12 χρόνια θα χρειαστεί να παραμείνουν στην εργασία τους ή να αναμένουν για να εισπράξουν τη σύνταξη (κύρια + επικουρική), συμπληρώνοντας τα νέα αυξημένα όρια (ηλικία ή έτη ασφάλισης), όσοι ασφαλισμένοι και ασφαλισμένες θεμελιώνουν από την 1/1/2013 και μετά συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Τη βίαιη αύξηση των ορίων - που επέβαλε το νέο Μνημόνιο (ν. 4093/12) - «χαρτογραφεί» με εγκυκλίους τις οποίες εξέδωσε χθες, για όλα τα Ταμεία, η γενική διευθύντρια της Γ.Γ. Κοινωνικής Ασφάλισης Αρτεμις Δεδούλη. Με το νέο Ασφαλιστικό:

[1] Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από την 1/1/2013 θα ισχύει ως γενικό όριο ηλικίας το 67ο έτος με 15 έτη ασφάλισης και εναλλακτικά το 62ο, εφόσον συμπληρώνονται 40 έτη ασφάλισης.
[2] Στις περιπτώσεις θεμελίωσης δικαιώματος συνταξιοδότησης από 1/1/2013 και μετά, θα εφαρμόζονται «αυτόματα» τα όρια που θα ίσχυαν από 1/1/2015 και, ταυτόχρονα, επιπλέον
  • 2 έτη με αποτέλεσμα η τελική αύξηση να είναι όχι... 2, αλλά, για αρκετές ομάδες ασφαλισμένων 
  • 3 έτη (οι 11.100 ημέρες ασφάλισης γίνονται 12.000 και το όριο ηλικίας 62 από 59), 
  • 5 έτη (με 4.500 ημέρες ασφάλισης το 2013 θα απαιτείται η συμπλήρωση ηλικίας 67 ετών αντί των 62 που ισχύει φέτος), 
  • 7 έτη (για μητέρες ανηλίκων με 5.500 ημέρες ασφάλισης το όριο αυξάνεται στα 67 από τα 60 για πλήρη σύνταξη και στα 62 από τα 55 για μειωμένη).

[3] Χαμηλότερα όρια (παρά τη γενική αύξηση κατά 2 έτη) θα ισχύουν για ειδικές κατηγορίες όπως τους οικοδόμους (με 4.500 ημέρες ασφάλισης οι άνδρες στα 60 από τα 58 και οι γυναίκες στα 55 από 53), τους εργαζόμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων ? λιγνιτωρυχείων (στα 52 από τα 50) ή στην επιφάνεια μεταλλείων - λιγνιτωρυχείων (στα 62 από τα 60 οι άνδρες και στα 57 από τα 55 οι γυναίκες), τους χορευτές (στα 50 από τα 48 με 4.500 ημέρες ασφάλισης), τους ηθοποιούς μελοδραματικού θεάτρου και μουσικού πνευστών οργάνων (στα 52 από τα 50) του ηθοποιούς θεάτρου πρόζας, μουσικών τεχνικών θεάτρου και κινηματογράφου (με 4.500 ημέρες ασφάλισης στα 62 οι άνδρες και στα 57 οι γυναίκες) και παλαιοί ασφαλισμένοι σε ειδικά ταμεία.
[4] Το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) των 50 ετών αυξάνεται στο 52ο έτος προστιθεμένων δύο ετών από 1-1-2013. Από την ίδια ημερομηνία ο ελάχιστος απαιτούμενος για τη συνταξιοδότηση αριθμός 70 που προκύπτει ως άθροισμα των ετών συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας και των ετών της ηλικίας του ασφαλισμένου, διαμορφώνεται στον αριθμό 72.

Ποιοι εξαιρούνται

Από την αύξηση των ορίων ηλικίας ή /και του χρόνου ασφάλισης εξαιρούνται, εκτός από όσους θεμελιώνουν έως τις 31/12/2012 συνταξιοδοτικά δικαιώματα (ακόμη και με αναγνώριση πλασματικών ετών), οι ασφαλισμένες που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ως μητέρες τέκνων ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, οι ασφαλισμένοι που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς εργασιακής εφεδρείας του ν. 4024/2011 και παλαιοί (πριν από το '83) ασφαλισμένοι οι οποίοι είτε δεν είχαν όριο ηλικίας είτε είχαν συμπληρώσει 37ετία έως τις 31/12/2010.

Συνταξιοδότηση με 35ετία

Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης από 1/1/2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.imerisia.gr

Η αγορά του πληροφοριακού συστήματος για το ΙΚΑ μας στοίχισε παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ

Η αγορά του πληροφοριακού συστήματος για το ΙΚΑ μας στοίχισε παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ

 Η αγορά του πληροφοριακού συστήματος για το <acronym title="Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων">ΙΚΑ</acronym> μας στοίχισε παραπομπή στο Δικαστήριο της <acronym title="Ευρωπαϊκής Ένωσης">ΕΕ</acronym>Η αγορά του πληροφοριακού συστήματος για το ΙΚΑ μας στοίχισε παραπομπή στο Δικαστήριο της ΕΕ

Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επειδή δε διασφάλισε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ περί δημοσίων συμβάσεων στην αγορά πληροφοριακού συστήματος για το ΙΚΑ.

Οπως αναφέρει η Κομισιόν στην ανακοίνωσή της, η Ελλάδα απέτυχε να εκπληρώσει τη δέσμευσή της, βάσει της οδηγίας 2004/18/EΚ του Φεβρουαρίου 2012, για διενέργεια διαγωνισμού με στόχο την ανάθεση της ανωτέρω σύμβασης, χωρίς τις παράνομες ρήτρες που περιλαμβάνονται στην αρχική πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Οι ενωσιακοί κανόνες αποσκοπούν στην εξασφάλιση θεμιτού και διαφανούς ανταγωνισμού στις δημόσιες συμβάσεις στην Ευρώπη, δημιουργώντας έτσι ευκαιρίες για τις ευρωπαϊκές εταιρείες και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων. Εάν οι κανόνες δεν γίνονται σεβαστοί, υπάρχει κίνδυνος, όχι μόνο μικρότερου ανταγωνισμού αλλά και αναποτελεσματικής διάθεσης των δημόσιων πόρων. Η Επιτροπή διαβίβασε στην Ελλάδα τον Ιούνιο 2011 αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία ζήτησε από την Ελλάδα να συμμορφωθεί προς το ευρωενωσιακό δίκαιο (βλέπε IP/11/1263). Δεδομένου ότι η τελική απάντηση των ελληνικών αρχών δεν υπήρξε ικανοποιητική, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Στην αρχική τους απάντηση στην αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής, τον Οκτώβριο του 2011, οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν δέσμευση να πραγματοποιήσουν μειοδοτικό διαγωνισμό χωρίς τις προαναφερθείσες παράνομες ρήτρες. Ομως νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών δεν πραγματοποιήθηκε, αντιθέτως, οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι είχαν αποφασίσει να παρατείνουν την ισχύουσα σύμβαση.imerisia.gr

Διαθεσιμότητα για όλους από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαθεσιμότητα για όλους από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης

Διαθεσιμότητα για όλους ανεξαιρέτως τους διοικητικούς υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που είχαν προσληφθεί με σχέση αορίστου χρόνου εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ, προωθεί πλέον το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης σύμφωνα με χθεσινή εγκύκλιό του, μετά την απροθυμία των φορέων του Δημοσίου να ανταποκριθούν στην αποστολή καταλόγων.

Η προθεσμία αποστολής έληξε από την περασμένη Δευτέρα και οι δήμοι επιβεβαίωσαν χθες ότι δεν πρόκειται να στείλουν τα στοιχεία.
«Η παράλειψη των υπηρεσιών να αποστείλουν στοιχεία θα αποβεί εις βάρος των υπαλλήλων εκείνων οι οποίοι θα εξαιρούνταν από την εφαρμογή του νόμου», σημειώνεται στην εγκύκλιο του υπουργείου, όπου προστίθεται ότι η μη χορήγηση των στοιχείων μπλοκάρει και τη μετακίνηση των υπαλλήλων σε άλλες υπηρεσίες. «Αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εκκίνηση του μηχανισμού της κινητικότητας, που αποσκοπεί στην αξιοποίηση του προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα», επισημαίνεται.
Η υπαγωγή του συνόλου των υπαλλήλων, ανεξάρτητα από το αν εμπίπτουν ή όχι στις διατάξεις του νόμου, ερμηνεύεται από στελέχη του Δημοσίου ως μέσο πίεσης από το υπουργείο καθώς δεν αποκλείεται να διχάσει τους εργαζομένους και να προκαλέσει αντιδράσεις από εκείνους οι οποίοι θα τεθούν αδίκως σε διαθεσιμότητα και θα εισπράττουν μικρότερο μισθό - το 75% των βασικών αποδοχών τους - ώσπου να ξεκαθαρίσει η διαδικασία.
Κύκλοι της ηγεσίας του υπουργείου διαψεύδουν ότι η εγκύκλιος στοχεύει σε μια τέτοια διχαστική λογική. «Αυτός ο νόμος πρέπει να εφαρμοστεί», αναφέρουν υπενθυμίζοντας ότι η υπαγωγή στη διαθεσιμότητα 2.000 υπαλλήλων συγκαταλέγεται στα προαπαιτούμενα που έχει θέσει η τρόικα. «Δεν πρέπει να θεωρηθεί τελεσίγραφο, αλλά μια προειδοποίηση», σχολιάζουν ως προς τη χθεσινή εγκύκλιο και επαναλαμβάνουν την υποχρέωση των αρμόδιων διευθύνσεων να ενημερώνουν τα στοιχεία της απογραφής, στα οποία θα στηριχθούν για οποιαδήποτε υπηρεσιακή μεταβολή, όπως η διαθεσιμότητα.
«Αν τα στοιχεία της απογραφής είναι λάθος, ενδέχεται να βγουν και λάθος άνθρωποι σε διαθεσιμότητα», σχολιάζουν οι ίδιοι κύκλοι, ενώ δεν παραλείπουν να αναφέρουν την υποχρέωση επικαιροποίησης της βάσης δεδομένων της απογραφής καθώς τυχόν παράλειψη επισείει την πειθαρχική ποινή της παράβασης καθήκοντος και βάσει των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων της αυτοδίκαιης αργίας.
Η εγκύκλιος του υπουργείου ήρθε μετά την κατηγορηματική άρνηση της Κεντρικής Ενωσης των Δήμων της χώρας (ΚΕΔΕ) να στείλει ονόματα και να υπογράψει τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις υπαγωγής εργαζομένων σε διαθεσιμότητα. «Κάποιοι στην κεντρική διοίκηση αναζητούν άλλοθι και ενδεχομένως συνενόχους για την αδυναμία τους να προχωρήσουν σε ριζικές μεταρρυθμίσεις στο κράτος και στη δημόσια διοίκηση», τόνισε σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Κώστας Ασκούνης.
Οπως διευκρίνισε για άλλη μία φορά, οι δήμαρχοι δεν είναι αντίθετοι στην κινητικότητα του προσωπικού, αρκεί να γίνει μέσω αξιολόγησης και με προκαθορισμένα κριτήρια. «Αυτό αποτελεί τη μόνη ορθολογική και δίκαιη λύση του προβλήματος και όχι μια οριζόντια τυφλή πολιτική, που από τη μία στους δήμους με υπεράριθμο προσωπικό δεν θα λύσει το πρόβλημα, ενώ από την άλλη στους δήμους με ελλειμματικό προσωπικό θα δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα», σημείωσε ο κ. Ασκούνης.tanea.gr

Θα μείνουν απλήρωτοι οι υπάλληλοι των δήμων που δεν έστειλαν λίστες;

Θα μείνουν απλήρωτοι οι υπάλληλοι των δήμων που δεν έστειλαν λίστες;


Θα μείνουν απλήρωτοι οι υπάλληλοι των δήμων που δεν έστειλαν λίστες;
Απλήρωτοι κινδυνεύουν να μείνουν οι υπάλληλοι των δήμων που δεν έστειλαν στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τις λίστες με τους προς διαθεσιμότητα υπαλλήλους.


Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, «η παράλειψη των φορέων να αποστείλουν στοιχεία, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την εκκίνηση του μηχανισμού της κινητικότητας που αποσκοπεί στην αξιοποίηση του προσωπικού που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα σε φορείς που παρουσιάζουν άμεσες και ιδιαιτέρως επιτακτικές ανάγκες ενίσχυσης σε προσωπικό. Καθυστερεί δηλαδή τη δυνατότητα μεταφοράς των υπαλλήλων και την έξοδό τους από το καθεστώς διαθεσιμότητας στο οποίο έχουν ήδη τεθεί εκ του νόμου».

»Άλλωστε, η παράλειψη των υπηρεσιών να αποστείλουν στοιχεία θα αποβεί σε βάρος των υπαλλήλων εκείνων οι οποίοι θα εξαιρούντο από την εφαρμογή του νόμου, είτε επειδή εισήχθησαν στο δημόσιο με διαγωνιστική διαδικασία ή με διαδικασίες για πρόσληψη τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, είτε επειδή ως προς αυτούς συντρέχει προσωπικός λόγος απαλλαγής (υπάγονται δηλ. στις προνοιακές εξαιρέσεις), δεδομένα , τα οποία μπορούν να εξαχθούν μόνο από τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων».

Πρόβλημα αναμένεται να υπάρξει και με τη μισθοδοσία, καθώς οι οικονομικές υπηρεσίες των δήμων δεν λειτουργούν, λόγω καταλήψεων από τους εργαζομένους, οι οποίοι αντιδρούν στις απολύσεις.


Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν σταλεί, εκτός των άλλων, και τα επικαιροποιημένα στοιχεία της απογραφής του προσωπικού, που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση, ώστε η Ενιαία Αρχή Πληρωμών να καταβάλει τους μισθούς protothema.gr

Der Spiegel - Merkel και Σόιμπλε «μπλοκάρουν» τη λύση για την Ελλάδα.

Der Spiegel - Merkel και Σόιμπλε «μπλοκάρουν» τη λύση για την Ελλάδα.

Der Spiegel-Merkel-kai-Soimple-mplokaroun-th-lysh-gia-thn-Ellada

Οι Γερμανοί ηγέτες δεν θέλουν να εξοργίσουν τους ψηφοφόρους τους

Μία μέρα μετά το άρθρο-«κόλαφο» για την πολιτική της κυβέρνησης Merkel, το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel επανέρχεται στην σκληρή κριτική του για την στάση του Βερολίνου έναντι της Ελλάδας, κατηγορώντας ουσιαστικά την καγκελάριο και τον υπουργό Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, για το γεγονός ότι «μπλοκάρουν» τη λύση για την Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει το protothema.gr, σύμφωνα με το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού, οι Ευρωπαίοι εταίροι χάνουν την υπομονή τους με τη γερμανική κυβέρνηση:
«Καθ΄ οδόν προς τις γερμανικές εκλογές, το φθινόπωρο του 2013, το Βερολίνο μπλοκάρει μια βιώσιμη λύση για την Ελλάδα. Οι Γερμανοί ηγέτες δεν θέλουν να εξοργίσουν τους ψηφοφόρους τους, δίνοντας περισσότερα χρήματα στην Αθήνα, αλλά οι Ευρωπαίοι εταίροι τους χάνουν την υπομονή τους».

«Η αυταπάτη του Βερολίνου εμποδίζει την στρατηγική για την Ελλάδα» είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος του άρθρου, που κατονομάζει ως υπεύθυνο του νέου «ναυαγίου» του Eurogroup, τον κ. Σόιμπλε, ο οποίος, όπως υποστηρίζεται, «παρουσιάζει το πολιτικό χάος σαν στρατηγική».

«Στην πραγματικότητα» γράφει το περιοδικό, «είναι αποφασισμένος να μην υπάρξει συνολική λύση και για το ελληνικό πρόβλημα και για την ευρω-κρίση, κάτι που ενοχλεί σφόδρα τους εταίρους της Γερμανίας».

Μάλιστα, το Spiegel υπογραμμίζει ότι Merkel και Schaeuble λένε ψέματα στο γερμανικό λαό, εν όψει των βουλευτικών εκλογών του 2013.


«Η ελληνική διάσωση είναι μια ιστορία κυβερνητικής αυταπάτης του Βερολίνου. Το Μάιο του 2010, αξιωματούχοι έλεγαν ότι ένα πακέτο βοήθειας 110 δισ. ευρώ θα ήταν αρκετό. Τώρα είναι σαφές ότι ακόμη και το δεύτερο πακέτο των 130 δισ. ευρώ είναι πολύ μικρό -και αυτό βασίζεται σε υπολογισμούς που έγιναν πριν από έξι μήνες. Είναι μια καταστροφή για τον Σόιμπλε και την καγκελάριο Merkel. Εν όψει των γερμανικών βουλευτικών εκλογών, του χρόνου, οι δύο πολιτικοί είναι αποφασισμένοι να μην παρουσιάσουν στους ψηφοφόρους έναν πραγματικό, και επομένως, ακριβό υπολογισμό του κόστους».

«Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον οι πολιτικοί επιχειρούν να βρουν τρόπους για να κλείσουν το χρηματοδοτικό κενό με λογιστικά τρικ. Φέρονται, σαν να ήταν η στατιστική υπηρεσία της Ελλάδας»
γράφει χαρακτηριστικά το Spiegel.

Κλείνοντας, το περιοδικό σημειώνει ότι, αν αποχωρήσει το ΔΝΤ από το πρόγραμμα σωτηρίας της Ελλάδας, θα πρόκειται περί ομολογίας της αποτυχίας της Γερμανίας, που θα αναγκαστεί να πληρώσει περισσότερα χρήματα στην Ελλάδα.


Πηγή:www.capital.gr

21 Νοεμβρίου 2012

ΕΟΠΥΥ - τηλέφωνο για ραντεβού στο 184 δωρεάν!

EOPYY-thlefono-gia-rantebou-sto-184

ΕΟΠΥΥ - τηλέφωνο για ραντεβού στο 184 δωρεάν!

ΕΟΠΥΥ - τηλέφωνο για ραντεβού στο 184 δωρεάν!

ΕΟΠΥΥ - τηλέφωνο για ραντεβού στο 184 δωρεάν!

Την επιστροφή στην παλιότερη τηλεφωνική γραμμή που είχε, τον τριψήφιο αριθμό 184, ώστε οι πολίτες – ασφαλισμένοι να μπορούν να καλούν δωρεάν για τα ραντεβού με γιατρούς, μελετά ο ΕΟΠΥΥ.
Οπως δήλωσε ο νέος πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, Λευτέρης Παπαγεωργόπουλος, μιλώντας στον Βήμα fm, μετά και τα εξώδικα που εστάλησαν στις εταιρείες των πενταψήφιων αριθμών για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ κρίνει ότι προσβάλλουν το κύρος του, ο οργανισμός προσανατολίζεται στην άμεση αλλαγή των τηλεφωνικών αριθμών.
Ωστόσο δεν είναι τόσο εύκολη η επιστροφή στον τριψήφιο αριθμό, αφού ο οργανισμός έχει υπογράψει σύμβαση για τρία χρόνια με τις τηλεφωνικές εταιρείες.

Πάντως, σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργόπουλο, μέσα στη μέρα θα συνεδριάσει ομάδα εργασίας, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα.ethnos.gr

Διεκόπη χωρίς αποτέλεσμα η συνεδρίαση του Eurogroup

Διεκόπη χωρίς αποτέλεσμα η συνεδρίαση του Eurogroup

Διεκόπη χωρίς αποτέλεσμα η συνεδρίαση του Eurogroup

Διεκόπη χωρίς αποτέλεσμα η συνεδρίαση του Eurogroup

Mετά από δώδεκα ώρες, διεκόπη χωρίς αποτέλεσμα η συνεδρίαση του Eurogroup. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ανακοίνωσε ότι η συνεδρίαση θα συνεχιστεί την ερχόμενη Δευτέρα. Αγκάθι η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού.

 «Βρισκόμαστε λίγο πριν από ένα αποτέλεσμα. Δεν διακρίνουμε κανένα μεγάλο πρόβλημα»

«Βρισκόμαστε λίγο πριν από ένα αποτέλεσμα. Δεν διακρίνουμε κανένα μεγάλο πρόβλημα» είπε ο πρόεδρος του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ μετά από τη 12ωρη συνεδρίαση, η οποία διεκόπη αρκετές φορές, όχι μόνο για να γίνουν διαπραγματεύσεις μεταξύ κάποιων χωρών προκειμένου να γεφυρωθούν διαφορές αλλά και για να συνεννοηθούν κάποιοι υπουργοί Οικονομικών με τους πρωθυπουργούς τους. Οι διαβουλεύσεις έγιναν πολλές φορές σε υψηλούς τόνους, αναφέρουν κύκλοι των Βρυξελλών, κάνοντας λόγο για αποτυχία του του Eurogroup σε μια κρίσιμη φάση.

"Πέρασε" η πρόταση για μηχανισμούς ελέγχου

Πάντως και σύμφωνα με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε «πέρασε» η πρόταση για μηχανισμούς ελέγχου, δηλαδή ρήτρες εποπτείας προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των συμφωνηθέντων. «Διασφαλίστηκε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν βήμα-βήμα και ότι κάθε φορά θα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα», είπε ο γερμανός υπουργός Οικονομικών χωρίς ωστόσο να αναφερθεί σε λεπτομέρειες. «Το πρόβλημα είναι τόσο σύνθετο που δεν καταφέραμε να βρούμε τελική λύση», πρόσθεσε ο κ. Σόιμπλε.


Όχι δόση - Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκε η δέσμη μέτρων

Όχι δόση - Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκε η δέσμη μέτρων

Όχι δόση - Στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκε η δέσμη μέτρων

 «Το πρόβλημα είναι σύνθετο...», δήλωσε ο Β. Σόιμπλε
Σύμφωνα με πληροφορίες της Deutsche Welle δεν προέκυψε συγκεκριμένο αποτέλεσμα στο Eurogroup εξαιτίας του ότι δεν γεφυρώθηκαν οι διαφορές μεταξύ ΔΝΤ και ΕΕ για τη βιωσιμότητα αλλά και μεταξύ των εταίρων για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού, «καθώς οι λογαριασμοί που έκαναν διάφορες χώρες δεν ταυτίζονταν». Έτσι στο επίκεντρο των διαφωνιών βρέθηκε η δέσμη μέτρων με τα οποία θα καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που προκύπτει από την επιμήκυνση.

Η γερμανική πλευρά φέρεται να επέμεινε στην θέση της να καλυφθούν οι χρηματοδοτικές ανάγκες μέχρι το 2014, αρνούμενη να υποχωρήσει στο αίτημα για διευθέτηση του προβλήματος μέχρι το 2016.

Σύμφωνα με έκθεση της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup, ακόμα και με το μάξιμουμ των παραχωρήσεων που μπορούν να κάνουν οι δανειστές το χρέος μπορεί να μειωθεί στο 120% το νωρίτερο το 2022. Για τον λόγο αυτόν οι τεχνοκράτες προτείνουν την μετάθεση της επίτευξης του στόχου το 2022. 
Σύμφωνα με τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, «σημειώθηκε προσέγγιση των θέσεων», ενώ η επικεφαλής του ΔΝΤ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Θα πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο».
Μολονότι Σόιμπλε και Γιούνκερ παραδέχθηκαν ότι η Ελλάδα έχει κάνει ό,τι της ζητήθηκε, δεν δόθηκε το πράσινο φως για την εκταμίευση της δόσης. «Θα πρέπει να προβούμε σε κάποιες τεχνικής σημασίας αναθεωρήσεις» είπε ο πρόεδρος του Eurogroup. Deutsche Welle

20 Νοεμβρίου 2012

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με ΑΜΕ πως ενεργοποιεί ξανά την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

ΑΜΕ, ΑΠΔ, Ασφαλιστικά, εργασίας, εργοδοτη, ΙΚΑ, διακοπή εργασιών στην εφορία, εργοδοτη, ασφαλειας, ταμειων,
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με ΑΜΕ πως ενεργοποιεί ξανά την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με ΑΜΕ πως ενεργοποιεί ξανά την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

ΑΜΕ, ΑΠΔ, Ασφαλιστικά, εργασίας, εργοδοτη, ΙΚΑ, διακοπή εργασιών στην εφορία, εργοδοτη, ασφαλειας, ταμειων,
ΑΜΕ, ΑΠΔ, Ασφαλιστικά, εργασίας, εργοδοτη, ΙΚΑ, διακοπή εργασιών στην εφορία, εργοδοτη, ασφαλειας, ταμειων,
ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ με ΑΜΕ πως ενεργοποιεί ξανά την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ.

Διαχείριση Α.Π.Δ. εργοδοτών για τους οποίους ανεστάλη η δυνατότητα υποβολής τους μέσω διαδικτύου, λόγω μακρόχρονης διακοπής απασχόλησης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ


19 Νοεμβρίου 2012

17.000 επιστολές σε όσους έβγαλαν έξω χρήματα

17.000 επιστολές σε όσους έβγαλαν έξω χρήματα

17000-epistoles-se-osous-ebgalan-ejv-xrhmata

17.000 επιστολές σε όσους έβγαλαν έξω χρήματα

Με μια κίνηση ματ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων καλούνται περίπου 17.000 πολίτες που έβγαλαν τα τρία προηγούμενα χρόνια τα χρήματά τους στο εξωτερικό να αποδείξουν μέσα σε 20 ημέρες ότι τα κατείχαν νόμιμα και το κυριότερο, ότι έχουν δηλωθεί στην Εφορία και φορολογηθεί.

Το βασικότερο είναι ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει ηλεκτρονικά χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση. «Το Βήμα της Κυριακής» παρουσιάζει σήμερα την επιστολή που θα λάβουν τις επόμενες ημέρες οι φορολογούμενοι. Στην επιστολή αναγράφονται μεταξύ άλλων τα εξής:
«Από τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών, και έπειτα από επεξεργασία των δηλώσεών σας από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, προέκυψε ότι τα χρηματικά ποσά που έχετε μεταφέρει στο εξωτερικό από 1/1/2009 ως 31/12/2011 είναι μεγαλύτερα από τα προκύπτοντα κεφάλαια, βάσει των δηλώσεών σας του οικον. έτους 2004 και επομένων. Επειδή η προκύπτουσα διαφορά θεωρείται ως προσαύξηση περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία, σας καλούμε εντός 20 ημερών να ενημερώσετε την ειδική εφαρμογή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ώστε να τεθούν στη διάθεσή μας τα δεδομένα από τα οποία προκύπτουν τα κεφάλαια των προηγουμένων ετών σύμφωνα με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος».
Εντός της ίδιας προθεσμίας θα πρέπει να υποβληθεί στην αρμόδια ΔΟΥ πλήρης φάκελος δικαιολογητικών που θα περιλαμβάνει:

- Ολα τα αντίγραφα των δηλώσεων.

- Στοιχεία που να αποδεικνύουν το ακριβές ποσό του εμβάσματος στο εξωτερικό.

tovima

Ο Γάλλος υπ. Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί υπερασπιστής της Ελλάδας

Ο Γάλλος υπ. Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί υπερασπιστής της Ελλάδας


Ο Γάλλος υπ. Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί

Ο Γάλλος υπ. Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί υπερασπιστής της ΕλλάδαςΠιέρ Μοσκοβισί: Υπήρχαν «παλαβοί συνάδελφοι» στο EurogroupΤα «άπλυτα» του προηγούμενου Eurogroup, της 12ης Νοεμβρίου, έβγαλε στη φόρα λίγα 24ωρα πριν από την κρίσιμη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί. Μιλώντας στο Canal + ο Μοσκοβισί ανέφερε ότι μεταξύ των συναδέλφων του υπήρχαν «μερικοί παλαβοί».

Την αποκάλυψη, που μεταδόθηκε την Κυριακή στην εκπομπή Dimanche + έκανε η ομάδα του καναλιού που ακολουθεί τον υπουργό στις Βρυξέλλες όπου αυτός μετέχει στη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πριν από το Eurogroup, ο υπουργός, ο οποίος συνδιαλέγεται με τους συνεργάτες του, επισπεύδει μία μακρά συζήτηση: «Αυτό φαίνεται μέτριο (...) δεν ξεμπερδέψαμε ακόμη».

Πέντε ώρες αργότερα, στο τέλος της συνόδου, οι υπουργοί συμφωνούν να δώσουν την παράταση των δύο ετών.

Σε ερώτηση που του έκανε το Canal +, ο Μοσκοβισί εμπιστεύτηκε ότι αναγκάστηκε «να εκνευριστεί μία ή δύο φορές με έναν υπουργό, τον οποίο δεν κατονομάζει, που έμοιαζε να θεωρεί ότι τίποτε δεν συνέβαινε στην Ελλάδα».

«Υπάρχουν πάντως μερικοί παλαβοί μέσα στην αίθουσα», σημείωσε ο Γάλλος υπουργός.

«Εσείς γίνατε ο υπερασπιστής της Ελλάδας;» τον ρώτησαν οι δημοσιογράφοι του καναλιού, για να απαντήσει ο Μοσκοβισί: «Ναι, ήταν απαραίτητο, αλλά γι' αυτό έπρεπε να υψώσω την φωνή. Ένας δίκαιος υπερβολικός θυμός, καταρχήν ανακουφίζει και έπειτα είναι αποτελεσματικός».
tovima.gr

Εποπτεία των προϋπολογισμών σε υπουργεία, ΔΕΚΟ, OTA

Εποπτεία των προϋπολογισμών σε υπουργεία, ΔΕΚΟ, OTA

Εποπτεία των προϋπολογισμών σε υπουργεία, ΔΕΚΟ, OTAΑυστηρό πλαίσιο εποπτείας της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των υπουργείων και των φορέων που εποπτεύονται από αυτά, των ΔΕΚΟ και των OTA θεσπίζει η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που αποφάσισε η κυβέρνηση.
Σ' αυτή προβλέπονται κανόνες παρακολούθησης ανά μήνα και ανα τρίμηνο της πορείας των εσόδων και των δαπανών των υπουργείων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου ( και Ιδιωτικού ) Δικαίου της γενικής κυβέρνησης, των ΔΕΚΟ και των OTA καθώς και η αυτόματη λήψη διορθωτικών μέτρων σε περίπτωση αποκλίσεων απο τους στόχους του προϋπολογισμού τους. Μάλιστα στην περίπτωση των Οργανισμών Τοπικών Αυτοδιοίκησης που παρουσιάζουν αποκλίσεις απο τους στόχους για δύο συνεχόμενα τρίμηνα προβλέπεται η υποχρεωτική υπαγωγή τους σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.
Αυτό μεταξύ άλλων θα συνεπάγεται, αναστολή προσλήψεων, υποχρεωτικές μετατάξεις, αύξηση των εσόδων τους απο φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές καθώς και αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα της περιφέρειάς τους σε ποσοστό έως και 3 τοις χιλίοις.

 

Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας για τους OTA.

Αργά χθες το βράδυ πήραν το δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) που αφορούν τον στενό και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. Η μια εκ των δυο, η ρήτρα αυτόματης επιβολής μέτρων σε περίπτωση αστοχιών του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης πιστοποιεί την ίδρυση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας για τους OTA. Το Παρατηρητήριο, που ιδρύεται στο πλαίσιο του υπουργείου Εσωτερικών, θα ελέγχει την ορθή εκτέλεση του Προϋπολογισμού και την πορεία των οικονομικών των OTA και των νομικών τους προσώπων. και παρεπιδημούνταν από 0,5% έως και 2%.

Επιπλέον, εντός της εβδομάδας, θα εκδοθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εφαρμοστικές εγκύκλιοι για το ασφαλιστικό και τα εργασιακά από το υπουργείο Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κατά την ευρεία κυβερνητική σύσκεψη που έγινε, το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου, εν όψει της συνεδρίασης του Eurogroup, ο υπουργός Εργασίας επανέλαβε την ετοιμότητα του υπουργείου Εργασίας, να προχωρήσει άμεσα στην εφαρμογή των μέτρων που έχουν συμφωνηθεί και θα ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Η εγκύκλιος για τα ασφαλιστικά

Η εγκύκλιος για τα ασφαλιστικά περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών και τα ισοδύναμα μέτρα που θα αναπληρώνουν τη μείωση των αναπηρικών συντάξεων που εξαιρέθηκε από τα μέτρα.

Ρυθμίζεται, επίσης, η αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση. Το γενικό όριο συνταξιοδότησης καθορίζεται στο 67ο έτος και ελάχιστος χρόνος ασφάλισης, στα 15 έτη, ενώ οι γενικές συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις καθορίζονται στα 40 έτη ασφάλισης.

Ευνοημένοι θα είναι -σύμφωνα με την εγκύκλιο- οι μητέρες ανηλίκων, οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων, οι ασφαλισμένοι που έχουν υπαχθεί στην εργασιακή εφεδρεία και οι ασφαλισμένοι που έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2012.
ethnos.gr

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ