Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Τήρηση βιβλίου αδειών μισθωτών - θεσμικό πλαίσιο

5 Ιανουαρίου 2013

Τήρηση βιβλίου αδειών μισθωτών - θεσμικό πλαίσιο

ΒΙΒΛΙΟ ΑΔΕΙΩΝ μισθωτών

Τήρηση βιβλίου αδειών μισθωτών

Θεώρηση του βιβλίου αδειών από κάποια αρχή δεν χρειάζεται.
Με βάση το άρθρο 4 παρ. 3 Α.Ν. 539/45 η τήρηση Ειδικού Βιβλίου Αδειών από τον εργοδότη, είναι υποχρεωτική.

3. Έκαστος εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.
Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη βιβλίο αδειών και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
Αύξων αριθμός, ονοματεπώνυμο μισθωτών, ειδικότητα, ημερομηνία πρόσληψης, προϋπηρεσία, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας, παρατηρήσεις, υπογραφή μισθωτού.
Τα ανωτέρω στοιχεία διατηρούνται από τον εργοδότη επί μία πενταετία και πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.

Τήρηση μηχανογραφημένων σελίδων βιβλίου αδειών:

Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη βιβλίο αδειών και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:


 1. Αύξων αριθμός, 
 2. ονοματεπώνυμο μισθωτών, 
 3. ειδικότητα, 
 4. ημερομηνία πρόσληψης, 
 5. προϋπηρεσία, 
 6. αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, 
 7. χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, 
 8. αποδοχές αδείας, 
 9. επίδομα αδείας, 
 10. παρατηρήσεις, 
 11. υπογραφή μισθωτού. 


Το Βιβλίο Αδειών πρέπει να τίθεται στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας ή των λοιπών οργάνων που ασκούν την εποπτεία και τον έλεγχο εφαρμογής των περί αδειών διατάξεων.
Απόφ.Υπ.Εργασίας 20585/2012Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ