Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί Διαδικασία πώλησης μετοχών μη εισηγμένων AE

20 Φεβρουαρίου 2013

Διαδικασία πώλησης μετοχών μη εισηγμένων AE

Διαδικασία πώλησης μετοχών μη εισηγμένων 

Ο υπολογισμός της πραγματικής αξίας πώλησης μη εισηγμένων μετοχών με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του 4110/13

Mε το άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 2238/1994, Α΄ 151), με την οποία ορίζονται τα εξής:
«2. Φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%)( Ισχύει για κέρδη από πωλήσεις μετοχών οι οποίες αποκτώνται από 1/7/2013 και μετά. Πριν ίσχυε συντελεστής 5%)η υπεραξία που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που αποκτούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας του προηγούμενου εδαφίου αφαιρείται το κόστος απόκτησης των μεταβιβαζομένων μετοχών από την κατώτατη πραγματική αξία που έχουν αυτές κατά το χρόνο της μεταβίβασης.»Η πραγματική αξία της μετοχής εξευρίσκεται με τη διαίρεση των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας, που υφίστανται την προηγούμενη ημέρα εκείνης κατά την οποία υποβάλλεται η δήλωση της παραγράφου 1, του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 για τη μεταβίβαση της μετοχής, δια του αριθμού των υφισταμένων την ίδια ως άνω ημέρα μετοχών.
Ως ίδια κεφάλαια θεωρούμε το άθροισμα των οριζομένων στην περίπτωση 6 της παραγράφου 4.2.200 του ΕΓΛΣ, που εμφανίζονται στον τελευταίο πριν από την μεταβίβαση επίσημο ισολογισμό και των αυξήσεων (ή μειώσεων) κεφαλαίου που μεσολάβησαν, προσαυξημένα με την απόδοση που είχαν αυτά κατά το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στις παραγράφους 3 και 4.
Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων λαμβάνεται ο λόγος του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης (προ φόρων) των πέντε τελευταίων ισολογισμών πριν από τη μεταβίβαση και του μέσου όρου των ιδίων κεφαλαίων της αυτής χρονικής περιόδου. Σε περίπτωση που υπάρχουν λιγότεροι των πέντε (5) ισολογισμών, λαμβάνονται υπόψη οι μέσοι όροι των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων των λιγότερων αυτών ισολογισμών. Αν το άθροισμα των ολικών αποτελεσμάτων των πέντε τελευταίων ετών (ή και των λιγότερων) της επιχείρησης της οποία πωλούνται οι μετοχές είναι αρνητικό, ο συντελεστής απόδοσης των ίδιων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι κάτω του μηδενός.
Όταν η επιχείρηση της οποίας μεταβιβάζονται οι μετοχές έχει προέλθει από μετατροπή ή συγχώνευση άλλων ανώνυμων εταιριών ή λοιπών επιχειρήσεων και έχει καταρτίσει λιγότερους από τρεις ισολογισμούς πριν από τη μεταβίβαση των μετοχών της, τότε για τον υπολογισμό του μέσου όρου των ολικών αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης και των ιδίων κεφαλαίων της λαμβάνονται υπόψη τα ολικά αποτελέσματα εκμετάλλευσης και τα ίδια κεφάλαια όσων ισολογισμών αυτής υπάρχουν, καθώς και τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια όσων από τους τελευταίους ισολογισμούς των επιχειρήσεων που έχουν μετασχηματισθεί και τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων απαιτούνται, ώστε στο επίπεδο της επιχείρησης να συγκεντρωθούν τρεις ισολογισμοί.
Σε περίπτωση που από συμβολαιογραφικό έγγραφο ή ιδιωτικό συμφωνητικό προκύπτει πραγματική αξία μεταβίβασης μετοχών μεγαλύτερη αυτής που προκύπτει σύμφωνα με τις παραπάνω παραγράφους, λαμβάνεται υπόψη αυτή η μεγαλύτερη.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Έγγραφο μεταβίβασης μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α

Απαραίτητη προϋπόθεση για την μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων στο Χ.Α.Α. είναι η σύνταξη εγγράφου είτε συμβολαιογραφικού είτε ιδιωτικού το οποίο στην δεύτερη περίπτωση θα πρέπει να είναι θεωρημένο από τον προϊστάμενο της οικείας Δ.Ο.Υ. Σε αντίθετη περίπτωση απόκτηση τέτοιων μετοχών θεωρείται άκυρη και δεν παράγει κανένα έννομο δικαίωμα όπως δικαίωμα είσπραξης μερίσματος, συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις, μεταβίβασης των μετοχών αυτών κ.λ.π. ( άρθρο 79 παρ. 4 Ν. 2238/94)

Με την απόφαση 1056431/10479/Β0012/ΠΟΛ. 1169/23.5.97 αναφέρεται το περιεχόμενο του εγγράφου σύμβασης μεταβίβασης:

1.Ορίζουμε ότι, προκειμένου να λάβει χώρα μεταβίβαση με οποιοδήποτε τρόπο μετοχών ημεδαπών ανωνύμων εταιριών ΜΗ εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το καταρτιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 79 του Ν. 2238/1994 συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α. Τον ακριβή χρόνο μεταβίβασης των μετοχών και τον τόπο σύνταξης του σχετικού ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου.
β. Τα στοιχεία όλων των συμβαλλομένων (αγοραστών - πωλητών, δωρητών - δωρεοδόχων κ.λ.π.), ως ακολούθως, κατά περίπτωση:
αα. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες ή μη που είναι κάτοικοι Ελλάδος: Ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, διεύθυνση επαγγέλματος, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός φορολογικού μητρώου, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας και η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει το φυσικό πρόσωπο (ή φυσικά πρόσωπα). Σε περίπτωση κυριότητας των μετοχών εξ αδιαιρέτου, αναγράφονται τα στοιχεία όλων των μετοχών, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μεταβιβάζοντες ή αποκτώντες την κυριότητα των εν λόγω μετοχών. Όταν οι μεταβιβαζόμενες μετοχές ανήκουν ή περιέχονται σε ανήλικο, πέραν των στοιχείων του ανηλίκου, θα αναγράφονται και τα στοιχεία του προσώπου, το οποίο ασκεί την επιμέλεια.
ββ. Προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι κάτοικοι αλλοδαπής, το ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, η διεύθυνση κατοικίας στην αλλοδαπή, καθώς και η αλλοδαπή φορολογούσα αρχή στην οποία υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αλλοδαπός κάτοικος υποβάλει και στην Ελλάδα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, στο συντασσόμενο έγγραφο θα αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός φορολογικού μητρώου του, καθώς και η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία ανήκει. Όταν η μεταβίβαση των μετοχών γίνεται μέσω εκπροσώπου ή πληρεξουσίου στην Ελλάδα, ο οποίος εκπροσωπεί είτε τον μεταβιβάζοντα είτε τον αποκτώντα τις μετοχές αλλοδαπό κάτοικο, θα αναγράφονται επί πλέον, στο έγγραφο και τα στοιχεία του εν λόγω προσώπου (ονοματεπώνυμο, πατρόνυμο, αριθμός αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, διεύθυνση κατοικίας, αρμόδια Δ.Ο.Υ.).
Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της προηγούμενης υποπερίπτωσης εφαρμόζονται ανάλογα και στην υποπερίπτωση αυτή.
γγ. Προκειμένου για ημεδαπά νομικά πρόσωπα, κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου: Η επωνυμία, ο τίτλος, η έδρα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η αρμόδια για τη φορολογία του νομικού προσώπου δημόσια οικονομική υπηρεσία.
δδ. Προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: Η επωνυμία, ο τίτλος, η διεύθυνση της έδρας στην αλλοδαπή, καθώς και η αλλοδαπή φορολογούσα αρχή στην οποία ανήκει. Περαιτέρω, αν το νομικό πρόσωπο υποβάλλει και στην Ελλάδα δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα αναγράφονται στο έγγραφο επί πλέον και ο ελληνικός αριθμός φορολογικού μητρώου καθώς και η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία ανήκει.
γ. Τα στοιχεία των μεταβιβαζομένων μετοχών, ήτοι: τα στοιχεία (επωνυμία, έδρα, ΑΦΜ) της ανώνυμης εταιρείας, οι μετοχές της οποίας μεταβιβάζονται, το είδος των μετοχών (ονομαστικές, ανώνυμες, προνομιούχες, κ.λ.π.), ο αριθμός των μετοχών, η ονομαστική αξία της μετοχής, ο αύξων αριθμός των μεταβιβαζομένων μετοχών, καθώς και οι προσαρτημένες σε αυτές μερισματοαποδείξεις, εφόσον πρόκειται περί ανωνύμων μετοχών.
δ. Ο τρόπος με τον οποίο μεταβιβάζονται οι μετοχές (πώληση, δωρεά, γονική παροχή, ανταλλαγή, αντικατάσταση κ.λ.π.) και περαιτέρω, εφ΄όσον πρόκειται για πώληση, το συμφωνούμενο τίμημα, καθώς και ο τρόπος καταβολής του.
ε. Οι καταβληθέντες φόροι βάσει των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 2238/1994 καθώς και του άρθρου 24 του Ν. 2214/1994 και τα αποδεικτικά καταβολής αυτών.

Για τη θεώρηση του πιο πάνω ιδιωτικού εγγράφου θα ακολουθείται η εξής διαδικασία:

 Το νομικό πρόσωπο που μεταβιβάζει τις μετοχές υποχρεούται να υποβάλλει στην αρμόδια για τη φορολογία του δημόσια οικονομική υπηρεσία το διαλαμβανόμενο έγγραφο σε τόσα αντίτυπα ώστε μετά τη θεώρησή του από αυτή, ένα θεωρημένο αντίτυπο να χορηγείται στον κάθε καινούργιο μέτοχο και ένα αντίτυπο να παραμένει στη Δ.Ο.Υ.


Μεταβίβαση μετοχών μετά την 1/1/2014

Μεταβίβαση μετοχών μετά την 1/1/2014

Μεταβίβαση μετοχών μετά την 1/1/2014

Μέχρι 31/12/2013 η διαδικασία για την μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών μη εισηγμένων ήταν η παραπάν. Από 1-1-2014, με την κατάργηση του ν.2238/1994, με την σύνταξη του συμφωνητικού και την ενημέρωση του βιβλίου μετόχων ολοκληρώνεται η μεταβίβαση.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ