Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 30 Δεκεμβρίου

5 Ιανουαρίου 2013

ΠΟΛ.1002/31.12.2012 Παράταση Ε9 2011 και 2012 μέσω taxisnet

e9, παράταση ε9, ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9, ε9, ακινητων,

Ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων ακινήτων

Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π.

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210 3375360
ΦΑΞ : 210 3375834
E-mail: d13.etak@yo.syzefxis.gov.gr

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΟΛ 1002
Θέμα: Ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων ακινήτων


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 23 και 23Α' του ν. 3427/2005 (312 Α'), όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 3842/2010 (9 Α') όπως ισχύει.

3. Τις Αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.1061/3.3.2012 (896 Β ), ΠΟΛ.1201/25.10.2012 (ΦΕΚ 3000 Β') και ΠΟΛ.1210/29.11.2012 (3315 Β').

4. Την ΥΠΟΙΚ. 07927/2012 ΕΞ (2574 Β') Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

5. Την ανάγκη διαρκούς και ορθής ενημέρωσης του Περιουσιολογίου Ακινήτων.

6. Την αποφυγή ταλαιπωρίας των φορολογουμένων και την αποσυμφόρηση των υπηρεσιών 

7. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων φυσικών προσώπων ετών 2011 και 2012 παραμένει στη διάθεση των φορολογουμένων μέχρι την ημερομηνία εκκαθάρισης των δηλώσεων του φόρου ακίνητης περιουσίας φυσικών προσώπων των αντίστοιχων ετών.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Γεώργιος Μαυραγάνης

Τήρηση βιβλίου αδειών μισθωτών - θεσμικό πλαίσιο

ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ μισθωτών

Τήρηση βιβλίου αδειών μισθωτών

Θεώρηση του βιβλίου αδειών από κάποια αρχή δεν χρειάζεται.
Με βάση το άρθρο 4 παρ. 3 Α.Ν. 539/45 η τήρηση Ειδικού Βιβλίου Αδειών από τον εργοδότη, είναι υποχρεωτική.

3. Έκαστος εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.
Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη βιβλίο αδειών και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο μισθωτών, ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, προϋπηρεσία, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας, παρατηρήσεις, υπογραφή μισθωτού.
Τα ανωτέρω στοιχεία διατηρούνται από τον εργοδότη επί μία πενταετία και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 539/1945

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 539/1945 

Κωδικοποιημένος με το N.3846/2010.

Περί χορηγήσεως κατ΄ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ΄ αποδοχών.

Άρθρον 4

1. Η χρονική περίοδος χορηγήσεως της αδείας κανονίζεται μεταξύ εργοδότου και μισθωτού, του πρώτου υποχρεουμένου να χορηγήση την αιτηθείσαν άδειαν το πολύ εντός διμήνου από της υπό του δευτέρου διατυπώσεως της σχετικής αιτήσεως.

Οι φόροι που θα πληρώσουμε το 2013

foros, ενιαιος φορος ακινητων, δοσεις, tax news, 2013, 2012, 2011, 2010, eisodhma, εισοδηματος, εισφορές, παρακρατηση,
Από τους φόρους που θα πληρωθούν το 2013, αναμένεται να εισρεύσουν έσοδα που προσεγγίζουν τα 14 δισ. ευρώ.

Α20/251/115 Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Α20/ 251/ 115/1.11.2012

Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Αθήνα 1 / 11 /2012

Αριθμ. Πρωτ. Α20/251/115


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟΔΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 248-251
FAX : 210 52 23 228
E – mail : asfika@otenet.gr

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ : Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.


Σχετ.: Το υπ’αριθμ. Φ. 80000/ 25028/1685/31.10.2012 έγγραφο της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σας κοινοποιούμε το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σύμφωνα με το οποίο προωθείται Κ.Υ.Α., η οποία θα καθορίζει την όλη διαδικασία συνείσπραξης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) και ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μισθολογικών περιόδων 1ου/2013 και εφεξής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Ως εκ τούτου, για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών μηνών Οκτωβρίου 2012, Νοεμβρίου 2012 και Δεκεμβρίου 2012 καθώς και του Δώρου Χριστουγέννων 2012 θα ισχύσουν οι κείμενες διατάξεις, ήτοι οι κάτωθι προθεσμίες:

Οκτώβριος 2012: από 1/11/2012 έως 30 /11/2012


Νοέμβριος 2012: από 3/12/2012 έως 31 /12/2012


Δεκέμβριος 2012: από 2/1/2013 έως 31/1 /2013


Δώρο Χριστουγέννων 2012: από 2/1/2013 έως 28/2/2013

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

4 Ιανουαρίου 2013

Φ. 80000/ 25028/1685/31.10.2012 Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αριθμ. πρωτ.: Φ. 80000/ 25028/1685/31.10.2012

IKA, εταμ, ασφαλιστρων, Ασφαλιστικά, αποδοση ΦΜΥ 2012, ΑΦΜ, παρακρατηση,

Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Αθήνα, 31/10/2012

Α.Π.Φ. 80000//25028/1685


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΜ
ΤΜΗΜΑ: Α’

Πληροφορίες: Φ.Γκίκα
ΤΗΛ.: 210-3368128

ΘΕΜΑ: Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


ΣΧΕΤ.: Το με α.π. Α20/251/113/29-10-2012 έγγραφό σας

Σας γνωρίζουμε ότι προωθείται Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με την οποία προβλέπεται η συνείσπραξη από 1-1-2013 και εφεξής του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με καταληκτική ημερομηνία την 15η -20η ημέρα του επόμενου της απασχόλησης μήνα, ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του υπόχρεου. Δεδομένης της ανωτέρω μεταρρύθμισης στο σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εν αναμονή νομοθετικής ρύθμισης, η ακολουθούμενη πρακτική από τον φορέα σας ως προς την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και την μισθολογική περίοδο 9ου/2012, πρέπει να συνεχιστεί μέχρι και την μισθολογική περίοδο Δεκεμβρίου 2012. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητάς σας.
Η ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
Δρ. Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - ΔΕΔΟΥΛΗ


Διαβάστε σχετικά


Α20/251/115 Προθεσμίες καταβολής ασφαλιστικών εισφορώνΑπόδειξεις ή ποινή 22% επιπλέον φόρο σε όσους δεν τις συγκεντρώσουν

Απόδειξη ή πρόστιμο: Ποινή επιπλέον φόρου με συντελεστή 22%

αποδείξεις, 2013, φορολογική κλίμακα 2013, αφορολογητο, μισθωτοι, συνταξη, ελευθεροι επαγγελματιες,

Με αποδείξεις η έκπτωση φόρου και το 2013

Ποινή 22% επιπλέον φόρο σε όσους δεν συγκεντρώσουν τις αποδείξεις

Με αποδείξεις η έκπτωση φόρου και το 2013. Όσοι δεν συγκεντρώσουν το απαιτούμενο για το αφορολόγητο ποσό αποδείξεων για τα εισοδήματα του 2013 θα «τιμωρούνται» με επιπλέον φόρο 22%. Υπόχρεοι στη συγκέντρωση αποδείξεων για το 2013 είναι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για το 25% του δηλωθέντος εισοδήματός τους με ανώτερο όριο, το ποσό των 10.500 ευρώ, ενώ εξαιρούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε χθες το υπουργείο Οικονομικών ο συντελεστής αυτός θα επιβάλλεται, επί της διαφοράς μεταξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων και του ποσού των αποδείξεων που θα συγκεντρώνει ο κάθε φορολογούμενος, εφόσον φυσικά υπάρχει τέτοια διαφορά.

Για μισθωτούς και συνταξιούχους με εισοδήματα μεγαλύτερα των 42.000 ευρώ, θα προβλέπεται η υποχρέωση συλλογής αποδείξεων συνολικής αξίας 10.500 ευρώ.

 Επιπλέον φόρο 22% θα κληθούν να πληρώσουν όσοι δεν μαζέψουν το απαιτούμενο ποσό αποδείξεων.
Δηλαδή, μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις 7.500 ευρώ.
Εάν συγκεντρώσει αποδείξεις 5.000 ευρώ, τότε θα πληρώσει έξτρα φόρο 550 ευρώ (7.500-5.000=2.500 Χ 22% = 55€)
Η ψήφιση των αλλαγών στην φορολογία στις 11 Ιανουαρίου -στην οποία περιλαμβάνονται και οι αποδείξεις- αποτελούν για το οικονομικό επιτελείο το πρώτο βήμα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.http://www.ert.gr

Δύο συνεργάτες του Παπακωνσταντίνου κατέθεσαν στον οικονομικό εισαγγελέα

Δύο συνεργάτες του Παπακωνσταντίνου κατέθεσαν στον οικονομικό εισαγγελέαHSBC, Λαγκαρντ, λιστα, Παπακωνσταντινου, τραπεζες,
Κάτω από άκρα μυστικότητα κατέθεσαν δύο από τους στενούς συνεργάτες του Γιώργου Παπακωνσταντίνου στους οικονομικούς εισαγγελείς για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ .

Οι καταθέσεις έγιναν στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγεται, προκειμένου να εξακριβωθεί το οργανόγραμμα του γραφείου του πρώην υπουργού Οικονομικών, δεδομένου ότι ο ίδιος ο κ. Παπακωνσταντίνου είχε καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας ότι είχε δώσει τη λίστα για φύλαξη στο γραφείο του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο μάρτυρες (γυναίκα η μία εξ αυτών) ρωτήθηκαν ποιος μετέτρεψε τα αρχεία της λίστας από το CD (μορφή Excel), που είχε παραδοθεί σε USB και αν γνωρίζουν ποιος έδωσε την εντολή για την αφαίρεση των τριών ονομάτων που περιέχονταν στη λίστα.

Εάν εντοπιστεί το πρόσωπο που έκανε την αλλαγή και την αφαίρεση των ονομάτων των εξαδέλφων του πρώην υπουργού, θα διωχθεί επίσης ποινικά.

3 Ιανουαρίου 2013

Αναμένεται το εκκαθαριστικό του ΦΑΠ για 2011 και 2012

Σε ένα εκκαθαριστικό και 10 δόσεις ο ΦΑΠ του 2011 και 2012

ΦΑΠ 2010 2011

Αναμένεται το εκκαθαριστικό του ΦΑΠ για 2011 και 2012

Σε ένα εκκαθαριστικό σημείωμα, που θα αποσταλεί στα μέσα Φεβρουαρίου, θα περιλαμβάνονται ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας του 2011 και του 2012, τους οποίους οι φορολογούμενοι θα κληθούν να πληρώσουν μαζί, σε 10 μηνιαίες δόσεις, αντί σε τρεις που καταβάλλεται αυτή την περίοδο ο ΦΑΠ του 2010.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έχει υποβάλει στην ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών σχέδιο για την αποστολή ενός εκκαθαριστικού, ούτως ώστε τα νοικοκυριά να έχουν τη δυνατότητα μακράς αποπληρωμής των επόμενων δύο φόρων, που θα αφορούν ακίνητα με αντικειμενική αξία άνω των 200.000 που είχαν στην κατοχή τους οι φορολογούμενοι αντίστοιχα το 2011 και το 2012.

Ειδικότερα, στο επόμενο ειδοποιητήριο της εφορίας θα περιλαμβάνονται:


1) Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας για το 2011. 

Πάνω από 500.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η-1-2011 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2011. Ο ΦΑΠ του 2011 θα υπολογιστεί με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως και 2% επί της συνολικής αντικειμενικής αξίας των ακινήτων κάθε υπόχρεου, μετά την αφαίρεση του αφορολόγητου ποσού των 200.000 ευρώ.

2) Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας έτους 2012. 

Πάνω από 500.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατείχαν την 1η-1-2012 κτίσματα και εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα συνολικής αντικειμενικής αξίας άνω των 200.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2012. Ο ΦΑΠ του 2012 θα υπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο που θα υπολογιστεί και ο ΦΑΠ για το 2011.

Από το ΦΑΠ του 2011 και του 2012 το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά να εισπράξει συνολικά 1,2 δισ. ευρώ, τα οποία οι φορολογούμενοι θα καταβάλουν τμηματικά σε 10 μηνιαίες δόσεις.

Για το έτος 2013 προβλέπεται επίσης και η επιβολή ενός νέου φόρου στην κατοχή ακίνητης περιουσίας, ο οποίος θα επιβάλλεται σε όλα τα ακίνητα που κατέχουν τα φυσικά πρόσωπα, δηλαδή όχι μόνο στα κτίσματα και τα εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα, αλλά και στα αγροτεμάχια και στις λοιπές εδαφικές εκτάσεις που βρίσκονται εκτός σχεδίων πόλεων.
Ο φόρος αυτός θα αντικαταστήσει τον ΦΑΠ και το ΕΕΤΗΔΕ και θα επιδιωχθεί να επιβληθεί και να εισπραχθεί εντός του 2ου εξαμήνου του 2013.

Στον νέο αυτό φόρο εξετάζεται το ενδεχόμενο να μην υπάρχει αφορολόγητο όριο ή να υπάρχει ένα σημαντικά χαμηλό αφορολόγητο όριο, μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ για κάθε ιδιοκτήτη. Ο νέος αυτός φόρος θα επιβάλλεται με κλιμακωτούς συντελεστές που θα ξεκινούν από 0,2%-0,3% και θα υπερβαίνουν το 2% για περιουσίες πολύ μεγάλης αξίας.

Πηγή: express.gr

Διαβάστε σχετικά

Οι φόροι που θα πληρώσουμε το 2013


Φορολογία ακινήτων - αντί εετηδε και ΦΑΠ τώρα Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΦΑ)


remax alpha  eurobank alexpolis  villa inter eurobank xe olx polis xegr    cached    xegr xegr    cached wwwakinitagr real estate in greece  cached xegr    cached akinitanet   cached   cached play video more results from metacafecom grcom sublevel domain names registry gr com wwwdomain cached   cached alpha   cached next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo search
Μπαράζ πλειστηριασμών ακινήτων μεγάλων οφειλετών του Δημοσίο
Οι αλλαγές στη φορολογία των ακινήτων

2 Ιανουαρίου 2013

Το ΣΔΟΕ ψάχνει 14.000 Έλληνες που έβγαλαν χρήματα ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το ΣΔΟΕ ψάχνει 14.000 Έλληνες που έβγαλαν χρήματα ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Το ΣΔΟΕ ψάχνει 14.000 Έλληνες που έβγαλαν χρήματα ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ


Το ΣΔΟΕ στέλνει προσκλήσεις σε 14.000 από τους συνολικά 54.000 Έλληνες πολίτες που έβγαλαν χρήματα έξω από την Ελλάδα την περίοδο 2009-2011 με εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ.
Σύμφωνα με δηλώσεις του διευθυντή της κεντρικής υπηρεσίας του ΣΔΟΕ, Θόδωρου Φλωράτου, σε ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών, η υπηρεσία ολοκλήρωσε τον έλεγχο της λίστας με τους 54.000 φορολογούμενους που έβγαλαν εμβάσματα σε τράπεζες του εξωτερικού τα τρία αυτά χρόνια και θα τους αποστείλει πρόσκληση για να προβούν σε συμπληρωματικές δηλώσεις. Αν δεν το κάνουν αυτό, τότε η Δίωξη θα κάνει λεπτομερή έλεγχο στους φορολογούμενους αυτούς για τυχόν ποσά που «ξέχασαν» να δηλώσουν ώστε να επιβάλλει πρόστιμα για φοροδιαφυγή.
Τα 14.000 ονόματα έχουν προκύψει από τη λίστα με τους 54.000 φορολογούμενους που εντόπισε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) και απέστειλε στο ΣΔΟΕ. Υπολογίζεται ότι τα κεφάλαια που έφυγαν από την χώρα ανέρχονται στα 20 δισ. ευρώ.http://www.imerisia.gr/


Εμβάσματα στο εξωτερικό μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα εισοδήματα, για 13500.


Παραιτήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η Ελένη Παπακωνσταντίνου

Παραιτήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η Ελένη Παπακωνσταντίνου

Παπακωνσταντινου, λιστα, Λαγκαρντ, HSBC, τραπεζες, LISTA-LAGARDE-PAPAKWNSTANTINOU-ΛΙΣΤΑ-ΛΑΓΚΑΡΝΤ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Παραιτήθηκε από το ΤΑΙΠΕΔ η Ελένη Παπακωνσταντίνου

Την παραίτησή της από το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του ΤΑΙΠΕΔ υπέβαλε σήμερα η Ελένη Παπακωνσταντίνου, εξαδέλφη του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου που εμπλέκεται στην υπόθεση της λίστας Λαγκάντ.

Σε επιστολή της προς τη διοίκηση του Ταμείου, η κυρία Παπακωνσταντίνου, εξαδέλφη σημειώνει μεταξύ άλλων, ότι η δημόσια μνεία του ονόματός της αναφορικά με την υπόθεση της τράπεζας HSBC είναι αστήρικτη, ενώ αναφερόμενη στην τραπεζική κατάθεση που διατηρεί, δηλώνει ότι είναι νόμιμη και ότι συνιστά περιουσία της ιδίας και του συζύγου της.
Ωστόσο, υποβάλλει την παραίτησή της, για να μην αμφισβητηθεί η ομαλή λειτουργία του ΤΑΙΠΕΔ και να διευκολυνθεί η διοίκησή του.
Η κυρία Παπακωνσταντίνου, είχε τοποθετηθεί στο Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων του Ταμείου στις 20 Σεπτεμβρίου, ως νομική σύμβουλος.http://www.ethnos.gr

Συγγενείς του Παπακωνσταντίνου τα νέα πρόσωπα στην αυθεντική λίστα Λαγκάρντ

LISTA-LAGARDE-PAPAKWNSTANTINOU-ΛΙΣΤΑ-ΛΑΓΚΑΡΝΤ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Συγγενείς του Παπακωνσταντίνου τα νέα πρόσωπα στην αυθεντική λίστα Λαγκάρντ


Οι φόροι ανά κατηγορία εισοδήματος του 2013

Οι φόροι ανά κατηγορία εισοδήματος του 2013

forologia 2012 forologia 2011 taxisnet taxheaven taxis φορολογια εισοδηματος 2012 φορολογικη κλιμακα 2012 φορολογια εισοδηματος

Οι φόροι ανά κατηγορία εισοδήματος όπως θα ψηφιστεί το Ιανουάριο του 2013 στο φορολογικό νομοσχέδιο


Διατηρείται, αλλά είναι «ψαλιδισμένη» η έκπτωση φόρου 10% για ιατρικά έξοδα και νοσήλια. Επίσης παραμένουν οι δαπάνες για δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο.
Τα ενοίκια θα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ.
Αυξημένο είναι το τέλος επιτηδεύματος που θα κληθούν να πληρώσουν το 2013 οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματος θα έχουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 42.000 ευρώ.

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου,

 • 3.000.000 μισθωτοί και συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν για τα εισοδήματα του έτους του 2013 φόρους υψηλότερους έως και 689%, λόγω της κατάργησης των πρόσθετων αφορολόγητων ορίων για τα προστατευόμενα παιδιά και την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας.
 • 700.000 ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις με ετήσια εισοδήματα μέχρι 55.000 ευρώ θα υποχρεωθούν να καταβάλουν φόρους αυξημένους έως και 2.500%, εξαιτίας της επιβολής φόρου 26% στα εισοδήματά τους από το πρώτο ευρώ. Αναλυτικά, οι φόροι που έρχονται για τα εισοδήματα του 2013:


Μισθωτοί - συνταξιούχοι: 

Θεσπίζεται νέα φορολογική κλίμακα με τρία μόνο κλιμάκια. 

Για τα πρώτα 25.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος από μισθούς ή συντάξεις θα ισχύει συντελεστής φόρου 22%, για τα επόμενα 17.000 ευρώ, δηλαδή για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ, θα ισχύσει συντελεστής φόρου 32% και για το υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα του εισοδήματος θα ισχύει συντελεστής 42%.
Παράλληλα καθιερώνεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ για εισοδήματα έως 21.000 ευρώ. Για εισοδήματα πάνω από τις 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου θα μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο εισοδήματος των 42.000 ευρώ.

Από την εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος φορολόγησης θα προκύψουν:
α) Για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους χωρίς παιδιά:
Μειώσεις φόρων κατά 10 έως και 400 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 5.000 και μέχρι 23.000 ευρώ.
Αυξήσεις φόρων κατά 60 έως και 1.280 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 23.000 και μέχρι 40.000 ευρώ.
β) Για τους μισθωτούς με 1 παιδί:
Μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων κατά 80 έως και 200 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 5.000 και μέχρι 11.000 ευρώ.
Αυξήσεις φόρων κατά 40 έως και 1.480 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 11.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ.
γ) Για τους μισθωτούς με 2 παιδιά, θα προκύψουν αυξήσεις φόρων:
Κατά 120 έως και 400 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 10.000 και μέχρι 23.000 ευρώ.
Κατά 460 έως και 1.680 ευρώ τον χρόνο, εφόσον τα ετήσια εισοδήματα είναι πάνω από 23.000 ευρώ και μέχρι 40.000 ευρώ.

Φοροαπαλλαγές: 

Διατηρείται αλλά είναι «ψαλιδισμένη» η έκπτωση φόρου 10% για ιατρικά έξοδα και νοσήλια. Επίσης παραμένουν οι δαπάνες για δωρεές, χορηγίες και διατροφή προς την πρώην ή τον πρώην σύζυγο.

Αποδείξεις:

 Υποχρέωση συγκέντρωσης αποδείξεων συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματος θα έχουν μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με ετήσια εισοδήματα μέχρι 42.000 ευρώ. Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ θα πρέπει να μαζεύουν αποδείξεις αξίας 10.500 ευρώ. Επίσης αυξάνεται από 10% σε 22% το πέναλντι φόρου που θα καλείται να πληρώσει κάθε μισθωτός ή συνταξιούχος, ο οποίος δεν θα καταφέρνει να συγκεντρώσει τις απαιτούμενες αποδείξεις.

Ενοίκια: 

Τα ενοίκια θα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ. Συγκεκριμένα, σε ποσά ενοικίων μέχρι 12.000 ευρώ τον χρόνο θα επιβάλλεται φόρος 10%, ενώ τυχόν επιπλέον ποσά, πέραν των 12.000 ευρώ, θα φορολογούνται με 33%.

Α.Ε. - ΕΠΕ: 

Αλλάζει η φορολογία των κερδών για τις ανώνυμες εταιρείες και τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Ειδικότερα:
Τα αδιανέμητα κέρδη των εταιρειών θα φορολογούνται με συντελεστή 26%, από 20% που ισχύει σήμερα.
Στα μερίσματα (διανεμόμενα κέρδη) θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%, από 25% που ανέρχεται σήμερα.

Ο.Ε. - Ε.Ε.: 

Αυξάνεται η φορολογία των κερδών των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών, που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β' κατηγορίας).
Συγκεκριμένα, ο φόρος αυξάνεται από το 20% στο 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ των καθαρών κερδών και στο 33% για τυχόν επιπλέον ποσό κερδών πέραν των 50.000 ευρώ.
Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ΄ κατηγορίας) το συνολικό καθαρό εισόδημά τους υποβάλλεται σε φόρο 26%.

Ελεύθεροι επαγγελματίες - ατομικές επιχειρήσεις: 

Τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων τα οποία προέρχονται από ατομικές επιχειρήσεις ή από ελευθέρια επαγγέλματα θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ και μέχρι το επίπεδο των 50.000 ευρώ με συντελεστή 26% και πάνω από το επίπεδο των 50.000 ευρώ με 33%.

Νέοι επαγγελματίες: 

Για τους νέους επιτηδευματίες, κατά τα τρία πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους, θα ισχύει μειωμένος φόρος στο 13% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος. Τα επιπλέον 40.000 ευρώ θα φορολογούνται με συντελεστή 26% και για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 ευρώ θα επιβάλλεται φόρος 33%.

Φορολογούμενοι με «μπλοκάκι»:

 Ως μισθωτοί και όχι ως ελεύθεροι επαγγελματίες θα φορολογούνται οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Ο εργαζόμενος να παρέχει τις υπηρεσίες του με βάση έγγραφη σύμβαση που έχει συνάψει με φυσικό ή νομικό πρόσωπο και
β) Ο εργαζόμενος να παρέχει υπηρεσίες μέχρι και σε 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε περισσότερους από 3 εργοδότες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση αυτή το 75% των ακαθαρίστων εσόδων του προέρχεται μόνο από έναν εκ των εργοδοτών αυτών. Όσοι αμείβονται με μπλοκάκι, από το εισόδημά τους, εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές που αφαιρούνται, δεν δύναται να εκπέσει καμία δαπάνη.

Τέλος επιτηδεύματος: 

Αυξημένο έως 100% είναι το τέλος επιτηδεύματος που θα κληθούν να πληρώσουν το 2013 οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Ειδικότερα το τέλος διαμορφώνεται ως εξής:
800 ευρώ από 400 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.
1.000 ευρώ από 500 ευρώ για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
650 ευρώ από 500 ευρώ για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
600 ευρώ από 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.


Δείτε ακόμα


forologia 2012 forologia 2011 taxisnet taxheaven taxis φορολογια εισοδηματος 2012 φορολογικη κλιμακα 2012 φορολογια εισοδηματοςΑλλαγές στο φορολογικό 2013


31 Δεκεμβρίου 2012

ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ

λίστα Λαγκάρντ - Εισαγγελικό Πόρισμα - Βουλή - Προανακριτική Επιτροπή - ΝΔ - Πασοκ - ΔΗΜΑΡ - Κυβέρνηση - ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - Ευάγγελος Βενιζέλος - ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Για νόθευση εγγράφου και παράβαση καθήκοντος κατηγορείται ο Παπακωνσταντίνου

Την άσκηση δίωξης κατά του πρώην υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου για τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος με ταυτόχρονη βλάβη εις βάρος του Δημοσίου, ζητούν οι βουλευτές των τριών κομμάτων της συγκυβέρνησης στην πρόταση τους για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής σχετικά με τη «λίστα Λαγκάρντ».

Παράλληλα, στο σκεπτικό της πρότασης, αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν και άλλες, εκτός Βουλής, διαδικασίες προκειμένου ο κ. Παπακωνσταντίνου να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη με το κοινό ποινικό δίκαιο και όχι με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών.

«Στα καθήκοντα της Επιτροπής αυτής ανήκει η διευκρίνιση, μεταξύ άλλων και του θέματος της παρέλευσης ή μη της αποσβεστικής προθεσμίας του άρθρου 86 του Συντάγματος, όπως επίσης, σε αυτή την Επιτροπή ανήκει και η εκτίμηση αν η συγκεκριμένη πράξη της νόθευσης εγγράφου, που φέρεται να έχει τελέσει ο κ. Παπακωνσταντίνου εντάσσεται στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του ή εκφεύγει αυτού», αναφέρεται στο κείμενο.

Οι συνυπογράφοντες βουλευτές αναφέρονται στη διαδρομή της «λίστας Λαγκάρντ» επισημαίνοντας ότι στα μέσα του 2010 το γαλλικό υπουργείο Οικονομικών παρέδωσε ψηφιακό δίσκο cd στον οποίο περιέχονταν 2.062 ηλεκτρονικά αρχεία με ονόματα Ελλήνων καταθετών στην τράπεζα HSBC.
Και επισημαίνουν:

«Το εν λόγω cd διαβιβάστηκε στον κ. Παπακωνσταντίνου ο οποίος το αντέγραψε σε μορφή stick usb "για λόγους ασφαλείας" όπως ο ίδιος κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών, και παρέδωσε το cd στο γραφείο του για εμπιστευτική φύλαξη, από το χρονικό σημείο αυτό και μετά το πρωτότυπο και αυθεντικό cd χάθηκε και ουδείς γνωρίζει που βρίσκεται και αν έχει καταστραφεί».

Προσθέτουν δε ότι:
«Στα τέλη του 2010 αρχές του 2011, ο κ. Παπακωνσταντίνου παρέδωσε προσωπικά στον κ. Ιωάννη Καπελέρη του ΣΔΟΕ άτυπα ένα απλό χαρτί στο οποίο ήταν γραμμένα 10-11 ονόματα που υποθετικά περιλαμβάνονταν στο ως άνω cd ώστε να διενεργηθεί φορολογική έρευνα.
Τον Ιούνιο του 2011 ο κ. Παπακωνσταντίνου παρέδωσε, πάλι άτυπα στον τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη usb που περιείχε- υποτίθεται- τα στοιχεία των Ελλήνων καταθετών στο υποκατάστημα της HSBC στη Γενεύη.
Ο τότε επικεφαλής του ΣΔΟΕ ενημέρωσε τον Αύγουστο του 2011 τον τότε υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο για την ύπαρξη του υλικού αυτού, τα συμπεράσματα της μελέτης του και την εκτίμηση για τη νομική φύση και το περιεχόμενό του.
Άφησε δε στο γραφείο του κ. Βενιζέλου, ατύπως, usb με το υλικό αυτό. Όταν στις αρχές Οκτωβρίου 2012 κατέστη δημόσια γνωστό, μετά την αντικατάσταση του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ, ότι στο ΣΔΟΕ δεν διατηρείται το υλικό αυτό, ο κ. Βενιζέλος απέστειλε στο γραφείο του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, το παραπάνω usb, το οποίο χωρίς να προβεί σε έλεγχο, άμεσα το διαβίβασε στο ΣΔΟΕ».

Όσον αφορά στο δια ταύτα της πρότασης, και αφού επισημαίνεται ότι «από την αντιπαραβολή των στοιχείων διαπιστώθηκαν τρία επιπλέον αρχεία σε σχέση με το παραδοθέν από τον κ. Παπακωνσταντίνου usb, δηλαδή, είχε 2062 αρχεία και όχι 2059 αρχεία», αναφέρεται:
«Από την παράθεση των γεγονότων και την εξέταση του υλικού προκύπτουν ενδείξεις ότι ο κ. Παπακωνσταντίνου τέλεσε τις αξιόποινες πράξεις της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος.

Συγκεκριμένα. ο κ. Παπακωνσταντίνου φέρεται να αλλοίωσε το περιεχόμενο του ψηφιακού δίσκου της λεγόμενης «λίστας Λάγκαρντ», κατά παράβαση των καθηκόντων του ως υπουργός Οικονομικών, η δε αλλοίωση αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι δεν παρέδωσε αυτούσια την αρχική λίστα μέσω cd στις αρμόδιες αρχές για φορολογικό έλεγχο αλλά σύμφωνα με τις ενδείξεις επεξεργάστηκε την εν λόγω λίστα παρεμβαίνοντας ουσιωδώς σ αυτή και παραδίδοντας την υπό μορφή usb από την οποία προέκυψε ότι είχαν διαγραφεί τρία ονόματα τα οποία ανήκουν σε συγγενικά πρόσωπα του κ. Παπακωνσταντίνου», τονίζεται μεταξύ άλλων.
Οι βουλευτές προτείνουν την άσκηση ποινικής δίωξης για τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος σημειώνοντας μάλιστα ότι προκάλεσε βλάβη στα συμφέροντα του δημοσίου επειδή πιθανώς προσπόρισε οικονομικό όφελος στους διαγραφέντες από τη λίστα συγγενείς του που απέφυγαν τον φορολογικό έλεγχο.
«Οι ενδείξεις ενοχής του στηρίζονται στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι είχε τόσο τη δυνατότητα όσο και το κίνητρο να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, καθιστώντας τη συγκεκριμένη συμπεριφορά του ερευνητέα κατά το νόμο».

Υπογράφεται από 71 βουλευτές

Την πρόταση για τη σύσταση επιτροπής προκαταρκτικής εξέτασης κατά του πρώην υπουργού Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου, υπογράφουν συνολικά 71 βουλευτές από τα τρία κόμματα της συγκυβέρνησης. Ειδικότερα την πρόταση υπογράφουν 36 βουλευτές από τη ΝΔ, 22 από το ΠΑΣΟΚ και 13 από τη ΔΗΜΑΡ. Σημειώνεται ότι από το ΠΑΣΟΚ δεν υπογράφουν οι Ευάγγελος Βενιζέλος, Γιώργος Παπανδρέου και Απόστολος Κακλαμάνης.

λίστα Λαγκάρντ - Εισαγγελικό Πόρισμα - Βουλή - Προανακριτική Επιτροπή - ΝΔ - Πασοκ - ΔΗΜΑΡ - Κυβέρνηση - ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - Ευάγγελος Βενιζέλος - ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Τι γράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου

70% πτώση οι τιμές ακινήτων στην περιοχή της Αττικής από την αρχή της κρίσης.

akinitanet   eurobank remax villa about our ads advertise with yahoo search aggeliopolis alexpolis alpha  alpha   cached eurobank grcom sublevel domain names registry gr com wwwdomain help inter legal more results from metacafecom next olx play video polis privacy spitogatos submit your site wwwakinitagr real estate in greece  xe xegr    xegr xegr

Βουτιά έως 70% από την αρχή της κρίσης σημειώνουν οι τιμές ακινήτων στην περιοχή της Αττικής.


Βουτιά έως 70% από την αρχή της κρίσης σημειώνουν οι τιμές ακινήτων στην περιοχή της Αττικής.


Οι ακριβές έγιναν φθηνότερες και οι φθηνές πέρασαν στα αζήτητα, καθώς οι αγοραστές απομακρύνθηκαν από την αγορά ακινήτων εξαιτίας της υπέρμετρης φορολόγησης του ακινήτου που το καθιστά πολυέξοδο και πλέον φορτώνει με πολλά οικονομικά βάρη στον ιδιοκτήτη. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές χάθηκαν από προσώπου γης ακόμη και από τις λαμπερές συνοικίες της Αθήνας.

Το Ψυχικό, η Φιλοθέη, το Κολωνάκι, η Κηφισιά, η Εκάλη, η Γλυφάδα, δεν συγκινούν πλέον τους αγοραστές, ενώ παρατηρείται το φαινόμενο αρκετοί ιδιοκτήτες των περιοχών αυτών να έχουν μειώσει τις απαιτήσεις τους σε τιμές που ορίζει η Εφορία και πάλι δεν μπορούν να προσελκύσουν αγοραστή, όπως διαβάζουμε στην «Ημερησία».

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Εφορίας με τομέα ευθύνης το Ψυχικό και των γύρων περιοχών, λένε ότι οι αντικειμενικές αξίες φθάνουν τα 10.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, που καθιστά το ακίνητο πανάκριβο τόσο για την απόκτησή του όσο και για τη διατήρησή του. Ακόμη και για τον σημερινό κάτοχο, ο οποίος αδυνατεί να πληρώσει τους φόρους και τα χαράτσια που έχει επιβάλει το υπουργείο Οικονομικών.

Σε ρύθμιση των οφειλών τους έχουν προχωρήσει ο ένας στους δύο φορολογουμένους που διαμένουν σε ακριβές περιοχές. Ακόμη και ηχηρά ονόματα της επιχειρηματικής κοινότητας διαφωνούν με τους φόρους που τους έχουν καταλογιστεί και προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη για να βρουν το δίκιο τους αφού πρώτα κατέβαλαν το 50% του φόρου.

Η κατακόρυφη πτώση των τιμών των ακινήτων σε συνδυασμό με την αύξηση της φορολογίας τους διαμορφώνουν ένα προϊόν που στο παρόν μπαίνει στο... ράφι λόγω απουσίας αγοραστών.

Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, σε περιοχές όπως η Κυψέλη, τα Πατήσια, ο Κολωνός και γενικότερα στις υποβαθμισμένες περιοχές, οι τιμές πώλησης κινούνται πιο χαμηλά από τις αντικειμενικές αξίες. Στις ακριβές περιοχές οι τιμές των ακινήτων έχουν υποχωρήσει έως 50% από τα ιστορικά υψηλά του 2008.

Οι αποκλίσεις των τιμών τρομάζουν τους πωλητές, ενώ δεν συγκινούν τους αγοραστές. Για παράδειγμα, στο Κολωνάκι, σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας RE/MAX New Deal, ένα διαμέρισμα του 6ου ορόφου άξιζε 620.000 ευρώ το 2008 και σήμερα προσφέρεται στις 320.000 ευρώ.

Στα Μελίσσια, η αξία μίας μεζονέτας 240 τ.μ. έφθανε στις 550.000 ευρώ και σήμερα έχει κατρακυλήσει στις 350.000.

Στην πλατεία Μαβίλη, ακίνητο 53 τετραγωνικών μέτρων του πρώτου ορόφου, από τις 88.000 ευρώ το 2008, σήμερα έχει αξία 31.000 ευρώ.

Στη λεωφόρο Βασ. Σοφίας, ακίνητο του 3ου ορόφου στα 80 τ.μ., σήμερα προσφέρεται στα 130.000 ευρώ, έναντι 200.000 ευρώ, το οποίο να σημειωθεί έχει συμπληρώσει 20 έτη ζωής.


Πηγή: www.newsbomb.gr

Διαβάστε σχετικά

Αγορά γης - οικοπέδων

Νόμος 1249/03-04-1982 Άρθρο 41 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων

        akinitanet   eurobank remax villa about our ads advertise with yahoo search aggeliopolis alexpolis alpha  alpha   cached eurobank grcom sublevel domain names registry gr com wwwdomain help inter legal more results from metacafecom next olx play video polis privacy spitogatos submit your site wwwakinitagr real estate in greece  xe xegr    xegr xegr

Πλειστηριασμοί ακινήτων και φοροφυγάδες στο στόχαστρο του ΣΔΟΕremax alpha  eurobank alexpolis  villa inter eurobank xe olx polis xegr    cached    xegr xegr    cached wwwakinitagr real estate in greece  cached xegr    cached akinitanet   cached   cached play video more results from metacafecom grcom sublevel domain names registry gr com wwwdomain cached   cached alpha   cached next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo searchremax alpha  eurobank alexpolis  villa inter eurobank xe olx polis xegr    cached    xegr xegr    cached wwwakinitagr real estate in greece  cached xegr    cached akinitanet   cached   cached play video more results from metacafecom grcom sublevel domain names registry gr com wwwdomain cached   cached alpha   cached next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo search
Μπαράζ πλειστηριασμών ακινήτων μεγάλων οφειλετών του Δημοσίο

Τι γράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την ανάμειξη του Γιώργου Παπακωνσταντίνου

«Φοροσκάνδαλα χωρίς τέλος»

λίστα Λαγκάρντ - Εισαγγελικό Πόρισμα - Βουλή - Προανακριτική Επιτροπή - ΝΔ - Πασοκ - ΔΗΜΑΡ - Κυβέρνηση - ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - Ευάγγελος Βενιζέλος - ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Τι γράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου


Τι γράφουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την ανάμειξη του Γιώργου ΠαπακωνσταντίνουΕκτεταμένη αναφορά στον θόρυβο που έχει ξεσπάσει με τη λίστα Λαγκάρντ έκαναν τα διεθνή μέσα, πολλά από τα οποία αναφέρθηκαν σε μεγάλο σκάνδαλο ενώ οι Ελληνες υποφέρουν από τα μέτρα λιτότητας.

ΑΓΓΛΟΣΑΞΟΝΕΣ. «Το ελληνικό φορολογικό σκάνδαλο βαθαίνει», ήταν ο τίτλος των «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς». Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι πρώην υπουργός Οικονομικών αντιμετωπίζει κατηγορίες παρέμβασης σε ηλεκτρονική λίστα, η οποία περιλαμβάνει τα ονόματα 2.000 Ελλήνων με τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία.
«Το σκάνδαλο βαθαίνει για την ελληνική λίστα Λαγκάρντ», ανέφερε η «Γουόλ Στριτ Τζέρναλ». Η εφημερίδα έγραψε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις έχουν προκαλέσει δημόσια οργή κατά των πολιτικών προσώπων τα οποία επέβαλαν, σύμφωνα με πολλούς, υπερβολική λιτότητα στους φτωχότερους Ελληνες και απέτυχαν να καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή των πλουσίων. «Ο κ. Παπακωνσταντίνου ο οποίος διαπραγματεύτηκε την πρώτη διεθνή βοήθεια προς την Ελλάδα και δεν ήταν δημοφιλής στη χώρα επειδή ήταν επικεφαλής του πρώτου γύρου των μέτρων λιτότητας, έχει αρνηθεί τις κατηγορίες. Αφησε να εννοηθεί ότι άλλοι θέλουν να τον ενοχοποιήσουν», προσθέτει η εφημερίδα.
«Πρώην αξιωματούχος της ελληνικής κυβέρνησης κατηγορείται ότι παρεμπόδισε φορολογική έρευνα», ανέφεραν οι «Τάιμς» της Νέας Υόρκης. Η αμερικανική εφημερίδα αναφέρεται στη διαγραφή του Γιώργου Παπακωνσταντίνου από το ΠΑΣΟΚ όταν διαπιστώθηκαν διαφορές ανάμεσα στην πρωτότυπη με την υπό διερεύνηση λίστα.

ΓΕΡΜΑΝΟΙ. «Ενας υπουργός Οικονομικών παραχαράκτης δεδομένων;». Ετσι τιτλοφορείται το άρθρο της εφημερίδας «Χάντελσμπλατ». Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι οι κατηγορίες εναντίον του πρώην υπουργού συνιστούν ένα νέο, βαρύ πλήγμα για το ΠΑΣΟΚ μετά την προφυλάκιση του Ακη Τσοχατζόπουλου, δεν αφήνουν όμως αδιάφορο και τον Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά καθώς προκαλούν ζημιά στην ήδη λαβωμένη εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. «Μόλις στις αρχές αυτής της εβδομάδας (εννοεί την προηγούμενη) η τρόικα σε έκθεσή της είχε ασκήσει κριτική ότι λείπει από την Ελλάδα η αποφασιστικότητα να πιάσει τους φοροφυγάδες», επισημαίνει το γερμανικό οικονομικό φύλλο.
Η ψηφιακή έκδοση του εβδομαδιαίου περιοδικού «Ντερ Σπίγκελ» χαρακτηρίζει την υπόθεση μυστηριώδη, αφού «πρώτα εξαφανίζεται ένα ελληνικό αρχείο δεδομένων με φοροφυγάδες, μετά επανεμφανίζεται, ξαφνικά όμως λείπουν από τη λίστα οι συγγενείς του τέως υπουργού Οικονομικών». Καυστική είναι και η «Φρανκφούρτερ Αλγκεμάινε Τσάιτουνγκ»: «Φοροσκάνδαλα χωρίς τέλος στην Ελλάδα».
Σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού «Στερν», στενεύουν πλέον τα πράγματα για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου, «έναν πρώην έμπιστο συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου». Αναλυτικό ρεπορτάζ δημοσιεύεται και στην online έκδοση του περιοδικού «Φόκους» με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Αθηναίος πρώην υπουργός Οικονομικών φέρεται να διέγραψε συγγενείς από λίστα φοροφυγάδων». Ο αρθρογράφος σημειώνει ότι «νέος πολιτικός σεισμός ταρακούνησε την Ελλάδα τις ημέρες των Χριστουγέννων. Ο ίδιος ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου είναι ύποπτος για προστασία κοντινών συγγενών του από τους ελεγκτές της Εφορίας». «Πικάντικα ονόματα εξαφανίστηκαν από τα φορολογικά στοιχεία», υποστηρίζει στον τίτλο της η συντηρητική εφημερίδα «Ντι Βελτ».
Εύγλωττος και ο τίτλος του δημοσιεύματος της «Ζιντόιτσε Τσάιτουνγκ», «Ο πρώην υπουργός Οικονομικών της Αθήνας φέρεται να χειραγώγησε λίστα με φοροφυγάδες». Η αρθρογράφος σημειώνει ότι ο Γ. Παπακωνσταντίνου δεν είναι πλέον υπουργός, εκτιμά ότι η απαγγελία κατηγορίας εναντίον του δεν θα ήταν καταστροφική μόνο για το ΠΑΣΟΚ και υπογραμμίζει ότι ο έλληνας πολιτικός είχε «καλό όνομα» μεταξύ των ομολόγων του στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

ΓΑΛΛΟΙ. «Η λίστα Λαγκάρντ, ο έλληνας υπουργός και οι εξαδέλφες του». Ετσι τιτλοφορεί η γαλλική «Λιμπερασιόν» το ρεπορτάζ της για την υπόθεση. Ολο και πιο δυσάρεστες για τον πρώην υπουργό Οικονομικών είναι οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση, επισημαίνει σε ρεπορτάζ και το πρώτο κανάλι της γαλλικής τηλεόρασης (TF1).
http://www.tanea.gr

Παράταση έως τις 8/1 για Τέλη Κυκλοφορίας

Παράταση έως τις 8/1 για Τέλη Κυκλοφορίας 

telh kykloforiastelh kykloforias telh kykloforias telh kykloforias   taxnews cached    cached telh kykloforias  youtube cached play video more results from youtubecom telhkykloforiasflv youtube cached play video   cached   cartaxtelh troxoi cached athens news agency news in greek  hrnet home page cached   cached teli kikloforias cached telh kykloforias me bash protash ths europaikhs envshs cached next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo search

Παράταση έως τις 8/1 για Τέλη Κυκλοφορίας και κατάθεση Πινακίδων


Παράταση έως τις 8/1 για Τέλη Κυκλοφορίας 


Παράταση 7 ημερών από το υπουργείο Οικονομικών για την εξόφληση των τελών Κυκλοφορίας, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Χάρη Θεοχάρη, δήλωσε στον Σκάι ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Χάρης Θεοχάρης.
telh kykloforias telh kykloforias telh kykloforias   taxnews cached    cached telh kykloforias  youtube cached play video more results from youtubecom telhkykloforiasflv youtube cached play video   cached   cartaxtelh troxoi cached athens news agency news in greek  hrnet home page cached   cached teli kikloforias cached telh kykloforias me bash protash ths europaikhs envshs cached next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo search
Οπως τόνισε στο Mega o κ. Θεοχάρης, δεν πρόκειται να υπάρξει παράταση για την κατάθεση πινακίδων κυκλοφορίας.

Στη διάρκεια των τελευταίων ημερών σημειώθηκαν μεγάλες ουρές στα ταμεία των τραπεζών για την εξόφληση των τελών κυκλοφορίας. Εξάλλου, ο συνολικός αριθμός των πινακίδων κυκλοφορίας που θα αποσυρθούν αναμένεται να προσεγγίσει τις 100.000.
Επίσης, οπως τόνισε στην τηλεόραση της ΝΕΤ ο κ. Θεοχάρης, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, ανάμεσα στις προτάσεις που θα εξεταστούν το επόμενο διάστημα να είναι και η μόνιμη παράταση της αποπληρωμής των τελών μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.
Υπενθυμίζεται ότι για όσους δεν πληρώσουν εγκαίρως το σήμα τελών κυκλοφορίας, τότε το ποσό διπλασιάζεται. Επίσης, οι τροχονόμοι που θα σταματούν τα αυτοκίνητα για έλεγχο θα μπορούν να ελέγξουν την πληροφορία είτε από ειδικά μηχανήματα με τα οποία είναι εξοπλισμένα ορισμένα περιπολικά, είτε μέσω του κέντρου.
Αν στους ελέγχους που θα γίνονται από την Τροχαία, διαπιστωθεί ότι κάποιος οδηγός δεν έχει πληρώσει το τέλος, θα του αφαιρούνται επί τόπου οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας.
Επίσης, από τις αρχές Φεβρουαρίου όσοι δεν έχουν πληρώσει, θα αρχίσουν να λαμβάνουν τα σχετικά ειδοποιητήρια από την εφορία. Η μη πληρωμή του τέλους κυκλοφορίας αποτελεί αυτομάτως χρέος στο Δημόσιο και όσοι δεν το πληρώσουν, δε θα μπορούν να λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα μέχρι την αποπληρωμή των τελών.

30 Δεκεμβρίου 2012

Τέλη κυκλοφορίας: Θετικά μηνύματα για παράταση της προθεσμίας

telh kykloforias telh kykloforias telh kykloforias   taxnews cached    cached telh kykloforias  youtube cached play video more results from youtubecom telhkykloforiasflv youtube cached play video   cached   cartaxtelh troxoi cached athens news agency news in greek  hrnet home page cached   cached teli kikloforias cached telh kykloforias me bash protash ths europaikhs envshs cached next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo search

Τέλη κυκλοφορίας: Θετικά μηνύματα για παράταση της προθεσμίας


Τέλη κυκλοφορίας: Θετικά μηνύματα για παράταση της προθεσμίας


Τελευταία μέρα η Δευτέρα για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, ωστόσο η ολιγοήμερη παράταση θεωρείται σχεδόν βέβαιη, καθώς το 20% των ιδιοκτητών ΙΧ δεν έχει παραλάβει ακόμα το ειδικό σήμα. Όπως δήλωσε ο Γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στην εκπομπή ΝΕΤ Παντού η πολιτική ηγεσία εξετάζει σοβαρά αυτό το ενδεχόμενο, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, όμως σε κάθε περίπτωση η παράταση θα είναι μόνο για λίγες ημέρες.

Ο κ. Θεοχάρης υπενθύμισε ότι μετά το πέρας της όποιας προθεσμίας η αξία των τελών διπλασιάζεται. Από τις αρχές Φεβρουαρίου όσοι διαπιστωθεί ότι δεν έχουν πληρώσει θα αρχίσουν να λαμβάνουν τα σχετικά ειδοποιητήρια από την εφορία, ενώ δεδομένου ότι πλέον θα νοείται ως χρέος προς το Δημόσιο, οι οφειλέτες δεν θα μπορούν να λαμβάνουν φορολογική ενημερότητα μέχρι την αποπληρωμή των τελών.
Σύμφωνα με τον κ. Θεοχάρη και η Τροχαία θα συνδράμει στον εντοπισμό των οφειλετών, καθώς οι τροχονόμοι που θα σταματούν τα οχήματα για έλεγχο θα είναι σε θέση να ελέγξουν την πληροφορία είτε από ειδικά μηχανήματα με τα οποία είναι εξοπλισμένα ορισμένα περιπολικά, είτε μέσω του κέντρου. Στην περίπτωση που θα διαπιστώνεται μη πληρωμή του ειδικού σήματος θα γίνεται αφαίρεση των πινακίδων πληροφορίας.
Τέλος, ερωτηθείς σχετικά, είπε πως ανάμεσα στις προτάσεις που θα εξεταστούν το προσεχές διάστημα θα είναι και η μόνιμη παράταση της αποπληρωμής των τελών μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.
http://www.newsit.gr

- Άγνωστο ακόμα αν η προθεσμία θα παραταθεί για 5 ή 10 μέρες
- Το 20% των ιδιοκτητών ΙΧ δεν έχουν ακόμη παραλάβει τα σήματά τους
- Όσοι δεν πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας δε θα μπορούν να πάρουν φορολογική ενημερότητα
- Θα αφαιρούνται πινακίδες και άδεια για όσους δεν πληρώσουν τα τέληΙσχύουν οι παλιοί κωδικοί TaxisNet 

taxisnet login taxisnet helpdesk taxisnet kleidarithmos taxisnet taxisnet taxisnet password taxisnet taxisnet registration

Παρατείνεται η ισχύς των κωδικών του TaxisNet


Με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Γιώργου Μαυραγάνη, παρατείνεται η ισχύς των κωδικών πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που ήταν εγγεγραμμένοι πριν την έναρξη λειτουργίας του νέου TaxisNet που λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2012, μέχρι και την 30η Απριλίου 2013.

Συνεπώς, οι υφιστάμενοι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet, διατηρούνται σε ισχύ και με αυτούς θα μπορούν να υποβάλλονται κάθε είδους δηλώσεις.
www.naftemporiki.gr

Διαβάστε ακόμα:
taxisnet greece taxisnet cyprus taxisnet gr gsis taxisnet gr citizens taxisnet  taxisnet taxisnet taxisnet cy taxisnet mof taxisnet gr greece taxisnet   cached access to system forms newsannouncements faq links information more results from taxisnetmofgovcy   cached taxisnet   taxisnetgr taxisnet isthewebsafecom website safety cached    cached taxisnet taking advantage of electronic tax submission cached taxisnetgr taxisnet cached taxisnetgr infographics visuals web empires cached taxisnetgr check your site meta tagging and server headers cached taxisnetgr  taxisnet site info tool website next help privacy legal about our ads submit your site advertise with yahoo search

ΠΟΛ.1210/29.11.2012 Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2012

Στουρνάρας: Επαναπατρισμός των κεφαλαίων που διοχετεύθηκαν στο εξωτερικό.

stournaras bilderberg yannis stournaras bio stournaras ypourgos yannis stournaras publications yannis stournaras goldman yannis stournaras wiki yiannis stournaras wiki stournaras wiki

Να επιστρέψουν τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες καλεί ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας,

Να επιστρέψουν τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες καλεί ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας,

Να επιστρέψουν τις καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες καλεί ο υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας, όσους έβγαλαν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν «αμνήστευση» των πράξεών τους.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Το Βήμα της Κυριακής», ο κ. Στουρνάρας αναφέρει ότι «τώρα που οι συνθήκες έχουν ομαλοποιηθεί θα πρέπει όσοι απέσυραν τις καταθέσεις τους από τις ελληνικές τράπεζες να τις επιστρέψουν» και σημειώνει ότι «αυτό δεν θα είναι μόνο προς όφελος του εθνικού συμφέροντος, αλλά θα ωφελήσει και τους ίδιους», ενώ επισημαίνει ότι «από το 2013 θα έχουμε περιουσιολόγιο για όλους».

Ο υπουργός Οικονομικών αποκλείει πάντως οποιαδήποτε μορφή φορολογικής αμνηστίας για να εξασφαλιστεί ο επαναπατρισμός των κεφαλαίων που διοχετεύθηκαν στο εξωτερικό.


Κατά τα άλλα ο κ. Στουρνάρας υπογραμμίζει ότι οι παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία του 2013 είναι η αποφασιστικότητα του πρωθυπουργού και των άλλων δύο πολιτικών αρχηγών και η επίσπευση όλων των απαραίτητων αλλαγών στο κράτος και στην οικονομία.

«Το γεγονός ότι εξοβελίσαμε τον κίνδυνο της επιστροφής στη δραχμή δεν σημαίνει ότι τελείωσε η εθνική μας προσπάθεια. Τώρα ξεκινάει ο αγώνας μας να θέσουμε σε λειτουργία το νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα στηρίζεται στην καινοτομία, στην εξωστρέφεια και στην επιχειρηματικότητα και θα εξασφαλίσει αύξηση της απασχόλησης», προσθέτει.

Αναφερόμενος τέλος στο ζήτημα της ανεργίας των νέων, ο υπουργός Οικονομικών σημειώνει ότι «η οικονομία είναι ακόμη και αυτή τη στιγμή γεμάτη περιχαρακωμένες νησίδες προνομιούχων που κρατούν τις πόρτες των επαγγελμάτων τους κλειστές στους νεότερους».

Πηγή: ΑΜΠΕ


Φοροδικαστήρια προαναγγέλλει ο Γ.Στουρνάρας

H-synenteyjh-toy-upourgou-oikonomikvn-Giannh-Stournara-gia-to-forologiko

Η συνέντευξη του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα για το φορολογικό 

Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας για το εετηδε, λίστα Λαγκάρντ, τράπεζες και το παρασκήνιο του Eurogroup.

Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών, Γιάννης Στουρνάρας για το χρέος, για νέα μέτρα το 2013, την ανεργία, τις τράπεζες

Τη Δευτέρα η Προανακριτική για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου

λίστα Λαγκάρντ - Εισαγγελικό Πόρισμα - Βουλή - Προανακριτική Επιτροπή - ΝΔ - Πασοκ - ΔΗΜΑΡ - Κυβέρνηση - ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - Ευάγγελος Βενιζέλος - ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Τη Δευτέρα η Προανακριτική για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου


Με συνοπτικές διαδικασίες προχωράει η υπόθεση για την αλλοίωση της αρχικής λίστας Λαγκάρντ, με την κατάθεση στη Βουλή από την τρικομματική κυβέρνηση της πρότασης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής εις βάρος του πρώην υπουργού Οικονομικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου.

Στην κατάθεση της πρότασης συμφώνησαν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Δημοκρατική Αριστερά μετά τις καταιγιστικές εξελίξεις που προκλήθηκαν από την αποκάλυψη των ονομάτων που σχετίζονται με τον πρώην υπουργό και την αφαίρεση 600 ονομάτων από την λίστα Λαγκάρντ το 2010.

Τη Δευτέρα η Προανακριτική για τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου


Το πόρισμα των Οικονομικών Εισαγγελέων κυριολεκτικά «καίει» τον κ. Παπακωνσταντίνου, καθώς τον φέρει να έχει αλλοιώσει το περιεχόμενο της αρχικής λίστας που παρέλαβε από την πρώην υπουργό Οικονομικών της Γαλλίας, Κριστίν Λαγκάρντ.
Σε συνέχεια των εξελίξεων, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς είχε το Σάββατο τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελο Βενιζέλο όπου και κατέληξαν σε συμφωνία, με τη συναίνεση και της ΔΗΜΑΡ, για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης στην υπόθεση.

λίστα Λαγκάρντ - Εισαγγελικό Πόρισμα - Βουλή - Προανακριτική Επιτροπή - ΝΔ - Πασοκ - ΔΗΜΑΡ - Κυβέρνηση - ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - Ευάγγελος Βενιζέλος - ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
Η Προανακριτική Επιτροπή θα εξετάσει διεξοδικά το ρόλο του κ. Παπακωνσταντίνου στην αλλοίωση της λίστας, ενώ παράλληλα εξετάζονται τρόποι ώστε να ξεπεραστεί ο σκόπελος της παραγραφής τυχόν αδικημάτων.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, τυχόν ποινικά αδικήματα παραγράφονται στο τέλος της δεύτερης τακτικής συνόδου της βουλευτικής περιόδου που αρχίζει αμέσως μετά το εκάστοτε αδίκημα.

Πηγή:www.reporter.gr


Διαβάστε σχετικά

about our ads advertise with yahoo search cached christine lagarde wikipedia the free encyclopedia help kaba mas la gard brand lagard lagard peifer safe and lock product catalog lagard safe locks peifer safe and lock product catalog lagard basic lagard basic ii lagard e lagard electronic lock lagard electronic safe locks lagard facebook lagard in locks safes locksmith gear ebay lagard inc lagard lg basic electronic lock safeandvaultstorecom lagard lock company lagard locks lagard safe lock lagard safes lagard smartgard lagard smith legal more results from enwikipediaorg next privacy safe locks kaba mas smartlock digital the worlds leading digital safe and atm submit your site the daily bible f lagard smith troubleshooting your lagard basic lock gun safe floor

H λίστα Λαγκάρντ οδηγεί σε σύσταση προανακριτικής επιτροπήςLISTA-LAGARDE-PAPAKWNSTANTINOU-ΛΙΣΤΑ-ΛΑΓΚΑΡΝΤ-ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Συγγενείς του Παπακωνσταντίνου τα νέα πρόσωπα στην αυθεντική λίστα ΛαγκάρντΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ