Φορολογικός σχεδιασμός και έγκαιρη πληροφόρηση στην Διοίκηση των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων σε θέματα Marketing, Οικονομικών Υπηρεσιών, Γραμματειακής υποστήριξης εξ αποστάσεως, Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης. Τηλέφωνο 210-9015539 Λογιστικό γραφείο - NEXUS management consultants - Φοροτεχνικοί H μετατροπή ομόρρυθμης ή <acronym title="ετερόρρυθμης εταιρείας">EE</acronym> σε <acronym title="εταιρεία περιορισμένης ευθύνης">ΕΠΕ</acronym>

5 Φεβρουαρίου 2013

H μετατροπή ομόρρυθμης ή EE σε ΕΠΕ

H μετατροπή OE ή EE σε ΕΠΕ

H μετατροπή OE ή EE σε ΕΠΕ


H μετατροπή OE ή EE σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης

H μετατροπή OE ή EE σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης καλύπτεται από τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 3190/55, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Επίσης, τα άρθρα 1 του ΝΔ 1297/72 και 1 του Ν. 2166/93 προβλέπουν την εφαρμογή των φορολογικών κινήτρων και διευκολύνσεων και στη μετατροπή προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ.

Ν. 2166/93

Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 5 του Ν. 2166/93 έχουν εφαρμογή επί όλων εν γένει των επιχειρήσεων που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται σε ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης -δεν εφαρμόζονται επί των επιχειρήσεων των οποίων το αντικείμενο των εργασιών τους είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.
Απαραίτητα οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων για τον προσδιορισμό του εισφερόμενου κεφαλαίου αυτών γίνεται από την Επιτροπή του άρθρ. 9 του Ν. 2190/20 ή ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.
Μετά τη λήψη απόφασης των αρμοδίων Οργάνων για τον μετασχηματισμό, συντάσσεται απογραφή και ισολογισμός της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης. Τα στοιχεία του ισολογισμού αυτού θα αποτελέσουν στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρίας που θα προέλθει από τον μετασχηματισμό. Όλες οι συναλλαγές που θα διενεργηθούν μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού, θεωρούνται διενεργούμενες για λογαριασμό της νέας εταιρίας. Επομένως οι μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις θα φορολογηθούν για το προκύψαν αποτέλεσμα με βάση τον κλεισθέντα ισολογισμό μετασχηματισμού.
Για τον μετασχηματισμό απαιτείται αυξημένο κεφάλαιο σε σχέση με αυτό που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2190/20 για τη σύσταση Ε.Π.Ε. δρχ. 100.000.000 διακοσίων ενενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών (293.470,29) και 50.000.000 δρχ εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735). αντίστοιχα.
  • Οι μετοχές της νέας εταιρίας που θα εκδοθούν για το εισφερόμενο κεφάλαιο μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη μεταβίβαση αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα εταιρικά μερίδια που θα εκδοθούν από εταιρία περιορισμένης ευθύνης.
  • Παρέχεται το δικαίωμα μεταφοράς του ακάλυπτου ποσού ζημίας των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στη νέα εταιρία. Η ζημιά αυτή όμως δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, δηλαδή δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός αυτής με κέρδη που θα προκύψουν από τη νέα εταιρία. Ενώ αρχικά δίδονταν δυνατότητα συμψηφισμού φορολογικά και της ζημιάς, αυτό έπαυσε με τις διατάξεις του Ν. 2386/96 άρθρ. 7 παρ. 9.
Κατά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού συντάσσεται απογραφή ενάρξεως με την κατάλληλη προσαρμογή του οριστικού ισολογισμού της μετασχηματιζόμενης εταιρίας και των αξιών της επιτροπής του άρθρ. 9.
  • Mε τη μετατροπή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ και ΕΕ) σε ΕΠΕ δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της πρώτης και ίδρυση νέου της ΕΠΕ, αλλά μεταβάλλεται απλώς ο νομικός τύπος της υφιστάμενης εταιρείας. Συνεπώς, η εισφορά ακινήτων περιουσιακών στοιχείων της προσωπικής εταιρείας στη συνιστώμενη ΕΠΕ δεν συνιστά μεταβίβαση υποβαλλόμενη σε φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων (απόφ. ΣΕ 3022/97).


H διαδικασία μετατροπής ΟΕ ή EE σε ΕΠΕ (όπως αυτή καθορίζεται από τις προαναφερθείσες διατάξεις, αλλά και όπως έχει καθιερωθεί από την ακολουθούμενη πρακτική) είναι η εξής:α) Απόφαση εταίρων ΟΕ για μετατροπή


Συμφωνία των εταίρων της προσωπικής εταιρείας για την μετατροπή της σε (Μονοπρόσωπη ) Ε.Π.Ε.. Η απόφαση αυτή θα περιλαμβάνει και την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού μετασχηματισμού. (Λήψη αποφάσεως περί μετατροπής της, σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης -ομόφωνα ή όπως προβλέπεται στο καταστατικό της-).
Μπορεί να συμφωνηθεί ότι κάποιος ή κάποιοι εταίροι δεν θα μετάσχουν στην ΕΠΕ, αλλά θα αποχωρήσουν με τροποποίηση του καταστατικού της μετατρεπόμενης, που θα προηγηθεί της όλης διαδικασίας μετατροπής.

β) Σύσταση Επιτροπής άρθρου 9 ΚΝ 2190/20


Σύσταση της επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.2190/20, μετά από υποβολή αιτήσεως στην υπηρεσία Εμπορίου της οικείας Νομαρχίας, η οποία θα προβεί σε εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας. Η έκθεση της επιτροπής δημοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. πριν από την σύνταξη του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης της Ε.Π.Ε. ( καταστατικό ).
H αίτηση συνοδεύεται από πρόσφατο ισολογισμό της μετατρεπόμενης εταιρείας, ο οποίος θα είναι εσωλογιστικός αν αυτή τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του ΚBΣ, αλλιώς θα είναι εξωλογιστικός.

γ) Δημοσίευση στο ΦΕΚ εκθέσεως εκτιμήσεως


H Επιτροπή του άρθρου 9 θα συντάξει την έκθεσή της, που θα περιλαμβάνει την εκτίμηση για όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της μετατρεπόμενης εταιρείας, καθώς και την προκύπτουσα καθαρή θέση αυτής.
H έκθεση θα υποβληθεί στη νομαρχία και θα κοινοποιηθεί στην ενδιαφερόμενη εταιρεία, που θα τη δημοσιεύσει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (παράβολο από ΔΟΥ ύψους 250 ευρώ, πλέον λοιπών επιβαρύνσεων για TAΠΕT και χαρτόσημο).

Ευθύνη ομόρρυθμων εταιρειών

Έγγραφη συγκατάθεση των πιστωτών της προσωπικής εταιρείας ( μετατρεπόμενης ) για την μετατροπή της σε Ε.Π.Ε.. Σε περίπτωση που δεν ζητηθεί ή δεν ληφθεί η συγκατάθεση αυτή, οι ομόρρυθμοι εταίροι της μετατρεπόμενης προσωπικής εταιρείας  
«ευθύνονται και μετά την μετατροπήν απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι των τρίτων δια τας εταιρικάς υποχρεώσεις τας αναληφθείσας μέχρι της συντελέσεως των κατά το άρθρον 8 του παρόντος διατυπώσεων δημοσιότητας».
Πριν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της ανακοινώσεως περί συστάσεως της ΕΠΕ (κατά την § 2 του άρθρου 8 του Ν. 3190/55), οι συμβληθέντες επ` ονόματι αυτής ευθύνονται απεριορίστως και σε ολόκληρο. Δηλαδή, από την ημερομηνία συντάξεως του συμβολαίου συστάσεως της ΕΠΕ και μέχρι να συντελεσθούν οι κατά το άρθρο 8 δημοσιεύσεις αυτή λειτουργεί σαν ομόρρυθμη εταιρεία. Ευθύνεται, όμως, μόνη η ΕΠΕ για τις πράξεις, που έγιναν ρητώς επ` ονόματι αυτής πριν από το χρόνο δημοσιεύσεως, εάν εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση ανελήφθησαν απ` αυτήν (την εταιρεία) οι εν λόγω υποχρεώσεις (άρθρο 9 Ν. 3190/55).

δ) Σύνταξη καταστατικού ΕΠΕ


Κατόπιν συντάσσεται το καταστατικό της ΕΠΕ, που θα προέλθει από τη μετατροπή της προσωπικής εταιρείας. Στο καταστατικό θα περιληφθεί και ολόκληρη η εκτιμητική έκθεση της Επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20. Η επωνυμία της μετατραπείσας εταιρείας μπορεί να διατηρηθεί και ως επωνυμία της ΕΠΕ, που προήλθε από τη μετατροπή, με την προσθήκη των λέξεων Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης.ε) Συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως ΕΠΕΗ ως άνω συμφωνία των εταίρων θα πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο θα περιλαμβάνονται τα ουσιώδη στοιχεία που απαιτεί ο νόμος για τις Ε.Π.Ε.
Η συμφωνία αυτή υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 8 του ν.3190/55, και των άρθρων 42, 43 και 44 του Εμπορικού Νόμου, δηλ. στην πράξη απαιτούνται όλες οι ενέργειες που προβλέπονται για την σύσταση της Ε.Π.Ε. και την λύση χωρίς εκκαθάριση της μετατρεπόμενης προσωπικής εταιρείας.
Ακολουθεί η ενώπιον συμβολαιογράφου υπογραφή της συμβάσεως μετατροπής, δηλαδή, η συμβολαιογραφική πράξη συστάσεως της ΕΠΕ. Την πράξη αυτή θα υπογράψουν όλοι οι εταίροι της μετατρεπόμενης προσωπικής εταιρείας.
Εάν το κεφάλαιο της εκ μετατροπής προκύπτουσας ΕΠΕ είναι ίσο με την καθαρή θέση της μετατρεπόμενης, τότε οι εταίροι αυτής μετέχουν στο κεφάλαιο της ΕΠΕ κατά την ίδια αναλογία. Επιτρέπεται, πάντως, να συμφωνηθεί μεταξύ των εταίρων της μετατρεπόμενης εταιρείας, όπως ένας ή περισσότεροι από αυτούς καταβάλουν συμπληρωματικές εισφορές σε χρήμα ή σε είδος, οπότε θα αλλάξει η αναλογία συμμετοχής τους στην ΕΠΕ Οι συμπληρωματικές σε είδος εισφορές πρέπει να εκτιμηθούν από την Επιτροπή του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20.

στ) Πληρωμή φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%


Ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου θα καταβληθεί στην αρμόδια ΔΟY με την προσκόμιση των κυρωμένων αντιγράφων του συμβολαίου μετατροπής. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται με συντελεστή 1% μόνον στο επί πλέον κεφάλαιο που προκύπτει από τυχόν νέες εισφορές. Αντιθέτως, δεν επιβάλλεται ΦΣΚ στην υπεραξία που προκύπτει από την εκτίμηση της εισφερόμενης περιουσίας της μετασχηματιζόμενης εταιρείας (βλ. εγκ. υπ. Οικ. 1118094/πολ. 1388/2001 στην παράγραφο 6 παρόντος τόμου).

ζ) Δημοσιότητα συσταθείσας ΕΠΕ Yπόδειγμα ανακοινώσεως στο ΦΕΚ


Aυτή ακολουθεί τη διαδικασία που εφαρμόζεται στη σύσταση ΕΠΕ
Ένα κυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού (που περιλαμβάνεται ολόκληρο στη συμβολαιογραφική πράξη μετατροπής της προσωπικής εταιρείας σε ΕΠΕ) θεωρείται κατά σειράν:
1) Από την αρμόδια ΔΟY που βεβαιώνει την καταβολή του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%, εντός 15 ημερών από την υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξεως της μετατροπής.
2) Από το Ταμείο Νομικών (η υπέρ του Ταμείου εισφορά 0,50% επί του ύψους του κεφαλαίου καταργήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3050/2002).
3) Από το Ταμείο Προνοίας Δικηγόρων.
4) Από το οικείο Επιμελητήριο για τον έλεγχο και το δικαίωμα χρήσεως της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου της ΕΠΕ (άρθρο 7 Ν. 2081/92). Κατά τη θεώρηση αυτή δεν καταβάλλεται εισφορά, αλλά εντός τακτής προθεσμίας από τη νόμιμη σύσταση της ΕΠΕ πρέπει να γίνει εγγραφή στα μητρώα του επιμελητηρίου.
H δημοσιότητα της πράξεως συστάσεως εκ μετατροπής της ΕΠΕ περιλαμβάνει
  1. πρώτον καταχώρηση στα βιβλία εταιρειών του οικείου Πρωτοδικείου και 
  2. δεύτερον δημοσίευση σχετικής ανακοινώσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το αντίγραφο του καταστατικού με όλες τις παραπάνω θεωρήσεις προσκομίζεται στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας και γίνεται η εγγραφή στα βιβλία εταιρειών αυτού.
Από το Πρωτοδικείο η εταιρεία θα ζητήσει και θα πάρει όσα θεωρημένα αντίγραφα του καταστατικού της χρειάζονται (οπωσδήποτε ένα για το αρχείο της και ένα για τη ΔΟY).
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύεται, παράλληλα, ανακοίνωση για τη σύσταση της ΕΠΕ
Μόνο μετά τις άνω δημοσιεύσεις στο Πρωτοδικείο και την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποκτά η ΕΠΕ νομική προσωπικότητα.


Με βάση την ΠΟΛ.1086/15.06.06, είναι εφικτή η μετατροπή Ο.Ε. σε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του ν.3190/55, και όσα ορίζονται στο άρθρο 53 αυτού

Για την μετατροπή της προσωπικής εταιρείας σε ( Μονοπρόσωπη ) Ε.Π.Ε., το άρθρο 53 του ν.3190/55 ορίζει τα εξής : 
«1. Η συμφωνία των εταίρων περί μετατροπής ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας συσταθείσης κατά τας διατάξεις του νόμου, εις εταιρείαν περιορισμένης ευθύνης, δέον να περιβληθή τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου, εν τω οποίων να περιλαμβάνωνται αι κατά τον παρόντα νόμον ουσιώδεις διατάξεις, τηρούμενης πάντως της διατάξεως του άρθρου 5.
2. Αι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 51 εφαρμόζονται και επί μετατροπής ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εις εταιρείαν περιορισμένης ευθύνης.
3. Η επωνυμία της μετατραπείσης εταιρείας δύναται να διατηρηθή, εφαρμοζομένης και της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος.
4. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της μετατραπείσης ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εξακολουθούν να ευθύνωνται και μετά την μετατροπήν απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι των τρίτων δια τας εταιρικάς υποχρεώσεις τας αναληφθείσας μέχρι της συντελέσεως των κατά το άρθρον 8 του παρόντος διατυπώσεων δημοσιότητας, εκτός αν οι δανεισταί συγκατετέθήσαν εγγράφως εις την μετατροπήν της εταιρείας.
5. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν, εφαρμοζόμεναι αναλόγως και προκειμένου περί δημοσιογραφικών επιχειρήσεων, ανηκουσών κατά κυριότητας εις πλείονα φυσικά πρόσωπα και λειτουργουσών υπό τη μορφή της κοινοπραξίας συνεπεία κληρονομικής διαδοχής, αίτινες, θέλουσι περιβληθή τον τύπον της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, εντός έτους από της ισχύος της παρούσης διατάξεως.»

Σημειώνεται ότι το άρθρο 51, στο οποίο παραπέμπει η ανωτέρω παρ. 2 του άρθρου 53, αντικαταστάθηκε με τον ν.2339/95, και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 που αφορούσαν φορολογικές απαλλαγές καταργήθηκαν

Ποια η καθαρή θέση των από μετασχηματισμό εταιρειών, βάση του ν1297/1972

ν.δ. 1297/1972- Παρατείνεται  επ' αόριστον η ισχύς των διατάξεων του- ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια, ερωτήσεις ή παρατηρήσεις εδώ :

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ