Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα δικαιολογητικά

30 Ιανουαρίου 2013

Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα δικαιολογητικά

Αίτηση καταχώρησης μεταβολών στο ΓΕΜΗ - απαραίτητα δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ καταχώρησης μεταβολών

Σύμφωνα με το Ν.3419/2005 (ΦΕΚ 297/Α/6.12.2005) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3853/2010 (ΦΕΚ 90/Α/17.6.2010) καθιερώθηκε το Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ. το οποίο λειτουργεί από 4/4/2011 στο ΕΒΕΑ.

Παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά τροποποίησης / μεταβολών των επιχειρήσεων κάθε νομικής μορφής και αφ' ενός νομιμοποιεί με την καταχώρισή στο ΓΕΜΗ τις μεταβολές και αφ' ετέρου εκδίδει τις σχετικές ανακοινώσεις που δημοσιεύονται και στον ιστότοπο του ΓΕΜΗ, αλλά και στο ΦΕΚ (τ. ΑΕ, ΕΠΕ & ΓΕΜΗ) για τις ΑΕ & ΕΠΕ.


Σε περιπτώσεις Α.Ε.:


1. Πρακτικό/Απόφαση του αρμόδιου σύμφωνα με το Ν. 2190/20 οργάνου (Δ.Σ. ή/και Γ.Σ.) της εταιρείας που αποφάσισε τη μεταβολή. Υποβάλλεται σε έντυπη μορφή ακριβές αντίγραφο από τα Πρακτικά νομίμως υπογεγραμμένο και σε ηλεκτρονική – Αρχείο WORD (e-mail: samcci@otenet.gr).

2. Ανακοίνωση περίληψης της μεταβολής για δημοσίευση στο ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή – Αρχείο WORD.

3. Γραμμάτιο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. τελών για δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ, αξίας συνολικού ποσού 289,00 €

Σημειώνεται ότι :
α) Αν η μεταβολή αφορά τροποποίηση άρθρων του καταστατικού τότε υποβάλλεται και Κωδικοποιημένο Καταστατικό της ΑΕ, με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις (σε τρία αντίγραφα και σε ηλεκτρονική μορφή - Αρχείο PDF).
β) Αν η τροποποίηση αφορά αλλαγή επωνυμίας ή/και Διακριτικού τίτλου το πρακτικό της ΓΣ, πρέπει να συνοδεύεται από προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέα επωνυμίας ή/και του διακριτικού τίτλου της εταιρείας από το Επιμελητήριο (εκδίδεται με καταβολή τέλους επωνυμίας) και
γ) Αν η τροποποίηση αφορά αύξηση κεφαλαίου πρέπει να υποβληθεί και Γραμμάτιο καταβολής ποσού 1‰ επί του μετοχικού κεφαλαίου υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού
(Καταβάλλεται στον λογαριασμό: 040/546191-03 της Εθνικής Τράπεζας, αριθ. πελάτη 001 075 0002) – (Προσοχή : Γραμμάτιο 1 ‰ δεν καταβάλλεται για περιπτώσεις τροποποίησης ΑΕ με βάση Ν. 1297/92 και 2166/93)

Επιπλέον σε όλες τις περιπτώσεις ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ :


1. Αίτηση (συμπλήρωση του παρόντος εντύπου) υπογεγραμμένη από το Νόμιμο εκπρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο τρίτο.
2. Απόδειξη καταβολής τέλους καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ύψους 10,00 € (Καταβάλλεται στο Επιμελητήριο, με την υποβολή της αίτησης με τα δικαιολογητικά).
3. Ακριβές αντίγραφο ταυτοτήτων ή διαβατηρίων σε περιπτώσεις αλλαγών και τυχόν εισόδου νέων εταίρων/ νομίμων εκπροσώπων/ διαχειριστών/ μελών Δ.Σ..
Σημείωση: Για τους Νομίμους Εκπροσώπους των ΑΕ (μέλη ΔΣ κλπ, που τις δεσμεύουν με την υπογραφή τους), τους Διαχειριστές των ΕΠΕ & τους Ομορρύθμους Εταίρους και τους Διαχειριστές των (ΟΕ & ΕΕ), εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς υπηκόους κρατών εκτός Ε.Ε., πρέπει να υποβληθεί και Ακριβές αντίγραφο Άδειας Διαμονής για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας ή Άδειας Διαμονής ως διαχειριστές ΕΠΕ ή Μέλη ΔΣ ΑΕΣε περιπτώσεις ΕΠΕ, ΟΕ & ΕΕ:


1. Πρωτότυπη Τροποποίηση του Καταστατικού Σύστασης, που υποβάλλεται και σε φυσική μορφή και σε ηλεκτρονική – Αρχείο WORD (e-mail: samcci@otenet.gr), το οποίο πρέπει να είναι για τις ΕΠΕ Συμβολαιογραφικό Συμφωνητικό και για τις ΟΕ & ΕΕ Ιδιωτικό Συμφωνητικό.

Η τροποποίηση του καταστατικού, πρέπει να έχει ήδη θεωρηθεί από:
α) την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (για την καταβολή του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου)
β) το Ταμείο Νομικών
γ) το Ταμείο Προνοίας Νομικών
δ) το Επιμελητήριο, για την προέγκριση του δικαιώματος χρήσης της νέας επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου (μόνο στην περίπτωση που αλλάζει η επωνυμία ή/και ο Διακριτικός τίτλος, οπότε για την προέγκριση αυτή απαιτείται η καταβολή τέλους επωνυμίας).

2. Τέσσερα απλά Φωτοαντίγραφα της ανωτέρω θεωρημένης Τροποποίησης του Καταστατικού.

3. Επιπλέον σε περιπτώσεις Ε.Π.Ε.:
α) Ανακοίνωση περίληψης της τροποποίησης του καταστατικού για δημοσίευση στο ΦΕΚ (σε ένα αντίγραφο και σε ηλεκτρονική μορφή).
β) Γραμμάτιο είσπραξης από Δ.Ο.Υ. τελών για δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΦΕΚ (αξίας συνολικού ποσού 141,33 €).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ