Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί 2013

31 Δεκεμβρίου 2013

Παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2014

Παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2014

Παράταση έως την Παρασκευή 3 Ιανουαρίου για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίαςΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νίκης 5-7
10180 Αθήνα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Tηλ.: 210-3332553/4
Fax: 210-3332559
e-mail: press@minfin.gr

Παράταση υποβολής αιτήσεων Α21

Παράταση υποβολής αιτήσεων Α21

30 Δεκεμβρίου 2013

Οδηγός για να ρυθμίσετε τα χρέη στο Δημόσιο - 15 ερωτήσεις και απαντήσεις


Ρύθμιση χρεών

Κάθε οφειλέτης ληξιπρόθεσμου χρέους, για να καταφέρει να υπαχθεί στις νέες ρυθμίσεις, πρέπει να υποβάλει στο διαδίκτυο μια  αίτηση στην οποία θα επιλέγει τον αριθμό των δόσεων.

Οδηγός για να ρυθμίσετε τα χρέη στο Δημόσιο - 15 ερωτήσεις και απαντήσεις

Χάνουν τη ρύθμιση στην εφορία όσοι δεν δώσουν πάγια τραπεζική εντολή εξόφλησης

Δεν αρκεί η αναγραφή του λογαριασμού, πρέπει να ενεργοποιηθεί πάγια εντολή πληρωμής

Χάνουν τη ρύθμιση στην εφορία όσοι δεν δώσουν πάγια τραπεζική εντολή εξόφλησης


Όσοι ζητούν ρύθμιση οφειλών από την εφορία, δεν αρκεί να δώσουν ένα τραπεζικό λογαριασμό για τις μηνιαίες πληρωμές, αλλά πρέπει να δώσουν πάγια εντολή εξόφλησης στην τράπεζα για να μην χάσουν τη ρύθμιση.

26 Δεκεμβρίου 2013

ΚΦΕ Άρθρο 17. Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη

ΚΦΕ Άρθρο 17. Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη

Άρθρο 17. Πρόσθετες μειώσεις φόρου για εξαρτώμενα μέλη

Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού διακοσίων (200) ευρώ προβλέπεται για τα ακόλουθα εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου:
α) πρόσωπα με τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) αναπηρία βάσει γνωμάτευσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) ή της Ανώτατης του Στρατού Υγειονομικής Υπηρεσίας (Α.Σ.Υ.Ε.) για την πιστοποίηση αναπηρίας. Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφαλιστική αναπηρία,
β) ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί ή/και αξιωματικοί, οι οποίοι υπέστησαν τραύμα ή νόσημα που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο,
γ) θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία, συμπεριλαμβανομένων μελών των οικογενειών αξιωματικών και οπλιτών που απεβίωσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας, τα οποία δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
δ) πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

ΚΦΕ Άρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος

ΚΦΕ Άρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος

Άρθρο 16. Μείωση φόρου εισοδήματος


1. Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της μείωσης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

2. Για φορολογητέο εισόδημα το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος.

3. Όταν το φορολογητέο εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των σαράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ δεν χορηγείται μείωση φόρου.

ΚΦΕ Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής

ΚΦΕ Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής


ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4172
Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις.

(ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ


ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής


1. Ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.) ρυθμίζει τη φορολογία του εισοδήματος:
α) των φυσικών προσώπων,
β) των νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων.

2. Ο Κ.Φ.Ε. ρυθμίζει τον τρόπο φορολόγησης για τις κατηγορίες εισοδημάτων, όπως ορίζονται στον Κ.Φ.Ε., καθώς και τον τρόπο απόδοσης των φόρων με την υποβολή της δήλωσης, την προκαταβολή του φόρου και την παρακράτησή του.ΚΦΕ Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής


ΚΦΕ Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής

 • Άρθρο 15. Φορολογικός συντελεστής
 • 1. Το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις υποβάλλεται σε φόρο, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
 • Φορολογητέο εισόδημα (Ευρώ)
  Φορολογικός συντελεστής (%)
  < 25.000
  22%
  25.000,01 έως και 42.000
  32%
  > 42.000
  42%

  2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται για το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν:

  α) οι αξιωματικοί που υπηρετούν σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 15% και
  β) το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού και το οποίο φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 10%.
  3. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 14, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, κάθε εφάπαξ αποζημίωση που παρέχεται από οποιονδήποτε φορέα και για οποιονδήποτε λόγο διακοπής της σχέσεως εργασίας ή άλλης σύμβασης, η οποία συνδέει το φορέα με τον δικαιούχο της αποζημίωσης.


  Ο φόρος υπολογίζεται, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
  Κλιμάκιο αποζημίωσης (ευρώ)
  Φορολογικός συντελεστής
  < 60.000
  0%
  60.000,01 - 100.000
  10%
  100.000,01 - 150.000
  20%
  > 150.000
  30%

  4. Το ασφάλισμα που καταβάλλεται στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστήριων συνταξιοδοτικών συμβολαίων φορολογείται αυτοτελώς:

  • α) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%)για κάθε περιοδικά καταβαλλόμενη παροχή.

  β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή μέχρι σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ και με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή που υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ.
  Οι συντελεστές των ανωτέρω περιπτώσεων αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη.

24 Δεκεμβρίου 2013

ΚΦΕ Άρθρο 2. Ορισμοί

ΚΦΕ Άρθρο 2. Ορισμοί

Άρθρο 2. Ορισμοί


Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε. έχουν την έννοια που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν ο Κ.Φ.Ε. ορίζει διαφορετικά. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως
α) «φορολογούμενος»: κάθε πρόσωπο που υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε.,
β) «πρόσωπο»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα,
γ) «νομικό πρόσωπο»: κάθε επιχείρηση ή εταιρεία με νομική προσωπικότητα ή ένωση επιχειρήσεων ή εταιρειών με νομική προσωπικότητα,
δ) «νομική οντότητα»: κάθε μόρφωμα εταιρικής ή μη οργάνωσης ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας και κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα που δεν είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όπως ιδίως συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρείας διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομίας ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου,
ε) «υπόχρεος σε παρακράτηση»: κάθε πρόσωπο που υποχρεούται σε παρακράτηση φόρου στην πηγή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Ε.,
στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή,
ζ) «συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται. Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα:
αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου,
γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης η ελέγχου η ασκεί καθοριστική επιρροή ή έχει τη δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής άλλου προσώπου ή σε περίπτωση που και τα δύο πρόσωπα έχουν σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή δυνατότητα άσκησης καθοριστικής επιρροής από τρίτο πρόσωπο.

ΚΦΕ Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου

ΚΦΕ Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου

Άρθρο 3. Υποκείμενα του φόρου

1. Ο φορολογούμενος που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, ήτοι το παγκόσμιο εισόδημά του που αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος. Κατ' εξαίρεση ο φορολογούμενος που είναι αλλοδαπό προσωπικό των εγκατεστημένων στην Ελλάδα γραφείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του α. ν. 89/1967 (Α' 132), όπως ισχύει, υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα.

2. Ο φορολογούμενος που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα υπόκειται σε φόρο για το φορολογητέο εισόδημά του που προκύπτει στην Ελλάδα και αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.


ΚΦΕ Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία

ΚΦΕ Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία

Άρθρο 4. Φορολογική κατοικία


1. Ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, εφόσον:
α) έχει στην Ελλάδα τη μόνιμη ή κύρια κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του ή το κέντρο των ζωτικών του συμφερόντων ήτοι τους προσωπικούς ή οικονομικούς ή κοινωνικούς δεσμούς του ή
β) είναι προξενικός, διπλωματικός ή δημόσιος λειτουργός παρόμοιου καθεστώτος ή δημόσιος υπάλληλος που έχει την ελληνική ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή.

2. Ένα φυσικό πρόσωπο που έχει φυσική παρουσία στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα άνω των εκατόν ογδόντα τριών (183) ημερών εντός οποιασδήποτε δωδεκάμηνης περιόδου, αδιαλείπτως ή με διαλείμματα, είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για το φορολογικό έτος στη διάρκεια του οποίου συμπληρώνεται η δωδεκάμηνη περίοδος.

3. Ένα νομικό πρόσωπο ή μία νομική οντότητα είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για οποιοδήποτε φορολογικό έτος, εφόσον:
α) συστάθηκε ή ιδρύθηκε, σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο,
β) έχει την καταστατική έδρα του στην Ελλάδα ή
γ) ο τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης είναι στην Ελλάδα οποιαδήποτε περίοδο στη διάρκεια του φορολογικού έτους.

4. Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» είναι στην Ελλάδα με βάση τα πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα εξής:
α) τον τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης,
β) τον τόπο λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
γ) τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων,
δ) τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων,
ε) τον τόπο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης,
στ) την κατοικία των μελών του διοικητικού συμβουλίου ή όποιου άλλου εκτελεστικού οργάνου διοίκησης.
Σε συνδυασμό με τη συνδρομή των παραπάνω περιστατικών και συνθηκών είναι δυνατόν να συνεκτιμάται και η κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων.

ΚΦΕ Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

ΚΦΕ Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

Άρθρο 5. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή

1. Εισόδημα που προκύπτει στην ημεδαπή είναι κάθε εισόδημα πηγής Ελλάδας και ιδίως:

α) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην ημεδαπή,
β) το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις που παρέχεται στην αλλοδαπή και πληρώνεται από το Ελληνικό Δημόσιο,
γ) το εισόδημα από υπηρεσίες διοίκησης, συμβουλευτικές και τεχνικές που παρέχονται στην ημεδαπή, μέσω μόνιμης εγκατάστασης,
δ) το εισόδημα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες που παρέχονται στην ημεδαπή,
ε) το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που ασκείται στην ημεδαπή,
στ) το εισόδημα από τη μεταβίβαση παγίων περιουσιακών στοιχείων από αλλοδαπό που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,
ζ) το εισόδημα από ακίνητη περιουσία και το εισόδημα από λοιπά δικαιώματα που προκύπτουν από την ακίνητη περιουσία, εφόσον τα ακίνητα βρίσκονται στην ημεδαπή,
η) το εισόδημα από την πώληση ακίνητης περιουσίας, η οποία βρίσκεται στην ημεδαπή,
θ) το εισόδημα από την πώληση ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή ποσοστών συμμετοχής, μετοχών, εισηγμένων ή μη ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον η συναλλαγή πραγματοποιείται στην ημεδαπή ή οι παραπάνω τίτλοι έχουν εκδοθεί από ημεδαπή επιχείρηση,
ι) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από νομικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική του κατοικία στην ημεδαπή,
ια) το εισόδημα από μερίσματα ή λοιπά διανεμόμενα ποσά από τις νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην ημεδαπή,
ιβ) το εισόδημα από τόκους καταβληθέντες ή πιστωθέντες από κάτοικο Ελλάδας ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή,
ιγ) το εισόδημα από δικαιώματα που πιστώνεται ή καταβάλλεται από κάτοικο ημεδαπής ή αλλοδαπής μέσω μόνιμης εγκατάστασης στην ημεδαπή.

2. Ως εισόδημα, που προκύπτει στην αλλοδαπή, νοείται κάθε εισόδημα που δεν προκύπτει στην ημεδαπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.

ΚΦΕ Άρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

ΚΦΕ Άρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 14. Απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

1. Από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις εξαιρούνται:
α) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη,
β) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του,
γ) το επίδομα αλλοδαπής που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών,
δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με νόμο,
ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο εργαζόμενος περιλαμβανομένων των εισφορών εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των επαγγελματικών ταμείων που έχουν συσταθεί με νόμο,
στ) η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο στους ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα μέλη του ασφαλισμένου,
ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα,
η) οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι του ποσού των είκοσι επτά (27) ευρώ ετησίως,
ι) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για λογαριασμό του εργαζομένου στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων και
ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται από τον εργοδότη για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη του υπαλληλικού του προσωπικού ή για την κάλυψη του κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο.

2. Οι ακόλουθες κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις απαλλάσσονται από το φόρο:
α) Το εισόδημα που αποκτάται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από αλλοδαπό διπλωματικό ή προξενικό εκπρόσωπο, κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωματική αποστολή, προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκπεραίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν λόγω κράτους και κάτοχος διπλωματικού διαβατηρίου, καθώς και από κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Οργανισμού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθήκης την οποία εφαρμόζει η Ελλάδα.
β) Η διατροφή που λαμβάνει ο/η δικαιούχος, σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη.
γ) Η σύνταξη που καταβάλλεται σε ανάπηρους πολέμου και σε θύματα ή οικογένειες θυμάτων πολέμου, καθώς και σε ανάπηρους ειρηνικής περιόδου, στρατιωτικούς γενικά, που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
δ) Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες.
ε) Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε ανάπηρους με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%).
στ) Το επίδομα ανεργίας που καταβάλλει ο Ο.Α.Ε.Δ. στους δικαιούχους ανέργους, εφόσον το άθροισμα των λοιπών εισοδημάτων του φορολογούμενου δεν υπερβαίνει ετησίως τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
ζ) Το επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε. Κ. Α.Σ.) που καταβάλλεται στους δικαιούχους.
η) Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους αναγνωρισμένους πολιτικούς πρόσφυγες, σε αυτούς που διαμένουν προσωρινά στην Ελλάδα για ανθρωπιστικούς λόγους και σε όσους έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση προσφυγικής ιδιότητας, η οποία βρίσκεται στο στάδιο εξέτασης από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, από φορείς που υλοποιούν προγράμματα παροχής οικονομικής ενίσχυσης των προσφύγων, τα οποία χρηματοδοτούνται από την Ύπατη Αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ΚΦΕ Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση

ΚΦΕ Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση

Άρθρο 6. Μόνιμη εγκατάσταση


1. «Μόνιμη εγκατάσταση» ορίζεται ο καθορισμένος τόπος επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσω του οποίου διεξάγονται εν όλω ή εν μέρει οι δραστηριότητες της επιχείρησης.

2. Ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» περιλαμβάνει κυρίως:
α) τόπο της διοίκησης,
β) υποκατάστημα,
γ) γραφείο,
δ) εργοστάσιο,
ε) εργαστήριο και
στ) ορυχείο, μεταλλείο, πηγή πετρελαίου ή αερίου, λατομείο ή οποιονδήποτε άλλο τόπο εξόρυξης φυσικών πόρων.

3. Το εργοτάξιο ή ένα έργο κατασκευής ή συναρμολόγησης ή δραστηριότητες επίβλεψης που συνδέονται με αυτά θεωρείται ότι συνιστά μόνιμη εγκατάσταση, μόνον εφόσον διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών.

4. Ανεξάρτητα από τις παραπάνω διατάξεις του παρόντος άρθρου, ο όρος «μόνιμη εγκατάσταση» θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνει:
α) τη χρήση εγκαταστάσεων αποκλειστικά για το σκοπό της αποθήκευσης, έκθεσης ή παράδοσης των αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση,
β) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά με σκοπό την αποθήκευση, έκθεση ή παράδοση,
γ) τη διατήρηση αποθέματος αγαθών ή εμπορευμάτων που ανήκουν στην επιχείρηση αποκλειστικά με σκοπό την επεξεργασία από άλλη επιχείρηση,
δ) τη διατήρηση καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά με σκοπό την αγορά αγαθών ή εμπορευμάτων ή τη συλλογή πληροφοριών για την επιχείρηση,
ε) τη διατήρηση ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά με σκοπό τη διεξαγωγή για την επιχείρηση κάθε άλλης δραστηριότητας προπαρασκευαστικού ή βοηθητικού χαρακτήρα,
στ) τη διατήρηση ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αποκλειστικά με σκοπό το συνδυασμό εργασιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως ε' της, εφόσον η συνολική δραστηριότητα του καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που προκύπτει από τον εν λόγω συνδυασμό έχει προπαρασκευαστικό ή βοηθητικό χαρακτήρα.

5. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, όταν ένα πρόσωπο, εκτός από τον ανεξάρτητο πράκτορα για τον οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 6, ενεργεί για λογαριασμό της επιχείρησης και έχει εξουσιοδότηση, την οποία ασκεί συνήθως στην ημεδαπή να συνάπτει συμφωνίες στο όνομα της επιχείρησης, τότε η επιχείρηση αυτή θεωρείται ότι έχει τη μόνιμη εγκατάστασή της στην Ελλάδα αναφορικά με τις δραστηριότητες που το πρόσωπο αυτό αναλαμβάνει για λογαριασμό της, εκτός αν οι δραστηριότητες του εν λόγω προσώπου περιορίζονται σε εκείνες που ορίζονται στην παράγραφο 4, οι οποίες έστω και αν ασκούνται μέσω ενός καθορισμένου τόπου επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, δεν καθιστούν τον τόπο αυτό μόνιμη εγκατάσταση κατά τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

6. Μία επιχείρηση δεν θεωρείται ότι έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αν η δραστηριότητά της περιορίζεται στη διεξαγωγή εργασιών μέσω μεσίτη, γενικού αντιπροσώπου με προμήθεια ή οποιουδήποτε άλλου ανεξάρτητου πράκτορα, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ενεργούν στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

7. Το γεγονός ότι μία επιχείρηση που είναι φορολογικός κάτοικος στην Ελλάδα ελέγχει ή ελέγχεται από μία άλλη επιχείρηση που είναι κάτοικος άλλου κράτους ή που διεξάγει εργασίες μέσω μόνιμης εγκατάστασης ή με άλλον τρόπο σε αυτό το άλλο κράτος δεν καθιστά από μόνο του την πρώτη επιχείρηση μόνιμη εγκατάσταση της δεύτερης.


ΚΦΕ Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα

ΚΦΕ Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα

Άρθρο 7. Φορολογητέο εισόδημα

1. Φορολογητέο εισόδημα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ  από το ακαθάριστο εισόδημα.

2. Ο ΚΦΕ  διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων:

α) εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις,
β) εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα,
γ) εισόδημα από κεφάλαιο και
δ) εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Πρόστιμα - φωτιά από την Πρωτοχρονιά για τις φορολογικές παραβάσεις

Πρόστιμα - φωτιά από την Πρωτοχρονιά για τις φορολογικές παραβάσεις
Νέο ποινολόγιο - «φωτιά» θα εφαρμόζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 η εφορία για όσους εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις όπως μη έκδοση αποδείξεων, μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς δήλωσης, μη καταβολή παρακρατούμενων φόρων αλλά και για όσους δεν πληρώνουν στην ώρα τους τις οφειλές τους προς το Δημόσιο.

Δεν θα κατάσχονται μισθοί και συντάξεις ως 1.500 ευρώ

Δεν θα κατάσχονται μισθοί και συντάξεις ως 1.500 ευρώ
Αύξηση του ορίου του ακατάσχετου μισθών και συντάξεων από τα 1.000 ευρώ στα 1.500 ευρώ και επιβολή του μέτρου της κατάσχεσης για οφειλές άνω των 500 ευρώ αποφάσισε η κυβέρνηση.

Τα υψηλά πρόστιμα μείωσαν την ανασφάλιστη εργασία...

Τα υψηλά πρόστιμα μείωσαν την ανασφάλιστη εργασία...

Υπό τον φόβο των υψηλών προστίμων, που ισχύουν από τις 15 Σεπτεμβρίου, μειώθηκε η αδήλωτη εργασία, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας.


23 Δεκεμβρίου 2013

Η φριχτή τραπεζική συμφωνία στραγγαλίζει την πίστωση

Η φριχτή τραπεζική συμφωνία στραγγαλίζει την πίστωση

του Wolfgang Munchau

Η τραπεζική συμφωνία θα επιτείνει την πιστωτική κρίση. Αλλά τελικά ίσως αυτή να αξίζει η περιφέρεια της ευρωζώνης, που σκύβει το κεφάλι και δεν συνασπίζεται. Η ευρωζώνη είναι σε χειρότερη θέση από την Ιαπωνία του 1990.

Η φριχτή τραπεζική συμφωνία θα στραγγαλίσει την πίστωση

Γι' αυτήν τη συμφωνία τραπεζικής ενοποίησης το ποτήρι δεν είναι ούτε μισοάδειο ούτε μισογεμάτο. Όπως δηλώνουν πολλοί σχολιαστές, η συμφωνία της προηγούμενης εβδομάδας είναι φρικτά περίπλοκη, ενώ ο ενιαίος μηχανισμός δημοσιονομικής στήριξης για τις χρεοκοπημένες τράπεζες είναι άσκοπος.

21 Δεκεμβρίου 2013

ΚΦΕ Άρθρο 13. Παροχές σε είδος

ΚΦΕ Άρθρο 13. Παροχές σε είδος

Άρθρο 13. Παροχές σε είδος

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.

2. Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, υπολογίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη.

3. Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο.

4. Η αγοραία αξία των παροχών σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά το χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.

5. Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

ΚΦΕ Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις


ΚΦΕ Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12. Εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις

1. Το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως εισοδήματα σε χρήμα ή σε είδος που αποκτώνται στο πλαίσιο υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

2. Για τους σκοπούς του Κ.Φ.Ε., εργασιακή σχέση υφίσταται όταν ένα φυσικό πρόσωπο παρέχει υπηρεσίες:
α) στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο,
β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέση εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών,
γ) οι οποίες ρυθμίζονται από τη νομοθεσία περί μισθολογίου και ειδικών μισθολογίων των υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου,
δ) ως διευθυντής ή μέλος του ΔΣ εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας,
ε) ως δικηγόρος έναντι πάγιας αντιμισθίας για την παροχή νομικών υπηρεσιών,
στ) βάσει έγγραφων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή συμβάσεων έργου, με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες
τα οποία δεν υπερβαίνουν τα τρία (3) ή,
εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτόν, ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ακαθάριστου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα προέρχεται από ένα (1) από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που λαμβάνουν τις εν λόγω υπηρεσίες και εφόσον οι ετήσιες επιχειρηματικές δαπάνες που θα εξέπιπταν, σύμφωνα με το άρθρο 22, δεν υπερβαίνουν το ποσό των εννέα χιλιάδων διακοσίων πενήντα (9.250) ευρώ. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποκτά εισόδημα από μισθωτή εργασία, σύμφωνα με μία από τις περιπτώσεις α' έως ε' του παρόντος άρθρου.

3. Ως ακαθάριστα εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις θεωρούνται τα εξής:
α) ημερομίσθιο, μισθός, επίδομα αδείας, επίδομα ασθενείας, επίδομα εορτών, αποζημίωση μη ληφθείσας άδειας, αμοιβές, προμήθειες, επιμίσθια και φιλοδωρήματα,
β) επιδόματα περιλαμβανομένων του επιδόματος κόστους διαβίωσης, του επιδόματος ενοικίου, της αποζημίωσης εξόδων φιλοξενίας ή ταξιδίου,
γ) αποζημίωση εξόδων στα οποία έχει υποβληθεί ο εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο του εργαζομένου,
δ) παροχή οποιασδήποτε μορφής που λαμβάνει ο εργαζόμενος πριν την έναρξη της εργασιακής σχέσης,
ε) αποζημιώσεις για τη λύση ή καταγγελία της εργασιακής σχέσης,
στ) συντάξεις που χορηγούνται από κύριο και επικουρικό φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, καθώς και από επαγγελματικά ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο,
ζ) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικής παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων,
η) κάθε άλλη παροχή που εισπράττεται έναντι υφιστάμενης, παρελθούσας ή μελλοντικής εργασιακής σχέσης.

ΚΦΕ Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

ΚΦΕ Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

Άρθρο 11. Εξαρτώμενα μέλη

1. Ως «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου, θεωρούνται:
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,
β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
- είναι ανήλικα έως 18 ετών ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή
- είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
- τέκνα του φορολογούμενου,
- αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων.
δ) ανιόντες,
ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο.

2. Τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις β' , δ' και ε' της παραγράφου 1 δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και εφόσον συνοικούν με τον φορολογούμενο. Τα φυσικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1, δεν θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη, εάν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.

3. Κατά την εφαρμογή της παραγράφου 2, δεν λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω κατηγορίες εισοδήματος:
α) διατροφή που καταβάλλεται στο ανήλικο τέκνο με δικαστική απόφαση ή με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο,
β) εξωϊδρυματικό επίδομα ή προνοιακά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος.

4. Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και σε κάθε περίπτωση στο όνομα του συζύγου, ο οποίος θεωρείται κατ' αρχήν υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων σχετικά με τα οποία το ανήλικο τέκνο υπέχει δική του φορολογική υποχρέωση:
α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12,
β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.

ΚΦΕ Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

ΚΦΕ Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10. Αντικείμενο του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων


«Φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων» είναι ο φόρος που επιβάλλεται ετησίως στο εισόδημα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα.

ΚΦΕ Άρθρο 8. Φορολογικό έτος

ΚΦΕ Άρθρο 8. Φορολογικό έτος 

Άρθρο 8. Φορολογικό έτος

1. Το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Σε καμία περίπτωση το φορολογικό έτος δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 ένα νομικό πρόσωπο ή μια νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος στην ημεδαπή και ανήκει κατά ποσοστό που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) σε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα μπορεί να χρησιμοποιήσει ως φορολογικό έτος το φορολογικό έτος του αλλοδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

3. Ο φόρος που επιβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος αφορά σε εισόδημα που αποκτήθηκε το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος.

4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ' εξαίρεση, για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις σε φορολογικό έτος μεταγενέστερο, χρόνος απόκτησης του εν λόγω εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που εισπράττονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο.

5. Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος προβαίνει σε έναρξη ή παύση εργασιών ή δραστηριοτήτων στη διάρκεια του φορολογικού έτους, το πρώτο φορολογικό έτος λήγει στις 31 Δεκεμβρίου και το τελευταίο φορολογικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου, με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1.

ΚΦΕ Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

ΚΦΕ Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

Άρθρο 9. Πίστωση φόρου αλλοδαπής

1. Εάν κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους ένας φορολογούμενος που έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αποκτά εισόδημα στην αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος εισοδήματος του εν λόγω φορολογούμενου, όσον αφορά στο εν λόγω εισόδημα, μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδημα. Η καταβολή του ποσού του φόρου στην αλλοδαπή αποδεικνύεται με τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

2. Η μείωση του φόρου εισοδήματος που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα.


20 Δεκεμβρίου 2013

Κατασχέσεις ακινήτων για χρέη με μια απλή ατομική ειδοποίηση

Κατασχέσεις ακινήτων για χρέη με μια απλή ατομική ειδοποίηση

Κατασχέσεις ακινήτων για χρέη με μια απλή ατομική ειδοποίηση


Στο ... στόχαστρο της Fitch οι κεντρικές τράπεζες του πλανήτη

Στο ... στόχαστρο της Fitch οι κεντρικές τράπεζες του πλανήτη

Στο ... στόχαστρο της Fitch οι κεντρικές τράπεζες του πλανήτη


Στο μικροσκόπιο του αμερικανικού οίκου Fitch μπαίνουν οι ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες του πλανήτη, καθώς η νομισματική πολιτική διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην παγκόσμια οικονομία και τις διεθνείς αγορές.

"Η νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών παραμένει εξυπηρετική", εκτιμά η Fitch και τονίζει: Η σχετική ηρεμία που επικράτησε στις διεθνείς αγορές, στο άκουσμα της είδησης πως η Fed, η κεντρική αμερικανική τράπεζα, θα μειώσει κατά 10 δισ. δολάρια το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων υποδεικνύει πως οι ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες του πλανήτη μπορούν να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους, χωρίς να προκαλέσουν τεράστια αβεβαιότητα και αναταραχή στις αγορές.
"Ωστόσο, η Fed, η ΕΚΤ, η Βank of Japan και η Bank of England συνεχίζουν να διοχετεύουν ρευστότητα στις οικονομίες τους. Μια ήπια αναταραχή είναι πιθανό να υπάρξει, όταν αυτά τα μέτρα θα τείνουν να αρθούν", σπεύδει να διευκρινίσει η Fitch.
Eστιάζοντας περαιτέρω στη δράση της ΕΚΤ, ο οίκος αξιολόγησης χαρακτηρίζει απίθανη μια αλλαγή στάσης, όσον αφορά στη χαλαρή νομισματική πολιτική. Αντίθετα, η Fitch προβλέπει πως η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ θα παραμείνει χαλαρή και εξυπηρετική για ορισμένο χρονικό διάστημα ακόμη.

"Η αντιμετώπιση του κινδύνου του αποπληθωρισμού δεν αποκλείεται να καταστεί ύψιστη προτεραιότητα για την ΕΚΤ", διαμηνύει επίσης ο οίκος αξιολόγησης.
http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26518&subid=2&pubid=113187744

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Συστήνεται κυβερνητικό συμβούλιο για τη διαχείριση ιδιωτικού χρέους

Ποια υπουργεία μετέχουν στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

18 Δεκεμβρίου 2013

ΤτΕ: Επιστροφή στην ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας το 2014

ΤτΕ: Επιστροφή στην ανάπτυξη και μείωση της ανεργίας το 2014
Η ενδιάμεση έκθεση της ΤτΕ αναλυτικότερα ΕΔΩ

Στην ενδιάμεση Έκθεση για τη Νομισματική Πολιτική, που παρέδωσε στη Βουλή ο διοικητής της ΤτΕ Γιώργος Προβόπουλος, προβλέπεται ότι το 2014 το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 0,5%, ενώ η ανεργία θα υποχωρήσει κατά μία ποσοστιαία μονάδα.


17/12/2013 - Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2013

17/12/2013 - Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2013

Επιβράδυνση της ύφεσης το 2013, η οικονομία σε τροχιά σταθεροποίησης

 Υποβλήθηκε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων και το Υπουργικό Συμβούλιο η Ενδιάμεση Έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη Νομισματική Πολιτική 2013, σύμφωνα με όσα προβλέπει το Καταστατικό της.

Στο μικροσκόπιο των τραπεζών 35.000 δανειολήπτες

Στο μικροσκόπιο των τραπεζών 35.000 δανειολήπτες

Στο μικροσκόπιο των τραπεζών 35.000 δανειολήπτες


Στο επίκεντρο της άγριας κόντρας που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και τρόικας για την άρση της προστασίας των δανειοληπτών από τους πλειστηριασμούς έχουν βρεθεί οι τράπεζες, οι οποίες ουσιαστικά συντάσσονται με την άποψη της κυβέρνησης, καθώς ούτε αυτές επιθυμούν άκριτη απελευθέρωση των πλειστηριασμών που θα οδηγούσε σε πιθανή κοινωνική αναταραχή, χωρίς πρακτικό αποτέλεσμα για τα πιστωτικά ιδρύματα.

17 Δεκεμβρίου 2013

2014 νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ΚΦΕ - ποιες είναι οι αλλαγές

2014 νέος ΚΦΕ ποιες είναι οι αλλαγές

Οι παγίδες και οι χαμένοι από τις αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

Φορολογουμένους πολλών ταχυτήτων δημιουργεί ο νέος ΚΦΕ, με τις αλλαγές τελευταίου φορολογικού νόμου 4110/2013.

16 Δεκεμβρίου 2013

Στουρνάρας: «Δεν θα δηλώνονται τα ανείσπρακτα ενοίκια»

Στουρνάρας: «Δεν θα δηλώνονται τα ανείσπρακτα ενοίκια»

«Δεν έχει κάποιος υποχρέωση να δηλώνει ανείσπρακτα ενοίκια» διαβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας τους φορείς που κλήθηκαν στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής να καταθέσουν τις απόψεις τους για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ).


Τι φόρο ακινήτων θα πληρώνετε από το 2014 - ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

Τι φόρο ακινήτων θα πληρώνετε από το 2014 - ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ

Τι φόρο ακινήτων θα πληρώνετε από το 2014


ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥΚΛΙΜΑΚΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΟΡΟΥ ΦΟΡΟΣ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ
Ακίνητης Περιουσίας Φόρος
300.000,00 € 0,00% 0,00 € 300.000,00 € 0,00 €
100.000,00 € 0,10% 100,00 € 400.000,00 € 100,00 €
100.000,00 € 0,20% 200,00 € 500.000,00 € 300,00 €
100.000,00 € 0,30% 300,00 € 600.000,00 € 600,00 €
100.000,00 € 0,60% 600,00 € 700.000,00 € 1.200,00 €
100.000,00 € 0,70% 700,00 € 800.000,00 € 1.900,00 €


Ενιαίος φόρος ακινήτων ΕΝΦΑ

Φορο-τραγέλαφος για τους επενδυτές!

Φορο-τραγέλαφος για τους επενδυτές!

 Νέες διευκρινίσεις από το ΥΠΟΙΚ μετά το σάλο στην αγορά. Τι αναφέρει για την ΕΝΑ. Προχειρότητα και ερασιτεχνισμό καταγγέλλουν οι φορείς. Δεν πέρασε το αφορολόγητο. Ποιες διατάξεις καίνε τους επενδυτές.

15 Δεκεμβρίου 2013

Καταθεσεις ασφαλισμενες

Καταθέσεις ασφαλισμένες

 ο επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Μισέλ Μπαρνιέ

Ασφαλισμένοι για πάντα οι μικροκαταθέτες

Μετά τον θόρυβο της περασμένης εβδομάδας, που προκάλεσε ανησυχία στους καταθέτες, ο επίτροπος για την Εσωτερική Αγορά, Μισέλ Μπαρνιέ, ξεκαθαρίζει στο «Εθνος» τι θα ισχύει για τις καταθέσεις των Ευρωπαίων πολιτών σε περίπτωση που χρειαστεί να διασωθεί-εξυγιανθεί με ίδια μέσα (bail-in) μια τράπεζα.

14 Δεκεμβρίου 2013

13 Δεκεμβρίου 2013

16 αλλαγές φωτιά στη φορολογία για το 2014

16 αλλαγές-φωτιά στη φορολογία για το 2014
 

16 φορολογικές αλλαγές με το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.

Χρειάζομαι νέο κωδικό taxisnet ;

Χρειάζομαι νέο κωδικό taxisnet ;

Πως όμως ξέρουμε αν πρέπει να επαναπιστοποιηθούμε στο Taxis; 

Πως όμως ξέρουμε αν πρέπει να επαναπιστοποιηθούμε στο Taxis; 


25 πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επίδομα θέρμανσης:

25 πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επίδομα θέρμανσης:

25 πιο συχνές ερωτήσεις σχετικά με το επίδομα θέρμανσης


1 Ποιους αφορά το επίδομα θέρμανσης;


Ιδιοκτήτες, ενοικιαστές και όσους τους έχει παραχωρηθεί η κατοικία όπου διαμένουν και πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το επίδομα θέρμανσης αφορά αυστηρά την κατοικία που έχει δηλώσει ως πρώτη στη φορολογική του δήλωση ο δικαιούχος.

11 Δεκεμβρίου 2013

Το ΔΝΤ αναγνώρισε το λάθος του

Το ΔΝΤ αναγνώρισε το λάθος του

Λαγκάρντ: "Κάναμε λάθη στον πολλαπλασιαστή για την Ελλάδα"


Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι για το ΔΝΤ ήταν "ζήτημα τιμής" να αναγνωρίσει το λάθος του στο ζήτημα των λεγόμενων οικονομικών πολλαπλασιαστών στην περίπτωση της Ελλάδας και άλλων κρατών της Ευρωζώνης.


10 Δεκεμβρίου 2013

Διαδικασία λύσης ΕΕ - ΟΕ

Διαδικασία λύσης ΕΕ - ΟΕ


Ανάλογα εάν έχει γίνει απογραφή στο ΓΕΜΗ η διαδικασία λύσης διαφέρει:


Διαδικασία λύσης ΕΕ - ΟΕ με απογραφή στο ΓΕΜΗ


 1. Σύνταξη συμφωνητικού λύσης της εταιρείας
 2. ΔΟΥ τμήμα ΦΠΑ όπου σφραγίζεται με "παρελήφθη όμοιο". Με αυτό το συμφωνητικό πας
 3. Ταμεία Νομικών και πληρώνεις παράβολο και
 4. Ταμείο Προνοίας δικηγόρων όπου επίσης πληρώνεις. Με αυτό το συμφωνητικό (κάνε 6 φωτοταντίγραφα) και πήγαινε στο
 5. Επιμελητήριο όπου είσαι εγγεγραμμένος για να διαγραφείς από το ΓΕΜΗ(πληρώνεις 10€ για την διαγραφή και κάνε αίτηση για επικύρωση των συμφωνητικών λύσης)
 6. ΔΟΥ τμήμα μητρώου, όπου παίρνεις το έντυπο για τις παρατηρήσεις όλων των τμημάτων
 7. τμήμα εισοδήματος
 8. τμήμα αυτοκινήτων
 9. τμήμα ΦΠΑ
 10. τμήμα ΚΒΣ, όπου ακυρώνεις όλα τα ενεργά στοιχεία και παρουσιάζεις τα θεωρημένα βιβλία καθώς και τις ατύπωτες θεωρημένες σελίδες. Επίσης, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν πάγια και επαγγελματικά αυτοκίνητα.
 11. Τμήμα ελέγχου (στον ελεγκτή που έχει οριστεί)
 12. και τέλος τμήμα μητρώου όπου παίρνεις αποδεικτικό οριστικής διαγραφής 

Το 8% των εργαζομένων πληρώνει το 70% των φόρων

Το 8% των εργαζομένων πληρώνει το 70% των φόρων

Μελέτη αναδεικνύει τις μεγάλες αδικίες του ελληνικού φορολογικού συστήματος, στο οποίο μισθωτοί και συνταξιούχοι επωμίζονται το μεγάλο φορτίο των φορολογικών βαρών


2014 - Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται επίδομα ανεργίας

Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες δικαιούνται επίδομα ανεργίας

Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης, ανακοίνωσε τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες


9 Δεκεμβρίου 2013

Μεταβίβαση τίτλων και επιβολή φόρου υπεραξίας

Μεταβίβαση τίτλων και επιβολή φόρου υπεραξίας

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

άρθρο 42 του νέου ΚΦΕ ν4172/13 

Ο φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 15% στη διαφορά μεταξύ της τιμής απόκτησης των τίτλων (όπως είναι οι μετοχές) και της τιμής πώλησής τους. Η τιμή κτήσης των μετοχών εταιρειών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο είναι αυτή που προκύπτει με βάση τα παραστατικά που εκδίδουν οι χρηματιστηριακές εταιρείες ή η τιμή που αναγράφεται κατά την καταχώρηση της σχετικής συναλλαγής στην εταιρεία Ελληνικά Χρηματιστήρια (ΕΧΑΕ).
Εάν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η τιμή κτήσης, τότε αυτή θεωρείται ότι είναι μηδενική. Πράγμα που σημαίνει ότι ο φόρος θα επιβάλλεται από την Πρωτοχρονιά σε όλες τις πωλήσεις μετοχών ανεξάρτητα από το πότε αποκτήθηκαν.


7 Δεκεμβρίου 2013

Στις 10 χιλ. ευρώ ανεβαίνει το όριο για τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών


Στις 10 χιλ. ευρώ ανεβαίνει το όριο για τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών
 

Σε 10.000 ευρώ θα αυξηθεί το ποσοτικό όριο για την υπαγωγή των οφειλετών ασφαλιστικών εισφορών στην πάγια ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και στη ρύθμιση «νέας αρχής», από 5.000 τώρα.


6 Δεκεμβρίου 2013

Προβόπουλος: Τρεις οδηγίες προς τραπεζίτες για τα «κόκκινα» δάνεια

Προβόπουλος: Τρεις οδηγίες προς τραπεζίτες για τα «κόκκινα» δάνεια

Σε 60.000 υπολογίζονται οι δανειολήπτες που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους σε περίπτωση άρσης προστασίας των πλειστηριασμών.

Τρεις βασικές οδηγίες για την αντιμετώπιση της εκρηκτικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με το πρόβλημα των «κόκκινων» δανείων φέρεται να έδωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιώργος Προβόπουλος, στους επικεφαλής των τεσσάρων συστημικών τραπεζών με τους οποίους είχε συνάντηση την Παρασκευή.

Αλλαγές στο ασφαλιστικό: Αύξηση ορίων συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων

Αλλαγές στο ασφαλιστικό: Αύξηση ορίων συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων

Αύξηση ορίων συνταξιοδότησης για μητέρες ανηλίκων

Σημαντικές αλλαγές επέρχονται στη διαδοχική ασφάλιση, με εγκύκλιο του ΙΚΑ, ερμηνευτική του ασφαλιστικού νόμου 3863/2010, που αλλάζει τα δεδομένα για συνταξιοδότηση με χαμηλά όρια ηλικίας κυρίως τις γυναίκες μητέρες ανηλίκων, ελεύθερους επαγγελματίες που ασφαλίστηκαν από τον ΟΑΕΕ στο ΙΚΑ και όσους κατά τα τελευταία χρόνια δεν έχουν εργασία.


Aπελευθέρωση των πλειστηριασμών και κόκκινα δάνεια.

Aπελευθέρωση των πλειστηριασμών  και κόκκινα δάνεια.

Τα κόκκινα δάνεια έχουν φθάσει ήδη σε ποσοστό πάνω από   30% του χαρτοφυλακίου των τραπεζών και αποτελούν ένα μεγάλο αγκάθι και βαρίδι για την εξέλιξη της εξυγίανσής τους.


15 Νοεμβρίου 2013

Kάθε ακίνητο με ένα φόρο το 2014

Kάθε ακίνητο με ένα φόρο το 2014


Το νέο σχέδιο για τη φορολογία ακινήτων 2014

Εναν φόρο για κάθε ακίνητο και έναν πρόσθετο φόρο για όσους έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 300.000 ευρώ προβλέπει το βασικό σενάριο με τις αλλαγές στη φορολογία ακινήτων που θα ισχύσουν από το 2014. 

Κλίμακα ΦΑΠ 2010 και 2011

Ενιαίος φόρος ακινήτων ΕΝΦΑ - Λογιστικό γραφείο - NEXUS ...
24 Οκτ 2013
περισσότερες φορολογικές ζώνες (20) σε σχέση με το εετηδε . Η διαφορά εετηδε – ΕΝΦΑ είναι κατά μ.ο. -16%. (Η διαφορά ξεκινά από μείον 10 και φθάνει στο μείον 29% χαμηλότερα από τον προηγούμενο φόρο. Στις 5 πρώτες ...

12 Νοεμβρίου 2013

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 μέσω taxisnet για τα φυσικά πρόσωπα

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 μέσω taxisnet για τα φυσικά πρόσωπα

Υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 μέσω taxisnet για τα φυσικά πρόσωπα

11 Νοεμβρίου 2013

Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα

Γενικές οδηγίες που αφορούν την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 από τα φυσικά πρόσωπα

 • Η διαδικασία διόρθωσης στοιχείων ακινήτων που προβλέπεται στο άρθρο 2 της ΠΟΛ 1225/2012 (όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1188/2013), δηλαδή η υποβολή των εμπρόθεσμων και εκπρόθεσμων τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τα έτη 2011 και μετά, πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής «υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9» (ΠΟΛ 1234/2013)

Υπαγωγή των μισθώσεων στο ΦΠΑ

Υπαγωγή των μισθώσεων στο ΦΠΑ

ΠΟΛ: 1180/2013

Υπαγωγή των μισθώσεων στο ΦΠΑ : διαβάστε την ΠΟΛ 1180/2013

6 Νοεμβρίου 2013

Μείωση εργοδοτικών εισφορών και επαναφορά ΦΠΑ 23% στην εστίαση θέλουν οι τροϊκανοί

Μείωση εργοδοτικών εισφορών και επαναφορά ΦΠΑ 23% στην εστίαση θέλουν οι τροϊκανοί

Ταυτοχρόνως και συνδυαστικά με τα μέτρα είσπραξης εισφορών (ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, ενιαία καταγραφή εισφορών, κύριας, επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ),
Στα θέματα του ασφαλιστικού καταγράφηκε η πρώτη απόκλιση μεταξύ τρόικας και κυβέρνησης στον νέο γύρο διαπραγματεύσεων
Στη συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας Γιάννη Βρούτση, οι εκπρόσωποι των πιστωτών επέμεναν στη σταδιακή μείωση των εργοδοτικών εισφορών από το 2014, όπως επίσης στην επαναφορά του ΦΠΑ εστίασης στο 23%.

5 Νοεμβρίου 2013

Από την έξοδο κινδύνου «φυγαδεύτηκε» η τρόικα

Από την έξοδο κινδύνου «φυγαδεύτηκε» η τρόικα 

Από την έξοδο κινδύνου του υπουργείου Οικονομικών υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν οι εκπρόσωποι της τρόικας, μετά τον πρώτο γύρο επαφών με το οικονομικό επιτελείο, υπό τις έντονες αποδοκιμασίες των εργαζομένων του υπουργείου Ανάπτυξης αλλά και περαστικών που είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο

4 Νοεμβρίου 2013

Στόχος εξοικονόμησης 300 εκ. ευρώ από διασταυρώσεις εισφορών στο ΙΚΑ

Στόχος εξοικονόμησης 300 εκ. ευρώ από διασταυρώσεις εισφορών στο ΙΚΑ

Την Τετάρτη τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η αυτόματη διασταύρωση των εισφορών που υποβάλλουν οι επιχειρήσεις στις περιοδικές τους δηλώσεις με αυτές που τελικά τα καταβάλλονται στο ΙΚΑ.


Σε μηνιαίες διασταυρώσεις των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) με τα ποσά που καταβάλλονται για την ασφάλιση των εργαζομένων, θα προχωρεί από τις 6 Νοεμβρίου το υπουργείο Εργασίας, μετά τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, σύμφωνα με τα οποία από την 1η Μαρτίου που καθιερώθηκε η υποβολή ΑΠΔ σε μηνιαία βάση έως σήμερα, 200.000 επιχειρήσεις εμφανίζουν αποκλίσεις μεταξύ δηλωθέντων και καταβληθέντων ποσών που φθάνουν τα 700 εκατ. ευρώ, ποσό που έως το τέλος του έτους αναμένεται να αυξηθεί στο 1 δισ. ευρώ. Ακόμη, στο εξής οι επιχειρήσεις που θα εμφανίζουν αποκλίσεις, θα χάνουν το δικαίωμα έκδοσης φορολογικής ενημερότητας.

27 Οκτωβρίου 2013

ΠΟΛ.1096/6.4.2001 Δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων ακινήτων και τόκων δανείων στο Δημόσιο

 ΠΟΛ.1096/6.4.2001 Δήλωση εκχώρησης μισθωμάτων ακινήτων και τόκων δανείων στο Δημόσιο
Έντυπο δήλωσης εκχώρησης από τον εκχωρητή στον αρμόδιο για τη φορολογίας εισοδήματος του προϊστάμενο δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας των μισθωμάτων ακινήτου


Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων εκχώρησης μισθωμάτων ακινήτων και τόκων δανείων στο Δημόσιο, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία βεβαίωσης των εισοδημάτων που εκχωρούνται.

25 Οκτωβρίου 2013

Μέσω Taxisnet η τροποποίηση της αίτησης χορήγησης οικογενειακού επιδόματος

Μέσω Taxisnet η τροποποίηση της αίτησης χορήγησης οικογενειακού επιδόματος

Μέσω Taxisnet η τροποποίηση της αίτησης χορήγησης οικογενειακού επιδόματος


Σε τροποποίηση της αίτησης χορήγησης οικογενειακού επιδόματος (Α21) μέσω του Taxisnet θα προχωρούν από σήμερα οι φορολογούμενοι.

24 Οκτωβρίου 2013

Ενιαίος φόρος ακινήτων ΕΝΦΑ

Ενιαίος φόρος ακινήτων ΕΝΦΑ
sua enfa enfa ha enfa products enfa brain expo enfa mobilya enfa promotion enfa lactose free enfa milk

Σε ποιες κατηγορίες Ακινήτων επιβάλλεται ΕΝΦΑ 

Διαβάστε σχετικά

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ