Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 09 Δεκεμβρίου

15 Δεκεμβρίου 2012

2238/1994 Άρθρο 62

2238/1994 Άρθρο 62


1. Η δήλωση υποβάλλεται σε δύο (2) αντίτυπα είτε αυτοπροσώπως από τον υπόχρεο ή από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτόν είτε ταχυδρομείται επί αποδείξει. Με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών γίνεται υποχρεωτικά η υποβολή από κάθε υπόχρεο που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και από κάθε άλλο υπόχρεο του οποίου η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, που είναι αρμόδιος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63, μέχρι την 1η Μαρτίου του οικείου οικονομικού έτους.

Κατ΄ εξαίρεση η δήλωση υποβάλλεται:

α) Μέχρι την 1η Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογούμενου περιλαμβάνεται και γεωργικό εισόδημα ή εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης.
β) Μέχρι τις 16 Απριλίου του οικείου οικονομικού έτους, όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογούμενου περιλαμβάνονται και κέρδη από ατομικές εμπορικές γενικά επιχειρήσεις ή από την ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, όταν τηρούνται βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον η διαχειριστική τους περίοδος λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο.
γ) Μέχρι τις 2 Μαΐου του οικείου οικονομικού έτους όταν μεταξύ των εισοδημάτων του φορολογουμένου περιλαμβάνεται:
αα. Εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και εισόδημα από συμμετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή κοινωνία που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή αν αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών την αντιπροσώπευση ή πρακτόρευση ασφαλιστικών εταιριών ή τη μεσιτεία ασφαλειών, καθώς και την πρακτόρευση ή αντιπροσώπευση τραπεζών ή αν αυτές συμμετέχουν σε εταιρία ή κοινοπραξία που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και εφόσον η διαχειριστική περίοδος λήγει μέσα στους μήνες Νοέμβριο ή Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να επεκτείνεται η εφαρμογή της διάταξης της υποπερίπτωσης αυτής και σε ορισμένες κατηγορίες υποχρέων, των οποίων ο προσδιορισμός του εισοδήματος εξαρτάται, κατά κύριο λόγο, από την εκκαθάριση δοσοληπτικώv λογαριασμών μεταξύ αυτών και επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., στα οποία εμφανίζονται αυτοί οι λογαριασμοί.
ββ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
γγ. Εισόδημα που προέκυψε στο εξωτερικό.
δδ. Εισόδημα από αμοιβές ως αξιωματικού ή κατώτερου πληρώματος εμπορικών πλοίων.
εε. Εισόδημα που προέκυψε στην ημεδαπή, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει σ΄ αυτήν.
στστ) Εισόδημα που καταβάλλεται από ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της, για τις υπηρεσίες που παρέχουν με βάση ειδική σύμβαση μίσθωσης εργασίας ή εντολής.
ζζ) Η δήλωση υποβάλλεται σε εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 61, εφόσον ο φορολογούμενος δεν κατοικεί ούτε διαμένει στην ημεδαπή.
δ) Μέχρι τηv ημερομηνία που ορίζεται από την παράγραφο αυτήν για τα από κάθε πηγή εισοδήματα του δικαιούχου, του έτους είσπραξης ή απόκτησης των εισοδημάτων:
αα) από μισθώματα ακινήτων γενικά που καταβάλλονται αναδρομικώς με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση, ββ) από κάθε είδους αποδοχές και συντάξεις που καταβάλλονται αναδρομικώς με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και από πρόσθετες αμοιβές και αποζημιώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 46, γγ) από διατροφή που καταβάλλεται αναδρομικώς με βάση δικαστική απόφαση και δδ) από υπηρεσίες ελευθέριου επαγγέλματος που αντιπροσωπεύουν εργασίες δύο ή περισσότερων ετών και καταβάλλονται μεταγενέστερα.
ε) Όταν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 28 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 29, η διαχειριστική περίοδος είναι υπερδωδεκάμηνη, υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μια για τη δωδεκάμηνη περίοδο και μία για τη μικρότερη περίοδο, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται για την υποβολή της δήλωσης της δωδεκάμηνης περιόδου.
Η υποβολή της δήλωσης πραγματοποιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ) του φορολογουμένου, με αρχή, για το ψηφίο 1, τις ημερομηνίες που αναφέρονται στις παραπάνω περιπτώσεις και ολοκληρώνεται μέσα σε 11 (έντεκα) εργάσιμες ημέρες, εκτός των υποπεριπτώσεων ββ΄, γγ΄, δδ΄ και εε΄ της περίπτωσης γ΄ που ολοκληρώνεται σε 22 (είκοσι δύο) εργάσιμες ημέρες.
Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.
στ) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του προηγούμενου άρθρου, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για περίοδο δύο (2) μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την αποποίηση της κληρονομιάς, εφόσον η λήξη αυτής της προθεσμίας συμπίπτει με ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από το θάνατο του υπόχρεου φορολογουμένου. Η προθεσμία αυτή υπολογίζεται ανάλογα και για τους εκ διαθήκης κληρονόμους του αποβιώσαντος, εφόσον αυτοί δεν καλούνται στην κληρονομιά κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής.
Αν δημοσιευθεί διαθήκη με την οποία ο αποβιώσας διαθέτει την περιουσία του διαφορετικά από ό,τι προβλέπεται κατά την τάξη της εξ αδιαθέτου διαδοχής, για τους μη τετιμημένους, οι οποίοι είχαν, κατ΄ αρχή, υποχρέωση υποβολής δήλωσης ως εξ αδιαθέτου κληρονόμοι του αποβιώσαντος, δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη υποβολή δήλωσης. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν στους μη τετιμημένους, αλλ΄ εξ αδιαθέτου κληρονόμους του αποβιώσαντος, αίρονται οίκοθεν από τη φορολογική αρχή. μετά τη δημοσίευση της διαθήκης αυτού, ανεξάρτητα από την υποβολή δήλωσης από τους κληρονόμους με βάση την οικεία διαθήκη.
Αν δημοσιευθεί διαθήκη με την οποία η κληρονομιαία περιουσία διατίθεται διαφορετικά από ότι προβλέπεται στη εξ αδιαθέτου διαδοχή, για τους τετιμημένους. οι οποίοι δεν καλούνται άμεσα κατά την τάξη αυτής της διαδοχής, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρατείνεται για περίοδο 2 (δύο) μηνών μετά την πάροδο της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς, εφόσον η λήξη της προθεσμίας αυτής συμπίπτει με ημερομηνία πριν από την παρέλευση έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της διαθήκης του υπόχρεου. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε περιπτώσεις διαδοχικών αποποιήσεων κληρονομιάς ή δημοσίευσης πλειόνων διαθηκών.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο αυτήν και σε κάθε περίπτωση πριν από την καταχώριση στο οικείο βιβλίο του φύλλου ελέγχου, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 68, επιτρέπεται η επίδοση αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης, για την οποία επιβάλλεται και ο οριζόμενος από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 2523/1997 πρόσθετος φόρος. Αρχική ή συμπληρωματική δήλωση για τα εισοδήματα τα οποία έχουν περιληφθεί στο φύλλο ελέγχου, η οποία επιδίδεται μετά την καταχώρισή της στα τηρούμενα από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας βιβλία, είναι απαράδεκτη και δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα.

1103891/1942/Α0012 Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου

1103891/1942/Α0012 Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου.

αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων, καλυψη τεκμηριου, τεκμαρτό εισόδημα, 2238-94, 2238/94. Εισοδημα,

Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου.

Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2008
Αρ.Πρωτ.: 1103891/1942/Α0012

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου.

Απαντώντας στην από 1-10-2007 αίτηση σας, σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 2238/1994 δεν προβλέπεται χρονικός περιορισμός για την κάλυψη των τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου, συνεπώς, για την κάλυψη της διαφοράς μεταξύ πραγματικού και τεκμαρτού εισοδήματος μπορεί να γίνει επίκληση ανάλωσης κεφαλαίου οσονδήποτε προηγούμενων ετών, εφόσον βέβαια είναι δυνατόν να διασταυρωθούν, με τα στοιχεία που τηρούνται στη Δ.Ο.Υ., οι σχετικοί ισχυρισμοί του φορολογούμενου.

ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 - Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας 

2238/94 Άρθρο 4. Εισόδημα και εξεύρεση του


2238-94, eisodhma, εισοδηματος, εισοδήματα 300, φορολογία ακινήτων, εμπορικο, μισθωτοι, ελευθεροι επαγγελματιες,

Εισόδημα και εξεύρεση του 2238/1994 Άρθρο-4

1.Εισόδημα στο οποίο επιβάλλεται ο φόρος είναι το εισόδημα που προέρχεται από κάθε πηγή ύστερα από την αφαίρεση των δαπανών για την απόκτηση του, όπως αυτό προσδιορίζεται ειδικότερα στα άρθρα 20 έως 51. Ο φόρος αυτού του νόμου, τα πρόστιμα και οι πρόσθετοι φόροι δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από το εισόδημα αυτό.


2.Το εισόδημα ανάλογα με την πηγή της προέλευσης του διακρίνεται κατά τις επόμενες κατηγορίες ως εξής:

ΑΒ. Εισόδημα από ακίνητα.
Γ. Εισόδημα από κινητές αξίες.
Δ. Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις.
Ε. Εισόδημα από γεωργικές επιχειρήσεις.
ΣΤ. Εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
Ζ. Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων και από κάθε άλλη πηγή.3.Για να βρεθεί το συνολικό εισόδημα, αθροίζονται τα επί μέρους εισοδήματα των κατηγοριών Α' έως Ζ' της προηγούμενης παραγράφου τα οποία αποκτώνται από κάθε φυσικό πρόσωπο είτε κατά το οικονομικό έτος το προηγούμενο από τη φορολογία, είτε κατά το ημερολογιακό ή διαχειριστικό ή γεωργικό έτος το οποίο έληξε μέσα στο προηγούμενο από τη φορολογία οικονομικό έτος. Κατά την άθροιση αυτή συμψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επί μέρους εισοδημάτων. Ειδικά, το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις, που προκύπτει από βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) που τηρούνται επαρκώς και ακριβώς, αν δεν καλύπτεται με συμψηφισμό θετικού στοιχείου εισοδήματος άλλης πηγής, είτε γιατί δεν υπάρχει τέτοιο στοιχείο εισοδήματος είτε γιατί αυτό που υπάρχει είναι ανεπαρκές, μεταφέρεται για να συμψηφισθεί ολόκληρο στην πρώτη περίπτωση ή κατά το υπόλοιπο αυτού στη δεύτερη, διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη κατά το υπόλοιπο που απομένει κάθε φορά, με την προϋπόθεση ότι κατά τα έτη αυτά τα βιβλία του υπόχρεου τηρούνται επαρκώς και ακριβώς.
Τα παραπάνω εφαρμόζονται αναλόγως και για το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από εμπορικές επιχειρήσεις που προκύπτει από επαρκή και ακριβή βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το οποίο μεταφέρεται για να συμψηφισθεί διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη.
Οι διατάξεις των δύο προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για το αρνητικό στοιχείο (ζημία) του εισοδήματος από ελευθέρια επαγγέλματα.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 τέθηκε όπως προστέθηκε με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 3842/2010 και ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1-1-2010 και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου και νόμου.


4.Αρνητικό στοιχείο εισοδήματος από πηγή που βρίσκεται στην αλλοδαπή συμψηφίζεται μόνο με θετικά εισοδήματα του φορολογουμένου που προκύπτουν στην αλλοδαπή.
5. ....................
Η παράγραφος 5 του άρθρου 4, καταργήθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 1 του ν. 2459/1997 και η κατάργησή του ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 1997.
6. ....................
Η παράγραφος 6 του άρθρου 4, καταργήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 1 του ν. 2459/1997 και η κατάργησή του ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 1997.


7.Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος και τα οποία αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από το δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδημα του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα. Η εκχώρηση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί με τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούμενης απαίτησης και με την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδημάτων στο Δημόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των ποσών των εισοδημάτων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου.

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 2873/2000 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (28-12-2000), σύμφωνα με την περίπτωση ι' του άρθρου 50 του ιδίου νόμου.
14 Δεκεμβρίου 2012

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για το 2013

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για το 2013

φορολογική κλίμακα 2013, φορολογικο, νομοσχεδιο, 2013, αφορολογητο, μισθωτοι, ελευθεροι επαγγελματιες,

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για το 2013

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για το 2013


Οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013

Οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 φέρνουν έξτρα φόρους στους περισσότερους φορολογουμένους. Περίπου 1.000.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς προστατευόμενα τέκνα και με εισοδήματα πάνω από 23.000 ευρώ και άλλο 1.000.000 μισθωτοί με 1 ή περισσότερα τέκνα και ετήσια εισοδήματα πάνω από 9.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν αυξημένους φόρους λόγω της κατάργησης του βασικού αφορολογήτου των 5.000 και των πρόσθετων αφορολογήτων ορίων για τα προστατευόμενα τέκνα, που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο.

Περισσότερους φόρους θα πληρώσουν περίπου 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ετήσια εισοδήματα μέχρι 55.000 ευρώ εξαιτίας της επιβολής φόρου 26% στα εισοδήματά τους από το πρώτο ευρώ. Οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα αποκλειστικά από ενοίκια θα πληρώσουν φόρους αυξημένους έως και 900%, καθώς τα εισοδήματά τους θα φορολογούνται με 10% από το πρώτο ευρώ.
Κερδισμένοι και χαμένοι από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Τα τεκμήρια διαβίωσης παραμένουν τα ίδια, ενώ καταργούνται οι περισσότερες φοροαπαλλαγές. Διατηρούνται μόνο οι εκπτώσεις φόρου για νοσήλια, ιατρικά έξοδα, δωρέες και διατροφή από τον ένα σύζυγο στον άλλο.


Αναλυτικά, σύμφωνα με τις βασικότερες ρυθμίσεις του νέου φορολογικού νομοσχεδίου:

1. Καταργείται το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ για όλα τα φυσικά πρόσωπα.


2. Καταργούνται όλα τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα.3. Μισθωτοί - συνταξιούχοι: 

Θεσπίζεται νέα φορολογική φορολογική κλίμακα με τρία μόνο κλιμάκια.
Για τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις θα ισχύει συντελεστής φόρου 22%, για τα επόμενα 17.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ, θα ισχύσει συντελεστής φόρου 32% και για το υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος θα ισχύει συντελεστής 42%. Παράλληλα καθιερώνεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 41.001 έως 42.000 ευρώ.

4. Ελεύθεροι επαγγελματίες: 

Τα καθαρά εισοδήματα από ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις, ατομικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογούνται κλιμακωτά με συντελεστές 26% μέχρι τα πρώτα 50.000 ευρώ και 33% για το τυχόν υπόλοιπο ποσό. Για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, θα ισχύει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.


5. Ενοίκια: 

Τα ενοίκια θα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ. Συγκεκριμένα, σε ποσά ενοικίων μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο θα επιβάλλεται φόρος 10%, ενώ τυχόν επιπλέον ποσά, πέραν των 12.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 33%. Στο ακαθάριστο ποσό από ακίνητα επιβάλλεται συμπληρωματικός φόρος 1,5%. Ειδικά για κατοικίες άνω των 300 τ.μ. ή για επαγγελματικά ακίνητα ο συμπληρωματικός φόρος ανέρχεται σε 3%.

6. Αγρότες: 

Τα καθαρά γεωργικά εισοδήματα θα φορολογούνται από το 2014 με 13% από το πρώτο ευρώ. Όλοι αγρότες θα υποχρεωθούν από το 2014 να τηρούν βιβλία εσόδων-εξόδων και να εκδίδουν τιμολόγια και αποδείξεις πώλησης αγαθών. Ειδικά για τη χρήση 2013 (οικονομικό έτος 2014) οι αγρότες θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθών.
Κερδισμένοι και χαμένοι από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

7. «Μπλοκάκια»:

 Οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» θα φορολογούνται ως μισθωτοί και όχι ως επιτηδευματίες, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους και

Τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα τρία ή εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθάριστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.
Κερδισμένοι και χαμένοι από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

Οι φορολογούμενοι με «μπλοκάκια», δεν θα έχουν το δικαίωμα να καταχωρίζουν δαπάνες στα βιβλία τους και να μειώνουν το ακαθάριστο εισόδημά τους από την παροχή υπηρεσιών με την έκπτωση των συγκεκριμένων δαπανών.

8. Τέλος επιτηδεύματος: 

Το τέλος αυξάνεται για τους αυτοαπασχολούμενους, από 500 σε 650 ευρώ, ενώ για τις εταιρείες αυξάνεται από 500 σε 1.000 ευρώ για την κύρια επαγγελματική εγκατάσταση και από 300 σε 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Οι αυξήσεις στα ποσά του τέλους επιτηδεύματος θα ισχύσουν αναδρομικά για τη χρήση του 2012, δηλαδή τα αυξημένα ποσά θα καταβληθούν το 2013.
Κερδισμένοι και χαμένοι από το νέο φορολογικό νομοσχέδιο

9. Μετοχές: 

Οι υπεραξίες που θα προκύπτουν από την πώληση εισηγμένων στο Χρηματιστήριο μετοχών θα φορολογούνται από την 1η Απριλίου 2013 με συντελεστή 20%, ταυτόχρονα όμως οι πωλητές των μετοχών θα επιβαρύνονται και με τον φόρο 0,2% επί των χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος θα εξακολουθεί να ισχύει.

10. Φορολογούμενοι με μηδενικό εισόδημα. Θα απαλλάσσονται από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ, εάν είναι άγαμοι ή των 5.000 ευρώ εάν είναι έγγαμοι.

11. Δηλώσεις - Περιουσιολόγιο: 

Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης θα έχουν οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Υποχρεωτική η αναγραφή στη φορολογική δήλωση όλων των εισοδημάτων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από τον φόρο εισοδήματος.

12. Τέλος ακινήτων: 

Οι φορολογούμενοι που οφείλουν το ειδικό τέλος ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ) μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος θα μπορούν να το αποκόψουν από τους λογαριασμούς και να μεταφέρουν για εξόφληση στις αρμόδιες ΔΟΥ. Εφόσον η οφειλή από το τέλος έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη θα μπορούν να τη ρυθμίσουν σε μηνιαίες δόσεις, αφού όμως καταβάλλουν ένα ποσό 50 ευρώ «έναντι».

13. Ναυτικοί: 

Αυξάνονται οι συντελεστές αυτοτελούς φόρου που επιβάλλονται στους μισθούς τους οποίους αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα του εμπορικού ναυτικού από την παροχή υπηρεσιών σε εμπορικά πλοία, από 6% σε 15% για τους αξιωματικούς και από 3% σε 10% για τους ανήκοντες στα κατώτερα πληρώματα.

14. Ακίνητα: 

Επιβάλλεται φόρος 20% στην υπεραξία από την πώληση ακινήτων.

Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Αλλάζει η φορολογία των κερδών για τις ανώνυμες εταιρίες (ΑΕ) και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ). Η συνολική φορολογική επιβάρυνση των κερδών των συγκεκριμένων εταιρειών θα περιοριστεί από το 40% που ανέρχεται σήμερα περιορίζεται στα επίπεδα του 32,8%. Ειδικότερα:

Τα αδιανέμητα κέρδη των εταιριών φορολογούνται με συντελεστή 26% από 20% που ισχύει σήμερα.

Στα μερίσματα (διανεμόμενα κέρδη) θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10% από 25% που ανέρχεται σήμερα.


Επίσης αυξάνεται η φορολογία των κερδών των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιριών, που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β' κατηγορίας). Συγκεκριμένα, ο φόρος αυξάνεται από το 20% στο 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ των καθαρών κερδών και στο 33% για τυχόν επιπλέον ποσό κερδών πέραν των 50.000 ευρώ.


Δείτε ακόμα


forologia 2012 forologia 2011 taxisnet taxheaven taxis φορολογια εισοδηματος 2012 φορολογικη κλιμακα 2012 φορολογια εισοδηματος


13 Δεκεμβρίου 2012

2238 Άρθρο 19. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2238 Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων 2012 αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων εντυπο αναλωση κεφαλαιου 2011 εντυπο αναλωσησ κεφαλαιου προηγουμενων ετων αναλωση κεφαλαιου 2012 αναλωση κεφαλαιου εντυπο αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων

Άρθρο 19. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής


Άρθρο 19. Διαφορά εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής


1. Η διαφορά μεταξύ του εισοδήματος που δηλώθηκε από το φορολογούμενο, τη σύζυγο του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονομικό έτος, του φορολογουμένου ή της συζύγου του, κατά περίπτωση, από εμπορικές επιχειρήσεις ή από την άσκηση ελευθέριων επαγγελμάτων και αν δε δηλώνεται εισόδημα από τις κατηγορίες αυτές η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδημα της παρ. 3 του άρθρου 48.
2. Ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τον προσδιορισμό της διαφοράς της προηγούμενης παραγράφου υποχρεούται να λάβει υπόψη του τα αναγραφόμενα στη δήλωση χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία και με τα οποία καλύπτεται ή περιορίζεται η διαφορά που προκύπτει. Στις περιπτώσεις αυτής της παραγράφου ο φορολογούμενος φέρει το βάρος της απόδειξης. Τα ποσά αυτά ιδίως είναι:
α) Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγο του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν και τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν τα εισοδήματα αυτά αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, αναγνωρίζονται, εφόσον υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα ή απαλλάσσονται νομίμως από αυτόν.
β) Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
γ) Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
δ) Εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή.Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:
αα) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό,
ββ) που είχαν διαμείνει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος γίνεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη μετοικεσία τους,
γγ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομα τους η στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της Ελλάδας ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή από καταθέσεις τους μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19.
ε) Δάνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία. Ειδικώς, όταν πρόκειται για την κάλυψη διαφοράς δαπάνης της προηγούμενης παραγράφου, κατά το ποσό που προέρχεται από δαπάνη του άρθρου 17, το ποσό του δανείου λαμβάνεται υπόψη εφόσον από το οικείο έγγραφο αποδεικνύεται ότι έχει ληφθεί πριν από την πραγματοποίηση της σχετικής δαπάνης.
στ) Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών για την οποία η οικεία φορολογική δήλωση έχει υποβληθεί μέχρι τη λήξη του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκε η σχετική δαπάνη.
ζ) Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.
Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου αυτού ανά έτος, από τα πραγματικά εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί από το φόρο, τα οποία προκύπτουν από συμψηφισμό των θετικών και αρνητικών στοιχείων αυτών, από τα χρηματικά ποσά που ορίζονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου αυτής και από οποιοδήποτε άλλο ποσό το οποίο αποδεδειγμένα έχει εισπραχθεί, εκπίπτουν οι δαπάνες που προσδιορίζονται στα άρθρα 16 και 17, ανεξάρτητα αν απαλλάσσονται της εφαρμογής των άρθρων αυτών. Αν δεν υπάρχουν δαπάνες με βάση το άρθρο 16 ή αν το ποσό τους είναι μικρότερο από τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ προκειμένου για άγαμο και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ προκειμένου για συζύγους, το ποσό που πρέπει να εκπέσει προσδιορίζεται με βάση την κοινωνική, οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των φορολογουμένων και τις αποδεδειγμένες δαπάνες διαβίωσής τους και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριών χιλιάδων (3.000) και πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, αντίστοιχα.
Κάθε ποσό που καταβλήθηκε για την απόκτηση των εσόδων των παραπάνω περιπτώσεων τα μειώνει και η διαφορά που προκύπτει λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη ή τον περιορισμό της συνολικής ετήσιας δαπάνης, εκτός αν τα ποσά αυτά έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος του έτους που καταβλήθηκαν και ο φορολογούμενος επικαλείται ανάλωση κεφαλαίου του έτους αυτού.
Για την κάλυψη ή περιορισμό της διαφοράς που προκύπτει κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 10 του ν.2019/1992 (ΦΕΚ 34 Α') για τα ποσά των πραγματικών ή τεκμαρτών δαπανών που πραγματοποιούνται από 1.1.1994. Χρηματικά ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη από τη δήλωση που, τυχόν, υποβλήθηκε κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν.2019/1992, για την κάλυψη ή τον περιορισμό διαφοράς δαπάνης, αφαιρούνται από το κεφάλαιο που σχηματίζεται από προηγούμενα έτη, όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση όσα ορίζονται στα εδάφια δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αυτής της περίπτωσης.


3.Προκειμένου προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση την ετήσια δαπάνη του παρόντος άρθρου, η ζημία του ίδιου οικονομικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει και ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη.

Αρ. πρωτ.: 1045929/856/Α0012/19.5.2005 Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών

αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων 2012 αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων εντυπο αναλωση κεφαλαιου 2011 εντυπο αναλωσησ κεφαλαιου προηγουμενων ετων αναλωση κεφαλαιου 2012 αναλωση κεφαλαιου εντυπο αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων

Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών

Αρ. πρωτ.: 1045929/856/Α0012/19.5.2005
Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών


Αθήνα, 19 Μαΐου 2005
Αρ. Πρωτ.: 1045929/856/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Α'

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Σ. Πίνη
Τηλέφωνο : 210 3375315,316
ΦΑΞ: 210 3375001

ΘΕΜΑ: Κάλυψη τεκμηρίου με ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών.


Απαντώντας στο ερώτημα σας, αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:


1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων α' και ζ' της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994, η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων περιορίζεται ή καλύπτεται, μεταξύ άλλων, με πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν από τον ίδιο, τη σύζυγο του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν καθώς επίσης και με ανάλωση κεφαλαίου που αποδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.


2. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 2238/1994 ορίζεται ότι προκειμένου προσδιορισμού του εισοδήματος με βάση την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του παρόντος άρθρου, η ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους ή και των προηγούμενων δεν εκπίπτει και ούτε μεταφέρεται για συμψηφισμό στα επόμενα οικονομικά έτη.

3. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 2238/1994, για να βρεθεί το συνολικό εισόδημα, αθροίζονται τα επιμέρους εισοδήματα (όλων των πηγών εισοδήματος) τα οποία αποκτώνται από κάθε φυσικό πρόσωπο είτε κατά τα οικονομικό έτος το προηγούμενο από τη φορολογία, είτε κατά το ημερολογιακό ή διαχειριστικό ή γεωργικό έτος το οποίο έληξε μέσα στο προηγούμενο από τη φορολογία οικονομικό έτος. Κατά την άθροιση αυτή συμψηφίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επί μέρους εισοδημάτων. Ειδικά για εμπορικές επιχειρήσεις με επαρκή και ακριβή βιβλία Β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. η τυχόν προκύπτουσα ζημιά μεταφέρεται για να συμψηφιστεί διαδοχικώς στα πέντε (5) επόμενα οικονομικά έτη (για εισοδήματα που αποκτώνται από 1/1/05 και μετά).

αναλωση κεφαλαιου προηγουμενων ετων, εντυπο, 2238/94. Εισοδημα, Κατάργηση ΚΒΣ, τεκμαρτό εισόδημα, τεκμήρια 2012,

Ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών : η ζημιά μιας χρήσης δε θα ληφθεί υπόψη αφαιρετικά αλλά για τη χρήση αυτή θεωρείται ότι δεν απομένει κεφάλαιο για ανάλωση.

4. Ύστερα από τα παραπάνω, σας πληροφορούμε τα εξής:

α) Η προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων μπορεί να περιοριστεί ή να καλυφθεί με τα οικογενειακά εισοδήματα και συνεπώς είναι δυνατή η κάλυψη τεκμηρίου του ενός συζύγου με εισοδήματα του άλλου.

β) Στην περίπτωση που σε κάποια χρήση ο προσδιορισμός του εισοδήματος πραγματοποιηθεί με βάση τα τεκμήρια, η τυχόν προκύπτουσα ζημιά στη χρήση αυτή δε συμψηφίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα ούτε μεταφέρεται σε επόμενες χρήσεις. Επομένως κατά την ανάλωση κεφαλαίου προηγούμενων ετών, η ζημιά της χρήσης αυτής δε θα ληφθεί υπόψη.

γ) Τέλος, αν σε κάποιο από τα παρελθόντα έτη τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται προς ανάλωση κεφαλαίου υπάρχει ζημιά από εμπορική επιχείρηση, η ζημιά αυτή καταρχήν συμψηφίζεται με τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογουμένου. Σε περίπτωση που το τελικό αποτέλεσμα μετά το συψηφισμό παραμένει αρνητικό, κατά τον προσδιορισμό κεφαλαίου προηγούμενων ετών η τελική ζημιά της χρήσης αυτής δε λαμβάνεται υπόψη αφαιρετικά αλλά για τη χρήση αυτή θεωρείται ότι δεν απομένει κεφάλαιο για ανάλωση.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΣΠ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

ΔΕΑΦ Α' 1144110 ΕΞ 2015/5.11.2015 - Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών και προσαύξησης περιουσίας 

Υπέκυψαν όλα τα κόμματα στους εκβιασμούς των προνομιούχων υπαλλήλων της Βουλής

Υπέκυψαν όλα τα κόμματα στους εκβιασμούς των προνομιούχων υπαλλήλων της Βουλής

live about our ads advertise with yahoo search cached doc elena rapti nipple youtube help legal let me free    mika iatridi facebook more results from facebookcom more results from youtubecom next petition  greek play video privacy submit your site

Υπέκυψαν όλα τα κόμματα στους εκβιασμούς των προνομιούχων υπαλλήλων της Βουλής

Για δεύτερη φορά η κυβέρνηση, με τη στήριξη αυτή τη φορά και των υπολοίπων κομμάτων, υπέκυψε στους εκβιασμούς των προνομιούχων υπαλλήλων της Βουλής και πήρε πίσω τη διάταξη η οποία θα οδηγούσε σε νέες περικοπές 25%. Οι υπάλληλοι, απείλησαν ότι θα μπλοκάρουν την κατάθεση του φορολογικού νομοσχεδίου την Παρασκευή, έκαναν παράσταση διαμαρτυρίας στον Ευάγγ. Μεϊμαράκη, ενώ με ανακοίνωσή τους έκαναν λόγο ακόμη και για «χούντα».
Υπό το βάρος της αναταραχής στο Κοινοβούλιο το Μαξίμου με δημόσια διάψευση επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά που άναψε η πληροφορία ότι σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περιλαμβάνονται νέες περικοπές ύψους 25% στο μισθολόγιο, αλλά και η κατάργηση υπερωριών καθώς και οδοιπορικών των υπαλλήλων του Κοινοβουλίου. «Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα δημοσιευθεί σε λίγη ώρα δεν περιέχει καμία διάταξη για το μισθολογικό των υπαλλήλων της Βουλής» ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής του πρωθυπουργικού γραφείου, δίνοντας την ίδια στιγμή έδαφος στις πληροφορίες που έκαναν λόγο για σοβαρές διαφωνίες που εκδηλώθηκαν σε ενδοκυβερνητικό επίπεδο για το θέμα.

Ενταση

Από νωρίς το πρωί χθες, οι διάδρομοι του Κοινοβουλίου ήταν ηλεκτρισμένοι, όταν, με την διαρροή της πληροφορίας, ο Σύλλογος Υπαλλήλων συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση και ο πρώτος όροφος όπου στεγάζονται τα γραφεία τους, γέμισε ασφυκτικά από οργισμένους υπαλλήλους, οι οποίοι αποφάσισαν επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας και -για πρώτη φορά στα χρονικά- να κηρύξουν απεργία την ημέρα της ψήφισης των επίμαχων διατάξεων. Την ίδια στιγμή παραιτούνταν αύτανδρη σχεδόν η συνδικαλιστική παράταξη της γαλάζιας ΔΑΚΕ καθώς από τα συνολικά 511 μέλη που αριθμεί στη Βουλή αποχώρησαν τα 500!
Νωρίτερα με υπόμνημα του Συλλόγου των Υπαλλήλων της Βουλής που δόθηκε στην δημοσιότητα, οι υπάλληλοι κατήγγειλαν νέα επιχείρηση στοχοποίησης τους αν και, όπως σημείωναν έχουν ήδη υποστεί υπέρμετρες μειώσεις -κατά 63% μεσοσταθμικά- που προκαλούν σοβαρό πλήγμα στο βιοτικό τους επίπεδο.
Όπως καταγγέλλουν, με τη νέα Πράξη θα προβλέπεται ετήσια σταδιακή μείωση και εν τέλει κατάργηση μέχρι την 1.1.2016, της προσαύξησης του βασικού τους μισθού που έχει θεσπιστεί στο δεύτερο μέρος του Κανονισμού της Βουλής. Στην διάσκεψη των προέδρων όπου τέθηκε το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Π. Λαφαζάνη διαφώνησε ανοικτά με την περαιτέρω μείωση μισθών στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. http://www.imerisia.gr

ΙΚΑ 72 / 2012 Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών

Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών

ikea ika world ika works ika airport ika musume ika radiusite ika nabila gambar ika af bhinneka tunggal ika ika core welcome to ikeacom ikea cached united states bedroom living room united kingdom canada united arab emirates australia italia italy ika laboratory equipment lab magnetic stirrer homogenizer cached industrial mixers mixing equipment high shear mixers cached imperial klans of america cached ika nigeria wikipedia the free encyclopedia cached more results from enwikipediaorg ika wikipedia the free encyclopedia cached ikasystems cloud computing solutions for healthcare payers cached ika products ika news cached ika collective production collective cached next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo search

Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣH ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)
Πληροφορίες: Μ. Κουτσοπούλου
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215000
e-mail : diefpar@ika.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα,
29 .11. 2012

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Αριθ. Πρωτ.
Σ40/308

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΑΡ.: 72

ΠΡΟΣ:
Όλα τα Υποκαταστήματα & Παραρτήματα
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γενική Δ/νση Πληροφορικής
Διεύθυνση Εκμετάλλευσης
Τμήμα Παραγωγής και Διακίνησης
Αναφορών (Συντάξεις)
2. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση Λειτουργίας & Υποστήριξης
Εφαρμογών
Τμήμα Εθνικών Μητρώων Συντάξεων
Απονομών & Πληρωμών
Λαγουμιτζή 40, Τ.Κ. 11745 Αθήνα
3. Επιχειρησιακή Ομάδα Παροχών Ο.Π.Σ.
Πατησίων 12, Αθήνα
4. ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)
Πειραιώς 9-11, Τ.Κ. 10552 Αθήνα
5. Από ένα αντίτυπο σε κάθε υπάλληλο
των Υπηρεσιών Συντάξεων

Θ Ε Μ Α : «Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών.»


Κοινοποιούμε τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ.4 του πρώτου άρθρου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222/12.11.2012, τ. Α΄), καθώς και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, με τις οποίες διευκρινίζονται οι νέες ρυθμίσεις που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οι οποίες ισχύουν από 1.1.2013, προς ενημέρωση των υπηρεσιών σας και των ασφαλισμένων, καθώς και για την ορθή εφαρμογή τους.

1. α) Επισημαίνεται ότι δεδομένης της διασφάλισης των θεμελιωμένων έως και 31.12.2012 συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, καθώς και των δικαιωμάτων που έχουν κατοχυρωθεί ή κατοχυρώνονται με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 –με ή χωρίς αναγνώριση πλασματικών χρόνων- με προϋποθέσεις που ισχύουν μέχρι 31.12.2012, οι τροποποιήσεις κοινοποιούμενες δικαιώματα μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, ανεξάρτητα από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης (πριν ή μετά την 31.12.2012).

Για παράδειγμα, η προσθήκη δύο ετών στο όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης των ανδρών, παλαιών ή νέων (από 1.1.1993 και μετά) ασφαλισμένων, όριο που δεν είχε θιγεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, δεν εξαρτάται από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, αλλά από τη μη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και των ελάχιστων απαιτούμενων ημερών ασφάλισης) μέχρι την 31.12.2012.

Επομένως, οι πίνακες που αφορούν τις γενικές προϋποθέσεις πλήρους ή μειωμένης συνταξιοδότησης παλαιών και νέων ανδρών ασφαλισμένων διαμορφώνονται ως εξής:
about our ads advertise with yahoo search australia bedroom bhinneka tunggal ika cached canada gambar ika af help ika news ika wikipedia the free encyclopedia ika airport ika airport code ika anime ika clan ika collective production collective ika core ika food ika japanese ika karate ika laboratory equipment lab magnetic stirrer homogenizer ika musume ika nabila ika nigeria wikipedia the free encyclopedia ika products ika radiusite ika systems ika works ika world ikasystems cloud computing solutions for healthcare payers ikea imperial klans of america industrial mixers mixing equipment high shear mixers italia italy legal living room more results from enwikipediaorg next privacy submit your site united arab emirates united kingdom united states welcome to ikeacom ikea

Κοινοποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων του Ν. 4093/2012 και οδηγιών

* από τις οποίες 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την πενταετία πριν από το έτος κατάθεσης της
αίτησης για συνταξιοδότηση (για τους παλαιούς ασφαλισμένους) ή 750 ημέρες ασφάλισης την
τελευταία πενταετία πριν από το έτος κατάθεσης της αίτησης για συνταξιοδότηση (για τους νέους
ασφαλισμένους)

β) Αντίθετα, στις περιπτώσεις που υποβάλλεται αίτημα συνταξιοδότησης σε μειωμένοόριο ηλικίας από άνδρες ασφαλισμένους, τα όρια ηλικίας των οποίων δεν είχαν θιγεί με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010 (π.χ., οι γενικές προϋποθέσεις των 4500 ημερών ασφάλισης σε ηλικία 60 ετών), ως προς τον υπολογισμό της μείωσης καθοριστικό στοιχείο αποτελεί η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, δεδομένου ότι προσδιορίζεται με βάση το πλήρες όριο ηλικίας που ισχύει κατά το χρόνο που υποβάλλεται το αίτημα. Επομένως, εφ’ όσον από 1.1.2013 το γενικό όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης για τους άνδρες ασφαλισμένους είναι το 67ό έτος, ο υπολογισμός της μείωσης για τις αιτήσεις που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά θα ανάγεται στο 67ο έτος, με ανώτατο όριο τα 60/200.Παράδειγμα: Ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του μέχρι 31.12.2012 και καταθέτει αίτηση για μειωμένη σύνταξη εντός του 2012 θα λάβει σύνταξη με μείωση κατά 1/200 για κάθε μήνα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας του, ενώ εάν καταθέσει την αίτηση αυτή από 1.1.2013 και μετά, η μείωση θα υπολογιστεί κατά 1/200 για κάθε μήνα που απομένει μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του, κατ’ ανώτατο όριο δε τα 60/200.

γ) Σας επισημαίνουμε ότι για την αποφυγή παρανοήσεων, δεν θα πρέπει να λάβετε υπ’ όψη τα παραδείγματα i και ii της παρ. 8 του κοινοποιούμενου εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας (σ. 11).

2. Ως προς την αναγνώριση πλασματικών χρόνων ασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν. 3996/2011, που εξακολουθεί να καλύπτει τους ασφαλισμένους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 1.1.2011 και εξής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3863/2010, επισημαίνεται ότι δεν διαφοροποιείται το ανώτατο όριο του αναγνωριστέου πλασματικού χρόνου ανάλογα με το έτος που κατοχυρώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα (για το 2011 μέχρι 4 έτη, για το 2012 μέχρι 5 έτη, για το 2013 μέχρι 6 έτη και για το 2014 μέχρι 7 έτη).
Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται δικαίωμα αναγνώρισης των πλασματικών χρόνων του άρθρου 40 του Ν. 3996/2011 στις περιπτώσεις που θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις που δεν είχαν θιγεί με το Ν. 3863/2010 και τροποποιούνται με την κοινοποιούμενη διάταξη από 1.1.2013 (π.χ., άνδρες με λιγότερες από 4500 ημέρες μεικτής ασφάλισης σε ηλικία 67 ετών).

Συν.: α) ΦΕΚ 222/12.11.2012 (σ. 5525, 5605, 5606)
β) Ένα έγγραφο (ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-Ο6Υ) (19 φύλλα)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γρ. Διοικητή
2. Γρ. Υποδιοικητή κ. Δ. Πατσούρη
3. Γρ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Ασφ/κών Υπηρεσιών
4. Γρ. Δ/ντριας Παροχών
5. Τμήμα Κύριας Σύνταξης (10 αντίτυπα)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

Σε μισθωτούς και συνταξιούχους το κύριο βάρος της φορολογίας

Oι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δηλώνουν το 70% του συνολικού εισοδήματος ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι το 19%

forologiki, foros, μισθωτοι, συνταξη, taxisnet.gr, gsis, gsis,

Oι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι δηλώνουν το 70% του συνολικού εισοδήματος ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έμποροι το 19%


Σε μισθωτούς και συνταξιούχους το κύριο βάρος της φορολογίας

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να φέρουν το κύριο βάρος της φορολογίας, σύμφωνα με στοιχεία για τα εισοδήματα του 2010.


Τα μεγάλα προβλήματα του φορολογικού συστήματος της χώρας αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων για τα εισοδήματα του 2010 που δηλώθηκαν στην εφορία πέρυσι. Για άλλη μια φορά οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι εμφανίζονται να δηλώνουν το 70% του συνολικού εισοδήματος και να πληρώνουν το 55% του συνολικού φόρου, ενώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες (και έμποροι) δηλώνουν το 19% του εισοδήματος, καταβάλλοντας το 15,4% των φόρων.

Από το σύνολο των 5.681.066 φορολογουμένων, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι 2.782.188 (ή το 49%) δήλωσε εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ. Πάνω από 100.000 ευρώ εισόδημα δήλωσαν 38.549 φορολογούμενοι, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι εισόδημα μεγαλύτερο των 500.000 ευρώ δήλωσαν 287 φορολογούμενοι και πάνω από 900.000 ευρώ μόλις 51 φορολογούμενοι.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή του δηλωθέντος εισοδήματος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Έτσι από το σύνολο των 355.982 ελεύθερων επαγγελματιών, οι 248.50 δήλωσαν εισόδημα έως 12.000 ευρώ και μόνο 64 ελεύθεροι επαγγελματίες εμφανίζονται να δηλώνουν περισσότερα από 500.000 ευρώ ετήσιο εισόδημα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία το 2011 (για τα εισοδήματα του 2010) στην τσιμπίδα των τεκμηρίων, που ήταν αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, «πιάστηκαν» 1.359.276 φορολογούμενοι εκ των οποίων οι 300.423 μισθωτοί, οι 57.262 ελεύθεροι επαγγελματίες, οι 451.067 εισοδηματίες ενώ 234.700 από αυτούς ήταν έμποροι και βιομήχανοι. Συνολικά με βάση τα τεκμήρια φορολογήθηκε επιπλέον εισόδημα περίπου 8 δισ. ευρώ.

Ενδεικτικό των χρόνιων προβλημάτων του φορολογικού μηχανισμού είναι και η ιδιαίτερα μεγάλη διαφορά μεταξύ των προστίμων που επιβάλλονται κάθε χρόνο και αυτών που τελικά εισπράττονται. Έτσι σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών το 2011 βεβαιώθηκαν πρόστιμα ύψους 1,572 δισ. ευρώ για να εισπραχθούν τελικά 29 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι αύριο, το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο οι βασικοί άξονες του οποίου θα παρουσιαστούν στη σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα. Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο θα προβλέπει, σύμφωνα με πληροφορίες, νέα κλίμακα για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών από το πρώτο ευρώ και χωρίς αφορολόγητο ποσό, ενώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους η νέα κλίμακα θα προβλέπει ελαφρύνσεις για εισοδήματα έως 25.000 ευρώ και επιβαρύνσεις για τα υψηλά εισοδήματα.

Στόχος της κυβέρνησης αλλά και δέσμευση που έχει αναληφθεί με το μνημόνιο είναι να υπάρξει και δεύτερη φάση αλλαγών στη φορολογία το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους οι οποίες θα αφορούν σε περαιτέρω μέτρα για την περιστολή της φοροδιαφυγής.

Πηγή: ΑΜΠΕ

Αυτοτελή φορολόγηση ενοικίων 20% για το 2013

Αυτοτελή φορολόγηση ενοικίων 20% για το 2013

2013, φορολογική κλίμακα 2013, ενοικια, ενοικια, μισθωματα, ιδιοκτητη, αφορολογητο, forologiki,

Αυτοτελή φορολόγηση ενοικίων 20% για το 2013

Νέα δεδομένα στην αγορά ακινήτων, και ειδικά στην ενοικίαση σπιτιών, καταστημάτων και γραφείων, θα δημιουργήσει η υλοποίηση της πρότασης για αυτοτελή φορολόγηση 20% για όλα τα μισθώματα. Η πρόταση έχει πέσει στο τραπέζι των συζητήσεων αλλά έχει προκαλέσει σοκ στους ιδιοκτήτες που μισθώνουν.
Ηδη η ΠΟΜΙΔΑ με μια οργισμένη ανακοίνωσή της κάνει λόγο για καταλήστευση των μικρο-ιδιοκτητών και ιδιαίτερα όσων δεν έχουν ούτε μια σύνταξη ή ένα μισθό, αλλά μόνον κάποιο χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα από μισθώματα.
forologia forologia forologia greece forologia autokiniton forologia epe forologia skafon forologia ellados forologia aftokinitou forologia eisodhmatos epsilon forologia eforologiagr cached arxikh cached app store eforologia apple itunes everything you cached eforologiagr eforologia cached eforologia facebook cached more results from facebookcom forumeforologiagr index page cached eforologiagr domaintrakkercom cached australia  ergasia stegasis paideia forologia cached forologia ingr   cached next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo search

Αυτοτελή φορολόγηση ενοικίων 20% για το 2013

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, ενώ ιδιοκτήτης χωρίς μισθό ή σύνταξη, για μηνιαίο ενοίκιο μέχρι 420 ευρώ ήταν αφορολόγητος, θα κληθεί να καταβάλει, εκτός από το «χαράτσι» της ΔΕΗ, και περίπου 1.600 ευρώ, ενώ σε άλλον με μηνιαίο ενοίκιο 1.000 ευρώ που θα πλήρωνε φόρο 700 ευρώ, θα του ζητήσουν να πληρώσει το «χαράτσι» και έως και 3.831 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του συμπληρωματικού φόρου έως 3% στο εισόδημα από μισθώματα και 55% προκαταβολή φόρου επομένου έτους.
Και συνεχίζουν οι ιδιοκτήτες: «Διερωτώμεθα πως η πρόταση αυτή και γενικά η δραστική αύξηση των επιβαρύνσεων πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία (το «χαράτσι» της ΔΕΗ και ο επερχόμενος ΦΑΠ του 2011 που ξεκινά από τη «μεγάλη» ακίνητη περιουσία των 200.000 ευρώ) συμβιβάζεται με την απαίτηση προς τους ιδιοκτήτες να μειώσουν τα ενοίκια;» τονίζουν οι ιδιοκτήτες. http://www.imerisia.gr

12 Δεκεμβρίου 2012

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Δωρεάν Πρόγραμμα υποβολής ΑΠΔ με δισκέτα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ - Δωρεάν Λογισμικό Διαχείρισης ΑΠΔ

Πρόγραμμα υποβολής ΑΠΔ με δισκέτα

Δημιουργία αρχείου για Ψηφιακό Μέσο (Δισκέτα ή CD) και την υποβολή του στο αρμόδιο Υποκατάστημα

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με στόχο την εξυπηρέτηση του Εργοδότη, παρέχει ΔΩΡΕΑΝ "ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ", για την διαχείριση και υποβολή ΑΠΔ. Το λογισμικό δίνει την δυνατότητα για την:
 • Δημιουργία αρχείου για Ψηφιακό Μέσο (Δισκέτα ή CD) και την υποβολή του στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ.
 • Δημιουργία αρχείου για υποβολή μέσω διαδικτύου με την μέθοδο φόρτωσης αρχείου (upload).
Το "ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ" αποτελεί υποστηρικτικό μηχανισμό, η χρήση του είναι προαιρετική και είναι διαθέσιμο στην συγκεκριμένη σελίδα, σύμφωνα με το ακόλουθο πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης:

Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει καταβάλλει κάθε δυνατή τεχνική προσπάθεια για την πληρότητα και καταλληλότητα του συγκεκριμένου λογισμικού. Σύμφωνα με την διεθνή πρακτική για την παραγωγή λογισμικού και για αντικειμενικούς λόγους όπως:
 • Συμβατότητας τεχνικού εξοπλισμού και καλής λειτουργίας αυτού
 • Ορθότητας διαδικασίας εγκατάστασης και τρόπου χρήσης του,
το "ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ", παρέχεται "ΩΣ ΕΧΕΙ", χωρίς περαιτέρω εγγύηση καταλληλότητας και υποστήριξης αυτού.
Η παραγωγή του συγκεκριμένου λογισμικού, δεν αποσκοπεί στην εμπορική εκμετάλλευσή και είναι επιτρεπτή η Δωρεάν Αντιγραφή, Διανομή και Χρήση του.

Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για τα αρχεία:

Πρόγραμμα Διαχείρισης Α.Π.Δ. (αρχεία εγκατάστασης)

Οδηγίες εγκατάστασης και χρήσης του προγράμματος με παραδείγματα

Οδηγίες Μετατροπής ΑΠΔ από 01-Κανονική σε 04-Συμπληρωματική

Υποχρέωση καταβολής του επιδόματος γάμου 2013 και μετά

κατεβάστε την εδώ:
ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26352/839 28-11-2012


http://www.nexusmanagementconsultants.gr/2012/12/Ypoxrewsh-katabolhs-epidomatos-gamou-2013-kai-meta.html

 Υποχρέωση καταβολής επιδόματος γάμου

ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26352/839 28-11-2012

Ελευθεροι επαγγελματίες - Σύνταξη και συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 2013

Ελευθεροι επαγγελματίες - Σύνταξη και συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 2013

Ποιες κατηγορίες ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, δεν θίγονται από τον νέο ασφαλιστικό του 2013.

 1. Οι ασφαλισμένοι, που έχουν θεμελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012 και  
 2. οι νέοι ασφαλισμένοι -
 3. μητέρες ή χήροι πατέρες τέκνων που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία
είναι οι κατηγορίες ασφαλισμένων του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, οι οποίες δεν θίγονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας που επέρχονται με τον νέο ασφαλιστικό.
Οι νέες προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση τόσο ως προς τα όρια ηλικίας όσο και ως προς τον χρόνο ασφάλισης θα ισχύσουν από την 1-1-2013.

Από το 2013 τα όρια ηλικίας αυξάνονται κατά 2 έτη με ανώτατο όριο, το 67ο έτος της ηλικίας.


Σύμφωνα με εγκύκλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει ως 31-12-2012 και τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και το αντίστοιχο όριο ηλικίας -όπου αυτό προβλέπεται- που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του.

Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα δεν θίγεται, και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε και ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να συνεχίζει την ασφάλιση, υποχρεωτική ή προαιρετική, χωρίς να «παρασύρεται» από την αύξηση των ορίων ηλικίας.

Στην περίπτωση των ανηλίκων τέκνων, η προϋπόθεση της ανηλικότητας εξετάζεται κατά τη συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου, ενώ δεν εξετάζεται κατά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

Αναλυτικότερα στην εγκύκλιο προβλέπονται τα εξής:


Συνταξιοδότηση με 37ετία


Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2010 είχαν συμπληρώσει 37 έτη πραγματικής και υποχρεωτικής ασφάλισης σε φορείς αυτοαπασχολουμένων βάσει αρθρ. 16 ν. 3232/2004, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε, και μετά την 1-1-2013 χωρίς όριο ηλικίας.

Συνταξιοδότηση παλαιών ασφαλισμένων με 35ετία έως 31-12-2010


Ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν 35 έτη ασφάλισης έως 31-12-2010 έχουν κατοχυρώσει και συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμα κι αν αυτή επέλθει μετά την 1-1-2013.

Συνταξιοδότηση με 35ετία από 1-1-2011


Ασφαλισμένοι που συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2012, διατηρούν (κατοχυρώνουν) το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση 36 ή 37 ετών ασφάλισης κατά περίπτωση, και του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμη κι αν αυτό επέλθει μετά την παραπάνω ημερομηνία.

Συνταξιοδότηση με 35ετία από 1-1-2013


Ασφαλισμένοι -παλαιοί ή νέοι- που συμπληρώνουν 35 έτη ασφάλισης από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.

Συνταξιοδότηση παλαιών ασφαλισμένων με 15ετία


Ασφαλισμένοι που μέχρι 31-12-2012 συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης και το 65° έτος της ηλικίας, έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, και μετά την 1-1-2013 με τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν 15 έτη ασφάλισης ή το 65° έτος της ηλικίας από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης και του 67ου έτους της ηλικίας.

Συνταξιοδότηση γυναικών πρώην ΤΣΑ με 25ετία


Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ- ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης μέχρι 31-12-2010, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΑ (και όχι του ΟΑΕΕ) με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, ακόμη κι αν αυτή επέλθει μετά την 1-1-2013.
Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ- ΟΑΕΕ που συμπληρώνουν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συγχρόνως συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας μέχρι 31-12-2012, διατηρούν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 61ου ή 62ου έτους της ηλικίας και μετά την 1-1-2013.
Ασφαλισμένες του πρώην ΤΣΑ- ΟΑΕΕ που συμπλήρωσαν 25 έτη ασφάλισης από 1-1-2011 και εφεξής, και συμπληρώνουν το 60° έτος της ηλικίας από 1-1-2013 και μετά, συνταξιοδοτούνται με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, με συνυπολογισμό πλασματικών χρόνων.

Συνταξιοδότηση νέων ασφαλισμένων με 15ετία


Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 65ο ή το 60ό έτος της ηλικίας και 15 έτη ασφάλισης ως 31-12-2012, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε, με πλήρες ή μειωμένο ποσό σύνταξης, αντίστοιχα.

Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 65° έτος της ηλικίας και 20 έτη (πλήρες ποσό) ή 16 έτη ασφάλισης (μειωμένο ποσό) ως 31-12-2012, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε, χωρίς να παρασύρονται σε μεγαλύτερο όριο ηλικίας. Συνυπολογισμός αναγνωριζόμενων χρόνων δεν επιτρέπεται.

Παραδείγματα


1. Ασφαλισμένος συμπληρώνει 31 έτη ασφάλισης την 31-12-2012. Με συνυπολογισμό 4 ετών αναγνωριζόμενων χρόνων ν. 3996/2011, συμπληρώνει 35ετία εντός του 2012, επομένως θα συνταξιοδοτηθεί με 37 έτη και ηλικία 60 ετών, όποτε κι αν αυτή συμπληρωθεί. Για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου θα πρέπει είτε να παραμείνει 2 έτη στην ασφάλιση είτε να αναγνωρίσει 1 επιπλέον έτος (συνολικά 5 αναγνωριζόμενα έτη) και να παραμείνει στην ασφάλιση 1 έτος.

Με τους ίδιους όρους θα συνταξιοδοτηθεί και ο ασφαλισμένος με ταυτόχρονη θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να συνυπολογίσει χρόνο στρατιωτικής θητείας.

2. Παλαιός ασφαλισμένος συμπληρώνει 15 έτη ασφάλισης την 31-12-2012 και το 65° έτος της ηλικίας τον 1°/2013. Θα συνταξιοδοτηθεί με την συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

3. Νέος ασφαλισμένος συμπληρώνει 14 έτη ασφάλισης και το 61° έτος της ηλικίας την 31-12-2012. Θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 15 ετών και είτε του 67ου έτους με πλήρες ποσό είτε του 62ου έτους με ποσό μειωμένο κατά 60/200.

Για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου είτε θα παραμείνει 1 έτος στην ασφάλιση, είτε θα αναγνωρίσει χρόνο αρθρ. 40 ν. 2084/1992.

4. Συνταξιούχος γήρατος ΙΚΑ έχει συμπληρώσει το 60° και 30 έτη ασφάλισης. Έχει δύο επιλογές:

α) Με τον ήδη υπάρχοντα χρόνο, χωρίς καμία αναγνώριση, θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας.

β) Με τον συνυπολογισμό 5 ετών αναγνωριζόμενων χρόνων ν. 3996/2011 (πλην χρόνου στρατιωτικής θητείας), συμπληρώνει 35 έτη εντός 2012, επομένως θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση 37 ετών και του 67ου έτους της ηλικίας λόγω δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

5. Ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει το 60° και 29 έτη ασφάλισης. Με τον συνυπολογισμό 5 ετών αναγνωριζόμενου χρόνου -τον μέγιστο δηλαδή επιτρεπόμενο δεν συμπληρώνει 35ετία εντός του 2012, επομένως θα συνταξιοδοτηθεί με τη συμπλήρωση του 62ου έτους και 40 ετών ασφάλισης. Για τη συμπλήρωση του συντάξιμου χρόνου των 40 ετών μπορεί να συνυπολογίσει 7 έτη αναγνωριζόμενου χρόνου.
http://www.tovima.gr

11 Δεκεμβρίου 2012

Καλύφθηκε ο στόχος των 30 δισ. ευρώ για την επαναγορά ομολόγων

Καλύφθηκε ο στόχος των 30 δισ. ευρώ για την επαναγορά ομολόγων

Eurogroup, ΟΔΔΗΧ, ομολογα, ελλαδα, δημοσιο, efsf, europe, η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας,

Καλύφθηκε ο στόχος των 30 δισ. ευρώ για την επαναγορά ομολόγων

Αισιοδοξία ότι καλύφθηκε ο στόχος των 30 δισ. ευρώ στο πρόγραμμα της επαναγοράς ομολόγων, εκφράζουν ανώτατα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών. Συγκεκριμένα, έκλεισε στις 14:00 σήμερα, Τρίτη, το βιβλίο προσφορών του ΟΔΔΗΧ για την επαναγορά ομολόγων και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η διαδικασία κρίνεται επιτυχημένη, αφού οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι συγκεντρώθηκαν τα 30 δισ. ευρώ ομολόγων που χρειαζόταν η Ελλάδα.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, η χώρα μας ζητούσε να επαναγοράσει χρέος αξίας 30 δισ. ευρώ, με δάνειο 10 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Με βάση τη διαδικασία αυτή, η καθαρή μείωση του ελληνικού χρέους είναι 20 δισ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι αργότερα το απόγευμα στις 18:30, το Eurogroup, μέσω τηλεδιάσκεψης, θα αποτιμήσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας και τότε αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Πηγή: ΑΜΠΕ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ σχέδιο νόμουΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ


Άρθρο 1

Σκοπός - Πεδίο εφαρμογής


Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς με τη θέσπιση κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εξαιρούνται οι επιστημονικές υπηρεσίες που παρέχονται από ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Άρθρο 2

Ορισμοί


1. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Προϊόν»: Κάθε προϊόν βιομηχανικής κατασκευής και κάθε προϊόν που συνιστά τρόφιμο.
β) «Υπηρεσία»: Κάθε μη μισθωτή οικονομική δραστηριότητα που παρέχεται κατά κανόνα έναντι αμοιβής από επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο. 
γ) «Ηλεκτρονική υπηρεσία»: Οποιαδήποτε υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών, ήτοι κάθε υπηρεσία που συνήθως παρέχεται έναντι αμοιβής, με ηλεκτρονικά μέσα εξ αποστάσεως και κατόπιν προσωπικής επιλογής ενός αποδέκτη υπηρεσιών.
Για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, νοείται με τον όρο:
• «εξ αποστάσεως»: υπηρεσία που παρέχεται χωρίς τα συμβαλλόμενα μέρη να είναι ταυτόχρονα παρόντα.
• «με ηλεκτρονικά μέσα»: υπηρεσία που παρέχεται στην αφετηρία της και γίνεται αποδεκτή στον προορισμό της μέσω εξοπλισμών ηλεκτρονικής επεξεργασίας (συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής συμπίεσης) ή αποθήκευσης δεδομένων και η οποία παρέχεται, διαβιβάζεται και λαμβάνεται εξ ολοκλήρου μέσω τηλεφωνικής γραμμής, ραδιοφωνικής μετάδοσης, οπτικής ίνας ή με άλλα ηλεκτρομαγνητικά μέσα.
• «κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας ενός αποδέκτη υπηρεσιών»: υπηρεσία που παρέχεται με μετάδοση δεδομένων κατόπιν συγκεκριμένης παραγγελίας.
δ) «Εμπορικά έγγραφα»: Έγγραφα με συγκεκριμένα στοιχεία μιας εμπορικής συναλλαγής, όπως εντολή/παραγγελία, τιμολόγιο πώλησης/απόδειξη παροχής υπηρεσιών, δελτίο αποστολής, πιστοποιητικό προέλευσης.
ε) «Κατασκευαστής/Παραγωγός»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει /παράγει προϊόν ή που αναθέτει σε άλλους το σχεδιασμό ή την κατασκευή/παραγωγή προϊόντος και διοχετεύει στην αγορά το προϊόν αυτό υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό του σήμα.
στ) «Παρασκευαστής»: Κάθε φυσικό πρόσωπο, βιομηχανία, βιοτεχνία, εμπορική ή άλλη επιχείρηση, εταιρεία εισαγωγής κ.λπ. που παρασκευάζει επεξεργάζεται, συσκευάζει, εισάγει από το εξωτερικό, συντηρεί, διατηρεί ή διαθέτει στην κατανάλωση τρόφιμα.
ζ) «Εισαγωγέας»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην Ε.Ε. που διαθέτει (θέτει για πρώτη φορά σε κυκλοφορία) προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά.
η) «Διανομέας»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο προϊόν στην αγορά.
θ) «Υπεύθυνος διάθεσης»: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο στην Ελλάδα, το οποίο, υπό την ιδιότητα του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα ή του διανομέα, διαθέτει (θέτει για πρώτη φορά σε κυκλοφορία) προϊόν στην ελληνική αγορά.
ι) «Λιανεμπορική επιχείρηση»: Η επιχείρηση που καθιστά διαθέσιμο προϊόν στον τελικό καταναλωτή.
ια) «Χονδρεμπορική επιχείρηση»: Η επιχείρηση που προμηθεύεται προϊόντα από παραγωγούς/παρασκευαστές και τα μεταπωλεί σε επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου.
ιβ) «Τρόφιμα»: Όλα τα στερεά ή υγρά προϊόντα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τροφή από τον άνθρωπο. Ο όρος τρόφιμα συμπεριλαμβάνει τα κάθε είδους ποτά και ευφραντικά, το νερό, τα κόμμεα και μαστίχες (τσίχλες), καθώς και κάθε ουσία ή μίγμα ουσιών που προορίζονται για προσθήκη σε τρόφιμα (ΚΤΠ). 
ιγ) «Ποιότητα»: Το σύνολο των στοιχείων και χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, που προδιαγράφουν την ικανότητά του/της να ικανοποιήσει προδιαγεγραμμένες ανάγκες. 

Άρθρο 3

Γενικές Αρχές που διέπουν τη διακίνηση προϊόντων και υπηρεσιών


Όποιος διακινεί προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες υποχρεούται να εξασφαλίζει την ορθή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτή, που δύναται να επηρεάσει την αγοραστική του απόφαση, την ορθότητα της συναλλαγής,  καθώς και όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.  

Άρθρο 4

Ρυθμίσεις για τη διακίνηση προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών


1. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται τα επί μέρους ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, οι οποίες αποτελούν ενιαίο σύνολο με τον τίτλο : «ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)» και κωδικοποιούνται ανά πενταετία.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατόπιν γνώμης της Επιτροπής Ανταγωνισμού και εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος μπορεί να καθορίζονται, για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ανώτατες τιμές πώλησης προϊόντων σε επίπεδο χονδρικής ή λιανικής και παροχής υπηρεσιών, όταν εξ αντικειμένου δεν είναι εφικτό να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός.

Άρθρο 5

Εκπτώσεις – Προσφορές 


1. Επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές τέσσερις (4) φορές το χρόνο, ως εξής:
Α. Τακτικές εκπτώσεις.
α) Από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και
β) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.
Β. Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι.
α) Το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και
β) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτοκινήτων.

2. Τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη των τακτικών εκπτώσεων απαγορεύεται στους υπεύθυνους των εμπορικών καταστημάτων να ανακοινώνουν προς το κοινό εκπτώσεις ή προσφορές με οποιονδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση, επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων.

3. Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πέραν της αναγραφής της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η ευκρινής αναγραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών ή των υπηρεσιών. 

4. Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα. Κατ’ εξαίρεση, το χρονικό διάστημα των προσφορών από εκθέσεις αυτοκινήτων και βιβλιοπωλεία δεν μπορεί να υπερβεί τις εξήντα (60) και τριάντα (30) ημέρες, αντίστοιχα.
Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις προσφορές προϊόντων παντοπωλείου.

5. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη. Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος οφείλει να ανακοινώνει με τηλεομοιοτυπία (fax) ή με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στο Παρατηρητήριο Τιμών της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και στον οικείο Εμπορικό Σύλλογο, τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μια (1) ημέρα πριν από την έναρξή τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η χρονική περίοδος κατά την οποία τα εποχικά είδη μπορούν να προσφέρονται σε μειωμένη τιμή. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χαρακτηρισμού των καταστημάτων πώλησης αποθεμάτων (stock) και των εκπτωτικών καταστημάτων (outlet), καθώς και της πώλησης εμπορευμάτων από τα καταστήματα αυτά.

Άρθρο 6

Λειτουργία τις Κυριακές


1. Επιτρέπεται, προαιρετικά, η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:
α) Την πρώτη Κυριακή κατά την έναρξη των χρονικών περιόδων της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου. Σε περίπτωση που η πρώτη Κυριακή συμπίπτει με επίσημη αργία, η δυνατότητα μετατίθεται την επόμενη Κυριακή.
β) Τις δύο (2) Κυριακές πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων.
γ) Την Κυριακή των Βαΐων.

2) Επιτρέπεται, προαιρετικά, η λειτουργία όλες τις Κυριακές του έτους των εμπορικών καταστημάτων με συνολική επιφάνεια εμβαδού, όπως αυτό αναγράφεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ, μέχρι διακόσια πενήντα (250) τετραγωνικά μέτρα, υπό τις εξής προϋποθέσεις: α) να μην ανήκουν, υπό οιαδήποτε νομική σχέση, σε αλυσίδα καταστημάτων και β) να μη λειτουργούν με συμφωνίες συνεργασίας τύπου « shops-in-a-shop».

Άρθρο 7

Υπηρεσίες αρμόδιες για τον έλεγχο


1. Αρμόδιες Υπηρεσίες για τον έλεγχο, προς διαπίστωση εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, πλην των αναφερομένων στα αντικείμενα του επίσημου ελέγχου τροφίμων, είναι:
α) Οι Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
β) Οι Υπηρεσίες Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
γ) Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών, 
δ) Οι Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, όσον αφορά τους χώρους λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών και Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας.
ε) Οι Υπηρεσίες της Λιμενικής Αστυνομίας όσον αφορά τη Ζώνη Λιμένων δικαιοδοσίας τους.
στ) Η Ελληνική Αστυνομία, εφόσον οι διατάξεις αρμοδιότητάς τους προβλέπουν τη δυνατότητα Αγορανομικών Ελέγχων.
ζ) Οι Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, ως προς τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες τους.

2. Ειδικά για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και των και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, αναφορικά με τη μη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, αρμόδιοι φορείς είναι και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), ως κεντρικές αρμόδιες αρχές, το Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς και οι Αρχές στις οποίες περιήλθαν κατά μεταβίβαση αρμοδιότητες διεξαγωγής των επίσημων ελέγχων. Ειδικά για τα τρόφιμα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, αρμόδιος φορέας είναι το Γενικό Χημείο του Κράτους και οι Χημικές Υπηρεσίες αυτού, σύμφωνα με τις κατά νόμο προβλεπόμενες αρμοδιότητες τους.

3. Οι φορείς, το ύψος και οι διαδικασίες επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών προστίμων του νόμου αυτού, όταν επιβάλλονται σε επιχειρήσεις που δεν συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων, καθορίζονται από τις διατάξεις των ειδικότερων περί ελέγχου των τροφίμων νόμων και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που έχουν θεσπίσει οι Κεντρικές Αρμόδιες Αρχές.

4. Η παράβαση των όρων της Υγιεινής και καθαριότητας στα αναφερόμενα κατά το παρόντα νόμο καταστήματα, εργαστήρια και σε κάθε Δημόσιο κέντρο, ή κατάστημα που εξυπηρετεί το κοινό όπως αυτά προαναφέρθηκαν στο νόμο, διώκεται και τιμωρείται κατά τις ειδικές υγειονομικές διατάξεις.

5. Διατάξεις που αφορούν τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους διατηρούνται σε ισχύ.

6. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δια του παρόντος δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα μέσω πράξεων βεβαίωσης παράβασης κατά τον έλεγχο στους χώρους του υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου), των λαϊκών αγορών και των λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται από τους οργανισμούς λαϊκών αγορών που λειτουργούν στη χώρα.

Άρθρο 8

Έλεγχοι – Δειγματοληψίες – Εργαστηριακές Εξετάσεις


1. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του κώδικα ποινικής δικονομίας. Οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του ν. 3959/2011 εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Στην περίπτωση που οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο, διαπιστώσουν ενδείξεις τέλεσης παράβασης, για την οποία δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης, υποχρεούνται να ενημερώσουν προς τούτο αμέσως τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.

3. Οι αρμόδιες αρχές για την άσκηση ελέγχων, δύνανται να επιθεωρούν οποιονδήποτε χώρο όπου παρέχονται υπηρεσίες ή παράγονται, αποθηκεύονται, διακινούνται, διατίθενται στην αγορά ή/ και  εκτίθενται  προϊόντα που προορίζονται για διάθεση στον καταναλωτή και να προβαίνουν σε σχετικούς ελέγχους.

4. Για την είσοδο στις εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών ή παραγωγής, αποθήκευσης, διακίνησης και διάθεσης των προϊόντων των ελεγχομένων, τα αρμόδια όργανα ελέγχου, οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά διοικητικά και άλλα έγγραφα των αρμόδιων αρχών εποπτείας της αγοράς, που αποδεικνύουν τις σχετικές εντολές ελέγχου. 

5. Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται σε κάθε περίπτωση να συνδράμουν τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα στο έργο τους. 

6. Στο πλαίσιο των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι δύνανται να λαμβάνουν άνευ ανταλλάγματος δείγματα από όλα τα ελεγχόμενα προϊόντα, για περαιτέρω  διεξαγωγή εργαστηριακών ελέγχων και για τη  διαπίστωση της συμμόρφωσής τους προς  την κείμενη νομοθεσία. Όλα τα δείγματα, που λαμβάνονται για τους σκοπούς των ελέγχων, παρόντων των ελεγχομένων, επισημαίνονται και σφραγίζονται μονοσήμαντα από τα αρμόδια όργανα προκειμένου να σταλούν για  περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο. 

7. Κατά  τη δειγματοληψία συντάσσεται Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας από τους ελεγκτές, το οποίο περιέχει τουλάχιστον:
α) Τα στοιχεία της επιχείρησης όπου ελήφθησαν τα δείγματα.
β) Στοιχεία του προϊόντος/ων και συνολική/κές  ποσότητα/τες  που δειγματίστηκαν.
γ) Ευρήματα ή παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε.
δ) Υπογραφές από τους ελεγκτές και τον ελεγχθέντα. 

8. Για τον τρόπο λήψης του δείγματος, την ποσότητα, τη συσκευή σφράγισης και επισήμανσης, τα σχετικά με τη διασφάλιση της ταυτότητας του δείγματος και κάθε λεπτομέρεια που αφορά τη δειγματοληψία εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις ή τα προβλεπόμενα από  τα  ισχύοντα για κάθε  προϊόν πρότυπα καθώς και από τα προγράμματα ελέγχου που καταρτίζουν οι αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση  ο αριθμός των λαμβανομένων  δειγμάτων και η ποσότητα κάθε δείγματος πρέπει να είναι επαρκείς  για τη διεξαγωγή  των απαιτούμενων  εργαστηριακών ελέγχων:
α) για την πρώτη εργαστηριακή εξέταση,
β) για τη δεύτερη, εφόσον  ασκηθεί έφεση κατά του αποτελέσματος της πρώτης εργαστηριακής εξέτασης από τους οικονομικούς φορείς και 
γ) για την τρίτη εργαστηριακή εξέταση σε περίπτωση ασυμφωνίας των αποτελεσμάτων μεταξύ πρώτης και δεύτερης εργαστηριακής εξέτασης.

9. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι προϊόντων διενεργούνται σε διαπιστευμένα ή κοινοποιημένα, ή αναγνωρισμένα ή εγκεκριμένα κατά περίπτωση εργαστήρια, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία.

10. Η πρώτη εργαστηριακή εξέταση των προϊόντων που ελήφθησαν από τα εντεταλμένα  ελεγκτικά όργανα, γίνεται με μέριμνα και δαπάνη της αρμόδιας αρχής. Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχει διαθέσιμος ή/και πλήρης Τεχνικός Φάκελος για το δειγματιζόμενο προϊόν, μολονότι αυτό επιβάλλεται από τις ισχύουσες διατάξεις, βαρύνεται με το κόστος της πρώτης εξέτασης ο ελεγχόμενος.

11. Αν  από  τα αποτελέσματα της  πρώτης εργαστηριακής εξέτασης προκύπτει ότι το δειγματισθέν προϊόν δεν διαθέτει αυτά που απαιτεί η σχετική νομοθεσία, ο ελεγχόμενος, αφού ενημερωθεί αρμοδίως, μπορεί να ασκήσει έφεση κατά των αποτελεσμάτων της πρώτης εργαστηριακής εξέτασης, εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών. Το κόστος της δεύτερης (κατ’ έφεση) εργαστηριακής εξέτασης βαρύνει τον ελεγχόμενο.

12. Στις περιπτώσεις που προκύπτουν διαφορές στα αποτελέσματα της πρώτης και δεύτερης (κατ’ έφεση) εξέτασης, διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια αρχή, με δαπάνες της και τρίτη εργαστηριακή εξέταση σε διαφορετικό εργαστήριο.

13. Στην περίπτωση που ο εργαστηριακός έλεγχος διενεργείται από Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις περί δεγματοληψίας, χημικών εξετάσεων, γνωματεύσεων και ευαλλοιώτων δειγμάτων που προβλέπονται από τα οικεία άρθρα του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και τις σχετικές Αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

Ειδικές Ποινικές Κυρώσεις 


Στους παραβάτες του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις, πέραν των προβλεπομένων από τις Υπουργικές Αποφάσεις διοικητικών κυρώσεων ως εξής:
α. Παροχή πληροφοριών.
αα) Όποιος δηλώνει ανακριβώς ή αρνείται να δηλώσει προς το κοινό ή τις αρχές την ποιότητα του είδους και τον τόπο προέλευσης και παραγωγής του, όπου αυτά επιβάλλονται από άλλες διατάξεις και όποιος παρέχει στις αρχές ανακριβείς πληροφορίες για τις τιμές αγοραπωλησίας των ειδών ή για τις συναλλαγές μεταξύ των παραγωγών, βιομηχάνων, βιοτεχνών, εμπόρων χονδρικής και λιανικής πώλησης, καθώς και όποιος παρέχει ανακριβείς ή ελλιπείς πληροφορίες για το περιεχόμενο αυτών καθώς και των τιμολογίων, βιβλίων και λοιπών στοιχείων, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης.
ββ) Με την ίδια ποινή τιμωρείται και όποιος εμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο, ή αρνείται με οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους τα κατεχόμενα τιμολόγια αγοραπωλησίας και άλλα έγγραφα, από τα οποία διαπιστώνονται οι πληροφορίες της προηγούμενης υποπερίπτωσης (αα). Παρεμπόδιση ελέγχου θεωρείται κατά την έννοια του παρόντος και η απόκρυψη των απαιτούμενων στοιχείων ή η παραποίηση των στοιχείων αυτών ή η ψευδής παράθεσή τους. 
β. Τρόφιμα.
αα) Όποιος κατέχει προς εμπορία ή πωλεί τρόφιμα μη ασφαλή - ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση ή νοθεύει τρόφιμα τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών, πέραν των διοικητικών προστίμων σύμφωνα με την νομοθεσία περί τροφίμων. Εάν η πράξη έχει ως αποτέλεσμα την προσβολή της δημόσιας υγείας, τον θάνατο ή την πρόκληση βαρείας σωματικής βλάβης, ο δράστης τιμωρείται με κάθειρξη. 
ββ) Όποιος παραδίδει για χρήση, παρασκευάζει, κατέχει ή θέτει σε κυκλοφορία τρόφιμα, τα οποία εξεταζόμενα χημικώς δεν παρέχουν με σαφήνεια τις γενόμενες ή ειδικές αυτών αντιδράσεις ταυτότητας, που εφαρμόζονται από το Γενικό Χημείο του Κράτους, τιμωρείται με φυλάκιση, πέραν των διοικητικών προστίμων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί τροφίμων. 
γγ) Όποιος αναμιγνύει και πωλεί είδη διαφορετικών ποιοτήτων, όπου αυτό απαγορεύεται, τιμωρείται με φυλάκιση. 
δδ) Όποιος παραποιεί ή νοθεύει, εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου είδη βιοτικής ανάγκης πλην τροφίμων, παραποιημένα ή νοθευμένα, που προορίζονται για εμπορία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.

Άρθρο 10

Ειδικές κυρώσεις για πρατήρια υγρών καυσίμων 


1. ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ Ή ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ.

α) Στα πρατήρια υγρών καυσίμων, η καθ’ οιονδήποτε τρόπο καταδολίευση ή αλλοίωση του αποτελέσματος των μετρήσεων των αντλιών ή αποδεδειγμένη αλλοίωση των σημαντικών μετρολογικών παραμέτρων από εξωτερικές προς την αντλία επιδράσεις, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Τα μέσα καταδολίευσης ή αλλοίωσης κατάσχονται και επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ύψους τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ για κάθε επηρεαζόμενη αντλία. Παράλληλα, αφαιρείται υποχρεωτικά οριστικά η άδεια λειτουργίας της εν λόγω επιχείρησης, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, της πράξης χαρακτηριζόμενης ως σοβαρής παράβασης των όρων χορήγησης της σχετικής άδειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α'), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95 Α'). Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η ελεγκτική αρχή αποστέλλει το φάκελο της υπόθεσης, συνοδευόμενο από σχετική εισηγητική έκθεση, στην αδειοδοτούσα αρχή, εντός πέντε εργάσιμων ημερών από τη διαπίστωση της παράβασης. Κατά της απόφασης αυτής δεν επιτρέπεται υποβολή αίτησης αναστολής εκτέλεσης. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας παρόμοιας επιχείρησης στον ίδιο χώρο στον παραβάτη ή σε σύζυγο ή σε συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού με τον παραβάτη, εφόσον ο χώρος ή οι εγκαταστάσεις είναι ιδιοκτησίας του και η ιδιοκτησία παραμένει σε αυτόν. 
β) Όποιος κατ’ επάγγελμα εμπορεύεται, κατασκευάζει ή εγκαθιστά τα μέσα για τη διάπραξη του αδικήματος της περίπτωσης (α) της παρούσας παραγράφου τιμωρείται με κάθειρξη και με διοικητικό πρόστιμο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. Το δεύτερο εδάφιο της αυτής περίπτωσης (α) εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις επέμβασης στις καλωδιώσεις, στις συνδεσμολογίες και στις σωληνώσεις της αντλίας ή του ενδείκτη. 

2. ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΦΑΛΜΑΤΑ.

α) Ειδικά εάν, κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα αρμόδια όργανα, διαπιστωθεί σφάλμα αντλίας υγρών καυσίμων, πέραν των κατωτέρω ορίων, επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

Σφάλμα αντλίας
Κύρωση
-0,5% <
σφάλμα
≤–1,0
Διοικητικό πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000)  ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.
–1,0% <
σφάλμα
≤–1,5%
Διοικητικό πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε ελεγχόμενη αντλία.
Από –1,5% και άνω
Αφαίρεση άδειας λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στη περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
Η κύρωση επιβάλλεται για σφάλμα ακόμα και μιας αντλίας.

β) Στην περίπτωση που, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από την επιβολή της κύρωσης, διαπιστωθεί εκ νέου παράβαση για τις δύο πρώτες περιπτώσεις του παραπάνω Πίνακα, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας της επιχείρησης με τη διαδικασία που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
γ) Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις του παραπάνω πίνακα, δεν επιτρέπεται στον ελεγχόμενο η μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης στο σύζυγο ή σε πρόσωπα έχοντα μέχρι και β’ βαθμού συγγένεια με αυτόν, εντός διαστήματος ενός (1) έτους από τη διαπίστωση της παράβασης.
δ) Για τη διαπίστωση των παραβάσεων της ανωτέρω περίπτωσης (α), ο έλεγχος μπορεί να διενεργείται και με ειδικά μετασκευασμένο για το σκοπό αυτό αυτοκινούμενο όχημα με συμβατικές πινακίδες κυκλοφορίας. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία ελέγχου, τα είδη και ο τρόπος παραγωγής και αξιολόγησης των επίσημων έντυπων στοιχείων που δημιουργούνται κατά τον έλεγχο, το μέγιστο ανεκτό σφάλμα του χρησιμοποιούμενου συστήματος ελέγχου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση.

3. ΝΟΘΕΙΑ.
Όποιος παραποιεί ή νοθεύει πετρελαιοειδή προϊόντα, που προορίζονται για εμπορία τιμωρείται με φυλάκιση και με διοικητικό πρόστιμο εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000). Όποιος εν γνώσει του κατέχει προς εμπορία, πωλεί, θέτει σε κυκλοφορία ή παραδίδει για χρήση άλλου, πετρελαιοειδή προϊόντα παραποιημένα ή νοθευμένα, τιμωρείται με φυλάκιση και με διοικητικό πρόστιμο τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000).

4. Για τα ποινικά αδικήματα ως αυτουργοί διώκονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι εν τοις πράγμασι ασκούντες την διοίκηση και διαχείριση της επιχείρησης.

Άρθρο 11

Ειδικές κυρώσεις για εκπτώσεις – προσφορές – λειτουργία τις Κυριακές


1. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 0,5% του ετησίου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000). Για τον υπολογισμό του κύκλου εργασιών εφαρμόζεται το άρθρο 10 του ν. 3959/2011. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση, μέσα σε διάστημα πέντε ετών το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης. 

2. Αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια των αναγραφομένων τιμών ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων, πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετησίου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση, μέσα σε διάστημα πέντε ετών το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

3. Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται, σε βάρος των υπευθύνων, πρόστιμο  ποσού ίσου με το 1% του ετησίου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση, μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

4. Σε όσους παραβαίνουν τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, σχετικά με τη λειτουργία τις Κυριακές των εμπορικών καταστημάτων που προσδιορίζονται σε αυτήν, επιβάλλεται σε βάρος των υπευθύνων, πρόστιμο ποσού ίσου με το 1% του ετησίου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κατώτερο από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Σε περίπτωση που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση, μέσα σε διάστημα πέντε ετών το πρόστιμο αυξάνεται στο 3% του ετησίου κύκλου εργασιών της συγκεκριμένης επιχείρησης.

5. Αρμόδιος για την επιβολή των προστίμων του παρόντος άρθρου είναι ο Γενικός Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπου διαπιστώνεται η παράβαση και ο οποίος υποχρεούται ανά μήνα να κοινοποιεί τις σχετικές αποφάσεις στο Γενικό Γραμματέα Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι αποφάσεις αυτές υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κοινοποίησής τους στον καθ’ ου.

Άρθρο 12

Διοικητικές Κυρώσεις 


1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 παράγραφος 1 και 7 παράγραφος 10 του ν. 2323/1995 (Α`145), για παραβάσεις του παρόντος νόμου, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, πέραν των ποινικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9 του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, εκτός εάν άλλως ορίζεται.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται ειδικότερα το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται για καθεμία από τις παραβάσεις ή την κατηγορία παραβάσεων του παρόντος, εντός των ορίων που προβλέπει αυτή και μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο θέμα που αφορά το πρόστιμο. Σε περίπτωση που δεν ορίζεται το ύψος του προστίμου με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται το ελάχιστο του ορίου της παραγράφου 1.

3. Με τις ίδιες ως άνω αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται και οι διαδικασίες για την δέσμευση των προϊόντων ή την σφράγιση των εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τις λιμενικές και αστυνομικές αρχές.

4. Το όριο των προστίμων της παραγράφου 1 μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Άρθρο 13

Πρόσθετα διοικητικά μέτρα


1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, σε περίπτωση τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης με στερητική της ελευθερίας ποινή πάνω από έξι (6) μήνες, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με απόφασή του επιβάλλει την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή προσωρινή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας για διάστημα τριάντα (30) ημερών. Σε περίπτωση νέας τελεσίδικης καταδίκης για την ίδιο αδίκημα, το διάστημα προσωρινής ανάκλησης ή προσωρινής απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας ορίζεται σε έξι (6) μήνες και σε περίπτωση τρίτης τελεσίδικης καταδίκης για το ίδιο αδίκημα, επιβάλλεται οριστική ανάκληση, μερική ή εξ ολοκλήρου της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης  ή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας.

2. Αν για τα αδικήματα αυτά εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση του Ποινικού Δικαστηρίου, κινείται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης επιβολής απαγόρευσης λειτουργίας της επιχείρησης και υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος προηγουμένως θα προσκομίσει στην Υπηρεσία που εξέδωσε την απόφαση αυτή επίσημο αντίγραφο της αθωωτικής του Δικαστηρίου Απόφασης.

3. Οι ανωτέρω αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ή του Περιφερειάρχη εκτελούνται από την υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια.

4. Σε περίπτωση μεταβολής του φορέα της επιχείρησης με οποιονδήποτε τρόπο, η απαγόρευση λειτουργίας της επιχείρησης ισχύει και κατά του νέου φορέα.

5. Επί τελεσιδικίας της υπόθεσης, κατά τις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 1, οι Προϊστάμενοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων που εξέδωσαν τις καταδικαστικές αποφάσεις υποβάλλουν, μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από την τελεσιδικία της απόφασης, αντίγραφο στο αρμόδιο για την επιβολή των πρόσθετων διοικητικών μέτρων της παραγράφου 1 όργανο.

6. Στην περίπτωση που προβλέπεται η επιβολή μόνο διοικητικών προστίμων κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή των κατ’ εξουσιοδότηση εκδιδομένων Υπουργικών Αποφάσεων, εάν μέσα σε διάστημα πέντε (5) ετών επιβληθούν στον ίδιο παραβάτη συνολικά πρόστιμα ύψους άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με απόφασή του επιβάλλει την προσωρινή ανάκληση της άδειας λειτουργίας ή την προσωρινή απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών. Εάν κατά το ίδιο χρονικό διάστημα των πέντε (5) ετών επιβληθούν συνολικά πρόστιμα ύψους άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με απόφασή του επιβάλλει την οριστική ανάκληση, μερική ή εξ ολοκλήρου της άδειας λειτουργίας ή την οριστική απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας.

Άρθρο 14

Διαδικασία επιβολής προστίμου


1. Πρόστιμα μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης.

2. Αν τα πρόστιμα υπερβαίνουν το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, επιβάλλονται με απόφαση του Διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία υπάγονται τα ελεγκτικά όργανα που διαπίστωσαν την παράβαση. Τα ελεγκτικά όργανα υποχρεούνται να υποβάλουν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διαπίστωσης τέλεσης της παράβασης, τις σχετικές εκθέσεις στα όργανα που είναι αρμόδια για την επιβολή του προστίμου. Η απόφαση επιβολής προστίμου εκδίδεται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχετικής έκθεσης και κοινοποιείται αμελλητί στον παραβάτη.

3. Περίληψη των πράξεων με τις οποίες επιβάλλεται το πρόστιμο των προηγούμενων παραγράφων, αναρτάται υποχρεωτικά στο διαδικτυακό τόπο (site) του φορέα που εξέδωσε την πράξη εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία απόφασης. Η περίληψη περιλαμβάνει την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο του παραβάτη, την έδρα και τον τόπο της παράβασης, περιγραφή της παράβασης και το επιβληθέν πρόστιμο.

Άρθρο 15

Είσπραξη και απόδοση των διοικητικών προστίμων


Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος νόμου εισπράττονται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90 Α`) και αποδίδονται, με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 2946/2001, στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Άρθρο 16

Διοικητική και Δικαστική Προσφυγή 


1. Η απόφαση επιβολής διοικητικού προστίμου του άρθρου 11 του παρόντος νόμου, υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της.

2. Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, διαμέσου του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, οφείλει να διαβιβάσει στον Υπουργό τα στοιχεία του φακέλου, καθώς και σχετική εισήγηση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την άσκηση της προσφυγής. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την λήψη του σχετικού φακέλου από τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

3. Η απόφαση του Υπουργού υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου τέλεσης της παράβασης, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για το παραδεκτό της προσφυγής απαιτείται προκαταβολή ποσού ίσου με το 20% του εκάστοτε επιβαλλόμενου προστίμου. 

4. Εάν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων, ο προσφεύγων υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άσκησης της, να καταθέσει στην αρμόδια Υπηρεσία το οικείο αποδεικτικό κατάθεσης του αρμόδιου διοικητικού δικαστηρίου για το εμπρόθεσμο της προσφυγής.

5. Εάν δεν ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των αρμόδιων διοικητικών δικαστηρίων ή ασκηθεί αυτή εκπρόθεσμα, οι αρμόδιες Υπηρεσίες κινούν τις διαδικασίες προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για τη βεβαίωση ολόκληρου του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 55 του π.δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α`). 

6. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υποχρέου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

Άρθρο 17

Ρυθμίσεις για τον τρόπο επιβολής των διοικητικών προστίμων


Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθμίζονται οι ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα κατά τη διαπίστωση της παράβασης, σε εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού. 

Άρθρο 18

Τελικές και μεταβατικές Διατάξεις


1. Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος εκδίδονται οι Υπουργικές Αποφάσεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) το Ν.Δ. 136/1946, β) ο ν. 3668/2008, γ) το άρθρο 15 του ν. 802/1978.

4. Έως την έκδοση των  Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 12 του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν η Α.Δ. 7/2009 με τις αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται στο Ν.Δ. 136/1946. 

5. Το αυτοτελές τμήμα τήρησης μητρώου κυρώσεων αγορανομικού κώδικα που συστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3668/2008 της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικού Εμπορίου της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετατρέπεται σε τμήμα και μεταφέρεται και υπάγεται εφεξής, ως σύνολο υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και θέσεων στην Υπηρεσία Ελέγχου Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Το προσωπικό που υπηρετεί στο εν λόγω τμήμα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, διατηρεί την υπάρχουσα οργανική, μισθολογική και υπαλληλική του κατάσταση. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται το αυτοτελές τμήμα τήρησης μητρώου κυρώσεων αγορανομικού κώδικα εννοείται εφεξής το τμήμα τήρησης μητρώου κυρώσεων αγορανομικού κώδικα της Υπηρεσίας Ελέγχου Αγοράς.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ